кнопками

leidykla.eu

кнопками

ISSN 1392–6748

«Âàðâàðñêèå» ïîäðàæàíèÿ

ïðîâèíöèàëüíî-ðèìñêèì ôèáóëàì ñ

«êíîïêàìè» â Áàëòèè íà ôàçàõ C1–D1

Âëaäèìèð Èâaíoâè÷ Êóëàêîâ

Íà ñîâðåìåííîì ýòàïå èññëåäîâàíèÿ àñïåêòîâ

ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû Barbaricum ôèíàëà

ïîçäíåðèìñêîãî âðåìåíè è íà÷àëüíîãî ýòàïà

Âåëèêîãî ïåðåñåëåíèÿ íàðîäîâ (ôàçû Ñ2/D1–D1)

ó åâðîïåéñêèõ àðõåîëîãîâ ñôîðìèðîâàëîñü óñòîé-

÷èâîå ìíåíèå î âåäóùåé ðîëè âîñòî÷íîãåðìàíñêîãî

êóëüòóðíî-ýòíè÷åñêîãî ýëåìåíòà â

ôîðìèðîâàíèè ìàññèâà ôèáóë ñ òðåìÿ «êíîïêàìè»

(Bügelknopffibeln). Ïðè ýòîì îñíîâíîå çíà-

÷åíèå â ýòîì ïðîöåññå îòâîäèòñÿ àëåìàííàì â

þãî-çàïàäíîé ÷àñòè Ãåðìàíèè è âîñòî÷íûì ãåðìàíöàì

íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííîé ôåäåðàëüíîé

çåìëè Ìåcklenburg. Õàðàêòåðíîé ÷åðòîé ðàííèõ

ïàëü÷àòûõ ôèáóë ãåðìàíöåâ ÿâëÿþòñÿ òðè ïîëèýäðè÷åñêèå

«êíîïêè». Â àðåàëå ýñòèåâ ê âîñòîêó

îò äåëüòû ð. Âèñëû èçðåäêà âñòðå÷àþòñÿ

íàõîäêè àðáàëåòîâèäíûõ ôèáóë ñ ãðóøåîáðàçíûìè

«êíîïêàìè». Îáà âàðèàíòà ôèáóë ñ òðåìÿ

«êíîïêàìè» ðàçëè÷íûõ ôîðì âîñõîäÿò ê ïðîâèíöèàëüíî-ðèìñêèì

ôèáóëàì ñ «ëóêîâè÷íûìè»

íàâåðøèÿìè (Zwiebelknopffibeln, äàëåå – ôèáóëû

ZK), â IV â. í.ý. ÿâëÿâøèìèñÿ çíàêîì ñîöèàëüíîãî

ñòàòóñà ðèìñêîãî ñîëäàòà (Voß, 1998a,

c. 272). Ïðè ýòîì î÷åâèäíî îäíîé èç íàèáîëåå

ðàííèõ «âàðâàðñêèõ» ðåïëèê ýòèõ çàñò¸æåê

ÿâëÿåòñÿ àðáàëåòîâèäíàÿ ôèáóëà èç Nidam, òèï

AVII, 163, âñòðå÷àåìàÿ â ñåâåðî-ãåðìàíñêèõ

äðåâíîñòÿõ íà ôàçå Ñ3 (îê. 300/310–350/375 ãã.

ïî – Ethelberg, 1992, Fig. 4). Äëÿ âûÿñíåíèÿ

îñîáåííîñòåé ãåíåçèñà ôèáóë ñ òðåìÿ «êíîïêàìè»

ñ â Barbaricum íåîáõîäèìî ðàññìîòðåòü ýòàïû

ñëîæåíèÿ ïðîâèíöèàëüíî-ðèìñêîãî òèïà ôèáóë

ZK.

Îäèí èç îïðåäåëÿþùèõ àðõåòèï ôèáóë ZK

ïðèçíàêîâ – ïðîãèá Ñ-âèäíîé äóæêè ôèáóëû â

å¸ âåðõíåé ÷àñòè. Âïåðâûå â ìàññèâå ïðîâèíöèàëüíî-ðèìñêèõ

çàñò¸æåê îí ðåàëèçóåòñÿ íà

ïðóæèííûõ ôèáóëàõ AI, 22. Èõ âàðèàíò – AI,

22à – îòëè÷àåòñÿ ïðèñóòñòâèåì íà êîíöàõ ñòåðæíÿ

ïðóæèíû è íà êðþ÷êå, êðåïÿùåì âåðõíþþ

òåòèâó (obere Sehne), âïîëíå ôóíêöèîíàëüíûõ

ïîëóñôåðè÷åñêèõ «êíîïîê»-ôèêñàòîðîâ (ðèñ. 1,

òèïû À22, À22à). Ïî äâóì óêàçàííûì ïðèçíàêàì

ôèáóëû AI, 22à ÿâëÿþòñÿ ñàìûì ðàííèì ïðèìåðîì

çàñò¸æåê ñ òðåìÿ «êíîïêàìè». Äàííûå àðòåôàêòû

áûëè ðàñïðîñòðàíåíû íà ñåâåðíîé îêðàèíå

Èìïåðèè â íèçîâüÿõ ðåê Ðåéí è Ìààñ íà ôàçàõ

À–Â1à = 15/10 ãã. äî í.ý. – 20/25 ãã. í.ý. (Völling,

1998, S. 47, 48). Ñëåäóþùèå ýòàïû ðàçâèòèÿ ôèáóë

ñ «êíîïêàìè» ê çàïàäó îò èìïåðñêîãî ëèìåñà

îáîçíà÷àþò çàñò¸æêè òèïîâ AVIII, 185 è AVIII,

187. Ïåðâàÿ èç íèõ – ïðóæèííàÿ, âòîðàÿ (êàê è

áîëåå ïîçäíèå âàðèàíòû ôèáóë) – øàðíèðíàÿ

(ðèñ. 1, À185, À187). Íà ïîçäíåéøåì âàðèàíòå

ïðóæèííîé ôèáóëû (êîíåö II â. í.ý. = ôàçà Â2/

Ñ1) å¸ íîæêà óêðàøàåòñÿ ëîêàëüíûìè áîêîâûìè

âåðòèêàëüíûìè ôàñêàìè.

Ïðèìåðíî ýòèì âðåìåíåì (øèðå – ôàçà Ñ1à)

äàòèðóþòñÿ îáðàçöû âîñòî÷íîé âåðñèè ðàííèõ

ôèáóë ñ òðåìÿ «êíîïêàìè» – çàñò¸æêè ãðóïïû

ÀVII, îòíîñèìûå â ðàìêàõ óêðàèíñêîé àðõåîëîãèè

ê íåñëóõîâñêîé ñåðèè. Ýòè óïðîù¸ííûå ôîðìû

ïðîâèíöèàëüíî-ðèìñêèõ ôèáóë, ñíàáæ¸ííûõ

öåíòðàëüíîé «êíîïêîé» äëÿ ôèêñàöèè âåðõíåé

òåòèâû, íà ðàííåé ôàçå ÷åðíÿõîâñêîé êóëüòóðû

ìîãëè èçãîòàâëèâàòüñÿ â ìàñòåðñêîé, ðàñïîëîæåííîé

â âåðõîâüÿõ ð. Äíåñòðà (Ãîðîõîâñêèé,

Ãîïêàëî, 2004, ñ. 125). Íå èñêëþ÷åíî òî, ÷òî

èìåííî ôèáóëû óïîìÿíóòîé âûøå íåñëóõîâñêîé

ñåðèè ñòàëè ïðîòîòèïàìè äëÿ ïîçäíåéøèõ ÷åðíÿõîâñêèõ

è âåëüáàðñêèõ ôèáóë ñ òðåìÿ «êíîïêàìè»

(ñì. íèæå).

Îñîáî ðîñêîøíûå ôèáóëû ZK îáíàðóæåíû â

Ïîäóíàâüå, âûïàâ òàì â ðåçóëüòàòå òðàãè÷åñêèõ

66


„Âàðâàðñêèå“ ïîäðàæàíèÿ ïðîâèíöèàëüíî-ðèìñêèì ôèáóëàì ñ „êíîïêàìè“ â Áàëòèè íà ôàçàõ C1–D1

ñîáûòèé Ìàðêîìàííñêèõ âîéí. Øàðíèðíûå

ôèáóëû òèïà AVIII, 187 óæå ÿâëÿëèñü âïîëíå

ñëîæèâøèìèñÿ çàñò¸æêàìè ZK, ÷àñòè êîìïëåêñà

óáîðà ëåãèîíåðà (Voß, 1994, c. 516). Äóìàåòñÿ,

èìåííî ýòîò ñîöèàëüíûé àñïåêò ôèáóë ZK ñòàë

äëÿ «âàðâàðñêèõ» ìàñòåðîâ, òî÷íåå – äëÿ èõ çàêàç÷èêîâ

èç ñîñòàâà ãåðìàíñêèõ âîèíîâ, ðåøàþùèì

àðãóìåíòîì â âûáîðå ôèáóë ZK êàê

ïðåñòèæíîãî îáðàçöà äëÿ êîïèðîâàíèÿ. Íåìàëóþ

ðîëü â ïðèíÿòèè ýòîãî ðåøåíèÿ â ýïîõó Ìàðêîìàííñêèõ

âîéí ñûãðàëè óñòàíîâëåííàÿ Ðèìîì

òîâàðíàÿ áëîêàäà Barbaricum.

