Velkoobjemov˝ odpad v roce 2012

seberov.cz

Velkoobjemov˝ odpad v roce 2012

OBSAH

Co najdete v tomto ËÌsle?

⁄VODNÕK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Slovo starostky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

RADNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Ze zased·nÌ Zastupitelstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

UD¡LOSTI, ANKETY, PODNÃTY nejen zastupitel˘:

ProvoznÌ ¯·d sportovnÏ oddychovÈho are·lu äeberov . . . . . . . . . . 8

V˝zva obËan˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

OdpovÏÔ na v˝zvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Z NAäÕ »TVRTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Kontejnery na textil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Velkoobjemov˝ odpad v roce 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Domov senior˘ Maj·k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Informace z PID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

MobilnÌ obchodnÌ kancel·¯ PraûskÈ plyn·renskÈ, a.s. . . . . . . . . . . . . . 22

ANKETA ñ Farm·¯skÈ trhy v äeberovÏ a HrnË̯Ìch . . . . . . . . . . . . . . 22

äKOLSTVÕ A DÃTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Zpr·viËky ze ökolky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Z·kladnÌ ökola V Ladech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

HrnË̯ötÌ bar·ËnÌci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

DomeËek u Sk¯Ìtk˘ ñ Bar·Ënick· rychta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

DÌlna ¡JA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Sbor CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

INZERCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2012 1


⁄VODNÕK

Slovo starostky

V·ûenÌ spoluobËanÈ,

Velikonoce jsou za n·mi, jaro je v plnÈm

rozpuku. S rozkvÈtajÌcÌm okolÌm se i my m˘ûeme

tÏöit na zprovoznÏnÌ sportovnÏ oddychovÈho

are·lu v äeberovÏ.

Jelikoû se n·m mnoûÌ dotazy na kon·nÌ farm·¯sk˝ch

trh˘, dovolili jsme si do tohoto

ËÌsla vloûit anketu, zda byste vyuûili moûnosti

nakupovat na farm·¯sk˝ch trzÌch konan˝ch

st¯ÌdavÏ v HrnË̯Ìch a äeberovÏ, vÌce

na str. 22.

A co u n·s bude dÌt v nejbliûöÌ dobÏ? DokonËuje

se rekonstrukce ulice V B¯ezÌ. Douf·m,

ûe se n·m poda¯Ì zajistit finance i na

jejÌ pokraËov·nÌ, tedy komunikaci JezevËÌ.

Vöe vöak komplikuje novela z·kona o ve-

¯ejn˝ch zak·zk·ch. Ty naöe, malÈ podlimitnÌ,

by mÏli z˘stat v podstatÏ stejnÈ. Ty vÏtöÌ,

kterÈ zad·v· Odbor mÏstskÈho investora

hl. m. Prahy (d·le OMI), tedy rekonstrukce

komunikacÌ, jsou vöak komplikovanÏjöÌ a

v souËasnÈ dobÏ se zak·zky nevypisujÌ.

Doufejme tedy, ûe i pr·vnÌci uvedenÈho odboru

a danÌ odbornÌci brzy ÑpochopÌì z·-

kon a zak·zky se vypÌöÌ, abychom my, bÏûnÌ

obËanÈ, mohli d˘stojnÏ dojÌt dom˘ a

nemuset chodit do pr·ce v holÌnk·ch. NejobtÌûnÏjöÌ

situace je dlouhodobÏ v ulici Lipensk·,

zejmÈna v jejÌ zadnÌ Ë·sti. Situaci

intenzivnÏ ¯eöÌm spolu s odbornÌky z oblasti

stavebnictvÌ a projektovÈ p¯Ìpravy a snaûÌm

se, aby OMI tuto ve¯ejnou zak·zku ñ

rekonstrukci komunikacÌ spolu s deöùovou

kanalizacÌ- vypsalo co nejd¯Ìve.

Velice r·da bych v·s vöechny pozvala

v pondÏlÌ 30.4.2012 na ÑP·lenÌ ËarodÏjnicì,

kterÈ bude probÌhat od 15 hodin v äeberovÏ,

na sportovnÏ oddychovÈm are·lu. Je to

vedle a za fotbalov˝m h¯iötÏm. DÏti si budou

moci opÈci vu¯ty a v cca 17 hodin bude

Ñzap·lenaì »arodÏjnice. Vöichni jste vÌtanÌ!!!

TakÈ bych v·s r·da pozvala na ÑDÏtskÈ

odpoledneì, kterÈ se letos bude konat ve

Ëtvrtek 31.5.2012 od 15 hodin. Letos jsme

si p¯ipravili zmÏnu a odpoledne se bude

konat na sportovnÌm are·lu v äeberovÏ. DÏti

i dospÏlÌ se vöak nemusÌ b·t, ûe p¯ijdou o svÈ

oblÌbenÈ ˙koly. Start a cÌl vöak budou na

jednom mÌstÏ. Pro dÏti budou p¯ipraveny

novÈ ˙koly, kterÈ provÏ¯Ì jejich fyzickou a

duöevnÌ zdatnost, za kterou na nÏ samoz¯ejmÏ

bude Ëekat odmÏna.

VϯÌm, ûe n·s poËasÌ nezklame a budeme

se vöichni dob¯e bavit.

Touto cestou bych chtÏla podÏkovat vöem

sponzor˘m, kte¯Ì p¯ispÏli finanËnÏ na dr·-

hy minigolfu ñ hl. m. Praha, M» Praha-äeberov,

Infokan·l, obËanskÈ sdruûenÌ äupina

ñ U SumeËka, Ideastav, Zavos, Inpros,

Suita, Planet A, Hado, ADR, Bomart, Landis+Gyr,

DiCarlo, BM&V. VÏtöina z tÏchto

firem a spoleËnostÌ takÈ p¯ispÌv· na dalöÌ

kulturnÌ akce na ˙zemÌ naöÌ mÏstskÈ Ë·sti.

Velice uvÌt·m dalöÌ z·jemce, kte¯Ì by chtÏli

finanËnÏ, staËÌ a mal· Ë·stka, pomoci p¯i

po¯·d·nÌ akcÌ, nejen pro dÏti.

P¯ed Velikonocemi probÏhla akce pro seniory

v Bar·ËnickÈ rychtÏ ve spolupr·ci s Janou

Stangelovou. Naöi staröÌ spoluobËanÈ

si mohli vyrobit velikonoËnÌ v˝zdobu, zkusit

novÈ v˝tvarnÈ techniky, vöe zdarma. Jsem

r·da, ûe nÏkte¯Ì tÈto moûnosti vyuûili, i kdyû

vϯÌm, ûe p¯ÌötÌ rok jich bud vÌce.

Budu se na v·s vöechny tÏöit v pondÏlÌ 30.4.

u ohnÏ.

P¯eji v·m kr·snÈ a pohodovÈ jaro. VϯÌm,

ûe stejnÏ jako p¯Ìroda, i my vöichni naËerp·me

jarnÌ energii a vöem n·m bude dob¯e,

alespoÚ po tÈ lidskÈ str·nce.

Petra Venturov·,

starostka

2

2/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

Ze zased·nÌ Zastupitelstva

13. ZASED¡NÕ ñ 27.2.2012

T¯in·ctÈ zased·nÌ zastupitelstva se konalo v zasedacÌ mÌstnosti ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti v pondÏlÌ

27.2.2012 od 17. hodiny za zv˝öenÈho z·jmu obËan˘, kter˝ch p¯iölo na dvÏ desÌtky.

Z˙Ëastnilo se vöech sedm Ëlen˘ zastupitelstva. Jako host byl p¯izv·n Ing. Karel änajdr,

specialista na hlukovÈ z·tÏûe. Po schv·lenÌ programu, ovϯovatel˘ z·pisu a kontrole z·pisu

a plnÏnÌ ˙kol˘ z p¯edchozÌho jedn·nÌ sloûil nov˝ Ëlen zastupitelstva Mgr. ZdenÏk Paroulek

p¯edepsan˝ slib Ëlena zastupitelstva a n·slednÏ byl zvolen p¯edsedou kontrolnÌho

v˝boru. Mgr. Paroulek nastoupil na upr·zdnÏn˝ mand·t po Mgr. Tom·öovi TureËkovi,

kterÈmu zastupitelstvo vyslovilo podÏkov·nÌ za odvedenou pr·ci pro mÏstskou Ë·st.

Z·jem ve¯ejnosti nejvÌce probudilo projedn·v·nÌ

bodu Vyj·d¯enÌ k dokumentaci Posuzov·nÌ

vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ podle

z·kona Ë. 100/2001 Sb., o posuzov·nÌ vliv˘

na ûivotnÌ prost¯edÌ a o zmÏnÏ nÏkter˝ch

souvisejÌcÌch z·kon˘ ñ vyj·d¯enÌ

k dokumentaci ÑEIA VesteckÈ spojky v ˙seku

Z·padnÌ komerËnÌ zÛna Pr˘honice ñ silnice

II/603

MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov obdrûela tuto

dokumentaci 30. ledna 2012 a p¯edala ji

k posouzenÌ Ing. Karlu änajdrovi, odbornÌkovi

na akustiku. Ing. änajdr doporuËil ve

sv˝ch zjiötÏnÌch, s ohledem na rozsah navrûen˝ch

technick˝ch opat¯enÌ v okolÌ ¯eöenÈ

stavby, kterÈ z velkÈ Ë·sti zajistÌ v jejÌm

okolÌ splnÏnÌ hygienick˝ch limit˘ hluku, se

z·vÏry EIA podmÌnÏnÏ souhlasit. Na z·kladÏ

tohoto a dalöÌch doporuËenÌ odbornÌk˘

z oblasti akustiky a v˝stavby komunikacÌ a

z p¯edchozÌch usnesenÌ ZM» Praha äeberov

k EIA Exitu 4 byl p¯edloûen n·vrh usnesenÌ.

V obs·hlÈ diskuzi ing. änajdr a ËlenovÈ

zastupitelstva reagovali na n·zory a

dotazy ve¯ejnosti. Zastupitelstvo takÈ obdrûelo

pÌsemnÈ p¯ipomÌnky 35 obËan˘ (zve-

¯ejnÏny ve zpravodaji na str. 10) a protin·-

vrh k navrûenÈmu usnesenÌ p¯edloûil Ëlen

ZM» Mgr. ZdenÏk Paroulek, ve kterÈm navrhoval

vyslovit nesouhlas s p¯edloûenou

dokumentacÌ. Jeho n·vrh zastupitelÈ neodsouhlasili.

ZM» Praha-äeberov potÈ p¯ijalo

n·sledujÌcÌ usnesenÌ:

ZM» Praha-äeberov souhlasÌ s p¯edloûenou

dokumentacÌ vliv˘ z·mÏru ÑVesteck· spojka

v ˙seku Z·padnÌ komerËnÌ zÛna Pr˘honice

ñ silnice II/603ì na ûivotnÌ prost¯edÌ

(EIA) za n·sledujÌcÌch doplÚujÌcÌch podmÌnek:

a) P¯edkladatel dokumentace EIA v dalöÌm

stupni projektovÈ dokumentace vyprojektuje

technick· opat¯enÌ pro akustiku (protihlukovÈ

valy) co nejblÌûe dvoupruhovÈ komunikaci.(p¯isazenÌ

val˘ na p¯ÌËn˝ profil dvoupruhovÈ

komunikace p¯i zajiötÏnÌ ˙Ëinnosti

protihlukov˝ch opat¯enÌ).

b) P¯edkladatel dokumentace EIA v dalöÌm

stupni projektovÈ dokumentace vy¯eöÌ

ochranu objekt˘ v okolÌ v˝poËtov˝ch bod˘

KB9, KB11, KB12 a KB8UP (viz. Hlukov·

studie Ing. Karla änajdra ze dne 12.2.2012).

c) Na celÈm ˙seku VesteckÈ spojky Z·padnÌ

komerËnÌ zÛna Pr˘honice ñ silnice II/603

bude koneËn˝ povrch realizov·n z asfaltovÈ

smÏsi s nÌzkou hluËnostÌ (podobn˝ jako

na Pankr·ci v ulici 5. kvÏtna).

d) Na rozhranÌ Z·padnÌ komerËnÌ zÛny Pr˘honice

a navazujÌcÌho ˙seku VesteckÈ spojky

k silnici II/603 bude umÌstÏna dynamick·

elektronick· v·ha, kter· efektivnÏ zamezÌ

vjezdu n·kladnÌch vozidel nad 12t.

e) Na rozhranÌ Z·padnÌ komerËnÌ zÛny Pr˘honice

a navazujÌcÌho ˙seku VesteckÈ spojky

k silnici II/603 bude umÌstÏna m˝tn· br·-

na pro zpoplatnÏnÌ ˙seku VesteckÈ spojky

Z·padnÌ komerËnÌ zÛna Pr˘honice ñ silnice

II/603 pro vozidla nad 3,5t z d˘vodu

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2012 3


RADNICE

moûnÈho zkracov·nÌ cesty namÌsto trasy po

praûskÈm obchvatu. ZamezÌ se tÌm zbyteËnÈmu

n·r˘stu dopravy na VesteckÈ spojce

a souËasnÏ ztr·tÏ na m˝tnÈm na praûskÈm

obchvatu.

f) SouË·stÌ pod·nÌ na Ministerstvo ûivotnÌho

prost¯edÌ bude takÈ Hlukov· studie pana

Ing. Karla änajdra ze dne 12.2.2012.

g) ZM» povϯuje starostku odesl·nÌm stanoviska

na Ministerstvo ûivotnÌho prost¯edÌ

v souladu s v˝öe uveden˝m usnesenÌm.

Vyj·d¯enÌ na Ministerstvo ûivotnÌho prost¯edÌ

k tÈto dokumentaci bylo jeötÏ, po zased·nÌ

zastupitelstva, doplnÏno o bod t˝kajÌcÌ

se p¯ÌpadnÈho vlivu stavby na spodnÌ

vody. Tento bod byl doplnÏn na z·kladÏ

zÌsk·nÌ vyj·d¯enÌ Odboru ochrany p¯Ìrody

hl. m. Prahy, kterÈ se poda¯ilo zÌskat aû po

zased·nÌ zastupitelstva naöÌ M».

* * *

Vzhledem k v˝znamnosti tohoto dokumentu

zde uv·dÌme p¯esnÈ znÏnÌ vyj·d¯enÌ, kterÈ

odeölo na Ministerstvo ûivotnÌho prost¯edÌ:

VÏc: Stanovisko MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

k dokumentaci Posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ

prost¯edÌ podle z·kona Ë.100/2001

Sb., o posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ

a o zmÏnÏ nÏkter˝ch souvisejÌcÌch z·kon˘

ñ vyj·d¯enÌ k dokumentaci ÑEIAì VesteckÈ

spojky v ˙seku Z·padnÌ komerËnÌ

zÛna Pr˘honice ñ silnice II/603

Dne 27.2.2012 zastupitelÈ MÏstskÈ Ë·sti

Praha-äeberov na zased·nÌ zastupitelstva

schv·lili n·sledujÌcÌ usnesenÌ, kterÈ je z·-

roveÚ i stanoviskem naöÌ mÏstskÈ Ë·sti

k uvedenÈ dokumentaci. V p¯Ìloze k naöemu

vyj·d¯enÌ V·m p¯ikl·d·m akustick˝ posudek,

kter˝ byl, mimo dokumentace EIA,

podkladem pro naöe rozhodnutÌ.

MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov d·le konstatuje,

ûe se ztotoûÚuje se stanoviskem odboru

ochrany p¯Ìrody hlavnÌho mÏsta Prahy

k p¯ipomÌnkovanÈ dokumentaci EIA VesteckÈ

spojky, ze kterÈho je patrn· nutnost vy-

¯eöenÌ dopadu stavby zejmÈna z hlediska

ochrany vod. Pro mÏstkou Ë·st je zcela z·-

sadnÌ vy¯eöenÌ a prok·z·nÌ vlivu stavby na

podzemnÌ a povrchovÈ vody v oblasti s dopadem

na chr·nÏnou pam·tku HrnË̯sk˝ch

luk se vöemi souvislostmi (ochrana chr·nÏnÈho

zdroje na JV okraji HrnË̯sk˝ch luk,

konkrÈtnÌ ochrana a n·vrh ¯eöenÌ, jak vr·tit

Ë·st podzemnÌch a povrchov˝ch vod do pramennÈ

oblasti).

