Raport Ekologiczny 2007 - PKN Orlen

orlen.pl

Raport Ekologiczny 2007 - PKN Orlen

Zawsze, gdy nas potrzebujesz

RAPORT

EKOLOGICZNY


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

Spis treści

List Prezesa Zarządu PKN ORLEN SA ...................................................................................................................... 3

Wstęp ............................................................................................................................................................................... 4

Polityka środowiskowa ................................................................................................................................................. 5

Inwestujemy w środowisko ......................................................................................................................................... 6

Odpowiedzialność i Troska („Responsible Care”)..................................................................................................... 8

Ochrona powietrza ........................................................................................................................................................ 9

Pobór wód i zrzut ścieków ......................................................................................................................................... 11

Gospodarka odpadami ................................................................................................................................................ 12

Opakowania i recykling .............................................................................................................................................. 13

Hałas .............................................................................................................................................................................. 15

Środowisko gruntowo – wodne ................................................................................................................................. 16

Opłaty za korzystanie ze środowiska ....................................................................................................................... 17

Restytucja sokoła wędrownego ................................................................................................................................ 18

Zielone paliwa .............................................................................................................................................................. 19

„Zielona policja” .......................................................................................................................................................... 23

Zielona Grupa ORLEN ................................................................................................................................................ 24

Działania ekologiczne w Grupie ORLEN ................................................................................................................. 26

Udział Grupy ORLEN w Krajowym Systemie Handlu Emisjami CO 2

................................................................. 29

Nagrody i certyfikaty ................................................................................................................................................... 30


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

List Prezesa Zarządu PKN ORLEN SA

Szanowni Państwo,

Ochrona środowiska naturalnego w dobie coraz szybszego rozwoju cywilizacyjnego stanowi jedno z ważniejszych

wyzwań dla współczesnego społeczeństwa.

PKN ORLEN, jako lider branży rafineryjno-petrochemicznej w Europie Środkowo-Wschodniej, dostrzega swój

wpływ na środowisko i dlatego wspiera potrzeby związane z jego ochroną. Świadomi spoczywającej na nas

odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, podejmujemy działania, mające na celu osiągnięcie możliwie

najwyższej neutralności ekologicznej w odniesieniu do kompleksów produkcyjnych w Polsce, Czechach

i na Litwie.

Stale inwestujemy w działania proekologiczne, polegające na stałej poprawie jakości i zmniejszaniu wpływu

wytwarzanych przez nas produktów paliwowych, zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach Europy.

W 2007 roku wykonaliśmy ponad 700 różnorodnych projektów ekologicznych w obszarze stacji paliw i baz

magazynowych zarządzanych przez PKN ORLEN w Polsce, na które przeznaczyliśmy 138 mln zł, czyli o 70 %

więcej niż rok wcześniej. Warto zauważyć, że budowa, modernizacja i hermetyzacja kolejnych stacji paliw

oraz baz magazynowych przyczyniła się do zdecydowanego zmniejszenia emisji węglowodorów z części

magazynowo-dystrybucyjnej Koncernu.

Na inwestycje związane z ochroną środowiska w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku wydaliśmy ponad 122 mln zł,

dzięki którym m.in. znacznie ograniczyliśmy emisję dwutlenku siarki z Zakładowej Elektrociepłowni.

Nasze działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego zostały docenione w Narodowym Konkursie

Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku” organizowanym pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej

Polskiej, w którym nasza Spółka uzyskała certyfikat nadający firmie tytuł „Partner Polskiej Ekologii”.

Zgodnie z misją PKN ORLEN wszelkie działania zamierzamy realizować z zachowaniem dbałości o otaczające

nas środowisko naturalne.

Z poważaniem

Wojciech Heydel

Prezes Zarządu


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

Wstęp

W minionym roku kierunki podejmowanych przez nas

działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego

wyznaczała „Polityka Środowiskowa Koncernu”,

zakładająca realizację zrównoważonego rozwoju.

Nasze podstawowe działania realizowane w 2007 roku

zgodnie ze wskazaniami „Polityki Środowiskowej

Koncernu” to:

• wytwarzanie produktów przyjaznych dla środowiska

(tj. z zachowaniem obowiązujących standardów

ochrony środowiska i bezpieczeństwa

ekologicznego),

• odpowiedzialność za parametry ekologiczne produktów

wprowadzanych na rynek,

• restytucja zagrożonych elementów środowiska.

Zadania na rzecz środowiska naturalnego prowadzone

były również we wszystkich spółkach Grupy ORLEN.

Wiele z nich uhonorowanych zostało za swoje osiągnięcia

ważnymi nagrodami i certyfikatami.

Nasze działania zostały docenione w Narodowym

Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku”

organizowanym pod Honorowym Patronatem

Prezydenta RP. ORLEN uzyskał certyfikat nadający

firmie tytuł „Partner Polskiej Ekologii”.

Był to również wyjątkowy rok dla realizacji Programu

„Odpowiedzialność i Troska”. W październiku obchodziliśmy

uroczyście jubileusz 15-lecia jego obecności

w Polsce, zaś sam ORLEN – 10-lecia realizacji programu

przez Koncern.

Ponad 122 mln zł przeznaczyliśmy na inwestycje związane

z ochroną środowiska tylko w samym Zakładzie

Produkcyjnym ORLENU w Płocku. Natomiast na

stacjach paliw i w bazach magazynowych wykonaliśmy

723 zadania, których koszty wyniosły ponad

138 mln zł (o 70% więcej niż w 2006 roku).

Konsekwentna realizacja wyznaczonych celów ekologicznych,

nawet przy wzroście produkcji, pozwoliła

na dotrzymanie norm ekologicznych w ramach

posiadanych pozwoleń oraz na dbałość o otoczenie

naturalne wokół Zakładu Produkcyjnego w Płocku.

Poczynione przez nas w ubiegłych latach inwestycje

pozwoliły na osiągnięcie efektu znacznego

ograniczenia emisji dwutlenku siarki z Zakładowej

Elektrociepłowni. Prowadzone na szeroką skalę

działania modernizacyjne – w tym hermetyzacja

Rok 2007 był także ostatnim rokiem pierwszego okresu

rozliczeniowego europejskiego systemu handlu

uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (CO 2

).

W systemie rozliczane są instalacje ORLENU, jak

również spółek z naszej Grupy. Zweryfikowane raporty

potwierdzają, że wszystkie instalacje zmieściły

się w przydzielonych na ten okres zakresach

uprawnień.

Niewątpliwy sukces, chodź bez naszego bezpośredniego

udziału, odniosła również para sokołów wędrownych

gniazdujących w Zakładzie Produkcyjnym

w Płocku. W budce lęgowej mieszczącej się na kominie

naszej Elektrociepłowni w ubiegłym roku wykluły

się 4 pisklęta. W sumie od początku realizacji

programu nasz Zakład był miejscem narodzin już

18 młodych sokołów.

kolejnych stacji paliw i baz magazynowych - zmniejszyły

emisję węglowodorów z części magazynowodystrybucyjnej

Koncernu.


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

Polityka środowiskowa

Świadomi wpływu działalności Polskiego Koncernu

Naftowego ORLEN S.A. na środowisko deklarujemy

systematyczne dostosowywanie metod planowania

i prowadzenia procesów do wymogów zasady trwałego

i zrównoważonego rozwoju, poprzez zintegrowane

traktowanie procesu zapobiegania zanieczyszczaniu

i ochrony środowiska.

