Obvestila november 2008 - Območna obrtno-podjetniška zbornica ...

ooz.trzic.si

Obvestila november 2008 - Območna obrtno-podjetniška zbornica ...

Ponudba za samostojne podjetnike,

majhna in srednje velika podjetja

PAKET ZVESTOBE

Gre za ugodnosti, ki jih pridobite komitenti, ki z banko že poslujete.

Nagrajeni boste:

• z brezplaènim izvajanjem elektronskih eksternih nalogov. Število brezplaènih

elektronskih eksternih nalogov je odvisno od obsega poslovanja v preteklem letu,

• èe imate najmanj 3 leta odprt transakcijski raèun le v Gorenjski banki, vam vodenja

transakcijskega raèuna en mesec ne bomo zaraèunali.

NA(d)

GRADIMO

SODELOVANJE

PAKETI UGODNOSTI

POSLOVNI PAKET I

Je namenjen novoustanovljenim podjetjem in komitentom, ki boste odprli

transakcijski raèun v Gorenjski banki. Prinaša vam:

• brezplaèno vodenje transakcijskega raèuna za šest mesecev,

• brezplaèno pristopnino za elektronsko banko Link+ in LinkC,

• brezplaèni plaèilni promet v državi preko elektronske banke za tri mesece,

• brezplaèno enoletno èlanarino za poslovno kartico MasterCard in

• 25-odstotni popust pri stroških odobritve prvega kratkoroènega oz. dolgoroènega kredita.

POSLOVNI PAKET II

Vseh ugodnosti boste deležni, èe ste v letu 2007 imeli veè kot 250.000 EUR prihodkov od prodaje in v

celoti prenesete poslovanje na Gorenjsko banko. Koristite lahko:

• brezplaèno vodenje transakcijskega raèuna za eno leto,

• brezplaèno pristopnino za elektronsko banko Link+ in LinkC,

• brezplaèni plaèilni promet v državi preko elektronske banke za tri mesece,

• brezplaèno enoletno èlanarino za poslovno kartico MasterCard,

• poloviène stroške prve odobritve limita na TRR,

• poloviène stroške odobritve prvega posojila,

• brezplaèno uporabo POS-terminala za eno leto in

• brezplaène vreèke za pologe gotovine v DNT za eno leto.

POSLOVNI PAKET III

Èe ste imeli v letu 2007 veè kot 250.000 EUR prihodkov od prodaje in boste na banko prenesli 50

odstotkov plaèilnega prometa, vam pripadajo vse ugodnosti iz »Poslovnega paketa I« in še:

• polovièni stroški prve odobritve limita na TRR,

• brezplaèna uporaba POS-terminala za 6 mesecev in

• brezplaène vreèke za pologe gotovine v DNT za 6 mesecev.

S

Ponudb a velja

za obstoječe

komitente.

Ponudba velja z a

nove komitent e, k i

boste račun odprli

do 31. 12. 2008.

Gorenjska banka, d. d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj

URADNE URE ZBORNICE:

Ponedeljek 8 – 12

Sreda 8 – 16

Petek 8 – 12

PREDSTAVITEV

DEJAVNOSTI

ČLANOV

V Obvestilih in

Tržičanu je možna

predstavitev

dejavnosti firme.

Predstavitev članov,

ki imajo poravnano

članarino zbornici

je brezplačna.

Izdaja:

OBMOČNA

OBRTNO-PODJETNIŠKA

ZBORNICA TRŽIČ

Predilniška cesta 8

4290 Tržič

tel.: +386(0)4 592 33 40

+386(0)4 5961 183

gsm: 031/365 842

fax: +386 (0)4 596 30 20

davčna št.: 78405408

transakcijski račun pri

ABANKI D.D. Ljubljana

št. 05100-8010006221

e-pošta:

aleksandra.kojic@ozs.si

Izhaja enkrat mesečno v

nakladi 380 izvodov.

Glasilo je brezplačno za

člane zbornice.

Oblikovanje in prelom:

Tadej Femc

Tisk:

Tiskarna Uzar Tržič

Iz vsebine

Uvodna stran

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih. ....................4

Mesečni podatki za obračun plač in drugih prejemkov...............5

Globalna finančna kriza povzročila padec cen električne energije .. . . . 6

Evropska podjetniška mreža.....................................8

DALd.o.o.................................................... 10

Izobraževalne poti v obrti..................................... 13

Tečaji tujih jezikov, računalništva in digitalne fotografije .. . . . . . . . . 13

Sporočilo za javnost.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Razpored sejmov v Sloveniji in bližnjih državah do konca leta 2008. . 16

Seznam večjih obrtnih zbornic v bližnjih državah.. . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Vici .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Srečanje tržiških obtrnikov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Križanka.................................................... 19

3


Prispevki

Prispevki za

socialno varnost

samozaposlenih

Mesečni podatki za

obračun plač in drugih

prejemkov

oktober 2008 obračunski mesec: oktober 2008

Obračun plač

Dosežena osnova v

EUR za leto 2007

Bruto

zavarovalna

osnova v EUR

Prispevki

za PIZ

(24,35 %) v

EUR

Prispevki

za ZZ

(13,45

%=12,92

% + 0,53

%) v EUR

Drugi

prispevki

- za starš.var.

(0,20 %)

- za zaposl.

(0,20 %)

v EUR

Prispevki

skupaj

v EUR

Do vključno 6.345,46 589,19 143,47 79,24 2,36 225,07

Nad 6.345,46 do vključno

15.417,48

Nad 15.417,48 do

vključno 23.126,22

Nad 23.126,22 do

vključno 30.834,96

Nad 30.834,96 do

vključno 38.543,70

Nad 38.543,70 do

vključno 46.252,44

Nad 46.252,44 do

vključno 53.961,18

843,00 205,27 113,39 3,38 322,04

1.264,50 307,91 170,07 5,06 483,04

1.686,00 410,54 226,77 6,74 644,05

2.107,50 513,18 283,46 8,44 805,08

2.529,00 615,81 340,15 10,12 966,08

2.950,50 718,45 396,84 11,80 1.127,09

Nad 53.961,18 3.372,00 821,08 453,53 13,48 1.288,09

Zavezanec plača prispevke do 15.11.2008; v enakem roku mora pristojnemu davčnemu uradu

predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu.

Plačilne naloge zavezanec izpolni v skladu z navodili, ki jih je prejel od pristojnega davčnega

urada.

Povprečna bruto plača za oktober 2008, v EUR: 1.405,00 EUR

REKREACIJA ČLANOV OOZ TRŽIČ

Vse člane obveščamo, da rekreacija:

■■ NOGOMET poteka v dvorani tržiških olimpijcev in sicer vsak petek od 20.00 do 21.30 ure.