ZM» Praha-äeberov souhlasÌ s p¯edloûenou

dokumentacÌ vliv˘ z·mÏru ÑVesteck· spojka

v ˙seku Z·padnÌ komerËnÌ zÛna Pr˘honice

ñ silnice II/603ì na ûivotnÌ prost¯edÌ

(EIA) po splnÏnÌ n·sledujÌcÌch doplÚujÌcÌch

podmÌnek:

a) P¯edkladatel dokumentace EIA v dalöÌm

stupni projektovÈ dokumentace vyprojektuje

technick· opat¯enÌ pro akustiku (protihlukovÈ

valy) co nejblÌûe dvoupruhovÈ komunikaci

(p¯isazenÌ val˘ na p¯ÌËn˝ profil dvoupruhovÈ

komunikace pro zajiötÏnÌ ˙Ëinnosti

protihlukov˝ch opat¯enÌ)

b) P¯edkladatel dokumentace EIA v dalöÌm

stupni projektovÈ dokumentace vy¯eöÌ

ochranu objekt˘ v okolÌ v˝poËtov˝ch bod˘

KB9, KB11, KB12 a KB8UP (viz. Hlukov·

studie Ing. Karla änajdra ze dne 12.2.2012).

c) Na celÈm ˙seku VesteckÈ spojky Z·padnÌ

komerËnÌ zÛna Pr˘honice ñ silnice II/603

bude koneËn˝ povrch realizov·n z asfaltovÈ

smÏsi s nÌzkou hluËnostÌ (podobn˝ jako

na Pankr·ci v ulici 5. kvÏtna).

d) Na rozhranÌ Z·padnÌ komerËnÌ zÛny Pr˘honice

a navazujÌcÌho ˙seku VesteckÈ spojky

k silnici II/603 bude umÌstÏna dynamick·

elektronick· v·ha, kter· efektivnÏ zamezÌ

vjezdu n·kladnÌch vozidel nad 12t.

e) Na rozhranÌ Z·padnÌ komerËnÌ zÛny Pr˘honice

a navazujÌcÌho ˙seku VesteckÈ spojky

k silnici II/603 bude umÌstÏna m˝tn· br·-

na pro zpoplatnÏnÌ ˙seku VesteckÈ spojky

Z·padnÌ komerËnÌ zÛna Pr˘honice ñ silnice

II/603 pro vozidla nad 3,5t z d˘vodu

moûnÈho zkracov·nÌ cesty namÌsto trasy po

praûskÈm obchvatu. ZamezÌ se tÌm zbyteË-

4

2/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

nÈmu n·r˘stu dopravy na VesteckÈ spojce

a souËasnÏ ztr·tÏ na m˝tnÈm na praûskÈm

obchvatu.

f) SouË·stÌ pod·nÌ na Ministerstvo ûivotnÌho

prost¯edÌ bude takÈ Hlukov· studie pana

Ing. Karla änajdra ze dne 12.2.2012.

g) P¯edkladatel dokumentace EIA vy¯eöÌ a

prok·ûe vliv stavby na podzemnÌ a povrchovÈ

vody v oblasti s dopadem na chr·nÏnou

pam·tku HrnË̯sk˝ch luk se vöemi souvislostmi

ñ ochrana chr·nÏnÈho zdroje na

JV okraji HrnË̯sk˝ch luk, konkrÈtnÌ ochrana

a n·vrh ¯eöenÌ jak vr·tit Ë·st podzemnÌch

a povrchov˝ch vod do pramennÈ oblasti.

* * *

ZastupitelÈ v dalöÌm jedn·nÌ s vyuûitÌm

schv·len˝ch kritÈriÌ, p¯Ìstupu, aktivit (po¯·-

d·nÌ kulturnÌch akcÌ, spolupr·ce s obËany,

vÌkendovÈ pobyty rodiˢ s dÏtmi a pedagogick˝m

sborem) a zpr·vy »eskÈ ökolnÌ inspekce

projednali a schv·lili odmÏny ¯editel˘m

z¯Ìzen˝ch p¯ÌspÏvkov˝ch organizacÌ

Mgr. Jaroslavu St¯eötÌkovi (Zä) a panÌ MartÏ

HrubÈ (Mä) za prvnÌ pololetÌ roku 2011/

2012.

Problematiku pr·v a povinnostÌ mÏstskÈ

Ë·sti v pozici z¯izovatele doplnilo schv·lenÌ

Dodatku ke z¯izovacÌm listin·m Zä a Mä

v souladu s proveden˝mi inventurami a

RozdÏlenÌ hospod·¯skÈho v˝sledku 2011 Zä

a Mä. Z·kladnÌ ökole je takto nynÌ svϯen

movit˝ majetek v Ë·stce 2 682 390 KË a

Mate¯sk· ökola bude letos hospoda¯it s movit˝m

majetkem v hodnotÏ 1 303 003 KË.

V p¯ÌpadÏ rozdÏlenÌ hospod·¯skÈho v˝sledku

zastupitelÈ respektovali n·vrhy ¯editel˘

podle pot¯eb jimi ¯Ìzen˝ch organizacÌ a deponovali

4 962 KË do rezervnÌho fondu rozpoËtu

Mä, 34 140 KË do rezervnÌho fondu

a 105 798 KË do fondu odmÏn rozpoËtu Zä.

PrvnÌ letoönÌ ˙pravu zaznamenal i rozpo-

Ëet mÏstskÈ Ë·sti. ZastupitelÈ schv·lili snÌûenÌ

v˝daj˘ v kapitole 3636 poloûka 6122

Investice v kapitole ⁄zemnÌ rozvoj ve v˝öi

2,5 mil. KË a z·roveÚ zv˝öenÌ v˝daj˘ ve stejnÈ

v˝öi v kapitole 3113 poloûce 6121 Investice

v z·kladnÌm ökolstvÌ.

PoslednÌm p¯edmÏtem hlasov·nÌ zastupitelstva

bylo StanovenÌ odmÏny neuvolnÏnÈmu

Ëlenu zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

panu Paroulkovi v souladu

s p¯Ìsluön˝m pr·vnÌm p¯edpisem a schv·lenou

v˝öÌ odmÏn na ustavujÌcÌm zased·nÌ

dne 11.11.2011.

* * *

14. ZASED¡NÕ ñ 26.3.2012

Zased·nÌ zastupitelstva se konalo v Bar·ËnickÈ rychtÏ od 17 hodin a z˙Ëastnilo se 6 Ëlen˘

zastupitelstva, panÌ Marta Hrub· byla ¯·dnÏ omluvena. V ˙vodu byl na n·vrh starostky

Ing. Petry VenturovÈ doplnÏn program o druhou ˙pravu rozpoËtu mÏstskÈ Ë·sti, schv·leni

ovϯovatelÈ z·pisu p·novÈ Kastner a Chaloupka a revidov·n z·pis z minulÈho jedn·nÌ.

é¡DOST O ODSVÃÿENÕ NÃKTER›CH

POZEMKŸ VE VLASTNICTVÕ HLAVNÕHO

MÃSTA, KTER… JSOU VE SVÃÿEN…

SPR¡VÃ MÃSTSK… »¡STI PRAHA-äEBEROV

PanÌ starostka informovala p¯ÌtomnÈ o skuteËnosti,

ûe ¯ada pozemk˘ v k. ˙. äeberov,

kterÈ jsou ve vlastnictvÌ hl. m. Prahy a ve

svϯenÈ mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov jsou

zastavÏny komunikacemi a chodnÌky. Jedn·

se o pozemky v ulici K HrnË̯˘m, K äeberovu

a K Labeök·m. Protoûe jejich spr·-

vu a ˙drûbu prov·dÌ Technick· spr·va

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2012 5


RADNICE

komunikacÌ HMP, naöe mÏstsk· Ë·st neuplatÚuje

a nehodl· uplatÚovat pr·va a povinnosti

vlastnÌka, kter· mohou pro mÏstskou

Ë·st znamenat nemalou finanËnÌ z·tÏû.

Proto zastupitelstvo odsouhlasilo û·dost

o odsvϯenÌ pozemk˘ parc. ËÌsel 122/1, 122/

2, 122/3, 122/10, 122/12, 122/22, 122/23,

122/29, 171/2, 202/1, 202/2, 214, 277, 289/

4, 289/3, 292/2, 305, 322/2, 417/3, 481/1,

481/2, 500/1, 566/1, 681, 682/1, 712/6, 868

v k. ˙. äeberov ze svϯenÈ spr·vy mÏstskÈ

Ë·sti Praha-äeberov.

PROVOZNÕ ÿ¡D SPORTOVNÃ

ODDYCHOV…HO ARE¡LU äEBEROV

S provoznÌm ¯·dem sportovnÏ oddychovÈho

are·lu äeberov sezn·mila p¯ÌtomnÈ z·-

stupkynÏ starostky Mgr. Vitvarov·. N·vrh

byl rozesl·n k p¯ipomÌnkov·nÌ vöem zastupitel˘m

a jejich p¯ipomÌnky byly do provoznÌho

¯·du zapracov·ny. ZastupitelÈ dokument

v navrûenÈm znÏnÌ schv·lili. ProvoznÌ

¯·d bude zve¯ejnÏn na www str·nk·ch mÏstskÈ

Ë·sti Praha-äeberov.

DalöÌ blok jedn·nÌ zastupitelstva tvo¯ily n·-

vrhy na uzav¯enÌ smluv o budoucÌch vÏcn˝ch

b¯emenech na pozemcÌch ve svϯenÈ

spr·vÏ mÏstskÈ Ë·sti.

SMLOUVA O SMLOUVÃ BUDOUCÕ

O ZÿÕZENÕ ⁄PLATN…HO VÃCN…HO

BÿEMENE NA POZEMKU PARC. »ÕSLO

1520/23

»EZ Distribuce je investorem a budoucÌm

vlastnÌkem stavby P¯eloûka stoû·ru Ë. 1,

VVN V315/316 na pozemku parcelnÌ ËÌslo

1520/23 v k. ˙. äeberov. Stavba je v souladu

s energetick˝m z·konem. Z·mÏr na z¯ÌzenÌ

vÏcnÈho b¯emene byl zve¯ejnÏn od

1.3.2012 do 17.3.2012 bez p¯ipomÌnek.

ZastupitelÈ schv·lil uzav¯enÌ smlouvy

o smlouvÏ budoucÌ o z¯ÌzenÌ ˙platnÈho vÏcnÈho

b¯emene na pozemku parc. ËÌslo 1520/

23 k. ˙. äeberov ve prospÏch »EZ Distribuce,

se sÌdlem DÏËÌn, DÏËÌn IV ñ Podmokly,

Teplick· 874/8, PS» 405 02 za jednor·zovou

˙platu stanovenou dohodou ve v˝öi

21 400 KË.

SMLOUVA O SMLOUVÃ BUDOUCÕ

O ZÿÕZENÕ ⁄PLATN…HO VÃCN…HO

BÿEMENE NA POZEMKU PARC. »ÕSLO

531/2

Pan Ji¯Ì Linha je investorem a budoucÌm

vlastnÌkem kanalizaËnÌ a vodovodnÌ p¯Ìpojky

pro zam˝ölenou stavbu rodinnÈho domu

na vlastnÌm pozemku. Inûen˝rskÈ sÌtÏ jsou

pl·nov·ny na pozemku parc. Ë. 531/2 k. ˙.

äeberov. Z·mÏr byl zve¯ejnÏn od 7.3.2012

do 21.3.2012 bez p¯ipomÌnek. Zastupitelstvo

schv·lilo uzav¯enÌ smlouvy o smlouvÏ

budoucÌ o z¯ÌzenÌ ˙platnÈho vÏcnÈho b¯emene

na pozemku parc. ËÌslo 531/2 k. ˙.

äeberov ve prospÏch Ji¯Ìho Linhy, Klap·lkova

3121/18, 149 00 Praha 4-Chodov to

za jednor·zovou ˙platu stanovenou dohodou

ve v˝öi 5 000 KË bez DPH.

SMLOUVA O SMLOUVÃ BUDOUCÕ

O ZÿÕZENÕ ⁄PLATN…HO VÃCN…HO

BÿEMENE NA POZEMKU PARCELNÕ

»ÕSLO 531/2

PanÌ ä·rka Linhov· je investorem a budoucÌm

vlastnÌkem kanalizaËnÌ a vodovodnÌ p¯Ìpojky

pro zam˝ölenou stavbu rodinnÈho

domu na vlastnÌm pozemku. Inûen˝rskÈ sÌtÏ

jsou pl·nov·ny na pozemku parc. Ë. 531/2

k. ˙. äeberov. Z·mÏr byl zve¯ejnÏn od

7.3.2012 do 21.3.2012 a nebyly k nÏmu

pod·ny û·dnÈ p¯ipomÌnky. Zastupitelstvo

schv·lilo uzav¯enÌ smlouvy o smlouvÏ budoucÌ

o z¯ÌzenÌ ˙platnÈho vÏcnÈho b¯emene

na pozemku parc. ËÌslo 531/2 k. ˙. äeberov

ve prospÏch ä·rky LinhovÈ, Klap·lkova

3121/18, 149 00 Praha 4-Chodov za

jednor·zovou ˙platu stanovenou dohodou

ve v˝öi 5 000 KË bez DPH.

6

2/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


SMLOUVA O SMLOUVÃ BUDOUCÕ

O ZÿÕZENÕ BEZ⁄PLATN…HO VÃCN…HO

BÿEMENE NA POZEMCÕCH

PARC. ». 1117 A 1118 K. ⁄. äEBEROV

VE PROSPÃCH OBCE VESTEC

Obec Vestec je investorem a budoucÌm

vlastnÌkem stavby inûen˝rsk˝ch sÌtÌ na pozemcÌch

parc. Ë. 1117 (tlakov˝ vodovod a

parc. ËÌslo 1118 (STL plynovod DN 90 a

DN50) v k. ˙. äeberov pro zam˝ölenou v˝stavbu

rodinn˝ch dom˘ v lokalitÏ Nad Kopcovit˝mi

Lukami v obci Vestec. Z·mÏr byl

zve¯ejnÏn od 24.2.2012 do 21.3.2012 bez

p¯ipomÌnek. Zastupitelstvo schv·lilo uzav¯enÌ

smlouvy o smlouvÏ budoucÌ o z¯ÌzenÌ

vÏcnÈho b¯emene na pozemcÌch parcelnÌ

Ë. 1117 a 1118 k. ˙. äeberov ve prospÏch

Obec Vestec, se sÌdlem Vesteck· Ë. p. 3,

252 42 JesenÌce a to bez˙platnÏ, neboù se

jedn· o smluvnÌ vztah se sousednÌ samospr·vou.

* * *

RADNICE

Zastupitelstvo se potÈ zab˝valo Druhou

˙pravou rozpoËtu mÏstskÈ Ë·sti, kter· spo-

ËÌv· ve zv˝öenÌ p¯Ìjm˘ na mÌstnÌ knihovnu

na z·kladÏ dotace z MHMP a v p¯esunu

Ë·stky 41. tis. KË mezi poloûkami rozpoËtu.

ZastupitelÈ schv·lili zv˝öenÌ p¯Ìjm˘

v poloûce 4212 mÌstnÌ lidovÈ knihovny

o Ë·stku 1200 KË a z·roveÚ zv˝öenÌ v˝daj˘

v kapitole 3314 Knihovna v poloûce 5136

Knihy, tisk o stejnou Ë·stku. D·le snÌûenÌ

v˝daj˘ v kapitole 6171 poloûka 5166 KonzultaËnÌ,

poradenskÈ a pr·vnÌ sluûby o Ë·stku

41 tis. KË a z·roveÚ zv˝öenÌ v˝daj˘ ve

stejnÈ kapitole v poloûce 5192 Sankce o stejnou

Ë·stku.

USNESENÕ NA INTERNETU

http://www.seberov.cz/index.php?clanek=12

S vyuûitÌm podklad˘ zpracoval

Bohumil Sobotka,

tajemnÌk ⁄M» Praha-äeberov

NEJBLIéäÕ DALäÕ ZASED¡NÕ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo rokuje zpravidla jednou mÏsÌËnÏ obvykle v pondÏlÌ. Sch˘ze vÏtöinou zaËÌn·

v 17 hodin. MÌsta zased·nÌ se st¯ÌdajÌ. Jednou se konajÌ v budovÏ ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti

v äeberovÏ (K HrnË̯˘m 160), podruhÈ v Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch (K äeberovu 805).

Zased·nÌ jsou kon·na pouze v p¯ÌpadÏ, ûe se naplnÌ obsahovÏ jejich pl·novan˝ program.

Pokud nenÌ program zve¯ejnÏn min. 7 dnÌ na ˙¯ednÌ desce, zased·nÌ se nekon·.

ï 23. dubna 2012ñ ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti

ï 21. kvÏtna 2012 ñ Bar·Ënick· rychta HrnË̯e

Program najdete vûdy v dostateËnÈm p¯edstihu, minim·lnÏ 7 dnÌ p¯ed kon·nÌm zased·nÌ,

na ve¯ejnÈ desce na internetu i na budovÏ ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti a takÈ na jednotliv˝ch

v˝vÏsk·ch tu a tam rozmÌstÏn˝ch v äeberovÏ i v HrnË̯Ìch.

Aktu·lnÌ ˙¯ednÌ deska na internetu: www.seberov.cz/index.php?deska

Bohumil Sobotka,

tajemnÌk ⁄M» Praha-äeberov

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2012 7


RADNICE

UD¡LOSTI, ANKETY, PODNÃTY nejen zastupitel˘

PROVOZNÕ ÿ¡D SPORTOVNÃ ODDYCHOV…HO ARE¡LU äEBEROV

JistÏ jste si vöimli, ûe are·l je jiû skoro p¯ipraven

k provozu. Kdo n·hodou nevÌ kde

ûe ten are·l je, tak umÌstÏn v äeberovÏ, vedle

a za fotbalov˝m h¯iötÏm. Skl·d· se ze dvou

h¯iöù na tenis, dvou na beach volejbal, jednoho

multifukËnÌho (mal· kopan·, basket,

odbÌjen·, h·zen·Ö) a 18 jamkovÈho h¯iötÏ

na minigolf, obËerstvenÌ, soci·lnÌho z·zemÌ

(WC, sprchy, öatny).

Po zimnÌm obdobÌ ÑladÌmeì jeötÏ detaily,

abychom mohli are·l zprovoznit nejdÈle

v sobotu 28.4.2012. Vöechny aktu·lnÌ informace

najdete na nov˝ch internetov˝ch

str·nk·ch www.sportseberov.cz. V uvedenou

sobotu budou zprovoznÏna h¯iötÏ na

beach volejbal, na tenis a multifunkËnÌ h¯iötÏ.

