Grupa PKN ORLEN – prezentacja Spółki

orlen.pl

Grupa PKN ORLEN – prezentacja Spółki

Grupa PKN ORLEN prezentacja Spółki

Marzec 2011

1


Agenda


Prezentacja Spółki

Kluczowe segmenty działalności

Nowe segmenty

Podsumowanie

2


Dominująca firma branŜy rafineryjnej i petrochemicznej w Europie Środkowej

PKN ORLEN ZNACZENIE W REGIONIE

Strategicznie zlokalizowany przy sieci rurociągów.

Dostęp do terminali przeładunkowych ropy naftowej w

Gdańsku (Polska) i Butinge (Litwa).

Zarządza 7 rafineriami w Polsce, Litwie i Czechach, w tym

jedną z największych i najbardziej nowoczesnych w

Europie.

Posiada zdolność przerobu we wszystkich rafineriach

kaŜdego rodzaju ropy naftowej. Obecnie najbardziej

uzasadnione ekonomicznie jest przerabianie ropy REBCO.

Pełna integracja aktywów petrochemicznych z

rafineryjnymi.

Zarządza około 2 600 stacjami paliw w Polsce, Czechach,

Niemczech i Litwie.

STRUKTURA AKCJONARIATU

27,52%

Skarb Państwa

LIDER PRZEROBU ROPY

KLUCZOWE DANE

PRODUKCJA:

Rafineryjna

Petrochemiczna

ca. 30.0 mt/r

ca. 3.5 mt/r

Free float

72,48%

DANE FINANSOWE ZA 2010r.:

Przychody

EBITDA

Zysk netto

83.5 mld PLN

5.5 mld PLN

2.5 mld PLN

3


Przyjęta nowa strategia 2009-2013 zakłada rozwój działalności,

dezinwestycje aktywów non-core oraz wejście w nowe atrakcyjne obszary

Główne priorytety PKN ORLEN

Priorytety

Redukcja

zadłuŜenia

Poprawa

efektywności

Wejście w

nowe obszary

działalności

Uwolnienie kapitału zaangaŜowanego

poprzez działania optymalizujące kapitał

pracujący, dezinwestycję aktywów w

segmencie chemicznym i

telekomunikacyjnym oraz rozwiązanie

kwestii zapasów obowiązkowych.

Wzmocnienie efektywności, rozwój i

wydłuŜanie łańcucha wartości w

podstawowych obszarach

działalności segmencie rafineryjnym,

detalicznym i petrochemicznym.

Dywersyfikacja działalności,

wzmocnienie Koncernu poprzez

ograniczenie ekspozycji na

downstream.

2009 2010

Przygotowania do

dalszego rozwoju:

działania zmierzające do

poprawy wyników,

zwiększenia efektywności,

obniŜenia zadłuŜenia i

finalizacji inwestycji

biznesu podstawowego.

2011 2013

Dalszy wzrost

efektywności biznesu

podstawowego,

inwestycje w nowe

segmenty, których

celem jest wzrost

wartości Koncernu.

4


Agenda

Prezentacja Spółki

Kluczowe segmenty działalności

Nowe segmenty

Podsumowanie

5


Segment rafineryjny

AKTYWA

WSKAŹNIK KOMPLEKSOWOŚCI NELSONA

Supersite (Plock)

Mazeikiu (10.2; 10.3)

Gold

Silver (MN, Litvinov)

Litvinov (5.5, 7.0)

Kralupy (3.4; 8.1)

Paramo (1.0)

Plock

(15.1; 9.5)

Trzebinia (0.5)

Jedlicze (0.1)

Bronze (Kralupy)

Niche

Trader

Speciality (Paramo)

Closure-Candidate

N/A (Trzebinia, Jedlicze)

Rafineria (zdolność przerobu mt/r; wskaźnik złoŜoności Nelsona)

Klasyfikacja rafinerii według Wood Mackenzie (2007)

KLUCZOWE DANE

Zdolność przerobu ropy PKN ORLEN: ca. 30 mt/r (rafineria w Płocku 15.1 mt/r, Unipetrol 5.3 mt/r i ORLEN Lietuva

10.2 mt/r).