■■ KEGLJANJE poteka na kegljišču v Tržiču, vsak ponedeljek od 20. do 21. ure

Podatki o delovnih urah dejanski prazniki skupaj

Delovni dnevi 22 1 22

Število ur za obračun (40 urni delavnik) 176 8 184

Osnovni podatki za obračun plač

Povprečna bruto plača v RS za Julij 2008

1.405,00 EUR

Prva objava povprečne plače v RS (Statistični urad RS) 15.10.2008

Uradna objava povprečne plače v RS (Uradni list RS)

Splošna davčna olajšava (mesečni znesek) *

Dovoljeni neobdavčeni znesek za prehrano med delom

Minimalni znesek za prehrano med delom *

Najnižja pokojninska osnova *

np

246,63 EUR

6,12 EUR

3,45 EUR

761,59 EUR

Faktor revalorizacije za refundiranih obračun boleznin * 1,0000

Minimalna plača

Zajamčena plača

Izhodiščna plača splošne kolektivne pogodbe

Minimalni znesek regresa za letni dopust

Maksimalni znesek regresa za letni dopust *

Lestvica za obračun akontacije dohodnine

589,19 EUR

237,73 EUR

356,51 EUR

665,00 EUR

983,50 EUR

razred osnova nad osnova do odstotek znesek

1 0,00 EUR 598,97 EUR 16,00% 0,00 EUR

2 598,98 EUR 1.197,93 EUR 27,00% 95,83 EUR

3 1.197,94 EUR - 41,00% 257,56 EUR

Lestvica za obračun davka na izplačane plače

razred osnova nad osnova do odstotek

1 0,00 EUR 688,53 EUR 0,00%

2 688,54 EUR 1.669,17 EUR 1,10%

3 1.669,18 EUR 3.129,69 EUR 2,30%

4 3.129,70 EUR - 4,40%

Podatki veljajo za splošno kolektivno pogodbo!

4 5


Cenejša elektrika

Globalna finančna kriza

povzročila padec cen

električne energije

Globalna finančna kriza je z vso silovitostjo zajela

realni sektor in napovedala obdobje zatiskanja

pasov v vseh panogah. Pesimistično vzdušje

lahko nekoliko omilijo veliki pretresi cene nafte

in vseh energentov. Padanje slednjih se namreč

odraža tudi na cenah električne energije in ima

seveda močne posledice tudi na slovenskem trgu.

V zadnjem mesecu in pol se je cena električne

energije za dobavo v letu 2009 nenapovedano

precej znižala. Dosegla je več kot 20% padec v

primerjavi z najvišjo ravnjo in je danes le za nekaj

odstotkov višja od lanskoletne novembrske ravni.

Nastala situacija lahko predstavlja pomembno

poslovno priložnost za vsa podjetja, ki niso še

sklepala pogodbe za prihodnja obdobja. Vir:

http://www.eex.com/en/

Slika 1: Gibanje cene pasovne energije za dobavo v naslednjem letu na nemški borzi

Koliko boste plačevali elektriko v

naslednjem letu?

Če nimate še odgovora na to vprašanje, potem

imate glede na trenutno dogajanje na trgu

električne energije prednosti pred tistimi, ki so

pogodbo že sklenili ali se jim je ta podaljšala v

skladu s splošnimi pogoji njihovih dobaviteljev.

Trenutne razmere na trgu namreč omogočajo

sklenitev pogodbe pod ugodnejšimi pogoji

za prihodnja obdobja. S tem se bo pri tistih

odjemalcih, ki so bili tokrat bolj previdni in

konzervativni pri sklepanju pogodb, obrestovalo v

obliki nižjih pogodbenih cen.

Ob tem se tudi čutimo dolžne, da opozorimo

odjemalce, ki se jim je pogodba za naslednje

obdobje že podaljšala, da nimajo možnosti

izkoristiti trenutnega padca. Podpis pogodbe pod

novimi pogoji namreč lahko pomeni prekinitev

obstoječe pogodbe in utegne povzročiti

zaračunavanje stroškov prekinitve ali pogodbene

kazni. V takem primeru namreč vsak dobavitelj

utrpi objektivne stroške. Ob podpisu pogodbe,

sprejemu ponudbe oziroma ko poteče rok za

zavrnitev cen vsak dobavitelj zakupi električno

energijo in s tem fiksira cene za dogovorjeno

obdobje. Četudi bi cena na trgu za tem zanihala

nižje, je to podobno kot pri nakupu kurilnega

olja, ko po nakupu ne moremo več spreminjati

nakupne cene. Seveda obstaja enako možnosti

tudi, da cena po sklenjenem dogovoru zaniha

višje, kar pa na ceno odjemalca tudi ne vpliva.

Zato je najpomembneje predvsem to, da se v

danem trenutku odločitve sprejme ponudbo

tistega dobavitelja, ki je najugodnejša, ne glede na

to, kaj se potem dogaja s ceno na trgu električne

energije. Dejstvo je namreč, da se cena dnevno

spreminja in je lahko že kmalu drugačna od

sklenjenega dogovora.

Kako do nižjih cen?

V podjetju GEN-I smo mnenja, da se sicer

nahajamo v občutljivem času, vendar je priložnost

za podjetja z vidika zagotovitve pogodbenih cen

električne energije izredno velika. Cene električne

energije so trenutno tako padle, da so na takšnem

nivoju kot pred pol leta. Predlagamo, da svojo

trenutno pogodbo o dobavi natančno pregledate

in ugotovite kakšne pogoje vam nudi obstoječi

dobavitelj. Bodite pozorni na cene, morebitne

premije za kritje odstopanj, rok plačila, možnost

prekinitve in podobno. Pri tem vam lahko tudi

pomagamo in svetujemo.

Bodite tudi pozorni na vsa obvestila in dopise, ki

vam jih v tem obdobju pošljejo vaši dobavitelji

in si v primeru, da imate še možnost izbrati

dobavitelja za naslednje obdobje, tudi poiščite

čim več ponudb. Družba GEN-I želi, da “nas

preverite” pri konkurenci, kar je nasprotno od želja

naših tekmecev. Slednje dokazuje tudi cenik, ki

ga edini izmed dobaviteljev objavljamo za vse

odjemalce, ki porabijo manj od 500.000 kWh

letno. Še vedno smo prepričani, da smo v danem

trenutku zelo konkurenčni in prilagodljivi, ter vam

svetujemo, da povprašate tudi za našo ponudbo.