Celowi temu podporządkowujemy strategię Firmy

przełożoną na istniejące i przyszłe programy rozwoju

oraz na inne działania realizowane w oparciu

o wdrożony System Zarządzania Środowiskowego

według wymagań normy PN – EN ISO 14001:2005.

Zobowiązujemy się do jego rozszerzenia na pozostałe

jednostki Koncernu na terenie kraju i zbudowanie

zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Deklarujemy, że nasze wysiłki zmierzać będą w kierunku

spełnienia następujących celów środowiskowych:

1) Zapewnienia zintegrowanego zapobiegania i monitorowania

zanieczyszczeń emitowanych do powietrza,

wody i ziemi oraz wytwarzanych odpadów

tak, aby zagwarantować wysoki stopień ochrony

środowiska jako całości, przy jednoczesnym

zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

2) Osiągania stanu pełnej zgodności z obowiązującym

prawem i normami ekologicznymi oraz z innymi

wymaganiami mającymi zastosowanie.

3) Stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT)

dla nowych oraz modernizowanych obiektów.

4) Podejmowania działań prewencyjnych w zakresie

poważnych awarii przemysłowych.

5) Zapewnienia ochrony akustycznej terenów i obiektów

wokół Zakładu Produkcyjnego w Płocku

objętych taką ochroną.

6) Optymalizacja parametrów środowiskowych

produkowanych paliw poprzez stosowanie komponentów

niskosiarkowych i biopaliw.

7) Minimalizacja ryzyka rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń

w ziemi i wodach oraz ich oddziaływania

na zdrowie i życie ludzi.

8) Zapewnienia dostępu do informacji z zakresu

wpływu Spółki na środowisko dla wszystkich

zainteresowanych.

9) Podnoszenia środowiskowej świadomości załogi.

10) Kontynuowania programu „Odpowiedzialność

i Troska”.

11) Ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania

Środowiskowego i jego zintegrowania z Systemem

Zarządzania Jakością w celu stworzenia

jednego efektywnego Systemu Zarządzania,

gwarantującego ciągłe pomniejszanie ujemnego

wpływu na środowisko we wszystkich obszarach

działalności naszej Firmy.

Na początku roku 2007 odbył się audyt kontrolny

potwierdzający zgodność funkcjonowania Systemu

Zarządzania Środowiskiem z wymaganiami nowej

Normy PN-EN ISO 14001:2005.

Naszym celem jest osiągnięcie maksymalnej neutralności

ekologicznej kompleksu produkcyjnego w Płocku

oraz innych jednostek organizacyjnych Spółki na

terenie kraju dla ich bezpośredniego otoczenia, przy

równoczesnej minimalizacji wpływu na środowisko

wynikającego z użytkowania wytworzonych przez

nas produktów.


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

Inwestujemy w środowisko

Nakłady inwestycyjne w 2007 roku na zadania związane

z ochroną środowiska w Zakładzie Produkcyjnym

ORLENU wyniosły ponad 122 mln zł. Warto podkreślić,

że nasze inwestycje ekologiczne stanowiły 28% ogółu

nakładów inwestycyjnych w Płocku.

Do najważniejszych projektów ograniczających

wpływ naszego Zakładu na poszczególne elementy

środowiska należy zaliczyć:

• budowę Instalacji HON VII (wraz z infrastrukturą),

• budowę Instalacji do Hydrorafinacji Oleju Napędowego

z Instalacji HOG,

Bazy magazynowe

Do najważniejszych zadań z zakresu ochrony środowiska,

które wykonaliśmy w bazach magazynowych

w 2007 roku należy zaliczyć:

• budowę instalacji dozowania estrów do oleju napędowego

w bazach magazynowych w: Sokółce,

Gdańsku, Ostrowie Wielkopolskim, Szczecinie,

Nowej Soli, Mościskach oraz Wrocławiu,

• zabezpieczenie przed przenikaniem produktów

naftowych do gruntu, hermetyzację czyli ograni-

• modernizację sieci kanalizacyjnych (I i II systemu),

• modernizację elektrycznych silników napędowych

pomp wody chłodniczej Bloków Wodnych

Rafineryjnych 1, 2 i 3,

• modernizację palników kotła 00 – 320 Nr 3 w Zakładzie

Elektrociepłowni,

• wymianę silników elektrycznych na Blokach Wodnych

Petrochemicznych.

Nakłady na zadania środowiskowe wykonane

na stacjach paliw i w bazach magazynowych

PKN ORLEN w latach 2006–2007 (w tys. zł)

140 000

Na stacjach paliw naszej sieci oraz w bazach maga-

120 000

138 384

130 946

zynowych wykonaliśmy 723 zadania środowiskowe.

100 000

W sumie wydaliśmy ponad 138 mln zł. Nasz budżet

ekologiczny był więc o 70% większy w porównaniu

80 000

81 499

do 2006 roku.

60 000

40 000

66 425

20 000

0

2006

2007

nakłady ogółem

w tym nakłady na inwestycje


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

Inwestujemy w środowisko

czenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,

ograniczenie hałasu, uporządkowanie

gospodarki wodno-ściekowej baz w: Bolesławcu,

Świnoujściu, Olszanicy i Żurawicy,

• uszczelnienie toru rozładunkowego w bazie w Świnoujściu,

• rekultywację środowiska gruntowo-wodnego

w wybranych obiektach,

• wykonanie projektów prac geologicznych na odwiercenie

otworów sozologicznych.

14 000

Stacje paliw

Nasze działania ekologiczne na stacjach paliw

ORLENU to przede wszystkim dostosowywanie

funkcjonujących stacji oraz budowa nowych obiektów

zgodnych z obowiązującymi przepisami UE

w zakresie wyposażenia w urządzenia zabezpieczające

środowisko naturalne. Tym samym znakomita

większość stacji paliw ORLENU posiada: kanalizację,

separatory i inne urządzenia oczyszczające ścieki;

instalacje hermetyzacyjne; sondy pomiarowe lub

dodatkowo piezometry; uszczelnienia i zbiorniki

dwupłaszczowe zabezpieczające przed przenikaniem

zanieczyszczeń do gruntu.

Łącznie na naszych stacjach w 2007 roku wykonaliśmy

711 zadań związanych z ochroną środowiska,

na które przeznaczyliśmy ponad 70 mln zł.

GRZP

Nakłady ogółem na zadania środowiskowe na stacjach paliw w 2007 roku (w tys. zł)

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Nowa Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa Wrocław

Wieś

nakłady ogółem

w tym nakłady na inwestycje


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

Odpowiedzialność i Troska („Responsible Care”)

ORLEN w roku 2007 obchodził 10-lecie realizacji

Programu „Odpowiedzialność i Troska”. Od 15 lat

polskie firmy z branży chemicznej wdrażają zadania

i cele Programu. Obecnie „Odpowiedzialność

i Troska” skupia już 37 polskich firm.