Udział w rynku*: benzyna (PL: 65%, CZ: 35%, LT: 79%) i olej napędowy (PL: 60%, CZ: 28%, LT: 84%).

Wskaźnik kompleksowości Nelsona: Płock 9.5, Kralupy 8.1, Litvinov 7.0, ORLEN Lietuva 10.3.

Elastyczność rafinerii w zakresie przerobu wielu gatunków ropy naftowej.

Produkcja paliw zgodna ze standardem EURO 2009 we wszystkich rafineriach.

* Dane na dzień 31.12.2010

6


Segment petrochemiczny

AKTYWA

DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA ROZWÓJ

PX/PTA

Poliolefiny

Umacnianie pozycji poprzez pełną

integrację z rafinerią.

Inwestycje w aktywa światowej klasy.

Budowanie pozycji regionalnego lidera.

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA WYJŚCIE

PCW

Nawozy

Ograniczone synergie z działalnością

rafineryjną.

Uwolnienie zaangaŜowanego kapitału

poprzez sprzedaŜ Anwilu.

KLUCZOWE DANE

Zdolności produkcyjne PKN ORLEN: ca. 3.5 mt/r (Płock - 1.9 mt/r, Unipetrol - 1.6 mt/r).

Pełna integracja aktywów petrochemicznych z rafineryjnymi.

W zaleŜności od produktu, posiadamy od 40% do 100% udziałów w krajowej konsumpcji.

SprzedaŜ poliolefin poprzez sieć Basell.

Rozruch technologiczny PX/PTA (sprzedaŜ produktów od 2 kw. 2011r.). Planowane zdolności produkcyjne:

odpowiednio 400 kt i 600 kt.

7


Segment detaliczny

AKTYWA

DANE OPERACYJNE

EBIT

mln PLN

2008

641

2009 2010

- 6%

880 825

Wolumen sprzedaŜy

kt

6 229

6 713

+ 5%

7 025

KLUCZOWE DANE

Największa sieć detaliczna (liczba stacji)*: Polska - 1714, Niemcy - 515, Czechy - 337, Litwa- 35.

Udział w rynku*: Polska - 32%, Czechy - 14%, Litwa - 4% i Niemcy Północne - 9%.

Strategia dwóch marek (premium i ekonomiczna).

Karty flotowe „FLOTA POLSKA” & DKV/ORLEN dla klientów korporacyjnych i karty lojalnościowe „VITAY” dla klientów

indywidualnych ca. 8 mln uczestników*

* Dane na dzień 31.12.2010

8


Agenda

Prezentacja Spółki

Kluczowe segmenty działalności


Nowe segmenty

Podsumowanie

9


„Multi-utility” celem dalszego rozwoju PKN ORLEN

Przesłanki strategiczne

Koncept „multi-utility”

W sektorze paliwowym PKN ORLEN napotyka

na coraz powaŜniejsze bariery wzrostu…
Dynamiczny wzrost poprzez przejęcia i

ekspansję geograficzną w latach 2002-2006.

Skupienie sił na wzroście organicznym i poprawa

efektywności.

Silna presja konkurencyjna i duŜa zmienność

marŜ.

…stąd upatrywanie moŜliwości rozwoju w

nowych obszarach wzrostu…


Większa dochodowość.

Stabilne przepływy pienięŜne.

Silna presja konkurencyjna i duŜa zmienność w

marŜy.

Synergie operacyjne i dywersyfikacja

aktywności.

Bezpieczeństwo PKN ORLEN.

