Bezpečnostní list - HACH LANGE

hach.lange.ma

Bezpečnostní list - HACH LANGE

Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

20760-26 Molybdovanadate Reagent

Datum vydání: 19.12.2012 Kód produktu: 2076026

Strana 1 z 8

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

20760-26 Molybdovanadate Reagent

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi

Činidlo pro analýzu vody

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce

Firma:

Název ulice:

HACH LANGE GmbH

Willstätterstr. 11

Místo:

D-40549 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 5288-383

e-mail:

Internet:

SDS@hach-lange.de

www.hach-lange.com

Informační oblast:

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé

situace:

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

2.2 Prvky označení

Nebezpečné symboly:

Označení nebezpečnosti: Žíravý

R-věty:

Způsobuje těžké poleptání.

HACH LANGE S.R.O.

Zastrčená 1278/8

CZ - 141 00 Praha 4 - Chodov

Tel. +420 272 12 45 45

e-Mail: milena.ouzka@hach-lange.cz

224 919 293 / 224 914 575

Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1, Praha 2, 128 08

C - Žíravý

C - Žíravý

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku

Kyselina sírová ... %

R-věty

35 Způsobuje těžké poleptání.

S-věty

26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno,

ukažte toto označení).

36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Další pokyny

Přípravek má podle Evropské směrnice o hodnocení nebezpečných látek hodnocení 1999/45/ES.

Číslo revize: 1.00 CS

Datum revize: 14.08.2012


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

20760-26 Molybdovanadate Reagent

Datum vydání: 19.12.2012 Kód produktu: 2076026

Strana 2 z 8

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Číslo ES

Číslo CAS

Indexové č.

Číslo REACH

231-791-2

7732-18-5

Název

Klasifikace

GHS klasifikace

Voda

Obsah

50-60 %

231-639-5

7664-93-9

016-020-00-8

234-722-4

12054-85-2

232-261-3

7803-55-6

Kyselina sírová ... %

C - Žíravý R35

Skin Corr. 1A; H314

Heptamolybdenan amonný tetrahydrát

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H302 H315 H319 H335

Vanadiènan amonný

T - Toxický, Xn - Zdraví škodlivý, Xi - Dráždivý R20-25-36/37

Acute Tox. 1, Acute Tox. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H330 H301 H315 H319

H335

40-50 %

< 3 %

< 0,1 %

231-781-8

7727-21-1

016-061-00-1

Doslov R- a H-vět: viz odd. 16.

Peroxodisíran draselný; dikalium-peroxodisulfát

O - Oxidující, Xn - Zdraví škodlivý, Xi - Dráždivý R8-22-36/37/38-42/43

Ox. Sol. 3, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens.

1; H272 H302 H319 H335 H315 H334 H317

< 0,1 %

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny

Potřísněný oděv a obuv ihned odložte. Ošetřujícímu lékaři předložte tento bezpečnostní list.

Při vdechnutí

Vyjděte na čistý vzduch. Konzultujte s lékařem.

Při styku s kůží

Ihned oplachujte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15 minut. Ihned přivolejte lékaře. Je nutné

okamžité lékařské ošetření, protože neošetřené poleptání vede ke vzniku špatně se hojících ran.

Při zasažení očí

Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem.

Při požití

Dejte vypít 1 až 2 sklenice vody. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte

nic ústy. Ihned přivolejte lékaře.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Symptomatické ošetření.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

Číslo revize: 1.00 CS

Datum revize: 14.08.2012


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

20760-26 Molybdovanadate Reagent

Datum vydání: 19.12.2012 Kód produktu: 2076026

Strana 3 z 8

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Oxid uhličitý (CO2), Hasicí prášek

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

Nevhodná hasiva

Voda

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

V případě požáru může nastat: Oxid sírový, oxidy dusíku (NOx), Amoniak

5.3 Pokyny pro hasiče

Při požáru použijte izolační dýchací přístroj. Vyhněte se kontaktu s pokožkou tím, že budete dodržovat

bezpečnostní odstup nebo nosit přiměřené ochranné oblečení.

Další pokyny

Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány podle místních předpisů.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte vhodné ochranné prostredky.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte vniknutí do podloží.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zameťte, odsajte uniknuvší materiál a přeneste do vhodného kontejneru k zneškodnění.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Opatření pro bezpečné zacházení

Zamezte styku s kůží a očima. Zabraňte potřísnění oděvu. Nevdechujte páry nebo rozprášenou mlhu.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Skladujte při teplotách mezi 10 °C a 25 °C.

Pokyny ke společnému skladování

Neskladujte společně s Oxidační činidla, Rozpouštědlo, Kovy

Další informace o skladovacích podmínkách

Ponechávejte uzamčené nebo v prostoru přístupném pouze kvalifikovaným nebo oprávněným osobám.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Mezní hodnoty

Číslo CAS

Název

ml/m³

mg/m³

vlá/cm³

Kategorie

Druh

7664-93-9 Kyselina sírová, jako SO3

-

1

- 2

PEL

NPK-P

8.2 Omezování expozice

Omezování expozice pracovníků

Typ ochranného prostředku musí být zvolen podle koncentrace a množství nebezpečné látky na

příslušném pracovišti.

Číslo revize: 1.00 CS

Datum revize: 14.08.2012


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

20760-26 Molybdovanadate Reagent

Datum vydání: 19.12.2012 Kód produktu: 2076026

Strana 4 z 8

Hygienická opatření

Před pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce.

Ochrana dýchacích orgánů

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách.

Ochrana rukou

Preventivní ochrana pokožky prostřednictvím krému na ochranu pokožky.

Rukavice odolávající chemikáliím, vyrobené z butylkaučuku nebo nitrilkaučuku kategorie III podle EN 374.

V případě přímého kontaktu: Materiál rukavic: Tloušťka plastu: 0,70 mm Doba protržení: >480 min. V

případě potřísnění: Materiál rukavic: Tloušťka nitrilového kaučuku: 0,20 mm Doba protržení: >30 min

Ochrana očí

Ochranné brýle s bočními kryty

Ochrana kůže

Zabraňte potřísnění pokožky a oděvu a vniknutí do očí.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:

Barva:

Zápach:

kapalný

bezbarvý, světležlutý

bez zápachu

pH (při 20 °C):


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

20760-26 Molybdovanadate Reagent

Datum vydání: 19.12.2012 Kód produktu: 2076026

Strana 5 z 8

11.1 Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita

Není známo.

