Bezpečnostní list - HACH LANGE

hach.lange.ma

Bezpečnostní list - HACH LANGE

Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

14367-03 Phosphate Standard Solution 30 mg/l as PO4

Datum vydání: 14.08.2013 Kód produktu: 1436703

Strana 1 z 8

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

14367-03 Phosphate Standard Solution 30 mg/l as PO4

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi

Činidlo pro analýzu vody

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma:

Název ulice:

HACH LANGE GmbH

Willstätterstr. 11

Místo:

D-40549 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 5288-383

e-mail:

Internet:

SDS@hach-lange.de

www.hach-lange.com

Informační oblast:

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé

situace:

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

2.2 Prvky označení

HACH LANGE S.R.O.

Zastrčená 1278/8

CZ - 141 00 Praha 4 - Chodov

Tel. +420 272 12 45 45

e-Mail: milena.ouzka@hach-lange.cz

224 919 293 / 224 914 575

Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1, Praha 2, 128 08

V souladu se smernicemi EK nebo príslušnými národními zákony nemusí být výrobek oznacen.

Další pokyny

Přípravek má podle Evropské směrnice o hodnocení nebezpečných látek hodnocení 1999/45/ES.

2.3 Další nebezpečnost

data neudána

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 03.07.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

14367-03 Phosphate Standard Solution 30 mg/l as PO4

Datum vydání: 14.08.2013 Kód produktu: 1436703

Strana 2 z 8

Nebezpečné složky

Číslo ES

Číslo CAS

Indexové č.

Číslo REACH

231-791-2

7732-18-5

Název

Klasifikace

GHS klasifikace

Voda

Obsah

> 99 %

231-913-4

7778-77-0

Dihydrogenfosforečnan draselný

Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H302 H319

< 1 %

200-001-8

50-00-0

605-001-00-5

Doslov R- a H-vět: viz odd. 16.

Formaldehyd (Methanal) ... %

Karc. kat. 3, T - Toxický, C - Žíravý R40-23/24/25-34-43

Carc. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1; H351

H331 H311 H301 H314 H317

< 0,1 %

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny

Potřísněný oděv ihned odložte.

Při vdechnutí

Vyjděte na čistý vzduch.

Při styku s kůží

Ihned oplachujte velkým množstvím vody.

Při zasažení očí

Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem.

Při požití

Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádný známý účinek.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Symptomatické ošetření.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám. Výrobek jako takový nehoří.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

V případě požáru můžou vzniknout nebezpečné hořlavé plyny nebo výpary.

5.3 Pokyny pro hasiče

Při požáru použijte izolační dýchací přístroj. Používejte vhodné ochranné prostredky.

Další pokyny

Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány podle místních předpisů.

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 03.07.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

14367-03 Phosphate Standard Solution 30 mg/l as PO4

Datum vydání: 14.08.2013 Kód produktu: 1436703

Strana 3 z 8

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte vhodné ochranné prostredky.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechejte vsáknout do inertního absorpčního materiálu (např. písek, silikagel, kyselé pojivo, univerzální

pojivo, piliny).

6.4 Odkaz na jiné oddíly

13. Pokyny pro odstraňování

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Zamezte styku s kůží a očima.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Skladujte na chladném a suchém místě.

Pokyny ke společnému skladování

Není známo.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Laboratorní chemikálie

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Mezní hodnoty

Číslo CAS

Látka

ppm

mg/m³

vlá/cm³

Kategorie

Druh

50-00-0 Formaldehyd

0,407 0,5

0,814 1

PEL

NPK-P

8.2 Omezování expozice

Hygienická opatření

Typ ochranného prostředku musí být zvolen podle koncentrace a množství nebezpečné látky na

příslušném pracovišti.

Před přestávkami a na konci pracovní doby si důkladně umyjte ruce.

Ochrana očí a obličeje

Ochranné brýle s bočními kryty

Ochrana rukou

Preventivní ochrana pokožky prostřednictvím krému na ochranu pokožky.

Rukavice odolávající chemikáliím, vyrobené z butylkaučuku nebo nitrilkaučuku kategorie III podle EN 374.

V případě přímého kontaktu: Materiál rukavic: Tloušťka plastu: 0,70 mm Doba protržení: >480 min. V

případě potřísnění: Materiál rukavic: Tloušťka nitrilového kaučuku: 0,20 mm Doba protržení: >30 min

Ochrana kůže

Znečištěný oděv odložte a před novým použitím vyperte.

