18.04.2014 Views

Jądrowy rezonans magnetyczny — NMR

Jądrowy rezonans magnetyczny — NMR

Jądrowy rezonans magnetyczny — NMR

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NAJNOWSZE TRENDY W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

- METODY BADAŃ MATERIAŁÓW

- JĄDROWY REZONANS MAGNETYCZNY (NMR)

dr Zbigniew Kaczyński

Gdańsk 2012

Publikacja współfinansowana

ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Nuclear Magnetic Resonance (NMR)

Magnetyczny Rezonans Jądrowy (MRJ)

Magnetyczny: pole magnetyczne niezbędne do zróżnicowania stanów energetycznych;

Rezonans: absorpcja promieniowania elektromagnetycznego o określonej długości fali;

Jądrowy: obserwacja jąder atomów.

NMR - absorpcja promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości

radiowej (~100-1000 MHz dla protonów) przez jądra atomów znajdujące

się w polu magnetycznym, a następnie emisja promieniowania

elektromagnetycznego powstającego w wyniku relaksacji, czyli „powrotu

jąder” do stanu równowagi termodynamicznej…

g-rays x-rays UV VIS IR m-wave radio

NMR - najpowszechniej używana technika analityczna do określania

struktury chemicznej związków organicznych.


1937 Rabi przewidział i zaobserwował zjawisko NMR w fazie gazowej

1946 Bloch, Purcell pierwsze widma NMR dla próbki ciekłej

1952 Pierwszy komercyjny spektrometr NMR

1953 Overhauser – zjawisko Overhauser’a (NOE - nuclear Overhauser

effect)

Historia NMR

1962 Pierwszy magnes „nadprzewodnictwa”

1966 Ernst, Anderson - transformacja Fourier’a w NMR

1975 Jeener, Ernst - 2D NMR

1985 Wüthrich - pierwsza 3D struktura małego białka (BPTI) w

roztworze wykorzystując dane z NOE

1987 3D NMR, znaczenie protein izotopami 13 C, 15 N

1990 Zastosowanie pulsów gradientowych – usunięcie zakłóceń

1996 Wartości kątów torsyjnych z widm TROSY (3D protein > 100 kDa)

2010 Aktywnie ekranowany magnes 1000 MHz (Bruker)


Historia NMR – nagrody Nobla

1944 Fizyka Rabi (Columbia)

(opracowanie metody pozwalającej na mierzenie magnetycznych

właściwości jąder atomowych)

1952 Fizyka Bloch (Stanford),

Purcell (Harvard)

(rozwój nowych precyzyjnych metod pomiarów magnetyzmu jądrowego)

1991 Chemia Ernst (ETH Zurich)

(rozwój metodologii spektroskopii NMR wysokiej rozdzielczości, 2D,

transformacja Fouriera)

2002 Chemia Wüthrich (ETH Zurich)

(metody NMR, umożliwiające badanie 3D struktury makrocząsteczek w roztworach –

Białka, kwasy nukleinowe).

2003 Medycyna Lauterbur (Urbana),

Mansfield (Nottingham)

(wykorzystanie rezonansu magnetycznego w medycynie)

Bloch

Purcell

Ernst Wüthrich

Lauterbur Mansfield


Podstawy NMR

Technika NMR „jest możliwa” dzięki obecności spinu.

Spin - w dużym uproszczeniu - rotacja wokół osi

– podstawowa właściwość cząstek, taka jak masa,

czy ładunek elektryczny.

Spin

Elektrony, protony i neutrony mają spin I=½ lub I=– ½

(I – liczba spinowa).

Dwie cząstki posiadające „przeciwny spin” mogą się

„parować”, co prowadzi do „znoszenia się” spinów (I = 0).


Podstawy NMR

Spin - własny moment pędu cząstki w układzie, w

którym nie wykonuje ruchu postępowego

(własny => wynika tylko z samej natury cząstki, a nie z ruchu danej

cząstki względem innych cząstek).