Realizatorzy Programu zgodnie z jego ideą dążą do

ciągłej poprawy jakości swojej działalności w ramach

tzw. triady HSE (Health, Safety, Environment),

czyli w obszarach ochrony zdrowia, bezpieczeństwa

i ochrony środowiska. Dumni jesteśmy z faktu, że

W 2007 roku zobowiązaliśmy się do wykonania następujących

zadań:

• 13 z zakresu ochrony środowiska (zrealizowano 7,

pozostałe są w trakcie realizacji),

• 9 z zakresu poprawy bezpieczeństwa procesowego

i bezpieczeństwa pracy (zrealizowano 3, pozostałe

są w trakcie realizacji),

• 5 z zakresu zdrowia i profilaktyki zdrowotnej (zrealizowano

3, pozostałe są w trakcie realizacji),

• 2 edukacyjno-organizacyjne, które zostały zrealizowane.

dobrowolne zobowiązanie realizacji zasad Programu,

poprzez podpisanie deklaracji uczestnictwa wyraziły

również spółki Grupy ORLEN:

• ANWIL S.A. (w 1995 roku)

• Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A.

(w 2002 roku)

• Basell Orlen Polyolefins Sp. z o. o.

(w 2003 roku)

• ORLEN Asfalt Sp. z o. o. (w 2005 roku)

• ORLEN Eko Sp. z o. o. (w 2005 roku)

Do Sekretariatu Programu „Odpowiedzialność i Troska”

w 2007 roku przekazaliśmy: „Wskaźniki – raportowanie

za rok 2006”,„Bazę danych ekologicznych za

rok 2006” oraz „Kwestionariusz samooceny przedsiębiorstwa

za rok 2006”.

Informacje zawarte w tych dokumentach wykorzystywane

są do bilansowania i oceny kondycji ekologicznej

oraz stopnia wdrażania Programu „Odpowiedzialność

i Troska” przez przedsiębiorstwa będące

Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A. w czerwcu 2007 roku

podpisał „Deklarację Poparcia dla Światowej Karty

Responsible Care”, która powstała z inicjatywy Międzynarodowej

Rady Stowarzyszeń Chemicznych (ICCA).

Jest ona rodzajem dobrowolnej samoregulacji branży

chemicznej, zmierzającej w kierunku poszanowania

ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi

na całym świecie. Ponadto Karta określa możliwości

sprostania wyzwaniom, jakie niesie ze sobą zasada

zrównoważonego rozwoju, a także właściwe zarządzanie

chemikaliami, zobowiązuje również do zwiększenia

przejrzystości działań przemysłu chemicznego.

„Światowa Karta Responsible Care” spotkała się

z dużym uznaniem Sekretarza Generalnego ONZ,

który ocenił ją jako „inspirujący model dla innych

branż w zakresie dobrowolnej samoregulacji”. Poparcie

dla zapisów Karty złożyło kilkanaście Narodowych

Stowarzyszeń Chemicznych, w tym również

Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

sygnatariuszami Programu, zrzeszone w ramach

Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – Związku

Pracodawców.


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

Ochrona powietrza

Przeprowadzone przez nas w 2007 roku pomiary

kontrolne emisji zanieczyszczeń do atmosfery nie

wykazały przekroczeń poziomów dopuszczalnych,

wyznaczonych w Pozwoleniu Zintegrowanym. Mimo

większego przerobu ropy naftowej - w stosunku do

2006 roku - poza emisją tlenku węgla odnotowaliśmy

znaczące spadki wszystkich emitowanych zanieczyszczeń.

Warto podkreślić, że o 31% spadła emisja

dwutlenku siarki, a o 23% pyłu ze spalania paliw.

W 2006 i 2007 roku emisja charakterystycznych dla

Zakładu Produkcyjnego w Płocku zanieczyszczeń

kształtowała się na następującym poziomie:

Zestawienie emisji wybranych zanieczyszczeń

Rodzaj zanieczyszczenia Wielkość emisji [Mg] Wzrost/spadek

2006 2007 [Mg] [%]

Łączna emisja wszystkich zanieczyszczeń, w tym 6 594 433,82 6 269 287,66 –325 146,16 –4,93

Dwutlenek siarki 30 578,34 20 973,30 –9 605,04 –31,41

Dwutlenek azotu 7 983,84 7 474,71 –509,13 –6,38

Pył ze spalania paliw 748,10 574,53 –173,57 –23,20

Dwutlenek węgla 6 553 571,87 6 238 941,29 –314 630,58 –4,80


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

Ochrona powietrza

Emisja głównych zanieczyszczeń w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w latach 1998–2007 (w tys. Mg)

45

40

40,4

37,8

40,9

35

30

25

20

15

29,4

28,7

26,2

16,4

32,4 31,7

21,0

22,6

33,0

24,5

35,2

27,0

34,2

25,5

30,6

31,5

21,0

10

5

0

2,5 2,6 2,3 3,3

1,6 1,2 1,1 1,1 1,2 1,4

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Emisja łączna (bez dwutlenku węgla)

Dwutlenek siarki

Suma węglowodorów

Dzięki naszym inwestycjom ekologicznym i w efekcie

dostosowaniu ORLENU do zaostrzonych norm emisji

dla Zakładowej Elektrociepłowni (od 1.01.2007), nastąpił

znaczący spadek emisji SO 2

– o ponad 30%.

Realizacja zadań dotyczących hermetyzacji procesów

magazynowania i dystrybucji paliw (bazy magazynowe

i stacje paliw) spowodowała znaczne ograniczenie

emisji węglowodorów z tych obiektów. Efektem

naszych działań jest nie tylko czystsze powietrze, ale

także zmniejszenie wysokości opłat ekologicznych

dla ORLENU.

10


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

Pobór wód i zrzut ścieków

W 2007 roku nastąpił wzrost (około 6%) poboru wody

z Wisły spowodowany głównie większym zapotrzebowaniem

na wodę wykorzystywaną do chłodzenia

instalacji produkcyjnych (Bloki Wodne).

W porównaniu do 2006 roku o prawie 20% wzrosła

ilość ścieków odprowadzonych do Wisły. Główną

przyczyną takiej sytuacji była deszczowa i wilgotna

pogoda w 2007 roku. Do naszego systemu ściekowego,

a później Centralnej Oczyszczalni Ścieków,

wpłynęło o 35% więcej ścieków opadowych niż rok

wcześniej.

Ponieważ do sieci wody gospodarczej i przeciwpożarowej

odprowadzono więcej wód z odsalania układów

chłodniczych, mogliśmy odzyskać i zawrócić do produkcji

wody gospodarczej o 4,5% mniej oczyszczonych

ścieków niż rok wcześniej.

Ilość wody pobranej z Wisły oraz ilość

ścieków odprowadzonych do Wisły na tle

przerobionej ropy naftowej w latach 2006–2007

(w tys. m 3 ) (w tys. Mg)

25 000

14 000

20 000

13 600

15 000

13 200

10 000

12 800

5 000

12 400

0

2006

2007

12 000

Ilość wody pobranej z Wisły

Ilość ścieków odprowadzonych do Wisły

Przerób ropy

11


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

Gospodarka odpadami

Odnotowaliśmy w 2007 roku niewielki wzrost ilości

wytworzonych odpadów (o 0,5 tys. Mg w stosunku

do 2006 roku). Większa niż rok wcześniej ilość złomu

stalowego i żeliwnego była efektem prowadzonych

rozbiórek instalacji.

Cieszy nas fakt poddawania coraz większej ilości

wytwarzanych przez nas odpadów procesowi odzysku

– wzrost o 0,7 tys. Mg.

