Velkoobjemov˝ odpad v roce 2011

seberov.cz

Velkoobjemov˝ odpad v roce 2011

OBSAH

Co najdete v tomto ËÌsle?

⁄VODNÕK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

V·ûenÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Redakce Zpravodaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Slovo starostky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

RADNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Ze zased·nÌ Zastupitelstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Informace a n·zory zastupitel˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Z NAäÕ »TVRTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

TESCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

P¯ÌmÏstsk˝ t·bor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Velkoobjemov˝ odpad v roce 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

äKOLSTVÕ A DÃTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Zpr·viËky ze ökolky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Z·kladnÌ ökola V Ladech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

HrnË̯ötÌ bar·ËnÌci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

DomeËek u sk¯Ìtk˘ ñ Bar·Ënick· rychta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Sbor CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

DOPRAVNÕ ÿEäENÕ äEBEROVA A HRN»Õÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Vyj·d¯ete podporu dopravnÌmu ¯eöenÌ pro äeberov a HrnË̯e! . . . . . . . . . 19

éIJEME V PRAZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

MÏstsk˝ ˙¯ad Praha 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Zrcadlov· kaple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

PraûskÈ cyklozvonÏnÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

DinoPark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

V˝stava Arabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

RC Bar·Ëek novÏ ve Vestci! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

AUTOBUSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Od z·¯Ì vyjede expresnÌ p¯ÌmÏstsk· linka 334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

NovÈ rodinnÈ jÌzdenky SONE+ i pro cestov·nÌ po Praze . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Na v˝let s PIDem ñ Okolo Kostelce nad »ern˝mi lesy . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

ZDRAVÕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Houby jsou zdravÈ a vhodnÈ pro dietu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

INZERCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2011 1


⁄VODNÕK

V·ûenÌ

A uû je to zase tady. LetnÌ dny, i kdyû pravda, tÏch vyslovenÏ letnÌch bylo o letoönÌch

pr·zdnin·ch jako öafr·nu se pomalu blÌûÌ ke konci a s nimi i b·jeËnÈ pr·zdninovÈ lenoöenÌ,

odpoËinek od kaûdodennÌho pracovnÌho ritu·lu a starostÌ s ˙koly naöich ökolou povinn˝ch

dÏtÌ.

P¯eji V·m, abyste zaË·tek ökolnÌho roku i n·vrat ke kaûdodennÌm povinnostem zvl·dli

hladce a bez vÏtöÌch stres˘. Pro zp¯ÌjemnÏnÌ zaË·tku ökolnÌho roku najdete uvnit¯ nÏjakÈ

typy akcÌ pro dÏti.

NezapomÌnejme, ûe naöim, dÏtem bude nÏjakou chvÌli trvat, neû se zaËnou zase pozornÏ

rozhlÌûet p¯i p¯ech·zenÌ silnice a ûe n·m mohou neËekanÈ vstoupit do vozovky.

Libuöe LÈvov·, redakce

Redakce Zpravodaje

Kontakt na redakci z˘st·v· stejn˝, tedy redakce@seberov.cz, p¯ÌpadnÏ svÈ p¯ÌspÏvky m˘ûete

posÌlat na ⁄¯ad naöÌ M».

Libuöe LÈvov·, redakce

Slovo starostky

V·ûenÌ spoluobËanÈ,

Douf·m, ûe jste si i p¯es nep¯ÌzeÚ poËasÌ

p¯es lÈto odpoËinuli a naËerpali energii do

podzimnÌch dnÌ, kterÈ se blÌûÌ.

Co n·s bÏhem uplynul˝ch mÏsÌc˘ potkalo?

V Ëervnu jsme vybrali novÈho n·jemce Bar·ËnickÈ

rychty ñ samostatn˝ p¯ÌspÏvek str. 8.

TakÈ jsme zah·jili II. Etapu stavby sportovnÏ

rekreaËnÌho are·lu äeberov. Do konce

roku bychom r·di zah·jili a snad i dokonËili

i III. etapu, jejÌmû z·mÏrem je zejmÈna

vybudov·nÌ kvalitnÌho soci·lnÌho z·zemÌ

pro cel˝ budoucÌ are·l. V letoönÌm roce tento

are·l jiû nestihnete s nejvÏtöÌ pravdÏpodobnostÌ

cel˝ vyuûÌt a ocenit jeho kvality,

ale vϯÌm, ûe na ja¯e roku p¯ÌötÌho bude vöe

p¯ipraveno k vaöemu sportovnÌmu vyûitÌ.

V polovinÏ Ëervence panÌ P¯Ìhodov· podala

do podatelny naöeho ˙¯adu petici poûadujÌcÌ

ÑodmÌtnutÌ v˝stavby tzv. vesteckÈ

d·lniËnÌ spojkyì. Je zajÌmavÈ, ûe vöechny

petice podanÈ panÌ P¯Ìhodovou jsou vûdy

proti nÏjakÈmu danÈmu tÈmatu, vûdy souvisejÌcÌmu

s tzv. Vesteckou spojkou. Za

dobu sbÌr·nÌ podpis˘ a spolupr·ce s AliancÌ

Jihov˝chod, nikdy nep¯iöel petiËnÌ v˝bor

s n·vrhem, jak jinak dopravnÌ situaci u n·s

vy¯eöit a z·roveÚ nenapojovat dopravnÌ z·tÏû

do dnes jiû p¯etÌûenÈ opatovskÈ k¯iûovatky

nad äeberovem. Na rozdÌl od petiËnÌho v˝boru

jsem se spolu s mÌstostarostkami snaûila

takovÈ ¯eöenÌ najÌt. DopravnÌ situaci

jsme ¯eöili z opaËnÈ pozice. Tedy ne proti

Ëemu bojujeme, ale jak tuto situaci vy¯eöit.

Chcete vÏdÏt vÌc, ËtÏte na str. 19 uprost¯ed

Zpravodaje.

Petra Venturov·,

starostka

2

4/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

Ze zased·nÌ Zastupitelstva

8. ZASED¡NÕ ñ 20.6.2011

OsmÈ zased·nÌ Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti se konalo v pondÏlÌ 20.6.2011 od 17 do 18.30

v Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch. P¯Ìtomni byli 4 zastupitelÈ. Pan Kastner, Chaloupka a

TureËek byli ¯·dnÏ omluveni.

Zased·nÌ zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov zah·jila Ing. Petra Venturov·, kter·

zkonstatovala, ûe poËet p¯Ìtomn˝ch Ëlen˘ zastupitelstva je 4 a tudÌû je zastupitelstvo usn·-

öenÌschopnÈ. Program zastupitelstva byl rozö̯en o R1 ñ Smlouva o smlouvÏ budoucÌ darovacÌ

s panem Koubou.

Za obËany byla p¯Ìtomna panÌ Herbrychov· (RC Bar·Ëek).

Z¡VÃRE»N› ⁄»ET M» PRAHA-äEBEROV

ZA ROK 2010

PanÌ Archalousov· p¯ÌtomnÈ sezn·mila se

z·vÏreËn˝m ˙Ëtem hospoda¯enÌ mÏstskÈ

Ë·sti Praha-äeberov za rok 2010. Informovala

o tom, ûe z·vÏreËn˝ ˙Ëet byl ¯·dnÏ

zve¯ejnÏn na ˙¯ednÌ desce ⁄M» i na internetu.

N·vrh z·vÏreËnÈho ˙Ëtu projednal finanËnÌ

v˝bor, kter˝ jej zastupitelstvu doporuËuje

schv·lit bez v˝hrad.

Podrobn˝ poloûkov˝ n·vrh z·vÏreËnÈho

˙Ëtu hospoda¯enÌ M» Praha-äeberov za rok

2010 vËetnÏ koment·¯e je k dispozici na

www.seberov.cz nebo na ⁄M» Praha-äeberov.

Zastupitelstvo M» Praha-äeberov jednohlasnÏ

schv·lilo p¯edloûen˝ z·vÏreËn˝ ˙Ëet hospoda¯enÌ

M» Praha-äeberov za rok 2010

bez v˝hrad. Poloûkov˝ z·vÏreËn˝ ˙Ëet tvo-

¯Ì p¯Ìlohu usnesenÌ.

⁄PRAVY ROZPO»TU II/2011

PanÌ starostka podala n·vrh na ˙pravy rozpoËtu

II/2011, kterÈ vych·zejÌ p¯ev·ûnÏ ze

zÌskan˝ch grant˘ v oblasti sportu a z finanËnÌ

podpory z rezervy hl. m. Prahy na rok 2011,

kterÈ zastupitelstvo jednohlasnÏ schv·lilo

v n·sledujÌcÌm znÏnÌ:

ï Zv˝öenÌ p¯Ìjm˘ v poloûce 4221 investiËnÌ

˙ËelovÈ prost¯edky o Ë·stku 1,9 mil. KË,

kterÈ se pouûijÌ na stranÏ v˝daj˘ v kapitole

z·kladnÌ ökola 3113 6121 investiËnÌ ˙ËelovÈ

prost¯edky V˝stavba budovy Zä ñ projektov·

p¯Ìprava ORG 41195.

ï Zv˝öenÌ p¯Ìjm˘ v poloûce 4221 investiËnÌ

˙ËelovÈ prost¯edky o Ë·stku 1,5 mil. KË,

kterÈ se pouûijÌ na stranÏ v˝daj˘ v kapitole

SportovnÌ za¯ÌzenÌ v majetku M» 3412 6121

investiËnÌ ˙ËelovÈ prost¯edky SportovnÌ are-

·l äeberov ORG 41054.

ï Zv˝öenÌ p¯Ìjm˘ v poloûce 4221 investiËnÌ

˙ËelovÈ prost¯edky o Ë·stku 5 670 000 KË,

kterÈ se pouûijÌ na stranÏ v˝daj˘ v kapitole

SportovnÌ za¯ÌzenÌ v majetku M» 3412 6121

investiËnÌ ˙ËelovÈ prost¯edky SportovnÌ are-

·l äeberov ORG 41054.

ï Zv˝öenÌ p¯Ìjm˘ v poloûce 4121 ˙Ëelov·

dotace M» pro mÌstnÌ lidovou knihovnu

o Ë·stku 1300 KË, kterÈ se pouûijÌ na stranÏ

v˝daj˘ v kapitole Knihovna 3314 5136

v Ë·stce 1300 KË.

ï Zv˝öenÌ p¯Ìjm˘ v poloûce 4121 ˙Ëelov·

neinvestiËnÌ dotace z rozpoËtu HMP pro M»

urËenou pro p¯edökolnÌ za¯ÌzenÌ a ökolu

o Ë·stku 180 400 KË, kterÈ se na stranÏ v˝daj˘

pouûijÌ v kapitole p¯edökolnÌ za¯ÌzenÌ

v Ë·stce 91 400 KË a v kapitole z·kladnÌ

ökola v Ë·stce 89 tis. KË pro ˙Ëely v˝platy

odmÏn pracovnÌk˘m v oblasti ökolstvÌ v poloûce

5331.

ï SnÌûenÌ v˝daj˘ v kapitole ⁄zemnÌ rozvoj

3636 6122 o Ë·stku 120 tis. KË, kterÈ se pouûijÌ

na stranÏ v˝daj˘ zv˝öenÌm v kapitol·ch:

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2011 3


RADNICE

1. 2212 6121 Silnice o Ë·stku 10 tis. KË

ORG komunikace HrnË̯e,

2. 3111 6121 P¯edökolnÌ za¯ÌzenÌ o Ë·stku

20 tis. KË,

3. 3113 6121 z·kladnÌ ökola o Ë·stku

40 tis. KË ñ ORG Rekonstrukce Zä

4. 3632 6129 H¯bitov o Ë·stku 50 tis. KË

ï SnÌûenÌ v˝daj˘ v kapitole SportovnÌ za¯ÌzenÌ

v majetku M» 3412 6121 o Ë·stku 1780

tis. KË, kterÈ se pouûijÌ na stranÏ v˝daj˘ zv˝öenÌm

v kapitol·ch:

1. 3113 5331 Z·kladnÌ ökola ñ provoz

o Ë·stku 80 tis. KË pro ˙Ëely zajiötÏnÌ pedagoga

na p˘lenÌ hodin cizÌho jazyka

2. 2212 6121 Silnice o Ë·stku 700 tis. KË

ORG komunikace äeberov

3. 2212 6121 Silnice o Ë·stku 1 mil. KË

ORG komunikace HrnË̯e

POVÃÿENÕ PANÕ STAROSTKY

VYPS¡NÕM VEÿEJN›CH ZAK¡ZEK

MAL…HO ROZSAHU, SOUVISEJÕCÕCH

S ⁄PRAVAMI ROZPO»TU ». II/2011

Na z·kladÏ schv·len˝ch ˙prav rozpoËtu Ë.

II /2011, bylo nutnÈ vypsat v˝bÏrov· ¯ÌzenÌ

v souladu se z·konem o ve¯ejn˝ch zak·zk·ch.

Vzhledem k tomu, ûe vöechny zak·zky,

kterÈ budou letos realizov·ny, jsou zak·zkami

malÈho rozsahu, kde staËÌ oslovit

t¯i z·jemce, povϯ¯ilo zastupitelstvo starostku

M» oslovenÌm t¯Ì z·jemc˘ na zpracov·-

nÌ projektov˝ch pracÌ zak·zek, pokud p¯edpokl·dan·

hodnota p¯es·hne 100 tis. KË. P¯i

niûöÌ p¯edpokl·danÈ hodnotÏ staËÌ nabÌdka

jednoho, pravdÏpodobnÏ budou osloveni

ËlenovÈ stavebnÌ komise, a d·le povϯilo

starostku M» na vyps·nÌ zak·zek malÈho

rozsahu stavebnÌch pracÌ na jednotlivÈ zak·zky

se zve¯ejnÏnÌm na ˙¯ednÌ desce a

souËasnÏ v˝zvou min. t¯em spoleËnostem.

JednotlivÈ v˝zvy se budou odvÌjet od p¯Ìprav

a projedn·nÌ s dotËen˝mi org·ny st·tnÌ

spr·vy. P¯edpoklad je bÏhem letnÌch

pr·zdnin, nicmÈnÏ, nÏkter· etapa je moûn·

re·ln· aû v podzimnÌch mÏsÌcÌch. Vöechny

ve¯ejnÈ zak·zky, i malÈho rozsahu jsou

z·roveÚ zve¯ejÚov·ny na naöÌ ˙¯ednÌ desce.

PRON¡JEM BAR¡»NICK… RYCHTY

Vzhledem k tomu, ûe uzav¯en· smlouva

s RC Bar·Ëek nebyla zcela v souladu se z·-

konem, bylo vyhl·öeno novÈ ¯ÌzenÌ na pron·jem

Bar·ËnickÈ rychty. 25.5.2011 byl

vyps·n z·mÏr dle schv·len˝ch pravidel.

P¯ihl·sily se dva subjekty. 15.6.2011 probÏhlo

vyhodnocenÌ nabÌdek.