Číslo CAS

Název

Cesty expozice

7664-93-9 Kyselina sírová ... %

orální

12054-85-2 Heptamolybdenan amonný tetrahydrát

orální

7803-55-6 Vanadiènan amonný

orální

kožní

Metoda

LD50

mg/kg

ATE

LD50

Dávka

2140 mg/kg

500 mg/kg

169 mg/kg

LD50 >2500

mg/kg

inhalativní pára ATE 0.05 mg/l

Druh

krysa

Ratte

Ratte

inhalativní (4 h) aerosol LC50 2,5 mg/l Ratte

7727-21-1 Peroxodisíran draselný; dikalium-peroxodisulfát

orální

Pramen

LD50 802 mg/kg Krysa

GESTIS

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Číslo CAS

7664-93-9

7803-55-6

7727-21-1

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

Název

Toxicita pro vodní

organismy

Kyselina sírová ... %

Akutní toxicita crustacea EC50 42,5 mg/l 48

Vanadiènan amonný

Metoda Dávka h Druh

Pramen

Akutní toxicita pro ryby LC50 2,6 mg/l 96 Ictalurus catus

Peroxodisíran draselný; dikalium-peroxodisulfát

Akutní toxicita pro ryby LC50 100 mg/l 96 Poecilia reticulata

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku

V souladu s místními a národními předpisy.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad

160506 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad/nepoužité výrobky

Číslo revize: 1.00 CS

Datum revize: 14.08.2012


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

20760-26 Molybdovanadate Reagent

Datum vydání: 19.12.2012 Kód produktu: 2076026

Strana 6 z 8

160506

ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů

160506 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)

14.1 Číslo OSN:

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

Štítky:

UN3264

LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, KYSELÁ, ANORGANICKÁ, J.N. (< 45%

Kyselina sírová , řešení )

8

III

8

Klasifikační kód:

C1

Zvláštní opatření: 274

Omezené množství (LQ):

5 L

Přepravní kategorie: 3

Identifikační číslo nebezpečnosti:

Kód omezení vjezdu do tunelu:

80

E

Další příslušné údaje (Pozemní přeprava)

Excepted Quantities: E1

Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)

Další příslušné údaje (Vnitrozemská lodní přeprava)

Neprověřeno

Přeprava po moři (IMDG)

14.1 Číslo OSN:

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

Štítky:

UN3264

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

20760-26 Molybdovanadate Reagent

Datum vydání: 19.12.2012 Kód produktu: 2076026

Strana 7 z 8

EmS:

Další příslušné údaje (Námořní doprava)

Excepted Quantities: E1

Letecká přeprava (ICAO)

14.1 Číslo OSN:

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

Štítky:

F-A, S-B

UN3264

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

20760-26 Molybdovanadate Reagent

Datum vydání: 19.12.2012 Kód produktu: 2076026

Strana 8 z 8

ODDÍL 16: Další informace

dne 22. června 2009. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně

některých zákonů (chemický zákon) ve znění pozdějších předpisů

Plné znění R-vět uvedených v oddílech 2 a 3

08 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.

20 Zdraví škodlivý při vdechování.

22 Zdraví škodlivý při požití.

25 Toxický při požití.

35 Způsobuje těžké poleptání.

36/37 Dráždí oči a dýchací orgány.

36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

Plné znění H-vět uvedených v oddílech 2 a 3

H272

Může zesílit požár; oxidant.

H301

Toxický při požití.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H330

Při vdechování může způsobit smrt.

H334

Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Jiné údaje

Údaje jsou založeny na dnešním stavu našich znalostí, nepředstavují však žádné zajištění vlastností

výrobku a neprokazují žádný smluvní právní poměr.

(Údaje o nebezpečných obsažených látkách budou vždy převzaty z posledního platného bezpečnostního listu

předchozího dodavatele.)

Číslo revize: 1.00 CS

Datum revize: 14.08.2012


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

20847-66 Potassium Persulfate Powder Pillows

Datum vydání: 05.12.2013 Kód produktu: 2084766

Strana 1 z 9

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

20847-66 Potassium Persulfate Powder Pillows

Číslo CAS:

7727-21-1

Indexové č.:

016-061-00-1

Číslo ES:

231-781-8

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi

Činidlo pro analýzu vody

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma:

Název ulice:

HACH LANGE GmbH

Willstätterstr. 11

Místo:

D-40549 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 5288-383

e-mail:

Internet:

SDS@hach-lange.de

www.hach-lange.com

Informační oblast:

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé

situace:

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

HACH LANGE S.R.O.

Zastrčená 1278/8

CZ - 141 00 Praha 4 - Chodov

Tel. +420 272 12 45 45

e-Mail: milena.ouzka@hach-lange.cz

224 919 293 / 224 914 575

Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1, Praha 2, 128 08

Označení nebezpečnosti: O - Oxidující, Xn - Zdraví škodlivý, Xi - Dráždivý

R-věty:

Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.

Zdraví škodlivý při požití.

Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

GHS klasifikace

Kategorie nebezpečí:

Oxidující tuhá látka: Ox. Sol. 3

Akutní toxicita: Acute Tox. 4

Vážné poškození očí /podráždění očí: Eye Irrit. 2

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice: STOT SE 3

Žíravost/dráždivost pro kůži: Skin Irrit. 2

Senzibilizace dýchacích cest /senzibilizace kůže: Resp. Sens. 1

Senzibilizace dýchacích cest /senzibilizace kůže: Skin Sens. 1

Údaje o nebezpečnosti:

Může zesílit požár; oxidant.

Zdraví škodlivý při požití.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Dráždí kůži.

Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Číslo revize: 2,10 CS

Datum revize: 04.12.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

20847-66 Potassium Persulfate Powder Pillows

Datum vydání: 05.12.2013 Kód produktu: 2084766

Strana 2 z 9

2.2 Prvky označení

Signální slovo:

Piktogramy:

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Nebezpečí

GHS03-GHS07-GHS08

Standardní věty o nebezpečnosti

H272

H302

H334

H335

H319

H315

H317

Může zesílit požár; oxidant.