Äàæå ñïåöèôè÷åñêàÿ äëÿ ïðîâèíöèàëüíîðèìñêèõ

ìàñòåðîâ ýðãîíîìèêà ôîðìû ôèáóë ZKF

– øàéáîâèäíûé èëè ñòåðæíåâîé óïîð äëÿ áîëüøîãî

ïàëüöà ïðàâîé ðóêè ïðè çàñò¸ãèâàíèè

ôèáóëà (ðèñ. 1, AI, 22à, AVIII, 187) – áûëà ïåðåîñìûñëåíà

ãåðìàíöàìè êàê ïðÿìîóãîëüíàÿ ïëîùàäêà

íà íîæêå ó ëèòîãî èãëîïðè¸ìíèêà àðáàëåòîâèäíîé

ôèáóëû (ðèñ. 1, AVIII, 186) èëè êàê

ïðîâîëî÷íûé áëîê ó áîëåå ïîçäíåé (ôàçà C3 =

C2/D1) ïîäâÿçíîé ôèáóëû âèäà Nydam. Îäíàêî

Îñêàð Àëüìãðåí ïðåäïîëàãàë âîçíèêíîâåíèå

ðàííèõ ôîðì ôèáóë ZK èìåííî ïîä âëèÿíèåì

ãåðìàíñêèõ ïîäâÿçíûõ ôèáóë (Almgren, 1923,

c. 85). Â ïîñëåâîåííîå âðåìÿ ýòîò òåçèñ áûë

îòâåðãíóò ðÿäîì èññëåäîâàòåëåé (Àìáðîç, 1966,

ñ. 74). Ïîäâÿçíûå «âàðâàðñêèå» ôèáóëû, êàê áûëî

ïîêàçàíî âûøå, áåçóñëîâíî âòîðè÷íû îòíîñèòåëüíî

ïðîâèíöèàëüíî-ðèìñêèõ ôèáóë ZK.

Ñëåäóþùàÿ ñòóïåíü èõ ðàçâèòèÿ – ôèáóëû

òèïîâ AVIII, 190 è AVIII, 191 (ðèñ. 1). Ïåðâûé

èç ýòèõ òèïîâ îòíåñ¸í Ô. Ì. Ïð¸òòåëü ê òèïó 1

ñîáñòâåííî ôèáóë ZK (IV â. í.ý.) (Pröttel, 1991,

c. 348–351). À. Ê. Àìáðîç îòíîñèò òàêèå çàñò¸æêè

(òèï Àìáðîç 13,6) ê êîíöó III – íà÷àëó IV ââ.

(Àìáðîç, 1966, ñ. 74). Ýòè ôèáóëû îòëè÷àþòñÿ

òðåìÿ êðóïíûìè «êíîïêàìè», ïîõîæèìè íå íà

ëóêîâèöû, à, ñêîðåå, íà áóòîíû öâåòîâ. Åñëè

ôèáóëû òèïà AVIII, 190 ëèøåíû äåêîðàòèâíûõ

èçëèøåñòâ è ïðèíàäëåæàëè, ñêîðåå âñåãî, ðÿäîâûì

ðèìñêèì âîèíàì è «ìëàäøåìó êîìñîñòàâó»

ëåãèîíîâ, òî ôèáóëû òèïà AVIII, 191 ïîðàæàþò

ðîñêîøüþ ñâîåãî îôîðìëåíèÿ. Ïëîùàäêà

äëÿ óïîðà áîëüøîãî ïàëüöà íà íèõ îôîðìëåíà â

âèäå ëèñòà àêàíôà, à áîëüøèíñòâî äåòàëåé çàñò¸æêè

óêðàøåíî ðåçíûì èëè ÷åðí¸íûì ðàñòèòåëüíûì

îðíàìåíòîì. Èì æå äåêîðèðîâàíû è âïåðâûå

ïîÿâèâøèåñÿ ó «êíîïîê» ãðàíè. Øàðíèðíûé

ïðèíöèï çàñò¸æêè èãë ýòèõ ôèáóë âêëþ÷àåò ïðîâîëî÷íûé

ñòîïîð, ðàñïîëîæåííûé â íèæíåé ÷àñòè

èãëîïðè¸ìíèêà è íå ïîçâîëÿþùèé èãëå âûõîäèòü

èç íåãî áåç íåîáõîäèìîñòè. Èçãèá ñïèíêè ôèáóëû

èç ïîëóêðóãëîãî ïðåâðàùàåòñÿ â äóãîîáðàçíûé.

 ðàçëè÷íûõ ìåñòàõ êîðïóñà ôèáóë â å¸ âîñêîâîé

ôîðìå èìèòèðóþòñÿ ýëåìåíòû êîëüöåâîãî äåêîðà

çàñò¸æåê RG (òèïû AVI, 167, Å3).

Íà ñëåäóþùåé âåðñèè ïðîâèíöèàëüíî-ðèìñêèõ

ôèáóë ZK (íà÷. V â. í.ý.), ïðåäñòàâëåííîé íà

çíàìåíèòîì äèïòèõîíå ñ èçîáðàæåíèåì âîåíà÷àëüíèêà

Ñòèëèõîíà, äåòàëè äåêîðàòèâíûõ êàðòóøåé

âûõîäÿò çà ãðàíèöû íîæêè. Ïðèìèòèâíûå ïîäîáèÿ

êàðòóøåé – ìíîãî÷èñëåííûå áîêîâûå ôàñêè

– õàðàêòåðíû äëÿ áðîíçîâûõ ôèáóë ZK âòîðîé

òðåòè IV â. â ÷åðíÿõîâñêîì è âåëüáàðñêîì àðåàëàõ,

çíà÷èòåëüíî ðåæå – â þãî-âîñòî÷íîé Áàëòèè.

Ãðàíè íà «êíîïêàõ» ïðåäñòàâëåíû íà íåêîòîðûõ

áðîíçîâûõ ôèáóëàõ òèïà AVIII, 190 ñåðåäèíû

IV â. í.ý. èç öåíòðàëüíîé ÷àñòè Âåëèêîãî

ßíòàðíîãî ïóòè (òåððèòîðèÿ ×åõèè), â äóíàéñêèõ

ïðîâèíöèé Èìïåðèè è íà ðîñêîøíûõ ôèáóëàõ

ZK ýïîõè ãóííñêèõ âîéí (ôàçà D2). Òàê êàê ýòè

«êíîïêè» íà çîëîòûõ ôèáóëàõ V â. ÿâëÿþòñÿ

ïîëûìè, èçãîòîâëåíèå èõ èç ñåãìåíòîâ (îáû÷íî

– øåñòè), ïðèäàþùèõ «êíîïêàì» ãðàí¸íûé âèä,

òåõíîëîãè÷åñêè àêòóàëüíî.  êîíöå V – íà÷àëå

VI ââ. «êíîïêè» ñ ãðàíÿìè ïðåâðàùàþòñÿ íà

ôèáóëàõ òèïà Jerusalem (ðèñ. 2, 1) â ìàêîâèäíûå

íàâåðøèÿ (Schulze-Dörrlamm, 2000, Abb. 5, 3).

Ñõîäíûå íàâåðøèÿ ïðèñóòñòâóþò íà «çâåðèíîãîëîâûõ»

àðáàëåòîâèäíûõ ôèáóëàõ çàïàäíûõ

áàëòîâ (ðèñ. 2, 2–5), èñïûòàâøèõ âëèÿíèå òðàäèöèé

âèäèâàðèåâ (Êóëàêîâ, 1998, ñ. 109). Ñòîëü

ÿâíàÿ ÷åðòà ïîçäíåðèìñêèõ óêðàøåíèé, êàê

ìàêîâèäíûå íàâåðøèÿ ôèáóë, ìîãëà îêàçàòüñÿ â

Áàëòèè â ðåçóëüòàòå óõîäà ãåðóëîâ â 493–512 ãã.

èç Èòàëèè è Ïîäóíàâüÿ íà Þòëàíä (âåðîÿòíî –

ïî ð. Âèñëå, ÷åðåç àðåàë âèäèâàðèåâ) (Áóäàíîâà,

2000, ñ. 199). Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ïðåäïîëàãàòü

ïîÿâëåíèå ïåðâûõ îáðàçöîâ áàëòñêèõ ôèáóë ñ

ìàêîâèäíûìè íàâåðøèÿìè íå â öåëîì â VI â.

(Bliujiene, 2002, c. 155), à íà÷àëîì VI â. Ïîêàçàòåëåí

ôàêò ñõîäñòâà ïàðàìåòðîâ çàñò¸æêè òèïà

Jerusalem è ðîäñòâåííûõ åé çàïàäíîáàëòñêèõ ôèáóë

(ýòàëîí äëèíû íîæêè ôèáóëû îò 7 äî 8 ñì).