Jako v˝hodnÏjöÌ byla vybr·na nabÌdka panÌ

BroûovÈ. RC Bar·Ëek do 30.6.2011 Bar·Ënickou

rychtu vyklidÌ.

P¯ÌtomnÌ zastupitelÈ jednohlasnÏ schv·lili

uzav¯enÌ n·jemnÌ smlouvy s Mgr. Olgou

Broûovou, I»O: 44319258 na pron·jem

Bar·ËnickÈ rychty, v souladu se zve¯ejnÏn˝m

z·mÏrem za cenu 8500 KË/mÏsÌËnÏ.

Cena je vËetnÏ DPH na dobu neurËitou

s dvoumÏsÌËnÌ v˝povÏdnÌ lh˘tou bez ud·nÌ

d˘vodu a povϯili starostku podeps·nÌm

n·jemnÌ smlouvy. Z·mÏr pron·jmu tvo¯Ì

p¯Ìlohu usnesenÌ. HodnotÌcÌ protokol je

k nahlÈdnutÌ na ˙¯adu M» Praha-äeberov,

vËetnÏ podan˝ch z·mÏr˘.

PRON¡JEM HROBOV›CH MÕST

PRO OB»ANY S TRVAL›M POBYTEM

MIMO ⁄ZEMÕ NAäÕ M»

Z d˘vodu nar˘stajÌcÌch û·dostÌ o pron·jem

hrobov˝ch a urnov˝ch mÌst na h¯bitovÏ

v HrnË̯Ìch od obËan˘ z jin˝ch mÏstsk˝ch

Ë·stÌ a obcÌ, je nutnÈ stanovit, ûe pron·jem

hrobov˝ch mÌst bude urËen pouze pro ob-

Ëany s trval˝m pobytem v mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov.

H¯bitov byl za nemalÈ finanËnÌ

prost¯edky rozö̯en pr·vÏ z d˘vodu

uspokojenÌ û·dostÌ naöich obËan˘.

Z tohoto d˘vodu budou na h¯bitovÏ p¯idÏlov·na

hrobov· a urnov· mÌsta pouze ob-

Ëan˘m mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov. OstatnÌm

obËan˘m m˘ûe mÏstsk· Ë·st nabÌdnout

pouze prostor rozptylovÈ louËky.

4

4/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

KUPNÕ SMLOUVY SE SPOLE»NOSTÕ

DANVIT REALITY, S. R. O. ñ

KOMUNIKACE PRO ARE¡L

RODINN›CH DOMŸ

Vzhledem k tomu, ûe mÏstsk· Ë·st Prahaäeberov

usiluje o zÌsk·nÌ vöech komunikacÌ

vËetnÏ pozemk˘ pod nimi do svÈho vlastnictvÌ,

nabÌdla spoleËnost Danvit reality,

s.r.o., mÏstskÈ Ë·sti odkup mÌstnÌch komunikacÌ,

kterÈ vybudovala. Cena odkupu je

stanovena na 20 000 KË bez DPH.

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

schv·lilo koupi komunikace vystavÏnÈ na

pozemcÌch parcelnÌ ËÌsla 531/2 a 533/6 k. ˙.

äeberov za cenu 24 000 KË vËetnÏ DPH

v souladu s n·vrhem kupnÌ smlouvy, kter˝

tvo¯Ì p¯Ìlohu usnesenÌ. P¯edmÏtn· komunikace

byla vybudov·na na z·kladÏ RozhodnutÌ

odboru v˝stavby ⁄M» Praha 11, Ë. j.

OV H/05/1135/Koö-sp a povϯilo starostku

podeps·nÌm smlouvy.

DAROVACÕ SMLOUVA OD

SPOLE»NOSTI DANVIT REALITY, S. R. O.

SpoleËnost Danvit reality, s. r. o., formou

darovacÌ smlouvy poskytuje mÏstskÈ Ë·sti

finanËnÌ dar ve v˝öi 34 000 KË. DalöÌ darovacÌ

smlouvou spoleËnost Danvit reality,

s.r.o., daruje mÏstskÈ Ë·sti pozemky pod komunikacÌ,

parc. Ë. 531/2, 533/6 a 533/22

vöe k. ˙. äeberov.

I tento n·vrh byl jednohlasnÏ schv·len.

DAROVACÕ SMLOUVA SE SPOL. ENI

»ESK¡ REPUBLIKA

V souvislosti s v˝stavbou benzÌnovÈ ËerpacÌ

stanice spoleËnostÌ A/L Park Building 3

byl v b¯eznu 2008 schv·len finanËnÌ dar od

tÈto spoleËnosti naöÌ mÏstskÈ Ë·sti ve v˝öi

400 tis. KË. V souËasnÈ dobÏ m· stavba vydanÈ

platnÈ stavebnÌ povolenÌ. Z d˘vodu

zmÏny investora tÈto stavby je nutnÈ uzav¯Ìt

novou darovacÌ smlouvu s nov˝m investorem.

Nov· darovacÌ smlouva je v souladu

se smlouvou p˘vodnÌ. »·stka 400 tisÌc

korun se rozdÏluje na 100 tis. KË po podeps·nÌ

smlouvy a 300 tisÌc KË po nabytÌ pr·vnÌ

moci povolenÌ stavby k uûÌv·nÌ. N·vrh

smlouvy je p¯Ìlohou usnesenÌ. Projedn·no

a odsouhlaseno OS Za zdrav˝ äeberov.

ZM» p¯ijalo finanËnÌ dar od spoleËnosti

Eni »esk· republika, s.r.o., se sÌdlem Praha

8, Sokolovsk· 394/17, PS»: 186 00, I»:

407 64 176, ve v˝öi 400 tis. KË na z·kladÏ

darovacÌ smlouvy a povϯuje starostku

podeps·nÌm smlouvy.

DOHODA O UKON»ENÕ DAROVACÕ

SMLOUVY SE SPOLE»NOSTÕ A/L PARK

BUILDING 3, S.R.O.

Bod ËÌslo 12 se bezprost¯ednÏ vztahuje

k projedn·vanÈmu bodu ËÌslo 11 a na z·-

kladÏ p¯ijatÈho n·vrhu usnesenÌ panÌ starostka

podala zastupitel˘m tento n·vrh usnesenÌ,

kter˝ by p¯ijat.

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

ï ruöÌ bod Ë. VII ñ FinanËnÌ dar od spoleËnosti

AIG Lincoln, z 18. zased·nÌ ZM»

ze dne 17.3.2008,

ï povϯuje starostku podeps·nÌ dohody

o ukonËenÌ darovacÌ smlouvy.

ORGANIZA»NÕ ÿ¡D ⁄ÿADU

Na z·kladÏ n·vrhu tajemnÌka ˙¯adu o zmÏnu

organizaËnÌho ¯·du ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti

Praha-äeberov od 1.1.2012 sezn·mila starostka

M» p¯ÌtomnÈ s ˙pravou organizaËnÌho

¯·du a podala n·vrh usnesenÌ, kter˝

zastupitelÈ schv·lili:

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

schvaluje v souladu s ß94 odst. (2) pÌsmeno

b) a d) a ustanovenÌ ß95 odst. (2) z·kona

131/2000 Sb., z·kon o hl. m. Praze, v platnÈm

znÏnÌ a na z·kladÏ n·vrhu pana tajemnÌka

organizaËnÌ ¯·d ˙¯adu mÏstskÈ Ë·sti

Praha-äeberov v navrûenÈm znÏnÌ, platn˝

od 1.1.2012.

OrganizaËnÌ ¯·d ⁄¯adu tvo¯Ì p¯Ìlohu usnesenÌ.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2011 5


RADNICE

N·vrh organizaËnÌho ¯·du ⁄¯adu mÏstskÈ

Ë·sti Praha-äeberov

1. TajemnÌk

ï ÿÌzenÌ ˙¯adu

ï Legislativa ñ zajiöùov·nÌ norem a p¯edpis˘

ï V˝bÏrov· ¯ÌzenÌ

ï Ve¯ejnÈ zak·zky

ï Smlouvy ñ sestavov·nÌ, evidence

ï ⁄¯ednÌ deska

ï Evidence majetku a jeho inventarizace

ï ArchivaËnÌ a skartaËnÌ Ëinnost

ï P¯estupky

ï KontrolnÌ Ëinnost

ï Pl·novacÌ a rozborov· Ëinnost

ï Personalistika

ï InformaËnÌ Ëinnost

ï Spr·va rozpoËtu a souËinnost p¯i jeho

zpracov·nÌ

ï a dalöÌ Ëinnosti na pokyn starosty

a zastupitelstva M» Praha-äeberov

2. Referent pro ekonomickou agendu

ï SouËinnost p¯i zpracov·nÌ rozpoËtu,

p¯Ìprava a kontrola jeho plnÏnÌ

ï Podklady pro ˙ËetnictvÌ

ï Zpracov·nÌ ˙prav rozpoËtu

ï V˝kaznictvÌ, statistika, rozborov·

Ëinnost

ï Evidence a plnÏnÌ danÌ

ï Evidence z·vazk˘ a pohled·vek, knihy

faktur

ï Evidence majetku, inventarizace

ï Banka

ï VH» ñ kompletnÌ evidence, fakturace

ï a dalöÌ Ëinnosti dle pokyn˘ tajemnÌka

3. Referent spr·vnÌch ËinnostÌ + kancel·¯

starosty

ï HlavnÌ pracovnÌ n·plÚ:

ñ Administrativa kancel·¯e starosty

ñ Czech Point

ñ äkolstvÌ

ñ Pokladna

ñ OéP

ñ Poh¯ebnictvÌ vË.poplatk˘

ñ Evidence knihovna

ñ Administrativa, z·pisy, vyvÏöov·nÌ

ñ Dohody o provedenÌ pr·ce

ñ a dalöÌ Ëinnosti dle pokyn˘ tajemnÌka

ï Zastupitelnost:

ñ E-spis + podatelna

ñ Evidence obyvatel

ñ Vidimace a ovϯov·nÌ

ñ Evidence ps˘ a ryb·¯skÈ lÌstky

4. Referent spr·vnÌch ËinnostÌ

ï HlavnÌ pracovnÌ n·plÚ:

ñ E-spis + podatelna

ñ Evidence obyvatel, p¯ihlaöov·nÌ

k trvalÈmu pobytu

ñ Evidence ps˘ a ryb·¯skÈ lÌstky

vË. pokladny

ñ Vidimace, ovϯov·nÌ

ñ Evidence staveb, administrativa SK +

stavebnÌ archiv

ñ Z·bory ve¯. ProstranstvÌ

ñ a dalöÌ Ëinnosti dle pokyn˘ tajemnÌka

ï Zastupitelnost:

ñ Czech point

ñ Pokladna

ñ äkolstvÌ

ñ OéP

ñ Poh¯ebnictvÌ

ñ Evidence knihovna

5. Cest·¯

ï ⁄drûba majetku a zelenÏ

ï a dalöÌ Ëinnosti dle pokyn˘ tajemnÌka

Celkem m· tedy ⁄M» Praha-äeberov 5 zamÏstnanc˘

na HPP (hlavnÌ pracovnÌ pomÏr).

VYPS¡NÕ V›BÃROV…HO ÿÕZENÕ

NA TAJEMNÕKA ⁄ÿADU A REFERENTA

SPR¡VNÕCH »INNOSTÕ

PanÌ starostka informovala o uvolnÏnÌ pracovnÌch

mÌst na tajemnÌka ˙¯adu a referenta

spr·vnÌch ËinnostÌ od 1.1.2012 z d˘vodu

ukonËenÌ pracovnÌch pomÏr˘ souËasn˝ch

zamÏstnanc˘. Je nutnÈ vypsat v˝bÏrov· ¯ÌzenÌ

na obsazenÌ tÏchto pracovnÌch mÌst.

6

4/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

V˝bÏrov· ¯ÌzenÌ jsou vyps·na od 1.7. do

30.9.2011 na ˙¯ednÌ desce naöeho ˙¯adu.

Zastupitelstvo M» Praha-äeberov schv·lilo

vyps·nÌ v˝bÏrov˝ch ¯ÌzenÌ na mÌsta:

ï TajemnÌk ˙¯adu.

ï Referent spr·vnÌch ËinnostÌ

Poûadavky na tato mÌsta vych·zejÌ z ß4 z·-

kona Ë.312/2002 Sb., z·kona o ˙¯ednÌcÌch

˙zemnÌch samospr·vn˝ch celk˘ a o zmÏnÏ

nÏkter˝ch z·kon˘ v platnÈm znÏnÌ.

Z·kladnÌ poûadavky na uchazeËe na mÌsto

tajemnÌka:

ñ obËan »R (nebo cizÌ st·tnÌ obËan s trval˝m

pobytem v »R ñ nutnost ovl·dat Ëesk˝

jazyk),

ñ fyzick· osoba, kter· dos·hla min. 18 let

vÏku,

ñ zp˘sobilost k pr·vnÌm ˙kon˘m,

ñ bez˙honnost (za bez˙honnou se nepovaûuje

fyzick· osoba, kter· byla pravomocnÏ

odsouzena pro trestn˝ Ëin sp·chan˝

˙myslnÏ nebo pro trestn˝ Ëin sp·chan˝

z nedbalosti za jedn·nÌ souvisejÌcÌ s v˝konem

ve¯ejnÈ spr·vy, pokud se podle z·-

kona na tuto osobu nehledÌ, jako by nebyla

odsouzena),

ñ na funkci vedoucÌho ˙¯ednÌka splnÏnÌ

dalöÌch p¯edpoklad˘ podle ß2 a 4 z·kona

Ë. 451/1991 Sb., kter˝m se stanovÌ i

nÏkterÈ dalöÌ p¯edpoklady pro v˝kon nÏkter˝ch

funkcÌ ve st·tnÌch org·nech a organizacÌch

»eskÈ a SlovenskÈ federativnÌ

Republiky, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘,

tj. lustraËnÌ osvÏdËenÌ a ËestnÈ prohl·öenÌ,

ñ plnÏnÌ ustanovenÌ ß5 z·kona Ë. 312/2002

Sb. o ˙¯ednÌcÌch ˙zemnÌch samospr·vn˝ch

celk˘, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘,

ñ ukonËenÈ vyööÌ odbornÈ vzdÏl·nÌ nebo

st¯ednÌ vzdÏl·nÌ s maturitnÌ zkouökou,

ñ v˝hodou vysokoökolskÈ vzdÏl·nÌ pr·vnÌho

smÏru,

ñ organizaËnÌ a komunikaËnÌ schopnosti,

p¯esnost, spolehlivost, psychick· odolnost,

orientace ve st·tnÌ a ve¯ejnÈ spr·vÏ.