Zdraví škodlivý při požití.

Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Dráždí kůži.

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P210

Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření.

P261

Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P270

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P312

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látky

Nebezpečné složky

Číslo ES

Číslo CAS

Indexové č.

Číslo REACH

Název

Klasifikace

GHS klasifikace

Obsah

231-781-8

7727-21-1

016-061-00-1

Doslov R- a H-vět: viz odd. 16.

Peroxodisíran draselný; dikalium-peroxodisulfát

O - Oxidující, Xn - Zdraví škodlivý, Xi - Dráždivý R8-22-36/37/38-42/43

Ox. Sol. 3, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens.

1; H272 H302 H319 H335 H315 H334 H317

100 %

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny

Potřísněný oděv ihned odložte.

Při vdechnutí

Vyjděte na čistý vzduch.

Číslo revize: 2,10 CS

Datum revize: 04.12.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

20847-66 Potassium Persulfate Powder Pillows

Datum vydání: 05.12.2013 Kód produktu: 2084766

Strana 3 z 9

Při styku s kůží

Ihned oplachujte velkým množstvím vody. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře. Ošetřujícímu lékaři

předložte tento bezpečnostní list.

Při zasažení očí

Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem.

Při požití

Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Ihned přivolejte lékaře. Ošetřujícímu lékaři předložte

tento bezpečnostní list. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Alergické reakce, senzibilizující účinky

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Symptomatické ošetření.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Suchý prášek, Oxid uhličitý (CO2)

Nevhodná hasiva

Voda, Pěna

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Oxidující

Neponechávejte v blízkosti hořlavých látek. V případě požáru můžou vzniknout nebezpečné hořlavé plyny

nebo výpary. V případě požáru může nastat: Oxid sírový

5.3 Pokyny pro hasiče

Při požáru použijte izolační dýchací přístroj. Používejte vhodné ochranné prostredky.

Další pokyny

Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány podle místních předpisů.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte vhodné ochranné prostredky. Zabraňte potřísnění pokožky a oděvu a vniknutí do očí.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Mechanicky seberte.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

13. Pokyny pro odstraňování

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zabraňte potřísnění pokožky a oděvu a vniknutí do očí.

Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu

Silné oxidační prostředky

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Nádoby skladujte dobře uzavřené na suchém, dobře větraném místě.

Číslo revize: 2,10 CS

Datum revize: 04.12.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

20847-66 Potassium Persulfate Powder Pillows

Datum vydání: 05.12.2013 Kód produktu: 2084766

Strana 4 z 9

Pokyny ke společnému skladování

Neponechávejte v blízkosti hořlavých látek.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Laboratorní chemikálie

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

8.2 Omezování expozice

Vhodné technické kontroly

Uplatnění technických opatření a vhodné pracovní metody jsou upřednostňo vány před použitím osobních

ochranných prostředků.

Hygienická opatření

Typ ochranného prostředku musí být zvolen podle koncentrace a množství nebezpečné látky na

příslušném pracovišti. Před přestávkami a na konci pracovní doby si důkladně umyjte ruce.

Ochrana očí a obličeje

Ochranné brýle s bočními kryty

Ochrana rukou

Preventivní ochrana pokožky prostřednictvím krému na ochranu pokožky.

Rukavice odolávající chemikáliím, vyrobené z butylkaučuku nebo nitrilkaučuku kategorie III podle EN 374.

V případě přímého kontaktu: Materiál rukavic: Tloušťka plastu: 0,70 mm Doba protržení: >480 min. V

případě potřísnění: Materiál rukavic: Tloušťka nitrilového kaučuku: 0,20 mm Doba protržení: >30 min

Ochrana dýchacích orgánů

Dýchací přístroj pouze v případě vzniku aerosolu nebo prachu.

Doporučený typ filtru: Filtr ABEK

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:

Barva:

Zápach:

pH (při 20 °C):

Informace o změnách fyzikálního stavu

Bod tání/rozmezí bodu tání:

Bod varu/rozmezí bodu varu:

Sublimační bod:

Bod měknutí:

Bod tekutosti:

Bod vzplanutí:

Hořlavost

tuhé látky:

plyny:

Výbušné vlastnosti

nepoužitelné

Meze výbušnosti - dolní:

pevný

bílý

bez zápachu

Metoda

4,1 (5 %-ní roztok)

100 °C Teplota rozkladu

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

Číslo revize: 2,10 CS

Datum revize: 04.12.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

20847-66 Potassium Persulfate Powder Pillows

Datum vydání: 05.12.2013 Kód produktu: 2084766

Strana 5 z 9

Meze výbušnosti - horní:

Zápalná teplota:

Bod samozápalu

tuhé látky:

plyny:

nepoužitelné

nepoužitelné

data neudána

data neudána

Teplota rozkladu: asi 100 °C

Oxidační vlastnosti

Oxidující

Tlak par:

nepoužitelné

Hustota (při 20 °C):

2,48 g/cm³

Sypná hmotnost: asi 1150 kg/m³

Rozpustnost ve vodě:

52 g/L

(při 20 °C)

Rozpustnost v jiných rozpouštědlech

data neudána

Rozdělovací koeficient:

Dynamická viskozita:

Kinematická viskozita:

Vytoková doba:

Relativní hustota par:

Relativní rychlost odpařování:

Zkouška na oddělení rozpoušdel:

Zkouška na oddělení rozpoušdel:

9.2 Další informace

Obsah pevné látky:

data neudána

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

data neudána

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nebezpečí reaktivity: Oxidační činidla

10.2 Chemická stabilita

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Reaguje s těmito látkami: Voda, Kovy, Těžké kovy, Silné báze, Redukční činidla, Kyseliny

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

Nepřehřívejte, aby nedošlo k termické mu rozkladu.

