Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

kuratorium.wroclaw.pl

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

pl. Powstańców Warszawy 1, 50 – 951 Wrocław

Sekretariat Dolnośląskiego Kuratora Oświaty ................................................... 71 340-63-70, fax 340-63-74

Sekretariat Dolnośląskiego Wicekuratora Oświaty ............................................ 71 340-63-70, fax 340-63-74

Kancelaria Ogólna.......................................................................................... 71 340-63-48, fax 340-61-08

Wydział Rozwoju Edukacji .................................................................... 71 340-63-51, fax 71 340-63-50

Wrocław, 25 lipca 2011 r.

Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie,

W związku z pismem MEN DZSE-6221/74/CZ/2011 z dnia 22.07.2011r. związanym

z podjęciem działań dotyczących uruchomienia wypłaty jednorazowego zasiłku losowego na cele

edukacyjne w wysokości 1000 zł oraz objęcia wyjazdami edukacyjno-terapeutycznymi dzieci

z terenów dotkniętych skutkami burz i gwałtownych wichur, zwracam się z prośbą o bieżący

monitoring potrzeb i zgłaszanie w trybie ciągłym nowych uczniów do udzielanej pomocy.

W przypadku nasilających się oraz obejmujących kolejne tereny negatywnych zjawisk pogodowych

udzielana pomoc będzie rozszerzana na kolejne grupy uczniów.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: wyjazdy@kuratorium.wroclaw.pl .

Jednocześnie przypominam o możliwości ubiegania się o zwiększenie części oświatowej

subwencji ogólnej na 2011 r. ze środków 0,6 % rezerwy w celu dofinansowania kosztów likwidacji

szkód powstałych w obiektach szkół w wyniku zdarzeń losowych oraz klęsk żywiołowych.

Zgodnie z „Kryteriami podziału 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

na 2011 r.” przesłanymi do wszystkich JST przy piśmie z MEN z 15 marca br.

Nr DKOW-WJST-337-JJ-10/2011 samorządy mogą występować do Ministerstwa Edukacji

Narodowej z wnioskami o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności

w ramach następujących zadań:

- pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych (kryterium III),

- dofinansowanie JST, w których wystąpiły klęski żywiołowe ( kryterium VII).

Szczegółowe zasady ubiegania się o dofinansowanie oraz wzory wniosków zawarte

są w „Kryteriach podziału 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r.”.

Wnioski należy składać w dwóch kompletnych egzemplarzach i kierować do Ministerstwa

Edukacji Narodowej na następujący adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania

al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa


Wnioski jednostek samorządu terytorialnego dotyczące zwiększenia części oświatowej

subwencji ogólnej na 2011 r. z 0,6% rezerwy po ich zweryfikowaniu będą przedłożone do

zaopiniowania Stronie Samorządowej Zespołu do spraw Edukacji, Kultury i Sportu Komisji

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a następnie przekazywane do Ministra Finansów -

dysponenta 0,6% rezerwy.

Za realizację zadań związanych z podziałem 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji

ogólnej odpowiedzialni są pracownicy Wydziału Współpracy z Jednostkami Samorządu

Terytorialnego w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Wychowania MEN.

Imię i

nazwisko

Stanowisko Zakres zadań -

sprawy dotyczące

subwencji dla JST

z terenu

województw

Nr telefonu

Adres e-mail

Jerzy

Jakubczuk

naczelnik

wydziału

kieruje pracą

wydziału

22 34 74 286 Jerzy.Jakubczuk@men.gov.pl

Czesława

Kunkiewicz-

Waligóra

radca

ministra

mazowieckie,

warmińskomazurskie,

podlaskie

22 34 74 481

Czeslawa.Kunkiewicz-

Waligora@men.gov.pl

Barbara -

Wiak

Naborowska

główny

specjalista

22 34 74 542

dolnośląskie,

świętokrzyskie,

kujawskopomorskie

Barbara.Wiak-

Naborowska@men.gov.pl

Wioletta

Chwedorczuk

starszy

specjalista

śląskie,

opolskie,

podkarpackie,

łódzkie

22 34 74 679 Wioletta.Chwedorczuk@men.gov.pl

Joanna

Dalewska

starszy

specjalista

wielkopolskie,

małopolskie,

pomorskie

22 34 74 795 Joanna.Dalewska@men.gov.pl

Małgorzata

Szuryga

starszy

specjalista

lubelskie,

lubuskie, 22 34 74 796 Malgorzata.Szuryga@men.gov.pl

zachodniopomorskie

Dolnośląski Kurator Oświaty

Beata Pawłowicz

More magazines by this user
Similar magazines