ZprovoznÏnÌ minigolfu je z·vislÈ na tr·-

vÏ, kter· byla letos zaseta a musÌme jÌ d·t

prostor a Ëas, aby alespoÚ trochu vyrostla.

VϯÌm, ûe to bude velmi brzy a are·l bude

plnÏn funkËnÌ v co moûn· nejkratöÌm moûnÈm

Ëase.

S ohledem na novÈ ozelenÌ v·s vöechny

û·d·me o Ñcestov·nÌì pouze po zpevnÏn˝ch

chodnÌËk·ch, nikoliv po tr·vÏ. P¯edem

v·m velice dÏkujeme.

Na poslednÌm zased·nÌ zastupitelÈ schv·lili

provoznÌ ¯·d are·lu, kter˝ bude zve¯ejnÏn

v prostoru i zde, nÌûe:

»l. I

VyuûÌv·nÌ

1) Are·l je urËen k provozov·nÌ sportovnÌch

aktivit öirokou ve¯ejnostÌ vöech vÏkov˝ch

skupin. Jedn· se zejmÈna o tenis, pl·ûov˝

volejbal, malou kopanou, odbÌjenou, nohejbal

a minigolf.

2) Uûivatel h¯iötÏ je povinen dodrûovat p¯edem

dohodnut˝ Ëas. Po celou dobu uûÌv·nÌ

h¯iötÏ db· bezpeËnostnÌch p¯edpis˘ a p¯edpis˘

k ochranÏ majetku.

3) Uûivatel je povinen db·t pokyn˘ a upozornÏnÌ

spr·vce h¯iötÏ a ustanovenÌ tohoto

provoznÌho ¯·du.

»l. II

Provoz a spr·va h¯iötÏ

1) Za plynul˝ provoz na h¯iöti odpovÌd·

spr·vce h¯iötÏ, u kterÈho si objednatel vyzved·

klÌËe od h¯iötÏ. VyuûÌv·nÌ jednotliv˝ch

sportoviöù je zdarma.

2) DennÌ provoznÌ doba vyuûÌv·nÌ vÌce-

˙ËelovÈho h¯iötÏ:

duben

10 ñ 20 hodin

kvÏten, Ëerven 8 ñ 22 hodin

Ëervenec, srpen 7 ñ 22 hodin

z·¯Ì

8 ñ 22 hodin

¯Ìjen

10 ñ 20 hodin

Vstup na h¯iötÏ je povolen pouze otev¯en˝mi

p¯Ìstupov˝mi prostory, je zak·z·no p¯elÈz·nÌ

plot˘, zamËen˝ch vchod˘ a vlastnÌho

oplocenÌ h¯iötÏ.

3) Rezervace je moûn· u spr·vce h¯iötÏ:

Miroslav Dvo¯·k, tel.: 607 224 773, e-mail:

sportseberov@seznam.cz. Maxim·lnÌ doba

rezervace na jeden den jsou 2 hodiny. Objednavatel

uvede svÈ jmÈno, druh provozovanÈho

sportu, kontakt na sebe (adresu, tel.

spojenÌ)

4) Nelze-li ze strany objednatele dodrûet

p¯edem smluven˝ Ëas, je povinen zmÏnu

ohl·sit nejpozdÏji 1 den p¯ed stanoven˝m

Ëasem, v p¯ÌpadÏ sobot a nedÏlÌ v p·tek

dopoledne.

5) V p¯ÌpadÏ zjiötÏnÌ jakÈkoli z·vady na uvedenÈm

sportovnÌm za¯ÌzenÌ nebo v jeho bezprost¯ednÌm

okolÌ je uûivatel povinen tuto

z·vadu neodkladnÏ nahl·sit spr·vci h¯iötÏ

8

2/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

nebo dalöÌm povϯen˝m osob·m. Pokud tak

neuËinÌ, vystavuje se riziku odpovÏdnosti za

ökodu, kterou nenahl·sil a provede tak dalöÌ

uûivatel v rozvrhu.

6) UûivatelÈ si mohou vyp˘jËit od spr·vce

tyto pot¯eby:

1 ks sÌù 100 KË/hod.

1 ks mÌË (koöÌkov·, odbÌjen·, kopan·)

50 KË/hod.

1 ks tenisov· raketa + mÌËek

20 KË / hod.

1 ks h˘l na minigolf + mÌËek:

ñ pro dospÏlÈ ñ 30 KË / hod.

ñ pro dÏti ñ 20 KË / hod.

VybÌr·nÌm poplatku za p˘jËenÈ sportovnÌ

pot¯eby je povϯen spr·vce h¯iötÏ.

UûivatelÈ si budou instalovat tyto pot¯eby

sami. Pokud n·sleduje hodina kde je pot¯eba

instalovat Ëi odinstalovat tyto pot¯eby,

objednatel je povinen p¯edat h¯iötÏ vËas bez

v˝öe uveden˝ch pot¯eb, p¯ÌpadnÏ ve spolupr·ci

s dalöÌm objednatelem provede v˝mÏnu

za¯ÌzenÌ.

»l. III

Dodrûov·nÌ bezpeËnosti a ochrana majetku

1) V are·lu h¯iötÏ je zak·z·no jakÈkoliv zne-

Ëiöùov·nÌ nebo poökozov·nÌ vyznaËenÈ plochy.

2) Na h¯iöti je zak·z·no:

ï odhazovat odpadky mimo mÌsta k tomu

urËen·,

ï vstupovat na h¯iötÏ v nevhodnÈ obuvi ñ

kopaËky, boty s hroty, s podpatkem,

ï manipulovat s ostr˝mi p¯edmÏty,

ï jezdit na kole, kolobÏûce, skateboardu,

ï pouûÌvat tretry,

ï pob˝v·nÌ dÏtÌ do 10 let bez doprovodu

rodiˢ,

ï p¯emisùovat pevnÈ nebo mobilnÌ za¯ÌzenÌ

mimo stanoven· mÌsta,

ï konzumovat alkoholickÈ n·poje, jinÈ

n·vykovÈ l·tky a jÌdla vöeho druhu,

ï pouûÌvat sladkÈ n·poje (nap¯. Coca-Cola,

Pepsi, Kofola, dûusy atd.),

ï vstupov·nÌ podnapil˝m osob·m,

ï odhazov·nÌ ûv˝kaËek na umÏl˝ povrch.

3) Uûivatel h¯iötÏ nesmÌ sv˝m chov·nÌm

ohroûovat zdravÌ jin˝ch uûivatel˘, nebo jinak

omezovat Ëi obtÏûovat nejbliûöÌ okolÌ.

4) P¯inesenÈ sportovnÌ n·¯adÌ n·vötÏvnÌk˘

musÌ splÚovat bezpeËnostnÌ prvky, nesmÌ

ohroûovat bezpeËnost ostatnÌch ˙ËastnÌk˘

a poökozovat sportovnÌ za¯ÌzenÌ.

5) Provozovatel nenese odpovÏdnost za

p¯ÌpadnÈ ˙razy vzniklÈ ve sportovnÌm are-

·lu, a to i v p¯ÌpadÏ pouûitÌ poökozenÈho

za¯ÌzenÌ sportoviötÏ. SouËasnÏ neodpovÌd·

za p¯Ìpadnou ztr·tu odloûen˝ch vÏcÌ objednatele.

»l. IV

DalöÌ ustanovenÌ

1) P¯i nedodrûov·nÌ tohoto provoznÌho ¯·du

m˘ûe spr·vce nebo jin˝ opr·vnÏn˝ pracovnÌk

uûivatele z h¯iötÏ vyk·zat. P¯i neuposlechnutÌ

tÏchto pokyn˘ budou opr·vnÏnÌ

pracovnÌci informovat MÏstskou policii.

2) Tento provoznÌ ¯·d a jeho p¯ÌpadnÈ zmÏny

vËetnÏ ozn·menÌ jmenovanÈho spr·vce

h¯iötÏ jsou a budou vyvÏöeny v prostoru h¯iötÏ,

k dispozici na ⁄¯adÏ M» a na webov˝ch

str·nk·ch.

D˘leûit· telefonnÌ ËÌsla:

Z·chrann· sluûba 155,

Policie 158,

MÏstsk· policie 156,

Str. Petr Floss ñ 607 739 191,

Str. AntonÌn äùastn˝ ñ 605 500 317,

Str. Jan »ern˝ ñ 606 540 871,

Str. LudÏk Klepsh ñ 606 593 382.

Spr·vce: Miroslav Dvo¯·k

Kontakt: 607 224 773,

sportseberov@seznam.cz

vöechny informace najdete na:

www.sportseberov.cz

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2012 9


RADNICE

V˝zva obËan˘

10

2/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2012 11


RADNICE

12

2/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2012 13


RADNICE

14

2/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

OdpovÏÔ na v˝zvu

V Praze dne 19. b¯ezna 2012

VÏc: OdpovÏÔ na v˝zvu obËan˘ Zastupitelstvu

M» Praha-äeberov doruËenou na

⁄M» dne 27.2.2012 t˝kajÌcÌ se dokumentace

EIA, kter· posuzuje vlivy z·mÏru ÑVesteck·

spojkaì na ûivotnÌ prost¯edÌ

V·ûenÌ obËanÈ,

dne 27.2.2012 zastupitelÈ M» Praha-äeberov

projednali na svÈm pravidelnÈm zased·nÌ

zastupitelstva dokumentaci vliv˘ z·-

mÏru ÑVesteck· spojka v ˙seku Z·padnÌ

komerËnÌ zÛna Pr˘honice ñ silnice II/603ì

na ûivotnÌ prost¯edÌ (EIA) a bylo schv·leno

n·sledujÌcÌ usnesenÌ:

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

souhlasÌ s p¯edloûenou dokumentacÌ vliv˘

z·mÏru ÑVesteck· spojka v ˙seku Z·padnÌ

komerËnÌ zÛna Pr˘honice ñ silnice II/603ì

na ûivotnÌ prost¯edÌ (EIA) po splnÏnÌ n·sledujÌcÌch

doplÚujÌcÌch podmÌnek:

a) P¯edkladatel dokumentace EIA v dalöÌm

stupni projektovÈ dokumentace vyprojektuje

technick· opat¯enÌ pro akustiku (protihlukovÈ

valy) co nejblÌûe dvoupruhovÈ komunikaci

(p¯isazenÌ val˘ na p¯ÌËn˝ profil dvoupruhovÈ

komunikace pro zajiötÏnÌ ˙Ëinnosti

protihlukov˝ch opat¯enÌ).

b) P¯edkladatel dokumentace EIA v dalöÌm

stupni projektovÈ dokumentace vy¯eöÌ

ochranu objekt˘ v okolÌ v˝poËtov˝ch bod˘

KB9, KB11, KB12 a KB8UP (viz. Hlukov·

studie Ing. Karla änajdra ze dne 12.2.2012).

c) Na celÈm ˙seku VesteckÈ spojky Z·padnÌ

komerËnÌ zÛna Pr˘honice ñ silnice II/603

bude koneËn˝ povrch realizov·n z asfaltovÈ

smÏsi s nÌzkou hluËnostÌ (podobn˝ jako

na Pankr·ci v ulici 5. kvÏtna).

d) Na rozhranÌ Z·padnÌ komerËnÌ zÛny Pr˘honice

a navazujÌcÌho ˙seku VesteckÈ spojky

k silnici II/603 bude umÌstÏna dynamick·

elektronick· v·ha, kter· efektivnÏ zamezÌ

vjezdu n·kladnÌch vozidel nad 12t.

e) Na rozhranÌ Z·padnÌ komerËnÌ zÛny Pr˘honice

a navazujÌcÌho ˙seku VesteckÈ spojky

k silnici II/603 bude umÌstÏna m˝tn· br·-

na pro zpoplatnÏnÌ ˙seku VesteckÈ spojky

Z·padnÌ komerËnÌ zÛna Pr˘honice ñ silnice

II/603 pro vozidla nad 3,5t z d˘vodu

moûnÈho zkracov·nÌ cesty namÌsto trasy po

praûskÈm obchvatu. ZamezÌ se tÌm zbyteËnÈmu

n·r˘stu dopravy na VesteckÈ spojce

a souËasnÏ ztr·tÏ na m˝tnÈm na praûskÈm

obchvatu.

f) SouË·stÌ pod·nÌ na Ministerstvo ûivotnÌho

prost¯edÌ bude takÈ Hlukov· studie pana

Ing. Karla änajdra ze dne 12.2.2012.

g) ZM» povϯuje starostku odesl·nÌm stanoviska

na Ministerstvo ûivotnÌho prost¯edÌ

v souladu s v˝öe uveden˝m usnesenÌm.

Po tomto zased·nÌ zastupitelstva jsme obdrûeli

jeötÏ vyj·d¯enÌ OOP MHMP k dokumentaci

EIA VesteckÈ spojky, na z·kladÏ

kterÈho jsme doplnili stanovisko pro MéP

k EIA VesteckÈ spojky odeslanÈ dne 1.3.2012

o bod g) t˝kajÌcÌ se podzemnÌch a povrchov˝ch

vod v oblasti s dopadem na chr·nÏnou

pam·tku HrnË̯sk˝ch luk. Stanovisko

pro MéP k EIA VesteckÈ spojky bylo tedy

odesl·no dne 1.3.2012 v n·sledujÌcÌm znÏnÌ:

VÏc: Stanovisko MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

k dokumentaci Posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ

prost¯edÌ podle z·kona Ë. 100/2001

Sb., o posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ

a o zmÏnÏ nÏkter˝ch souvisejÌcÌch z·kon˘

ñ vyj·d¯enÌ k dokumentaci ÑEIAì VesteckÈ

spojky v ˙seku Z·padnÌ komerËnÌ

zÛna Pr˘honice ñ silnice II/603

Dne 27.2.2012 zastupitelÈ MÏstskÈ Ë·sti

Praha-äeberov na zased·nÌ zastupitelstva

schv·lili n·sledujÌcÌ usnesenÌ, kterÈ je z·-

roveÚ i stanoviskem naöÌ mÏstskÈ Ë·sti

k uvedenÈ dokumentaci. V p¯Ìloze k naöemu

vyj·d¯enÌ V·m p¯ikl·d·m akustick˝ posudek,

kter˝ byl, mimo dokumentace EIA,

podkladem pro naöe rozhodnutÌ.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2012 15


RADNICE

MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov d·le konstatuje,

ûe se ztotoûÚuje se stanoviskem odboru

ochrany p¯Ìrody hlavnÌho mÏsta Prahy

k p¯ipomÌnkovanÈ dokumentaci EIA VesteckÈ

spojky, ze kterÈho je patrn· nutnost vy-

¯eöenÌ dopadu stavby zejmÈna z hlediska

ochrany vod. Pro mÏstskou Ë·st je zcela

z·sadnÌ vy¯eöenÌ a prok·z·nÌ vlivu stavby

na podzemnÌ a povrchovÈ vody v oblasti

s dopadem na chr·nÏnou pam·tku HrnË̯sk˝ch

luk se vöemi souvislostmi (ochrana

chr·nÏnÈho zdroje na JV okraji HrnË̯sk˝ch

luk, konkrÈtnÌ ochrana a n·vrh ¯eöenÌ, jak

vr·tit Ë·st podzemnÌch a povrchov˝ch vod

do pramennÈ oblasti).

ZM» Praha-äeberov souhlasÌ s p¯edloûenou

dokumentacÌ vliv˘ z·mÏru ÑVesteck· spojka

v ˙seku Z·padnÌ komerËnÌ zÛna Pr˘honice

ñ silnice II/603ì na ûivotnÌ prost¯edÌ

(EIA) po splnÏnÌ n·sledujÌcÌch doplÚujÌcÌch

podmÌnek:

a) P¯edkladatel dokumentace EIA v dalöÌm

stupni projektovÈ dokumentace vyprojektuje

technick· opat¯enÌ pro akustiku (protihlukovÈ

valy) co nejblÌûe dvoupruhovÈ komunikaci

(p¯isazenÌ val˘ na p¯ÌËn˝ profil dvoupruhovÈ

komunikace pro zajiötÏnÌ ˙Ëinnosti

protihlukov˝ch opat¯enÌ)

b) P¯edkladatel dokumentace EIA v dalöÌm

stupni projektovÈ dokumentace vy¯eöÌ

ochranu objekt˘ v okolÌ v˝poËtov˝ch bod˘

KB9, KB11, KB12 a KB8UP (viz Hlukov·

studie Ing. Karla änajdra ze dne 12.2.2012).

c) Na celÈm ˙seku VesteckÈ spojky Z·padnÌ

komerËnÌ zÛna Pr˘honice ñ silnice II/603

bude koneËn˝ povrch realizov·n z asfaltovÈ

smÏsi s nÌzkou hluËnostÌ (podobn˝ jako

na Pankr·ci v ulici 5. kvÏtna).

d) Na rozhranÌ Z·padnÌ komerËnÌ zÛny Pr˘honice

a navazujÌcÌho ˙seku VesteckÈ spojky

k silnici II/603 bude umÌstÏna dynamick·

elektronick· v·ha, kter· efektivnÏ zamezÌ

vjezdu n·kladnÌch vozidel nad 12t.

e) Na rozhranÌ Z·padnÌ komerËnÌ zÛny Pr˘honice

a navazujÌcÌho ˙seku VesteckÈ spojky

k silnici II/603 bude umÌstÏna m˝tn· br·-

na pro zpoplatnÏnÌ ˙seku VesteckÈ spojky

Z·padnÌ komerËnÌ zÛna Pr˘honice ñ silnice

II/603 pro vozidla nad 3,5t z d˘vodu

moûnÈho zkracov·nÌ cesty namÌsto trasy po

praûskÈm obchvatu. ZamezÌ se tÌm zbyteËnÈmu

n·r˘stu dopravy na VesteckÈ spojce

a souËasnÏ ztr·tÏ na m˝tnÈm na praûskÈm

obchvatu.

f) SouË·stÌ pod·nÌ na Ministerstvo ûivotnÌho

prost¯edÌ bude takÈ Hlukov· studie pana

Ing. Karla änajdra ze dne 12.2.2012.

g) P¯edkladatel dokumentace EIA vy¯eöÌ a

prok·ûe vliv stavby na podzemnÌ a povrchovÈ

vody v oblasti s dopadem na chr·nÏnou

pam·tku HrnË̯sk˝ch luk se vöemi souvislostmi

ñ ochrana chr·nÏnÈho zdroje na JV

okraji HrnË̯sk˝ch luk, konkrÈtnÌ ochrana

a n·vrh ¯eöenÌ jak vr·tit Ë·st podzemnÌch a

povrchov˝ch vod do pramennÈ oblasti.