Nowe

obszary

działalności

Obecne

obszary

działalności

PKN ORLEN

Poszukiwanie i

Wydobycie (E&P)

Energetyka

Rafineria

Petrochemia

Logistyka

SprzedaŜ paliw i

petrochemikaliów

Zintegrowany koncern

paliwowo-energetyczny

10


Strategia rozwoju PKN ORLEN w obszarze poszukiwań i wydobycia opiera

się na trzech filarach

Koncentracja

regionalna

Wzrost organiczny

i nieorganiczny

Współpraca z

partnerami

Przykłady Cele

Ograniczenie ryzyk, głównie

geopolitycznych

Budowanie kompetencji w stabilnym

otoczeniu

Dostosowanie działalności do

posiadanego budŜetu

Europa Środkowa i Wschodnia

Afryka Północna (?)


Ameryka Północna
Stopniowe budowanie

zdywersyfikowanego portfela

aktywów

Zakup mniejszościowego pakietu

udziałów

Realizowane projekty

poszukiwawczo-rozpoznawczeMoŜliwość szybkiego wzrostu

posiadanego know-how i

kompetencji

Udział w istniejących projektach, w

tym współpraca z podmiotami

zewnętrznymi

Ograniczenie ryzyk

Koncentracja na aktywach

produkcyjnych

11


Obecnie PKN ORLEN zaangaŜowany jest w kilka projektów

wydobywczych o ograniczonym ryzyku, lecz liczba projektów będzie rosła

Charakterystyka wybranych projektów

Licencje na poszukiwanie gazu łupkowego

1

2

3

4

Off-shore’owy projekt na jednym z największych pół

naftowych na szelfie M. Bałtyckiego (Łotwa)

DuŜe rezerwy węglowodorów: 250 m bbl

Projekt realizowany przy udziale partnera z Bliskiego

Wschodu największej prywatnej spółki upstream z

Kuwejtu

Projekt lądowy w Polsce (okolicy Lublina)

Poszukiwanie realizowane przez największe spółki: Chevron i

ExxonMobil

Projekt lądowy w Polsce (okolicy Sierakowa) JV z PGNiG

Najbardziej obiecujące pod względem wydobycia pole obok

największych odkrytych rezerw ropy i gazu w Polsce

Zasoby nadające się do wydobycia to ok. 26 m bbl

Poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce

ORLEN posiada pięć licencji na poszukiwanie w najbardziej obiecujących

obszarach (Lubelszczyzna i południowe Mazowsze)

PKN ORLEN planuje nawiązać współpracę z doświadczonymi partnerami

(listy intencyjne podpisane są z 15 spółkami)

Wg szacunków Wood Mackenzie Polska posiada ok. 1.36 biliona m3 gazu

niekonwencjonalnego w północnej i centralnej Polsce (roczna krajowa

konsumpcja to 14 mld m3, 72% gazu pochodzi z importu)

KAMBR

project

12


Budowa nowych segmentów

PROJEKTY UPSTREAM

Szelf łotewski opracowano dane pozyskane z

dotychczasowych badań.

Planowany odwiert na przełomie 2011/2012r.

NiŜ Polski rozpoczęto odwiert rozpoznawczy.

Planowane 2 odwierty na przełomie 2011/2012r.

Lubelszczyzna zakończono badania oraz pozyskano dane

sejsmiczne.

Trwa analiza danych i wybór miejsc odwiertów.

Planowany odwiert w 2 półroczu 2011r., a kolejny w 1

połowie 2012r.

Gaz łupkowy rozpoczęto prace sejsmiczne na koncesjach

shale gas

Pierwsze wyniki analiz w połowie 2011r.

Planowane odwierty w 2 połowie 2011r.

ENERGETYKA

zaawansowane przygotowanie inwestycji we Włocławku,

podjęcie ostatecznej decyzji w 3 kw. 2011

Trwa proces wyboru wykonawcy elektrowni.

Posiadamy decyzję środowiskową oraz umowę

przyłączeniową do sieci energetycznej.

Decyzja o wyborze kontrahenta na budowę na przełomie

3/4kw.2011r.

Planowane rozpoczęcie budowy bloku we Włocławku w

2012r.

Oddanie do eksploatacji w 2014r., inwestycja rzędu 1,5

mld PLN.