Z·kladnÌ poûadavky na referenta spr·vnÌch

ËinnostÌ:

ñ obËan »R (nebo cizÌ st·tnÌ obËan s trval˝m

pobytem v »R ñ nutnost ovl·dat Ëesk˝

jazyk),

ñ fyzick· osoba, kter· dos·hla min. 18 let vÏku,

ñ zp˘sobilost k pr·vnÌm ˙kon˘m,

ñ bez˙honnost,

ñ ukonËenÈ vyööÌ odbornÈ vzdÏl·nÌ nebo

st¯ednÌ vzdÏl·nÌ s maturitnÌ zkouökou,

ñ znalost pr·ce na PC (Excel, Word, internet,

PowerPoint, Outlook),

ñ organizaËnÌ a komunikaËnÌ schopnosti,

p¯esnost, spolehlivost, psychick· odolnost,

ñ ZOZ v˝hodou,

ñ Zkuöenosti ve st·tnÌ spr·vÏ v˝hodou ñ

vidimace, Czech point, e-podatelna, spisov·

sluûba.

R1 ñ SMLOUVA O SMLOUVÃ BUDOUCÕ

DAROVACÕ S PANEM KOUBOU

Na z·kladÏ z·mÏru pana Kouby o v˝stavbu

RD v HrnË̯Ìch (projedn·no ve stavebnÌ

komisi, kdy byl pan Kouba upozornÏn na

problematiku s napojenÌm na kanalizaci) a

po zkuöenostech s nÏkter˝mi investory p¯i

p¯ed·v·nÌ komunikacÌ a pozemk˘ pod komunikacemi

na mÏstskou Ë·st navrhuje panÌ

starostka uzav¯Ìt s panem Koubou smlouvu

o smlouvÏ budoucÌ darovacÌ na novÏ vybudovanou

komunikaci vËetnÏ pozemku pod

touto komunikacÌ a tÌm p¯edejÌt pozdÏjöÌm

komplikacÌm. Jedn· se o v˝mÏru 457 m 2 na

novÏ vzniklÈm pozemku parcelnÌ ËÌslo 517/

26 k. ˙. äeberov, kter˝ vznikl na z·kladÏ

rozdÏlenÌ pozemku parcelnÌ ËÌslo 571/261

k. ˙ äeberov. ZastupitelÈ tento n·vrh podpo¯ili

a schv·lili.

USNESENÕ NA INTERNETU

http://www.seberov.cz/index.php?clanek=12

Podle materi·l˘ Zastupitelstva zpracovala

Petra Venturov·,

starostka

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2011 7


RADNICE

NEJBLIéäÕ DALäÕ ZASED¡NÕ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo rokuje zpravidla jednou mÏsÌËnÏ obvykle v pondÏlÌ. Sch˘ze vÏtöinou zaËÌn·

v 17 hodin. MÌsta zased·nÌ se st¯ÌdajÌ. Jednou se konajÌ v budovÏ ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti

v äeberovÏ (K HrnË̯˘m 160), podruhÈ v Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch (K äeberovu 805).

Zased·nÌ jsou kon·na pouze v p¯ÌpadÏ, ûe se naplnÌ obsahovÏ jejich pl·novan˝ program.

Pokud nenÌ program zve¯ejnÏn min. 7 dnÌ na ˙¯ednÌ desce, zased·nÌ se nekon·.

ï 19. z·¯Ì ñ ˙¯ad mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

ï 17. ¯Ìjna ñ Bar·Ënick· rychta HrnË̯e

Program najdete vûdy v dostateËnÈm p¯edstihu, minim·lnÏ 7 dnÌ p¯ed kon·nÌm zased·nÌ,

na ve¯ejnÈ desce na internetu i na budovÏ ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti a takÈ na jednotliv˝ch

v˝vÏsk·ch tu a tam rozmÌstÏn˝ch v äeberovÏ i v HrnË̯Ìch.

Aktu·lnÌ ˙¯ednÌ deska na internetu: www.seberov.cz/index.php?deska

Informace a n·zory zastupitel˘

ZMÃNA N¡JEMCE BAR¡»NICK… RYCHTY

Petra Venturov·, starostka

Jak jsem V·s jiû informovala v poslednÌm ËÌsle

Zpravodaje, v pr˘bÏhu mÏsÌce Ëervna byl

vyps·n z·mÏr pron·jmu Bar·ËnickÈ rychty.

Do z·mÏru se p¯ihl·sili dva z·jemci: PanÌ

Mgr. Olga Broûov· a RC Bar·Ëek, o.s.

Mezi kritÈria pro rozhodov·nÌ s jÌm p¯i¯azenÈ

v·hy byla za¯azena n·sledujÌcÌ:

V˝öe n·jemnÈho ñ 60%, poËet hodin vyuûitÌ

rychty ñ 5%, poËet aktivit ñ 5%, ö̯e vÏkovÈho

spektra ˙ËastnÌk˘ kurs˘ ñ 5%, p¯edpokl·-

dan˝ poËet ˙ËastnÌk˘ kurs˘ ñ 5%, v˝öe p˘j-

ËovnÈho stanoven· pro jednotlivÈ z·jmovÈ

skupiny (dÏti, dospÏlÌ) ñ 20%.

Po otev¯enÌ ob·lek komise p¯idÏlila jednotliv˝m

kritÈriÌm v·hy. Na z·kladÏ z·vÏreËnÈho

souËtu bod˘ ze z·mÏru pron·jmu vyöla lÈpe

panÌ Broûov·, kter· zÌskala 97 bod˘. RC Bar·Ëek

zÌskalo bod˘ 85.

V Ëem byla nabÌdka panÌ BroûovÈ lepöÌ oproti

RC Bar·Ëek?

ï V cenÏ. PanÌ Broûov· nabÌdla vÏtöÌ Ë·stku,

neû byla placena doposud. Toto nav˝öenÌ bude

investov·no zp·tky do pot¯eb naöich dÏtÌ.

ï Ve spolupr·ci s naöÌ Mä a Zä. Tato spolupr·ce

v r·mci dosavadnÌho fungov·nÌ Bar·ËnickÈ

rychty prakticky neexistovalo. PanÌ Broûov·,

jako b˝val· ¯editelka Mä, se p¯ed pod·nÌm

z·mÏru setkala jak s ¯editelkou Mä

panÌ Martou Hrubou, tak i s ¯editelem Zä panem

Mgr. Jaroslavem St¯eötÌkem a ¯eöili spolu

moûnou spolupr·ci od z·¯Ì letoönÌho roku.

V˝sledkem je navozenÌ spolupr·ce, zejmÈna

na vyuûitÌ v˝tvarnÈ mÌstnosti spolu s kruhem

pro keramiku a keramickou pec, novÏ rukodÌlnÈ

kursy pro kluky a dalöÌ, vöe v r·mci v˝uky

v˝tvarnÈ a pracovnÌ Ëinnosti ve ökole.

ï VÏtöina ostatnÌch kritÈriÌ a jejich bodovÈ

ohodnocenÌ bylo velmi podobnÈ.

Pro dosavadnÌ lektory a kursy se nic nemÏnÌ.

Naopak, nÏkte¯Ì lekto¯i, kte¯Ì vedli kursy pro

dÏti, by mÏli mÌt niûöÌ n·jemnÈ neû doposud.

Obsahov· n·plÚ kurs˘ se bude rozöi¯ovat,

zejmÈna na dospÏlÈ, chlapce a dÏti vyööÌho

vÏku neû batolat a p¯edökol·k˘.

Kursy v Bar·ËnickÈ rychtÏ nebyly v·z·ny na

n·jemce, ale na mÌsto pron·jmu, tedy na Bar·Ënickou

rychtu v HrnË̯Ìch. I proto lekto¯i

chtÏjÌ a budou pokraËovat kurzech u n·s.

8

4/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z NAäÕ »TVRTI

TESCO

VEÿEJN¡ PREZENTACE TESCA, VESTECK¡ SPOJKA A ÿEäENÕ DOPRAVY VŸBEC

Tesco je mi celkem lhostejnÈ, nicmÈnÏ m˘j

n·zor na vyuûitÌ plochy, kterou dnes Tesco

vlastnÌ je podobn˝ a nÏco takovÈho tam

s Teskem nebo nÏk˝m jin˝m tak jako tak

bude. J· tuto z·leûitost takÈ, jako nÏkte¯Ì na

prezentaci p¯ÌtomnÌ, ch·pu v souvislosti

s ¯eöenÌm dopravy a v p¯ÌpadÏ jejÌho uspokojivÈho

¯eöenÌ nem·m, po navrûen˝ch

˙prav·ch, s tÌmto projektem problÈm. A mohu

¯Ìci, ûe argumenty p¯ÌtomnÈho architekta

mÏly logiku, kter· se ve zpracov·nÌ projektu

projevila.

Bohuûel sch˘zi opanovala organizovan·

skupina aktivist˘ a nebylo moûnÈ se v˘bec

dostat ke slovu. Tito aktivistÈ obch·zeli p¯ed

sch˘zÌ obec a shromaûÔovali podpisy na z·-

kladÏ petice a let·k˘. Byli i u n·s a kdyû

jsem se dal s pÌ P¯Ìhodovou do ¯eËi a zaËal

jsem zpochybÚovat demagogickÈ argumenty

petice a û·dal zdroj informacÌ, na z·kladÏ

kterÈho prezentujÌ z·vÏry, ¯ekla, ûe tomu

nerozumÌm, ûe to je jasnÈ jak facka.

Pro mÏ to jasnÈ nenÌ. JistÏ se vÏtöina z n·s

shodne, ûe akce podobnÏ probÌhajÌcÌ dlouh·

lÈta na obchvatu PlznÏ, nynÌ na ˙seku

D8 mezi Lovosicemi a ⁄stÌm apod. byly

˙ËelovÏ zamϯeny na sabot·û jakÈhokoliv

¯eöenÌ a historie neomylnÏ ukazuje, kde byla

pravda a jakÈ ¯eöenÌ je skuteËnÏ pro obyvatele

prospÏönÈ. A tady se mi zd·, ûe proûÌv·me

naprosto stejnou situaci.

ZaËnu prvnÌ chybnou ˙vahou Aliance a tou

je, ûe investor, investujÌcÌ do p¯ÌmÏstsk˝ch

pozemk˘, tÏsnÏ p¯ilehl˝ch k d·lnici, by to

Ëinil s prvotnÌm ˙myslem zde vytvo¯it rekreaËnÌ

zonu. NeobstojÌ argument, ûe to

koupili jako ornou p˘du. Ornou p˘dou tady,

a vöude jinde, byly tÈmϯ vöechny pozemky

a tipnu si, ûe i pozemky, na kter˝ch majÌ

postaveno aktivistÈ.

DalöÌ chybnou ˙vahou je, ûe z·kaznÌk pojede

kilometry za n·kupem, kter˝ m˘ûe

po¯Ìdit blÌûe. BavÌme se o norm·lnÌm n·kupu,

nikoliv o Disneylandu nebo podobnÈ

atrakci, kter· jinde neû tady nenÌ a vöichni

za nÌ musÌ sem. Tj. polovina poËt˘ nakupujÌcÌch,

zapoËÌtan˝ch v anal˝z·ch ÑnovÈhoì

dopravnÌho zatÌûenÌ jsme zase jenom my

mÌstnÌ, kte¯Ì dnes jezdÌ na Chodov, do Pr˘honic

nebo Vestce.

NenÌ mi jasnÈ, z jak˝ch podklad˘ Aliance

Ëerp· informace pro svÈ z·vÏry. Nejsem dopravnÌ

odbornÌk, mojÌ jedinou kvalifikacÌ je

zkuöenost a vÌce neû milion kilometr˘ za

volantem, abych poznal, ûe z·vÏry Aliance

nejsou spr·vnÈ. A dovolÌm si dokonce tvrdit,

ûe jsou ˙ËelovÏ p¯ibarvenÈ, p¯ekroucenÈ

a znaËnÏ nadhodnocenÈ.

Abych ilustroval chatrnost argument˘ Aliance

zmÌnÌm jako p¯Ìklad pouhÈ dva:

ñ ÑZa humny naöich domk˘ by vyrostla parkoviötÏ

s 12 000 parkovacÌmi mÌsty.ì Jedno

parkovacÌ mÌsto m· plochu tÈmϯ 15 m 2 ,

k tomu pot¯ebuje minim·lnÏ stejnou plochu

pro komunikace mezi parkovacÌmi mÌsty.

TJ. celkem 360 000 m 2 plochy. Pokud vyjdu

z ˙daje o vyuûitelnÈ rozloze pozemku

Tesla 361 730 m 2 , tak by tato parkovacÌ

mÌsta vyËerpala absolutnÏ celou plochu, coû

je z¯ejm˝ nesmysl.

ñ ÑZmizela by p¯ilehl· pole a cena naöich

dom˘ by prudce klesla.ì BÏhem 12 let, co

bydlÌm na äeberovÏ zmizela pole p¯ed naöÌm

domem a p¯esto cena pozemku, dokonce

i toho, kter˝ je p¯Ìmo na ulici K HrnËÌ-

¯˘m, kde je hlukov· z·tÏû nÏkolikan·sobnÏ

vÏtöÌ proti hluku, kter˝ m· vytvo¯it Vesteck·

spojka, v tÈto lokalitÏ za tuto dobu stoupla

tÈmϯ trojn·sobnÏ.

MyslÌm, ûe nenÌ t¯eba d·le pokraËovat a

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2011 9


Z NAäÕ »TVRTI

vyvracet dalöÌ ˙ËelovÈ argumenty. Naopak

je pot¯eba je jako celek odmÌtnout, protoûe

aktivity Aliance nevy¯eöÌ naöe problÈmy

nap¯. s dopravou na p·te¯nÌ komunikaci

K HrnË̯˘m a K äeberovu.

ProË mÌsto sabotov·nÌ radÏji vÏcnÏ nejedn·me

s investory, abychom si vyjednali co

nejlepöÌ podmÌnky a zÌskali pro n·s z tÏchto

zmÏn i pozitivnÌ vÏci, kterÈ naopak n·ö

ûivot v äeberovÏ/HrnË̯Ìch obohatÌ o novÈ

moûnosti. Pokud si aktivistÈ myslÌ, ûe to

p˘jde bez kompromis˘ jen podle jejich poûadavk˘,

nepochybnÏ se m˝lÌ.

Shodou okolnostÌ jsem v t˝dnu po sch˘zi

mluvil s nÏkolika sousedy v ulici, kte¯Ì se

mÏ ptali na v˝sledek sch˘ze a kte¯Ì po Ñnalejv·rnÏì

aktivist˘ takÈ petici podepsali.

TeÔ, kdyû majÌ informace i z druhÈ strany,

by jiû petici nepodepsali a tady vidÌm velk˝

dluh. Informace tady d·v· buÔ Ñofici·lnÌ

stranaì tj. obec, nebo aktivistÈ, kte¯Ì, jak je

v »esku zvykem, lehce znev·ûÌ ofici·lnÌ stanovisko.

Jsou to takovÈ naöe Ñodboryì, kterÈ

stejnÏ jako na celost·tnÌ ˙rovni ¯ÌkajÌ, ûe

nenÌ t¯eba nic ¯eöit, jen je pot¯eba vöe zamÌtnout

a budeme se mÌt automaticky dob¯e.