K jednotliv˝m bod˘m VaöÌ v˝zvy uv·dÌme:

K bodu 1)

ÑMinisterstvo ûivotnÌho prost¯edÌ poûadovalo,

aby byly posouzeny veökerÈ kumulativnÌ

vlivy st·vajÌcÌch i pl·novan˝ch z·mÏr˘ a

staveb v celÈ oblasti. Dokumentace se vöak

odmÌtla zab˝vat z·mÏry, kterÈ nejsou v tÈto

chvÌli v ˙zemnÌm pl·nuÖ Za velmi z·vaûn˝

nedostatek dokumentace povaûujeme, ûe

v˘bec nezahrnuje tranzitnÌ a tÏûkou n·kladnÌ

(kamionovou) dopravu z d·lnice D3 (viz

hlukov· studie str. 1).ì

Dokumentace EIA pouûÌv· v dopravnÏ inûen˝rsk˝ch

podkladech i dopravnÌ z·tÏûe

vyvolanÈ provozem pl·novanÈ z·padnÌ komerËnÌ

zÛny Pr˘honice (stanovenÈ na z·-

kladÏ zastavovacÌ studie), d·le vöech zn·-

m˝ch nov˝ch rozvojov˝ch ploch Rozkoö,

⁄jezd, komerËnÌ zÛny »estlice jih a Nupaky.

V dopravnÏ inûen˝rsk˝ch podkladech jsou

tedy zohlednÏna vöechna ˙zemÌ, kter· jsou

podle platn˝ch ˙zemnÌch pl·n˘ p¯ilehl˝ch

mÏstsk˝ch Ë·stÌ a obcÌ urËen· k v˝stavbÏ.

Dokumentace v˘bec nezahrnuje tranzitnÌ a

tÏûkou n·kladnÌ dopravu, protoûe je na z·-

kladÏ d¯ÌvÏjöÌch podmÌnek M» Praha-äebe-

16

2/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

rov Vesteck· spojka navrûena jako komunikace

se z·kazem vjezdu vozidel nad 12t.

Tento z·kaz Zastupitelstvo M» Praha-äeberov

doplnilo jeötÏ podmÌnkami ve svÈm

usnesenÌ ze dne 27.2.2012 a to umÌstÏnÌm

dynamickÈ elektronickÈ v·hy na rozhranÌ

Exitu 4 a navazujÌcÌ VesteckÈ spojky, m˝tnÈ

br·ny, kter· zpoplatnÌ Vesteckou spojku

pro vozidla nad 3,5t, a pouûitÌm asfaltovÈ

smÏsi s nÌzkou hluËnostÌ, kter· nesnese z·-

tÏû kamionovÈ dopravy.

K bodu 2)

ÑAutor posudku poûadoval zhodnocenÌ varianty,

ve kterÈ by pokraËovala Vesteck·

spojka od d·lnice D1 d·le na severov˝chod,

tedy kolem MilÌËovskÈho lesa, ËÌmû by

vzniklo kratöÌ propojenÌ d·lnic v˘Ëi PraûskÈmu

okruhu, tzv. trasa JVK. DoplnÏn·

dokumentace toto zhodnocenÌ neprovedla.ì

S pokraËov·nÌm komunikace na levÈ stranÏ

d·lnice D1 v trase JVK nepoËÌt· û·dn·

v souËasnosti platn· ˙zemnÏ pl·novacÌ dokumentace.

P¯edpokl·d· se pouze sjezd

z Exitu 4 do ⁄jezdu a napojenÌ na Formanskou

ulici. Toto propojenÌ je v dokumentaci

EIA uvaûov·no. Na pozemcÌch podÈl

FormanskÈ ulice mezi Kate¯inkami a ⁄jezdem

jiû bylo vyd·no ˙zemnÌ rozhodnutÌ pro

stavby Obytn˝ park Amade 2-B a Viladomy

MilÌËovsk˝ les 3, realizace JVK v trase uvaûovanÈ

v minulosti je tak prakticky vylou-

Ëena. V souËasnÈ dobÏ probÌh· zjiöùovacÌ

¯ÌzenÌ pro z·mÏr propojovacÌ komunikace

Formansk· ñ Exit 4 a administrativnÌ a obytn˝

soubor Praha-⁄jezd. SouË·stÌ z·mÏru je

vedle propojovacÌ komunikace i obsluûn·

komunikace veden· soubÏûnÏ s d·lnicÌ D1,

obÏ dvoupruhovÈ, investorem je HMP.

K bodu 3)

Bod ËÌslo 3 nenÌ uveden od zaË·tku, na str.

2 pokraËuje: Ñzhodnotit maxim·lnÌ moûnou

kapacitu z·mÏru. To se vöak nestalo.ì

Vesteck· spojka je v dokumentaci EIA hodnocena

pouze jako dvoupruhov·. Dle dopravnÌch

z·tÏûÌ pro rok 2030 ñ nejhoröÌ stav

ñ vyhovÌ Vesteck· spojka i v roce 2030

v navrûenÈm dvoupruhovÈm uspo¯·d·nÌ.

Rozvoj sp·dovÈ oblasti by se mÏl uspo¯·-

d·nÌ VesteckÈ spojky jako dvoupruhovÈ

s ˙rovÚov˝mi k¯iûovatkami p¯izp˘sobit. Pokud

by v budoucnosti nÏkdo projevil z·jem

Vesteckou spojku zkapacitnit na Ëty¯pruhovou,

muselo by toto zkapacitnÏnÌ b˝t posuzov·no

podle v tÈ dobÏ platnÈho z·kona

o posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ ñ

tedy absolvovat proces EIA zcela znovu.

K bodu 4)

ÑI p¯es poûadavek MéP dokumentace neposoudila

k VesteckÈ spojce û·dnÈ dalöÌ varianty.ì

V dokumentaci EIA je posouzeno vedenÌ

VesteckÈ spojky, kterÈ je fixov·no v platn˝ch

˙zemnÌch pl·nech. PoË·teËnÌ ˙sek je urËen

lokalizacÌ Exitu 4 na d·lnici D1. Vyhled·v·-

nÌ optim·lnÌ lokalizace Exitu 4 probÌhalo

v minulosti a jako nejvhodnÏjöÌ byl vybr·n

km 3,756. Bylo posuzov·no i umÌstÏnÌ na

km 3,9, kterÈ bylo vyhodnoceno z hlediska

vlivu na ûivotnÌ prost¯ednÌ jako nevhodnÈ.

D·le se ⁄RM zab˝val n·vrhem odliönÈho

dopravnÌho ¯eöenÌ na ˙zemÌ jiûnÌho okraje

Prahy (studiÌ Ing. Preiningera), k nÏmuû

⁄RM nevydal kladnÈ stanovisko. S tÌmto

dopravnÌm ¯eöenÌm nesouhlasÌ ani TSK-⁄DI,

ani M» Praha 11 a to p¯edevöÌm kv˘li smÏ-

¯ov·nÌ veökerÈ dopravy z posuzovanÈ lokality

do jiû dnes p¯etÌûenÈ OpatovskÈ kruhovÈ

k¯iûovatky a na Kunratickou spojku.

K bodu 5)

ÑMéP d·le poûadovalo zhodnotit, zda je

moûnÈ oËek·vat snÌûenÌ dopravnÌch kongescencÌ

v oblasti.ì

Vznik dopravnÌch kongescencÌ dokumentace

EIA nehodnotÌ. ObecnÏ s n·r˘stem dopravy

nar˘st· i riziko vzniku dopravnÌch

kongescencÌ. Z tohoto hlediska by byl nejrozumnÏjöÌ

n·vrh zkapacitnÏnÌ VesteckÈ

spojky jako Ëty¯pruhovÈ s mimo˙rovÚov˝mi

k¯iûovatkami, protoûe potÈ by toto riziko

bylo minimalizov·no. To se ale neslu-

Ëuje se z·mÏrem vylouËenÌ n·kladnÌ dopravy.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2012 17


RADNICE

K bodu 6)

ÑPosuzovatel d·le poûadoval zhodnocenÌ

vlivu z·mÏru na blÌzk· tzv. zvl·ötÏ chr·nÏn·

˙zemÌ.ì

M·me k dispozici vyj·d¯enÌ OOP MHMP

k dokumentaci EIA VesteckÈ spojky, kterÈ

se velmi podrobnÏ zab˝v· vlivem z·mÏru

na blÌzk· chr·nÏn· ˙zemÌ a konstatuje, ûe

z hlediska ochrany p¯Ìrody a krajiny by vodnÌ

reûim v p¯ÌrodnÌ pam·tce HrnË̯skÈ louky

nemÏl b˝t stavbou p¯Ìmo ovlivnÏn. Z hlediska

ochrany vod vöak bylo zjiötÏno, ûe

dren·ûnÌ funkce z·¯ezu velmi pravdÏpodobnÏ

ovlivnÌ p¯irozen˝ systÈm prameniöù.

V dokumentaci nenÌ uvedeno, jak˝m zp˘sobem

bude Ë·st podzemnÌho odtoku navr·cena

do pramennÈ oblasti.

Proto jsme podmÌnky se souhlasem s dokumentacÌ

EIA VesteckÈ spojky po zased·nÌ

zastupitelstva doplnili jeötÏ o provedenÌ

hydrogeologickÈho pr˘zkumu, na jehoû

z·kladÏ budou specifikov·na ochrann·

opat¯enÌ, kter· navr·tÌ odvedenÈ vody zpÏt

do pramennÈ oblasti (bod g).

K bodu 7)

ÑPr·vÏ tak dokumentace nenavrhla uspokojiv·

¯eöenÌ, jak ochr·nit tzv. zvl·ötÏ chr·nÏnÈ

a tzv. silnÏ ohroûenÈ ûivoËichy.ì

Vyj·d¯enÌ OOP MHMP z hlediska ûivoËich˘

¯Ìk·, ûe dokumentace dostateËnÏ popisuje

vliv stavby na faunu a floru. V mÌstÏ

nejsou û·dnÈ zvl·ötÏ chr·nÏnÈ druhy rostlin.

V mÌstÏ se vyskytuje ropucha obecn·,

jeötÏrka obecn· a koroptev polnÌ, kte¯Ì pat¯Ì

do kategorie druh˘ ohroûen˝ch/silnÏ ohroûen˝ch,

ËÌmû se bude OOP jeötÏ zab˝vat

v dalöÌm stupni stavebnÌho ¯ÌzenÌ. V souËasnÈm

n·vrhu je Vesteck· spojka k¯Ìûena na

2 mÌstech mimo˙rovÚov˝m zp˘sobem, kter·

p¯edurËujÌ migraci tÏchto ûivoËich˘. D·le

zde jsou zvl·ötÏ chr·nÏnÌ pt·ci ñ vlaötovka

obecn· a ror˝s obecn˝, kte¯Ì nad dan˝m

˙zemÌm pouze p¯elÈt·vajÌ a vyuûÌvajÌ ho

k lovu potravy nikoliv k hnÌzdÏnÌ.

K bodu 8)

ÑMezi relevantnÌ poûadavky, jejichû vypo-

¯·d·nÌ MZP poûadovalo, d·le pat¯Ì:

ZhodnocenÌ ekonomickÈ efektivnosti z·mÏru

ZhodnocenÌ z·mÏru na cenu nemovitostÌ

v oblasti

ZhodnocenÌ vlivu na krajinn˝ r·zì

Zpracovatel EIA nehodnotÌ z·mÏr z hlediska

ekonomickÈho, ani z hlediska cen nemovitostÌ.

Vlivy z·mÏru na krajinn˝ r·z, lokality soustavy

Natura 2000, p¯ÌrodnÌ parky, VKP a ⁄SES

jsou v dokumentaci EIA vyhodnoceny.

K vaöemu z·vÏru:

ÑPokud zastupitelÈ svÈ stanovisko nep¯ehodnotÌ,

p˘jde o d˘kaz jejich nezodpovÏdnosti,

ned˘slednosti a lehkov·ûnosti a z·roveÚ

o potvrzenÌ jejich nekompetentnosti rozhodovat

mÌsto sv˝ch voliˢ o budoucnosti

MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov.ì

Zastupitelstvo se podrobnÏ a dlouhodobÏ

zab˝v· vlivy pl·novan˝ch staveb Vesteck·

spojka a Exit 4 D1 na ûivotnÌ prost¯edÌ v M»

Praha-äeberov a okolÌ. Spolupracuje na tom

s mnoha odbornÌky zejmÈna s Ing. änajdrem

a Ing. Drahotou a takÈ se zpracovateli

EIA. Jiû v pr˘bÏhu zpracov·nÌ projedn·vanÈ

dokumentace EIA se mu tak poda¯ilo

zapracovat do projektovÈ dokumentace

mnoho ochrann˝ch opat¯enÌ a dalöÌch podmÌnek.

Bez toho bychom v projektovÈ dokumentaci

nemÏli nÏkterÈ protihlukovÈ valy

a stÏny, p¯echody pro pÏöÌ i cyklisty, p¯ejezdy

pro zemÏdÏlskou techniku, pr˘lez pro

drobnÈ ûivoËichy, p¯emostÏnÌ biokoridoru

a dalöÌ. Zastupitelstvo p¯istupuje k problematice

VesteckÈ spojky velmi zodpovÏdnÏ

a d˘slednÏ, proto je v zapracov·v·nÌ p¯ipomÌnek

˙spÏönÏjöÌ neû okolnÌ mÏstskÈ Ë·sti

a obce. Zastupitelstvo se cÌtÌ b˝t kompetentnÌ

k rozhodov·nÌ o budoucnosti M» Prahaäeberov,

protoûe k tomu dostalo v poslednÌch

volb·ch dostateËn˝ mand·t s programem

podpory VesteckÈ spojky za podmÌnky

jejÌho d˘slednÈho p¯ipomÌnkov·nÌ ve prospÏch

obËan˘ äeberova a HrnË̯, coû, jak

je z v˝öe uvedenÈho z¯ejmÈ, dÏl·.

18

2/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

Z·vÏr naöÌ odpovÏdi je tedy n·sledujÌcÌ:

Zastupitelstvo M» Praha-äeberov bude nad·le

podporovat Vesteckou spojku s d˘sledn˝m

uplatÚov·nÌm n·mi stanoven˝ch p¯ipomÌnek

a podmÌnek, bude d·le konzultovat

dopady VesteckÈ spojky s odbornÌky a

bude pokraËovat v dosavadnÌm efektivnÌm

postupu, kter˝ umoûnÌ v˝stavbu VesteckÈ

spojky s minim·lnÌ z·tÏûÌ pro obËany M»

Praha-äeberov.

K vaöÌ v˝zvÏ:

ÑVzhledem k tomu, ûe mÌstnost, kde probÌh·

zased·nÌ zastupitelstva, neumoûÚuje

˙Ëast öirokÈ ve¯ejnosti, û·d·me, aby byla

tato V˝zva za¯azena do z·pisu ze zased·nÌ

a zve¯ejnÏna na webov˝ch str·nk·ch M»

Praha-äeberov, v mÌstnÌm Zpravodaji a na

infokan·lu kabelovÈ televize.ì

Vaöe V˝zva vËetnÏ tÈto odpovÏdi bude zve-

¯ejnÏna na webov˝ch str·nk·ch M» Prahaäeberov,

v mÌstnÌm Zpravodaji a na infokan·lu

kabelovÈ televize.

S pozdravem

ZastupitelÈ M» Praha-äeberov:

Ing. Petra Venturov·

RNDr. Michaela Archalousov·

Mgr. KvÏta Vitvarov·, Marta Hrub·

Jan Kastner, Jaroslav Chaloupka

* * *

V Praze dne 20. b¯ezna 2012

VÏc: OdpovÏÔ na v˝zvu obËan˘ Zastupitelstvu

M» Praha-äeberov doruËenou na

⁄M» dne 27.2.2012 t˝kajÌcÌ se dokumentace

EIA, kter· posuzuje vlivy z·mÏru ÑVesteck·

spojkaì na ûivotnÌ prost¯edÌ

V·ûenÌ obËanÈ,

byl jsem vyzv·n, abych V·m vysvÏtlil, proË

jsem se nep¯ipojil k odpovÏdi ostatnÌch zastupitel˘

ze dne 19. b¯ezna 2012. Chci zd˘raznit,

ûe se necÌtÌm b˝t ani jak˝msi jedin˝m

spravedliv˝m, ani soudcem mezi

ostatnÌmi zastupiteli a obËany, kte¯Ì se p¯ipojili

ke zmÌnÏnÈ v˝zvÏ. Proto neberte mÈ

vyj·d¯enÌ jako vynesenÌ rozsudku nad tÌm,

kdo m· ÑvÏtöÌì nebo ÑmenöÌì pravdu ohlednÏ

p¯ipomÌnek k dokumentaci EIA. Jedn· se

Ñjenì o m˘j n·zor.