13


W segmencie energetycznym będziemy angaŜować się w nowe projekty i

poprawiać efektywność posiadanych aktywów

WdroŜenie strategii

Kierunki strategiczne

Osiągnięcie synergii z częścią

rafineryjną

Bezpieczeństwo energetyczne

PKN ORLEN

Infrastruktura dostosowana do

wymagań środowiskowych

Modernizacja istniejących

aktywów celem dalszego rozwoju


ZaangaŜowanie w nowe projekty

w sektorze energetycznym poprzez budowę mocy

wytwórczych

Budowa nowego bloku energetycznego opalanego

gazem we Włocławku (460 MW)

Potencjalna budowa jednostki wytwórczej w Płocku

Podniesienie efektywności istniejących aktywów

poprzez projekty modernizacyjne

Program inwestycyjny w elektrociepłownię w

Płocku (~1 mld PLN), którego celem jest sprostanie

wymogom środowiskowym (ograniczenie emisji o

90%) oraz zwiększenie mocy wytwórczych (do roku

2017 zwiększenie produkcji energii o 20%, a pary

cieplnej o 7%

Restrukturyzacja i modernizacja jednostek

wytwórczych w Unipetrolu

Optymalizacja pozostałych jednostek wytwórczych

14


Agenda

Prezentacja Spółki

Kluczowe segmenty działalności

Nowe segmenty

Podsumowanie

15


PKN ORLEN jest atrakcyjną inwestycją

MOCNE STRONY

CZYNNIKI WZROSTU


Atrakcyjny rynek nowych krajów UE z potencjałem

wzrostu.


Poprawa efektywności poprzez doskonałość

operacyjną i integrację aktywów.


Pozycja lidera w Europie Środkowej w branŜy

rafineryjnej i petrochemicznej.


Dalszy rozwój biznesu podstawowego i wydłuŜanie

łańcucha tworzenia wartości.


Światowej klasy aktywa rafineryjne zintegrowane

z biznesem petrochemicznym.


Uwolnienie zaangaŜowanego kapitału poprzez

sprzedaŜ aktywów spoza podstawowej działalności.Największa sieć detaliczna.

Strategiczna lokalizacja przy rurociągu. Dostęp do

ropy naftowej poprzez terminal w Gdańsku (Polska)

i Butinge (Litwa).


Rozwój nowych segmentów poprzez kooperację z

partnerami.

Mamy najlepszą pozycję wyjściową do

dalszego wzrostu

16


Dziękujemy za uwagę

W celu uzyskania dalszych informacji o PKN ORLEN, prosimy o kontakt z

Biurem Relacji Inwestorskich:

telefon: + 48 24 256 81 80

faks: + 48 24 367 77 11

e-mail: ir@orlen.pl

www.orlen.pl

17


Agenda


Slajdy pomocnicze

18


Od krajowego lidera do liczącego się przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej

Biznes krajowy do 2002 roku „Internacjonalizacja” 2002-2005 Biznes regionalny 2006+

Litwa

Estonia

Łotwa

Litwa

Estonia

Łotwa

Litwa

Estonia

Łotwa

Niemcy

Polska

Niemcy

Polska

Niemcy

Polska

Czechy

Czechy

Czechy

1999
2000


Połączenie Petrochemii Płock

(największa polska rafineria) z CPN

(największy polski właściciel stacji paliw)

utworzyło PKN.

Pierwsza oferta publiczna 30% kapitału

własnego na GPW oraz Londyńskiej

Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wprowadzenie nowej marki ORLEN.

Druga oferta publiczna PKN ORLEN na

GPW i LSE zwiększyła free float do

72%.

2002


Ekspansja na niemieckim rynku

detalicznym.

Joint venture z Basell

Basell Orlen Polyolefins.

2005
Przejęcie większości udziałów w Unipetrol

(czeski holding).

Implementacja Programu Rozwoju

SprzedaŜy Detalicznej PKN ORLEN w

Polsce.

Ogłoszenie Programu Partnerstwo dla

Unipetrolu.

2006 +


Przejęcie litewskiej rafinerii - Mazeikiu

Nafta (zmiana nazwy w 2009r. na

ORLEN Lietuva).