10.5 Neslučitelné materiály

Silné báze, Kyseliny, Kovy, Redukční činidla, Zápalné látky

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy síry, oxidy dusíku (NOx)

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

Číslo revize: 2,10 CS

Datum revize: 04.12.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

20847-66 Potassium Persulfate Powder Pillows

Datum vydání: 05.12.2013 Kód produktu: 2084766

Strana 6 z 9

Akutní toxicita

LD50/orálně/krysa = 802 mg/kg

Číslo CAS

Název

Cesty expozice

Metoda

Dávka

Druh

Pramen

7727-21-1 Peroxodisíran draselný; dikalium-peroxodisulfát

orální

LD50 802 mg/kg Krysa

GESTIS

Dráždění a leptání

Výrobek způsobuje podráždění očí , pokožky a sliznic.

Senzibilizační účinek

Způsobuje senzibilizaci.

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Účinky po opakované nebo déletrvající expozici

Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako škodlivina specifická pro cílové orgány, opakovaná expozice.

Nebezpečnost při vdechnutí

Žádná klasifikace toxicity vdechováním

Specifické účinky při pokusech se zvířaty

Nejsou dostupné žádné toxikologické informace.

Jiné údaje

Nelze vyloučit jiné nebezpečné vlastnosti. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s

chemikáliemi.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Číslo CAS

7727-21-1

Akutní toxicita pro ryby = Poecilia reticulato LC50: 100 mg/l/96h

Toxicita pro Dafnie = Daphnia magna EC50: 357 mg/l/24h

Toxicita pro bakterie = Pseudomonas putida EC50: 36 mg/l

Název

Toxicita pro vodní

organismy

Peroxodisíran draselný; dikalium-peroxodisulfát

Metoda Dávka [h] | [d] Druh

Pramen

Akutní toxicita pro ryby

LC50 100 mg/l 96 h Poecilia reticulata

12.2 Perzistence a rozložitelnost

12.3 Bioakumulační potenciál

12.4 Mobilita v půdě

data neudána

Metody stanovení biologické odbouratelnosti nelze aplikovat na anorganické látky.

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

data neudána

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Žádný známý účinek.

Jiné údaje

Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace.

Číslo revize: 2,10 CS

Datum revize: 04.12.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

20847-66 Potassium Persulfate Powder Pillows

Datum vydání: 05.12.2013 Kód produktu: 2084766

Strana 7 z 9

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku

V souladu s místními a národními předpisy.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad

160506 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad/nepoužité výrobky

160506 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)

14.1 Číslo OSN: UN 1492

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)

Potassium persulphate

5.1

Další příslušné údaje (Vnitrozemská lodní přeprava)

Neprověřeno

Přeprava po moři (IMDG)

14.1 Číslo OSN: UN 1492

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

Marine pollutant:

EmS:

Letecká přeprava (ICAO)

III

Potassium persulphate

5.1

III

--

F-A,S-Q

14.1 Číslo OSN: UN 1492

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Potassium persulphate

8

III

ne

Číslo revize: 2,10 CS

Datum revize: 04.12.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

20847-66 Potassium Persulfate Powder Pillows

Datum vydání: 05.12.2013 Kód produktu: 2084766

Strana 8 z 9

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

data neudána

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

Není relevantní

Další údaje

Tento produkt může být zaslán jako součást chemické sady a obsahuje různé podobné zboží pro

analýzu a účely testování. Tato sada poukazuje na následující klasifikace: UN3316 chemický test, třída

9, skupina balení II, EMS F-A, S-P Tyto prepravi údaje se týkají celé zásílky !

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky

nebo směsi

Informace o předpisech EU

Další pokyny

Klasifikace podle směrnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES

Produkt je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení ES č. 1272/2008.

Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí

Pracovní omezení:

Třída ohrožení vody (D):

Všimněte si poznámky ve směrnici 94/33/ES, týkající se ochrany mladých

lidí v zaměstnání. Všimněte si poznámky ve směrnici 92/85/EHS, týkající se

bezpečnosti a zdraví těhotných pracovnic.

1 - látka mírně ohrožující vody

Další pokyny

Právní předpisy, které se vztahují na směs

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a

omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice

1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice

Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění

nařízení Rady (ES) č. 1354/2007, ve znění nařízení komise (ES) č. 987/2008 ze dne 8. října 2008, ve

znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, ve znění

nařízení Komise (ES) ze dne 16. února 2009, č. 134/2009, včetně tiskové opravy uveřejněné v Úředním

věstníku Evropské unie L 36 ze dne 5. 2. 2009, str. 84, ve znění nařízení Komise (ES) č. 552/2009 ze

dne 22. června 2009. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně

některých zákonů (chemický zákon) ve znění pozdějších předpisů

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16: Další informace

Pro tyto látky nebude realizováno látkové bezpečnostní hodnocení.

Plné znění R-vět uvedených v oddílech 2 a 3

08 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.

22 Zdraví škodlivý při požití.

36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

Plné znění H-vět uvedených v oddílech 2 a 3

H272

Může zesílit požár; oxidant.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

Číslo revize: 2,10 CS

Datum revize: 04.12.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

20847-66 Potassium Persulfate Powder Pillows

Datum vydání: 05.12.2013 Kód produktu: 2084766

Strana 9 z 9

H334

H335

Jiné údaje

Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Údaje jsou založeny na dnešním stavu našich znalostí, nepředstavují však žádné zajištění vlastností

výrobku a neprokazují žádný smluvní právní poměr.

Číslo revize: 2,10 CS

Datum revize: 04.12.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

27429-00 Phosphate Acid Reagent Vials

Datum vydání: 05.12.2013 Kód produktu: 2742900

Strana 1 z 9

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

27429-00 Phosphate Acid Reagent Vials

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi

Činidlo pro analýzu vody

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma:

Název ulice:

HACH LANGE GmbH

Willstätterstr. 11

Místo:

D-40549 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 5288-383

e-mail:

Internet:

SDS@hach-lange.de

www.hach-lange.com

Informační oblast:

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé

situace:

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Označení nebezpečnosti: Xi - Dráždivý

R-věty:

Dráždí oči a kůži.

HACH LANGE S.R.O.

Zastrčená 1278/8

CZ - 141 00 Praha 4 - Chodov

Tel. +420 272 12 45 45

e-Mail: milena.ouzka@hach-lange.cz

224 919 293 / 224 914 575

Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1, Praha 2, 128 08

Klasifikace podle směrnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES

Produkt je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení ES č. 1272/2008.