Poleg tega v družbi GEN-I ocenjujemo, da

so trenutne razmere ugodne za sklepanje

dolgoročnih pogodb, se pravi tudi za leto 2010 in

2011. Našo nalogo in odgovornost vidimo tudi v

tem, da odjemalce obvestimo o dogajanjih in jim

v vsakem trenutku transparentno omogočimo

najoptimalnejšo in najugodnejšo izbiro.

Da bo izbira še lažja – 6% popust za

imetnike kartice obrtnik

Podjetje GEN-I je v preteklosti bilo vedno

sposobno vsem članom OZS in imetnikom kartice

Obrtnik ponuditi v danem trenutku preverljivo

najugodnejše pogoje in na to smo v GEN-I zelo

ponosni. To nam na vse zadnje priznavajo tudi

partnerji, ki nam zaupajo, to dejstvo pa potrjuje

tudi primerjava preteklih cen naših odjemalcev

in odjemalcev, ki so trenutno še pri konkurenci.

Sprememba dobavitelja je v Sloveniji že postala

normalna praksa in to je tudi eno izmed temeljnih

načel prostega trga električne energije. Dejstvo je

tudi, da podjetju GEN-I zaupa vedno več podjetij,

ki narašča iz leta v leto in nas že danes uvršča na

drugo mesto v Sloveniji po količine dobavljene

energije poslovnim odjemalcem (podjetjem).

Sklepanje pogodb za naslednje leto se počasi

končuje in odjemalci, v kolikor ne želijo zamuditi

roka za spremembo dobavitelja, morajo sprejeti

odločitev za nakup električne energije pravočasno

(znotraj zakonskih rokov – skrajni datum je

10.12.2008) in seveda skladno s pogodbenimi

določili trenutno veljavne pogodbe. Pokličite nas

torej na 05 33 84 910 in z veseljem vam bomo

svetovali o najboljši rešitvi za vaše podjetje.


Cenejša elektrika

David Copič, GEN-I

6 7


Povezovanje podjetij v Evropi

Evropska

podjetniška

mreža

Enterprise Europe Network

Evropska podjetniška mreža je s svojim

delovanjem pričela marca 2008. To je

nova, največja evropska podporna mreža

podjetjem EU. V podporo majhnim in

srednje velikim podjetjem jo je ustanovil

Generalni direktorat za podjetništvo

in industrijo Evropske komisije. EEN

(Enterprise Europe network) nudi storitve

na enem mestu za pomoč pri razvoju

predvsem malim in srednje velikim

podjetjem (v nadaljevanju MSP). Je

največja mreža več kot 500 kontaktnih

točk evropskih podjetij, ki zagotavljajo

vse potrebne podporne storitve v bližini

MSP in segajo tudi izven ozemlja EU, ki ga

sicer zajemajo v celoti.

Mreža ponuja konkretne in efektivne rešitve za

podjetniške združbe v več kot 40 državah, ki vsebuje

27 članic EU in pa druge države. Storitve, ki jih ponuja

EEN, so:

■■ pomoč podjetjem, ki si želijo mednarodnega

sodelovanja

■■ inovativnost, novi izdelki in izkoriščanje priložnosti

na enotnem trgu

■■ dostop do projektov in financiranja EU

■■ posredovanje povratnih informacij Komisiji

EEN pomaga vzpostaviti mednarodne izmenjave

med podjetji, razviti nove ideje, vzdržavati potencialna

partnerstva in spodbujati podjetja, da se razvijejo

preko načetih meja. Organizira individualna srečanja,

da se podjetja lažje odločijo, kateri partnerji so vredni

zaupanja. Ena od storitev EEN, ki spada pod pomoč

podjetjem, ki si želijo mednarodnega sodelovanja, je

tudi oblikovanje tehnoloških partnerstev med MSP

na podlagi prenosa inovacij. Mreža pomaga MSP pri

iskanju partnerjev in sklepanju pogodb z njimi. Malim

podjetjem EEN nudi pomoč pri tehničnih vprašanjih,

kot so pravice intelektualne lastnine, standardi in

zakonodaja EU. Mreža skuša popraviti nepoznavanja

različnih virov financiranja EU ter zagotoviti, da se

bodo podjetja zavedala možnosti, ki jih ponuja EU.

MSP spodbuja zlasti k sodelovanju v raziskovalnih

programih. Mreža deluje tudi kot povezava med

podjetniki in Komisijo, po kateri se prenašajo mnenja

v obe smeri, kar zagotavlja, da politike in pobude,

ki jih pripravi Komisija, koristijo MSP in niso dodatna

obremenitev.

V Sloveniji je EEN prisotna v konzorciju šestih

partnerjev:

■■ Inštituta Jožef Štefan

■■ Centra za interdisciplinirane in multidisicplinirane

raziskave in študije Univerze v Mariboru

■■ Gospodarske zbornice Slovenije

■■ Obrtno – podjetniške zbornice Slovenije

■■ Mariborske razvojne agencije

■■ Znanstveno raziskovalnega središča Univerze na

Primorskem

Z vso svojo ponudbo je EEN največji instrument, ki

ponuja strokovno znanje in storitve podjetnikom,

univerzam, raziskovalnim organizacijam, tehnološkim

centrom ter drugim poslovnim in inovacijskim

institucijam. S svojim obsežnim strokovnim znanjem

in številnimi stiki mreža pomaga podjetjem pri iskanju

poslovnih partnerjev v drugih državah, svetuje, kako

razviti inovativno idejo in pomaga pri kandidiranju na

sredstva v programih EU.


Martina Vučko

IZ DELA OOZ TRŽIČ

■■ V četrtek, 16.10.2008 je bila na OOZ 23. redna

seja UO OOZ Tržič. Pogovarjali smo se o odstopu

predsednika OOZ Tržič in izvedbi volitev za

nadomestnega predsednika zbornice ter ostalih

aktualnih zadevah.

■■ Upravni odbor je na seji potrdil tudi program

izleta za martinovanje, ki bo na turistični kmetiji

Faganeli v Mirnu pri Novi Gorici dne, 15.11.2008.

■■ Srečanje tržiških podjetnikov, ki je potekalo

dne, 23.10.2008 na Občini Tržič, z gostom,

predavateljem dr. Viljem Pšeničny, generalnim

sekretarjem OZS, je bilo uspešno, saj je bila

velika sejna dvorana na Občini Tržič skoraj v

celoti zasedena. Predavanje je bilo zanimivo,

predsednik UO g. Tomo Smolej pa je najavil nekaj

novih predavanj v letu 2009. Že zdaj ste obrtniki

in podjetniki vabljeni k sodelovanju in k oddaji

svojih predlogov o želenih temah predavanj po

elektronski pošti na OOZ Tržič.