Implementacja zarządzania

segmentowego.

Przyjęcie strategii dwóch marek stacji

paliw w Polsce i Czechach.

Nowa strategia Grupy PKN ORLEN na

lata 2009-2013.

Optymalizacja CAPEX, OPEX, kapitału

pracującego i kosztów pracy.

19


Dywersyfikacja dróg dostaw surowców

Morskie terminale przeładunkowe w Gdańsku i Butyndze gwarantują alternatywne drogi dostaw


Terminal morski [zdolność przeładunkowa]

Rurociąg naftowy [zdolność przesyłowa]

Planowany rurociąg naftowy

Rafineria z Grupy PKN ORLEN

Rafineria (zdolność przerobowa w mt / r;

wskaźnik kompleksowości Nelsona)

Holborn

(3.8; 6.1)

Ingolstadt

(5.2; 7.5)

Bayernoil

(12.8; 8.0)

Harburg

(4.7; 9.6)

Leuna

(11.0; 7.1)

Rostock

Schwedt Gdansk

(10.7; 10.2) (10.5; 10.0)

(70) Primorsk


Kirishi

(18) Ventspils


Butinge

DRUZHBA

(14) Mazeikiai

Naftoport (10.2; 10.3) Novopolotsk

(30)

(8.3; 7.7)

[Ca 27]

[Ca 30]

[Ca 22]

[Ca 18]

DRUZHBA

[Ca 34]

Mozyr

(15.7; 4.6)

[Ca 55]

Plock

(15.1; 9.5)

Litvinov (5.5, 7.0)

Kralupy Trzebinia Jedlicze

Drogobich

(3.4; 8.1) (0,5) (0,1)

Brody

IKL [Ca 10]

(3.8; 3.0)

Bratislava

Burghausen [Ca 9]

[Ca 20]

DRUZHBA

(6.0; 12.3)

(3.5; 7.3)

[Ca 3,5]

[Ca 9]

Tiszaojvaro

Schwechat

(10.2; 6.2)

Duna

s

Petrotel Rafo

ADRIA (8.1, 10.6) (2.6; 7.6) (3.4; 9.8)

Rijeka

Petrobrazi

Triest

(4.4; 5.7) ADRIA Novi Sad (3.4; 7.3)

Sisak

(4.0; 4.6) Arpechim


(3.9; 4.1)

(3.6; 7.3)

Pancevo

(4.8; 4.9)

[Ca 34]

[Ca 22]

[Ca 60]

[Ca 25]

Yuzhniy

Odessa

(ex 4)

(3.8; 3.5)

(ex 12)

Petromidia

(5.1; 7.5)

Neftochim

(5.6; 5.8)

[Ca 80]

[Ca 78]

[Ca 45]

[Ca 120]

[ Ca 24]

Kremenchug

(17.5; 3.5)

Kherson

(6.7; 3.1)

[ Ca 29]

Yaroslavi


Novorossiys

k

(ex 45)

Lisichansk

(8.5; 8.2)

Elefsis

(4.9; 1.0)

Thessaloniki

(3.2; 5.9)

Aspropyrgos

(6.6; 8.9)

Corinth

(4.9; 12.5)

Izmir

(10.0; 6.4)

Izmit

(11.5; 6.2)

Kirikkale

(5.0; 5.4)

Batman

(1.1; 1.9)

Źródło: Oil & Gas Journal, wyliczenia własne PKN ORLEN, Concawe,Reuters, WMRC, EIA, NEFTE Compass, Transneft.ru

20


Unipetrol kontynuacja zwiększania efektywności operacyjnej

AKTYWA

etylen

Litvínov

5.5 mt/r

Rurociąg

IKL

10 mt/r

Kralupy

3.2 mt/r

Pardubice

1.0 mt/r

PODSTAWOWE INFORMACJE

Postępująca ścisła kontrola kosztów prowadząca do dodatnich przepływów pienięŜnych i porównywalnego poziomu

CAPEX jak w 2009r.