Ýòîò êðóïíûé ïàðàìåòð è îòñóòñòâèå ïàð òàêèõ

67


Âëaäèìèð Èâaíoâè÷ Êóëàêîâ

Ðèñ. 1. Ôèáóëû ñ «ëóêîâè÷íûìè íàâåðøèÿìè» è èõ ïðîòîòèïû (ïî Almgren, 1923, Taf. I, VIII; 22a – Böhme-

Schönberger, 1998, Abb. Abb. 7, 1, 2).

1 pav. Segës su svogûninëmis galvutëmis ir jø prototipai (pagal Almgren, 1923, Taf. I, VIII; 22a – Böhme-Schönberger, 1998, Abb. 7, 1, 2)

68


„Âàðâàðñêèå“ ïîäðàæàíèÿ ïðîâèíöèàëüíî-ðèìñêèì ôèáóëàì ñ „êíîïêàìè“ â Áàëòèè íà ôàçàõ C1–D1

Ðèñ. 2. Ôèáóëû ñ ìàêîâèäíûìè «êíîïêàìè»: 1 – Èåðóñàëèì, èç ìîãèë «Ïðîôåòîâ»; 2 – ïîãð. 381 ìîãèëüíèêà

ßóíåéêÿé (Éîíèøêèíñêèé ð-í Ëèòâû); 3 – êîëëåêöèÿ Èíñòèòóòà äî- è ðàííåé èñòîðèè Âåíñêîãî

Óíèâåðñèòåòà, Èíâ. ¹ 28.195; 4 – ïîãð. 38 ìîãèëüíèêà Òóìÿíû (Âàðìèíüñêî-Ìàçóðñêîå âîåâ. Ïîëüøè); 5 –

êóðã. 2 ìîãèëüíèêà Ãåéñòàóòû (Ëèåïàéñêèé ð-í Ëàòâèè) (ïî: 1 – Schulze-Dörrlamm, 2000, Abb. 5, 3; 2 – Bliujiene,

2002, fig. 8, 3; 3 – Kulakov, Ðimënas, 1992, Abb. 1, 2; 4, 5 – Êóëàêîâ, 1990, ðèñ. 3, 9; 4, 1).

2 pav. Segës su aguonos formos galvutëmis: 1 – Jeruzalë, ið „Protheten“ kapo; 2 – kapas 381, Jauneikiai (Joniðkio r., Lietuva); 3 – ið

Vienos universiteto Prieðistorës ir ankstyvøjø istoriniø laikø instituto radiniø kolekcijos, Inv. Nr. 28.195; 4 – kapas 38, Tumiany

kapinynas (Varmijos–Mozûrø vaivadija, Lenkija); 5 – pilkapis 2, Geistautø kapinynas (Liepojos r., Latvija) (pagal: 1 – Schulze-

Dörrlamm, 2000, Abb. 5, 3; 2 – Bliujienë, 2002, pav. 8, 3; 3 – Kulakov, Ðimënas, 1992, Abb. 1, 2; 4, 5 – Êóëàêîâ, 1990, Abb. 3, 9;

4, 1)

ôèáóë óêàçûâàþò íà èõ ïðèíàäëåæíîñòü ê ìóæñêîìó

óáîðó â êà÷åñòâå çàñò¸æêè ïëàùà.

Íàêîíåö, â íà÷àëå VI â. èòàëèéñêèå ìàñòåðà

ïåðåõîäÿò ê èçãîòîâëåíèþ èíäèâèäóàëüíûõ ðîñêîøíûõ

ôèáóë (ïðèìåð – íàõîäêà èç Pistoja),

ñîõðàíÿþùèõ îáùèå î÷åðòàíèÿ çàñò¸æåê ZKF è

óïîìÿíóòûé âûøå âèíòîâîé ïðèíöèï èãëû.

Îäíàêî «êíîïêè» íà òàêèõ çàñò¸æêàõ óæå îòñóòñòâóþò,

óñòðàí¸ííûå êàê àíàõðîíèçì, çà íåíàäîáíîñòüþ.

Òàêèì îáðàçîì, ìåæäó ýïîõàìè

Àâãóñòà è Òåîäîðèõà ïîçäíåàíòè÷íûå ìàñòåðà êàê

â öåíòðå, òàê è íà îêðàèíàõ Èìïåðèè èçãîòàâëèâàëè

ôèáóëû ZK, ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ÿâëÿâøèåñÿ

àòðèáóòîì ñíà÷àëà ðÿäîâûõ ëåãèîíåðîâ,

çàòåì – âûñøèõ ÷èíîâ ðèìñêîé àðìèè, à â èòîãå

ñòàâøèå ïðèíàäëåæíîñòüþ óáîðà «âàðâàðñêèõ»

êîðîëåé.

Äëÿ ýòèõ âëàñòèòåëåé ïåðâûõ ðàííåôåîäàëüíûõ

êîðîëåâñòâ ôèáóëû ZK ñëóæèëè çíàêîì ñîîòâåòñòâèÿ

ñòàòóñà êîðîëåé ðàíãó âûñîêèõ (íî íå

âûñøèõ!) ñàíîâíèêîâ Èìïåðèè. Âëàäûêè Êîíñòàíòèíîïîëÿ,

êàê ïîêàçûâàþò ìîçàèêè Ðàâåííû

VI â., íîñèëè áîëåå ñëîæíûå çàñò¸æêè ñ ïîäâåñêàìè.

Èíà÷å ñêëàäûâàëàñü ñèòóàöèÿ ñ óäîâëåòâîðåíèåì

ïðåñòèæíûõ àìáèöèé ãåðìàíñêèõ âîæäåé

69


Âëaäèìèð Èâaíoâè÷ Êóëàêîâ

Ðèñ. 3. «Âàðâàðñêèå» ðåïëèêè ôèáóë ñ «ëóêîâè÷íûìè íàâåðøèÿìè» â íèçîâüÿõ ðåê Ýëüáû (1–3) è Âèñëû (6, 7),

â ÷åðíÿõîâñêîì àðåàëå (4, 5): 1, 2 – Pritzier, òèï Leutenkirch è Leipferdingen (Kr. Ludwigslust, Mecklenburg-

Vorpommern); 3 – òèï Ulm; 4 – Bîrlad-Valea-Seaca, ïîãð. 342; 5 – Izvoare-Neamt, ïîãð. 10; 6 – áûâø. Greibau,

Kr. Samland, ïîãð. 56 (íàéäåíà ñðåäè êàëüöèíèðîâàííûõ êîñòåé â óðíå ñ ñîñóäîì-ïðèñòàâêîé, ÿíòàðíîé

áóñèíîé, ñ áðîíçîâûì êîëüöîì è ñ æåëåçíîé ïðÿæêîé), 7 – Wielbark, ïîãð. 548 (1–3 – ïî: Voß, 1998à, Abb. 3,

3, 4; Abb. 9, 1, 2; 4, 5; 7 – Kazanski, 1998, fig. 5, 2–6; 6 – Tischler, Êåmkå, 1902, Taf. V,19).

3 pav. Segiø svogûninëmis galvutëmis „barbariðkos“ imitacijos Elbës þemupyje (1–3), Vyslos regione (6, 7) ir Èerniachovo kultûros

areale(4–5): l, 2 – Leutenkircho ir Leipferdingeno tipas, Pritzier (Ludwigslust apskritis, Meklenburgo – Aukðtutinës Pomeranijos

þemë, Vokietija); 3 – Ulm tipas; 4 – Bîrlad-Valea-Seaca, kapas 342; 5 – Izvoare-Neamt, kapas 10; 6 – buv. Greibau, Sambijos

apskritis (dab. Kaliningrado sr., Rusija), kapas 56 (atrasta tarp degintiniø kauliukø urnoje, buvusioje kartu su puodu, kape aptikta

gintaro karolis, bronzinis þiedas ir geleþinë sagtis); 7 – Wielbark, kapas 548 (1–3 – pagal: Voß, 1998a, Abb. 3, 3, 4; Abb. 9, 1, 2; 4, 5;

7 – Kazanski, 1998, fig. 5,2–6; 6 – Tischler, Kemke, 1902, Taf. V, 19)

70


„Âàðâàðñêèå“ ïîäðàæàíèÿ ïðîâèíöèàëüíî-ðèìñêèì ôèáóëàì ñ „êíîïêàìè“ â Áàëòèè íà ôàçàõ C1–D1

IV â. í.ý. Áûëî íåâåðîÿòíî ñëîæíî äëÿ «âàðâàðñêîé»

çíàòè çàïîëó÷èòü ôèáóëû ZK èìåííî

ðèìñêîé ðàáîòû. Èñêëþ÷åíèÿìè âûãëÿäÿò â

Barbaricum èõ ýëèòíûå ýêçåìïëÿðû (êàê, íàïðèìåð,

â ïîãðåáåíèè 2/1917 Leuna – Voß, 1998b,

Abb. 8, 4). Êàê ïðàâèëî, ñíåäàåìûå æåëàíèåì

âûãëÿäåòü êàê ðèìñêèé âîåíà÷àëüíèê èëè, ïî

ìåíüøåé ìåðå, êàê öåíòóðèîí èëè âåòåðàí

ëåãèîíîâ, ãåðìàíñêèå âîèíû ñ íà÷àëà IV â. í.ý.