DoporuËuji takÈ d·t prezentaci Tesca s vizualizacemi

a jejÌ dalöÌ ˙pravy k dispozici

öiröÌ ve¯ejnosti a pokud bude informovanost

i z druhÈ strany takov·, jak· je dnes ze strany

aktivist˘, nemusÌme se b·t ani referenda.

VladimÌr Mencl,

obËan äeberova

P¯ÌmÏstsk˝ t·bor

DÌky naöÌ mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov, jsme

mohli uskuteËnit prozatÌm t¯i ze Ëty¯ turnus˘

p¯ÌmÏstskÈho t·bora. Na dobrodruûnÈ

cesty se vydali dÏti od t¯Ì do Ëtrn·cti let. Jak

si vedli, pozn·te podle fotek na webu

www.kreativni-dilnicka.webnode.cz pod

odkazem p¯ÌmÏstsk˝ t·bor.

Jako prvnÌ se na cestu vydali PIR¡TI Z KA-

RIBIKU. Rozhodli se prozkoumat ostrov

HrnË̯e za pomoci kapit·na Jacka Sparrowa.

NauËili jsme se Morseovku, v·zat uzly

a kaûd˝ den dÏti nÏco vyr·bÏli. Z polystyrÈnov˝ch

korpus˘ jsme dÏlali z·chrannÈ

kruhy, z korkov˝ch öpunt˘ a kvÏtin·Ëku

jsme udÏlali lodÏ, vyr·bÏli jsme pir·tskÈ

kahany a akv·ria, ozdobili si triËka sÌtotiskem,

öablonovali jsme textil a tvo¯ili spoustu

dalöÌch kreativnostÌ.

V p·tek jsme mÏli napl·novanou honbu za

pokladem. PoËasÌ n·m celkem p¯·lo a tak

malÌ pir·ti dostali vzkaz v l·hvi s mapou,

kde bylo oznaËenÈ mÌsto s ukryt˝m pokladem.

Ovöem nebylo to jen tak. Museli se

prokousat pÏti ˙koly. Kaûd˝ ˙kol v sobÏ

ukr˝val slovo. A kdyû se vöe vyluötilo, dostali

pir·ti jasnou odpovÏÔ, kde se poklad

nalÈz·. Pak zaËala honba za pokladem.

Hledalo se vöude po h¯iöti, aû byl poklad

koneËnÏ objeven. A co ukr˝val? No samoz¯ejmÏ

spoustu sladkostÌ.

Pak jsme se na obÏd vystrojili za pravÈ pir·ty.

UdÏlali jsme si p·sky p¯es oËi, öavle,

d˝ky. Kaûd˝ pir·t byl ¯·dnÏ pomalovan˝ jizvami,

monokly a jin˝mi ör·my. NÏkterÈ jsem

dok·zala vymalovat tak, ûe se to nedalo

rozeznat a mnozÌ se domnÌvali, ûe jsou tak

mod¯iny a monokly skuteËnÈ. Kolem obÏ-

10

4/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z NAäÕ »TVRTI

da jsme p¯epadli HrnË̯skou hosp˘dku.

MnozÌ se zaËali b·t o svÈ ˙spory i ûivoty.

Nakonec n·s poznali a tak si oddychli.

Jako druzÌ se na cestu vydali VESMÕRNÕ

CESTOVATEL…. Ti objevili naöÌ planetu a

rozhodli se ji prozkoumat. Jejich planeta

byla zamo¯ena odpadem a neËistotou, uk·-

zali jsme jim, ûe se od n·s m˘ûou nauËit

ky, vyr·bÏli pravÏkÈ ûelvy. Pokusili jsme si

vytvo¯it napodobeniny dino vejce i s mal˝m

ml·dÏtem uvnit¯. Ve st¯edu jsme odkryli

paleontologickÈ naleziötÏ s poz˘statky

fosÌliÌ. Snaûili jsme se je identifikovat

podle kosternÌch poz˘statk˘. TakÈ jsme si

z krabic vyrobili mal˝ kousek prehistorie.

Byla tam spousta dinosaur˘, pterodaktyl˘,

sopek, a trilobit˘. NauËili jsme se vyr·bÏt

ozdoby z doby bronzovÈ a udÏlali jsme si

lapaË zl˝ch sn˘.

V p·tek na n·s Ëekala dino bojovka. Hledali

jsme na naleziötÌch poklad pravÏk˝ch zvÌ-

¯at. A i tato skupinka se musela pot˝kat

s luötÏnÌm ˙kol˘. Poklad byl objeven a

˙spÏönÏ snÏden. Nakonec se naöi mladÌ paleontologovÈ

museli vr·tit strojem Ëasu zpÏt,

i kdyû se jim v˘bec nechtÏlo.

Koncem srpna na n·s Ëek· Ëtvrt˝ a z·vÏreËn˝

turnus. Znovu se pro velk˝ ˙spÏch doi

ekologii. V tomto t˝dnu naöi cestovatelÈ

vyr·bÏli sv· dÌla recyklaËnÌ metodou. Pod

rukama n·m vznikali raketopl·ny z PET lahvÌ

a roliËek od toaletnÌch papÌr˘, zv̯·tka

z PET uz·vÏr˘, obleËenÌ jsme si öablonovali

barvami z barv̯sk˝ch rostlin, pracovali

jsme s keramickou hlÌnou, vyrobili jsme si

i roboty z obyËejn˝ch krabic od bot.

I na naöe cestovatele Ëekala honba za pokladem

ztracenÈho mÏsta Atlantidy. Museli

rozluötit r˘znÈ ˙koly. Ovöem naöi cestovatelÈ

byli tak öikovnÌ, ûe naöli poklad do dvaceti

vte¯in. Nakonec se rozhodli, ûe tu z˘stanou

s n·mi v HrnË̯Ìch. Aû je potk·te,

pozn·te je podle antÈnek a zelen˝ch tv·¯i-

Ëek.

T¯etÌ turnus se vydal strojem Ëasu ZPÃT MEZI

DINOSAURY. Ocitli jsme se tak v dobÏ triasu

a svrchnÌ k¯Ìdy. NauËili jsme se rozpozn·vat

jednotlivÈ druhy tÏchto velebobr˘.

A i zde naöi badatelÈ tvo¯ili. Malovali jsme

si vlajky, kde bylo plno sopek, T-Rex˘, Velociraptor˘

a p¯esliËek. NauËili jsme si vytv·¯et

obrazy pomocÌ praön˝ch k¯Ìd a uhl˘.

äablonovali jsme si kapradÌ a jeötÏry na taöstaneme

Ëasem zpÏt do prehistorie. A moûn·,

ûe i objevÌme druh dinosaura, kter˝ jeötÏ

nikdy nikdo nevidÏl.

Z·vÏrem chci podÏkovat panÌ starostce Pet¯e

VenturovÈ a zastupitel˘m, kte¯Ì se n·s

rozhodli podpo¯it, Petru Oubramovi za azyl

a obÏdy, Bar·ËnÌk˘m za moûnost tvo¯it

v RychtÏ a MUDr. Kate¯inÏ KolkovÈ za

sponzorsk˝ dar. DÏkuji i MarkÈtÏ ZelenÈ za

moûnost si vytvo¯it keramickÈ otisky rukou

mal˝ch t·bornÌk˘.

Jana Stangelov·

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2011 11


Z NAäÕ »TVRTI

Velkoobjemov˝ odpad v roce 2011

V·ûenÌ spoluobËanÈ,

pr˘bÏûnÏ Zpravodaj informuje, kter˝ odpad pat¯Ì do velkoobjemov˝ch kontejner˘, kter˝

do bioodpadu, kter˝ p¯Ìmo do sbÏrnÈho dvora.

Je mi velice lÌto, ûe p¯es vöechny tyto informace se najde velik˝ poËet spoluobËan˘, kte¯Ì

se domnÌvajÌ, ûe do tÏchto p¯istavovan˝ch kontejner˘ mohou d·t neomezenÏ vöe, vËetnÏ

bÏûnÈho komun·lnÌho odpadu, nebezpeËnÈho odpadu apod.

MÌsto

»as

äeberov ulice V Ladech sobota 13.8. 8 ñ do naplnÏnÌ

HrnË̯e ulice OsvÏtov· sobota 27.8. 8 ñ do naplnÏnÌ

äeberov ulice V Ladech sobota 10.9. 8 ñ do naplnÏnÌ

HrnË̯e ulice OsvÏtov· sobota 24.9. 8 ñ do naplnÏnÌ

äeberov ulice V Ladech sobota 8.10. 8 ñ do naplnÏnÌ

HrnË̯e ulice OsvÏtov· sobota 22.10. 8 ñ do naplnÏnÌ

äeberov ulice V Ladech sobota 12.11. 8 ñ do naplnÏnÌ

HrnË̯e ulice OsvÏtov· sobota 26.11. 8 ñ do naplnÏnÌ

äeberov ulice V Ladech sobota 3.12. 8 ñ do naplnÏnÌ

HrnË̯e ulice OsvÏtov· sobota 17.12. 8 ñ do naplnÏnÌ

Pozn·mka: Kontejnery se odv·ûejÌ po svÈm naplnÏnÌ, nejpozdÏji vöak v 18 hodin veËer.

Do velkoobjemov˝ch kontejner˘ pat¯Ì: koberce, linolea, matrace, zdravotnÌ a jin· keramika, z·chodovÈ

mÌsy, umyvadla, vöe z†dom·cnosti co nenÌ vyjmenov·no nÌûe, drobn˝ stavebnÌ odpad do 1 m 3 ,

nikoliv vöak odpad ze stavby.

Do velkoobjemov˝ch kontejner˘ nepat¯Ì: papÌr, lepenky pat¯Ì do modrÈho kontejneru, sklo pat¯Ì do

zelenÈho a bÌlÈho kontejneru, plasty pat¯Ì do ûlutÈho kontejneru, kovy pat¯Ì do v˝kupny, kovoörotu,

bioodpad pat¯Ì do biopopelnic, nebo kompost·rny (Modletice), elektrop¯Ìstroje, bÌl· technika (myËky,

lednice, praËky) pat¯Ì do sbÏrnÈho dvora, nebo zpÏtn˝ odbÏr v†prodejn·ch, kde bylo nakoupeno,

pneumatiky, povinnost odevzd·vat v†prodejnÏ, kde bylo zakoupeno, nebo sbÏrn˝ dv˘r, nebezpeËnÈ

odpady (akumul·tory, vybitÈ baterie, starÈ barvy a laky atd.) pat¯Ì do sbÏrnÈho dvora, vybitÈ baterie

lze odevzdat do speci·lnÌ schr·nky v†budovÏ mÏstskÈho ˙¯adu.

BIOKONTEJNERY

MÌsto

»as

äeberov ulice V Ladech sobota 24.9. 9ñ12 hodin

HrnË̯e ulice OsvÏtov· sobota 24.9. 13ñ16 hodin

äeberov ulice V Ladech sobota 22.10. 9ñ12 hodin

HrnË̯e ulice OsvÏtov· sobota 22.10. 13ñ16 hodin

äeberov ulice V Ladech sobota 12.11. 9ñ12 hodin

HrnË̯e ulice OsvÏtov· sobota 12.11. 13ñ16 hodin

12

4/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTI

Zpr·viËky ze ökolky

VÕT¡NÕ NOV…HO äKOLNÕHO ROKU

LÈto, lÈto ñ b·jeËnÈ lÈto netrv· vöak dlouho,

Na dve¯e n·m v Ëervnu zaklepalo,

chvÌli n·s potÏöilo a pomalu se vytr·celo.

Ale to p¯eci nevadÌ ñ p¯ijde podzim barevn˝!

Z·¯Ì ñ ne vöem dÏtem ˙smÏvy v tv·¯i z·¯Ì, ûe nevÌme proË?

No p¯eci nast·v· nov˝ ökolnÌ rok.

A zase je to tady ñ novÌ kamar·di ñ to je ta lepöÌ str·nka vÏci,

˙koly, ËtenÌ, psanÌ, poËÌt·nÌ ñ to uû tak nepotÏöÌ.

Kdo chce moudr˝ b˝ti, do ökoly musÌ jÌti.

Ale hlavu neztr·cejte, ökolnÌ radosti si dop¯·vejte!

I ti naöi nejmenöÌ ökoliËky navötÌvÌ.

Do ökoliËky u n·s doma (HrnË̯e a äeberov), Ëek· je tam kamar·d˘

cel· kopa.

»ek· na nÏ spousta vÏcÌ, cel˝ rok majÌ na jejich pozn·v·nÌ.

»ekajÌ je novÌ lidÈ ñ panÌ kucha¯ky, uklÌzeËky a uËitelky ñ vöichni budeme

kamar·di a p¯·telÈ, co cel˝m ökolnÌm rokem spoleËnÏ projedeme.

Na poË·tek cesty trochu informacÌ:

Naöe cesta zaËÌn· 1. z·¯Ì, dÏti mohou p¯ich·zet do ökolky od 7 hodin

do 8.30 hodin. Doba pobytu dÌtÏte v Mä prvnÌ dny ñ podle jeho adaptace

a domluvÏ.

S sebou baËkorky, obleËenÌ na ven a p¯evleËenÌ do ökolky, v poliËce na svÈ znaËce ñ

n·hradnÌ pr·dlo, triko, ponoûky ñ pro kaûd˝ p¯Ìpad. ProsÌme ñ boty, baËkorky podepsanÈ!

DalöÌ si ¯ekneme na sch˘zce v dalöÌm t˝dnu.

TÏöÌ se kolektiv Mä Na P¯ÌËnÈ mezi 186

* * *

PIR¡TSK› DEN VE äKOLCE

Ve spolupr·ci se sdruûenÌm GaudolÌno byla ve ökolce uspo¯·d·na oslava

sv·tku dÏtÌ. Odpoledne se seöli dÏti z obou ökolek spolu s rodiËi,

sourozenci a uËitelkami na zahradÏ ökolky v äeberovÏ. P¯ivÌtala je n·-

Ëelnice pir·t˘ se svojÌ pos·dkou pir·tsk˝m pok¯ikem. NauËila je hymnu

pir·t˘ a sezn·mila dÏti s ˙koly, kterÈ budou plnit na jednotliv˝ch

stanoviötÌch. Za kaûd˝ splnÏn˝ ˙kol dostaly n·lepku do lodnÌho pr˘kazu.

TÌm se jim otev¯ela cesta k pokladu v podpalubÌ pir·tskÈ lodi. A to

jeötÏ nebylo vöe! MalÌ pir·ti po z·sluze byli odmÏnÏni cenami z tomboly

a opeËen˝m bu¯tÌkem v pir·tskÈ krËmÏ. Pir·tskÈ odpoledne se

vyda¯ilo, poËasÌ n·m p¯·lo a vöichni odch·zeli s ˙smÏvem dom˘.

