ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE: „Vyhrajte jednoho z 5 ... - Pereme.cz

pereme.cz

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE: „Vyhrajte jednoho z 5 ... - Pereme.cz

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTŽE:

„Vyhrajte jednoho z 5 pomocník ETA!“

1, Místo a termín soutže :

Soutž bude probíhat ve všech obchodech Albert Hypermarket na území eské republiky v období

od 30.1.2013 do 12.2.2013.

2, Úastník soutže:

astníkem soutže se stává ten, kdo koupí prací prostedek 2 ks pracího prostedku Palmex 60 praní a

zašle registraní sms ve správném tvaru.

3, Výhra :

20x napaovací žehlika s ELOXIUM plochou ETA

20x mikrovlnná trouba ETA

20x rychlovarná konvice ETA

20x runí šleha ETA

20x runí vysava ETA

4, Vyhodnocení:

Podmínkou úasti v soutži je koup 2 kus Palmexu 60 praní v dob konání soutže a zaslání registraní

sms. Platí na všechny varianty pracího prášku i pracího gelu v libovolné kombinaci.

Vyhrává každá 5. platná sms do vyerpání zásob.

Tvar sms: palmex5 albert cislo uctenky na íslo +420 739 325 002.

Vzorová sms: palmex5 albert 1111111

Cena sms se ídí tarify operátora. Nepoužívejte diakritiku. Dodržujte pedepsaný tvar sms. Vypisujte celé

íslo útenky. Malá a velká písmena nerozhodují. Do soutže je možno se zapojit opakovan, vždy však

s novou platnou útenkou. Nákup je nutno realizovat v dob trvání soutže. Soutžní sms je nutno zaslat

v termínu konání soutže, nemusí být ale zaslána v den nákupu.

V pípad pochybností o pravosti útenky mže být úastník kdykoliv vyzván k zaslání skenu útenky i

poskytnutí doplujících informací k nákupu. Pokud tak neuiní do 10 dn od vyzvání, budou jeho sms ze

soutže vyazeny.

5, Pedání výhry:

Výherci budou do 14 dn od skonení soutže informováni pomocí sms o výhe na telefonním ísle, ze

kterého byla odeslána SMS. Výherce bude vyzván k zaslání kontaktních údaj a ke zvolení výhry z nabídky

v odstavci Výhra. U každé položky platí do vyerpání zásob, poté bude možno vybírat pouze ze zbývajících

výher. Rozhoduje rychlost zaslání odpovdního e-mailu.

S výhercem bude domluveno pedání výhry. Nárok na pedání výhry vzniká teprve pedložením originální

tenky za nákup výrobk v soutžním období.


Za výherce se v pípad pochybností považuje osoba, která organizátorovi prokáže, že oprávn disponuje

SIM kartou k mobilnímu íslu, ze kterého byla odeslána SMS.

Výhra bude pedána dle individuální dohody s každým výhercem. Pevzetí výhry potvrdí výherce podpisem

edávacího protokolu. Výhry budou výhercm rozváženy postupn dle telefonické dohody. V pípad, že se

výherce nedostaví k pevzetí výhry podle dohody, propadá výhra ve prospch organizátora.

6, Organizátor soutže :

Organizátorem (provozovatelem) soutže je Henkel R, spol. s r.o., se sídlem U Prhonu 10,

170 04 Praha 7, I 15889858, zapsaná u rejstíkového soudu v Praze, sp. zn. 2607, oddíl C.

7, Odpovdnost:

Organizátor není zodpovdný za pípadné škody zpsobené používáním i manipulací s výhrou získanou

v rámci soutže po pevzetí výhry..

8, Další podmínky soutže :

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutže podle vlastního uvážení.

Organizátor si vyhrazuje právo soutž kdykoli ze závažných dvod zmnit, pozastavit i zrušit. Organizátor

zajistí uhrazení pípadné srážkové dan v souladu s píslušnými právními pedpisy. Místo výhry není možné

požadovat vyplacení hotovosti. Soutže se smí zúastnit pouze osoby starší 18 let s adresou pro doruování

na území R.

Ze soutže jsou vyloueni všichni zamstnanci Organizátora soutže a všechny ostatní na soutži

spolupracující subjekty. Vylouení se vztahuje také na osoby tmto vyloueným osobám blízké, tzn. všechny

osoby v pímém píbuzenském vztahu (rodie, manžel / manželka, dti, sourozenci). V pípad, že se nkterá

z tchto osob stane výhercem, výhra jí nebude pedána.

9, Osobní údaje :

astí v této soutži vyjaduje každý úastník svj souhlas s tím, aby Organizátor nebo jím povená osoba

bezplatn použila obrázky, fotografie a audio a video nahrávky úastníka, které Organizátor získá v

souvislosti s organizováním a vyhodnocováním soutže a prezentací výherc, pro reklamní úely ve

prospch Organizátora. Úastník rovnž potvrzuje, že souhlasí s tím, aby takto poskytnuté údaje byly

zpracovávány Organizátorem za úelem vyhodnocení této soutže. Dále potvrzuje, že tyto údaje poskytl

dobrovoln, že je informován, že má právo k jejich pístupu a mže požadovat jejich opravu i úpravu.

astník souhlasí s tím, aby tyto údaje byly poskytnuty ke zpracování tetím osobám.

10, Pravidla

Tato oficiální pravidla soutže jsou dostupná po celou dobu trvání soutže na internetové stránce

www.pereme.cz. V pípad rozporu mezi textem tchto oficiálních pravidel soutže a textem na tištných

nebo elektronických reklamních materiálech platí ujednání tchto oficiálních pravidel.

More magazines by this user
Similar magazines