(Àìáðîç, 1966, ñ. 75) çàêàçûâàëè ñâîèì ìàñòåðàì

ïðóæèííûå (ôàêòè÷åñêè – àðáàëåòîâèäíûå) ðåïëèêè

ïðîâèíöèàëüíî-ðèìñêèõ ôèáóë ZK. Ïðîöåññ

ðåïëèöèðîâàíèÿ íà÷àëñÿ óæå îê. 300 ã. Ïîçäíåå

ãåðìàíñêèå ïîäðàæàíèÿ V–VI ââ. ñ ëåâîñòîðîííèì

ðàñïîëîæåíèåì ïðîðåçè äëÿ çàñò¸æêè â èãëîïðè¸ìíèêå

ñëåâà îòëè÷àþòñÿ îò ðèìñêèõ è ðàííåâèçàíòèéñêèõ

ôèáóë, êîòîðûå èñïîëüçîâàëè

ïðîðåçü, ðàñïîëîæåííóþ â ïðàâîé ñòîðîíå èãëîïðè¸ìíèêà,

ðàñïîëîæåííîãî ñâîèì òîðöîì ââåðõ.

Ýòè ðåïëèêè ñîõðàíÿþò îñíîâíûå ïðèçíàêè

ñâîèõ ïðîòîòèïîâ, ïðîâèíöèàëüíî-ðèìñêèõ ôèáóë

òèïà AVIII, 190 – øåñòèóãîëüíûé â ñå÷åíèè

ñòåðæåíü-äåðæàòåëü èãëû, ñôåðîèäíûå «êíîïêè»,

ïî äâå ôàñêè ñ áîêîâ íîæêè. Ïðàâäà, ýòè ïðèçíàêè

àêòóàëüíû ëèøü äëÿ çàñò¸æåê-äåðèâàòîâ èç

àðåàëîâ ÷åðíÿõîâñêîé è âåëüáàðñêîé êóëüòóð ôàçû

D1 (ðèñ. 3, 4–7). Èõ ñâÿçü ñ áîëåå ðàííèìè ôèáóëàìè

íåcëóõîâñêîé ñåðèè ïîä÷¸ðêèâàåòñÿ íàëè-

÷èåì ó òåõ è äðóãèõ ñïèíîê òðåóãîëüíîãî ñå÷åíèÿ.

Îäíàêî ñåðü¸çíûì èìïóëüñîì äëÿ ñòàíîâëåíèÿ

ôèáóë ZK â Âîñòî÷íîé Åâðîïå áûëî çíàêîìñòâî

ãåðìàíñêèõ îáèòàòåëåé ýòèõ àðåàëîâ ñ ðèìñêèìè

ôèáóëàìè ZK. Îíî, î÷åâèäíî, ñòàëî âîçìîæíûì

ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ Èìïåðàòîðîì Êîíñòàíöèåì

ñîþçà ñ íèìè â 330 ã. (Ùóêèí, 1999, ñ. 94).

Âîñòî÷íûå ãîòû ñòàëè ôåäåðàòàìè Èìïåðèè è,

êàçàëîñü áû, òåïåðü ïî ïðàâó ìîãëè íîñèòü çàñò¸æêè

ëåãèîíåðîâ. Ñïåöèôè÷íîé ÷åðòîé ÷åðíÿõîâñêèõ

è âåëüáàðñêèõ ðåïëèê ôèáóë ZK ÿâëÿåòñÿ

ïîëóêðóãëûé ùèòîê, îò êîòîðîãî îòõîäèò öåíòðàëüíàÿ

«êíîïêà». Âîçìîæíî, ãåíåçèñ ýòèõ

ôèáóë ñâÿçàí ñ ïðîâèíöèàëüíî-ðèìñêèìè çàñò¸æêàìè

ZK òèïà Keller 1 (êîíåö III – íà÷àëî IV

ââ.), ãäå öåíòðàëüíàÿ «êíîïêà» çàìåíåíà îâàëüíûì

ùèòêîì (òèï èçâåñòíîãî â àíòè÷íîì èñêóññòâå

äåêîðàòèâíîãî «ùèòà àìàçîíîê») (Schulze-

Dörrlamm, 2000, c. 601, Abb. 2).

Ãåðìàíñêèå ïëåìåíà ôðèçîâ, õàâêîâ, ñàêñîâ è

áóðãóíäîâ, â IV â. ðàçíûìè ïî ÷èñëåííîñòè

ãðóïïàìè çàíèìàâøèå òåððèòîðèþ â íèæíåì

òå÷åíèè ð. Ýëüáà (ó þæíîé îêîíå÷íîñòè ïîëóîñòðîâà

Þòëàíä, íûíå – çåìëÿ Mecklenburg-

Vorpommern), è àëåìàííû â ñðåäíåì òå÷åíèè

ð. Ðåéí, ñîçäàëè ñâîþ âåðñèþ ðåïëèê ôèáóë ZK.

Îíè, êàê è óïîìÿíóòûå âîñòî÷íî-ãîòñêèå èçäåëèÿ,

êîïèðóþò ôèáóëû ZK òèïîâ A VIII,190 è A VIII,

191, íî õàðàêòåðèçóþòñÿ ãðàí¸íûìè, ìíîãîóãîëüíûìè

«êíîïêàìè» (ðèñ. 3, 1–3). Òàê çàïàäíî-ãåðìàíñêèå

ìàñòåðà ïûòàëèñü ïåðåäàòü ñïåöèôèêó

ãðàí¸íûõ «êíîïîê» ðîñêîøíûõ ðèìñêèõ

èçäåëèé.

 þãî-âîñòî÷íîé Áàëòèè, â ïîçäíåðèìñêîå

âðåìÿ åù¸ íå âûøåäøåé èç êðóãà ãåðìàíñêèõ

äðåâíîñòåé, èçâåñòíû åäèíè÷íûå íàõîäêè íå

òîëüêî ôèáóë ZK, íî äàæå èõ ïðåäøåñòâåííèö

òèïà ÀI, 22 (ðèñ. 4, 1, 2). Îäíàêî íåñìîòðÿ íà

áëèçîñòü è òåñíûå êîíòàêòû ñ âåëüáàðñêèì àðåàëîì

ëþáîâèäçñêîé ôàçû, îæèäàâøèõñÿ áûëî â

ßíòàðíîì êðàå íàõîäîê äåðèâàòîâ ôèáóë ZK ñ ãëàäêîé

ïîâåðõíîñòüþ «êíîïîê» íå ìíîãî (ðèñ. 4,

4, 5). Èíòåðåñíî, ÷òî îáà âàðèàíòà äåðèâàòîâ

çàñò¸æåê â ïîãðåáåíèè Se-24 (ìîãèëüíèê Ëþáëèíî)

ñîâïàäàþò (ðèñ. 4, 4). Íå èñêëþ÷¸í ôàêò

âëèÿíèÿ òðàäèöèè èçãîòîâëåíèÿ «êíîïîê» ñ ãðàíÿìè

íà äåòàëè ïîçäíåéøèõ àðáàëåòîâèäíûõ «çâåðèíîãîëîâûõ»

ôèáóë ñ ìàêîâèäíûìè «êíîïêàìè»

(ðèñ. 2, 2, 4, 5).

Ãëàäêèå è ãðàí¸íûå «êíîïêè» ñîâïàäàþò è â

ïîãð. L-25 (Á. Èñàêîâî, Ãóðüåâñêèé ð-í Êàëèíèíãðàäñêîé

îáë.), ðàñêîïàííîì Ê. Í. Ñêâîðöîâûì.

Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, âûðàæàþ ïðèçíàòåëüíîñòü

ýòîìó êàëèíèíãðàäñêîìó àðõåîëîãó çà

ïðåäîñòàâëåíèå ðèñóíêà ýòîãî êîìïëåêñà ê ïóáëèêàöèè

â äàííîé ñòàòüå. Ôèáóëà ZK èç L-25

(ðèñ. 5, 7) èìååò óçêóþ, äóãîîáðàçíî âûãíóòóþ

ñïèíêó (êàê è ôèáóëû èç Wa-42 è èç Se-24–

ðèñ. 4, 3, 4), äåëàþùóþ å¸ íàñëåäíèöåé òðàäèöèé

çàñò¸æåê òèïà Lauriacum, õàðàêòåðíûõ äëÿ ÷åðíÿõîâñêèõ

äðåâíîñòåé ôàçû Ñ3b(Ñ2/D1) (Tejral,

1986, c. 236, Abb. 6). Ýòîò âûâîä ïîçâîëÿåò è

ôèáóëó èç L-25, è âåñü ýòîò êîìïëåêñ äàòèðîâàòü

ôàçàìè Ñ3b(Ñ2/D1)–D1 (îê. 360–400 ãã. í.ý.). Â

åãî ñîñòàâå ïðèñóòñòâóåò ôðàãìåíòèðîâàííàÿ àðáàëåòîâèäíàÿ

ôèáóëà, ÷üÿ ðèôë¸íàÿ ñïèíêà ïîç-

71


Âëaäèìèð Èâaíoâè÷ Êóëàêîâ

72


„Âàðâàðñêèå“ ïîäðàæàíèÿ ïðîâèíöèàëüíî-ðèìñêèì ôèáóëàì ñ „êíîïêàìè“ â Áàëòèè íà ôàçàõ C1–D1

âîëÿåò îòíåñòè ýòó íàõîäêó ê òèïó Schönwarling

(ðèñ. 5, 9, ñð. ñ ðèñ. 4, 5).