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 03.07.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

14367-03 Phosphate Standard Solution 30 mg/l as PO4

Datum vydání: 14.08.2013 Kód produktu: 1436703

Strana 4 z 8

Ochrana dýchacích orgánů

Zajistěte dobré větrání.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:

Barva:

Zápach:

kapalný

bezbarvý

bez zápachu

pH (při 20 °C): 5

Informace o změnách fyzikálního stavu

Bod tání/rozmezí bodu tání:

Bod varu/rozmezí bodu varu:

Sublimační bod:

Bod měknutí:

Bod tekutosti:

Bod vzplanutí:

Hořlavost

tuhé látky:

plyny:

Výbušné vlastnosti

nepoužitelné

Meze výbušnosti - dolní:

Meze výbušnosti - horní:

Zápalná teplota:

Bod samozápalu

tuhé látky:

plyny:

Teplota rozkladu:

Oxidační vlastnosti

nepoužitelné

Tlak par:

Tlak par:

Hustota (při 20 °C):

Sypná hmotnost:

Rozpustnost ve vodě:

Rozpustnost v jiných rozpouštědlech

data neudána

Rozdělovací koeficient:

Dynamická viskozita:

Kinematická viskozita:

Vytoková doba:

Relativní hustota par:

Relativní rychlost odpařování:

nepoužitelné

100 °C

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

data neudána

data neudána

0,986 g/cm³

nepoužitelné

rozpustná látka

data neudána

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

data neudána

data neudána

Metoda

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 03.07.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

14367-03 Phosphate Standard Solution 30 mg/l as PO4

Datum vydání: 14.08.2013 Kód produktu: 1436703

Strana 5 z 8

Zkouška na oddělení rozpoušdel:

Zkouška na oddělení rozpoušdel:

9.2 Další informace

Obsah pevné látky:

data neudána

data neudána

nepoužitelné

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Není známo.

10.2 Chemická stabilita

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

K nebezpečné polymeraci nedochází.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

10.5 Neslučitelné materiály

Není známo.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

Číslo CAS Název

Cesty expozice

Metoda Dávka

7778-77-0 Dihydrogenfosforečnan draselný

orální

ATE 500 mg/kg

50-00-0 Formaldehyd (Methanal) ... %

orální

ATE 100 mg/kg

kožní

ATE 300 mg/kg

inhalativní pára ATE 3 mg/l

inhalativní aerosol ATE 0,5 mg/l

Druh

Pramen

Dráždění a leptání

Žádný známý účinek.

Senzibilizační účinek

Žádný známý účinek.

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako škodlivina specifická pro cílové orgány, jediná expozice.

Účinky po opakované nebo déletrvající expozici

Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako škodlivina specifická pro cílové orgány, opakovaná expozice.

Nebezpečnost při vdechnutí

Žádná klasifikace toxicity vdechováním

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 03.07.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

14367-03 Phosphate Standard Solution 30 mg/l as PO4

Datum vydání: 14.08.2013 Kód produktu: 1436703

Strana 6 z 8

Specifické účinky při pokusech se zvířaty

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

Jiné údaje ke zkouškám

Není známo.

Jiné údaje

Nelze vyloučit jiné nebezpečné vlastnosti. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s

chemikáliemi.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace.

12.2 Perzistence a rozložitelnost

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

12.3 Bioakumulační potenciál

data neudána

12.4 Mobilita v půdě

data neudána

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

data neudána

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Žádný známý účinek.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku

V souladu s místními a národními předpisy.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad

160506 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad/nepoužité výrobky

160506 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů

160506 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)

Další příslušné údaje (Pozemní přeprava)

Není nijak omezeno ve způsobu přepravy.

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 03.07.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

14367-03 Phosphate Standard Solution 30 mg/l as PO4

Datum vydání: 14.08.2013 Kód produktu: 1436703

Strana 7 z 8

Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)

Další příslušné údaje (Vnitrozemská lodní přeprava)

Neprověřeno

Přeprava po moři (IMDG)

Další příslušné údaje (Námořní doprava)

Není nijak omezeno ve způsobu přepravy.

Letecká přeprava (ICAO)

Další příslušné údaje (Letecká doprava)

Není nijak omezeno ve způsobu přepravy.

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Nebezpecný pro životní prostředí:

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

data neudána

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

Není relevantní

ODDÍL 15: Informace o předpisech

ne

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky

nebo směsi

Informace o předpisech EU

Další pokyny

V souladu se směrnicemi EK nebo příslušnými národními zákony nemusí být výrobek označen.

Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí

Třída ohrožení vody (D):

1 - látka mírně ohrožující vody

Další pokyny

Právní předpisy, které se vztahují na směs

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a

omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice

1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice

Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění

nařízení Rady (ES) č. 1354/2007, ve znění nařízení komise (ES) č. 987/2008 ze dne 8. října 2008, ve

znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, ve znění

nařízení Komise (ES) ze dne 16. února 2009, č. 134/2009, včetně tiskové opravy uveřejněné v Úředním

věstníku Evropské unie L 36 ze dne 5. 2. 2009, str. 84, ve znění nařízení Komise (ES) č. 552/2009 ze

dne 22. června 2009. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně

některých zákonů (chemický zákon) ve znění pozdějších předpisů

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16: Další informace

Posouzení bezpečnosti látky pro složky sloučeniny nebude prováděno.