Ilość odpadów wytworzonych

w latach 2006–2007 (w tys. Mg)

15

10

13,3

11,8

13,8

12,5

8,0

8,9

5

5,3

4,9

0

2006 2007

Wytworzone ogółem

Odzyskane

Wytworzone inne niż niebezpieczne

z wyłączeniem odpadów komunalnych

Wytworzone niebezpieczne

12


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

Opakowania i recykling

W 2007 roku na terytorium Polski wprowadziliśmy

cztery rodzaje opakowań:

- z tworzyw sztucznych,

- z papieru i tektury,

- ze stali (w tym z blachy stalowej),

- palety drewniane.

Warte podkreślenia są następujące fakty:

- o 10% zmalała w 2007 roku całkowita masa opakowań

wprowadzonych na terytorium kraju,

- o ponad 9% wzrosła masa opakowań poddanych

odzyskowi.

Poza spadkiem całkowitej ilości masy opakowań

zmalała również, w stosunku do 2006 roku, ilość

opakowań z tworzyw sztucznych (o 32%) oraz opakowań

z materiałów naturalnych (o 14%). Nieznacznie

wzrosła natomiast masa opakowań z papieru

i tektury (o 4%) i opakowań ze stali (w tym z blachy

stalowej) o 11%.

Przyczyną pozytywnych trendów jest nie tylko nasza

wzrastająca świadomość ekologiczna, ale także rosnące

z każdym rokiem ustawowe poziomy odzysku

i recyklingu ustalane przez Ministra Środowiska.

Ustawowe roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych

do dnia 31 grudnia 2007*

Rodzaj opakowania lub produktu,

z którego powstał odpad

2006 2007

% poziom % poziom

odzysku recyklingu odzysku recyklingu

Opakowania z materiałów naturalnych – 13 – 15

Opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej – 18 – 20

Opakowania z tworzyw sztucznych – 22 – 25

Opakowania z papieru i tektury – 45 – 48

Opakowania razem 43 – 50 25

* zgodnie z zał. do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 roku (Dz. U. Nr 103, poz. 872).

13


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

Opakowania i recykling

Odzysk i recykling

Odzysk to wszelkie działania prowadzące do wykorzystania

odpadów w całości lub w części polegające

na odzyskaniu z nich substancji, materiałów lub

energii. Natomiast recykling to taki odzysk, który

polega na powtórnym przetwarzaniu substancji

zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym

w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym

(lub innym). Działania te cieszą się coraz

większą popularnością i znajdują zwolenników na

całym świecie począwszy od osób indywidualnych,

aż po agendy rządowe.

Porównanie masy opakowań wprowadzonych

w latach 2006–2007 (w kg)

W 2007 roku wywiązaliśmy się ze wszystkich obowiązków

ustawowych dotyczących recyklingu. Osiągnęliśmy

wymagane poziomy dla poszczególnych

grup opakowań, które wprowadziliśmy na terytorium

kraju:

• 25% dla tworzyw sztucznych,

• 48% dla papieru i tektury,

• 20% dla stali (w tym blachy stalowej).

Ponadto odzyskaliśmy 50% wszystkich rodzajów opakowań

wprowadzonych na terytorium Polski, w tym

również palet drewnianych, co stanowi 99 389 kg.

W ten sposób zrealizowaliśmy w pełni rozszerzony

obowiązek odzysku zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Środowiska.

Porównanie masy opakowań poddanych

recyklingowi i odzyskowi w latach 2006–2007

(w kg)

120 000

100 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

113 579

755

102 405 98 627

89 470

74 000

2 097 862

102 567

80 000

60 000

40 000

20 000

0

16 105

24 987

340

90 867

273

41 704

19 725

18 500

414

99 389

38 639

2006

2007

2006

2007

Opakowania z papieru i tektury

Opakowania z tworzyw sztucznych

Opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej

Opakowania z materiałów naturalnych

(z wyłączeniem palet drewnianych)

Palety drewniane

Opakowania z papieru i tektury

Opakowania z tworzyw sztucznych

Opakowania ze stali w tym z blachy stalowej

Opakowania z materiałów naturalnych

(z wyłączeniem palet drewnianych)

Opakowania razem – obowiązek recyklingu

Dodatkowy obowiązek odzysku, w tym również

odzysku palet drewnianych

14


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

Hałas

Poziom hałasu z terenu Zakładu Produkcyjnego

w Płocku w 2007 roku monitorowaliśmy w trzech lokalizacjach

uzgodnionych z Wydziałem Środowiska

i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Warszawie, tj.:

• miejscowość Nowa Biała 32a,

• miejscowość Biała 19,

• miejscowość Stare Draganie 19.

Pomiary wykonywaliśmy na wysokości 4,0 m, a rejestrowane

parametry były zbierane w odstępach minutowych.

Podstawowe wskaźniki oceny hałasu to:

• równoważny poziom dźwięku A LAeq,

• minimalny poziom dźwięku A LAFmin,

• maksymalny poziom dźwięku A LAFmax.

Z prowadzonych pomiarów poziomu dźwięku wokół

naszej Firmy wynika, że okresowo występują

podwyższone poziomy hałasu.

Ponieważ w punktach pomiarowych występuje wiele

zakłóceń akustycznych innego pochodzenia niż hałas

z ORLENU niemożliwe jest określenie bezpośredniego

wpływu naszego Zakładu Produkcyjnego na poziom

hałasu w środowisku.

Na terenie ORLENU oraz w jego okolicy znajdują

się instalacje innych operatorów (np. Basell Orlen

Polyolefins, ORLEN Asfalt, ORLEN Oil, ORLEN Eko,

Petro Remont) oraz zakłady produkcyjno-usługowe,

które mają znaczny wkład w kształtowanie miejscowego

klimatu akustycznego. Duże znaczenie

ma także hałas komunikacyjny oraz hałasy bytowe

związane z bliskością siedlisk ludzkich.

W 2007 roku przygotowaliśmy bazę danych źródeł

hałasu Zakładu Produkcyjnego w Płocku w programie

IMMI firmy Wölfel. Wykonanie obliczeń

propagacji hałasu pochodzącego ze źródeł instalacji

Zakładu Produkcyjnego w Płocku pozwoliło na uzyskanie

miarodajnych informacji o ich uciążliwości

dla środowiska w tym zakresie.

Na tej podstawie przygotowaliśmy wniosek o zmianę

sposobu monitorowania hałasu w obowiązującym

nas Pozwoleniu Zintegrowanym.

15


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

Środowisko gruntowo – wodne

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z uzyskanego

dla naszego Zakładu Produkcyjnego w Płocku

Pozwolenia Zintegrowanego, w 2007 roku kontynuowaliśmy

prace remediacyjne polegające na sczerpywaniu

produktów ropopochodnych i prowadzeniu

monitoringu środowiska gruntowo-wodnego.

Spadek czerpanych produktów naftowych w 2007

roku spowodowany był głównie niekorzystną zmianą

warunków środowiskowych, tj. wysokim poziomem

zwierciadła wód podziemnych.

Należy podkreślić, że kolejne lata tak intensywnego

sczerpywania dają wreszcie pozytywny efekt w postaci

spadku ilości wolnego produktu zalegającego

w gruncie – możliwego do spompowywania.

Systematyczne obserwacje i pomiary, w tym monitoring

wód podziemnych, pozwalają uznać, że istniejące

na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku

plamy produktów naftowych zalegające na zwierciadle

wód gruntowych nie stwarzają zagrożenia dla

życia lub zdrowia ludzi, a możliwość ich dalszego

rozprzestrzeniania się została wykluczona.