O

BISK BOŽIcKA

Božiček bo tudi letos prišel med

otroke tržiških obrtnikov. Obiskal

jih bo v sredo, 17.12.2008 ob

17. uri v osnovni šoli Bistrica

pri Tržiču. Otroci bodo najprej

gledali predstavo DECEMBRSKA

ZMEŠNJAVA, nato pa jih bo

BOŽIČEK skromno obdaroval.

V prilogi Obvestil vam

pošiljamo prijavnico, s katero

prijavite otroke od 1. do 7. leta

starosti (rojeni od 2001 do 2007

) in ne pozabite na otroke vaših

delavcev.

proste kapacitete v

OLIMIA

PODČETRTEK

Obveščamo vas, da imamo v apartmaju OOZ Tržič

(za 4 do 5 oseb) v Atomski vasi v Podčetrtku proste

naslednje kapacitete:

NOVEMBER

15.11. - 22.11.08/29,70 €

22.11. - 29.11.08/29,70 €

DECEMBER

06.12. - 13.12.08/31,50 €

13.12. - 20.12.08/35,10 €

V ceno je vštet najem apartmaja na dan in

končno čiščenje, v kolikor letujete cel teden.

Apartma se nahaja v vasi

Lipa – predzadnja hišica

pod gozdom, letuje se

praviloma en teden in sicer od

sobote do sobote. Pričetek letovanja

je v soboto ob 12. uri, zaključek

letovanje pa je naslednjo soboto ob

11. uri, ker imamo organizirano

končno čiščenje apartmaja s strani

čistilnega servisa. V apartmaju

lahko pripravljate hrano, ima

telefon, TV sprejemnik s

kabelskim programom. Zdravilišče

nudi svojim gostom v vsakem

obdobju obilo dodatne ponudbe,

s katero bodo zainteresirane

koristnike apartmaja dodatno

seznanili. Okolica Podčetrtka pa

je primerna za številne izlete.

8 9


Dandanes je za vsakega posameznika

ogromnega pomena zdravje in dobro počutje,

na kar lahko vpliva marsikaj. Eden izmed

pomembnih dejavnikov je tudi zdravje nog,

česar se zelo dobro zavedajo v podjetju Dal

d.o.o, ki se nam predstavlja v tokratni številki

Obvestil.

Pogovarjala sem se Branetom Dolčičem,

ki je nosilec družinske obrti, in njegovo

ženo Mileno. Brane je po poklicu

strojnik, a se že od otroštva ukvarja

s čevljarstvom. Redno je namreč

pomagal stricu pri delu v njegovi

»šuštarski« delavnici, da je zaslužil vsaj

nekaj za izpolnitev svojih otroških želja.

Ko je doštudiral, se je zaposlil v tovarni

Peko in tam spoznal čevljarsko dejavnost

še bolj do potankosti. Kot modelar

spodnjih delov obutve je v znani tržiški tovarni

delal 5 let.

Želja po svoji obrti je leta 1982 v majhnih domačih

prostorih prerasla v orodjarsko dejavnost in kasneje

še v predelavo plastičnih mas. Kmalu pa je Brane

videl, kje bi se dalo dobro poslovati, kajti v tistem

času so bile lesene cokle zelo iskan artikel. Izkušnje

iz mladostnih let in pridobljena znanja v tovarni

Peko so bila vzrok, da poišče poslovne možnosti

v tej smeri. Prodaja je bila uspešna in ljudje so bili

zadovoljni, a z izgubo jugoslovanskega trga se je

povpraševanje močno zmanjšalo. Odločil se je, da

bo zaradi nastale situacije več energije usmeril v trg,

ki je še ostal, to pa je bilo mogoče le z artikli, ki so

boljši od konkurence, a še vedno cenovno dostopni

za kupce. Ker je za razvoj v tej smeri potreboval

tudi določene dele iz poliuretana, je šel v nabavo

stroja in s tem razširil dejavnost še na tem področju.

Izdelki iz PU so nepogrešljivi v čevljarstvu, še zlasti

pa

je

PU

DAL

d.o.o

uporaben

tudi za

izdelavo raznih

tehničnih artiklov.

Z razvojem svojega

sloga izdelave obuval je nastala nova

blagovna znamka » Obutev Dal«.

Danes ima podjetje zasnovan kar širok nabor

raznih obuval v različnih barvah in velikostih od

35 do 48. Obutev športne oblike, kot so japonke,

natikači, sandale, ipd. ima zgornji del iz pravega

usnja, nedrseč in prožen poliuretanski podplat ter

specifičen anatomsko oblikovan vložek oblečen

v usnje, ki so ga sami zasnovali in razvili do

popolnosti, kar daje obutvi še posebno udobnost.

V podjetju pa na svojevrsten način nadaljujejo

tudi s prvotno dejavnostjo. Izdelujejo moderne

pregibne cokle iz usnja in anatomsko oblikovanega

pregibnega lesenega podplata, ki omogoča tiho in

mehko hojo. Primerni so za delovno obuvalo, lahko

pa jih nosimo tudi kot hišno obuvalo. Za ta namen

pa vam v podjetju lahko ponudijo tudi prave hišne

copate, ki vas bodo s podlogo iz ovčjega krzna in

zgornjim delom iz govejega velurja zagotovo grele

tudi v najhujšem mrazu.

Seveda se ves ta trud na področju udobne in

kakovostne hoje pozna vsako leto sproti. V podjetju

pravijo, da je napredek viden in da so najbolj veseli

strank, ki se zadovoljne vračajo in s seboj pripeljejo

še znance in prijatelje. Z obutvijo lastne

proizvodnje zalagaj tudi manjše

zasebne trgovine po Sloveniji,

vse več pa je zanimanja

s strani zdravstvenih

domov,

bolnišnic,

domov za

ostarele, lekarn,

kuhinj in drugih obratov,

kjer je za dolgotrajno stanje na

nogah ključnega pomena ravno ustrezna obutev.

Sodelujejo še s predstavnikom, ki njihove izdelke

ponuja tudi v lekarnah, sicer pa jih vsak lahko

enostavno obišče kar v njihovih prostorih na Loki

pri Tržiču. Večino obutve je tako ali tako že izdelane,

brez problema pa ugodijo tudi posameznikovim

željam glede širine, višine in morebitne želje po

reklamnih napisih.