Plné znění R-vět uvedených v oddílech 2 a 3

23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

34 Způsobuje poleptání.

40 Podezření na karcinogenní účinky.

43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 03.07.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

14367-03 Phosphate Standard Solution 30 mg/l as PO4

Datum vydání: 14.08.2013 Kód produktu: 1436703

Strana 8 z 8

Plné znění H-vět uvedených v oddílech 2 a 3

H301

Toxický při požití.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H311

Toxický při styku s kůží.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H331

Toxický při vdechování.

H351

Podezření na vyvolání rakoviny.

Jiné údaje

Údaje jsou založeny na dnešním stavu našich znalostí, nepředstavují však žádné zajištění vlastností

výrobku a neprokazují žádný smluvní právní poměr.

(Údaje o nebezpečných obsažených látkách budou vždy převzaty z posledního platného bezpečnostního listu

předchozího dodavatele.)

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 03.07.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

23755-03 Anionic Surfactant Solution

Datum vydání: 19.12.2012 Kód produktu: 2375503

Strana 1 z 5

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

23755-03 Anionic Surfactant Solution

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi

Činidlo pro analýzu vody

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce

Firma:

Název ulice:

HACH LANGE GmbH

Willstätterstr. 11

Místo:

D-40549 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 5288-383

e-mail:

Internet:

SDS@hach-lange.de

www.hach-lange.com

Informační oblast:

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé

situace:

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

2.2 Prvky označení

HACH LANGE S.R.O.

Zastrčená 1278/8

CZ - 141 00 Praha 4 - Chodov

Tel. +420 272 12 45 45

e-Mail: milena.ouzka@hach-lange.cz

224 919 293 / 224 914 575

Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1, Praha 2, 128 08

Není nebezpečnou látkou nebo směsí podle směrnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES.

Další pokyny

Výrobek nemusí být podle směrnice 1999/45/EK klasifikován ani opatřen štítkem.

2.3 Další nebezpečnost

data neudána

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Číslo revize: 1,01 CS

Datum revize: 28.11.2012


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

23755-03 Anionic Surfactant Solution

Datum vydání: 19.12.2012 Kód produktu: 2375503

Strana 2 z 5

Nebezpečné složky

Číslo ES

Číslo CAS

Indexové č.

Číslo REACH

231-791-2

7732-18-5

Název

Klasifikace

GHS klasifikace

Voda

Obsah

> 95 %

253-040-8

36445-71-3

Dinatrium-[decyl(sulfonatofenoxy)benzensulfonát]

1-5 %

Doslov R- a H-vět: viz odd. 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny

Potřísněný oděv ihned odložte.

Při vdechnutí

Vyjděte na čistý vzduch.

Při styku s kůží

Ihned oplachujte velkým množstvím vody.

Při zasažení očí

Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem.

Při požití

Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody.

Konzultujte s lékařem.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Symptomatické ošetření.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám. Výrobek jako takový nehoří.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

V případě požáru můžou vzniknout nebezpečné hořlavé plyny nebo výpary.

5.3 Pokyny pro hasiče

Při požáru použijte izolační dýchací přístroj. Používejte vhodné ochranné prostredky.

Další pokyny

Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány podle místních předpisů.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte vhodné ochranné prostredky.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace.

Číslo revize: 1,01 CS

Datum revize: 28.11.2012


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

23755-03 Anionic Surfactant Solution

Datum vydání: 19.12.2012 Kód produktu: 2375503

Strana 3 z 5

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechejte vsáknout do inertního absorpčního materiálu (např. písek, silikagel, kyselé pojivo, univerzální

pojivo, piliny).

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Zamezte styku s kůží a očima.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Nádoby skladujte dobře uzavřené na chladném, dobře větraném místě.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

8.2 Omezování expozice

Hygienická opatření

Typ ochranného prostředku musí být zvolen podle koncentrace a množství nebezpečné látky na

příslušném pracovišti.

Před přestávkami a na konci pracovní doby si důkladně umyjte ruce.

Ochrana rukou

Preventivní ochrana pokožky prostřednictvím krému na ochranu pokožky.

Rukavice odolávající chemikáliím, vyrobené z butylkaučuku nebo nitrilkaučuku kategorie III podle EN 374.