16


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Wnoszone przez nas w 2007 roku opłaty za korzystanie

ze środowiska były o ponad 20% niższe

w porównaniu z 2006 rokiem. Największy efekt ekologiczny

osiągnęliśmy ograniczając zdecydowanie

emisję do powietrza (np. emisja dwutlenku siarki

(SO 2

) z Zakładowej Elektrociepłowni).

Ponieśliśmy także niższe opłaty za odprowadzanie

ścieków do rzeki Wisły w stosunku do roku 2006,

mimo wzrostu ich ilości. Możliwe to było dzięki

odliczeniu zwiększonego ładunku ChZT pobranego

z wodą wiślaną o pogorszonej jakości w stosunku

do roku ubiegłego.

Znaczny, bo wynoszący 38,1% spadek łącznych

opłat za korzystanie ze środowiska (w porównaniu

do 2006 roku) odnotowaliśmy w odniesieniu do baz

magazynowych i stacji paliw. Taki efekt finansowy

był możliwy do osiągnięcia dzięki naszym działaniom

inwestycyjnym: zakończeniu hermetyzacji

kolejnych baz magazynowych i stacji paliw oraz

sprzedaży (lub likwidacji) części obiektów.

Opłaty za korzystanie ze środowiska

w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

w latach 2006 – 2007 (w mln zł)

Opłaty za korzystanie ze środowiska

łącznie na stacjach paliw, w bazach

magazynowych, zakładach majątku

odrębnego PKN ORLEN S. A. (w mln zł)

25

4,00

20

15

21,27

17,05

19,15

15,18

3,50

3,00

2,50

2,00

3,60

2,20

3,50

2,00

10

1,50

5

0

1,04 1,12 1,07 0,74

1,00

0,50

0,00

0,007 0,006 0,11 0,15

Ogółem Za emisję Za pobór

wód

Za odprowadzanie

ścieków

Ogółem Za emisję Za pobór

wód

Za odprowadzanie

ścieków

2006

2007

2006

2007

17


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

Restytucja sokoła wędrownego

ORLEN wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz

Dzikich Zwierząt „SOKÓŁ” od 6 lat odbudowuje

krajową populację sokoła wędrownego poprzez

osiedlanie ptaków w środowisku stwarzającym

dogodne warunki dla ich egzystencji.

Niezmiernie cieszy nas fakt, że od czasu umieszczenia

budek lęgowych (w 1999 roku) w ORLENIE

„zamieszkały sokoły”, a na świat przyszło u nas

Udało się nam potwierdzić (przy pomocy sprzętu

optycznego), że jaja złożyła ta sama samica, która

osiedliła się na terenie naszej Firmy w 2002 roku.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że para sokołów

wędrownych, która „mieszka w ORLENIE” już siódmy

rok z rzędu wydała na świat młode, co dla tego

gatunku jest rzadkością (zwykle po 3-4 latach następuje

przerwa w wydawaniu na świat potomstwa).

18 piskląt sokoła wędrownego.

Bytowanie sokołów w obrębie naszego Zakładu

Produkcyjnego w Płocku podlega całorocznej obserwacji.

Dokonujemy systematycznych przeglądów

budek lęgowych, sporządzamy dokumentację fotograficzną

i filmową gniazdujących sokołów oraz

obrączkujemy pisklęta.

W 2007 roku w ORLENIE (tzn. w budce lęgowej zainstalowanej

na kominie Zakładowej Elektrociepłowni)

przyszły na świat cztery pisklęta sokoła - dwie

samiczki i dwa samce. W maju, kiedy odkryliśmy

potomstwo, wiek młodych sokołów oceniliśmy na

ok. trzy tygodnie. Ptaki zostały zaobrączkowane:

• obrączkami ornitologicznymi (koloru żółtego,

przewidzianymi dla ptaków z lęgów na terenach

miejskich/zabudowanych);

• obrączkami obserwacyjnymi (koloru niebieskiego

z dużymi literami i cyframi, dzięki czemu można

je odczytać na odległość przy użyciu sprzętu

optycznego).

18


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

Zielone paliwa

PROEKOLOGICZNE EFEKTY

W ZAKRESIE PRODUKCJI

PALIW

Benzyny

W ubiegłym roku produkowaliśmy następujące

gatunki benzyn silnikowych :

• Eurosuper 95,

• Super Plus 98,

• VERVA 98

Wszystkie nasze benzyny zawierają najwyższej jakości

pakiet dodatków uszlachetniających, którego

głównym składnikiem jest dodatek detergentowy

gwarantujący spełnienie najwyższych kryteriów

czystości zaworów silnika, określonych w Światowej

Karcie Paliw.

Eurosuper 95

jest mieszaniną węglowodorów otrzymywanych

w procesach przeróbki ropy naftowej. Jest to

podstawowy gatunek benzyny oferowanej na

rynku krajowym. Obecność najszlachetniejszych

komponentów takich jak eter, alkilat i izomeryzat

gwarantuje wymaganą liczbę oktanową przy obniżonej

zawartości węglowodorów aromatycznych,

benzenu i siarki.

Super Plus 98

jest wysublimowaną mieszaniną węglowodorów

otrzymywanych w procesach przeróbki ropy naftowej.

Specyfika zastosowanych komponentów zapewnia

wymaganą liczbę oktanową przy obniżonej zawartości

węglowodorów aromatycznych, benzenu i siarki, której

poziom często nie przekraczał nawet 10 ppm.

VERVA 98

jest benzyną bezsiarkową, zapewniającą wysoką

skuteczność i trwałość katalizatora. Obniżenie

zawartości siarki poniżej 10 mg/kg gwarantuje

zapewnienie znacznie mniej korozyjnego środowiska

w układzie zasilania silnika, spalania benzyny

i układzie wylotowym spalin. Przedłuża żywotność

katalizatora spalin. Zapewnia redukcję węglowodorów

i tlenku węgla w spalinach. Proces spalania

benzyny VERVA 98 w silniku dodatkowo poprawiany

jest poprzez zastosowanie specjalnie dobranego

i optymalnie dozowanego pakietu dodatków o działaniu

myjącym (detergentowym), zapewniającym

utrzymanie w czystości układu dolotowego, a nawet

gwarantującym wyeliminowanie osadów powstałych

podczas stosowania paliwa nieznanego pochodzenia

i nie zawierającego detergentów. Posiada

właściwości przeciwkorozyjne i przeciwutleniające

chroniące paliwo przed degradacją podczas

przechowywania.