GHS klasifikace

Kategorie nebezpečí:

Žíravost/dráždivost pro kůži: Skin Irrit. 2

Vážné poškození očí /podráždění očí: Eye Irrit. 2

Údaje o nebezpečnosti:

Dráždí kůži.

Způsobuje vážné podráždění očí.

2.2 Prvky označení

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku

Kyselina sírová ... %

Signální slovo:

Piktogramy:

Varování

GHS07

Standardní věty o nebezpečnosti

H315

Dráždí kůži.

Číslo revize: 2,10 CS

Datum revize: 02.12.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

27429-00 Phosphate Acid Reagent Vials

Datum vydání: 05.12.2013 Kód produktu: 2742900

Strana 2 z 9

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte .

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Další pokyny

Přípravek má podle Evropské směrnice o hodnocení nebezpečných látek hodnocení 1999/45/ES.

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Číslo ES

Číslo CAS

Indexové č.

Číslo REACH

231-791-2

7732-18-5

Název

Klasifikace

GHS klasifikace

Voda

Obsah

90-100 %

231-639-5

Kyselina sírová ... %

7664-93-9

C - Žíravý R35

Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A; H290 H314

Doslov R- a H-vět: viz odd. 16.

1-10 %

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny

Potřísněný oděv ihned odložte.

Ošetřujícímu lékaři předložte tento bezpečnostní list.

Při vdechnutí

Vyjděte na čistý vzduch.

Při styku s kůží

Ihned oplachujte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15 minut.

Při přetrvávajícím podráždění pokožky je nutno uvědomit lékaře.

Při zasažení očí

Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem.

Při požití

NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Dejte vypít 1 až 2 sklenice vody.

Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy.

Konzultujte s lékařem.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Primární dráždivý účinek

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Číslo revize: 2,10 CS

Datum revize: 02.12.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

27429-00 Phosphate Acid Reagent Vials

Datum vydání: 05.12.2013 Kód produktu: 2742900

Strana 3 z 9

Symptomatické ošetření.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Výrobek jako takový nehoří.

V případě požáru můžou vzniknout nebezpečné hořlavé plyny nebo výpary.

5.3 Pokyny pro hasiče

Při požáru použijte izolační dýchací přístroj.

Vyhněte se kontaktu s pokožkou tím, že budete dodržovat bezpečnostní odstup nebo nosit přiměřené

ochranné oblečení.

Další pokyny

Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány podle místních předpisů.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte vhodné ochranné prostredky.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zředte velkým množstvím vody.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Neutralizujte nížeuvedeným(i) produktem(y): Zasypte suchým uhličitanem sodným. pH 6-9

Spláchněte velkým množstvím vody do kanalizace.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

13. Pokyny pro odstraňování

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Opatření pro bezpečné zacházení

Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte páry nebo rozprášenou mlhu. Používejte pouze v dobře

větraných prostorách.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Skladujte při teplotách mezi 10 °C a 25 °C.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Reagencie pro analýzu

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Mezní hodnoty

Číslo CAS

Látka

ppm

mg/m³

vlá/cm³

Kategorie

Druh

7664-93-9 Kyselina sírová, jako SO3

-

1

- 2

PEL

NPK-P

8.2 Omezování expozice

Číslo revize: 2,10 CS

Datum revize: 02.12.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

27429-00 Phosphate Acid Reagent Vials

Datum vydání: 05.12.2013 Kód produktu: 2742900

Strana 4 z 9

Vhodné technické kontroly

Typ ochranného prostředku musí být zvolen podle koncentrace a množství nebezpečné látky na

příslušném pracovišti.

Hygienická opatření

Před pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce.

Osobní ochranné prostředky zahrnují: vhodné ochranné rukavice, těsnící ochranné brýle a ochranný oděv

Ochrana očí a obličeje

Ochranné brýle s bočními kryty vyhovující normě EN166

Ochrana rukou

Preventivní ochrana pokožky prostřednictvím krému na ochranu pokožky.

Rukavice odolávající chemikáliím, vyrobené z butylkaučuku nebo nitrilkaučuku kategorie III podle EN 374.

V případě přímého kontaktu: Materiál rukavic: Tloušťka plastu: 0,70 mm Doba protržení: >480 min. V

případě potřísnění: Materiál rukavic: Tloušťka nitrilového kaučuku: 0,20 mm Doba protržení: >30 min

Přesnou dobu průniku lze zjistit u výrobce ochranných rukavic. Tato doba by měla být dodržována.

Ochrana kůže

Laboratorní plášt

Ochrana dýchacích orgánů

Ani v případě úplného uvolnění nelze pro malý obsah látky očekávat překročení limitních hodnot

expozice. Je však povinností uživatele přesvědčit se o tom a dbát na dodržení předepsaných limitních

hodnot expozice na pracovišti.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:

Barva:

Zápach:

kapalný

bezbarvý

bez zápachu

pH (při 20 °C): < 1

Metoda

Informace o změnách fyzikálního stavu

Bod tání/rozmezí bodu tání:

Bod varu/rozmezí bodu varu:

Sublimační bod:

Bod měknutí:

Bod tekutosti:

:

Bod vzplanutí:

Hořlavost

tuhé látky:

plyny:

nepoužitelné

100 °C

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

Výbušné vlastnosti

nepoužitelné

Meze výbušnosti - dolní:

Meze výbušnosti - horní:

Zápalná teplota:

Bod samozápalu

tuhé látky:

nepoužitelné

nepoužitelné

data neudána

data neudána

Číslo revize: 2,10 CS

Datum revize: 02.12.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

27429-00 Phosphate Acid Reagent Vials

Datum vydání: 05.12.2013 Kód produktu: 2742900

Strana 5 z 9

plyny:

Teplota rozkladu:

Oxidační vlastnosti

data neudána

Tlak par:

Tlak par:

Hustota (při 20 °C):

Sypná hmotnost:

Rozpustnost ve vodě:

(při 20 °C)

Rozpustnost v jiných rozpouštědlech

data neudána

Rozdělovací koeficient:

Dynamická viskozita:

Kinematická viskozita:

Vytoková doba:

Relativní hustota par:

Relativní rychlost odpařování:

Zkouška na oddělení rozpoušdel:

Zkouška na oddělení rozpoušdel:

9.2 Další informace

Obsah pevné látky:

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

1,035 g/cm³

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

rozpustná látka

H290 - Může být korozivní pro kovy.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Látky a směsi korozivní pro kovy

10.2 Chemická stabilita

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Reaguje s těmito látkami: Báze, Oxidační činidla, Redukční činidla

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Extrémní teploty a přímé sluneční záření. Při zahřívání se rozkládá.