Za obÏ ökolky

panÌ uËitelky Maruöka a Alena

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2011 13


äKOLSTVÕ A DÃTI

PIR¡TSK› DEN V Mä

* * *

8. Ëervna se dÏti z Mä äeberov i HrnË̯e

seöly se sv˝mi rodiËi a sourozenci na zahradÏ

Mä ÑNa P¯ÌËnÈ meziì a vydaly se za

pir·tsk˝m dobrodruûstvÌm. HezkÈ odpoledne

pro nÏ uspo¯·dal Gaudolinus pod vedenÌm

panÌ SadÌlkovÈ. Ona i jejÌ svϯenci a

nÏkterÈ dÏti se p¯evlÈkli za pir·ty a cel· zahrada

se tÌm p·dem promÏnila na pir·tskou

loÔ. PlavËÌk, kapit·n, kucha¯ a dalöÌ pir·ti si

p¯ipravili jednotlivÈ sportovnÌ stanoviötÏ pro

dÏti. DÏtem se lÌbilo chodit ve v˝öce po lanÏ,

nosit vejce na lûÌci mezi p¯ek·ûkami, h·zet

öiökami na cÌl, hledat dvojice obr·zk˘ a

h·dat h·danky. Za kaûd˝ splnÏn˝ ˙kol dostaly

ûeton, kter˝ si nalepily na svou vlastnÌ

papÌrovou loÔ. Po splnÏnÌ vöech ˙kol˘ si

mohly dÏti u kapit·na vyzvednout odmÏnu.

Byl to peËlivÏ st¯eûen˝ poklad. PanÌ ¯editelka

s panÌ uËitelkou Maruökou mÏly na

starost tombolu, kde si dÏti losovaly plyö·-

ky, balÛnky a dalöÌ p¯ekvapenÌ. OstatnÌ panÌ

uËitelky: Alenka, Kristinka, D·öa a Jana pom·haly

dÏtem, kterÈ zde jeötÏ nemÏly rodi-

Ëe. PanÌ kucha¯ky: Lenka, MÌöa a Hedvika

p¯ipravily pro dÏti i rodiËe opeËenÈ öunkovÈ

klob·sky s chlebem a ho¯ËicÌ, kterÈ dÏtem

po takovÈm v˝konu p¯iöly k chuti. Na

osvÏûenÌ mÏly dÏti po celou dobu zajiötÏn˝

pitn˝ reûim. P¯estoûe bylo 8.6. a mÏl sv·tek

Medard, poËasÌ se vyda¯ilo a dÏti si zajÌmavÈ

odpoledne opravdu uûily.

äkoda jen, ûe si nÏkte¯Ì rodiËe neudÏlajÌ Ëas

na svÈ dÏti ani v den jejich sv·tku.

Za dÏti a panÌ uËitelky

LOU»ENÕ SE äKOLNÕM ROKEM VE TÿÕDÃ SLŸ“AT

Jana Dojavov·

Ve st¯edu 22.6.2011 to vypuklo, dÏti se tÏöily jiû od r·na. Budou se opÈkat

bu¯ty, ÑmÚam, to bude dobrotaì.

P¯edpovÏÔ poËasÌ nebyla tak p¯Ìzniv·. Vöe se ale povedlo. PoËasÌ vydrûelo

do poslednÌ chvÌle, i kdyû rodiËe, kte¯Ì p¯ijÌûdÏli z centra Prahy se slovy

Ñv centru a okolÌ pröÌì, v HrnË̯Ìch nespadla ani

kapka.

DÏti se ˙ûasnÏ bavily, vËetnÏ sv˝ch rodiˢ. Ti se vr·tili do sv˝ch

mlad˝ch let p¯i hr·ch, fotbalu, ale takÈ p¯i opÈk·nÌ bu¯t˘.

A na z·vÏr celÈho odpoledne nastalo slibovanÈ p¯ekvapenÌ,

ÑCo to asi bude?ì Ptaly se dÏti.

Kdyû se zaËala babiËka od HonzÌka p¯ipravovat, sedÏly p¯ed

stolem a tiöe koukaly, co se to bude dÌt. ZaËal praskat popcorn a

cukrov· vata se zaËala toËit na öpejli, vöechna dÏcka zaËala

vÌskat radosti. S chutÌ se na to vrhla. Sv˝m rodiˢm kaûdÈ dalo

takÈ ochutnat.

Pro dÏti to byl velk˝ z·ûitek na z·vÏr ökolnÌho roku.

Jen se vöe uklidilo a uschovalo na sv· mÌsta, h·dejte ñ zaËalo

straönÏ moc pröet.

Vöem rodiˢm bychom chtÏli podÏkovat za ˙Ëast, ale i za spolupr·ci p¯i p¯ÌpravÏ ohnÏ

a ostatnÌch vÏcech.

DÏkujeme!

PanÌ uËitelky D·öa, Jana a dÏti od Sl˘Úat

14

4/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTI

ROZLOU»ENÕ S PÿEDäKOL¡KY, SE äKOLNÕM ROKEM VE TÿÕDÃ U MOT›LKŸ

Naöim nÏkter˝m p¯edökol·k˘m utekl bezstarostn˝

Ëas str·ven˝ ve ökolce a po pr·zdnin·ch

jim zaËnou prvnÌ povinnosti spojenÈ se

ökolnÌ doch·zkou.

KaûdoroËnÏ se s naöimi p¯edökol·ky louËÌme,

na pam·tku na naöÌ ökolku dostanou knihu

s vÏnov·nÌm. P¯i prohlÌûenÌ, pozdÏji p¯i jejÌm

ËtenÌ si vzpomenou na z·ûitky ve ökolce.

LetoönÌ konec ökolnÌho roku byl ve znamenÌ

neötovic a sp·lovÈ angÌny.

Ve t¯ÌdÏ U mot˝lk˘ jsme p¯ipravovali dramatizaci

poh·dky O velikÈ ¯epÏ, v naöÌ ˙pravÏ ñ

vöechny dÏti byly zapojeny do hry, ale herci

postupnÏ odpadali dÌky neötovicÌm a angÌnÏ, takÈ

jsme museli vyrobit n·hradnÌ ¯epu, prohodit role,

mÌsto vnouËat byla pouze vnuËka, mÌsto koËi-

Ëek, pejsk˘ byla jedna koËiËka, jeden pes. Ale

nakonec jsme poh·dku dali dohromady, na gener·lnÌ

zkouöce byly dÏti ñ RybiËky a poh·dka

v pod·nÌ jejich kamar·d˘ se jim lÌbila.

LÌbila se i rodiˢm, babiËk·m, tet·mÖ DÏti

zazpÌvaly jarnÌ pÌsniËky, pÌsniËku pro maminku

a rozlouËily se pr·zdninovou pÌsniËkou. Po

kr·tkÈ p¯est·vce, kdy se dÏti p¯evlÈkly ze sv˝ch

kost˝m˘, nastalo louËenÌ s p¯edökol·ky a p¯ed·v·nÌ

d·rk˘ ñ knihy s perem.

P¯esunuli jsme se vöichni na zahradu, kde rodiËe

s dÏtmi mohli vyuûÌt veökerÈ vybavenÌ

pro svÈ spoleËnÈ

dov·dÏnÌ, rozdÏlali

jsme oheÚ v naöem

novÈm ohniöti,

opÈkali klob·sky,

povÌdali, fotili. RodiËe

zaËali zahradu

opouötÏt kolem p˘l

osmÈ, ale my jsme

jeötÏ neskonËili.

DÏti totiû Ëekala

noc ve ökolce. DalöÌ spanÌ! Moc se na nÏj tÏöily.

Na zahradÏ jsme si uûili do osmi hodin,

nastalo sprchov·nÌ, druh· mal· veËe¯e ñ chlebÌky

s m·slem a kdo chtÏl ochutnat ñ s ho¯ËicÌ.

S tetou Hankou jsme nestaËily mazat, jak

o takovÈ ÑobyË jÌdloì byl z·jem! Byl i dezert ñ

suöenky nakr·jenÈ na malÈ kousky, po vöem

se jen zapr·öilo.

Vypr·vÏly jsme si z·ûitky tohoto dne, co si asi

vypr·vÌ naöe pr˘lezky, kola, odstrkovala, kdyû

se na nich dÏti proh·nÏly aû do veËera, p¯e-

Ëetly jsme si poh·dku a uû na kutÏ. R·no n·s

Ëekala spoleËn· snÌdanÏ ñ kakao, Ëaj, makov˝,

tvarohov˝ z·vin a v˝born˝ dezert od panÌ

P·lkovÈ.

Z·kladnÌ ökola V Ladech

ZPR¡VY ÿEDITELE äKOLY

V·ûenÌ rodiËe,

uz·vÏrka zpravodaje ke dni 1.8. p¯ich·zÌ

v polovinÏ ökolnÌch pr·zdnin. PoËasÌ nenÌ

letos p¯Ìliö vlÌdnÈ, ale lÈto se posunulo do

svÈ druhÈ poloviny. Ve ökole probÌh· rekonstrukce

podlahy v tÏlocviËnÏ, mont·û novÈho

p¯Ìst¯eöku nad rampou u v˝dejny jÌdla,

oprava stropu a malov·nÌ v jÌdelnÏ, dalöÌ

drobnÈ opravy a vylepöov·nÌ ve t¯Ìd·ch.

Dovolte mi, abych V·s sezn·mil se sloûenÌm

pedagogickÈho sboru.

PrvnÌ t¯Ìda: Eva Partykov·

Druh· t¯Ìda: VÏra Koudelkov·

T¯etÌ t¯Ìda: Sandra Hol·kov·

»tvrt· t¯Ìda: Lenka Beranov·, Jaroslav St¯eötÌk

P·t· t¯Ìda: Veronika äefËÌkov·

Anglick˝ j.: Ivana ätainerov·,

Gabriela Egemov·

äD: Veronika Markov· ñ 1. odd.

Kl·ra Vesel· ñ 2. odd.

TÏöÌm se na zah·jenÌ novÈho ökolnÌho roku

a p¯eji V·m sluneËn˝ z·vÏr letnÌch mÏsÌc˘.

Jaroslav St¯eötÌk, ¯editel ökoly

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2011 15


äKOLSTVÕ A DÃTI

CO CHYST¡ME PRO NOV› äKOLNÕ ROK

Pr·zdniny jsou v plnÈm proudu, p¯esto p¯em˝ölÌme,

ËÌm obohatÌme nov˝ ökolnÌ rok. Novinkou

bude p˘lenÈ vyuËov·nÌ AJ ve vöech

t¯Ìd·ch a nabÌdka anglickÈ druûiny. V mimoökolnÌ

Ëinnosti chceme pokraËovat v nabÌdce

oblÌben˝ch krouûk˘, kter· bude obohacena

o spolupr·cÌ s Bar·Ënickou Rychtou v HrnËÌ-

¯Ìch. D·le chceme v jednotliv˝ch t¯Ìd·ch pokraËovat

v pr·ci s t˝dennÌmi pl·ny, kterÈ se

osvÏdËily jako n·stroj sebehodnocenÌ û·k˘.

»ekajÌ n·s pravidelnÈ Ëty¯i celoökolnÌ projekty.

V tom prvnÌm se zamϯÌme na mÌrnÏ pr·zdninovÏ

opomÌjenÈ v˝roËÌ Slovansk˝ch vÏrozvÏst˘.

V tomto ökolnÌm roce bude do v˝uky

za¯azen v˝cvik plav·nÌ pro 3. a 4. t¯Ìdu. »ekajÌ

n·s takÈ kladnÏ hodnocenÈ konzultace

û·k ñ uËitel ñ rodiË. Vöe bude up¯esnÏno

v celoroËnÌm pl·nu, kter˝ bude souË·stÌ naöÌ

û·kovskÈ knÌûky.

PÏknÈ lÈto!

Lenka Beranov·,

z·stupkynÏ ¯editele

* * *

INFORMACE K ZAH¡JENÕ äKOLNÕHO ROKU 2011/2012

Nov˝ ökolnÌ rok 2011/2012 bude zah·jen

ve Ëtvrtek 1.9. 2011 v 8 hodin p¯ed budovou

ökoly.

Po ˙vodnÌm p¯ivÌt·nÌ panÌ starostkou a ¯editelem

ökoly se û·ci p¯esunou do t¯Ìd se

sv˝mi t¯ÌdnÌmi uËiteli.

Po p¯esunu û·k˘ do t¯Ìd majÌ rodiËe moûnost

prohlÈdnout si budovu ökoly. ProsÌme

p¯ez˘vky s sebou.

ï Konec v˝uky prvnÌ den ökoly je pl·nov·n

na 8.45 hodin. Pro rodiËe prvÚ·Ëk˘ n·-

sleduje informativnÌ sch˘zka.

ï V˝dej obÏda pro û·ky, kte¯Ì si ho r·no

objednajÌ, bude zajiötÏn od 11.00 do 12.30

hodin.

ï äkolnÌ druûina bude pro p¯ihl·öenÈ û·ky

v provozu od 8.45 do 16.40 hodin.

ï T¯ÌdnÌ uËitelÈ budou zjiöùovat poËty û·k˘,

kte¯Ì majÌ z·jem o obÏdy a ökolnÌ druûinu.

Na obÏd mohou dÏti jÌt jiû 1.9. (z·jem nahl·sÌ

dÏti r·no ve t¯ÌdÏ), druûina vûdy navazuje

na konec vyuËov·nÌ.

I v letoönÌm ökolnÌm roce je äD z kapacitnÌch

d˘vod˘ urËena pro û·ky 1.ñ3. t¯Ìdy

(kapacita je 56 û·k˘).

Z·pisnÌ lÌstek do druûiny obdrûÌ û·ci 1.ñ3.

roË. 1.9., rodiËe je obratem vyplnÌ.

VyuËov·nÌ 1. ökolnÌ t˝den pro 1. roËnÌk:

1. z·¯Ì: 8.00ñ8.45 h

2. z·¯Ì: 8.00ñ9.40 h

VyuËov·nÌ 1. ökolnÌ t˝den pro 2.ñ5. roËnÌk:

1. z·¯Ì: 8.00ñ8.45 h

2. z·¯Ì: 8.00ñ10.45 h

äkola zajistÌ za vybranÈ penÌze od rodiˢ

hromadn˝ n·kup pracovnÌch seöit˘, pÌsanek,

seöit˘, Ëtvrtek, v˝tvarn˝ch materi·l˘.

TÌmto opat¯enÌm V·m uöet¯Ìme Ëas sh·nÏnÌm

pot¯ebn˝ch pom˘cek.

RodiËe zajistÌ:

1. cviËebnÌ ˙bor (triËko, kraùasy nebo tepl·-

ky, cviËky nebo tenisky, kterÈ nemajÌ Ëernou

podr·ûku), övihadlo, mal˝ molitanov˝

mÌËek ñ nejlÈpe do pl·tÏnÈho pytle,

2. p¯ez˘vky,

3. mal˝ ruËnÌk,

4. krabiËku papÌrov˝ch kapesnÌk˘,

5. dÏtsk˝ kuf¯Ìk na uloûenÌ v˝tvarn˝ch pot¯eb,

ötÏtce (tenk˝ a silnÏjöÌ ñ kulat˝ i ploch˝),

tuö, tempery, vodovky, voskovky,

öpejle, modelÌnu, kelÌmek, igelitovou

podloûku, starÈ triko nebo koöili na Vv

(kv˘li uöpinÏnÌ),

6. pen·l ñ 2 tuûky, guma, 2 pera, pastelky,

n˘ûky, tyËinkovÈ lepidlo.