V případě přímého kontaktu: Materiál rukavic: Tloušťka plastu: 0,70 mm Doba protržení: >480 min. V

případě potřísnění: Materiál rukavic: Tloušťka nitrilového kaučuku: 0,20 mm Doba protržení: >30 min

Ochrana očí

Ochranné brýle s bočními kryty

Ochrana kůže

Znečištěný oděv odložte a před novým použitím vyperte.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:

Barva:

Zápach:

kapalný

žlutý

dráždící

pH (při 20 °C): 3,42

Informace o změnách fyzikálního stavu

Bod varu/rozmezí bodu varu:

Bod vzplanutí:

Meze výbušnosti - dolní:

Meze výbušnosti - horní:

Hustota (při 20 °C):

Rozpustnost ve vodě:

(při 20 °C)

96-98 °C

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

0,998 g/cm³

rozpustná látka

Metoda

Číslo revize: 1,01 CS

Datum revize: 28.11.2012


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

23755-03 Anionic Surfactant Solution

Datum vydání: 19.12.2012 Kód produktu: 2375503

Strana 4 z 5

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Extrémní teploty a přímé sluneční záření.

10.5 Neslučitelné materiály

Oxidační činidla

Kyseliny

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy síry

Další údaje

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

Specifické účinky při pokusech se zvířaty

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku

V souladu s místními a národními předpisy.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad

160506 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad/nepoužité výrobky

160506 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů

160506 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)

Číslo revize: 1,01 CS

Datum revize: 28.11.2012


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

23755-03 Anionic Surfactant Solution

Datum vydání: 19.12.2012 Kód produktu: 2375503

Strana 5 z 5

Další příslušné údaje (Pozemní přeprava)

Není nijak omezeno ve způsobu přepravy.

Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)

Další příslušné údaje (Vnitrozemská lodní přeprava)

Neprověřeno

Přeprava po moři (IMDG)

Další příslušné údaje (Námořní doprava)

Není nijak omezeno ve způsobu přepravy.

Letecká přeprava (ICAO)

Další příslušné údaje (Letecká doprava)

Není nijak omezeno ve způsobu přepravy.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky

nebo směsi

Informace o předpisech EU

Další pokyny

V souladu se směrnicemi EK nebo příslušnými národními zákony nemusí být výrobek označen.

Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí

Další pokyny

Právní předpisy, které se vztahují na směs

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a

omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice

1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice

Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění

nařízení Rady (ES) č. 1354/2007, ve znění nařízení komise (ES) č. 987/2008 ze dne 8. října 2008, ve

znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, ve znění

nařízení Komise (ES) ze dne 16. února 2009, č. 134/2009, včetně tiskové opravy uveřejněné v Úředním

věstníku Evropské unie L 36 ze dne 5. 2. 2009, str. 84, ve znění nařízení Komise (ES) č. 552/2009 ze

dne 22. června 2009. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně

některých zákonů (chemický zákon) ve znění pozdějších předpisů

ODDÍL 16: Další informace

Jiné údaje

Údaje jsou založeny na dnešním stavu našich znalostí, nepředstavují však žádné zajištění vlastností

výrobku a neprokazují žádný smluvní právní poměr.

(Údaje o nebezpečných obsažených látkách budou vždy převzaty z posledního platného bezpečnostního listu

předchozího dodavatele.)

Číslo revize: 1,01 CS

Datum revize: 28.11.2012


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

14207-03 Molybdovanadate Reagent

Datum vydání: 19.12.2012 Kód produktu: 1420703

Strana 1 z 8

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

14207-03 Molybdovanadate Reagent

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi

Činidlo pro analýzu vody

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce

Firma:

Název ulice:

HACH LANGE GmbH

Willstätterstr. 11

Místo:

D-40549 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 5288-383

e-mail:

Internet:

SDS@hach-lange.de

www.hach-lange.com

Informační oblast:

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé

situace:

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

2.2 Prvky označení

Nebezpečné symboly:

Označení nebezpečnosti: Žíravý

R-věty:

Způsobuje těžké poleptání.

HACH LANGE S.R.O.

Zastrčená 1278/8

CZ - 141 00 Praha 4 - Chodov

Tel. +420 272 12 45 45

e-Mail: milena.ouzka@hach-lange.cz

224 919 293 / 224 914 575

Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1, Praha 2, 128 08

Přípravek má podle Evropské směrnice o hodnocení nebezpečných látek hodnocení 1999/45/ES.

C - Žíravý

C - Žíravý

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku

Kyselina sírová ... %

R-věty

35 Způsobuje těžké poleptání.

S-věty

26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno,

ukažte toto označení).