10.5 Neslučitelné materiály

Báze, Oxidační činidla

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Produkty rozkladu: Oxidy síry

Další údaje

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

Číslo revize: 2,10 CS

Datum revize: 02.12.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

27429-00 Phosphate Acid Reagent Vials

Datum vydání: 05.12.2013 Kód produktu: 2742900

Strana 6 z 9

Dráždění a leptání

Výrobek způsobuje poleptání očí , pokožky a sliznic.

Účinky po opakované nebo déletrvající expozici

Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako škodlivina specifická pro cílové orgány, opakovaná expozice.

Karcinogenita, mutagenita a toxické účinky pro reprodukční

Neobsahuje žádnou složku vedenou jako karcinogen

Jiné údaje

Nelze vyloučit jiné nebezpečné vlastnosti. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s

chemikáliemi.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

12.2 Perzistence a rozložitelnost

12.3 Bioakumulační potenciál

Metody stanovení biologické odbouratelnosti nelze aplikovat na anorganické látky.

Žádná informace není k dispozici.

12.4 Mobilita v půdě

Žádná informace není k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádná informace není k dispozici.

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Žádná informace není k dispozici.

Jiné údaje

Žádná informace není k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku

V souladu s místními a národními předpisy.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad

160506 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad/nepoužité výrobky

160506 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů

160506 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Číslo revize: 2,10 CS

Datum revize: 02.12.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

27429-00 Phosphate Acid Reagent Vials

Datum vydání: 05.12.2013 Kód produktu: 2742900

Strana 7 z 9

Pozemní přeprava (ADR/RID)

14.1 Číslo OSN: UN 3264

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

Štítky:

LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, KYSELÁ, ANORGANICKÁ, J.N.

8

III

8

Klasifikační kód:

Omezené množství (LQ):

Identifikační číslo nebezpečnosti:

Kód omezení vjezdu do tunelu:

Další příslušné údaje (Pozemní přeprava)

Zvláštní opatření: 274

Excepted Quantities: E1

Transport Category:: 3

Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)

C1

LQ7

80

E

Další příslušné údaje (Vnitrozemská lodní přeprava)

Neprověřeno

Přeprava po moři (IMDG)

14.1 Číslo OSN: UN 3264

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

Štítky:

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

27429-00 Phosphate Acid Reagent Vials

Datum vydání: 05.12.2013 Kód produktu: 2742900

Strana 8 z 9

Štítky:

8

Omezené množství (LQ) (letadlo pro

osobní dopravu):

1 L

IATA-Pokyny pro balení (letadlo pro osobní dopravu):

IATA-Maximální mnozství (letadlo pro osobní dopravu):

IATA-Pokyny pro balení (nákladní letadlo):

IATA-Maximální mnozství (nákladní letadlo):

Další příslušné údaje (Letecká doprava)

Excepted Quantities: E1

Passenger-LQ: Y818

Zvláštní opatření: A3

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

EmS: F-A S-B

ne

818

5 L

820

60 L

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

Není relevantní

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky

nebo směsi

Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí

Další pokyny

Právní předpisy, které se vztahují na směs

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a

omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice

1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice

Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění

nařízení Rady (ES) č. 1354/2007, ve znění nařízení komise (ES) č. 987/2008 ze dne 8. října 2008, ve

znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, ve znění

nařízení Komise (ES) ze dne 16. února 2009, č. 134/2009, včetně tiskové opravy uveřejněné v Úředním

věstníku Evropské unie L 36 ze dne 5. 2. 2009, str. 84, ve znění nařízení Komise (ES) č. 552/2009 ze

dne 22. června 2009. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně

některých zákonů (chemický zákon) ve znění pozdějších předpisů

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16: Další informace

Posouzení bezpečnosti látky pro složky sloučeniny nebude prováděno.

Změny

Revize: 12.11.2012

Oddíly bezpečnostního listu, které byly aktualizovány: 2, 3, 8, 14, 15

Revize: 02.12.2013

Oddíly bezpečnostního listu, které byly aktualizovány: 9

Číslo revize: 2,10 CS

Datum revize: 02.12.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

27429-00 Phosphate Acid Reagent Vials

Datum vydání: 05.12.2013 Kód produktu: 2742900

Strana 9 z 9

Plné znění R-vět uvedených v oddílech 2 a 3

35 Způsobuje těžké poleptání.

36/38 Dráždí oči a kůži.

Plné znění H-vět uvedených v oddílech 2 a 3

H290

Může být korozivní pro kovy.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

Jiné údaje

Údaje jsou založeny na dnešním stavu našich znalostí, nepředstavují však žádné zajištění vlastností

výrobku a neprokazují žádný smluvní právní poměr.

(Údaje o nebezpečných obsažených látkách budou vždy převzaty z posledního platného bezpečnostního listu

předchozího dodavatele.)

Číslo revize: 2,10 CS

Datum revize: 02.12.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

27430-42 Sodium Hydroxide, 1,54N

Datum vydání: 05.12.2013 Kód produktu: 2743042

Strana 1 z 9

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

27430-42 Sodium Hydroxide, 1,54N

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi

Činidlo pro analýzu vody

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma:

Název ulice:

HACH LANGE GmbH

Willstätterstr. 11

Místo:

D-40549 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 5288-383

e-mail:

Internet:

SDS@hach-lange.de

www.hach-lange.com

Informační oblast:

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé

situace:

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Označení nebezpečnosti: C - Žíravý

R-věty:

Způsobuje těžké poleptání.

HACH LANGE S.R.O.

Zastrčená 1278/8

CZ - 141 00 Praha 4 - Chodov

Tel. +420 272 12 45 45

e-Mail: milena.ouzka@hach-lange.cz

224 919 293 / 224 914 575

Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1, Praha 2, 128 08

Klasifikace podle směrnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES

Produkt je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení ES č. 1272/2008.