16

4/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

HrnË̯ötÌ bar·ËnÌci

Na pozv·nÌ rycht·¯e Veleobce Fr. TichÈho,

kter˝ je i rycht·¯em OB Duchcov, n·s p¯ijel

pln˝ autobus na oslavu 65. V˝roËÌ zaloûenÌ

IXX. ûupy v DuchcovÏ. Z·mek, kde p·r let

p˘sobil Casanova, byl bohuûel zav¯en˝, ale

u nÏj n·dhern˝ park se speci·lnÌm pavilonem,

kde je instalov·na zachr·nÏn· freska V·clava

Vav¯ince Reinera byl otev¯en.

Koncem kvÏtna se konal opÏt den dÏtÌ, kterÈ

jsme se jako kaûd˝ rok z˙Ëastnili.

21. Ëervna p¯ivÌtala panÌ starostka 13 nov˝ch

obË·nk˘. Ob¯ad se konal v zrcadlovÈm s·le

Bar·ËnickÈ rychty.

A jako kaûdoroËnÏ jsme se 16.7. seöli u t·bor·ku

na zahradÏ naöeho övandymistra Ji¯Ìho

äandy. PoËasÌ bylo kr·snÈ, dob¯e jsme se bavili,

r˘zn˝ch pochutin tolik, ûe ani nedoölo

na opÈk·nÌ bu¯tÌk˘.

Radost n·m udÏlaly dÏti, kterÈ p¯es lÈto vede

panÌ Stangelov·, ûe n·m ze svÈ akce ÑPir·ti

z Karibikuì vÏnovaly d·rek, vlastnoruËnÏ vyroben˝

vÏnec s mo¯sk˝mi motivy. Z dalöÌ akce

ÑVesmÌrnÌ cestovatelÈì jsme dostali velkÈho

st¯ÌbrnÈho robota. Co asi dostaneme od Ñputov·nÌ

dinosaur˘ì? ée bychom dostali t¯eba

dinosau¯Ì vejce?

V letnÌch mÏsÌcÌch je naöich aktivit mÈnÏ, ale

hned 10. Z·¯Ì oslavÌ 85 let trv·nÌ OB Svojetice,

kter· pat¯Ì do naöÌ II. ûupy. O t˝den pozdÏji

jsme pozvanÌ na 100 let OB Ond¯ejov a

koncem z·¯Ì se tÏöÌme na dechovkovou hitpar·du

ÑVejvodova Zbraslavì. Loni jsme p¯i

tÈto p¯Ìleûitosti pozvali p¯ÌtomnÈ na ¯Ìjnovou

z·bavu II. ûupy do Vöebar·ËnickÈ rychty na

MalÈ stranÏ a mÏli jsme radost, ûe nÏkte¯Ì

opravdu p¯iöli. TakÈ letos bude tato z·bava 8.

¯Ìjna od 14 hodin a vöechny v·s mezi n·s srdeËnÏ

zveme.

Ji¯ina PospÌöilov·,

rycht·¯ka

DOME»EK U SKÿÕTKŸ ñ Bar·Ënick· rychta

DEN OTEVÿEN›CH DVEÿÕ

Pr·zdniny konËÌ, ale zachovat si pr·zdninovou

pohodu m˘ûeme i nad·le. R·di bychom

k tomu p¯ispÏli nabÌdkou bohatÈho programu,

kter˝ pro v·s p¯ipravujeme.

Vöechny st·vajÌcÌ krouûky pro dÏti a z·jmovÈ

Ëinnosti pro dospÏlÈ pokraËujÌ ve stejn˝ch termÌnech.

V dopolednÌch hodin·ch nabÌdneme

mamink·m s mal˝mi dÏtmi Montessori ökoliËku,

kter· rozvÌjÌ osobnost a tvo¯ivost dÌtÏte.

Pro dÏti mate¯skÈ i z·kladnÌ ökoly p¯ipravujeme

tvo¯ivÈ dÌlny a keramickou dÌlnu. Pro

chlapce, ale nejen pro nÏ otvÌr·me dÌlnu, kde

se nauËÌ zach·zet s n·¯adÌm a vytv·¯et drobnÈ

v˝robky ze d¯eva. Pro ökol·ky je p¯ipraven

ucelen˝ program angliËtiny. Hodiny jsou vedeny

formou vizu·lnÌch, auditivnÌch a proûitkov˝ch

her.

PravidelnÏ budeme po¯·dat akce pro celou

rodinu, kde rodiËe spoleËnÏ s dÏtmi budou

moci tisknout a malovat na l·tky, malovat na

hedv·bÌ, vytv·¯et v·noËnÌ v˝zdobu, adventnÌ

vÏnce, p¯·nÌ, drobnÈ d·rky a dalöÌ p¯ekvapenÌ.

R·di bychom obnovili oslavu tradiËnÌch

sv·tk˘.

P¯ipravujeme p¯edn·öky a semin·¯e. Pro rodi-

Ëe na tÈma Jak zvl·dnout komunikaci rodiË ñ

dÌtÏ. Pro seniory zase Jak si udrûet vitalitu. Pro

vöechny generace jsou pak urËeny odpoledne

Ëi veËery vÏnovanÈ osobnostnÌmu kouËinku,

kineziologickÈ poradnÏ nebo meditaci.

Doch·zet bude i terapeutka EFT, kter· se vÏnuje

harmonizaci tÏla i ducha.

SouË·stÌ nabÌdky budou i semin·¯e pro uËitele

nap¯Ìklad o komunikativnÌch dovednostech

a technik·ch, v˝tvarnÈ a pracovnÌ techniky a

kurzy keramiky.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2011 17


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

Vöechno si p¯edstavÌme v p·tek 2. z·¯Ì 2011

na Dni otev¯en˝ch dve¯Ì. Od 10 hodin do

odpolednÌch hodin bude pro v·s a vaöe dÏti

p¯ipraven program a jednotlivÌ lekto¯i v·s sezn·mÌ

s p¯ipravovan˝mi akcemi.

Bar·Ëek u sk¯Ìtk˘ doznal zmÏny, jak n·zvem,

tak nov˝m provozovatelem. Bar·Ëek u sk¯Ìtk˘

je otev¯en nejen pro dÏti, ale pro vöechny,

kte¯Ì se chtÏjÌ vr·tit do poh·dkovÈ zemÏ, vϯit

na z·zraky, bavit se a sm·t. Bar·Ëek u sk¯Ìtk˘

vyhlaöuje pro vöechny vÏkovÈ skupiny celoroËnÌ

soutÏû ñ tvo¯enÌ sk¯Ìtk˘ äeber·Ëka a Hrn-

Ë̯ka a dalöÌch sk¯Ìtk˘ a takÈ jejich p¯Ìbytk˘.

Forma: kresba, malba, figur·lnÌ keramika, modurit,

d¯evo apod.

TÏöÌm se na vöechny dalöÌ podnÏty, na spolupr·ci

s v·mi i s lektory. M·m dlouholetou praxi

jako uËitelka a ¯editelka mate¯skÈ ökoly. Organizovala

jsem mnoho dÏtsk˝ch aktivit, semin·¯˘

a p¯edn·öek pro rodiËe i uËitele. M·m

radost z toho, ûe v tÈto Ëinnosti budu moci

pokraËovat v Bar·Ëku u sk¯Ìtk˘.

KompletnÌ program naleznete od konce srpna

na www.domecekuskritku.cz

Kontakt na mÏ: brozovaolga@seznam.cz,

telefon 606 223 154

Mgr. Olga Broûov·

Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch

SRDE»NÃ NABÕZÕME:

V˝uku n·boûenstvÌ pro dÏti ve vÏku 3ñ7 let.

Kaûdou 2. a 4. nedÏli v mÏsÌci od 17 hod.

na fa¯e v KunraticÌch (KostelnÌ n·m. 16). UËÌ

ökolskÈ sestry.

BliûöÌ informace u P. Stanislava Hr·cha tel.

271 730 126.

V˝uku n·boûenstvÌ pro dÏti Zä (1. i 2. stupeÚ),

kter· zaËÌn· od 19. z·¯Ì 2011 ñ v pondÏlÌ,

˙ter˝ a st¯edu vûdy od 16 hod. P¯ÌpadnÏ

podle z·jmu i jindy. RozdÏlenÌ do skupin

podle vÏku probÏhne v prvnÌm t˝dnu v˝uky.

BliûöÌ informace a p¯ihl·öky u panÌ katechetky

Aleny V·chalovÈ tel. 244 910 469

PravidelnÈ bohosluûby se konajÌ v nedÏli od

11 hodin. Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch

spad· pod ÿÌmskokatolickou farnost u kostela

svatÈho Jakuba StaröÌho Praha-Kunratice.

P. Jaroslav Krajl, far·¯

ÿÕMSKOKATOLICK¡ FARNOST

u kostela svatÈho Jakuba StaröÌho Praha-Kunratice

III. praûsk˝ vikari·t

FarnÌ vik·¯: P. Stanislav Hr·ch

Far·¯: P. Jaroslav Krajl

Adresa: KostelnÌ n·mÏstÌ 16,

148 00 Praha-Kunratice

Telefony: 244 910 469, 244 910 358

Fax: 244 912 713

E-mail: nazaret@volny.cz

Internet (ArcibiskupstvÌ praûskÈ): www.apha.cz

Sbor CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏ

RUKODÕLNA ñ ¯ezb·¯skÈ a v˝tvarnÈ

workshopy (nejen) pro dÏti

⁄ËastnÌky Ëek· spousta moûnostÌ, jak uplatnit

svou tvo¯ivost: v˝roba biûuterie smaltov·nÌm, ¯ezb·¯sk·

dÌlna, pr·ce s p¯ÌrodnÌmi materi·ly, v˝roba

loutek, panenek Ëi straöidel. Z·roveÚ je to fajn

p¯Ìleûitost setkat se s podobnÏ tvo¯iv˝mi lidmi.

Sobota 24. z·¯Ì 2011 od 9 hodin v öeberovskÈm

kostele V Ladech 10

Robert Hart

SBOR CÕRKVE BRATRSK… PRAHA-äEBEROV

Kazatel: Robert Hart

Mobil: 737 858 268

Kazatel: MatÏj H·jek

Mobil: 777 806 755

Adresa: V Ladech 10, 149 00 Praha-äeberov

Internet: www.cb.cz/praha4

18

4/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


DOPRAVNÕ ÿEäENÕ äEBEROVA A HRN»Õÿ

VYJ¡DÿETE PODPORU DOPRAVNÕMU ÿEäENÕ PRO äEBEROV A HRN»ÕÿE!

TakÈ v·s jiû dnes obtÏûujÌ dopravnÌ z·cpy na ulici K HrnË̯˘m a K äeberovu?

Bude h˘¯Ö V oblastech p¯Ìmo navazujÌcÌch na HrnË̯e a äeberov ñ ve ZdimϯicÌch, Vestci,

Pr˘honicÌch a d·le se bude v nejbliûöÌch letech z·sadnÏ rozöi¯ovat rodinn· v˝stavba. V˝stavba

tzv. VesteckÈ spojky nenÌ ve finanËnÌch pl·nech pro p¯ÌötÌch 20 let. Auta z nov˝ch

rozvojov˝ch lokalit budou tedy smϯovat p¯es naöÌ mÏstskou Ë·st na jiû dnes p¯etÌûenou

Opatovskou k¯iûovatku a tÌm zcela zahltÌ ulice K Hrn˯˘m a K äeberovu.

Pot¯ebujeme tedy nutnÏ obchvat HrnË̯ a äeberova, kter˝ odvede dopravu z lokalit za

Prahou jinudy na D1. NabÌzÌ se tedy ot·zky: Kudy ho vÈst? Jak ho zaplatit?

Jako jedin· sch˘dn· varianta se jevÌ silnice mÌstnÌho v˝znamu v trase tzv. VesteckÈ spojky a

to pouze v ˙seku od Zdimϯic k D1. Tato komunikace je v ˙zemnÌm pl·nu, nejsou na nÌ ale

prost¯edky. JejÌ v˝stavbu by mohla zaplatit spoleËnost Tesco v˝mÏnou za zmÏnu ˙zemnÌho

pl·nu v lokalitÏ mezi D1 a äeberovem.

Co tedy Tescu nabÌdnout a co za to chtÌt?

NabÌdnout:

1) ZmÏnu ˙zemnÌho pl·nu pouze pro v˝stavbu hypermarketu, dopravnÏ napojenÈho pouze

na d·lnici D1 a na jÌm postavenou mÌstnÌ komunikaci mezi D1 a Zdimϯicemi.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2011 19


DOPRAVNÕ ÿEäENÕ äEBEROVA A HRN»Õÿ

Poûadovat:

1) OkamûitÈ vybudov·nÌ protihlukov˝ch opat¯enÌ äeberova od D1,

2) ostatnÌ ˙zemÌ mimo pl·novan˝ hypermarket ponechat pro zeleÚ lesnÌ a tuto zeleÚ vys·zet

nejpozdÏji do 1 roku od zmÏny ˙zemnÌho pl·nu,

3) û·dnÈ dopravnÌ napojenÌ lokality Tesca na ˙zemÌ äeberova s v˝jimkou cest pro pÏöÌ a

cyklostezky,

4) souËasnÏ s v˝stavbou hypermarketu vybudov·nÌ komunikace mÌstnÌho v˝znamu spojujÌcÌ

lokalitu Zdimϯic a Vestce s D1.

D˘vody:

1) Dohoda s Tescem by umoûnila okamûitÈ odhluËnÏnÌ D1,

2) pl·novan˝ hypermarket je dostateËnÏ daleko od äeberova, aby ho nezatÌûil exhalacemi

ze zv˝öenÈ dopravy, naopak m˘ûe pomoci odhluËnit pl·novan˝ sjezd z D1, na ostatnÌm

˙zemÌ m˘ûe vzniknout û·dan˝ les, kter˝ v budoucnosti zcela odstÌnÌ äeberov od D1,

3) nutnÏ pot¯ebujeme obchvat HrnË̯ a äeberova, kter˝ odvede dopravu z rozvojov˝ch lokalit

za Prahou na D1. Jako jedin· sch˘dn· varianta se jevÌ silnice mÌstnÌho v˝znamu v trase

tzv. VesteckÈ spojky a to pouze v ˙seku od Zdimϯic k D1. Tato komunikace je v ˙zemnÌm

pl·nu, nejsou na nÌ ale prost¯edky. JejÌ v˝stavbu by mohla zaplatit spoleËnost Tesco v˝mÏnou

za zmÏnu ˙zemnÌho pl·nu v lokalitÏ mezi D1 a äeberovem.