19


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

Zielone paliwa

Jakość benzyn silnikowych w latach 2005-2007

Asortyment

Eurosuper 95

Eurosuper 95

z EETB

Super Plus 98

Super Plus 98

z EETB

VERVA 98

ZP Płock

Średnia

zawartość

siarki

Zawartość

benzenu

Zawartość

etanolu

Zawartość

eteru

MTBE

Zawartość

eteru

ETBE

[% wag] [% V/V] [% wag] [% wag] [% wag]

2005 0,0032 0,71 – 2,52 –

2006 0,0022 0,62 – 0,40 –

2007 0,0007 0,59 – 0,01 –

2005 0,0033 0,69 – 0,01 5,36

2006 0,0029 0,67 – – 6,80

2007 0,0010 0,62 – 0,05 8,69

2005 0,0008 0,67 – 9,79 –

2006 – – – – –

2007 – – – – –

2005 0,0008 0,67 – 1,49 7,24

2006 0,0006 0,57 – 0,02 10,09

2007 0,0004 0,52 – – 10,37

2005 0,0008 0,67 – 2,33 7,45

2006 0,0006 0,57 – 0,02 10,09

2007 – – – – –

Produkcja najszlachetniejszych komponentów ekologicznych benzyn w latach 2005 – 2007 [Mg]

Rodzaj Komponentu 2005 2006 2007

MTBE 2 258 0 0

ETBE 89 767 101 496 96 846

Alkilat 112 525 126 515 117 278

Izomeryzat 452 559 492 528 371 188

20


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

Zielone paliwa

Oleje napędowe

Jakość produkowanych przez nas olejów napędowych

już od czterech lat spełnia wymagania unijne, które

będą obowiązywały dopiero od 2011 roku. W 2007

roku wytwarzaliśmy następujące gatunki olejów

napędowych o zawartości siarki poniżej 10 mg/kg

[0,0010 % (m/m)]:

dobre właściwości smarne. Podobnie jak inne oleje

napędowe paliwo chronione jest przed skażeniem

mikrobiologicznym.

Olej Napędowy Miejski Super stosowany jest w transporcie

naziemnym, zwłaszcza w komunikacji masowej,

w dużych aglomeracjach miejskich i strefach

ekologicznie chronionych.

Olej Napędowy Miejski SUPER

jest paliwem produkowanym tylko w nielicznych

krajach europejskich pod nazwą City Diesel. Paliwo,

w pierwotnej wersji o zawartości siarki 200 mg/kg,

zostało wprowadzone na rynek krajowy już w 1994

roku i do tej pory Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

jest jego jedynym producentem w Polsce. Produkt

w stosunku do starej wersji paliwa posiada znacznie

zaostrzone wymogi jakościowe. Zawartość siarki jest

obniżona do 10 mg/kg. Zawartość węglowodorów

aromatycznych wielopierścieniowych – do 5% (m/m).

W produkcie zastosowano pakiet dodatków uszlachetniających,

który poprawia właściwości użytkowe

paliwa, zapewniając mu odpowiednie właściwości

myjące, przeciwkorozyjne, przeciwutleniające oraz

Olej napędowy Ekodiesel Ultra

to najwyższej jakości paliwo spełniające najostrzejsze

wymagania jakościowe i ekologiczne stawiane

paliwom do silników wysokoprężnych w krajach Unii

Europejskiej. Najważniejsze atuty paliwa w porównaniu

do oleju napędowego produkowanego dotychczas

to śladowa zawartość siarki (poniżej 10 mg/kg),

obniżona zawartość węglowodorów aromatycznych,

podwyższona wartość liczby cetanowej, lepsze właściwości

eksploatacyjne w okresie zimowym i wysoki

stopień czystości mikrobiologicznej.

21


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

Zielone paliwa

Olej napędowy – Bioester 100

– pilotażowo (od 1.09.2007 do 31.12.2007) sprzedawaliśmy

w sieci naszych stacji paliw na południu Polski

jako pierwsze biopaliwo na naszym rynku.

Bioester oferowany przez PKN ORLEN to paliwo odnawialne,

produkowane z olejów roślinnych (głównie

z oleju rzepakowego), przeznaczone dla pojazdów

z silnikiem diesla. Spełnia wszelkie wymagania określone

w normie PN-EN 14214 obowiązującej zarówno

w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej.

Bioester można stosować jako samoistne paliwo

lub w mieszaninie z konwencjonalnym olejem napędowym.

Bioester może służyć do zasilania silników wysokoprężnych

m.in. w:

• autobusach,

• samochodach ciężarowych,

• samochodach dostawczych,

• samochodach osobowych,

• ciągnikach rolniczych,

• kombajnach,

• innych maszynach i urządzeniach.

Oleje opałowe

Olej opałowy lekki Ekoterm Plus

to nowoczesne i bezpieczne w eksploatacji źródło

energii, które jest produktem najwyższej jakości,

spełniającym normy światowe zarówno pod względem

parametrów eksploatacyjnych, jak i wymagań

ochrony środowiska. Cechuje go niska zawartość

siarki (od końca 2007 roku poniżej 0,10 % (m/m),

mała lepkość, niska temperatura płynięcia (poniżej

– 20°C) i wysoka wartość opałowa.

Asortyment i jakość olejów napędowych

[% wag]

Jakość oleju Ekoterm Plus

[% wag]

Zawartość siarki

Asortyment 2005 2006 2007

Zawartość siarki

Asortyment 2005 2006 2007

Ekodiesel Ultra* 0,00070 0,00075 0,00062

ONM Super 0,00045 0,00036 0,00036

* w tym olej napędowy ON VERVA

Olej opałowy lekki

Ekoterm Plus

0,056 0,117 0,105

22


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

„Zielona policja”

System Zakładowej Inspekcji

Ekologicznej

Działalność Systemu Zakładowej Inspekcji Ekologicznej

była wyrazem naszej troski o pełną kontrolę

i monitoring tych procesów produkcji, które mogą

mieć wpływ na środowisko.

„Zielona Policja”, bo tak potocznie nazywają nasi

pracownicy inspekcję ekologiczną, w 2007 roku

odnotowała 22 interwencje związane z okresowymi

uciążliwościami zapachowymi.

Większość zgłoszeń wewnątrz Zakładu Produkcyjnego

w Płocku dotyczyło planowanych zadań

takich jak: postoje remontowe instalacji, dmuchania,

płukania i parowania rurociągów, zbiorników,

aparatów, kolumn, przełączania reaktorów i zrzutu

węglowodorów na pochodnie, odkoksowania

i czyszczenia pieców, odwadniania zbiorników

slopowych, itd.)

Natomiast zdarzenia losowe w Zakładzie związane

były z awaryjnymi wyłączeniami instalacji, zwiększonymi

zrzutami gazów na pochodnie czy np.

wygaszeniami pieców.

Każda interwencja była rozpatrywana w sposób

szczególny. W rejonie występowania uciążliwości

wykonywane były pomiary stężeń zanieczyszczeń

oraz podejmowane działania mające na celu

identyfikację źródeł uciążliwości. Dokonywany był

również przegląd sytuacji meteorologicznej oraz

stężeń zanieczyszczeń w automatycznych stacjach

monitoringu powietrza.

23


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

Zielona Grupa ORLEN

Wszystkie spółki Grupy ORLEN posiadają uregulowany

stan formalno – prawny w zakresie ochrony

środowiska tzn. dotyczący wprowadzania substancji

do powietrza, wytwarzania odpadów, odprowadzania

ścieków czy poboru wody powierzchniowej.

Zgodnie z Dyrektywą 96/61/WE w sprawie zintegrowanego

zapobiegania i ograniczania (kontroli)

zanieczyszczeń oraz zgodnie z „Rozporządzeniem

Ministra Środowiska z 26 lipca 2002 roku w sprawie

rodzajów instalacji mogących powodować znaczne

zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych

albo środowiska jako całości” Pozwolenie

Zintegrowane posiadają nasze następujące

spółki Grupy ORLEN:

• Rafineria Trzebinia S.A.

– dla instalacji biodiesla,

– dla instalacji hydrorafinacji parafin,

– dla Energomedii Sp z o. o. na prowadzenie

instalacji do spalania paliw.

• Rafineria Nafty Jedlicze S.A.