Ýòèì æå âðåìåíåì äàòèðóåòñÿ è ôèáóëà èç

ïîãð. H-59k 1 , òàêæå îáëàäàþùàÿ óçêîé è äóãîîáðàçíî

âûãíóòîé ñïèíêîé (ðèñ. 6, 1). Õîòÿ

òðåòüÿ, öåíòðàëüíàÿ «êíîïêà» íà ýòîé ôèáóëå

îòñóòñòâóåò, âñå å¸ îñòàëüíûå ïðèçíàêè (ïðîïèëûôàñêè

íà íîæêå, ãðàí¸íûå «êíîïêè» ïî êðàÿì

äåðæàòåëÿ ïðóæèíû) ñâèäåòåëüñòâóþò î ïðÿìîì

ðîäñòâå ýòîé çàñò¸æêè ñ çàïàäíîãåðìàíñêèìè

ôèáóëàìè-äåðèâàòàìè ôèáóë ZK òèïîâ AVIII, 190

è AVIII, 191.

Ïóáëèêóåìûå íîâûå êîìïëåêñû èç þãî-âîñòî÷íîé

Áàëòèè íà÷àëà ýïîõè Âåëèêîãî ïåðåñåëåíèÿ

íàðîäîâ ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ãåðìàíöû,

îáèòàâøèå â ßíòàðíîì êðàå íà èñõîäå

àíòè÷íîãî âðåìåíè, êàê è èõ çàïàäíûå ñîðîäè÷è,

àêòèâíî êîïèðîâàëè äåòàëè è êîíñòðóêòèâíûå

ïðèíöèïû ðèìñêèõ ôèáóë ZK êîíöà IV â. Ýòà

äàòà – terminus post quem äëÿ ïîÿâëåíèÿ â èñòîðè÷åñêîé

Ïðóññèè çàñò¸æåê ñ ãðàí¸íûìè «êíîïêàìè».

Èõ ñïåöèôè÷åñêèì îòëè÷èåì ÿâÿåòñÿ

çèãçàãîîáðàçíîå ðàñïîëîæåíèå ãðàíåé íà øàéáîâèäíîé

«êíîïêå». Ïðèìå÷àòåëüíî èñïîëüçîâàíèå

òàêèì æå îáðàçîì äåêîðèðîâàííûõ øàéá íà

êîíöàõ ñòåðæíÿ ïðóæèíû ó ðàííèõ òèïîâ ôèáóë

ñî çâåçäîîáðàçíîé íîæêîé (òèï Sternfußfibeln).

1

Ðèñóíîê ýòîãî êîìïëåêñà, ñëó÷àéíî îáíàðóæåííîãî

íà ìîãèëüíèêå Ãîðà Âåëèêàíîâ (Çåëåíîãðàäñêèé

ð-í), òàêæå ëþáåçíî ïðåäîñòàâëåí Ê.Í. Ñêâîðöîâûì.

Ýòè íàõîäêè íàõîäÿòñÿ â ÷àñòíîé êîëëåêöèè (ã.

Êàëèíèíãðàä).

Ýòè çàñò¸æêè, îòíåñ¸ííûå À. Áèòíåð-Âðóáëåâñêîé

ê òèïó V, ðàíåå áûëè îòíåñåíû àâòîðîì ýòèõ

ñòðîê ê ðóáåæó ýòàïîâ D2/D3 (Êóëàêîâ, 1998, ñ.

104, 105). Äàòèðîâêà ãðàí¸íûõ «êíîïîê»-øàéá

íà ôèáóëàõ-äåðèâàòàõ çàñò¸æåê ZK ôàçîé D 1

ïîçâîëÿåò ïðåäïîëàãàòü ñëîæåíèå çâ¸çä÷àòûõ

ôèáóë ñ òàêèìè «êíîïêàìè» óæå â ýòî âðåìÿ.

Êàê óæå îòìå÷àëîñü ðàíåå, ôèáóëû òèïà Sternfußfibeln

ôîðìèðóþòñÿ â ìèêðîðåãèîíå Õàéëëèáî

è íà Ñàìáèè ïîä íåïîñðåäñòâåííûì âëèÿíèåì

çàïàäíûõ ãåðìàíöåâ. Äåéñòâèòåëüíî, ïî Ã.-Ó.

Ôîññ ïðåäøåñòâåííèêè ýòèõ ôèáóë – çàñò¸æêè ñ

ãðàí¸íûìè «êíîïêàìè» òèïîâ Leitkirch è Leipferdingen

– ðàñïðîñòðàíåíû íà ôàçå D1 íà ñåâåðå

èñòîðè÷åñêîé Ñàêñîíèè (Voß, 1998a, Abb. 7). ×óòü

âîñòî÷íåå íà ôàçå Ñ 3

(îê. 300–350 ãã. í.ý.) áûòîâàë

òèï ôèáóë ñî ùèòîâèäíûìè ïëîùàäêàìè

íà êîíöå íîæêè è â öåíòðå äóãè (òèï Matthes C)

(Voß, 1998b, c. 149, Abb. 12), òàêæå ÿâëÿþùèõñÿ

ïðîòîòèïîì äëÿ çâ¸çä÷àòûõ ôèáóë Ïðóññèè. Ýòè

ôèáóëû ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç ìàòåðèàëüíûõ ïîêàçàòåëåé

äåÿòåëüíîñòè ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ

ãåðìàíñêèõ ïëåì¸í, îáîçíà÷åííûõ Éîðäàíîì

ýòíèêîíîì Vidivarii (ãîòñê. «ëþäè Âèäüè» – Êóëàêîâ,

2004, ñ. 39, 46), îáðàçîâàâøèõ â ãóííñêîå

âðåìÿ íåêîå «âàðâàðñêîå êîðîëåâñòâî» â íèçîâüÿõ

Âèñëû ñ öåíòðîì â ìèêðîðåãèîíå Õàéëëèáî. Ïî

Âóëüôñòàíó (IX â.) òåððèòîðèÿ, óñëîâíî ñîâïàäàþùàÿ

ñî çíà÷èòåëüíîé ÷àñòüþ àðåàëà ðàñïðîñòðàíåíèÿ

äðåâíîñòåé âèäèâàðèåâ, èìåíóåòñÿ

Witland. Ñêîðåå âñåãî, ýòî è åñòü ñîõðàíèâøååñÿ

â íàðîäíîé ïàìÿòè äî IX â. íàçâàíèå «êîðîëåâñòâà»

Âèäüè-Âèäåâóòà. Ðàíåå ìíîþ óæå âûäâèãàëîñü

ïðåäïîëîæåíèå îá àíãëî-ñàêñîíñêèõ êîð-

Ðèñ. 4. Ðåïëèêè ôèáóë ñ «ëóêîâè÷íûìè íàâåðøèÿìè» â èñòîðè÷åñêîé Ïðóññèè: 1 – Spychówko, woj. Warmiñsko-

Mazurskie, ïîãð. 136; 2 – Ost-Preußen; 3 – Ïåðâîìàéñêîå, Áàãðàòèîíîâñêèé ð-í, ïîãð. Wa-42 (áûâø. Warnikam, Kr.

Heiligenbeil); 4 – Ëþáëèíî, Çåëåíîãðàäñêèé ð-í, ïîãð. Se-24 (áûâø. Seerappen bei Metgethen, Kr. Samland) /1 – óðíà,

èçâåñòíàÿ ëèøü ïî àíàëîãèÿì, 2–4 – áðîíçîâûå ôèáóëû, ïðÿæêà, øàéáîâèäíàÿ ÿíòàðíàÿ áóñèíà, óçêèé îñåëîê,

óìáîí è ðóêîÿòü ùèòà/; 5 – Ëþáëèíî, Çåëåíîãðàäñêèé ð-í, ïîãð. Se-25 /1, 2 – áðîíçîâûå ôèáóëû, 3 – îäèí èç äâóõ

ñîñóäîâ-ïðèñòàâîê, óðíà, ìàëåíüêàÿ ïðÿæêà, ðàìêà ïðÿæêè ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû è äðóãèå íàõîäêè/. (1, 2 –

Nowakowski, 1995, Tab. XVII, 10, 11; 3 – Êóëàêîâ, 1997, ðèñ. 9; 4, 5 – Tischler, Êåmkå, 1902, S. 36).

4 pav. Lankiniø segiø su svogûninëmis galvutëmis pamëgdþiojimai istorinëje Prûsijoje: l – Spychówko (Varmijos-Mozûrø vaivadija,

Lenkija), kapas 136; 2 – Rytø Prûsija; 3 – Pervomajskoje, Bagrationovsko r. (Kaliningrado sr., Rusija), kapas Wa-42 (buv. Warnikam,

Heiligenbeilio apskritis, dab. Kaliningrado sr., Rusija); 4 – Liublino (Zelenogradsko r., Kaliningrado sritis, Rusija), kapas Se-24 (buv.