Faktem je, ûe bod t˝kajÌcÌ se ohroûenÌ povrchov˝ch

a spodnÌch vod chybÏl v p˘vodnÌm

usnesenÌ, kterÈ zastupitelstvo 27.2.2012

schv·lilo. Je urËitÏ dob¯e, ûe nakonec byl do

usnesenÌ doplnÏn, ale ËlovÏka to vede

k zamyölenÌ, kolik podobn˝ch problematick˝ch

mÌst jeötÏ v dokumentaci EIA existuje.

Ve shodÏ s V·mi se domnÌv·m, ûe jich je vÌc.

Nepodpo¯il jsem zmÌnÏn˝ n·vrh usnesenÌ

zastupitelstva, ve kterÈm se vyjad¯oval souhlas

s p¯edloûenou dokumentacÌ EIA pouze

za splnÏnÌ nÏkter˝ch doplÚujÌcÌch podmÌnek.

Uû proto, ûe uvaûovan· stavba VesteckÈ spojky

m· v˝raznÏ negativnÏ ovlivnit ûivot naöich

obËan˘ ñ p¯edevöÌm v HrnË̯Ìch. Opravdu

totiû nejsem v˘bec p¯esvÏdËen o tom, ûe bydlenÌ

v naöÌ mÏstskÈ Ë·sti bude po v˝stavbÏ

VesteckÈ spojky zdravÏjöÌ a kvalitnÏjöÌ.

Dokumentace se t¯eba nezab˝v· vöemi d˘sledky,

jak se na provozu VesteckÈ spojky

v budoucnu podepÌöÌ r˘znÈ dalöÌ uvaûovanÈ

stavby, kv˘li nimû m· komunikace do

znaËnÈ mÌry vzniknout. NavÌc dokumentace

EIA poËÌt· s Vesteckou spojkou jako

s dvoupruhem, i kdyû uû nynÌ je stavba p¯ipravov·na

jako Ëty¯pruhov· komunikace ñ

vËetnÏ most˘ a podobnÏ. ÑSal·mov· metodaì

se jevÌ v tÏchto p¯Ìpadech jako ide·lnÌ.

ObËanÈ se na Ëas upokojÌ, ale komerËnÌ

z·jmy nakonec dos·hnou svÈho.

DomnÌv·m se proto, ûe zastupitelstvo by se

mÏlo jednoznaËnÏ postavit proti v˝stavbÏ

VesteckÈ spojky jako takovÈ... Za neöùastnÈ

v tomto p¯ÌpadÏ povaûuji zaötiùovat se zÌskan˝m

mand·tem. Volby totiû nebyly zdaleka

jenom o VesteckÈ spojce, ale i o dalöÌch

bodech volebnÌch program˘. Petici

proti jejÌ v˝stavbÏ, postupnÏ podepsanou

nadpoloviËnÌ vÏtöinou obËan˘, osobnÏ povaûuji

za jasnÈ vyj·d¯enÌ v˘le voliˢ.

S pozdravem

Mgr. ZdenÏk Paroulek,

zastupitel M» Praha-äeberov

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2012 19


Z NAäÕ »TVRTI

Kontejnery na textil

SpoleËnost Aquastor, s.r.o., umÌstila v r·mci projektu Potex dva kontejnery na pouûit˝

textil v naöÌ obci. Jeden je umÌstÏn v äeberovÏ a druh˝ v HrnË̯Ìch (viz pl·nky).

V p¯ÌpadÏ dotaz˘ nebo p¯ipomÌnek kontaktujte p¯Ìmo firmu Aquastor:

Anna BezdomnÌkov·, annbezdomnikova@potex.cz, tel. 603 223 344

Lenka Jachninov·, lenkajachninova@potex.cz, tel. 604 208 279

Velkoobjemov˝ odpad v roce 2012

MÌsto

»as

HrnË̯e ulice OsvÏtov· sobota 28.4. 8 ñ do naplnÏnÌ

äeberov ulice V Ladech sobota 12.5. 8 ñ do naplnÏnÌ

HrnË̯e ulice OsvÏtov· sobota 26.5. 8 ñ do naplnÏnÌ

äeberov ulice V Ladech sobota 9.6. 8 ñ do naplnÏnÌ

HrnË̯e ulice OsvÏtov· sobota 23.6. 8 ñ do naplnÏnÌ

Pozn·mka: Kontejnery se odv·ûejÌ po svÈm naplnÏnÌ, nejpozdÏji vöak v 18 hodin veËer.

é·d·me vöechny obËany, aby vyuûÌvali sbÏrnÈ dvory na ˙zemÌ hl. m. Prahy a nespolÈhali se

pouze na velkoobjemovÈ kontejnery.

20

2/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z NAäÕ »TVRTI

Domov senior˘ Maj·k

Dobr˝ den,

r·di bychom V·s touto cestou oslovili s informacÌ

o naöem novÏ otev¯enÈm za¯ÌzenÌ

Domov senior˘ Maj·k, s.r.o. ñ domov se

zvl·ötnÌm reûimem s provozovnou Brodsk·

140, 261 01 P¯Ìbram.

CÌlovou skupinou jsou obËanÈ, kte¯Ì dos·hli

vÏku rozhodnÈho pro p¯izn·nÌ starobnÌho

d˘chodu a kte¯Ì pro trvalÈ zmÏny zdravotnÌho

stavu pot¯ebujÌ komplexnÌ pÈËi,

kter· jim nem˘ûe b˝t zajiötÏna Ëleny jejich

rodiny ani peËovatelskou sluûbou nebo jin˝mi

sluûbami soci·lnÌ pÈËe, nebo toto

umÌstÏnÌ nezbytnÏ pot¯ebujÌ z jin˝ch v·ûn˝ch

d˘vod˘.

Z dostupn˝ch zdroj˘ p¯ich·zejÌ informace,

ûe Ëekatel˘ na p¯ijetÌ do obdobn˝ch za¯ÌzenÌ

je vÌce, neû kolika dok·ûÌ domovy senior˘

vyhovÏt. Naöim spoleËn˝m cÌlem je pomoci

samotn˝m Ëekatel˘m a takÈ jejich rodin·m

v tÌûivÈ ûivotnÌ situaci a ulehËit pe-

ËujÌcÌm osob·m v osobnÌm i profesnÌm

ûivotÏ. DÌky naöemu novÈmu domovu jsme

schopni jim tuto pomoc nabÌdnout a zajistit.

VÌce informacÌ lze zÌskat na webov˝ch str·nk·ch

naöeho domova www.domov-majak.cz,

na e-mailu: info@domov-majak.cz,

reditel@domov-majak.cz nebo na tel. ËÌslech:

+420 731 612 542 a +420 326 531 818.

Bc. Monika Kub·tov·, DiS.,

soci·lnÌ pracovnice

Mgr. Petra älap·kov·,

administrativnÌ pracovnice

Informace z PID

8 NOV›CH AUTOBUSŸ PRO LINKU 165

Dopravce Veolia Transport Praha v b¯eznu

2012 v˝raznÏ omladila vozov˝ park na autobusovÈ

lince 165 dod·nÌm 8 nov˝ch Ë·steËnÏ

nÌzkopodlaûnÌch autobus˘ SOR

BN12. NovÈ autobusy majÌ troje vnÏ v˝klopnÈ

dve¯e, pohodlnÈ l·tkou potaûenÈ sedaËky,

mechanickou v˝klopnou ploöinu pro

vozÌËk·¯e u druh˝ch dve¯Ì, elektronick˝ informaËnÌ

systÈm vËetnÏ vnit¯nÌch LCD obrazovek,

automatickou p¯evodovku a spl-

ÚujÌ emisnÌ normu EURO 5.

DÌky nov˝m autobus˘m bude sjednocen

vozov˝ park na lince 165, kter· spojuje JiûnÌ

MÏsto, äeberov, Kunratice, Libuö, Mod-

¯any, Komo¯any, Zbraslav a RadotÌn. Tato

linka je novÏ provozov·na v˝hradnÏ v bezbariÈrovÏ

p¯Ìstupn˝ch autobusech. V dubnu

bude n·sledovat dod·vka 4 plnÏ nÌzkopodlaûnÌch

autobus˘ SOR NB12, tentokr·t

pro autobusovou linku 223. LetoönÌ obnovou

vozovÈho parku snÌûila Veolia Transport

Praha pr˘mÏrnÈ st·¯Ì sv˝ch vozidel na

6 let

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2012 21


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Z NAäÕ »TVRTI

MobilnÌ obchodnÌ kancel·¯ PraûskÈ plyn·renskÈ, a.s.

TermÌny p¯istavenÌ:

19.4.2012 12:00ñ14:30 hod.

23.5.2012 14:30ñ17:00 hod.

MobilnÌ kancel·¯ bude umÌstÏna v dod·vkovÈm

voze VW Transporter s logem PraûskÈ

plyn·renskÈ, a.s., zaparkovanÈm na parkoviöti

˙¯adu M» Praha-äeberov, K HrnËÌ-

¯˘m 160.

MobilnÌ kancel·¯ poskytuje zejmÈna n·sledujÌcÌ

sluûby:

ñ zah·jenÌ, p¯evod a ukonËenÌ odbÏru zemnÌho

plynu,

ñ zmÏny smluvnÌho vztahu (zp˘sobu placenÌ,

zasÌlacÌ adresy, jmÈna atd.),

ñ p¯evzetÌ reklamace,

ñ v˝mÏna, kontrola a zaplombov·nÌ plynomÏru,

ñ informace k ot·zk·m, souvisejÌcÌm s dod·vkami

zemnÌho plynu,

ñ tiskopisy a informaËnÌ broûury.

Sluûeb informaËnÌ kancel·¯e mohou vyuûÌt i

obyvatelÈ p¯ilehl˝ch obcÌ a mÏstsk˝ch Ë·stÌ.

BliûöÌ informace na tlf. ËÌslech 267 175 174

a 267 175 202, www.ppas.cz

ANKETA ñ Farm·¯skÈ trhy v äeberovÏ a HrnË̯Ìch

V·ûenÌ spoluobËanÈ,

naöe mÏstsk· Ë·st zvaûuje moûnost kon·nÌ

farm·¯sk˝ch trh˘ v äeberovÏ a v HrnË̯Ìch.

V poslednÌch letech je tato moûnost n·kupu

Ëerstv˝ch zemÏdÏlsk˝ch a ostatnÌch potravin·¯sk˝ch

produkt˘ velmi oblÌben·.

NabÌzÌ se moûnost vûdy v sobotu (jednu

sobotu v äeberovÏ a n·sledujÌcÌ sobotu

v HrnË̯Ìch) po¯·dat tyto trhy a tak p¯ivÈst

nabÌdku tÏchto produkt˘ co nejblÌûe vaöich

domov˘. Vytipovali jsme dvÏ lokality ñ

v HrnË̯Ìch p¯ed Bar·Ënickou rychtou a

v äeberovÏ v ulici V Ladech (mezi k¯iûovat-

kou s ulicÌ K HrnË̯˘m a Z·kladnÌ ökolou).

Byl by urËen spr·vce tÏchto farm·¯sk˝ch

trh˘, kter˝ by zodpovÌdal za organizaci a

udrûov·nÌ po¯·dku. ProsÌme o zasl·nÌ vaöich

n·zor˘, p¯ipomÌnek Ëi n·vrh˘ k tomuto

n·mÏtu na mailovou adresu vitvarova@seberov.cz

nebo tajemnik@seberov.cz,

do schr·nek na bar·ËnickÈ rychtÏ, na budovÏ

˙¯adu nebo p¯Ìmo na ˙¯ad do 15.5.

letoönÌho roku.

AnketnÌ lÌstek najdete na tÈto stranÏ dole.

DÏkujeme!

ANKETNÕ LÕSTEK

1) P¯ÌvÌtal/a bych po¯·d·nÌ farm·¯sk˝ch trh˘ v naöÌ obci.

2) Nem·m z·jem o farm·¯skÈ trhy.

3) Je mi to jedno.

ZatrhnÏte Vaöi odpovÏÔ a lÌstek n·m zaölete na adresu

⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov do 15.5.2012

22

2/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTI

Zpr·viËky ze ökolky

Co by mÏlo dÌtÏ umÏt p¯i vstupu do mate¯skÈ ökoly:

ï zvykejte dÌtÏ na pravideln˝ reûim dne ñ rannÌ vst·v·nÌ,

pravidelnÈ jÌdlo, odpoËinek,

ï ve ökolce je dÌtÏ bez plÌnek, a to i p¯i spanÌ,

ï nauËte dÌtÏ z·klady hygieny ñ m˝tÌ rukou, utÌr·nÌ do ruËnÌku,

smrkat p¯i r˝mÏ,

ï ve ökolce musÌ umÏt jÌst lûiËkou, pÌt z hrneËku,

ï dÌtÏ ve t¯ech letech by mÏlo b˝t schopnÈ se Ë·steËnÏ oblÈci samo,

ï po¯iÔte dÏtem boty na suchÈ zipy.

VÕKEND NA HOR¡CH

St·v· se jiû tradicÌ, ûe str·vÌme spoleËn˝

vÌkend s dÏtmi a jejich rodiËi na podzim a

v zimÏ na lyûÌch.

17.ñ19.2.2012 str·vilo 12 rodin vÌkend na

hor·ch v hotelu Loveck· Mumlava. Seöli se

zde dÏti, rodiËe, panÌ uËitelky a zaûili p¯ÌjemnÈ

dny plnÈ hromad snÏhu, lyûov·nÌ,

sk·k·nÌ do snÏhu a spoleËnÈho hranÌ.

130 km od naöeho domova, kde nebylo po

snÏhu ani pam·tky, jsme dorazili p¯Ìmo do

poh·dkovÈ zimnÌ krajiny ñ kolem silnic,

kolem dom˘ se kupily 2m vysokÈ hromady

snÏhu.

Zaûili jsme pravou zimu ñ po¯·dnou

chumelenici a spousta snÏhu.

V sobotu po bohatÈ snÌdani si

kaûd˝ uûÌval podle sebe ñ na

bÏûk·ch, s·Úk·ch, na lyûÌch,

malÈ dÏti v lyûa¯skÈ ökoliËce

s panem »ervenkou. Velk˝m

z·ûitkem se stalo pro dÏti pozorovat,

jak auto pana »ervenky

zasypala lavina ze st¯echy.

Po tÈ, co jsme se vr·tili zpÏt do hotelu, po

obËerstvenÌ, dÏti si mohly vyrobit spolu

s rodiËi veselÈ postaviËky, s kter˝mi dÏti soutÏûily.

Na dlouhÈm stole se postaviËky opi-

Ëek, klaun˘, medvÏd˘ p¯edh·nÏly, kdo se

dokut·lÌ nejd·le. P¯i tom jsme si uûili spoustu

legrace. Po veËe¯i jsme p¯ipravili hru pro

celÈ rodiny ñ rychlou,

jednoduchou, a p¯esto

to byl velk˝ souboj.

Krouûkov·nÌ ñ h·zenÌ

krouûk˘ na cÌl. Nikdo

nedostihl v poËtu

nah·zen˝ch krouûku

TedÌka s jeho maminkou

ze t¯Ìdy Mot˝lk˘. TedÌk nasadil zvl·ötnÌ

techniku h·zenÌ a nikdo je nep¯edstihl.

Taky byl po pr·vu pyön˝. Ale d˘leûitÈ

nenÌ vyhr·t ale z˙Ëastnit

se, tak vöechny dÏti dostaly drobnÈ

odmÏny.

V nedÏli dopoledne jsme si navz·jem

pom·hali vytlaËovat

auta z hromad povolenÈho snÏhu

a seöli jsme se jeötÏ vÏtöinou

na sjezdovce, kde jsme si uûÌvali

lyûov·nÌ v po¯·dnÈ chumelenici.

Ale nezapomnÏli jsme se i obËerstvit

v p¯Ìjemn˝ch bistrech. Ani se n·m nechtÏlo

z tohoto zimnÌho kr·lovstvÌ zpÏt do

Prahy, kde uû to vypad·, ûe zima n·m d·v·

rychle sbohem a dÏl· mÌsto pro jaro. Ale

ned· se nic dÏlat ñ tak zase p¯ÌötÌ rok.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2012 23


äKOLSTVÕ A DÃTI

ZPR¡VI»KY ZE äKOLKY

Dlouho jsme Ëekali na po¯·dnou zimu, chvÌli

n·m uk·zala svojÌ sÌlu v podobÏ siln˝ch mraz˘

a uû se rychle vytr·cÌ a dÏl· mÌsto jaru. Na

obloze se objevilo slunÌËko a s nÌm vöude

vstoupila radost a dobr· n·lada.

TÏöÌme se na pr·ci na zahr·dk·ch, vyrazÌme

do p¯Ìrody na vych·zky, vynd·me kola a hur···

je tu jaro!

I ve ökolce se dostavila radost ze slunÌËka,

vyt·hlo n·s na zahradu, odkryli

jsme pÌskoviötÏ a tÏöÌme se na

kolobÏûky a odstrkovadla. Abychom

mohli nasednout a vyjet na

dopravnÌ h¯iötÏ, je pot¯eba jejich

˙drûba a p¯Ìprava na novou sezonu

a za to dÏkujeme panu Blaûejovi,

kter˝ se n·m o vöe postaral a

p¯ipravil, uvedl do provozu n·ö kolopark.

Vöichni se tÏöÌme na sv·tek jara ñ Velikonoce.