Kontynuacja długoterminowego trendu redukcji zatrudnienia.

Rurociąg

Druzhba

9 mt/r

Stabilnie rosnący udział w czeskim rynku detalicznym z poniŜej 10% w 2005r. do ponad 14% w 2010r.

OŜywienie gospodarcze w 2010r. pozwala na optymistyczne spojrzenie na rozwój rynku poliolefin.

Ropociągi Mero

Rurociągi produktów CEPRO

Bazy CEPRO

21


ORLEN Lietuva maksymalizacja posiadanego potencjału

AKTYWA

Terminal morski

Ventspils

(20,0 mt/r)

Łotwa

(14,3 m t/r)

Terminal morski

Butinge

(14,0 mt/r)

Klaipeda

(9,0 mt/r)

(14,,0 mt/r)

Mažeikių

Nafta

(16,4 mt/r)

Joniskis

Rafineria

Orlen Lietuva

Litwa

Biržai

Illukste

Polock

Przepompownia

Terminal

Baza magazynowa

Rurociąg surowcowy

Rurociąg produktowy

Transport kolejowy

PODSTAWOWE INFORMACJE

ORLEN Lietuva zarządza około 500 km rurociągów na terytorium Litwy (zarówno transportujących ropę jak i produkty).

Dostęp do strategicznie zlokalizowanego terminalu w Butyndze.

Dostawy produktów na terytorium Litwy realizowane koleją lub samochodami cysternami.

Potencjalny rurociąg produktowy do Kłajpedy moŜe poprawić logistykę produktów finalnych.

Optymalizacja kosztów między innymi główny przestój technologiczny przesunięty na 2011r.

22


Stosunkowo niski wskaźnik zuŜycia energii per capita i potrzeba nowych

elektrowni stanowią duŜy potencjał dla wzrostu sektora energetyki

ZuŜycie energii w Europie, 2000-2007

Prognoza podaŜy i popytu na energię w Polsce

lata 2005-2020, GW

Kraje

rozwinięte 1

Rynki działalności

PKN ORLEN 2

Pozostałe

Popyt

PodaŜ

ZuŜycie energii

CAGR 2000-2007, %

4,1

2,1

1,5

ZuŜycie energii per capita,

2007, tys. kWh

6,8

3,9

2,7

38

36

34

32

30

28

26

24

2005 2010 2015 2020

Obecnie zuŜycie energii per capita na rynkach działalności PKN ORLEN jest o około 40% niŜsze niŜ w krajach rozwiniętych 1 . Prognozy wskazują na 2-

3% roczny wzrost popytu na energię w Polsce aŜ do 2030 roku.Dochodowość sektora wzrasta w rezultacie oczekiwanego braku równowagi pomiędzy podaŜą i popytem.

W Polsce 44% istniejących elektrowni ma ponad 30 lat. Stare jednostki o mocy 11-15 GW (stanowiące około 30-40% istniejących mocy) zostały

zaplanowane do zamknięcia. Planowany wzrost mocy produkcyjnych do 2020 roku o 20 GW zakłada modernizację istniejących i budowę nowych

elektrowni. Główne polskie spółki energetyczne (tj. PGE, Tauron, Enea, Energa) ogłosiły plany inwestycyjne, zwiększające moce produkcyjne, na

łączną kwotę około 90 mld PLN.

Pomimo obecnego spowolnienia gospodarczego spodziewana jest w najbliŜszych latach podwyŜka hurtowych cen energii.

1)

Kraje rozwinięte stanowią: EU-15, Norwegia, Szwajcaria i Słowenia. 2) Rynki działalności PKN ORLEN stanowią: Polska, Czechy, Kraje Bałtyckie)

Źródło: EIA, IMF, analizy PKN ORLEN.