GHS klasifikace

Kategorie nebezpečí:

Žíravost/dráždivost pro kůži: Skin Corr. 1B

Vážné poškození očí /podráždění očí: Eye Irrit. 2

Údaje o nebezpečnosti:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

2.2 Prvky označení

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku

Hydroxid sodný

Signální slovo:

Piktogramy:

Nebezpečí

GHS05

Standardní věty o nebezpečnosti

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Číslo revize: 2,10 CS

Datum revize: 02.12.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

27430-42 Sodium Hydroxide, 1,54N

Datum vydání: 05.12.2013 Kód produktu: 2743042

Strana 2 z 9

Pokyny pro bezpečné zacházení

P264 Po manipulaci důkladně omyjte .

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Číslo ES

Číslo CAS

Indexové č.

Číslo REACH

231-791-2

7732-18-5

Název

Klasifikace

GHS klasifikace

Voda

Obsah

> 90 %

215-185-5

Hydroxid sodný

1310-73-2

C - Žíravý R35

011-002-00-6

Skin Corr. 1A; H314

Doslov R- a H-vět: viz odd. 16.

1-15 %

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny

Potřísněný oděv ihned odložte.

Ošetřujícímu lékaři předložte tento bezpečnostní list.

Při vdechnutí

Vyjděte na čistý vzduch. Konzultujte s lékařem.

Při styku s kůží

Ihned oplachujte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15 minut. Konzultujte s lékařem.

Ošetřujícímu lékaři předložte tento bezpečnostní list.

Při zasažení očí

Ihned vyplachujte velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Ihned přivolejte lékaře.

Při požití

NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Dejte vypít 1 až 2 sklenice vody.

Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy.

Ihned přivolejte lékaře.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádný známý účinek.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Číslo revize: 2,10 CS

Datum revize: 02.12.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

27430-42 Sodium Hydroxide, 1,54N

Datum vydání: 05.12.2013 Kód produktu: 2743042

Strana 3 z 9

Symptomatické ošetření.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Výrobek jako takový nehoří.

V případě požáru můžou vzniknout nebezpečné hořlavé plyny nebo výpary.

5.3 Pokyny pro hasiče

Při požáru použijte izolační dýchací přístroj.

Vyhněte se kontaktu s pokožkou tím, že budete dodržovat bezpečnostní odstup nebo nosit přiměřené

ochranné oblečení.

Další pokyny

Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány podle místních předpisů.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte vhodné ochranné prostredky.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechejte vsáknout do inertního absorbčního materiálu a zlikvidujte jako nebezpečný odpad.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

13. Pokyny pro odstraňování

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Opatření pro bezpečné zacházení

Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte páry nebo rozprášenou mlhu. Používejte pouze v dobře

větraných prostorách.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Skladujte při teplotách mezi 10 °C a 25 °C. Nádoby skladujte dobře uzavřené na suchém, dobře

větraném místě.

Pokyny ke společnému skladování

Neskladujte společně s kyselinami.

Další informace o skladovacích podmínkách

Ponechávejte uzamčené nebo v prostoru přístupném pouze kvalifikovaným nebo oprávněným osobám.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Reagencie pro analýzu

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Číslo revize: 2,10 CS

Datum revize: 02.12.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

27430-42 Sodium Hydroxide, 1,54N

Datum vydání: 05.12.2013 Kód produktu: 2743042

Strana 4 z 9

Mezní hodnoty

Číslo CAS

Látka

ppm

mg/m³

vlá/cm³

Kategorie

Druh

1310-73-2 Hydroxid sodný

-

1

- 2

PEL

NPK-P

8.2 Omezování expozice

Vhodné technické kontroly

Typ ochranného prostředku musí být zvolen podle koncentrace a množství nebezpečné látky na

příslušném pracovišti.

Hygienická opatření

Před pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce.

Ochrana očí a obličeje

Ochranné brýle s bočními kryty

Ochrana rukou

Preventivní ochrana pokožky prostřednictvím krému na ochranu pokožky.

Rukavice odolávající chemikáliím, vyrobené z butylkaučuku nebo nitrilkaučuku kategorie III podle EN 374.

V případě přímého kontaktu: Materiál rukavic: Tloušťka plastu: 0,70 mm Doba protržení: >480 min. V

případě potřísnění: Materiál rukavic: Tloušťka nitrilového kaučuku: 0,20 mm Doba protržení: >30 min

Ochrana kůže

Zabraňte potřísnění pokožky a oděvu a vniknutí do očí.

Ochrana dýchacích orgánů

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:

Barva:

Zápach:

kapalný

bezbarvý

bez zápachu

pH (při 20 °C): > 13

Metoda

Informace o změnách fyzikálního stavu

Bod tání/rozmezí bodu tání:

Bod varu/rozmezí bodu varu:

Sublimační bod:

Bod měknutí:

Bod tekutosti:

:

Bod vzplanutí:

Hořlavost

tuhé látky:

plyny:

nepoužitelné

100 °C

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

Výbušné vlastnosti

nepoužitelné

Meze výbušnosti - dolní:

Meze výbušnosti - horní:

nepoužitelné

nepoužitelné

Číslo revize: 2,10 CS

Datum revize: 02.12.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

27430-42 Sodium Hydroxide, 1,54N

Datum vydání: 05.12.2013 Kód produktu: 2743042

Strana 5 z 9

Zápalná teplota:

Bod samozápalu

tuhé látky:

plyny:

Teplota rozkladu:

Oxidační vlastnosti

data neudána

Tlak par:

Tlak par:

Hustota (při 20 °C):

Sypná hmotnost:

Rozpustnost ve vodě:

Rozpustnost v jiných rozpouštědlech

data neudána

Rozdělovací koeficient:

Dynamická viskozita:

Kinematická viskozita:

Vytoková doba:

Relativní hustota par:

Relativní rychlost odpařování:

Zkouška na oddělení rozpoušdel:

Zkouška na oddělení rozpoušdel:

9.2 Další informace

Obsah pevné látky:

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

1,165 g/cm³

data neudána

rozpustná látka

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Mohou se uvolňovat toxické plyny, dojde-li ke styku s: Kovy, Lehké kovy

10.2 Chemická stabilita

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Reaguje s těmito látkami: Silné kyseliny, Hliník, Zinek. Halogenované uhlovodíky

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Extrémní teploty a přímé sluneční záření. Při zahřívání se rozkládá.