36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Další pokyny

Číslo revize: 1.00 CS

Datum revize: 28.11.2012


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

14207-03 Molybdovanadate Reagent

Datum vydání: 19.12.2012 Kód produktu: 1420703

Strana 2 z 8

2.3 Další nebezpečnost

data neudána

Výrobek je hodnocen a značen v souladu s směrnice ES 1999/45/ES.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Číslo ES

Číslo CAS

Indexové č.

Číslo REACH

231-791-2

7732-18-5

Název

Klasifikace

GHS klasifikace

Voda

Obsah

50-60%

231-639-5

7664-93-9

016-020-00-8

234-722-4

12054-85-2

Kyselina sírová ... %

C - Žíravý R35

Skin Corr. 1A; H314

Heptamolybdenan amonný tetrahydrát

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H302 H315 H319 H335

45-50%

1-5%

232-261-3

7803-55-6

Doslov R- a H-vět: viz odd. 16.

Vanadiènan amonný

T - Toxický, Xn - Zdraví škodlivý, Xi - Dráždivý R20-25-36/37

Acute Tox. 1, Acute Tox. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H330 H301 H315 H319

H335

< 1,0%

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny

Potřísněný oděv a obuv ihned odložte. Ošetřujícímu lékaři předložte tento bezpečnostní list.

Při vdechnutí

Vyjděte na čistý vzduch. Konzultujte s lékařem.

Při styku s kůží

Ihned oplachujte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15 minut. Ihned přivolejte lékaře. Je nutné

okamžité lékařské ošetření, protože neošetřené poleptání vede ke vzniku špatně se hojících ran.

Při zasažení očí

Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem.

Při požití

Dejte vypít 1 až 2 sklenice vody. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte

nic ústy. Ihned přivolejte lékaře.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Symptomatické ošetření.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Číslo revize: 1.00 CS

Datum revize: 28.11.2012


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

14207-03 Molybdovanadate Reagent

Datum vydání: 19.12.2012 Kód produktu: 1420703

Strana 3 z 8

Vhodná hasiva

Oxid uhličitý (CO2), Hasicí prášek

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

Nevhodná hasiva

Voda

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

V případě požáru může nastat: Oxid sírový, oxidy dusíku (NOx), Amoniak

5.3 Pokyny pro hasiče

Při požáru použijte izolační dýchací přístroj. Vyhněte se kontaktu s pokožkou tím, že budete dodržovat

bezpečnostní odstup nebo nosit přiměřené ochranné oblečení.

Další pokyny

Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány podle místních předpisů.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte vhodné ochranné prostredky.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte vniknutí do podloží.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zameťte, odsajte uniknuvší materiál a přeneste do vhodného kontejneru k zneškodnění.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Opatření pro bezpečné zacházení

Zamezte styku s kůží a očima. Zabraňte potřísnění oděvu. Nevdechujte páry nebo rozprášenou mlhu.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Skladujte při teplotách mezi 10 °C a 25 °C.

Pokyny ke společnému skladování

Neskladujte společně s Oxidační činidla, Rozpouštědlo, Kovy

Další informace o skladovacích podmínkách

Ponechávejte uzamčené nebo v prostoru přístupném pouze kvalifikovaným nebo oprávněným osobám.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Mezní hodnoty

Číslo CAS

Název

ml/m³

mg/m³

vlá/cm³

Kategorie

Druh

7664-93-9 Kyselina sírová, jako SO3

-

1

- 2

PEL

NPK-P

8.2 Omezování expozice

Omezování expozice pracovníků

Typ ochranného prostředku musí být zvolen podle koncentrace a množství nebezpečné látky na

příslušném pracovišti.

Hygienická opatření

Před pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce.

Číslo revize: 1.00 CS

Datum revize: 28.11.2012


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

14207-03 Molybdovanadate Reagent

Datum vydání: 19.12.2012 Kód produktu: 1420703

Strana 4 z 8

Ochrana dýchacích orgánů

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách.

Ochrana rukou

Preventivní ochrana pokožky prostřednictvím krému na ochranu pokožky.

Rukavice odolávající chemikáliím, vyrobené z butylkaučuku nebo nitrilkaučuku kategorie III podle EN 374.

V případě přímého kontaktu: Materiál rukavic: Tloušťka plastu: 0,70 mm Doba protržení: >480 min. V

případě potřísnění: Materiál rukavic: Tloušťka nitrilového kaučuku: 0,20 mm Doba protržení: >30 min

Ochrana očí

Ochranné brýle s bočními kryty

Ochrana kůže

Zabraňte potřísnění pokožky a oděvu a vniknutí do očí.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:

Barva:

Zápach:

kapalný

bezbarvý, světležlutý

bez zápachu

pH (při 20 °C):


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

14207-03 Molybdovanadate Reagent

Datum vydání: 19.12.2012 Kód produktu: 1420703

Strana 5 z 8

Akutní toxicita

Není známo.