P


I( I 1)

gdzie: ħ – stała Plancka


Podstawy NMR

Moment magnetyczny

Cząstki obdarzone spinem i ładunkiem elektrycznym ≠ 0

wytwarzają wokół siebie słabe pole magnetyczne.

Moment magnetyczny jądra m jest proporcjonalny do momentu pędu

i współczynnika żyromagnetycznego:

m gP

g - współczynnik żyromagnetyczny; charakteryzuje każde jądro

(każdy izotop), określa czułość danego jądra w pomiarach NMR;

większa wartość g => „bardziej czułe jądro”)

…moment magnetyczny również opisuje zachowane danego jądra w

polu magnetycznym.


Podstawy NMR

P


I( I 1)

m gP

m


g

I( I 1)

Tylko jądra z liczbą spinową I≠0 mogą być obserwowane w NMR

C

A

Z

13

6C

L.m. L.a. I

p p 0

n p/n 1/2, 3/2, 5/2,…

p n 1, 2, 3

( 12 C, 16 O są „niewidzialne” w NMR!)

( 1 H, 13 C, 15 N, 19 F, 31 P)

( 2 H, 14 N)

Są „widzialne”


Podstawy NMR – właściwości wybranych jąder

Izotop Spin „Występowanie” [%] Względna czułość g [10 7 radT -1 s -1 ]

1

H ½ 99.985 1.00 26.7519

2

H 1 0.015 9.62*10 -3 4.1066

12

C 0 98.9 - -

13

C ½ 1.108 1.59*10 -2 6.7283

16

O 0 99.96 - -

19

F ½ 100 0.83 25.1815

31

P ½ 100 6.63*10 -2 10.8394


Podstawy NMR

Pole magnetyczne – do czego potrzebne?

• Widma rotacyjne, oscylacyjne czy elektronowe (m.in. widma

IR, UV-Vis) – pomiar i interpretacja odległości pomiędzy

poziomami energetycznym swobodnej cząsteczki.

• Spektroskopia NMR jest zupełnie inna!!!

• Bez zewnętrznego pola magnetycznego odległości pomiędzy

poziomami, które chcemy badać są zdegenerowane – czyli mają

taką sama energię.

• Próbkę należy umieścić w silnym polu magnetycznym, aby

spowodować „rozszczepienie” (powstanie) odpowiednich poziomów

energetycznych.


Podstawy NMR

Przy braku zewnętrznego pola

magnetycznego, każde jątro

jest energetycznie

zdegenerowane

W silnym zewnętrznym

polu magnetycznym (B o ),

orientują się zgodnie z

kierunkiem lub w kierunku

przeciwnym do linii pola

magnetycznego (odpowiednio,

stan o niższej i o wyższej energii)

B o


Podstawy NMR

Orientacja jąder w zewnętrznym polu magnetycznym

zależy od liczby magnetycznej m=2I+1

dla I=½ m=+½ i m=-½

Ujęcie kwantowo-mechaniczne

(Energia)

Ujęcie klasyczne

(Orientacja)

B o

wyższa E

DE = g ħ B o = hn

m = +½

antyrównoległa

niższa E

m = -½

równoległa

•W ujęciu kwantowo-mechanicznym spiny zróżnicowane są na podstawie

„posiadanej” energii

•W ujęciu klasycznym protony rozpatrywane są jako malutkie magnetyczne

dipole, orientujące się równolegle albo antyrównolegle w stosunku do pola B 0


Podstawy NMR

Graficzna zależność pomiędzy natężeniem pola magnetycznego a

częstotliwością promieniowania absorbowaną przez protony ( 1 H NMR)

DE = g ħ B o

(wyższa energia)

E

DE dla 1 H przy 300 MHz

DE dla 1 H przy 500 MHz

(niższa energia)