10.5 Neslučitelné materiály

Kyseliny, Oxidační činidla

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

Další údaje

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

Číslo revize: 2,10 CS

Datum revize: 02.12.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

27430-42 Sodium Hydroxide, 1,54N

Datum vydání: 05.12.2013 Kód produktu: 2743042

Strana 6 z 9

Akutní toxicita

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

Číslo CAS

Název

Cesty expozice

Metoda

Dávka

Druh

Pramen

1310-73-2 Hydroxid sodný

orální

LD50

500 mg/kg

krysa

Dráždění a leptání

Výrobek způsobuje poleptání očí , pokožky a sliznic.

Účinky po opakované nebo déletrvající expozici

Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako škodlivina specifická pro cílové orgány, opakovaná expozice.

Karcinogenita, mutagenita a toxické účinky pro reprodukční

Neobsahuje žádnou složku vedenou jako karcinogen

Jiné údaje

Nelze vyloučit jiné nebezpečné vlastnosti. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s

chemikáliemi.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Číslo CAS

1310-73-2

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

Název

Toxicita pro vodní

organismy

Hydroxid sodný

Akutní toxicita pro ryby

Akutní toxicita crustacea

Metoda Dávka [h] | [d] Druh

Pramen

LC50 45,4 mg/l 96 h Onchorhynchus mykiss

EC50

40,4 mg/l

48 h

12.2 Perzistence a rozložitelnost

12.3 Bioakumulační potenciál

Metody stanovení biologické odbouratelnosti nelze aplikovat na anorganické látky.

Žádná informace není k dispozici.

12.4 Mobilita v půdě

Žádná informace není k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádná informace není k dispozici.

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Žádná informace není k dispozici.

Jiné údaje

Žádná informace není k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku

V souladu s místními a národními předpisy.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad

Číslo revize: 2,10 CS

Datum revize: 02.12.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

27430-42 Sodium Hydroxide, 1,54N

Datum vydání: 05.12.2013 Kód produktu: 2743042

Strana 7 z 9

160506 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad/nepoužité výrobky

160506 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů

160506 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)

14.1 Číslo OSN: UN1824

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

Štítky:

HYDROXID SODNÝ, ROZTOK

8

II

8

Klasifikační kód:

C5

Omezené množství (LQ):

1 L

Přepravní kategorie: 2

Identifikační číslo nebezpečnosti:

Kód omezení vjezdu do tunelu:

80

E

Další příslušné údaje (Pozemní přeprava)

Excepted Quantities: E2

Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)

Další příslušné údaje (Vnitrozemská lodní přeprava)

Neprověřeno

Přeprava po moři (IMDG)

14.1 Číslo OSN: UN1824

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

Štítky:

SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

8

II

8

Číslo revize: 2,10 CS

Datum revize: 02.12.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

27430-42 Sodium Hydroxide, 1,54N

Datum vydání: 05.12.2013 Kód produktu: 2743042

Strana 8 z 9

Marine pollutant:

Zvláštní opatření:

Omezené množství (LQ):

EmS:

Další příslušné údaje (Námořní doprava)

Excepted Quantities: E2

Letecká přeprava (ICAO)

--

-

1 L

F-A, S-B

14.1 Číslo OSN: UN1824

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

Štítky:

SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

8

II

8

Zvláštní opatření:

Omezené množství (LQ) (letadlo pro

osobní dopravu):

A3 A803

0.5 L

IATA-Pokyny pro balení (letadlo pro osobní dopravu):

IATA-Maximální mnozství (letadlo pro osobní dopravu):

IATA-Pokyny pro balení (nákladní letadlo):

IATA-Maximální mnozství (nákladní letadlo):

Další příslušné údaje (Letecká doprava)

Excepted Quantities: E2

Passenger-LQ: Y840

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

EmS: F-A S-B

ne

851

1 L

855

30 L

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

Není relevantní

Další údaje

Tento produkt může být zaslán jako součást chemické sady a obsahuje různé podobné zboží pro

analýzu a účely testování. Tato sada poukazuje na následující klasifikace: UN3316 chemický test, třída

9, skupina balení II, EMS F-A, S-P Tyto prepravi údaje se týkají celé zásílky !

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky

nebo směsi

Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí

Pracovní omezení:

Všimněte si poznámky ve směrnici 94/33/ES, týkající se ochrany mladých

lidí v zaměstnání.

Číslo revize: 2,10 CS

Datum revize: 02.12.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

27430-42 Sodium Hydroxide, 1,54N

Datum vydání: 05.12.2013 Kód produktu: 2743042

Strana 9 z 9

Další pokyny

Právní předpisy, které se vztahují na směs

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a

omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice

1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice

Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění

nařízení Rady (ES) č. 1354/2007, ve znění nařízení komise (ES) č. 987/2008 ze dne 8. října 2008, ve

znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, ve znění

nařízení Komise (ES) ze dne 16. února 2009, č. 134/2009, včetně tiskové opravy uveřejněné v Úředním

věstníku Evropské unie L 36 ze dne 5. 2. 2009, str. 84, ve znění nařízení Komise (ES) č. 552/2009 ze

dne 22. června 2009. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně

některých zákonů (chemický zákon) ve znění pozdějších předpisů

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16: Další informace

Změny

Posouzení bezpečnosti látky pro složky sloučeniny nebude prováděno.

Revize: 02.12.2013

Plné znění R-vět uvedených v oddílech 2 a 3

35 Způsobuje těžké poleptání.

Plné znění H-vět uvedených v oddílech 2 a 3

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Jiné údaje

Údaje jsou založeny na dnešním stavu našich znalostí, nepředstavují však žádné zajištění vlastností

výrobku a neprokazují žádný smluvní právní poměr.

(Údaje o nebezpečných obsažených látkách budou vždy převzaty z posledního platného bezpečnostního listu

předchozího dodavatele.)

Číslo revize: 2,10 CS

Datum revize: 02.12.2013

More magazines by this user
Similar magazines