Sogovornika sta povedala, da se kar veliko ukvarjajo

tudi z reklamo, saj se zavedata, da je trg zelo zasičen

in da je konkurenca vsak dan hujša. Vsako leto,

skupaj z Obrtno zbornico Tržič pripravijo razstavo

v okviru Šuštarske nedelje. Sodelovali pa so tudi že

na modni reviji in prejeli priznanje za vzorno urejen

sejemski prostor. Svoje izdelke so predstavili tudi v

reviji Anja, predvsem pa v oči bodejo lično izdelani

katalogi in zloženke, ki so delo njunega sina Aleša.

Ravno Aleš Dolčič, po izobrazbi računalničar, pa je

tudi stvaritelj teh čudovitih in moderno oblikovanih

modelov obutve Dal. Starša pravita, da ima izreden

smisel za dizajn in veselje do oblikovanja in da je

njegova nadarjenost zagotovo veliko prispevala

k uspehu družinskega podjetja, ki letno proda

od 3500-4000 parov obutve za delo in prosti čas.

Povpraševanja pa je vedno več in zato se počasi, a

vztrajno, selijo v prostornejše poslopje v industrijski

coni na Loki.

Na internetni strani www.dal.si si lahko kar iz

domačega naslanjača ogledate vse njihove izdelke

in jih celo naročite. Deluje namreč tudi spletna

trgovina podjetja Dal d.o.o, ki je kar precej

obiskana in precej priročna alternativa

za kupce iz drugih koncev Slovenije.

Podjetje seveda teži tudi k povečanju

prodaje na tuje trge, obenem pa

Milena in Brane priznavata, da je zelo

težko. Zaenkrat iz Italije in Nemčije le

uvažajo material, saj je slovenski trg

na tem področju izredno šibek. Pri nas

kupujejo le dodatke, sukanec idr.

Čeprav smo sredi zime in nas ob pogledu na

vreme zunaj nič kaj ne mikajo modeli pomladnopoletne

kolekcije, si vseeno izplača ogledati

ponudbo Dolčičevih. Poskrbite za svoja stopala,

nosite zračno in prožno obutev, ki se dobro prilega

vaši nogi v vseh dimenzijah, obenem pa vam je

všeč tudi na pogled. Sama to ravno preizkušam,

medtem ko moje noge počivajo v podarjenem

paru kakovostnih in lično izdelanih natikačev. Hvala

podjetju Dal d.o.o za izkušnjo in še veliko poslovnih

uspehov v Sloveniji in svetu.


Neža Kralj

Dovolit e nogi počit e k!

Predstavlja se

10 11


Izobraževanje

Izobraževalne poti v obrti

Izobraževanje za obrtniške in podjetniške

poklice je izredno dinamično. Spremembe

v gospodarstvu so hitre, prav tako tudi v

organizaciji dela, pojavljajo se novi poklici, ki

zahtevajo hitre odzive izobraževalnega sistema

in institucij, vključenih v srednje poklicno in

strokovno izobraževanje. Potrebe po poklicno

izobraženih kadrih, ki imajo primerne poklicne

kompetence in sposobnosti, so vse večje, vse

pomembnejše postaja praktično znanje. Skoraj

vsi poklicni izobraževalni programi pri nas so se

postopoma prenovili in s tem postali evropsko

primerljivi. Nastalo je tudi nekaj novih programov,

ki so rezultat povpraševanja na trgu dela. Kot

omenjeno, je pomembno praktično delo, ki

obsega minimalni standard usposabljanja z delom

24 tednov v treh letih izobraževanja.

Možnosti, ki nudijo šolanje v smeri obrtništva, so

številčne. Pot iz osnovne šole tistega, ki želi delati

v obrtniških smereh najbrž vodi na poklicno in

strokovno izobraževanje, ki omogoča pridobitev

ustreznega znanja, spretnosti in kompetenc za

delo v določenem strokovnem področju in hkrati

pripravo za nadaljnje izobraževanje, zlasti v višjem

in visokem strokovnem šolstvu. Kandidat se lahko

odloči za nižje strokovno izobraževanje, ki traja

2 leti in se zaključi z zaključnimi izpitom. Druga

možnost je program 3+2, kar pomeni tri leta

srednjega poklicnega izobraževanja in izbirni 2 leti

poklicno tehniškega izobraževanja, zaključenega s

poklicno maturo. Možnosti sta še splošno srednje

ali srednje tehniško in strokovno izobraževanja,

ki trajata 4 leta in se zaključita s splošno mature.

Z zaključnim izpitom in opravljenim mojstrskim

izpitom se kandidat lahko vpiše na višješolski

program, z opravljeno poklicno maturo pa na

visokošolski strokovni program, ki traja tri do štiri

leta. Obvezen del teh predmetov je praktično

izobraževanje.

Višje strokovno izobraževanje zaokroža

ponudbo v terciarnem izobraževanju. Na

njegovo pomembnost vse bolj opozarja tudi

Evropa. Združenje v študiji opozarja, da je v

Evropi v kratko terciarno izobraževanje vpisanih

2,5 milijona študentov, kar nikakor ne sme biti

prezrto. Visokošolski strokovni študijski programi

študentom omogočajo pridobitev strokovnega

znanja in usposobljenost za uporabo znanstvenih

metod pri reševanju zahtevnih strokovnih in

delovnih problemov, razvijanje zmožnosti

za sporazumevanje v stroki in med strokami,

strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost

in samostojnost pri odločanju in vodenju.


Martina Vučko

Tečaji tujih jezikov,

računalništva in digitalne

fotografije

Območna obrtna zbornica bo tudi letos v

sodelovanju z Ljudsko Univerzo Tržič organizirala

naslednje tečaje – odvisno od interesa članov:

Vrsta

izobraževanja

TUJI JEZIKI

(angleščina, nemščina,

italijanščina,

francoščina, japonščina,

slovenščina za tujce,

španščina)

računalniški tečaji

(začetni, nadaljevalni)

digitalna

fotografija

tečaj 10-prstnega

tipkanja

tečaj za voznika

viličarja

tečaj za voditelja

čolnov

Čas

traj.

(ur)

30 ali

60

Cena *

v EUR/

osebo

70 ali

140

* 90% vrednosti tečaja plača OOZ Tržič!

Minimalno

št. udelež.

10

20-30 70 10

20 70 10

30 80 5

15 200 10

15 70

[+43

izpit]

10

13


Sporočilo

Sporočilo za javnost

Finančna kriza ima vpliv tudi pri najemanju kreditov -zato podjetja lahko

še vedno koristijo državne garancije za zavarovanje bančnih investicijskih

kreditov in obrestno mero »euribor + 0,7%«

Maribor, 5.11.2008. Ker globalna finančna

kriza počasi prehaja tudi v podjetniški sektor,

ki že zaznava upad naročil in težjega najema

kreditov pri bankah, Slovenski podjetniški sklad

vsa zainteresirana mala in srednje velika podjetja

ponovno poziva, da izkoristijo ugodne garancije

za zavarovanje bančnih investicijskih kreditov,

hkrati z zavarovanjem pa so deležni tudi nižje

obrestne mere. Te ugodnosti postajajo v zadnjih

mesecih zaradi ostrejših kreditnih pogojev

bank in zviševanj obrestnih mer kreditov še bolj

dobrodošle.