0 T

7.05 T 11.75 T

B o


Podstawy NMR

Układ składający się z wielu spinów

m = +½

wyższa E

N +

Każdy z dwóch poziomów ma różną

populację spinów (N), różnica ta zależy

od różnicy w energii obu poziomów i

jest opisywana przez rozkład

Boltzmmana:

N - /N + = exp(-ghB o /2pkT)

niższa E N -

m = -½

Dla 1 H przy 60 MHz N - /N + = 1,000 010

Dla 1 H przy 300 MHz N - /N + = 1,000 050

Dla 1 H przy 400 MHz N - /N + = 1,000 064


Podstawy NMR

Czułość NMR odpowiednio kosztuje…

~€ 800,000 ~€ 2,000,000 ~€ 4,500,000


Podstawy NMR

Spinujące cząstki ulegają zjawisku precesji w polu magnetycznym

Prędkość kątowa spinowania:

w o = gB o

Częstość precesji (częstość Larmor’a):

n = gB o /2p


Podstawy NMR

Pojedynczy spin

z

B o

m

q

y

x

Układ wielu spinów

z

B o

M

y

x

Wektor magnetyzacji M


Podstawy NMR

Efekt rezonansu

z

Promieniowanie o częstości Larmor’a

powoduje przejście nadmiaru spinów ze stanu

podstawowego w stan wzbudzony

B o

M

x

W stanie równowagi

y

x

z

90 x ° impuls

y

DE hn 1

n

L

n

z

1


g

2p

B

0

B 1

Impuls RF wzdłuż osi „x”

generuje pole magnetyczne B 1

x

Precesja w płaszczyźnie xy indukuje sygnał w

cewce odbiornika umieszczonej wzdłuź osi „y”

y


Detekcja sygnału NMR – FID

Zanik swobodnej precesji FID (free induction decay) jest wynikiem

zmian zachodzących w płaszczyźnie M xy .

Sygnał zmienia się w zależności od wskazań detektora

umieszczonego wzdłuż osi „y”.

Detekcja sygnału wzdłuż osi „y”

y

RF impuls wzdłuż osi „x”

FID zawiera wszystkie informacje zawarte w widmie


Detekcja sygnału NMR – Transformacja Fourier’a

Sygnał NMR jest rejestrowany w domenie czasowej…

FT

Czas [s]

Częstotliwość [Hz]

„Preferujemy” domenę częstotliwości…

Transformacja Fourier’a - matematyczna

procedura przekształcająca domenę czasową

w domenę częstotliwości.


NMR – czasy relaksacji

T 1 charakteryzuje

szybkość odtwarzania się

magnetyzacji podłużnej

T 2 charakteryzuje

szybkość zaniku

magnetyzacji poprzecznej

T 2 relaxation


Spektrometr NMR


Spektrometry NMR

Wczoraj…

i dzisiaj…


Spektrometria NMR na Wydziale Chemii UG

Dzisiaj…

i jutro…

400 MHz


Spektrometr NMR od środka

Cewka w której płynie prąd

wytwarzając pole magnetyczne

„zwinięta” jest z drutu o długości

kilku kilometrów

Cewka jest zanurzona w

ciekłym helu (4,2 K). Zwoje i

ciekły hel są umieszczone w

wielkim dewarze. Ten dewar

otoczony jest większym dewarem

z ciekłym azotem (77,4 K).


Historia NMR – pierwsze widma

Pierwsze zarejestrowane i opublikowane widmo NMR

1 H NMR widmo wody

Bloch, F.; Hansen, W. W.; Packard, M. The nuclear

induction experiment. Physical Review (1946), 70 474-85.


Historia NMR – pierwsze widma

Pierwsze zarejestrowane przesunięcie chemiczne

1 H NMR widmo etanolu

Arnold, J.T., S.S. Dharmatti, and M.E. Packard, J. Chem. Phys., 1951. 19: p. 507.