Číslo CAS

Název

Cesty expozice

7664-93-9 Kyselina sírová ... %

orální

12054-85-2 Heptamolybdenan amonný tetrahydrát

orální

7803-55-6 Vanadiènan amonný

orální

kožní

Metoda

LD50

mg/kg

ATE

LD50

Dávka

2140 mg/kg

500 mg/kg

169 mg/kg

LD50 >2500

mg/kg

inhalativní pára ATE 0.05 mg/l

Druh

krysa

Ratte

Ratte

inhalativní (4 h) aerosol LC50 2,5 mg/l Ratte

Pramen

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Číslo CAS

7664-93-9

7803-55-6

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

Název

Toxicita pro vodní

organismy

Kyselina sírová ... %

Akutní toxicita crustacea EC50 42,5 mg/l 48

Vanadiènan amonný

Metoda Dávka h Druh

Pramen

Akutní toxicita pro ryby LC50 2,6 mg/l 96 Ictalurus catus

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku

V souladu s místními a národními předpisy.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad

160506 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad/nepoužité výrobky

160506 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů

Číslo revize: 1.00 CS

Datum revize: 28.11.2012


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

14207-03 Molybdovanadate Reagent

Datum vydání: 19.12.2012 Kód produktu: 1420703

Strana 6 z 8

160506

ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)

14.1 Číslo OSN:

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

Štítky:

3264

Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

14207-03 Molybdovanadate Reagent

Datum vydání: 19.12.2012 Kód produktu: 1420703

Strana 7 z 8

14.1 Číslo OSN:

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

Štítky:

3264

Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

14207-03 Molybdovanadate Reagent

Datum vydání: 19.12.2012 Kód produktu: 1420703

Strana 8 z 8

Plné znění R-vět uvedených v oddílech 2 a 3

20 Zdraví škodlivý při vdechování.

25 Toxický při požití.

35 Způsobuje těžké poleptání.

36/37 Dráždí oči a dýchací orgány.

Plné znění H-vět uvedených v oddílech 2 a 3

H301

Toxický při požití.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H330

Při vdechování může způsobit smrt.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Jiné údaje

Údaje jsou založeny na dnešním stavu našich znalostí, nepředstavují však žádné zajištění vlastností

výrobku a neprokazují žádný smluvní právní poměr.

(Údaje o nebezpečných obsažených látkách budou vždy převzaty z posledního platného bezpečnostního listu

předchozího dodavatele.)

Číslo revize: 1.00 CS

Datum revize: 28.11.2012


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

2449-03 Sulfuric Acid, 5.25 N

Datum vydání: 14.08.2013 Kód produktu: 244903

Strana 1 z 8

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

2449-03 Sulfuric Acid, 5.25 N

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi

Činidlo pro analýzu vody

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma:

Název ulice:

HACH LANGE GmbH

Willstätterstr. 11

Místo:

D-40549 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 5288-383

e-mail:

Internet:

SDS@hach-lange.de

www.hach-lange.com

Informační oblast:

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé

situace:

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

2.2 Prvky označení

Nebezpečné symboly:

Označení nebezpečnosti: C - Žíravý

R-věty:

Způsobuje těžké poleptání.

HACH LANGE S.R.O.

Zastrčená 1278/8

CZ - 141 00 Praha 4 - Chodov

Tel. +420 272 12 45 45

e-Mail: milena.ouzka@hach-lange.cz

224 919 293 / 224 914 575

Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1, Praha 2, 128 08

C - Žíravý

C - Žíravý

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku

Kyselina sírová ... %

R-věty

35 Způsobuje těžké poleptání.

S-věty

45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno,

ukažte toto označení).

36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Další pokyny

Přípravek má podle Evropské směrnice o hodnocení nebezpečných látek hodnocení 1999/45/ES.

2.3 Další nebezpečnost

data neudána

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 03.07.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

2449-03 Sulfuric Acid, 5.25 N

Datum vydání: 14.08.2013 Kód produktu: 244903

Strana 2 z 8

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Číslo ES

Číslo CAS

Indexové č.

Číslo REACH

231-791-2

7732-18-5

Název

Klasifikace

GHS klasifikace

Voda

Obsah

70-80 %

231-639-5

Kyselina sírová ... %

7664-93-9

C - Žíravý R35

016-020-00-8

Skin Corr. 1A; H314

Doslov R- a H-vět: viz odd. 16.

20-30 %

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny

Potřísněný oděv ihned odložte.

Ošetřujícímu lékaři předložte tento bezpečnostní list.

Při vdechnutí

Vyjděte na čistý vzduch. Konzultujte s lékařem.

Při styku s kůží

Ihned oplachujte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15 minut. Konzultujte s lékařem.