TÏöÌme se na naöÌ VelikonoËnÌ dÌlnu, na

setk·nÌ s rodiËi, na to, co si vöechno vyrobÌme

a zkr·ölÌme si svoje byteËky velikonoËnÌmi,

jarnÌmi dekoracemi.

DÌlny probÏhnou ve dnech 26.ñ27.3.2012 od

15 do 17 hodin.

äkolka se uû oblÈk· do jarnÌch motiv˘, dÏti

tvo¯Ì slepiËky, oveËky, kytiËkyÖ

23.4.2012 zveme rodiËe na naöi novinku ñ

besedu s psychologem panÌ Pila¯ovou p¯i k·vÏ

Ëi Ëaji.

A uû se budeme pomalu chystat na ökolku

v p¯ÌrodÏ v HarrachovÏ.

BÏhem b¯ezna probÏhly v naöÌ ökolce dny otev¯en˝ch

dve¯Ì, navötÌvila n·s spousta rodiˢ a

dÏtiËek i mimo naöÌ mÏstskou Ë·st. Moc mne

potÏöila jejich slova, ûe se dozvÏdÏli

o naöÌ ökolce od zn·m˝ch a

ûe slyöeli jenom chv·lu, a proto

by chtÏli naöÌ ökolku navötÏvovat.

Ale naöe mate¯sk· ökolka se bude

p¯edevöÌm snaûit vzÌt dÏti z naöÌ

mÏstskÈ Ë·sti, p¯ijÌm·nÌ probÌh·

vûdy podle kritÈriÌ. To, zda se poda¯Ì

p¯ijmout vöechny z·jemce

z naöÌ M», uvidÌme koncem b¯ezna, kdy rodi-

Ëe budou pod·vat û·dosti.

Odejde 20 dÏtÌ do ökoly, na jejich mÌsta budou

moci nastoupit novÌ p¯edökol·Ëci. To, jak

by rodiËe mÏli svÈ ratolesti p¯ipravovat na

vstup do Mä si m˘ûete p¯eËÌst v p¯ÌspÏvku na

stranÏ 23.

VeselÈ, barevnÈ jaro p¯eje

Z·kladnÌ ökola V Ladech

ZPR¡VY ÿEDITELE äKOLY

V·ûenÌ rodiËe,

uplynulÈ obdobÌ p¯ineslo kromÏ standardnÌ

v˝uky takÈ mnoho dalöÌch akcÌ a ud·lostÌ, kter˝mi

jsme se snaûili obohatit n·ö v˝ukov˝ program.

P¯ed VelikonoËnÌmi pr·zdninami se

uskuteËnila recitaËnÌ soutÏû äeberovskÈ vajÌËko.

SlavnostnÌ vyhl·öenÌ probÏhlo v dopolednÌch

hodin·ch p¯ed VelikonoËnÌm jarmarkem.

Naöi û·ci vyr·bÏli v˝robky a zajistili v˝zdobu

ökoly. VyvrcholenÌm byl pro vöechny vlastnÌ

prodej, kter˝ zajiöùovali û·ci 5. t¯Ìdy a kon·nÌ

tv˘rËÌch dÌlen v tÏlocviËnÏ ökoly. R·d bych

na tomto mÌstÏ podÏkoval vöem uËitel˘m, û·-

k˘m a rodiˢm, kte¯Ì se podÌleli na p¯ÌpravÏ.

Speci·lnÌ podÏkov·nÌ vyjad¯uji rodiˢm, kte-

¯Ì svojÌ aktivnÌ ˙ËastÌ zajiöùovali dÌlny, obËerstvenÌ

nebo poskytli v˝robky do prodeje. Jejich

p¯Ìstupu si velice v·ûÌme. Akce se vyda¯ila,

podpo¯ilo n·s takÈ poËasÌ. Vöem, kte¯Ì nakoupili

a p¯ispÏli tak na konto SdruûenÌ rodiˢ,

dÏkujeme.

V dalöÌch p¯ÌspÏvcÌch se dozvÌte podrobnÏjöÌ

informace o akcÌch, na naöich str·nk·ch si

m˘ûete prohlÈdnout obrazovou dokumentaci.

Dovolte, abych V·m vöem pop¯·l kr·snÈ jarnÌ

dny.

Jaroslav St¯eötÌk,

¯editel ökoly

24

2/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTI

SNIéOV¡NÕ ROZPO»TU

NA VZDÃL¡V¡NÕ ZE STRANY MäMT

JarnÌ obdobÌ p¯in·öÌ kromÏ p¯ÌznivÏjöÌho po-

ËasÌ takÈ prvnÌ informace o st·tnÌm rozpoËtu,

na kterÈm je z·vislÈ financov·nÌ vzdÏl·vacÌho

procesu v naöÌ ökole. Po prvnÌm rozpoËtovÈm

¯ÌzenÌ je skuteËnostÌ dalöÌ snÌûenÌ prost¯edk˘

na ONIV na rok 2012 (ostatnÌ neinvestiËnÌ

v˝daje ñ uËebnice, ökolnÌ pom˘cky, dalöÌ

vzdÏl·v·nÌ pedagog˘, n·klady na lektory plav·nÌ,

n·hrady za nemocenskou zamÏstnanc˘

aj.) P¯estoûe se poËet û·k˘ ökoly zvyöuje, prost¯edky

z MäMT na ONIV jsou kaûd˝ rok kr·-

ceny. Pro informaci uv·dÌm p¯ÌdÏl ONIV za

poslednÌ Ëty¯i roky: 2009 ñ 89 tis. KË, 2010 ñ

73 tis. KË, 2011 ñ 62 tis. KË, 2012 ñ 46 tis. KË.

Tato situace n·m komplikuje zajiöùov·nÌ nap¯.

dalöÌho vzdÏl·v·nÌ uËitel˘, kterÈ je povinnÈ

ze z·kona, nebo ˙hradu lektor˘ za plaveck˝

v˝cvik. Pokud se n·m nepoda¯Ì dohoda se

z¯izovatelem, budeme û·dat rodiËe û·k˘

o uhrazenÌ n·klad˘ na lektory plav·nÌ (bude

se jednat o û·ky budoucÌ 3.t¯Ìdy).

* * *

TABULE PRO 1. TÿÕDU

jiû delöÌ dobu pl·nujeme vybavenÌ 1. t¯Ìdy interaktivnÌ

tabulÌ. Vzhledem k tomu, ûe se tyto

drahÈ pom˘cky nakupujÌ zpravidla aû na konci

kalend·¯nÌho roku, kdy je zn·ma Ë·stka, kolik

zb˝v· z Ëerp·nÌ rozpoËtu na dan˝ rok,

obr·tili jsme se s prosbou na d·rce z ¯ad vöech

rodiˢ, kte¯Ì by byli ochotni poskytnout sponzorsk˝

dar, aby pomohli financovat n·kup interaktivnÌ

tabule jiû nynÌ a umoûnit naöim prv-

Ú·Ëk˘m jejÌ vyuûÌv·nÌ jeötÏ v tomto ökolnÌm

roce. Po¯izovacÌ cena je 40 000 KË.

V souËasnÈ dobÏ ËinÌ darovan· Ë·stka od rodiˢ

30 000 KË

Vzhledem k tÈto skuteËnosti, byla tabule jiû

objedn·na, aby ji po VelikonoËnÌch pr·zdnin·ch

mohli û·ci 1. t¯Ìdy zaËÌt pouûÌvat.

VϯÌme, ûe se najdou dalöÌ d·rci a poda¯Ì se

zÌskat celou poûadovanou Ë·stku.

Formul·¯ darovacÌ listiny je umÌstÏn na naöich

webov˝ch str·nk·ch nebo je k dispozici vytiötÏn˝

v kancel·¯i ökoly. »·stku m˘ûete po

podpisu smlouvy pouk·zat na ˙Ëet ökoly nebo

p¯edat hotovost v kancel·¯i ökoly.

JmÈnem naöich û·k˘ Vöem d·rc˘m mnohokr·t

dÏkujeme.

äKOLI»KA PRO BUDOUCÕ é¡KY 1.TÿÕDY

Od 18.4. do 16.5.2012 se uskuteËnÌ ökoliËka

pro budoucÌ prvÚ·Ëky. Na prvnÌm setk·nÌ od

16 hodin probÏhne takÈ informativnÌ sch˘zka

s rodiËi. Bude p¯edstavena panÌ uËitelka, kter·

povede celou ökoliËku a spoleËnÏ se û·ky

budou mÌt p¯Ìleûitost sezn·mit se jeötÏ p¯ed

zah·jenÌm ökolnÌho roku. DÌky kladnÈmu rozhodnutÌ

MäMT o nav˝öenÌ kapacity ökoly od

1.9.2012, bude mÌt prvnÌ t¯Ìda 24 û·k˘.

Jaroslav St¯eötÌk

* * *

TESTOV¡NÕ KALIBRO

BÏhem ˙nora a b¯ezna probÏhlo ve 3. a 5.

t¯ÌdÏ testov·nÌ pomocÌ srovn·vacÌch test˘ Kalibro

(podrobnÈ info o druzÌch test˘ jiû bylo

zve¯ejnÏno). CelkovÈ v˝sledky testov·nÌ se

rodiËe dozvÌ z broûury, kter· bude testovan˝m

û·k˘m a jejich rodiˢm zp¯ÌstupnÏna na

naöich webov˝ch str·nk·ch ñ 3. t¯Ìda ñ od

17.5.2012, 5. t¯Ìda ñ od 22.3.2012. O zp¯ÌstupnÏnÌ

budete informov·ni prost¯ednictvÌm

t˝dennÌch pl·n˘.

TESTOV¡NÕ V LO“SK…M ROCE

V loÚskÈm ökolnÌm roce probÏhlo v naöÌ ökole

testov·nÌ û·k˘ 4. t¯Ìdy, kterÈ bylo souË·stÌ

mezin·rodnÌho v˝zkumu PIRLS 2011 a TIMS

2011. Mezin·rodnÌ öet¯enÌ PIRLS je zamϯeno

na testov·nÌ Ëten·¯skÈ gramotnosti û·k˘

4. roËnÌk˘. Mezin·rodnÌ öet¯enÌ TIMS zjiöùuje

˙roveÚ znalostÌ a dovednostÌ û·k˘ 4.ñ8. roËnÌk˘

v matematice a v p¯ÌrodovÏdn˝ch p¯edmÏtech.

Do hlavnÌho öet¯enÌ v roce 2011 se

v »eskÈ republice zapojilo 177 ökol s tÈmϯ

5000 û·ky 4. roËnÌk˘.

Informace o öet¯enÌ PIRLS 2011 a TIMS 2011

jsou umÌstÏny na webov˝ch str·nk·ch www.

uiv.cz a www.csicr.cz.

V souËasnosti m·me ve ökole k dispozici broûuru

(je moûnÈ si ji zap˘jËit k nahlÈdnutÌ

u vedenÌ ökoly), kter· obsahuje ˙spÏönost û·k˘

naöÌ ökoly ve srovn·nÌ s ostatnÌmi zapojen˝mi

ökolami v »R. Mezin·rodnÌ srovn·v·nÌ teprve

probÌh·.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2012 25


äKOLSTVÕ A DÃTI

Naöe ökola dle broûury vykazuje tyto v˝sledky:

Pr˘mÏrn· ˙spÏönost ve ËtenÌ:

v prvnÌ desÌtce zapojen˝ch ökol (celkov·

˙spÏönost ñ 76,2 %).

Pr˘mÏrn· ˙spÏönost v matematice:

v prvnÌ desÌtce zapojen˝ch ökol (celkov·

˙spÏönost ñ 65,0 %).

Pr˘mÏrn· ˙spÏönost v p¯ÌrodovÏdÏ:

v druhÈ desÌtce zapojen˝ch ökol (celkov·

˙spÏönost ñ 63,5 %).

A JEäTÃ JEDNO TESTOV¡NÕ MåMT

Z r˘zn˝ch mÈdiÌ se k V·m jistÏ dostala zpr·va

o p¯ÌpravÏ ploönÈho srovn·vacÌho testov·nÌ

û·k˘ v 5. a 9. roËnÌku Zä, kterÈ probÏhne podle

zad·nÌ MäMT a vyhodnotÌ »äI.

V mÈdiÌch bylo diskuzi okolo tohoto tÈmatu

vÏnov·no mnoho Ëasu a p¯edpokl·d·me, ûe

jste ji sledovali. V souËasnosti zadavatel˘m

jde o zajiöùov·nÌ hladkÈho pr˘bÏhu testov·nÌ,

protoûe vöe bude probÌhat elektronicky a z·-

kladnÌ ökoly musÌ b˝t n·leûitÏ p¯ipraveny.

ZkuöebnÌ testy probÏhnou v obdobÌ od 21.5.

do 8.6. a zahrnovat budou matematiku, Ëesk˝

jazyk a angliËtinu. V mÏsÌci dubnu v naöÌ

poËÌtaËovÈ uËebnÏ probÏhne p¯ÌpravnÈ testov·nÌ

û·k˘ 5. t¯Ìd s vyuûitÌm poËÌtaˢ.

Prost¯ednictvÌm t˝dennÌch pl·n˘ v 5. t¯ÌdÏ budete

informov·ni o konkrÈtnÌch termÌnech.

Lenka Beranov·

* * *

V novÈm pololetÌ se roztrhl pytel s nov˝mi

z·ûitky, kterÈ zaûÌv·me ve ökole i mimo ökolu.

V b¯eznu naöi t¯Ìdu navötÌvil preventista

Policie »R, kter˝ dÏti upozornil na bezpeËnÈ

chov·nÌ v r˘zn˝ch situacÌch. DÏti byly z tÈto

n·vötÏvy nadöenÈ, nejvÌce se n·m lÌbil obr·-

zek, kter˝ pan policista nakreslil bÏhem svÈ

p¯edn·öky na tabuli. PanÌ uËitelka mÏla potÈ

od dÏtÌ z·kaz tÈmϯ cel˝ t˝den tabuli mazat

Ö vöechny dÏti si chtÏly uchovat v pamÏti

d˘leûit· telefonnÌ ËÌsla, kter· tam byla naps·-

na a ozdobena hezk˝mi kresbiËkami.

V b¯eznu jsme se vypravili do MalÈho VinohradskÈho

divadla na divadelnÌ p¯edstavenÌ

ÑRonja, dcera loupeûnÌkaì. Cel˝ t˝den jsme

v˝uku pojÌmali trochu loupeûnicky a toto tÈma

propojili s Ëeötinou i matematikou. DÏti tak

v˝bornÏ pronikly do dÏje a divadelnÌ vystoupenÌ

si n·leûitÏ uûily. P¯eËtÏte si, jak to vidÌ

dÏti:

ÑP¯ijeli jsme do divadla a hned jak jsme veöli,

byli tam dva p·novÈ a ti n·s chtÏli pomazat

nÏjak˝m öpinav˝m prachem. Kdyû jsme

veöli do s·lu, tam jsme se posadili a potom

zaËalo divadlo o Ronje, dce¯i loupeûnÌka.

Kdyû se Ronja narodila, v tu chvÌli uhodil blesk

do hradu a ten byl vejp˘l Öì ñ Dany

ÑMy jsme jeli ze ökoly autobusem. Divadlo se

n·m lÌbilo. MnÏ se lÌbilo, jak se tam sm·li äedivÌci

a jak Ronja tancovala. JeötÏ se mi lÌbilo,

jak sk·kali p¯es Pekelnou tlamu. NelÌbilo se

mi, jak Ronja upadla a zasekla se jÌ noha

u lesnÌch sk¯Ìtk˘.ì ñ Lucka

MÏsÌc b¯ezen jsme zakonËili velikou recitaËnÌ

soutÏûÌ, kterÈ se ˙Ëastnily dÏti ze vöech roËnÌk˘

naöÌ ökoly. V kategorii ÑprvnÌ t¯Ìdaì se na

prvnÌm mÌstÏ v recitaci umÌstil Ondra B., na

kr·snÈm druhÈm mÌstÏ Danielka V. a Lucka

V., t¯etÌ mÌsto pat¯Ì Kryötofovi K. Vöechny dÏti,

kterÈ se recitaËnÌ soutÏûe z˙Ëastnily, p¯edvedly

vynikajÌcÌ v˝kon. Rozhodov·nÌ o vÌtÏzÌch bylo

opravdu velmi tÏûkÈ.

Po velikonoËnÌch pr·zdnin·ch n·s ve t¯ÌdÏ

Ëek· novinka, kter· v˝znamnÏ p¯ispÏje ke

zpest¯enÌ v˝uky. Do prvnÌ t¯Ìdy bude nainstalov·na

nov· interaktivnÌ tabule. K po¯ÌzenÌ

interaktivnÌ tabule velice pomohla finanËnÌ

Ë·stka ve v˝öi 20 000 KË od nÏkolika d·rc˘

z ¯ad rodiˢ. Za finanËnÌ dary na n·kup interaktivnÌ

tabule velice dÏkujeme a z·jmu rodi-

ˢ si velmi v·ûÌme.

Vöem prvÚ·Ëk˘m a rodiˢm p¯eji v dalöÌm

obdobÌ hodnÏ spokojenosti.

PrvnÌ t¯Ìda a panÌ uËitelka Eva Partykov·

* * *

DIVADELNÕ PÿEDSTAVENÕ RONJA,

DCERA LOUPEéNÕKA

20.3.2012 jsme navötÌvili MalÈ VinohradskÈ

divadlo, kde jsme zhlÈdli inscenaci Ronja,

dcera loupeûnÌka. Co si o dneönÌm divadle

myslÌ nÏkterÈ dÏti?