23


Potrzeba budowy nowych elektrowni głównie w północnej części Polski

Istniejące i planowane moce produkcyjne do 2015 roku

Koncentracja

mocy produkcyjnych

Połączenie

energetyczne

ze Szwecją

El. Szczecin

(800-1000 MW)

PGE (800 MW)

Dolna Odra

PGE ZEDO

Włocławek

El. Gańsk (Lotos, PGNiG, Energa)

(200 MW)

El. Opalenie

(1600 MW)

Energa

Ostrołęka Ostroleka

Energa

(1000 MW)

PKN ORLEN

PAK

Rafineria w Płocku

PAK

Enea

PGE Kozienice

Kozienice

(833 MW)

PGE Belchatów

PGE

Bełchatów

Electrabel

Turów (500 MW) BOT

Połaniec Polaniec

PGE Opole

Tauron Tauron

PGE Turów

(2000 MW) PKE PKE

Blachownia

Opole Blachownia

PGE

Łagisza Lagisza

(920 MW) Halemba Halemba Siersza Siersza

Jaworzno Jaworzno

Łaziska Laziska

EdF Rybnik /EnBW

Rybnik

CEZ Skawina

Rybnik

(900-1000 MW)

Skawina CEZ

(400 MW)

RWE

(800 MW)

Enea

(2000 MW)

Tauron

Stalowa Wola

TauronWola

(400 MW)

PGE

(1600 MW)

gazociąg jamalski
Elektrownie opalane węglem brunatnym

Elektrownie opalane węglem kamiennym

Planowane moce

Planowany terminal LNG

Północna Polska ma

historycznie deficyt energii.

Obecny poziom mocy

produkcyjnych jest

skoncentrowany głównie w

południowej części kraju.

Plany budowy od podstaw

niektórych elektrowni dotyczą

północnych lokalizacji kraju,

blisko zakładu Anwil we

Włocławku.

24


Polityka dywidend celem PKN ORLEN jest wypłacanie dywidend

równych albo większych niŜ 50% FCFE

Zysk netto

+ amortyzacja

Wydatki

inwestycyjne

Zmiana kapitału

pracującego netto

Dostosowanie zadłuŜenia

do optymalnego poziomu

FCFE

Polityka dywidend zaleŜna od celów

inwestycyjnych i potencjalnych szans do

wykorzystania przez PKN ORLEN:uwzględnia wydatki kapitałowe, fuzje i

przejęcia

pozwala utrzymać optymalną strukturę

kapitałuPoziomy zadłuŜenia nie większe

niŜ Dług netto / EBITDA rzędu

3.5x

Dług netto / Kapitały własne na

poziomie 30% - 40%

50

40

30

20

10

0

3,3 3,0

Stopa wypłaty dywidendy 1999 - 2009 Dywidenda na akcję 1999 - 2009

20,3

15,4

30,0

40,0

0,0

0,0

25,1

1999 2001 2003 2005 2007 2009

0,0

0,0

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

2,13

1,62

0,65

0,12 0,14

0,05 0,05 0 0 0 0

1999 2001 2003 2005 2007 2009

25


Polkomtel

Inwestycja poza podstawowa o znaczącej wartości

Struktura akcjonariuszy

Dywidendy

21.83%

24.39%

24.39%

24.39%

4.99%

Dywidenda

za rok:

2006

2007

2008

2009

Wpłacona:

2007

2008

2008/09

2009/10

mln PLN

202

245

305

137

PKN ORLEN

KGHM

PGE

Vodafone

Węglokoks

2010

2010

123

PKN ORLEN posiada 24,39% udziałów w Polkomtelu - inwestycji spoza podstawowej działalności.

Intencją PKN ORLEN jest sprzedaŜ wszystkich akcji posiadanych w Polkomtelu.

Polscy udziałowcy, tj. KGHM Polska Miedz S.A., PKN ORLEN S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i

WĘGLOKOKS S.A. aktualnie posiadają łącznie ponad 75% kapitału zakładowego Polkomtel.