Je nutné okamžité lékařské ošetření, protože neošetřené poleptání vede ke vzniku špatně se hojících

ran. Ošetřujícímu lékaři předložte tento bezpečnostní list.

Při zasažení očí

Ihned vyplachujte velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Ihned přivolejte lékaře.

Při požití

NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Dejte vypít 1 až 2 sklenice vody.

Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy.

Ihned přivolejte lékaře.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Dráždění a leptání

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Symptomatické ošetření.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

Nevhodná hasiva

Voda

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Výrobek jako takový nehoří.

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 03.07.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

2449-03 Sulfuric Acid, 5.25 N

Datum vydání: 14.08.2013 Kód produktu: 244903

Strana 3 z 8

Při reakci s kovy se uvolňuje vodík. Reaguje prudce s vodou.

V případě požáru můžou vzniknout nebezpečné hořlavé plyny nebo výpary.

5.3 Pokyny pro hasiče

Při požáru použijte izolační dýchací přístroj.

Vyhněte se kontaktu s pokožkou tím, že budete dodržovat bezpečnostní odstup nebo nosit přiměřené

ochranné oblečení.

Další pokyny

Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány podle místních předpisů.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte vhodné ochranné prostredky.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechejte vsáknout do inertního absorbčního materiálu a zlikvidujte jako nebezpečný odpad.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

13. Pokyny pro odstraňování

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Opatření pro bezpečné zacházení

Zamezte styku s kůží a očima.

Nevdechujte páry nebo rozprášenou mlhu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Chraňte před teplem. Nádoby skladujte dobře uzavřené na suchém, dobře větraném místě.

Pokyny ke společnému skladování

Chraňte proti Báze, Oxidační činidla, Kovy

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Laboratorní chemikálie

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Mezní hodnoty

Číslo CAS

Látka

ppm

mg/m³

vlá/cm³

Kategorie

Druh

7664-93-9 Kyselina sírová, jako SO3

-

1

- 2

PEL

NPK-P

8.2 Omezování expozice

Vhodné technické kontroly

Typ ochranného prostředku musí být zvolen podle koncentrace a množství nebezpečné látky na

příslušném pracovišti.

Hygienická opatření

Před pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce.

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 03.07.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

2449-03 Sulfuric Acid, 5.25 N

Datum vydání: 14.08.2013 Kód produktu: 244903

Strana 4 z 8

Ochrana očí a obličeje

Ochranné brýle s bočními kryty

Ochrana rukou

Preventivní ochrana pokožky prostřednictvím krému na ochranu pokožky.

Rukavice odolávající chemikáliím, vyrobené z butylkaučuku nebo nitrilkaučuku kategorie III podle EN 374.

V případě přímého kontaktu: Materiál rukavic: Tloušťka plastu: 0,70 mm Doba protržení: >480 min. V

případě potřísnění: Materiál rukavic: Tloušťka nitrilového kaučuku: 0,20 mm Doba protržení: >30 min

Ochrana kůže

Zabraňte potřísnění pokožky a oděvu a vniknutí do očí.

Ochrana dýchacích orgánů

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:

Barva:

Zápach:

kapalný

bezbarvý

bez zápachu

pH (při 20 °C): < 0,5

Informace o změnách fyzikálního stavu

Bod tání/rozmezí bodu tání:

Bod varu/rozmezí bodu varu:

Sublimační bod:

Bod měknutí:

Bod tekutosti:

Bod vzplanutí:

Hořlavost

tuhé látky:

plyny:

Výbušné vlastnosti

nepoužitelné

Meze výbušnosti - dolní:

Meze výbušnosti - horní:

Zápalná teplota:

Bod samozápalu

tuhé látky:

plyny:

Teplota rozkladu:

Oxidační vlastnosti

nepoužitelné

Tlak par:

Hustota (při 20 °C):

Sypná hmotnost:

Rozpustnost ve vodě:

nepoužitelné

100 °C

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

data neudána

1,047 g/cm³

nepoužitelné

rozpustná látka

Metoda

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 03.07.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

2449-03 Sulfuric Acid, 5.25 N

Datum vydání: 14.08.2013 Kód produktu: 244903

Strana 5 z 8

Rozpustnost v jiných rozpouštědlech

data neudána

Rozdělovací koeficient:

Dynamická viskozita:

Kinematická viskozita:

Vytoková doba:

Relativní hustota par:

Relativní rychlost odpařování:

Zkouška na oddělení rozpoušdel:

Zkouška na oddělení rozpoušdel:

9.2 Další informace

Obsah pevné látky:

data neudána

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

nepoužitelné

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Látky a směsi korozivní pro kovy

10.2 Chemická stabilita

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Reaguje s těmito látkami: Silné báze, Oxidační činidla

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Extrémní teploty a přímé sluneční záření. Při zahřívání se rozkládá.

