Cele i zasady stosowania drogowych barier ochronnych

pkd.org.pl

Cele i zasady stosowania drogowych barier ochronnych

Cel stosowania

i podstawowe zasady stosowania

drogowych barier ochronnych

Opracował: mgr inŜ. Leszek Mikołajków

kwiecień 2010 r


Drogowe bariery ochronne, to

- bariery stalowe

- bariery betonowe

- bariery linowe

Prawidłowo stosowane, powinny stanowić

układy wzajemnie się uzupełniające


Prawidłowo zaprojektowana i naleŜycie wykonana drogowa bariera

ochronna powinna:

· uniemoŜliwić przejechanie pojazdu poza krawędź drogi lub przez pas

dzielący drogi na jezdnię, przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu,

· zapewnić takie warunki kolizji, przy których opóźnienia, działające na

załogę pojazdu, nie przekroczą wartości bezpiecznych. Granica opóźnień

niebezpiecznych jest tu zaleŜna od uŜywania pasów bezpieczeństwa

przez kierowcę i pasaŜerów pojazdu oraz od kierunku działania sił,

występujących podczas kolizji,

· wyprowadzić pojazd na tor ruchu, równoległy lub bliski równoległemu do

bariery - przy moŜliwie najmniejszym zagroŜeniu dla innych pojazdów,

jadących obok lub z tyłu, oraz nadjeŜdŜających z przeciwnego kierunku.

Nie moŜe tu w szczególności nastąpić odbicie lub spręŜyste odrzucenie

pojazdu,

· powodować podczas kolizji moŜliwie niewielkie zniszczenia pojazdu, w

miarę moŜliwości ograniczające się tylko do elementów nadwozia - nie

utrudniające w sposób powaŜny, a tym bardziej nie uniemoŜliwiające

panowania nad kierunkiem i torem jego ruchu,


Przypomnijmy, Ŝe podstawowym celem stosowania

drogowych barier ochronnych, w tym takŜe barier

linowych, jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu

drogowego. Stosuje się je w miejscach, gdzie

przejechanie poza krawędź drogi lub przekroczenie

pasa dzielącego powaŜnie zagraŜa bezpieczeństwu

kierowcy i pasaŜerów pojazdu lub innych uŜytkowników

drogi. Są stosowane na mostach i wiaduktach oraz na

nasypach dróg, jak równieŜ w miejscach gdzie w

bliskości jezdni znajdują się obiekty i przeszkody stałe

kolizja z którymi moŜe być szczególnie niebezpieczna

dla kierowców i pasaŜerów pojazdów lub uŜytkowników

obszarów w otoczeniu drogi


Podstawową zasadą projektowania i

stosowania barier ochronnych jest, by

bariera ta – uwzględniając właściwości

pojazdów, korzystających z danej drogi i

ich udział w ruchu - nie sprowadzała

większego zagroŜenia, niŜ jej brak.


6.1


Dziękuję za uwagę


ZastrzeŜenie autorskie

Zawarte w prezentacji rysunki i zdjęcia fotograficzne nie mogą być uŜyte w celach

innych, niŜ niniejsza prezentacja. Zastrzega się brak prawa do publikacji i dalszej

reprodukcji tych rysunków i zdjęć fotograficznych w jakiejkolwiek formie - moŜe to

bowiem stanowić naruszenie praw autora prezentacji lub praw autorskich osób lub

jednostek trzecich - twórców tych rysunków i zdjęć.

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2010 r

Leszek Mikołajków

More magazines by this user
Similar magazines