Seerappen prie Metgethen, Sambijos apskritis) /1 – urna, þinoma ið analogijø, 2–4 – bronzinës segës, dirþo sagtis, skritulio formos

gintaro karolis, galàstuvas, antskydis ir skydo rankena/; 5 – Liublino (Zelenogradsko r., Kaliningrado sr., Rusija), kapas Se-25/1, 2 –

bronzinës segës, 3 – vienas ið dviejø indø, urna, maþa sagtis, staèiakampio formos sagties lankelis ir kiti radiniai/ (1, 2 – Nowakowski,

1995, Tab. XVII, 10, 11; 3 – Êóëàêîâ, 1997, Abb. 9; 4, 5 – Tischler, Kemke, 1902, S. 36)

73


Âëaäèìèð Èâaíoâè÷ Êóëàêîâ

Ðèñ. 5. Ïëàí è âåùåâîé êîìïëåêñ ïîãð. L-25 ãðóíòîâîãî ìîãèëüíèêà Á. Èñàêîâî, Ãóðüåâñêèé ð-í (áûâø. Lauth,

Kr. Königsberg) (ðèñ. Ê. Í. Ñêâîðöîâà è Â. È. Êóëàêîâà).

5 pav. Kapo L-25 komplekso planas (plokðtinis kapinynas B. Isakovo, Gurjevo r., Kaliningrado sr., Rusija (buv. Lauth, Königsberg

apskritis)) (K. Skvorcovo ir V. Kulakovo pav.)

74


„Âàðâàðñêèå“ ïîäðàæàíèÿ ïðîâèíöèàëüíî-ðèìñêèì ôèáóëàì ñ „êíîïêàìè“ â Áàëòèè íà ôàçàõ C1–D1

Ðèñ. 6. Âåùåâîé êîìïëåêñ ïîãð. Í-59k ãðóíòîâîãî ìîãèëüíèêà Ãîðà Âåëèêàíîâ, Çåëåíîãðàäñêèé ð-í (áûâø.

Hünenberg bei Rantau-Neu Kuhren, Kr. Samland): 1 – áðîíçîâàÿ ôèáóëà, 2, 3 – áðîíçîâûå ïðÿæêà è ïîÿñíàÿ

íàêëàäêà (îáîéìèöà?), 4 – íàêîíå÷íèê êîïüÿ, 5 – îáëîìîê áðîíçîâîãî êîëüöà (îò äðåâêà êîïüÿ?), 6 – áîåâîé

íîæ, 7 – ëîù¸íûé ñîñóä-ïðèñòàâêà, 8 – áðîíçîâûé ïèíöåò; 9 – óðíà (ðèñóíîê ëþáåçíî ïðåäîñòàâëåí

Ê. Í. Ñêâîðöîâûì èç åãî ëè÷íîãî àðõèâà).

6 pav. Kapo H-59k kompleksas Gora Velikanov plokðtiniame kapinyne (Zelenogradsko r., Kaliningrado sr., Rusija, buv. Hünenberg

prie Rantau-Neu Kuhren, Sambijos apskritis): l – bronzinë segë; 2, 3 – bronzinë sagtis ir dirþo apkalas, 4 – ieties antgalis, 5 – bronzinio

þiedo nuolauþa (nuo ieties koto?), 6 – kovos peilis, 7 – indas, 8 – bronzinis pincetas; 9 – urna (K. Skvorcovo pieðinys, maloniai

pateiktas ið asmeninio archyvo)

75


Âëaäèìèð Èâaíoâè÷ Êóëàêîâ

Ðèñ. 7. Ðèìñêàÿ ïîðòóïåÿ òèïà balteus (ñëåâà – ðåêîíñòðóêöèÿ Ê. ôîí Êàðíàï-Áîðíõàéìa è É. Èëêåðà) è ïðÿæêè

ê íåé: 1 – Òîðñáåðã, 2 – Ñò¸ðëèíãå, 3 – Éîãó÷àé, 4 – Prussia-Museum (ïî: v. Carnap-Bornheim, Ilkjær, 1996,

Tab. 13; 1–3 – Tamulynas, 2005, 4 pav., 4 – ôîíäû ÊÎÈÕÌ).

7 pav. Romëniðko kalavijo „balteus“ perpetë ir jo sagtys (kairëje – K. Carnap-Bornheim ir J. Ilkjær rekonstrukcija): 1 – Thorsberg,

2 – Sterling, 3 – Joguèiai, 4 – „Prussia“ muziejus (pagal: Carnap-Bornheim, Ilkjær, 1996, Tab. 13; 1–3 – Tamulynas, 2005, 4 pav.,

4 – KSIMM fondai)

íÿõ ýòíî-êóëüòóðíîé ãðóïïû âèäèâàðèåâ, êàòàëèçèðîâàâøåé

ñëîæåíèå ïðóññêîé êóëüòóðû (Êóëàêîâ,

1998, ñ. 109). Ðÿä ïðèçíàêîâ ôèáóë-äåðèâàòîâ

ZK, êàê áûëî ïîêàçàíî âûøå, äåéñòâèòåëüíî

ñâÿçàí ñ àðåàëîì ðàññåëåíèÿ ñàêñîâ (èëè

èõ íåïîñðåäñòâåííûõ ïðåäøåñòâåííèêîâ – âîñòî÷íûõ

ôðèçîâ) íà ðàííåì ýòàïå ýïîõè Âåëèêîãî

ïåðåñåëåíèÿ íàðîäîâ. Ïðàâäà, ïîÿâëåíèå ýòèõ

ïðèçíàêîâ íà âåùåâîì ìàòåðèàëå ìîãèëüíèêîâ

ßíòàðíîãî êðàÿ ñîîòâåòñòâóåò ôàçå D2. Òàêèì

îáðàçîì, èëè ïðèçíàêè ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû

àëëîõòîíîâ-âèäèâàðèåâ ôîðìèðóþòñÿ â þãîâîñòî÷íîé

Áàëòèè åù¸ â êîíöå IV â., çàäîëãî äî

âîçâðàùåíèÿ âåòåðàíîâ ãóííñêèõ âîéí, ñ÷èòàâ-

76


„Âàðâàðñêèå“ ïîäðàæàíèÿ ïðîâèíöèàëüíî-ðèìñêèì ôèáóëàì ñ „êíîïêàìè“ â Áàëòèè íà ôàçàõ C1–D1

Ðèñ. 8. Ýìàëåâûå ðèìñêèå ôèáóëû íà çàïàäíîé îêðàèíå áàëòñêîãî ìèðà: 1 – ïîãð. 241 ìîãèëüíèêà Áàðòëèêîâî

(Áåëîñòîöêîå âîåâ. Ïîëüøè), 2 – Prussia-Museum (ïî: 1 – Nowakowski, 1985, pèc. II, 8; 2 – ôîíäû ÊÎÈÕÌ).

8 pav. Romëniðkos emaliuotos segës vakariniame baltø pasaulio pakraðtyje: 1 – kapas 241 Bartlikowo kapinyne (Balstogës vaivadija,

Lenkija), 2 – „Prussia“ muziejus (pagal: 1 – Nowakowski, 1985, pav. II, 8; 2 – KSIMM fondai)

øèõñÿ îñíîâîé äëÿ ñëîæåíèÿ îáùíîñòè âèäèâàðèåâ,

èëè ýòà îáùíîñòü ôîðìèðóåòñÿ åù¸ â ýïîõó

Ðàäàãàéñà è óæå èç äåëüòû Âèñëû è Ñàìáèè îòïðàâëÿåòñÿ

íà þã ó÷àñòâîâàòü â ðàçãðàáëåíèè Èìïåðèè

ïîä çíàì¸íàìè Àòòèëû. Âòîðîé âàðèàíò

ãåíåçèñà âèäèâàðèåâ êàæåòñÿ áîëåå ëîãè÷íûì, èáî

îáúÿñíÿåò, ïî÷åìó â ýïîõó ïîñò-Íåäàî îíè íå

ðàçîøëèñü ïî çåìëÿì ñâîèõ ïðåäêîâ, à îñòàëèñü

â Õàéëëèáî, íà êëî÷êå çåìëè Áàëòèè, ñòàâøåé

èì âòîðîé ðîäèíîé åù¸ çà ïîëâåêà äî êðîâàâîé

çàðè Êàòàëàóíñêèõ ïîëåé è ñòðàøíîãî çàêàòà

Íåäàî.

Êàê óæå óïîìèíàëîñü âûøå, ïîñëå ñîþçà, çàêëþ÷¸ííîãî

ñ ãåðìàíöàìè èìïåðàòîðîì Êîíñòàíöèåì

â 330 ã., âîñòî÷íûå ãîòû ñòàëè âûïîëíÿòü

ôóíêöèþ âîèíîâ-ôåäåðàòîâ Èìïåðèè è ïî ïðàâó

ìîãëè èìåòü äåòàëè óáîðà ëåãèîíåðîâ. Ñðåäè íèõ

– íå òîëüêî «âàðâàðñêèå» ðåïëèêè ôèáóë ZK, íî

è ïðÿæêè îò ïîðòóïåé äëÿ ìå÷à òèïà balteus (ðèñ.