10.5 Neslučitelné materiály

Báze, Oxidační činidla

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Při reakci s kovy se uvolňuje vodík.

Další údaje

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

Číslo CAS

Název

Cesty expozice

Metoda

Dávka

Druh

Pramen

7664-93-9 Kyselina sírová ... %

orální

LD50

mg/kg

2140 mg/kg

krysa

Dráždění a leptání

Výrobek způsobuje poleptání očí , pokožky a sliznic.

Senzibilizační účinek

Žádný známý účinek.

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako škodlivina specifická pro cílové orgány, jediná expozice.

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 03.07.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

2449-03 Sulfuric Acid, 5.25 N

Datum vydání: 14.08.2013 Kód produktu: 244903

Strana 6 z 8

Účinky po opakované nebo déletrvající expozici

Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako škodlivina specifická pro cílové orgány, opakovaná expozice.

Karcinogenita, mutagenita a toxické účinky pro reprodukční

Neobsahuje žádnou složku vedenou jako karcinogen

Nebezpečnost při vdechnutí

Žádná klasifikace toxicity vdechováním

Specifické účinky při pokusech se zvířaty

Zkušenosti z praxe

Kyselina sírová ... %:

LD50/orálně/krysa = 2140 mg/kg

LC50/inhalačně/1h/krysa = 347ppm/1hr

Jiná pozorování

Není známo.

Jiné údaje

Nelze vyloučit jiné nebezpečné vlastnosti. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s

chemikáliemi.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Číslo CAS

7664-93-9

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

Název

Toxicita pro vodní

organismy

Kyselina sírová ... %

Akutní toxicita crustacea EC50 42,5 mg/l 48

Metoda Dávka h Druh

Pramen

12.2 Perzistence a rozložitelnost

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

12.3 Bioakumulační potenciál

data neudána

12.4 Mobilita v půdě

data neudána

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

data neudána

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Zabraňte vypuštění do okolního prostředí.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku

V souladu s místními a národními předpisy.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad

160506 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 03.07.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

2449-03 Sulfuric Acid, 5.25 N

Datum vydání: 14.08.2013 Kód produktu: 244903

Strana 7 z 8

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad/nepoužité výrobky

160506 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů

160506 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)

14.1 Číslo OSN:

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)

3264

Další příslušné údaje (Vnitrozemská lodní přeprava)

Neprověřeno

Přeprava po moři (IMDG)

14.1 Číslo OSN:

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

Marine pollutant:

EmS:

Letecká přeprava (ICAO)

14.1 Číslo OSN:

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Nebezpecný pro životní prostředí:

Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.

8

III

3264

Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

2449-03 Sulfuric Acid, 5.25 N

Datum vydání: 14.08.2013 Kód produktu: 244903

Strana 8 z 8

analýzu a účely testování. Tato sada poukazuje na následující klasifikace: UN3316 chemický test, třída

9, skupina balení II, EMS F-A, S-P

Tyto prepravi údaje se týkají celé zásílky !

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky

nebo směsi

Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí

Pracovní omezení:

Všimněte si poznámky ve směrnici 94/33/ES, týkající se ochrany mladých

lidí v zaměstnání.

Další pokyny

Právní předpisy, které se vztahují na směs

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a

omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice

1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice

Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění

nařízení Rady (ES) č. 1354/2007, ve znění nařízení komise (ES) č. 987/2008 ze dne 8. října 2008, ve

znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, ve znění

nařízení Komise (ES) ze dne 16. února 2009, č. 134/2009, včetně tiskové opravy uveřejněné v Úředním

věstníku Evropské unie L 36 ze dne 5. 2. 2009, str. 84, ve znění nařízení Komise (ES) č. 552/2009 ze

dne 22. června 2009. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně

některých zákonů (chemický zákon) ve znění pozdějších předpisů

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16: Další informace

Změny

Posouzení bezpečnosti látky pro složky sloučeniny nebude prováděno.

Oddíly bezpečnostního listu, které byly aktualizovány: 11

Plné znění R-vět uvedených v oddílech 2 a 3

35 Způsobuje těžké poleptání.

Plné znění H-vět uvedených v oddílech 2 a 3

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Jiné údaje

Údaje jsou založeny na dnešním stavu našich znalostí, nepředstavují však žádné zajištění vlastností

výrobku a neprokazují žádný smluvní právní poměr.

(Údaje o nebezpečných obsažených látkách budou vždy převzaty z posledního platného bezpečnostního listu

předchozího dodavatele.)

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 03.07.2013

More magazines by this user
Similar magazines