Widmo etanolu 40 lat później


1

H NMR – widma protonowe

• Liczba sygnałów – liczba grup równocennych protonów

• Krzywa integracji – liczba protonów „w poszczególnych sygnałach”

(względna intensywność sygnału jest proporcjonalna do liczby

protonów „tworzących” dany sygnał)

• Przesunięcie chemiczne


Przesunięcie chemiczne

Różne otoczenie jądra => różne absorbowane promieniowanie

(różne położenie sygnałów na widmie)

Prąd indukowany przez

elektrony

Pole magnetyczne wytwarzane

przez krążące elektrony

B eff < B o

B eff = B o - B loc

B eff = B o (1 - s)

s – stała przesłanianie


Przesunięcie chemiczne

Przesunięcie chemiczne zależy m.in. od:

elektroujemności sąsiednich jąder (bardziej

elektroujemne sąsiedztwo – większe przesuniecie),

charakter sąsiednich wiązań (podwójne, potrójne,

aromatyczne pierścienie – większe przesunięcie)

wiązania wodorowe,

efekty rozpuszczalnikowe,

efekty izotopowe.


Elektroujemność podstawnika a przesunięcie CH 3

Typ związku d [ppm]

CH 3 -Al -0.30

CH 3 -Si 0.00

CH 3 -C 0.90

CH 3 -N 2.25

CH 3 -O 3.35

CH 3 -F 4.26


Przesunięcie chemiczne


Przesunięcie chemiczne

d

d

n

X

n

wzorca

n

420 0Hz

6

10

40010

Hz

podstawowa_

spectrometeru

6


10

6

1,05ppm

[ppm]

(parts per milion

– części na milion)

Tetrametylosilan (TMS) jako wzorzec

d (TMS) = 0 Hz (ppm)


Przesunięcie chemiczne - ten sam związek

Przykładowo sygnał 2 ppm zarejestrowany przy:

60 MHz

120Hz

0Hz

6

d

10

6010

Hz

6


2 ppm

300 MHz

d


600Hz

0Hz

6

10

30010

Hz

6


2ppm


Przesunięcie chemiczne

Przykładowo sygnał 600 Hz zarejestrowany przy:

60 MHz

d


600Hz

0Hz

6

10

6010

Hz

6


10 ppm

300 MHz

d


600Hz

0Hz

6

10

30010

Hz

6


2ppm


Uśrednione zakresy przesunięć chemicznych dla 1 H


Sprzężenie spinowo-spinowe => mulitpletowość

Sprzężenie dwóch spinów przez wiązania. W przypadku

protonów przez 2 wiązania (H-C-H) lub 3 (H-C-C-H)

Dwa spiny wzajemnie „czują” swoją obecność

Rozpatrując

tylko H A


B 0

Multipletowość – dublet

(1 sąsiedni proton)


Multipletowość – triplet (2 sąsiednie protony)

B 0


Multipletowość – triplet i dublet


Sprzężenie spinowo-spinowe

Dla I=1/2, multiplety zawierają n + 1 linii

gdzie n jest równy liczbie sąsiednich jąder (protonów)

1

1 1

3 3

1 2 1

1 3 3 1

3 przyłączone jądra

1 4 6 4 1

1 J 1

1 5 10 10 5 1

J J

1 6 15 20 15 6 1

1 7 21 35 35 21 7 1

Trójkąt Pascala

Kwartet

singlet dublet triplet kwartet kwintet


Sprzężenie spinowo-spinowe


Stała sprzężenia

• Sprzężenia dostarczają wiele

informacji o strukturze badanego

związku.

• Typowe wartości stałych sprzężenia

dla protonów mieszczą się

w zakresie 1-20 Hz.

• Stała sprzężenia zależy od:

o długości wiązania,

o kąta dwuściennego H-C-C-H,

o kąta H-C-C,

o podstawników.