7, ñëåâà), èìåþùèõ ôîðìó . Çàìåòíà ñòàíäàðòèçàöèÿ,

êîòîðîé îòâå÷àþò ïðÿæêè, íàéäåííûå

íà äàòñêèõ îñòðîâàõ è â Çàïàäíîé Ëèòâå (ðèñ. 7,

1–3). Ó. Ëóíä Õàíñåí è âñëåä çà íåé ìîëîäîé

ëèòîâñêèé àðõåîëîã Ë. Òàìóëèíàñ ïðåäïîëàãàþò

â êà÷åñòâå öåíòðà ðàñïðîñòðàíåíèÿ òàêèõ ïðÿæåê

íà ôàçàõ Ñ1b–C2 Þæíóþ Ñêàíäèíàâèþ (ïðåæäå

âñåãî – Òîðñáåðã è Èëëåðóï) (Tamulynas, 2005). Â

ýòèõ ïóíêòàõ, ÿâëÿâøèõñÿ îç¸ðíûìè (ïîçäíåå –

áîëîòíûìè) ñâÿòèëèùàìè îáùåãåðìàíñêîãî õàðàêòåðà,

êîíöåíòðèðîâàëèñü êóëüòîâûå ïîäíîøåíèÿ

èç ìíîæåñòâà ãåðìàíñêèõ ïëåìåííûõ ðåãèîíîâ,

â òîì ÷èñëå – èç Áàëòèè (Kulakov, 2001, c. 51).

Òàêèì îáðàçîì, Þæíóþ Ñêàíäèíàâèþ (òî÷íåå –

îñòðîâà çàïàäíîãî ñåêòîðà àêâàòîðèè Áàëòèêè) íå

ñëåäóåò ñ÷èòàòü ìåñòîì ïðîèçâîäñòâà -âèäíûõ

ïðÿæåê äëÿ ïåðåâÿçåé ðèìñêîãî ìå÷à. Îíè ÿâëÿþòñÿ

ðåçóëüòàòîì ðàçâèòèÿ ðèìñêèõ ïðÿæåê

ðàííåðèìñêîãî âðåìåíè (ôàçà Â1), èçâåñòíûõ â

ñîñòàâå ïîÿñîâ ëåãèîíåðîâ òèïà cinqulum â äðåâíîñòÿõ

Ñàìáèè (Kulakov, 2000, p. 33). Äàëüíåéøàÿ

ôîðìà ðàçâèòèÿ äàííûõ àðòåôàêòîâ – «âàðâàðñêèå»

ïîäðàæàíèÿ ðèìñêèì -âèäíû ïðÿæêàì – ïðåäñòàâëåíû

â ãåðìàíñêèõ äðåâíîñòÿõ áàññåéíà

ð. Ýëüáà, íûíåøíåãî Ìåêëåíáóðãà è â âåëüáàðñêîì

àðåàëå íà ôàçå Ñ2 â âèäå ïðÿæåê òèïà M-L Å2

(Madyda-Legutko, 1986, c. 38). Â 2000 ã. ïîäîáíàÿ

áðîíçîâîé ïðÿæêà (ðèñ. 7, 4) áûëà îáíàðóæåíà â

ôîðòó ¹ 3 ê ñåâåðó îò ã. Êàëèíèíãðàäà â ÷èñëå

ïðî÷èõ ýêñïîíàòîâ èç çàëîâ Prussia-Museum. Ê

ñîæàëåíèþ, êîìïëåêñ äàííîé ïðÿæêè íå èçâåñòåí.

Òàêîì îáðàçîì, ïîëó÷åíû êîñâåííûå àðõåîëîãè÷åñêèå

ïîäòâåðæäåíèÿ ó÷àñòèÿ îáèòàòåëåé

þãî-âîñòî÷íîé Áàëòèè â áîåâûõ (âîåííîå ïðîòèâîñòîÿíèå

è òðîôåè) èëè àäìèíèñòðàòèâíûõ

(ñëóæáà â ëåãèîíàõ, ïðåäñòàâèòåëüñêèé îáìåí ïîäàðêàìè

ñ ðèìñêèìè âîèíàìè) êîíòàêòàõ ñ ðèìñêèìè

ëåãèîíàìè. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò íàõîäêè

(ïóñòü è íåìíîãî÷èñëåííûå) «âàðâàðñêèõ»

ðåïëèê ñîöèàëüíî îïðåäåëèìûõ êàê âîèíñêèå

ôèáóë ZK è -âèäíûõ ïðÿæåê. Òàêæå ðåäêè è

òàêæå ñîöèàëüíî îïðåäåëèìû ðèìñêèå ôèáóëû ñ

ýìàëÿìè, íàõîäèâøèåñÿ â Ïðóññèè â ñîñòàâå

ìîãèë ñ èíâåíòàð¸ì ïðåñòèæíîãî õàðàêòåðà (íàïðèìåð

– ïîãð. 34 ìîãèëüíèêà Õðóñòàëüíîå, Çå-

77


Âëaäèìèð Èâaíoâè÷ Êóëàêîâ

ëåíîãðàäñêîãî ð-íà, ôàçà Â2/Ñ1 – Êóëàêîâ, 2003,

ðèñ. 23, d). Ïðàâäà, îíè íèêîãäà íå âîñïðîèçâîäèëèñü

ìåñòíûìè ìàñòåðàìè. Ýòî î÷åâèäíî íà

ïðèìåðå èçÿùíî âûïîëíåííîé â ïðîâèíöèàëüíîðèìñêèõ

ìàñòåðñêèõ ôèáóëû çâ¸çä÷àòîé ôîðìû

(ðèñ. 8, ñïðàâà), ôðàãìåíò êîòîðîé áûë îáíàðóæåí

â ôîðòó ¹ 3 (ïðåäìåò èç ýêñïîçèöèè Prussia-

Museum èëè åãî «ó÷åáíàÿ» êîïèÿ). Ïîêðûâàþùèé

å¸ ëîïàñòè òîíêèé ñëîé ñåðîé (âûãîðåâøåé) ýìàëè

îòëè÷åí îò ãðóáûõ, êîìêîâàòûõ ýìàëåâûõ êîíêðåöèé,

âñòðå÷àåìûõ íà ìåñòíûõ ëóííèöàõ è ïîäêîâîîáðàçíûõ

ôèáóëàõ ðàííåðèìñêîãî âðåìåíè.

Êàê è å¸ ïðÿìîé àíàëîã, ïðîèñõîäÿùèé èç ïîãð.

241 ìîãèëüíèêà Áàðòëèêîâî (Áåëîñòîöêîå âîåâ.

Ïîëüøè), ýòà ôèáóëà ìîæåò ÿâëÿòüñÿ íåïîñðåäñòâåííûì

ðèìñêèì «èìïîðòîì» êîíöà II –

íà÷àëà III ââ. í.ý. (Nowakowski, 1985, c. 75, 97).

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

Àìáðîç À. Ê., 1966. Ôèáóëû þãà åâðîïåéñêîé ÷àñòè

ÑÑÑÐ. ÑÀÈ, âûï. Ä1-30. Ìîñêâà.

Áóäàíîâà Â. Ï., 2000, Âàðâàðñêèé ìèð ýïîõè

Âåëèêîãî ïåðåñåëåíèÿ íàðîäîâ. Ìîñêâà.

Ãîðîõîâñêèé Å. Ë., Ãîïêàëî Î. Â., 2004. Ôèáóëû

VII ãðóïïû Î. Àëüìãðåíà â àðåàëå ÷åðíÿõîâñêîé

êóëüòóðû. In: Àðõåîëîãiÿ äàâíiõ ñëîâ’ÿí. Êèïâ, c. 103–130.

Êóëàêîâ Â. È., 1990, „Çâåðèíîãîëîâûå“ ôèáóëû

áàëòîâ (V–VII ââ.). In: Ñîâåòñêàÿ àðõåîëîãè. ¹ 2,

ñ. 204–214.

Êóëàêîâ Â. È., 1997. Âàðíèêàì. Äðåâíîñòè ïðóññêèõ

âîæäåé. In: Ãiñòàðû÷íà-àðõåàëàãi÷íû çáîðíèê.

¹ 12. Ìiíñê, ñ. 143–171

Êóëàêîâ Â. È., 1998. Holibo. Ìåæäóðå÷üå Èëüôèíã

è Ôðèøèíã â 5 â. In: Ãiñòàðû÷íà-àðõåàëàãi÷íû çáîðíèê.

¹ 13. Ìiíñê, ñ. 98–119.

Êóëàêîâ Â. È., 2003. Èñòîðèÿ Ïðóññèè äî 1283 ã.

Ìîñêâà.

Êóëàêîâ Â. È., 2004. Êóëüò âèäèâàðèåâ. In: Âåñòíèê

Ðîññèéñêîãî Ãóìàíèòàðíîãî Íàó÷íîãî Ôîíäà. Ìîñêâà,

¹ 1 (34), c. 35–47.

Ùóêèí Ì. Á., 1999. Ôåíîìåí ÷åðíÿõîâñêîé êóëüòóðû

ýïîõè Êîíñòàíòèíà-Êîíñòàíöèÿ, èëè ÷òî òàêîå

÷åðíÿõîâñêàÿ êóëüòóðà? In: Âðåìÿ «×å». Ê 100-ëåòèþ

îòêðûòèÿ ÷åðíÿõîâñêîé êóëüòóðû, Stratum plus. ÑÏá-

Êèøèí¸â–Îäåññà, ¹ 4, ñ. 66–101.