20

4/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


DOPRAVNÕ ÿEäENÕ äEBEROVA A HRN»Õÿ

Pokud souhlasÌte, vyj·d¯ete svou podporu Zastupitelstvu M» Praha-äeberov pro toto ¯eöenÌ

podpisem odst¯iûenÈ spodnÌ Ë·sti tÈto str·nky a jejÌm doruËenÌm poötou na ⁄M» Prahaäeberov,

K HrnË̯˘m 160, 149 00 Praha 4, nebo vhozenÌm do schr·nky na ⁄M» v äeberovÏ

nebo na Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch nebo podpisem podpisov˝ch list˘ na ⁄M» Prahaäeberov,

v potravin·ch Tich˝, v samoobsluze v HrnË̯Ìch, v Ëek·rnÏ ordinace MUDr. KolkovÈ,

v klubovnÏ U sumeËka, v hospodÏ v HrnË̯Ìch, v peka¯stvÌ v HrnË̯Ìch u Prus˘, v ovËÌnÏ

u h¯bitova.

NebuÔte lhostejnÌ k mÌstu, kde ûijete! Pokud nebudeme mÌt vaöÌ podporu, nebudeme toto

¯eöenÌ navrhovat!

DÏkujeme.

Petra Venturov·, starostka M» Praha-äeberov

Michaela Archalousov·, mÌstostarostka M» Praha-äeberov

KvÏta Vitvarov·, mÌstostarostka M» Praha-äeberov

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2011 21


DOPRAVNÕ ÿEäENÕ äEBEROVA A HRN»Õÿ

VYJ¡DÿENÕ PODPORY DOPRAVNÕMU ÿEäENÕ PRO äEBEROV A HRN»ÕÿE

Vyjad¯uji podporu Zastupitelstvu M» Praha-äeberov pro jedn·nÌ se spoleËnostÌ Tesco, jehoû

v˝sledkem bude z·vazn· smlouva mezi spoleËnostÌ Tesco a M» Praha-äeberov, kter· zajistÌ

vybudov·nÌ obchvatu HrnË̯ a äeberova v˝mÏnou za zmÏnu ˙zemnÌho pl·nu v lokalitÏ

mezi D1 a äeberovem za n·sledujÌcÌch podmÌnek:

M» Praha-äeberov pod· n·vrh na zmÏnu ˙zemnÌho pl·nu v lokalitÏ mezi D1 a äeberovem

pouze pro v˝stavbu hypermarketu, dopravnÏ napojenÈho pouze na jÌm postavenou komunikaci

mezi D1 a Zdimϯicemi, ostatnÌ pozemky v tÈto lokalitÏ navrhne v ˙zemnÌm pl·nu jako

zeleÚ lesnÌ.

SpoleËnost Tesco vybuduje protihlukov· opat¯enÌ äeberova od D1 p¯ed pod·nÌm tohoto

n·vrhu na zmÏnu ˙zemnÌho pl·nu.

SpoleËnost Tesco vybuduje na svÈ n·klady spoleËnÏ s v˝stavbou hypermarketu silnici mÌstnÌho

v˝znamu v trase tzv. VesteckÈ spojky, a to pouze v ˙seku od Zdimϯic k D1, jako

obchvat HrnË̯ a äeberova.

SpoleËnost Tesco vys·zÌ do 1 roku od schv·lenÌ zmÏny ˙zemnÌho pl·nu na pozemcÌch mezi

D1 a äeberovem mimo ˙zemÌ pro hypermarket les.

JmÈno a p¯ÌjmenÌ Adresa trvalÈho bydliötÏ Datum Podpis

22

4/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


DOPRAVNÕ ÿEäENÕ äEBEROVA A HRN»Õÿ

Moûn˝ obchvat äeberova a HrnË̯

v parametrech mÌstnÌ komunikace

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2011 23


éIJEME V PRAZE

MÏstsk˝ ˙¯ad Praha 4

P¯ed vÌce neû 100 lety, v letech 1908ñ1909,

byla v NuslÌch v T·borskÈ ulici postavena

nov· radnice. V·önivÏ se o nÌ debatovalo,

vûdyù Nusle byly tenkr·t jeötÏ samostatnou

obcÌ se zhruba 25 tisÌci obyvateli. Od tÈ

doby se hodnÏ zmÏnilo. ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti

Praha dnes pom·h· p¯ibliûnÏ 130 000 ob-

Ëan˘m, prostory se staly nevyhovujÌcÌ, r˘znÈ

odbory byly rozsetÈ po obvodu Prahy 4,

a takÈ proto doch·zÌ ke zmÏnÏ sÌdla.

Od 1. z·¯Ì 2011 se otev¯ou novÈ prostory

na Praze 4, BudÏjovick· ulice, vedle polikliniky.

Nov˝ ˙¯ad nabÌdne ide·lnÌ polohu

v centru Prahy, u stanice metra, vöechny

odbory na jednom mÌstÏ, d˘stojnÈ a serioznÌ

novÈ prostory, bezbariÈrovost, dÏtsk˝

koutek, prostÏ nov˝ ˙¯ad bude odpovÌdat

poûadavk˘m 21. stoletÌ.

Vedle vöech z·kladnÌch agend zde najdete

i informaËnÌ centrum.

Ve zrekonstruovanÈ historickÈ budovÏ radnice

na T·borskÈ ulici (Ë.p. 500) z˘stane i

nad·le ob¯adnÌ sÌÚ. Nad·le se zde budou

konat jedn·nÌ zastupitelstva Ëi jinÈ spole-

ËenskÈ ud·losti.

S pouûitÌm materi·lu MÏ. ⁄¯adu Prahy 4

Libuöe LÈvov·,

redakce

Zrcadlov· kaple

Po opravÏ byla znovu otev¯ena baroknÌ Zrcadlov· kaple v praûskÈm Klementinu. BÏhem

rekonstrukce, kter· zaËala zaË·tkem roku, byly obnoveny varhany, podlaha, malby. BaroknÌ

pam·tka je opÏt p¯Ìstupn· kaûd˝ den.

Libuöe LÈvov·,

redakce

PraûskÈ cyklozvonÏnÌ

V sobotu 17. z·¯Ì se jiû pop·tÈ uskuteËnÌ

tradiËnÌ akce ÑPraûskÈ cyklozvonÏnÌì.

Z nÏkolika praûsk˝ch Ë·stÌ vyrazÌ cyklistickÈ

pelotony do mÌsta b˝val˝ch led·ren

v BranÌku.

V are·lu U Led·ren pak probÏhne z·bavnÈ

odpoledne s programem pro dÏti a prezentace

aktivit subjekt˘, kterÈ p˘sobÌ na ˙zemÌ

z˙ËastnÏn˝ch mÏstsk˝ch Ë·stÌ. HlavnÌm letoönÌm

organiz·torem je M» Praha 4, partnersk˝mi

jsou mÏstskÈ Ë·sti 5, 11, 12, 13,

Libuö a Slivenec a Nadace PartnerstvÌ.

Akce ÑPraûskÈ cyklozvonÏnÌì si klade za cÌl

propagovat dopravu öetrnou k ûivotnÌmu

prost¯edÌ a sv˝m zamϯenÌm se p¯ipojuje ke

kampani ÑEvropsk˝ t˝den mobilityì. P¯edstavuje

Praûan˘m nejen sÌù cyklotras pro

cesty do pr·ce a ökoly Ëi pro rodinnou vyjÌûÔku,

ale i moûnosti rekreace na ˙zemÌ

partnersk˝ch mÏstsk˝ch Ë·stÌ.

Libuöe LÈvov·,

redakce

24

4/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


éIJEME V PRAZE

DinoPark

Jak bych se zachoval tv·¯Ì v tv·¯Ì obrovitÈmu

Ankylosaurovi p¯i setk·nÌ v lese? Utekl

bych Deinonych˘m? A co teprve by se dÏlo

p¯i setk·nÌ s nejhr˘znÏjöÌm pred·torem konce

druhohor, s Tyrannosaurem?

To vöechno nemusÌ b˝t jen fantazie. PojÔte

na dobrodruûnou v˝pravu do druhohor!

Aù jste odkudkoli, urËitÏ to nebudete mÌt do

DinoParku daleko. Od dubna, kdy se otev¯el

nejnovÏjöÌ park v Praze, jsou v »R jiû

Ëty¯i! V Praze na HarfÏ, v Plzni, ve VyökovÏ

a u Ostravy.

V DinoParku jsou jak statickÈ, tak i robotickÈ

modely. Dok·ûou h˝bat ocasem, ûv˝kajÌ,

mrkajÌ i d˝chajÌ. Jsou v˝hradnÏ v ûivotnÌch

velikostech a tak se m˘ûete setkat

s 34 m dlouh˝m pohybliv˝m Diplodocem

postavit se hrozivÈmu Tyrannosaurovi nebo

h·dat, proË se na st¯eöe OC Galerie Harfa

nepovedlo p¯ist·nÌ vrtulnÌku DinoExpedition.

V cenÏ vstupnÈho do DinoParku v Praze

je i 4D kino, paleontologickÈ h¯iötÏ, tunel

Ëasu i obËerstvenÌ ve stylu druhohor.

DinoParky jsou nejen z·bavnÈ, ale i pouËnÈ

z·roveÚ. Seznamte se s d·vno minulou

p¯Ìrodou na nauËnÈ stezce, prohlÈdnÏte si

vystavenÈ trilobity nebo vyhrabejte v paleontologickÈm

h¯iöti sv˘j vlastnÌ objev.

Libuöe LÈvov·,

redakce

V˝stava Arabela

Chvalsk˝ z·mek v HornÌch PoËernicÌch otevÌr· dne 1. z·¯Ì 2011 v˝stavu vÌce neû pades·ti

kost˝m˘ a rekvizit ze zn·mÈho poh·dkovÈho seri·lu Arabela. DÏti, kterÈ jdou pr·vÏ do

1. t¯Ìdy, majÌ vstup zdarma, ostatnÌ dÏti majÌ vstup za 40 korun, dospÏlÌ za 60 korun.

Libuöe LÈvov·,

redakce

RC Bar·Ëek novÏ ve Vestci!

V minulÈm p¯ÌspÏvku do Zpravodaje jsem

avizovala, ûe Bar·Ëek p¯ipravuje nov˝ program,

kter˝ jsme chtÏly p¯edstavit v tomto

ËÌsle. To jsem vöak jeötÏ netuöila, jak doslova

bude muset nov˝ program vznikatÖ

V kvÏtnu vypsanÈ v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ na pron·jem

Bar·ËnickÈ rychty nedopadlo v n·ö

prospÏch a RodinnÈ centrum Bar·Ëek se

z Bar·ËnickÈ rychty muselo vystÏhovat.

MrzÌ n·s to, ale chceme i nad·le pokraËovat

ve svÈ Ëinnosti. Pokud vöe vyjde, tak pro

v·s v z·¯Ì otev¯eme novou hernu v kr·sn˝ch

prostor·ch sousednÌho Vestce, konkrÈtnÏ

v budovÏ TJ Viktoria Vestec (vedle fotbalovÈho

h¯iötÏ). Hned u naöÌ novÈ herniËky jsou

prolÈzaËky pro dÏti, obËerstvenÌ pro rodi-

Ëe, multifunkËnÌ h¯iötÏ, kouzeln˝ rybnÌk

s l·vkou a vedou sem i novÏ vybudovanÈ

cyklostezky. Pro cviËÌcÌ jsou k dispozici öatny

a sprchyÖ

Prostory jsou koncipov·ny jinak neû v Hrn-

Ë̯Ìch, n·ö program bude novÏ probÌhat zejmÈna

v dopolednÌch hodin·ch. M˘ûete se

tÏöit i na zavedenÈ kurzy, kterÈ probÌhaly

jiû v Bar·ËnickÈ rychtÏ. Nap¯. ZUMBA a

POWERJ”GA s hlÌd·nÌm dÏtÌ, BARVI»KA

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2011 25


AUTOBUSY

ñ v˝tvarn˝ krouûek pro nejmenöÌ, kurzy Hä

Yamaha. NovÏ pro V·s otevÌr·me J”GU pro

maminky s dÏtmi a veËernÌ J”GU pro dospÏlÈ.

Jedn·me o kurzech taneËk˘ s Katkou

HelÌskovou a dalöÌch kurzech. VϯÌme, ûe

si k n·m najdou cestu st·vajÌcÌ i novÌ n·-

vötÏvnÌci. Sledujte naöe webovÈ str·nky

www.rcbaracek.cz ñ dozvÌte se na nich vöe

pot¯ebnÈ, pr˘bÏûnÏ doplÚujeme a aktualizujeme

program.

BAR¡»EK SE tedy DEFINITIVNÃ STÃHUJE.

Bar·Ënick· rychta by vöak, podle naöich

informacÌ, mÏla fungovat d·l. Nov· n·jemkynÏ

jiû kontaktovala lektory, kte¯Ì vedli

kurzy po¯·danÈ pod z·ötitou RC Bar·Ëek, a

podle vöeho p¯evezme cel˝ n·mi zaveden˝

koncept.

P¯ijÔte proto za n·mi do novÈho Bar·Ëku

ve Vestci! TÏöÌme se na v·s, otevÌr·me

v polovinÏ z·¯Ì!

Jarmila Herbrychov·,

RC Bar·Ëek

Od z·¯Ì vyjede expresnÌ p¯ÌmÏstsk· linka 334

Od 1.9.2011 bude zah·jen provoz novÈ

expresnÌ autobusovÈ linky 334 v trase SmÌchovskÈ

n·draûÌ ñ Jesenice ñ DolnÌ JirËany

ñ Ps·ry.

Tato linka bude vyuûÌvat novÏ zprovoznÏnou

Ë·st PraûskÈho okruhu a stane se rychlou

alternativou p¯etÌûenÈ silnici mezi JesenicÌ

a Prahou.

Linka vyjede ve öpiËk·ch pracovnÌho dne,

v rozsahu 3 p·r˘ spoj˘. JÌzdnÌ doba linky

mezi SmÌchovsk˝m n·draûÌm a JesenicÌ je

21 minut, do Ps·r dojede autobus za pouh˝ch

29 minut. Jedn· se tak o bezkonkurenËnÏ

nejrychlejöÌ spojenÌ Jesenice a Ps·r

s Prahou. Na SmÌchovskÈm n·draûÌ lze vyuûÌt

n·vaznosti nejen na metro a tramvaje

ve smÏru do centra, ale i na metro smÏr Zli-

ËÌn, tramvaj smÏr Barrandov nebo vlaky smÏr

RadotÌn a Beroun.

DÌky zavedenÌ novÈ expresnÌ linky 334 p¯edpokl·d·me

zlepöenÌ dostupnosti Prahy z oblasti

jihov˝chodnÏ od metropole, navÌc bez

rizika uvÌznutÌ v kolonÏ. Na linku bude zpo-

Ë·tku nasazen nÌzkokapacitnÌ autobus, podle

skuteËnÈho z·jmu cestujÌcÌch je vöak dopravce

p¯ipraven v p¯ÌpadÏ pot¯eby nasadit

i kapacitnÏjöÌ vozidlo. Na lince platÌ bÏûn˝

Tarif PraûskÈ integrovanÈ dopravy.