Bylo to o Ronji, jak ûila. Herci propojovali

26

2/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTI

loutky a lidi. LÌbilo se mi, jak plavali. Bylo to

zajÌmavÈ, protoûe tam byla opona a oni si hr·li

s vodou. B·ra Pientkov·

Bylo to o Mattisovi a jeho rodinÏ, jak se tam

na jeho panstvÌ nastÏhovali nezn·mÌ sousedÈ

a po¯·d proti sobÏ v·lËili. Jejich dÏti se narodily

ve stejnÈm okamûiku a mÏly se velmi r·dy

a ¯ekly si, ûe budou bratr a sestra, ale rodiËe

to nechtÏli. Nakonec se potom stejnÏ usm̯ili.

LÌbila se mi scÈnka, kdy jako hr·li na hudebnÌ

n·stroje a p¯itom hr·li na struhadlo, skleniËku,

va¯eËky a pohybovali se jako orloj.

Kate¯ina MuûÌkov·

Bylo to o tom, jak se loupeûnÌku Mattisovi

narodila dcera Ronja o bou¯livÈ noci, a proto

byla neboj·cnÈ dÌtÏ. Jenûe v tu noc, kdy se

Ronja narodila, bouchl do Mattisova hradu

blesk a rozp˘lil ho. A do tÈ druhÈ p˘lky se

nastÏhoval Borka, kter˝ mÏl syna Birka a ten

zaËal kamar·dit s Ronjou a jakmile je vidÏli

rodiËe, tak se zlobili, a tak to ölo d·l. Ale nakonec

se sm̯ili. LÌbila se mi scÈnka s plav·-

nÌm. AdÈla Archalousov·

VÏtöinÏ dÏtÌ se p¯edstavenÌ lÌbilo. MyslÌm si,

ûe je to z toho d˘vodu, ûe herci mistrnÏ zvl·dli

pr·ci s loutkami i rekvizitami. P¯edstavenÌ bylo

plnÈ n·boje a skvÏl˝ch n·pad˘ ñ jak p¯ech·-

zet z postavy jako loutky na herce a naopak.

NechybÏla ûiv· hudba a b·jeËn· atmosfÈra.

Jiû p¯i p¯Ìchodu do divadla n·s herci umazali

tmav˝m uhlÌm, to pr˝ abychom byli souË·stÌ

loupeûnickÈ bandy a nikdo n·m nemohl ublÌûit.

Na z·vÏr n·m nezapomnÏli nabÌdnout

kotlÌk s vodou, abychom se mohli um˝t. é·ky

velmi zajÌmala samotn· scÈna a jednoduchÈ

kulisy natolik, ûe se jeden z nich herc˘ zeptal,

zda si ji mohou p¯ijÌt prohlÈdnout. TÌm

odv·ûlivcem byl PÈùa Janas. Herci n·m to

s nadöenÌm umoûnili a dokonce se se t¯Ìdou

vyfotili.

T¯etÌ t¯Ìda a panÌ uËitelka Sandra Hol·kov·

* * *

FESTIVAL DOKUMENT¡RNÕCH FILMŸ

JEDEN SVÃT

é·ci ze druhÈ, ËtvrtÈ a p·tÈ t¯Ìdy spoleËnÏ

navötÌvili projekci dokument·rnÌch film˘ Jeden

svÏt. Prost¯ednictvÌm kr·tk˝ch film˘ a takzvan˝ch

Ñspot˘Ñ se sezn·mili s podmÌnkami,

ve kter˝ch musÌ nÏkterÈ dÏti vyr˘stat. Filmy

byly zajÌmavÈ a panÌ lektorka z organizace

»lovÏk v tÌsni se s n·mi podÏlila o mnoho

zkuöenostÌ a nabÌdla n·m spoustu podnÏt˘

k zamyölenÌ. Ze vöech post¯eh˘ od dÏtÌ zde

uvedeme alespoÚ nÏkterÈ:

V p·tek 16.3. jsme byli v mÏstskÈ knihovnÏ

na filmÌËcÌch o dÏtech z jin˝ch zemÌ. Jeden

film byl o holËiËce jmÈnem Ellen, kter· byla

hluch· a neslyöela. Bylo to zajÌmavÈ i pouËnÈ.

PanÌ n·m d·vala r˘znÈ ot·zky o filmÌËcÌch,

kterÈ jsme odpovÏdÏli, a kdyû jsme odpovÏdÏli

spr·vnÏ, dostali jsme samolepku

s miminky.

Jakub Proch·zka

16.3. jsme byli na filmovÈm festivalu ÑJeden

svÏtì. Na tomto festivalu jsme byli uû loni a

myslÌm, ûe je to kaûd˝m rokem lepöÌ. Letos se

promÌt·nÌ konalo v mÏstskÈ knihovnÏ. PouötÏly

se spoty a kr·tkÈ dokument·rnÌ filmy.

Douf·m, ûe p¯ÌötÌ rok p˘jdeme zase.

MÌöa Vr·blÌkov·

16.3. jsme öli se t¯Ìdou do mÏstskÈ knihovny

na Jeden svÏt a moc mÏ to bavilo, protoûe jsem

se nÏco novÈho dozvÏdÏla. Nap¯. ûe i kovbojovÈ

t¯ÌdÌ odpad a ûe my bychom takÈ mÏli

t¯Ìdit. A nebo ûe kou¯enÌ je nezdravÈ a ûe bychom

nemÏli kou¯it.

Aneta MÌökov·

Druh·ci v r·mci ökolnÌ druûiny vytvo¯ili kr·snÈ

obr·zky do v˝tvarnÈ soutÏûe, kter· je s tÌmto

festivalem spjata.

Druh·ci, Ëtvrù·ci, p·ù·ci a panÌ uËitelky

* * *

POLICISTA VE TÿÕDÃ

27.2. k n·m do t¯Ìdy p¯iöel pan policista vypr·vÏt

o kyberöikanÏ. ZaËali jsme povÌd·nÌm

o kyberprostoru. To je prostor, ve kterÈm ûijeme

asi skoro vöichni z naöÌ t¯Ìdy. Kdo by se

tak r·d nepono¯il do svÏta her? Ale nem˘ûou

z toho vyjÌt n·sledky, jako t¯eba kyberöikana!

Sam Soukup

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2012 27


äKOLSTVÕ A DÃTI

CHÿIPKOV¡ EPIDEMIE V P¡T… TÿÕDÃ

A P¡TE»NÕ V›LET

Od 18. do 23.3. byla v naöÌ t¯ÌdÏ epidemie

ch¯ipek. V pondÏlÌ n·s p¯iölo do t¯Ìdy 10 z 18.

Ani jsme se moc neuËili. ChybÏla vlastnÏ i panÌ

uËitelka Jana ävejdov·. V p·tek jsme byli

v marketu Tesco (û·ci zde plnili ˙koly zamÏ-

¯enÈ na rozvoj finanËnÌ gramotnosti a porozumÏnÌ

desetinn˝m ËÌsl˘m ñ pozn. uËitelky)

a potkali jsme tam naöÌ minulou panÌ uËitelku

Veroniku äefËÌkovou. Ta p¯iöla i se sv˝m mÏsÌËnÌm

miminkem Pet¯Ìkem a svou sestrou,

kter· je studentkou fyzioterapie. Byli jsme na

velkÈ prolÈzaËce. Pak jsme se vr·tili do ökoly

a öli jsme dom˘.

VerËa a Kiki

* * *

DÃNÕ VE äKOLNÕ DRUéINÃ

KoneËnÏ n·m polevily nep¯ÌjemnÈ mrazy a tak

toho hojnÏ vyuûÌv·me k vych·zk·m a hr·m

venku. ChodÌme nejen na ökolnÌ h¯iötÏ, ale i

na multifunkËnÌ h¯iötÏ a proch·zky, kde hrajeme

r˘znÈ hry.

V prvnÌ jarnÌ den jsme spoleËnÏ vynesli Moranu

a rozlouËili se tak se zimou. B¯eznem a

dubnem n·s prov·zÌ tÈma Asie. Pracovali jsme

s mapou a glÛbusem, povÌdali jsme si o Asii,

o faunÏ, flÛ¯e i n·boûenstvÌch, skl·dali jsme

papÌrovÈ origami, na lanÏ z uzl˘ vytvo¯ili srdce,

uöili i nakreslili pandu. Pomalu se seznamujeme

s kaligrafiÌ, ËÌnsk˝m horoskopem, indick˝mi

poh·dkami a dalöÌ spoustou zajÌmav˝ch

vÏcÌ. Vrcholem naöeho v˝letu do Asie

bude spoleËnÈ tvo¯enÌ a ochutn·v·nÌ sushi.

Za äD Veronika Markov· a Kl·ra Vesel·

* * *

äEBEROVSK… VAJÕ»KO

P¯Ìchod Velikonoc jsme si letos opÏt zpest¯ili

recitaËnÌ soutÏûÌ ÑäeberovskÈ vajÌËkoì.

Od 19. b¯ezna probÌhala na ökole t¯ÌdnÌ kola

v recitaci. B·sniËky si dÏti vybraly samy nebo

jim pomohli rodiËe a panÌ uËitelky. Z·jem

o recitov·nÌ byl skuteËnÏ velik˝, coû dokazuje

39 û·k˘ postupujÌcÌch do ökolnÌho kola.

SoutÏû byla rozdÏlena do 3. kategoriÌ:

A ñ 1. t¯Ìda, B ñ 2. a 3. t¯Ìda, C ñ 4. a 5. t¯Ìda.

PÏtiËlenn· porota dospÏl˝ch a Ëty¯Ëlenn· dÏtsk·

porota vyslechla nÏkdy aû profesion·lnÌ

p¯ednes od naöich û·k˘. SlavnostnÌ vyhl·öenÌ

v˝sledk˘ a p¯ed·nÌ cen probÏhlo 3.4. ve vestibulu

ökoly.

V˝sledky: Kategorie A (1. TÿÕDA)

1. mÌsto ñ Ond¯ej Bos·k

2. mÌsto ñ Daniela Venturov·

ñ Lucie Vejlupkov·

3. mÌsto ñ Kryötof KyslÌk

Kategorie B (2. a 3. TÿÕDA)

1. mÌsto ñ Anna Hrom̯ov·

2. mÌsto ñ Nela ätÏp·nkov·

ñ Ond¯ej Vaö·tko

3. mÌsto ñ Zuzana Hornychov·

ñ B·ra Machutov·

ñ Martin äimöa

Kategorie C (4. a 5. TÿÕDA)

1. mÌsto ñ Maxmili·n KubelÌk

2. mÌsto ñ Ond¯ej KyslÌk

ñ Jan Beneö

3. mÌsto ñ Alena P·lkov·

ñ Michaela VrablÌkov·

Zvl·ötnÌ ocenÏnÌ:

VlastnÌ tvorba ñ Filip Hejsek

Origin·lnÌ p¯ednes ñ Adam Fiöer

P¯ednes n·roËnÈ b·snÏ ñ Samuel Soukup

Vöem moc gratulujeme a tÏöÌme na äeberovskÈ

vajÌËko 2013

Iva ätainerov·

Pro dalöÌ informace o aktivit·ch ökoly

NAVäTIVTE NAäE STR¡NKY

www.zsseberov.cz

M·te z·jem lÈpe si p¯iblÌûit

atmosfÈru v naöÌ ökole?

ProhlÈdnÏte si fotogalerii na internetu.

Jaroslav St¯eötÌk, ¯editel

28

2/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

HrnË̯ötÌ bar·ËnÌci

24. b¯ezna jsme uspo¯·dali odpolednÌ ÑJarnÌ

z·bavuÑ v tÏlocviËnÏ ökoly v äeberovÏ.

Bylo n·m to umoûnÏno po domluvÏ s panem

¯editelem St¯eötÌkem, za coû jsme byli

velmi vdÏËni, protoûe poslednÌ dobou nem·me

kde z·bavy po¯·dat. Nebylo jednoduchÈ

do pr·zdnÈho s·lu s jedinou elektrickou

z·suvkou navozit stoly, ledniËku,

pÌpu na toËenÈ pivo, pÛdium pod muzikanta

atd. Do ÑHry o cenyÑ (b˝val· tombola)

p¯ispÏli kr·sn˝mi cenami podnikatelÈ z Hrn-

Ë̯ p. Prus, p. Krofta, p. Bartoö a takÈ panÌ

majitelka kvÏtin·¯stvÌ u h¯bitova. Naöe tetiËky

vyrobily svoje oblig·tnÌ jednohubky a

napekly r˘znÈ peËivo. K tanci a poslechu

hr·l oblÌben˝ L·Ôa Bezouöka z Dob¯ejovic

a vöichni jsme pochopili, ûe perfektnÌ podlahu

nem˘ûeme niËit öpinavou obuvÌ a jehlov˝mi

podpatky. Velmi jsme se pobavili,

kdyû ötÌhl˝ pan ¯idiË autobusu 327 p¯iöel

p¯evleËen˝ za lehkou ûenu a moc mu to sluöelo.

P¯estoûe byla dlouho pozv·nka na Infokan·le

a dokonce v MladÈ FrontÏ Dnes,

p¯iölo m·lo lidÌ. P¯isuzovali jsme to kr·snÈmu

teplÈmu poËasÌ, kdy kaûd˝ mÏl pr·ci na

zahr·dce nebo jel na v˝let. Taky u Bar·ËnÌk˘

bylo plno akcÌ. Na Veleobci volby konöelstva

a nÏkolik z·bav v r˘zn˝ch OB.

Z HrnË̯ nep¯iöli spoluobËanÈnÈ û·dnÌ, ze

äeberova dvÏ sympaùaËky, kter˝m se mezi

n·mi tak zalÌbilo, ûe poû·daly o p¯ihl·öky.

PanÌ Vitvarov· vöe nat·Ëela a uû p·r dnÌ to

jde na Infokan·lu. ProstÏ vöichni p¯ÌtomnÌ

se dob¯e bavili a chceme podÏkovat pÌ. starostce

naöÌ Ëlence tetiËce VenturovÈ za p¯ÌspÏvek,

kter˝m naöi z·bavuu podpo¯ila.

14.4. se znovu setk·me na éofÌnÏ na Vöebar·ËnickÈm

plese od 17 hodin.

Ji¯ina PospÌöilov·,

rycht·¯ka

DomeËek u sk¯Ìtk˘ ñ Bar·Ënick· rychta

SOBOTNÕ DÕLNY PRO RODI»E A DÃTI

2. POLOLETÕ 2011/2012

Organizuje Jana Stangelov·. P¯ihl·sit se m˘ûete

na tel.: +420 728 143 598, nebo e-mail:

stangelici@seznam.cz, www.kreativni-dilnicka.webnode.cz

DUBEN ñ 14.4.2012 sobota 14ñ16 hod.

DOSPÃLÕ ñ SMALTOV¡NÕ BEZ PÕCKY, 180 KË

V cenÏ je zahrnut˝ veöker˝ materi·l ñ t¯i smaltovanÈ

v˝seky, smaltovacÌ pr·öek. PokusÌme

se vyrobit pÏknou ozdobu na krk.

DÃTI ñ MALOVAN› HRNE»EK, 80 KË.

Namalujeme si vlastnÌ hrnek na Ëaj nebo kakao.

KVÃTEN ñ 12.5.2012 sobota 14ñ16 hod.

DOSPÃLÕ ñ MALOVAN… OBLE»ENÕ NEBO SÕ-

TOTISK, 190 KË

V cenÏ je zahrnuto: öablony a textilnÌ barvy, sÌtotiskovÈ

barvy a sÌta, hot fixovÈ ozdoby a hot fix

fÛlie. Vöe se bude dÏlat na dvÏ donesen· triËka.

DÃTI ñ äABLONOV¡NÕ PL¡éOV… TAäKY,

90 KË. TextilnÌ hr·tky pro dÏti.

Pro nejmenöÌ dÏti od 2ñ4 let je p¯ipraveno

malov·nÌ odlitk˘ a barevnÈ kol·ûe zdarma.

VE»ERNÕ DÕLNY PRO DOSPÃL…

2. POLOLETÕ 2011/2012

DUBEN ñ 19.4.2012 Ëtvrtek 19ñ21 hod.

GELOV… SVÕ»KY, CENA: 200 KË

Kr·snÈ, voÚavÈ gelovÈ svÌËky s dekorov·nÌm.

V cenÏ je materi·l na dvÏ vÏtöÌ gelovÈ svÌËky

a jednu malou.

KVÃTEN ñ 3.5.2012 Ëtvrtek 19ñ21 hod.

TEXTILNÕ BATIKA, CENA: 190 KË

VyzkouöÌme si na triËku batiku s reaktivnÌmi

barvami. Lze buÔ na donesenÈ triËko s batikovacÌm

materi·lem za 190 KË nebo materi·l

i s triËkem za 270 KË.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2012 29


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

24.5.2012 Ëtvrtek 19ñ21 hod.

LETNÕ VÃNEC, CENA: 170 KË

VyrobÌme si vÏnec s mo¯sk˝m motivem nebo

vyzkouöÌme girlandu o velikosti 40 cm se suöen˝m

obilÌm a plody. V cenÏ je veöker˝ materi·l

na vÏnce nebo girlandu.

»ERVEN ñ 14.6.2012 Ëtvrtek 19ñ21 hod.

MALOV¡NÕ S UV BARVAMI, CENA: 160 KË

OzdobÌme si kr·snÏ triËko se öablonou na UV

barvy. R·da zodpovÌm veökerÈ dotazy na tento

kurz. Cena 240 KË zahrnuje cenu i s triËkem;

cena 160 KË zahrnuje UV barvy a ostat.

materi·l na V·mi donesenÈ triko.