Almgren O., 1923. Studien über Nordeuropäische

Fibelformen. Leipzig.

Bliujiene, 2002, The Main Stylistic Features of the

Baltic Crossbow Brooches in the Migration Period. In:

Archaeologia Baltica. Ò. 5, Vilnius, p. 145–159.

Böhme-Schönberger A., 1998. Die provinzialrömischen

Fibeln bei Almgren. In: 100 Jahre Fibelformen nach Oscar

Almgren. Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg.

Bd. 5, Wünsdorf, S. 351–366.

v.Carnap-Bornheim C., Ilkjær J., 1996. Illerup Ådal. Die

Prachtausrüstungen, Bd. 5–8. Aarhus.

Ethelberg P., 1992. To grave Fra Højvang, Sønderjylland.

In: Dendrodatering og absolute kronologi. Kuml, 1990, Århus.

Kazanski M., 1998. Les fibules germaniques orientales

et danubiennes en Gaule (périodes C2–D2). In: 100 Jahre

Fibelformen nach Oscar Almgren. Forschungen zur Archäologie

im Land Brandenburg. Bd. 5. Wünsdorf.

Koulakov V. I., 2000. Les contacts entre la cote sud

de la Baltique et Rome a l’epoque de Neron. In: Les

sites archéologiques en Crimeé et au Caucase durant l’Antiquité

tardive et la haut Moyen-Age. Colloquia Pontica. Vol. 5. Leiden–

Boston–Köln, p. 29–35.

Kulakov V. I., 2001. Jütland-Dobrudscha: die Rochade

der „Barbaren“ vom 2. bis 4. Jh. Chr. In: Archaeologia

Bulgarica. Jg. V, H. 2. Sofia, S. 45–48.

Kulakov V. I., Ðimënas V. G., 1992. Latgalische Schmucktypen

in des Sammlung des Instituts für Ur-und Frühgeschichte

der Universität Wien. In: Archaeologia Austriaca.

Bd. 76, S. 179–184.

Madyda-Legutko M., 1986. Die Gürtelschnallen der

Römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit

im mitteleuropäischen Barbaricum. Oxford.

Nowakowski W., 1985. Rzymskie importy przemysùowe

na terytorium zachodniobaùtyjskogo krægu kulturowego. In:

Archeologia. T. XXXIV, s. 63–106.

Nowakowski W., 1995. Od Galindai do Galinditae. Z

badañ nad pradziejami baùtyjskiego ludu z Pojezerza

Mazurskiego. In: Barbaricum. T. 4. Warszawa.

Pröttel Ph. M., 1991. Zur Chronologie der Zwiebelknopf-

Fibeln. In: Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseum

Mainz, 1988, Bd. 35/1.

Schulze-Dörrlamm M., 2000. Germanische Spiralplattenfibeln

oder romanische Bügelfibeln? Zu den Vorbildern

elbgermanisch-frankischer Bügelfibeln der Protomerowingischen

Zeit. In: Archäologisches Korrespondenzblatt.

Bd. 30, S. 599–613.

Tamulynas L., 2005. Apie du iðskirtinius romëniðkojo

laikotarpio radinius ið Joguèiø kapinino. In: Archaeologia

Lituana. T. 5. Vilnius.

Tejral J., 1986. Fremde Einflusse und kulturelle Veranderungen

nördlich der mittleren Donau zu Beginn der

Völkerwanderungszeit. In: Peregrinatio Gothica (Archaeologia

Baltika, Bd. 7). Lódý.

Tischler Î., Êåmkå Í., 1902. Ostpreussische Altertümer

aus der Zeit der grossen Gräberfelder nach Christi

Geburt. Königsberg.

Völling T., 1998. Die Fibeln Almgren Fig. 2, 18, 19 und

22. In: 100 Jahre Fibelformen nach Oscar Almgren. Forschungen

zur Archäologie im Land Brandenburg. Bd. 5. Wünsdorf,

S. 39–51.

Voß H.-U., 1998a. Die Bügelknopffibeln. Almgren

Gruppe VI, 2, Fig. 185 und 186. In: 100 Jahre Fibelformen

nach Oscar Almgren. Forschungen zur Archäologie im Land

Brandenburg. Bd. 5. Wünsdorf, S. 271–282.

78


„Âàðâàðñêèå“ ïîäðàæàíèÿ ïðîâèíöèàëüíî-ðèìñêèì ôèáóëàì ñ „êíîïêàìè“ â Áàëòèè íà ôàçàõ C1–D1

Voß H.-U., 1998b. Archäologische Quelle. In: Voß H.-U.,

Hammer P., Lutz J., Römische und germanische Bunt- und

Edelmetallfunde im Vergleich. Archäologische Untersuchungen

ausgehend von elbgermanischen Körpergraben. Bericht der

Römisch-Germanischen Komission. Bd. 79, S. 123–157.

ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß:

ÊÎÈÕÌ – Êàëèíèíãðàäñêèé Îáëàñòíîé èñòîðèêîõóäîæåñòâåííûé

ìóçåé

Ì – Ìîñêâà

ÑÀÈ – Ñâîä àðõåîëîãè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ

ÑÏá – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

„BARBARIÐKI“ ROMËNIÐKØJØ PROVINCIJØ SEGIØ SU „BUOÞELËMIS“

PAMËGDÞIOJIMAI BALTIJOS REGIONE C1–D1 PERIODUOSE

Vladimiras Kulakovas

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos romëniðkøjø provincijø segiø su

„aguoninëmis“ galvutëmis (segës ZK) ávijos gale iðtakos ir

formavimosi etapai. IV a. po Kr. tokios segës tapo Romos

legionieriø atributu.

Straipsnyje skelbiami nauji kapø kompleksai ið pietryèiø

Pabaltijo tautø kraustymosi epochos pradþios liudija, kad

antikos laikotarpio pabaigoje Gintaro krante gyvenæ germanai

aktyviai kopijavo romëniðkøjø IV a. pab. ZK segiø detales

ir konstrukcijos principus. Tai „terminus post quem“,

nuo kurio istorinëje Prûsø þemëje atsiranda segës su briaunotomis

buoþelëmis. Jø specifinis iðskirtinumas – zigzagiðkas

briaunø iðdëstymas rutulio pavidalo buoþelëse. Segëse

ZK briaunotø buoþeliø skrituliai datuojami D1 faze. Tai leidþia

manyti, kad þvaigþdinës segës su tokiomis galvutëmis –

„buoþelëmis“ – atsirado jau bûtent tuo metu. Kaip buvo

minëta anksèiau, Sternfußfibeln tipo segës formavosi Hajllibo

mikroregione ir Semboje dël tiesioginës vakarø germanø

átakos. Kiek labiau á rytus C3 fazëje (apie 300–350 m. po Kr.)

buvo naudojamos segës su skydelinëmis aikðtelëmis kojelës

gale ir lankelio centre, taip pat prûsiðkøjø þvaigþdiniø segiø

prototipai. Ðios segës yra vienas ið ávairiø germanø genèiø,

Jordano pavadintø vidivarijø etnonimu, veiklos materialiøjø

rodikliø. Jie hunø epochoje suformavo tam tikrà „barbarið-

kà karalystæ“ Vyslos þemupyje, kurio centras buvo Hajllibo

mikroregione. Pasak Vulfstano, teritorija, sàlyginai sutampanti

su didþiàja vidivarijø senienø iðplitimo arealo dalimi,

vadinama Witlandu. Veikiausiai tai ir yra iðlikæs tautos atmintyje

iki IX a. Vidjo – Vaidevuèio „karalystës“ vardas. Anksèiau

mes jau buvome pateikæ hipotezæ apie anglosaksiðkas

vidivarijø etnokultûrinës grupës, katalizavusios prûsø kultûros

susidarymà, ðaknis. Dalis segiø, pamëgdþiojanèiø seges

ZK, poþymiø, kaip jau raðyta, ið tikrøjø susijusios su

saksø (arba jø tiesioginiø pirmtakø – fryzø) arealu ankstyviausiame

tautø kraustymosi laikotarpio etape. Tiesa, ðiø

poþymiø atsiradimas Gintaro kraðto kapinynø medþiagoje

atitinka fazæ D2. Tokiu bûdu atsiranda dvi versijos: arba autochtonø

– vidivarijø materialinës kultûros poþymiai pietryèiø

Pabaltijyje formuojasi dar IV a., gerokai anksèiau iki sugráþtant

hunø karø veteranams, kurie sudarë vidivarijø bendruomenës

pagrindà, arba ði bendruomenë formuojasi Radagaiso

epochoje ir jau ið Vyslos deltos ir Sambijos patraukia

á pietus plëðti Imperijos su Atilos vëliavomis. Antrasis

vidivarijø variantas atrodo logiðkesnis, nes paaiðkina, kodël

post-Nedao epochoje jie neiðsiskirstë po savo protëviø þemes,

o liko Baltijoje.

Ið rusø kalbos vertë A. Luchtanas

Áteikta 2005 m. spalio mën.

79

More magazines by this user
Similar magazines