– na prowadzenie Instalacji Regeneracji Olejów

Przepracowanych,

– na prowadzenie Instalacji Destylacji

Rurowo – Wieżowej DRW,

– na prowadzenie Instalacji Rozpuszczalniki,

– dla Raf Energii Sp. z o. o. na prowadzenie

Elektrociepłowni,

– dla Raf Ekologii Sp. z o. o. na prowadzenie

Instalacji Spalarni Odpadów.

• ORLEN Oil Sp. z o. o.

• ORLEN Asfalt Sp. z o. o.

• ORLEN Eko Sp. z o. o.

• Basell Orlen Polyolefins Sp. z o. o.

– dla instalacji Polietylen I, II i III

– dla instalacji Polipropylen I, II i III.

• ANWIL S.A.

– na prowadzenie instalacji wchodzących w skład

Kompleksu Polichlorku Winylu,

– na prowadzenie instalacji spalania paliw -

Elektrociepłowni eksploatowanej w Kompleksie

Energetycznym,

– na prowadzenie instalacji wchodzących w skład

Kompleksu Nawozowego,

– na prowadzenie instalacji składowiska odpadów

innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi

kwaterami na odpady niebezpieczne

(pozwolenie uzyskane w 2007 roku).

• Spolana a.s.

– produkcja kaprolaktamu oraz kwasu siarkowego

wraz z oczyszczalnią ścieków,

– produkcja PCW i monomerów chlorku winylu,

– energetyka, składowisko odpadów toksycznych,

– elektroliza.

• Grupa Unipetrol – na prowadzenie instalacji:

– produkcji polimerów (polietylen i polipropylen),

– produkcji monomerów – kraking wodny oraz

produkcja zagęszczonego naftalenu,

– produkcji mocznika,

– produkcji amoniaku,

– produkcji wodoru (POX unit) oraz jednostki

Chezacarb,

– produkcji alkoholi OXO,

– produkcji energii, poboru i uzdatniania wody

oraz oczyszczania ścieków.

24


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

Zielona Grupa ORLEN

• AB Mažeikių Nafta

– na prowadzenie instalacji IPPC Mažeikiai Oil

Ponadto powyższe dokumenty, zatwierdzone przez

kompetentne lokalne władze także posiadają:

Rafinery,

– na prowadzenie instalacji IPPC Butinge terminal,

– na prowadzenie instalacji IPPC Biržai pumpstation.

• Grupa Unipetrol – dla obiektów produkcyjnych

zlokalizowanych na terenie spółek wchodzących

w skład holdingu Unipetrol,

• AB Mažeikių Nafta – dla rafinerii w Judekai i terminalu

morskiego w Butinge.

Zgodnie z Dyrektywą 96/82/WE w sprawie zarządzania

zagrożeniami poważnych awarii z udziałem

substancji niebezpiecznych oraz zgodnie z ustawą

Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25/2008,

poz.150), część spółek należących do Grupy ORLEN

została zakwalifikowana jako zakłady o zwiększonym

lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

W związku z tym zobowiązane są one do

opracowania dokumentów (Zgłoszenia Zakładu,

Programu Zapobiegania Poważnym Awariom, Raportu

o Bezpieczeństwie i Wewnętrznego Planu

Operacyjno – Ratowniczego). Zatwierdzone przez

odpowiednie komendy Państwowej Straży Pożarnej

raporty takie posiadają:

• Rafineria Trzebinia S.A.

• Basell Orlen Polyolefins Sp. z o. o.

• ORLEN Oil Sp. z o. o.

• Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A.

• ANWIL S.A.

• Rafineria Nafty Jedlicze S.A.

• ORLEN Gaz Sp. z o. o.

– dla swoich rozlewni gazu płynnego.

25


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

Działania ekologiczne w Grupie ORLEN

W Grupie ORLEN w 2007 roku zostało zrealizowanych

wiele proekologicznych projektów i działań

mających bezpośredni wpływ na otaczające nas

środowisko naturalne.

ORLEN Oil Sp. z o. o.

• Uwzględnianie w planach strategicznych firmy

działań zmierzających do ograniczenia negatywnego

wpływu na środowisko naturalne;

ANWIL S.A.

• Budowa i uruchomienie instalacji do katalitycznej

selektywnej redukcji tlenków azotu (SCR) w gazach

odlotowych z linii A i B instalacji kwasu

azotowego. Efekt ekologiczny: znaczna redukcja

stężenia tlenków azotu odprowadzanych do atmosfery

z odgazami pochodzącymi z procesu

produkcyjnego;

• Budowa i uruchomienie instalacji do odgazowania

kondensatu technologicznego na linii A Amoniaku.

Efekt ekologiczny: zagospodarowanie kondensatu

do produkcji wody zasilającej kotły, ograniczenie

ilości i ładunku jonu amonowego i związków

organicznych w odprowadzanych ściekach;

• Uszczelnienie kanalizacji przemysłowej poprzez

wprowadzenie rękawa uszczelniającego. Efekt

ekologiczny: bezwykopowa renowacja kanalizacji

bytowej o łącznej długości ponad 10 km – minimalizacja

możliwości zanieczyszczenia środowiska

wodno – gruntowego.

• Zapewnienie środków finansowych na rzecz inwestycji

służących ochronie środowiska;

• Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa

związanych z ochroną środowiska;

• Wybór i stosowanie nowych technologii, które są

przyjazne środowisku, m.in.:

– wprowadzenie do oferty olejów Platinum produktów

przeznaczonych do silników dostosowanych

do wymagań Euro4 oraz najbardziej

rygorystycznych specyfikacji jakościowych

producentów samochodów, jak również wymagań

klasyfikacji ACEA 2004,

– produkcja olejów dla ogrodnictwa, rolnictwa

i leśnictwa – „Zielona Linia” takich jak np. z serii

ORLEN Oil Agro lub ORLEN Oil Trawol,

– rozpoczęcie programu Base Oil Interchange

zmierzającego do uzyskania wysokiej jakości

olejów silnikowych (półsyntetycznych i mineralnych)

produkowanych w oparciu o oleje

bazowe Grupy ORLEN,

• Zaangażowanie pracowników we wszelkie działania

pro-ekologiczne.

26


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

Działania ekologiczne w Grupie ORLEN

Rafineria Trzebinia S.A.

• Wykonanie projektu modernizacji instalacji

deszczowej w Kopalni Soli „Góra” i Podziemnym

Magazynie Ropy i Paliw, zabezpieczającej przed

zanieczyszczeniem terenu węglowodorami w przypadku

awarii (zadanie zrealizowane w ramach

Programu „Odpowiedzialność i Troska”);

• Budowa oczyszczalni ścieków z instalacji do

produkcji biodiesla – termin realizacji inwestycji

został określony na lata 2008 – 2009. Celem

zadania jest wstępne podczyszczanie ścieków

z zanieczyszczeń do poziomu umożliwiającego

wprowadzenie ich do następnych obiektów

oczyszczalni. Cel ekologiczny: ochrona środowiska

gruntowo – wodnego.

• Podjęcie działań prowadzących do zwiększenia

bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Kopalni

Soli „Góra” i Podziemnym Magazynie Ropy i Paliw

poprzez:

– zakup hydrantu HAWLE,

– wykonanie projektu rozbudowy sieci hydrantowej,

– przeprowadzanie regularnych szkoleń

Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na

Rafineria Nafty Jedlicze S.A.