J

Dublet

J

J J

Kwartet


Stała sprzężenia

H

J = 2 - 6 Hz

H

J = 5 - 14 Hz

H

konformacja

synklinalna

H

konformacja

antyperiplanarna

J = 2 - 15 Hz

H

C

C

H

H

J = 0 - 7 Hz

C

H

C

H

J = 2 - 13 Hz

J = 10 - 21 Hz


Informacje uzyskiwane z widm 1 H NMR

Parametr

Nazwa

Informacje

Liczba sygnałów - Liczba grup protonów

Intensywność sygnałów Integracja Stosunek liczby protonów

Pozycja sygnału

Rozszczepienie sygnałów

Przesunięcie chemiczne (d) Otoczenie chemiczne

Stała sprzężenia (J) [Hz] Kąty dwuścienne

Multipletowość

Liczba „sąsiednich jąder”

Kształt sygnałów Szerokość połówkowa Ruchy wewnątrzcząsteczkowe,

wymiana chemiczna


Widmo 1 H octanu etylu

H 3 C

O

C

O

H AHA

H X

H X

H X

3

J AX 3

J AX

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

2.0 3.0 3.0


H 3 C

CH 3

C

OH

CH 3

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1.0 9.0


CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 OH

3.6

3.4

3.2

3.0

2.8

2.6

2.4

2.2

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

2.0 1.0 2.1 1.9 3.0


Określanie składu mieszaniny (czystości)

CH 2 OH

H 3 C

C

O

O CH 2 CH 2 CH 2 CH 3

(6,6+2,6+1,4)/8=1,32 (2,0+3,0+2,1+2,3+3,0)/12=1,03

Stosunek molowy = 1,32:1,03 = 1,3:1

6.6

2.6

2.0

1.4

3.0 2.1 2.3

3.0

7.5

7.0

6.5

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0


Spektroskopia 13 C NMR

I ( 1 H) = ½ I ( 12 C) = 0 I ( 13 C) = ½

99.98 % 98,9 % 1,1%

g( 1 H) 25,75 g( 13 C) 6,73

DE (ghB 0 )/2p

naturalna zawartość 13 C w przyrodzie – 1.1%

CZUŁOŚĆ 13 C = 1/5600 CZUŁOŚĆ 1 H

Więcej próbki do pomiarów

Dłuższe pomiary


Widma 13 C NMR


Przesunięcia chemiczne 1 H i 13 C NMR


Typowe zastosowanie NMR

1. Określanie struktury chemicznej

• Analiza związków naturalnych i syntetycznych

2. Badania procesów dynamicznych

• Kinetyka reakcji, badania równowag chemicznych

3. Badania strukturalne 3D

• Proteiny, kompleksy proteina-ligand

• DNA, RNA, układy proteiny/DNA

• Polisacharydy

4. Projektowanie leków

5. Medycyna/przemysł – obrazowanie rezonansem

magnetycznym MRI (magnetic resonance imaging)


NMR ciała stałego

CP MAS NMR (cross polarization magic angle spinning NMR)

Roztwór

Ciało stałe

długie czasy relaksacji T 1 ,

oddziaływania dipolowe,

anizotropia przesunięć chemicznych.


NMR ciała stałego

CP MAS NMR (cross polarization magic angle spinning NMR)

bardzo wysoka częstotliwość spinowania,

spinowanie pod kątem magicznym,

przeniesienie magnetyzacji z protonów na jądra

mniej czułe/mniej rozpowszechnione


NMR ciała stałego


NMR ciała stałego - przykład


Pomiary NMR „ciała stałego” - zastosowanie

kompleksy organiczne i nieorganiczne,

zeolity,

materiały porowate,

minerały,

szkło,

żywność,

półprzewodniki,

materiały archeologiczne,

żywicy,

próbki biologiczne i medyczne,

cementy,

drewno,

kości,

metale i stopy,

polimery, tworzywa sztuczne,

badanie uszkodzeń i pęknięć,

medycyna.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!