Podjetja bodo lahko preko prijave na javni razpis

Slovenskega podjetniškega sklada z nazivom P1

– Garancije sklada za bančne investicijske

kredite s subvencijo obrestne mere pridobila

od 60% do 80% garancijo za zavarovanje

investicijskega kredita, najetega pri eni od

sodelujočih bank (naštete so v tabeli), hkrati s tem

pa bo podjetje upravičeno tudi do nižje obrestne

mere (EURIBOR + 0,7%), možnosti koriščenja

moratorija pri vračilu kredita ter daljše ročnosti.

Provizije

Zavarovanja

Zainteresirana podjetja morajo najprej obiskati

eno od sodelujočih bank in se dogovoriti za

najem kredita v sodelovanju s Slovenskim

podjetniškim skladom, nato pa poslati vlogo za

prijavo na razpis. Trenutno sta odprta še dva roka

in sicer 10.11.2008 in 5.12.2008. Vsebino vloge

skupaj s pripomočki za pripravo vloge (prijavni

obrazec, pripomoček za pripravo poslovnega

načrta,..) in besedilom javnega razpisa najdejo

na spletni strani www.podjetniskisklad.si pod

Št. BANKA POSLOVNA

ENOTA

Provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije

enkratno

Zavarovanje kredita izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja, pri

tem pa koristi 60% ali 80% garancijo Sklada za zavarovanje glavnic kredita.

TELEFON NASLOV KRANJ

Sporočilo

ikono razpisi/aktivni razpisi/P1 oziroma ostale

informacije preko telefonske št. 02 234 12 74.

Do današnjega dne je Sklad odobril že 55 garancij

v višini 7,9 mio EUR, na razpolago pa ostaja še cca.

8 mio EUR garancijskega potenciala.

Seznam sodelujočih bank s Slovenskim

podjetniškim skladom:

Upravičenci

Izključena podjetja

Namen investicijskih vlaganj

51 (upravičeni stroški brez

DDV)

Maksimalna višina investicije

(upravičeni stroški brez DDV)

Maksimalna višina kredita

Obrestna mera za kredit pri

banki

Stroški

Višina garancije

Moratorij na glavnico kredita

Odplačilna doba

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja.

Podjetja, ki so po pogojih razpisa v skladu z zakonskimi podlagami in

uredbami Evropske komisije, izključena iz možnosti prijave na razpis.

■■ stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in

nove opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega

opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,

■■ stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki

nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega

znanja,

■■ pripadajoča obratna sredstva v višini največ 20% kredita, če je v

investicijskem projektu izražena potreba po teh sredstvih.

Ni omejena.

Maksimalna višina bančnega kredita, ki je zavarovan z garancijo Sklada, je

350.000 EUR.

Obrestna mera za kredit pri banki je EURIBOR 6 mesečni + 0,7%.

Stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke.

■■ Garancije v višini 80% glavnice kredita brez obresti se odobrijo za

upravičene stroške investicije, ki se nanašajo na nakup nove tehnološke

opreme in za podjetja s statusom novega podjetja.

■■ Garancija v višini 60% glavnice kredita brez obresti se odobri za vse ostale

upravičene stroške.

Za odplačevanje glavnice je možen moratorij do dveh let, če ga odobri tudi

banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo.

Odplačilna doba kredita je od 3 do 10 let.

1. ABANKA VIPA D.D. LJUBLJANA 01 47 18 668 Slovenska 58 1000 Ljubljana

2. BANKA CELJE D.D. CELJE 03 42 21 134 Bleiweisova 1 3000 Celje

3. BANKA KOPER D.D. KOPER 05 66 61 397 Pristaniška 14 6000 Koper

4. GORENJSKA BANKA D.D. KRANJ 04 20 84 449 Bleiweisova 1 4000 Kranj

5. BAWAG BANKA D.D. LJUBLJANA 01 23 00 740 Tivolska 30 1000 Ljubljana

6. REIFFEISEN BANKA D.D. MARIBOR 02 22 93 140 Slomškov trg 18 2000 Maribor

7. NOVA KBM D.D. MARIBOR 02 22 91 610 Ul. Vita Kraigherja 4 2000 Maribor

8. NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA 01 47 64 755 Trg republike 2 1520 Ljubljana

9. POŠTNA BANKA SLOVENIJE D.D. MARIBOR 02 228 82 06 Ul. Vita Kraigherja 5 2000 Maribor

10. SKB BANKA D.D. LJUBLJANA 01 47 15 018 Ajdovščina 4 1513 Ljubljana

11. BKS BANK AG MARIBOR 02 29 09 510 Ul. Vita Kraigherja 1 2000 Maribor

12. VOLKSBANK – LJUDSKA BANKA D.D. LJUBLJANA 01 53 07 534 Dunajska 128 a 1101 Ljubljana

13. HYPO-ALPE-ADRIA BANK D.D. LJUBLJANA 01 58 04 235 Dunajska cesta 117 1000 Ljubljana

14. PROBANKA D.D. MARIBOR 02 25 20 528 Gosposka 23 2000 Maribor

15. DEŽELNA BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA 01 47 27 119 Kolodvorska 9 1000 Ljubljana

14 15


Razpored sejmov

Razpored sejmov v Sloveniji in bližnjih državah

do konca leta 2008

SLOVENIJA

NOVEMBER

Celje:

27.-29. 11. DNEVI ZDRAVJA - seminarji in razstava

medicinske opreme in pripomočkov

Ljubljana:

3.-9. 11. LJUBLJANSKI POHIŠTVENI SEJEM

19.-20. 11. KARIERA - karierno zaposlitveni sejem

27.-30. 11. GIBANJE IN ŠPORT

Podatki o organizatorjih:

Celje: CELJSKI SEJEM d. d., Dečkova 1, 3102 Celje,

telefon: 03/543 30 00, faks: 03/541 91 64,

epošta: info@ce-sejem.si, http://www.ce-sejem.si

Ljubljana: GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d. o. o.,

Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, telefon: 01/300

26 11, faks: 01/300 26 28, e-pošta: info@gr-sejem.si,

http://www.gr-sejem.si

AVSTRIJA

NOVEMBER

Dunaj:

20.-23. 11. VIENNA BOAT SHOW - mednarodni sejem

navtike

Salzburg:

8.-12. 11. ALLES FUER DEN GAST - mednarodni sejem

gastronomije in hotelirstva

Podatki o organizatorjih:

Dunaj: REED MESSE WIEN GmbH, Messeplatz 1, 1021

Dunaj, Avstrija, telefon: 0043/1 727 200, faks: 0043/1 727

20 443, e-pošta: info@messe.at, http://www.messe.at

Salzburg: REED MESSE SALZBURG GmbH, Am

Messeplatz 6, Postfach 285, 5021 Salzburg, Avstrija,

telefon: 0043/662 44 770, faks: 0043/662 44 77 161,

e-pošta: info@reedexpo.at,

http://www.reedexpo.at

ITALIJA

NOVEMBER

Bologna:

12.-16. 11. EIMA INTERNATIONAL - mednarodni sejem

kmetijske mehanizacije

Bolzano:

6.-8. 11. INTERPOMA - mednarodni sejem vzgoje,

pridelave, skladiščenja in prodaje jabolk

Milano:

4.-9. 11. EICMA - mednarodni sejem motorjev

6.-8. 11. VISUAL COMMUNICATION - mednarodni sejem

vizualne komunikacije

6.-9. 11. EICMA BICI - mednarodni sejem koles

12.-15. 11. LIFT - mednarodni sejem dvigalne tehnike

21.-24. 11. CHIBIMART INVERNO - prodajna razstava

umetnostne obrti, manjšega pohištva, parfumerije,

kozmetike in naravnih izdelkov

25.-28. 11. THE - HI.TECH.EXPO - mednarodni sejem

najnaprednejših tehnologij

25.-28. 11. SICUREZZA/SICURTECH – mednarodni sejem

varovanja, protipožarne varnosti, varnosti pri delu in

civilne zaščite

Padova:

6.-10. 11. ARTE PADOVA - mednarodni sejem sodobne

umetnosti

27.-29. 11. CITY LOGISTICS EXPO - mednarodni sejem

logistike v urbanem okolju

Torino:

27.-30. 11. RESTRUCTURA EXTRA - sejem gradbeništva

in obnove

Trst:

13.-15. 11. TRIESTESPRESSO - sejem kave

Verona:

6.-9. 11. FIERACAVALLI - mednarodni sejem konj, vzreje,

konjeniškega športa in jahalne opreme

DECEMBER

Bologna:

6.-14. 12. MOTOR SHOW - mednarodni sejem

avtomobilov in motorjev

Milano:

29. 11.-1. 12. MODA PRIMA - mednarodni sejem mode in

modnih dodatkov

29. 11.-8. 12. AF/L‘ARTIGIANATO IN FIERA - prodajna

razstava umetnostne obrti

Podatki o organizatorjih:

Bologna: BolognaFiere, Viale della Fiera, 20, 40127

Bologna, Italija, telefon: 0039/051 282 111, faks: 0039/051

282 332, e-pošta: dir.gen@bolognafiere.it

Milano: Fiera Milano International SpA, Largo

Domodossola,1, Palazzina FMI, 20145 Milano,

Italija,telefon: 0039/02499 71,

faks: 0039/02 4997 7379 e-pošta: fieramilano@

fieramilano.it

Torino: Lingotto Fiere S.p.A, Promotor International

S.p.A., Via Nizza, 294, 10126 Torino, Italija,telefon:

0039/011 6644 111, faks: 0039/011 6646 642, e-pošta:

info@lingottofiere.it,

info@fieraprogettoearredo.it

Padova: Padova Fiere S.p.A., Via N. Tommaseo, 59, 35131

Padova, Italija, telefon: 0039/049 840 111, faks: 0039/049

840 570, e-pošta: info@padovafiere.it

Trst: Fiera Trieste, P.le de Gasperi, 34139 Trst, Italija,

telefon: 0039/040 9494 111, faks: 0039/040 393 062,

e-pošta: info@fiera.trieste.it

Verona: E.A.Fiera di Verona, C.P. 525, 37100 Verona,

telefon: 0039/045 8298 111, faks: 0039/045 8298288,

e-pošta: info@veronafiere.it

MADŽARSKA

NOVEMBER

Budimpešta:

6.-9. 11. SPA & WELLNESS - mednarodni sejem

zdraviliškega turizma

6.-9. 11. INFOmarket MOBIL SHOW - mednarodni sejem

informacijske tehnologije in telekomunikacij

18.-21. 11. IFE - mednarodni sejem hrane in pijače

18.-21. 11. FOODATECH - mednarodni sejem tehnologije

in pakiranja hrane

Podatki o organizatorju:

HUNGEXPO AG, Albertisai ut 10, 1101 Budimpešta ,

Madžarska, telefon: 0036/1 263 6000,faks: 0036/1 263

6098,

e-pošta: hungexpo@hungexpo.hu, http://www.

hungexpo.hu

BOSNA IN HERCEGOVINA

NOVEMBER

Banja Luka:

6.-9. 11. LORIMES - mednarodni sejem lova, ribolova,

športa,

turizma in gostinjstva

Sarajevo:

15.-19. 11. INTERTURSA - mednarodni sejem turizma,

gostinstva in rekreacije

15.-19. 11. AGROFOOD - mednarodni sejem kmetijstva,

prehrane, pijač, pakiranja in opreme za pakiranje

Podatki o organizatorjih:

Banja Luka: BANJALUŠKI VELESAJAM d. o. o., Pilanska

b.b., 78000 Banja Luka, telefon: 00387/51 330 200, 330

201,

faks: 00387/51 333 223, 333 224,

e-pošta: office@banjalukafair.com

Sarajevo: CENTAR SKENDERIJA, Terazije b. b., 71000

Sarajevo, BiH, telefon/faks: 00387/33 219 613,

e-pošta: info@skenderija.ba, amela.o@skenderija.ba

Seznam večjih

obrtnih zbornic v

bližnjih državah

AVSTRIJA:

Obrtna zbornica za München in zgornjo Bavarsko

Povezava: http://www.hwk-muenchen.de/

Obrtna zbornica Salzburg

Povezava: http://www.wko.at/sbg

Obrtna zbornica Klagenfurt

Povezava: htpp://www.wko.at/ktn

NEMČIJA:

Obrtna zbornica Berlin

Povezava: http://www.hwk-berlin.de/

Obrtna zbornica Hamburg

Povezava: www.hwk-hamburg.de/

Obrtna zbornica Stuttgart

Povezava: http://www.hwk-stuttgart.de

Obrtna zbornica Frankfurt

Povezava: www.handwerkskammer-ff.de/

Obrtna zbornica Köln

Povezava: www.hwk-koeln.de/

HRVAŠKA:

Hrvaška obrtna zbornica

Povezava: http://www.hok.hr/

ITALIJA:

Generalna konfederacija italijanske obrti

Povezava: http://www.confartigianato.it/

Zbornica za trgovino, industrijo, obrt in kmetijstvo

Torino

Povezava: http://www.to.camcom.it

ČEŠKA:

Obrtna zbornica Brno

Spletna stran: http://www.rhkbrno.cz

SRBIJA:

Srbska obrtna zbornica

Povezava: http://pks.komora.net/


Pregled zbornic

Martina Vučko

16 17


Srečanje tržiških obrtnikov

Vici

Pri mesarju: “Deset

kil brez kosti, prosim.”