• Budowa instalacji do produkcji rozpuszczalników;

• Dostosowanie zbiorników magazynowych paliw

do obowiązujących przepisów;

• Wykonanie węzła segregacji olejów przepracowanych;

• Modernizacja spalarni odpadów;

• Modernizacja sieci gazów zrzutowych.

Inowrocławskie Kopalnie Soli

SOLINO S.A.

• Uruchomienie oczyszczalni ścieków w Kopalni

Soli Mogilno;

terenie kopalni. Działania te wynikały również

z realizacji Programu „Odpowiedzialność i Troska”.

Spolana a.s.

• Remont kanalizacji ścieków na ulicy U3. Efekt

ekologiczny: usunięcie zanieczyszczeń wód chłodzących;

• Remont zbiornika wychwytującego pod zasobniki

NaOH. Efekt ekologiczny: usunięto nieszczelność,

która niosła ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych;

• Budowa składowiska osadów z oczyszczalni ścieków.

Efekt ekologiczny: utworzenie zapasów produkcyjnych

do ich dalszego wykorzystania;

27


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

Działania ekologiczne w Grupie ORLEN

• Aktualizacja systemu monitoringu ścieków. Efekt

ekologiczny: zastąpienie przestarzałego systemu

(pracującego w DOS-ie) i jego uzupełnienie;

• Dechloracja kondensatu ze ścieków z elektrolizy.

Efekt ekologiczny: zmniejszenie zanieczyszczenia

ścieków chlorem;

• Zamknięcie studzienki ścieków z polimeracji. Efekt

ekologiczny: usunięcie emisji lotnych chlorowanych

węglowodorów oraz uzyskanie zgodności

urządzeń z technologią BAT;

• Remont napowietrzania NH3 z rafinatu odpadowego.

Efekt ekologiczny: zmniejszenie zanieczyszczenia

ścieków.

AB Mažeikių Nafta

• Przeprowadzenie w 2007 roku monitoringu zanieczyszczeń

powietrza wokół zakładu w czterech

punktach pomiarowych położonych w strefie

ochronnej zakładu. W ramach tego monitoringu

analizowane były następujące zanieczyszczenia:

C1-C10, benzen, toluen, ksylen, tlenek węgla,

siarkowodór, dwutlenek siarki oraz dwutlenek

azotu;

• Realizowane są liczne inwestycje w zakresie

ochrony powietrza (zainstalowano monitoring

emisji gazów cieplarnianych do atmosfery) oraz

ochrony zasobów wodnych.

Grupa Unipetrol

• Spalanie osadów ściekowych z węglem brunatnym

w elektrowni T700. Efekt ekologiczny: osady

ściekowe nie będą składowane na hałdach;

• Użycie metanolu w procesie oczyszczania ścieków.

Efekt ekologiczny: dostarczenie biomasy do

procesu;

• Oczyszczanie ścieków pochodzących z jednostki

gazyfikacji pozostałości ropy naftowej. Efekt ekologiczny:

usuwanie amoniaku ze ścieków i użycie

go w procesie odsiarczania w elektrowni T700.

28


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

Udział Grupy ORLEN

w Krajowym Systemie Handlu Emisjami CO 2

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2004 roku o handlu

uprawnieniami do emisji do powietrza gazów

cieplarnianych i innych substancji, instalacjami objętymi

systemem handlu emisją CO 2

są:

PKN ORLEN S.A.

– Elektrociepłownia

– Rafineria

• ANWIL S.A.

– Elektrociepłownia

• ORLEN Asfalt Sp. z o. o.

– Instalacja rafineryjna w Płocku

– Instalacja w Trzebini

• Rafineria Nafty Jedlicze S.A.

– Instalacja rafineryjna

• Rafineria Trzebinia S.A.

– Instalacja rafineryjna

• Raf Energia Sp. z o. o. - Jedlicze

– Elektrociepłownia

• ENERGOMEDIA Sp. z o. o. - Trzebinia

– Elektrociepłownia

• Spolana a.s.

• Unipetrol RPA (dwie instalacje)

• AB Mažeikių Nafta

• AB Mažeikių Elektrine

Wszystkie wymienione instalacje uzyskały zezwolenia

na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji,

w których określono sposób monitorowania emisji

dwutlenku węgla. Podstawą rozliczenia przyznanych

uprawnień jest raport sporządzony 31 grudnia roku

poprzedniego i podlegający weryfikacji przez uprawnionego

weryfikatora.

W ramach Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień

do Emisji (KPRU I) wszystkie instalacje w naszych

spółkach wchodzących w skład Grupy ORLEN posiadały

wystarczającą ilość uprawnień do emisji CO 2

.

Nadwyżki uprawnień zostały zbyte.

Ponadto w 2007 roku ORLEN Oil Sp. z o. o. złożył

wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

o zezwolenie na udział w systemie handlu uprawnieniami

do emisji CO 2

.

Wszystkie instalacje w spółkach wchodzących w skład

holdingu Unipetrol i Grupy Mažeikių Nafta, w ramach

Krajowych Planów Alokacji (NAP- National Allocation

Plan) posiadały wystarczającą ilość uprawnień

do emisji CO 2

. Nadwyżki uprawnień zostały

sprzedane.

29


RAPORT EKOLOGICZNY 2007

Nagrody i certyfikaty

W 2007 roku otrzymaliśmy wiele nagród, wyróżnień

i certyfikatów potwierdzających naszą troskę o środowisko

naturalne. Wśród nich należy wymienić:

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o. o.

• Spółka uzyskała certyfikat „Firma Bliska Środowisku

2007”.

ORLEN Oil Sp. z o. o.

• Na XIV Międzynarodowych Targach „Stacja Paliw

2007” spółka otrzymała nagrodę „Produkt Roku

2007” dla olejów Platinum do silników spełniających

wymagania normy emisji spalin Euro4

tj.: olej Platinum Max Energy Euro4 5W/30 do

Inowrocławskie Kopalnie Soli

SOLINO S.A.

• Ponownie uzyskano certyfikat zgodności Zintegrowanego

Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

z normami ISO 9001 oraz ISO 14001.

samochodów osobowych oraz trzy oleje do wysokoobciążonych

silników diesla samochodów

ciężarowych i autobusów: Platinum Ultor Progres

10W/40, Platinum Ultor Extreme 10W/40 oraz

Platinum Ultor Plus 15W/40.

• Spółka została laureatem Konkursu Ministra

Środowiska „Lider Polskiej Ekologii” w kategorii

„Wyrób” dla olejów ORLEN Oil z brandem

Platinum do silników spełniających wymagania

normy Euro4. Komisja konkursowa dostrzegła

także inne „ekologiczne” produkty spółki, jak

np.: biodegradowalne oleje do silników zaburtowych

łodzi motorowych i stosowane w pracach

Rafineria Trzebinia S.A.

• Firma startowała w IX Edycji Narodowego Konkursu

Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”.

W styczniu 2008 roku, decyzją Narodowej Rady

Ekologicznej, Spółka znalazła się w gronie zwycięzców.

Pretendowała do tytułu w kategorii „Przedsiębiorstwo

Przyjazne Środowisku”, w podkategorii

„Produkt Godny Polecenia” i zdobyła go

dla zgłoszonej Linii Produktów BIO (Bioester

i ON BIO 20).

leśnych oleje Pilarol Eko. Podkreślono także, że

na wszystkich etapach produkcji, konfekcjonowania

i dystrybucji są przestrzegane normy

ochrony środowiska.

30

More magazines by this user
Similar magazines