NovÈ rodinnÈ jÌzdenky SONE+ i pro cestov·nÌ po Praze

Ve spolupr·ci se spoleËnostÌ »eskÈ dr·hy, a.

s. jsou od Ëervence 2011 zavedeny skupinovÈ

jednodennÌ jÌzdenky SONE+ ve verzi za

400 KË pro vlaky »D na ˙zemÌ Prahy a St¯edoËeskÈho

kraje a ve verzi za 700 KË pro vlaky

»D v celÈ »eskÈ republice, na kterÈ je

moûnÈ cestovat takÈ v PID na ˙zemÌ Prahy.

ï PID v Praze + vlaky »D Praha a St¯edoËesk˝

kraj 400 KË

ï PID v Praze + vlaky »D cel· »R 700 KË

PlatÌ 1 den v sobotu, nedÏli nebo st·tnÌ sv·tek

do 24.00 max. 5 osob, p¯iËemû pouze max.

2 osoby z celkovÈho poËtu mohou b˝t staröÌ

15 let (ode dne 15. narozenin). Tyto jÌzdenky

platÌ ve vöech vlacÌch »D na danÈm ˙zemÌ a

takÈ na vöech link·ch PID (metro, tramvaje,

autobusy, vlaky PID, lanov· dr·ha, p¯Ìvozy,

linka AE) na ˙zemÌ Prahy, a to buÔ v sobotu,

v nedÏli nebo st·tnÌ sv·tek pro skupinu max.

5 osob, p¯iËemû max. 2 osoby mohou b˝t staröÌch

15 let a tyto osoby musÌ cestovat spoleËnÏ.

NovÈ jÌzdenky SONE+ lze s v˝hodou pouûÌt

na celodennÌ v˝let s rodinou. S jÌzdenkami

SONE+ za 400 KË nebo 700 KË m˘ûete cestovat

po Praze neomezenÏ po cel˝ den v r·mci

PraûskÈ integrovanÈ dopravy. JÌzdenky lze

26

4/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


AUTOBUSY

zakoupit v sÌti pokladen »D, a.s., nebo u pr˘vodËÌho

ve vlaku.

Kupte si jednodennÌ jÌzdenku pro Prahu rovnou

ve vlaku nebo na n·draûÌ kdekoli v »R.

SouËasnÏ s ˙pravou Tarifu PraûskÈ integrovanÈ

dopravy od 1.7.2011 nabÌzÌme ve spolupr·ci

s »esk˝mi dr·hami moûnost zakoupenÌ

jednodennÌ jÌzdenky pro ˙zemÌ Prahy v cenÏ

110 KË nebo pro vöechna p·sma PID za 160 KË

na n·draûÌ kdekoli v »R nebo p¯Ìmo u pr˘vodËÌho

ve vlaku. Tato nabÌdka je v˝hodn·

zejmÈna pro n·vötÏvnÌky Prahy, kte¯Ì si p¯i

cestÏ do Prahy zakoupÌ jÌzdenku na vlak i praûskou

MHD na jednom mÌstÏ a nemusÌ p¯i v˝stupu

na praûskÈm n·draûÌ sh·nÏt jÌzdenky na

MHD.

Ve vöech pokladn·ch »D s elektronick˝m

v˝dejem jÌzdenek a u obsluhy vlaku »D si lze

po¯Ìdit 24hodinovou jÌzdenku za 110 KË pro

neomezenÈ cestov·nÌ po Praze metrem, tramvajemi,

autobusy, vlakem, lanovkou na Pet-

¯Ìn i vltavsk˝mi p¯Ìvozy a takÈ v rozö̯enÈ verzi

za 160 KË pro vöechna tarifnÌ p·sma PID.

U jÌzdenky zakoupenÈ na n·draûÌ si lze zvolit

poË·tek jejÌ platnosti (nap¯Ìklad p¯edpokl·dan˝

p¯Ìjezd vlaku do Prahy), p¯i po¯ÌzenÌ jÌzdenky

u pr˘vodËÌho ve vlaku platÌ tato jÌzdenka

od okamûiku prodeje ñ je tedy o ni moûnÈ

poû·dat i v pr˘bÏhu cesty do Prahy. Takto

vydanÈ jÌzdenky se jiû d·le neoznaËujÌ, platÌ

24 hodin od Ëasu vyznaËenÈho na jÌzdence,

a to na vöech link·ch PraûskÈ integrovanÈ

dopravy na ˙zemÌ Prahy vyjma Airport Expresu

na ruzyÚskÈ letiötÏ (varianta za 160 KË platÌ

navÌc i ve vnÏjöÌch tarifnÌch p·smech 1ñ5).

Z materi·lu PID

Libuöe LÈvov·,

redakce

Na v˝let s PIDem ñ Okolo Kostelce nad »ern˝mi lesy

DalöÌ z v˝let˘ s PIDem zaËneme v obci Kozojedy

a po cestÏ navötÌvÌme starod·vn· osÌdlenÌ,

pustÈ ˙dolÌ potoka, mÏsto a vesniËky, stejnÏ

jako hustÈ lesy.

Na poË·tek cesty se dostaneme linkami PID

381 nebo 387 ze zast·vky H·je (koneËn· stanice

metra C) a pojedeme do zast·vky Kozojedy,

rozcestÌ, coû n·m zabere necel˝ch 40

minut jÌzdy.

V zast·vce Kozojedy, rozcestÌ se napojÌme na

zelenou turistickou znaËku a budeme smϯovat

k severu ñ smÏrem do obce Kozojedy. JeötÏ

neû vyjdeme, se m˘ûeme rozhlÈdnout severnÌm

smÏrem, kde p¯i dobrÈ viditelnosti

spat¯Ìme v d·lce nezamÏnitelnou siluetu dvou

kopc˘ ñ na jednom z nich se tyËÌ hrad BezdÏz.

P¯i troöe ötÏstÌ budeme moci pozorovat i

siluety p¯ÌhraniËnÌch poho¯Ì Jizersk˝ch hor,

Luûick˝ch hor a Krkonoö (podobnou moûnost

budeme mÌt jeötÏ p¯i opouötÏnÌ Kostelce nad

»ern˝mi lesy). Po chvÌli ch˘ze se dostaneme

k prvnÌ moûnosti obËerstvenÌ (bude-li otev¯eno).

Na n·sledujÌcÌch 10 km to bude poslednÌ

moûnost koupit si nÏco k jÌdlu nebo pitÌ., Odtud

budeme sledovat zelenou turistickou znaËku,

kter· n·s po chvÌli dovede ke starÈmu kostelu

Sv. Martina, kter˝ se datuje ke konci 12.

stoletÌ do pozdnÏ rom·nskÈho slohu. Sejdeme

k potoku äembera, kter˝ bude naöÌm pr˘vodcem

po nÏkolik dalöÌch kilometr˘. Zde se

setk·me s Ëervenou turistickou znaËkou a

p˘jdeme kousek po obou turistick˝ch zn·Ëk·ch.

V mÌstÏ, kde se rozdÏlujÌ, p˘jdeme vlevo

po ËervenÈ znaËce smÏrem na rozcestÌ Na

Z·mk·ch a Na äembe¯e.

Chaloupky podÈl cesty postupnÏ mizÌ a m˘ûeme

vidÏt potok äembera, kter˝ se zde vine

mezi balvany. NÏkter˝m mohou tato mÌsta

Ë·steËnÏ p¯ipomÌnat äumavu. Za chvÌli se dostaneme

na rozcestÌ Na Z·mk·ch, kde se k¯ÌûÌ

Ëerven· a ûlut· turistick· znaËka. Zde se m˘ûeme

vydat do kopc˘ po ûlutÈ a navötÌvit starod·vnÈ

osÌdlenÌ u hradu äember, kterÈ se

datuje aû do doby bronzovÈ a spoleËnÏ s Dolany

se jedn· o mÌstnÌ ÑuËebniciì archeologie.

Chceme-li tuto moûnost vyuûÌt, musÌme se

vyjÌt mimo stezku rovnÏ, tÏsnÏ p¯edtÌm neû se

ûlut· turistick· znaËka stoËÌ doleva a zaËne prud-

Ëeji klesat. P¯ed sebou uvidÌme zv˝öenÈ mÌsto

oddÏlenÈ od n·s kdysi hlubok˝m p¯Ìkopem,

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2011 27


ZDRAVÕ

dnes Ë·steËnÏ zanesen˝m s vyölapanou cestou.

Pokud se tÌmto smÏrem vyd·me aû na

konec, budeme mÌt jednak kr·sn˝ v˝hled do

˙dolÌ k potoku äembera, a z·roveÚ i p¯ed sebou

viditelnÈ obrysy p˘vodnÌch zdÌ hradu.

NynÌ se vr·tÌme zp·tky na rozcestÌ Na Z·mk·ch

(po ûlutÈ turistickÈ trase) a pokraËujeme

d·l po ËervenÈ znaËce smÏrem k rozcestÌ Na

äembe¯e a potÈ do Kostelce nad »ern˝mi lesy.

»erven· turistick· znaËka n·s dovede po nÏkolika

kilometrech aû na Trubu, kde je ölechtitelsk·

stanice »eskÈ zemÏdÏlskÈ univerzity

(»ZU) a rovnÏû je moûnÈ navötÌvit mÌstnÌ arboretum

(n·vötÏvu je vöak nutnÈ si domluvit

p¯edem), nebo si prohlÈdnout prodejnÌ nabÌdku

okrasn˝ch druh˘ rostlin, ke¯˘ nebo strom˘.

P¯i vstupu do Kostelce nad »ern˝mi lesy

je Pam·tnÌk zast¯elenÌ poslednÌho jelena na

»ernokostelecku. V tuto chvÌli se Ëerven·

znaËka odkl·nÌ od silnice a tak se do Kostelce

na n·mÏstÌ dostaneme ze severu p¯es les. Na

n·mÏstÌ je moûnÈ navötÌvit muzeum hrnË̯stvÌ,

kostel a v zadnÌ Ë·sti n·mÏstÌ i z·mek,

kter˝ nynÌ pat¯Ì »ZU, a nenÌ proto ve¯ejnosti

plnÏ p¯Ìstupn˝. M˘ûeme se takÈ obËerstvit

v nÏkterÈ z restauracÌ na n·mÏstÌ a v jeho blÌzkÈm

okolÌ. V˝let je zde moûnÈ ukonËit a linkami

381 a 387 se vr·tit do Prahy.

Houby jsou zdravÈ a vhodnÈ pro dietu

LetnÌ vlhkÈ poËasÌ p¯eje r˘stu vöech druh˘

hub.Houba¯sk· sezona je v plnÈm proudu,

z les˘ si nosÌme koöÌky hub. DÏl·me si je

smaûenÈ, na m·sle nebo je suöÌme. V nÏkter˝ch

letnÌch dnech se tak snadno stane,

ûe je konzumujeme opravdu ve velkÈ m̯e.

Uû samotn˝ sbÏr hub jako takov˝ je pro naöe

tÏlo skvÏlou aktivnÌ relaxacÌ: p¯i proch·zce

v lese si proËistÌme plÌce, sp·lÌme nÏjakÈ ty

kalorie a u duöe n·s m˘ûe h¯·t, ûe si dom˘

doneseme v˝sluûku hodnou n·vötÏvy u str˝Ëka

na MoravÏ.

I kdyby v houb·ch nebyly û·dnÈ tÏlu prospÏönÈ

l·tky, uû samotn˝ fakt, ûe dÌky jejich

konzumaci vylouËÌme z jÌdelnÌËku alespoÚ

obËas maso, n·m udÏl· dob¯e. Zdrav˝

jÌdelnÌËek znamen· totiû pestr˝ jÌdelnÌËek.

To vöe za p¯edpokladu, ûe sbÌr·me jen ty

houby, ve kter˝ch se vyzn·me a opravdu

o nich vÌme, ûe jsou jedlÈ. Houby jsou z 95

procent tvo¯eny vodou. Proto se, kdyû je

usuöÌme, tolik scvrknou. Na sto gram˘ majÌ

v pr˘mÏru pouh˝ch 100 kJ. Zbyl· Ë·st hub

je tvo¯ena bÌlkovinami i vl·kninou. ObsahujÌ

hodnÏ miner·lnÌch l·tek (draslÌk, v·pnÌk,

fosfor, sodÌk, mangan) a vitamin˘ (vitamin

A, vitaminy skupiny B). Vl·knina podporuje

nap¯. r˘st Ñzdrav˝ch bakteriÌì v naöich

st¯evech a tÌm takÈ posilujÌ imunitu tÏla.

NÏkterÈ druhy majÌ dokonce lÈËivÈ ˙Ëinky

(houby öiitake, hlÌvy Ëi ûampiony) a proto

je Ëasto vyuûÌvajÌ nÏkter· odvÏtvÌ alternativnÌ

medicÌny. Houby jsou i po usuöenÌ

vynikajÌcÌm ochucovadlem. Svou pronikavou

v˘nÌ a chutÌ n·m mohou dopomoci

k odbour·nÌ nadmÏrnÈho p¯Ìsunu soli ñ ËÌm

jsou p¯Ìsady v jÌdle aromatiËtÏjöÌ a chuùovÏ

v˝raznÏjöÌ, tÌm m·me menöÌ sklon solit.

NejzdravÏjöÌ a nejdietnÏjöÌ zp˘sob ˙pravy

je duöenÌ s lehkou p¯ÌmÏsÌ kmÌnu.

SbÌrat by se houby mÏly do proutÏn˝ch koöÌk˘

nebo papÌrov˝ch pytlÌk˘.

Libuöe LÈvov·,

redakce

ZPRAVODAJ. »Ìslo 4/2011 vyölo 21.8.2011. Vyd·v· se kaûdÈ dva mÏsÌce v mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov.

EvidenËnÌ ËÌslo: MK »R E 16863. N·klad 1260 v˝tisk˘. Zdarma rozn·öen do vöech dom·cnostÌ v äeberovÏ

a v HrnË̯Ìch. Uz·vÏrka p¯ÌötÌho ËÌsla: 1.10.2011.

Vydavatel: MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov. Adresa: ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov, K HrnË̯˘m 160, 149 00 Praha

415. I»: 00241717. Telefon a fax: 244 911 713, 244 912 801. E-mail: info@seberov.cz. Internet: www.seberov.cz.

Redakce: Libuöe LÈvov·. E-mail: redakce@seberov.cz. P¯ÌspÏvky a inzer·ty se zasÌlajÌ e-mailem redakci. Lze je

takÈ doruËit na v˝öe uvedenou adresu ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti Ëi vhodit do schr·nek na jeho budovÏ v äeberovÏ nebo

na Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch.

28

4/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

More magazines by this user
Similar magazines