26


Efektywne stosowanie strategii dwóch marek w odpowiedzi na

polaryzację rynku

Strategia marek PKN ORLEN

Polska

Udany rebranding przejętej sieci wielu

róŜnorodnych marek na sieć stacji premium

ORLEN i ekonomicznych BLISKA

PREMIUM

EKONOMICZNA

Badania rynkowe mają pomóc wybrać ostateczną

strategię brandingu

Czechy

Budowanie solidnych podstaw pod przyszły rozwój

wysokiej jakości sieci ORLEN

Litwa

Niemcy

Skupienie wysiłków na ekonomicznej marce STAR

z konkurencyjnymi cenami i lepszą obsługą

klientów

27


ZastrzeŜenia prawne

Niniejsza prezentacja została przygotowana przez PKN ORLEN („PKN ORLEN” lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek kopia niniejszej Prezentacji nie moŜe

być powielona, rozpowszechniona ani przekazana, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez wiedzy i zgody PKN ORLEN. Powielanie,

rozpowszechnianie i przekazywanie niniejszej Prezentacji w innych jurysdykcjach moŜe podlegać ograniczeniom prawnym, a osoby do których moŜe ona dotrzeć, powinny

zapoznać się z wszelkimi tego rodzaju ograniczeniami oraz stosować się do nich. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń moŜe stanowić naruszenie obowiązującego prawa.

Niniejsza Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej lub handlowej PKN ORLEN ani Grupy PKN ORLEN, jak równieŜ nie przedstawia jej pozycji i

perspektyw w kompletny ani całościowy sposób. PKN ORLEN przygotował Prezentację z naleŜytą starannością, jednak moŜe ona zawierać pewne nieścisłości lub

opuszczenia. Dlatego zaleca się, aby kaŜda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną odnośnie jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez PKN

ORLEN lub jej spółkę zaleŜną opierała się na informacjach ujawnionych w oficjalnych komunikatach PKN ORLEN zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi PKN ORLEN.

Niniejsza Prezentacja oraz związane z nią slajdy oraz ich opisy mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. JednakŜe, takie prognozy nie mogą być odbierane jako

zapewnienie czy projekcje co do oczekiwanych przyszłych wyników PKN ORLEN lub spółek grupy PKN ORLEN. Prezentacja nie moŜe być rozumiana jako prognoza

przyszłych wyników PKN ORLEN i Grupy PKN ORLEN.

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe tego rodzaju stwierdzenia, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych, nie stanowią gwarancji czy zapewnienia, Ŝe

takie zostaną osiągnięte w przyszłości. Prognozy Zarządu są oparte na bieŜących oczekiwaniach lub poglądach członków Zarządu Spółki i są zaleŜne od szeregu czynników,

które mogą powodować, Ŝe faktyczne wyniki osiągnięte przez PKN ORLEN będą w sposób istotny róŜnić się od wyników opisanych w tym dokumencie. Wiele spośród tych

czynników pozostaje poza wiedzą, świadomością i/lub kontrolą Spółki czy moŜliwością ich przewidzenia przez Spółkę.

W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawionych w niniejszej Prezentacji nie mogą być udzielone Ŝadne zapewnienia ani oświadczenia.

Ani PKN ORLEN, ani jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy lub przedstawiciele takich osób nie ponoszą Ŝadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu

wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszej Prezentacji. Ponadto, Ŝadne informacje zawarte w niniejszej Prezentacji nie stanowią zobowiązania ani oświadczenia ze

strony PKN ORLEN, jej kierownictwa czy dyrektorów, Akcjonariuszy, podmiotów zaleŜnych, doradców lub przedstawicieli takich osób.

Niniejsza Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaŜy ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub

sprzedaŜy jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów lub uczestnictwa w jakiejkolwiek przedsięwzięciu handlowym. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty ani

zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe w dowolnej jurysdykcji i Ŝadne postanowienia w niej zawarte nie będą stanowić podstawy

Ŝadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani teŜ nie naleŜy na niej polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną.

28


W celu uzyskania dalszych informacji o PKN ORLEN prosimy o kontakt z

Biurem Relacji Inwestorskich:

telefon: + 48 24 256 81 80

faks: + 48 24 367 77 11

e-mail: ir@orlen.pl

www.orlen.pl

29

More magazines by this user
Similar magazines