“Takoj, takoj, samo

trenutek. Tako,” je

prijazen mesar in hoče

zaviti velik kup mesa.

“Ne, ne, saj vam ni treba

zavijati. Želela sem samo

videti, za koliko sem se

zredila.”

“Oprostite, kje

stanujejo Kovačevi?”

vpraša vodovodni

inštalater stanovalca

v bloku. “Preselili so

se pred tremi meseci

in ne stanujejo več

tukaj.” “No, lepa reč.

Kličejo me, da je

nujno, potem jih pa

ni!”

V veliki

veleblagovnici:

“Potrebujete

prodajalke?”

“Ne, dovolj

osebja imamo.”

“Potem mi pa

pošljite kakšno

prodajalko. Že

pol ure čakam na

postrežbo.”

Možakar je obrnil

številčnico na

telefonu in na

drugem koncu žice

zaslišal glas: “Tu

prodajalna obutve.”

“Oh, oprostite, nisem

dobil prave številke.”

“Nič hudega. Pridite

sem, pa vam bomo

dali drugo.”

V ugledni restavraciji

starejša dama zahteva

od natakarja, da nekoliko

zmanjša delovanje klime.

“Seveda, gospa” ji reče

natakar in odide. Pet

minut kasneje dama

zopet pokliče natakarja.

Hladi se s časopisom,

s katerim maha pred

obrazom in reče: “Ali

ste tako dobri, pa sedaj

malo povečate delovanje

klime?” “Seveda,

gospa” reče natakar in

odide. Ni minilo deset

minut, dama ponovno

pokliče natakarja. “Ali

bi lahko sedaj zopet

malo zmanjšali?” “Ja,

seveda” reče natakar.

Gost pri sosednji mizi,

ki je opazoval celotno

dogajanje je rekel

natakarju: “Ali vas ne moti

ko morate vsakih nekaj

minut uravnavati klimo?”

“Saj klime sploh nimamo”

mu odgovori natakar.

OOZ Tržič je v sodelovanju z Občino Tržič dne 23.10.2008

organizirala prvo srečanje tržiških obrtnikov in podjetnikov.

Srečanje je bilo organizirano v veliki sejni sobi občine Tržič.

Posebni gost je bil generalni sekretar OZS g. dr. Viljem

Pšeničny, pronicljiv in zanimiv sogovornik z dolgoletnimi

izkušnjami na področju podjetništva. Srečanja se je

udeležilo 45 tržiških obrtnikov in podjetnikov, kar kaže na

to, da so taka srečanja potrebna in koristna.

Po uvodnem govoru predsednika UO OOZ Tržič g.

Smoleja, je dr. Viljem Pšeničny orisal položaj podjetništva

oz. mikro in makro podjetništva s primerjavo stanja

v Sloveniji in Evropski uniji, pomen prilagodljivosti in

fleksibilnosti malih podjetjih v slabi tržni situaciji, hitri

odzivnosti le-teh, ter pomemben doprinos malih podjetij

k DBP Slovenije. Velik pomen razvoja obrtništva vidi tudi v

razcvetu storitvene dejavnosti in višje kvalitete storitev ter s

tem večje ustvarjene dodane vrednosti.

Druga tema je bila vpliv evropskih direktiv in slovenske

zakonodaje na razvoj podjetništva. Tu je od leta 2007 viden

velik napredek – vse poti vodijo k racionalizaciji državne

uprave, zniževanju stroškov in enostavnejši upravni poti do

ustanovitve podjetja.

V tretji temi je prikazal primerljivost povezovanja podjetij

v zbornice v Sloveniji in Evropski uniji. Med drugim sta

nekaj spodbudnih besed namenili zbranim tudi direktorica

Abanke d.d., glavne podružnice Kranj, gospa Tatjana Ahačič

in vodja enote Gorenjske banke d.d v Tržiču gospa Zorka

Žos.

Naslednji govornik, župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic,

je obravnaval tekočo problematiko, aktualne investicijske

projekte Občine, itd. V zvezi z investicijskimi projekti je

nekaj besed spregovoril tudi predstavnik Komunalnega

podjetja Tržič.

Na koncu so obrtniki in podjetniki postavljali županu razna

vprašanja. Ker je zmanjkalo časa za vse odgovore, veliko

tem pa je ostalo še nedorečenih, je prevladalo mnenje, da

velja taka srečanja z zanimivimi govorniki organizirati tudi

v bodoče. Upravni odbor OOZ Tržič bo zato takoj pristopil

k organizaciji novega srečanja z zanimivim gostom. O

datumu in kraju srečanja boste pravočasno obveščeni.

KNJIGOVODSKI SERVIS

d.o.o., Tržič

“Dober dan! Želim kupiti kilogram

Geslo nagradne križanke pošljite skupaj s svojimi podatki po

Pravilna rešitev oktobrske križanke.

Vodoravno: OČI, RAVNAČ, PO, ORTA, NOVA, AET,

BLAGOVNA, KVARNER, ZK, NA, TO, UVENELOST,

SUK, MODANA, ISTRA, OZIMNO ŽITO, BZ, LN,

KY, LVOVČAN, KATASTER, KONI, KO, EDITA,

jabolk za mojega moža. So morda Po končanem uradnem delu srečanja je sledilo še

navadni ali elektronski pošti (aleksandra.kojic@ozs.si). Izžrebali KL, MARMOR, TE, RON, ORTOPED, SLEDI,

škropljena s strupi?” “Ne, za to boste neformalno druženje ob skromni zakuski.

bomo nagrado, ki jo prispeva računovodski servis Kal, d.o.o. Tržič. STARINOSLOVEC, TARAS, NIAGARA.

pa morali poskrbeti sami...”

Geslo: NOVA BLAGOVNA ZNAMKA KENNYS


Anka Veternik

18 19

More magazines by this user
Similar magazines