O dalöÌch p¯ipravovan˝ch akcÌch v·s budeme

informovat na naöich webov˝ch str·nk·ch.

DOME»EK U SKÿÕTKŸ

Z·jmovÈ a vzdÏl·vacÌ centrum

Adresa: Bar·Ënick· rychta

K äeberovu 805,

Praha 4-HrnË̯e

Internet: www.domecekuskritku.cz

E-mail: domecekuskritku@gmail.cz

Telefon: 606 223 154

DÌlna ¡JA

CO JSME PRO V¡S NOV…HO V NAäÕ DÕLNÃ PÿIPRAVLI?

Ve spolupr·ci s MÌstnÌm ˙¯adem v äeberovÏ,

naöe dÌlna ¡JA po¯·d· 30.4.2012 prvnÌ ve¯ejn˝

slet »ARODÃJNIC. DÌtka odevzd·te v 8:00

r·no do dÌlniËky v HrnË̯Ìch, kde si vyrobÌ kaûd˝

s·m svou vlastnÌ ËarodÏjnici, kterou si odnese

dom˘. Jednu si vyrobÌme dohromady a

odneseme si ji po cyklostezce do äeberova, kde

na n·s bude Ëekat opÈk·nÌ bu¯tÌk˘ a sp·lenÌ

ËarodÏjnice. DÏti si vyzvednete kolem 17:00

v äeberovÏ u h¯iötÏ. VÌce se dozvÌte na naöÌ webovÈ

str·nce http://kreativni-dilnicka.webnode.cz/jednorazove-akce-ve-dnech-volna-stsvatky-a-reditelska-volna-

DalöÌ akce se bude konat za t˝den 7.5.2012.

Jde o jednodennÌ dÌlnu SV¡TEK MATEK. S dÏtmi

vytvo¯Ìme d·reËky pro naöe nejmilejöÌ bytosti-maminky

Ëi babiËky, na kterÈ nesmÌme

zapomenout. A aby to nebylo lÌto tatÌnk˘m a

dÏdeËk˘m, tak jim tasky nÏco vyrobÌme. DÏti

majÌ n·stup v 8:00 a konËit budeme po 16.

hodinÏ. VÌce na naöÌ webovÈ str·nce http://kreativni-dilnicka.webnode.cz/jednorazove-akceve-dnech-volna-st-svatky-a-reditelska-volna-

VÌkendovÈ dÌlny

V naöÌ dÌlniËce jsou po¯·d·ny i nepravidelnÈ

sobotnÌ kurzy pro maminky s dÏtmi. A to vûdy

od 14ñ16 hod. V sobotu 14.4.2012 si maminky

mohou vyzkouöet smaltov·nÌ bez pÌcky a

dÏtiËky si mohou pomalovat porcel·nov˝ hrneËek

na kakao nebo Ëaj. DÏti do t¯Ì let majÌ

dÌlnu zdarma a budou si moci namalovat s·drovÈ

odlitky, Ëi vyzkouöÌ papÌrovÈ mozaiky a

kol·ûe. DalöÌ sobota n·s bude Ëekat 12.5.2012,

kdy si maminky na dvÏ donesen· trika vyzkouöÌ

prav˝ sÌtotisk a dozdobÌ si je hot-fixov˝mi fÛliemi

nebo tekut˝mi perlami. DÏtiËky se vy¯·dÌ

u öablonovan˝ch taöek na pl·û. A opÏt dÏti do

t¯Ì let majÌ dÌlniËku zdarma. »ervnov· vÌkendov·

dÌlna se bude konat 1.6.2012, kdy si dospÏlÌ

vyzkouöÌ decoupage na tÈma mo¯e. DÏtiËky

si vyrobÌ podmo¯skÈ akv·rium z krabice

od bot. V cenÏ je veöker˝ materi·l. DÏti do t¯Ì

let zdarma. VÌce na http://kreativni-dilnicka.

webnode.cz/vikendove-dilny/vikendova-dilna/

VÌkendov· dÌlna pro dÏti

V tÈto dÌlniËce budou dÏti vytv·¯et dekorace a

p¯·nÌ pro maminky je dni Matek. Bude se konat

v sobotu 12.5.2012 od 14ñ16 hod. A co se

bude tvo¯it se neprozradÌ. VÌce na naöem webu

http://kreativni-dilnicka.webnode.cz/vikendove-dilny/dilna-den-matek/

DÌlna pro dospÏlÈ

VeËernÌ dÌlniËka, tentokr·t je vÏnovan· jen

dospÏl·k˘m, se kon· vûdy ve Ëtvrtek veËer od

19ñ21 hodin. 19.4.2012 budeme vyr·bÏt t¯i

gelovÈ svÌËky. NejpovedenÏjöÌ bude ocenÏna

moûnostÌ si vyzkouöet svÌËky skl·danÈ. Cena

dÌlny je 200 KË a je v nÌ veöker˝ materi·l, k·va,

Ëaj a soda stream. DalöÌ dÌlna je pl·novan· na

26.4.2012, kdy si vyzkouöÌme FIMO öperky.

A opÏt se bude oceÚovat nejpovedenÏjöÌ dÌlo.

Ten, kdo vyrobÌ nejpovedenÏjöÌ dÌlko, dostane

30

2/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

moûnost si vyzkouöet GIZMO öperk na ruku.

Cena dÌlny je 250 KË a opÏt je v nÌ zahrnut˝

veöker˝ materi·l a n·poje. V kvÏtnu v dÌlniËce

pro dospÏlÈ, kter· se bude konat 3.5.2012 budeme

batikovat reaktivnÌmi barvami buÔ na

dvÏ donesen· triËka za 190 KË nebo s jednÌm

triËkem zakoupen˝m v naöÌ dÌlnÏ za 270 KË.

V cenÏ je zahrnut˝ batikovacÌ materi·l a n·poje.

DalöÌ tvo¯ivou sobotou bude 24.5.2012. Budeme

tvo¯it letnÌ vÏnec nebo kr·tkou girlandu.

Cena je 190 KË za veöker˝ materi·l a n·poje.

PoslednÌ ËtvrteËnÌ dospÏl·ckou dÌlnou konanou

dne 14.6.2012 zavröÌme konec ökolnÌho roku.

Budeme malovat a öablonovat triËka s tzv. UV

barvami. Tyto barvy reagujÌ jen pod UV z·¯enÌm.

Takûe douf·m, ûe n·m bude p¯·t slunÌËko.

Cena 160 KË zahrnuje UV barvy a öablony

na donesenÈ triËko nebo za 240 KË na triËka

zakoupen· u n·s v dÌlnÏ. VÌce na naöem webu

http://kreativni-dilnicka.webnode.cz/kurzy-vhrncirich-2011-2012/dilna-pro-dospele/

P¯ÌmÏstskÈ letnÌ t·bory

Spolu s M⁄ v äeberovÏ naöe dÌlna opÏt po¯·d·

v Ëervenci Ëty¯i turnusy p¯ÌmÏstskÈho t·bora.

Nejd¯Ìve navötÌvÌme ämouly, kter˝m budeme

pom·hat, aby se nedostaly do rukou Gargamela

a jeho kocoura Azraela. V druhÈm t˝dnu zam̯Ìme

na Divok˝ Z·pad. Po stop·ch Vinetoua

se vyd·me na n·vötÏvu nÏkolika indi·nsk˝ch

kmen˘, jak˝mi jsou SiouxovÈ, KiowovÈ, Apa-

ËiÖ T¯etÌ t˝den n·s zavede na OLYMP, kde se

sezn·mÌme s ¯eck˝mi bohy. NaöÌm pr˘vodcem

budem PromÈtheus. A nez˘staneme jen u Boh˘.

VyzkouöÌme si i OLYMPI¡DU. PoslednÌ t˝den

navötÌvÌme Egypt v dobÏ 3000 let p¯. n. l. Ze

sarkof·gu n·m utekla mumie a my ji musÌme

dostat zpÏt. A musÌme to stihnout d¯Ìve, neû na

n·s uvalÌ jednu ze sv˝ch kleteb. RozhodnÏ se

nebudeme nudit. V kaûdÈm pr·zdninovÈm turnusu

bude celot·borov· hra o poklad a vöichni

budou po z·sluze odmÏnÏni. Dopoledne si

nÏco vytvo¯Ìme, pak p˘jdeme na obÏd ke strejdovi

PÈùovi do HrnË̯skÈ hosp˘dky a vyd·me

se po chvilce relaxu na h¯iötÏ, kde se vydov·-

dÌme p¯i plnÏnÌ r˘zn˝ch ˙kol˘. Odpoledne si

d·me sv·Ëu a budeme Ëekat na rodiËe, kte¯Ì si

n·s odvezou dom˘. VÌce na http://kreativni-dilnicka.webnode.cz/letni-primestsky-tabor-2012/

Naöe pravidelnÈ dÌlny fungujÌ vûdy v ˙ter˝ od

16:00 a ve Ëtvrtek od 15:30. V ˙ternÌ dÌlnÏ Elfa

äikulÌna tvo¯Ì dÏti od 5ñ7 let, a to od 16:00ñ

17:15. V ˙ternÌ TEENíS dÌlnÏ pracujeme s dÏtmi

od 8ñ14 let. Ve Ëtvrtek zaËÌn· TEEN¥S dÌlna

jiû od 15:30. Od 16 hod. n·s v ËtvrteËnÌ

dÌlniËce Mistra VöeumÏla navötÏvujÌ naöi

nejmenöÌ tvo¯Ìlci, a to od 3ñ5 let. DÏti ze ËtvrteËnÌ

dÌlny VÌly Emilky pracujÌ ve vÏku od 6ñ8

let, a to vûdy od 16:00 do 17:15.

Na to, co dÏtiËky vytv·¯ejÌ se m˘ûete podÌvat

na webu http://kreativni-dilnicka.webnode.cz/

kurzy-v-hrncirich-2011-2012/.

Pokud budete mÌt z·jem, p¯ijÔte se na n·s podÌvat.

Pokud se V·m u n·s bude lÌbit, m˘ûete

se na dÌlniËku p¯ihl·sit. Fungujeme nejen

v HrnË̯Ìch, ale i na mÌstnÌ Zä v Ladech.

P¯ÌjemnÈ proûitÌ VelikonoËnÌch sv·tk˘ a nadch·zejÌcÌho

jara, V·m za naöÌ dÌlniËku p¯ejÌ

Jana a VladimÌr Stangelovi

Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch

K »EMU N¡M JE CÕRKEV?

Je spousta vÏcÌ, kterÈ mÏ v naöem st·tÏ ötvou,

a p¯esto se nebojÌm hl·sit k tomu, ûe jsem

z »eskÈ Republiky. Dokonce bych ¯ekl, ûe ËÌm

jsem geograficky od naöÌ zemÏ vÌce vzd·len,

tÌm hrdÏji se k nÌ hl·sÌm. Je spousta vÏcÌ, kterÈ

mne ötvou na k¯esùanech a na cÌrkvi i na tÈ

ÿÌmskokatolickÈ a p¯esto se nestydÌm hl·sit

k tomu, ûe jsem k¯esùan a katolÌk. Jsem konec

konc˘ i far·¯ a tak se to ode mne asi Ëek·, ale

k¯esùan jsem byl daleko d¯Ìv neû mne vysvÏtili

na knÏze.

SpoleËenstvÌ cÌrkve pro mne ovöem znamen·

vÌc neû jenom spoleËnost, kterÈ stojÌ za vznikem

univerzit, vÏdy, z·padnÌ ekonomiky, rozvojem

umÏnÌ a v˘bec tak¯ka za vöÌm, co dnes

naz˝v·me Evropskou nebo Z·padnÌ civilizacÌ.

CÌrkev je pro mne p¯edevöÌm spoleËenstvÌm

lidÌ, kte¯Ì si navz·jem pom·hajÌ k dobru,

k Bohu.

Asi mnoho vÏcÌ, kterÈ m˘ûe i naöe farnost lidem

z äeberova a HrnË̯ nabÌdnout se t˝k·

p¯edevöÌm lidÌ vϯÌcÌch. Aù jsou to k¯ty, svatby,

möe svatÈ nebo nap¯Ìklad v˝uka n·boûenstvÌ.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2012 31


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

P¯esto jsou zde setk·nÌ a akce, kterÈ mohou

oslovit kaûdÈho. Jako nap¯Ìklad farnÌ den, kter˝

je urËen nejen pro rodiËe s dÏtmi ale i pro

seniory a kter˝ se uskuteËnÌ v nedÏli 22. dubna

od 15 hod. na fa¯e v KunraticÌch. D·le farnÌ

spoleËenstvÌ, kterÈ se kon· kaûdou prvnÌ

st¯edu v mÏsÌci od 18 hod. na fa¯e v KunraticÌch

a kaûdou t¯etÌ nedÏli v mÏsÌci v HrnËÌ-

¯Ìch u bar·ËnÌk˘. D·le jsme zapojeni do noci

kostel˘ z 1. na 2. Ëervna tohoto roku, organizujeme

r˘znÈ poutÏ apod.

V KunraticÌch je takÈ sÌdlo ArcidiecÈznÌho

centra pro ml·deû, kterÈ kon· nejr˘znÏjöÌ aktivity

pro mladÈ lidi z Prahy a st¯edoËeskÈho

kraje. VÏtöina z nich je takÈ urËena mlad˝m

k¯esùan˘m, ale hodnÏ z tÏchto akcÌ je navötÏvov·no

i lidmi, kte¯Ì se k û·dnÈ n·boûenskÈ

v̯e nehl·sÌ. Mezi jin˝mi nap¯Ìklad kurz äkoly

partnerstvÌ, kter· slouûÌ jako vzd·lenÏjöÌ

p¯Ìprava na manûelstvÌ.

Nechci zde ale vyjmenov·vat nejr˘znÏjöÌ akce

a kurzy, o kter˝ch si konec konc˘ vÏtöina z v·s

m˘ûe p¯eËÌst na naöich webov˝ch str·nk·ch

(farnostkunratice.cz; praha.signaly.cz). Jde mi

spÌöe o to, abych upozornil, ûe k¯esùanÈ jsou i

v äeberovÏ a v HrnË̯Ìch p¯ÌtomnÌ a ûe lidÈ

z tÈto mÏstskÈ Ë·sti mohou vyuûÌt nabÌdky

ÿÌmskokatolickÈ farnosti v KunraticÌch a ti pozdÏji

narozenÌ i kurz˘ a ÑvÌkendovekì ArcidiecÈznÌho

centra pro ml·deû. Za sebe chci slÌbit,

ûe se budu se snaûit, aby ve vaöem ñ

v naöem ñ zpravodaji se informace tohoto druhu

i nad·le objevovali.

P. Jaroslav Krajl,

far·¯

* * *

PravidelnÈ bohosluûby se konajÌ v nedÏli od

11 hodin. Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch

spad· pod ÿÌmskokatolickou farnost u kostela

svatÈho Jakuba StaröÌho Praha-Kunratice.

ÿÕMSKOKATOLICK¡ FARNOST

u kostela svatÈho Jakuba StaröÌho Praha-Kunratice

III. praûsk˝ vikari·t

FarnÌ vik·¯: P. Stanislav Hr·ch

Far·¯: P. Jaroslav Krajl

Adresa: KostelnÌ n·mÏstÌ 16,

148 00 Praha-Kunratice

Telefony: 244 910 469, 244 910 358

Fax: 244 912 713

E-mail: nazaret@volny.cz

Internet (ArcibiskupstvÌ praûskÈ): www.apha.cz

Sbor CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏ

FILMOV› KLUB V äEBEROVSK…M KOSTELE

⁄ter˝ 24.4. od 19.30 P¯ÌbÏh Alvina Straighta

(reûie David Lynch)

⁄ter˝ 29.5. od 20.00 Casablanca

(reûie Michael Curtiz)

NOC KOSTELŸ

äeberovsk˝ kostel se v p·tek 1.Ëervna zapojÌ

do celorepublikovÈ akce vöech cÌrkvÌ.

Program najdete na www.cb.cz/praha4

PravidelnÈ nedÏlnÌ bohosluûby se konajÌ od 10 h.

SBOR CÕRKVE BRATRSK… PRAHA-äEBEROV

Kazatel: Robert Hart

Mobil: 737 858 268

Kazatel: MatÏj H·jek

Mobil: 777 806 755

Adresa: V Ladech 10, 149 00 Praha-äeberov

Internet: www.cb.cz/praha4

ZPRAVODAJ. »Ìslo 2/2012 vyölo 21.4.2012. Vyd·v· se kaûdÈ dva mÏsÌce v mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov.

EvidenËnÌ ËÌslo: MK »R E 16863. N·klad 1260 v˝tisk˘. Zdarma rozn·öen do vöech dom·cnostÌ v äeberovÏ

a v HrnË̯Ìch. Uz·vÏrka p¯ÌötÌho ËÌsla: 1.6.2012.

Vydavatel: MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov. Adresa: ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov, K HrnË̯˘m 160, 149 00 Praha 415.

I»: 00241717. Telefon a fax: 244 911 713, 244 912 801. E-mail: info@seberov.cz. Internet: www.seberov.cz.

Redakce: Pavel Hanuöka. E-mail: redakce@seberov.cz. P¯ÌspÏvky a inzer·ty se zasÌlajÌ e-mailem redakci. Lze je

takÈ doruËit na v˝öe uvedenou adresu ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti Ëi vhodit do schr·nek na jeho budovÏ v äeberovÏ nebo

na Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch.

32

2/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

More magazines by this user
Similar magazines