Rola dyrektywy 2008/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w ...

pkd.org.pl

Rola dyrektywy 2008/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w ...

ROLA DYREKTYWY 2008/96WE

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

RADY W DZIAŁANIACH ANIACH NA RZECZ

BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

DROGOWEGO

Dr hab. inż. . Stanisław aw Gaca, prof. PK

POLITECHNIKA KRAKOWSKA


OGÓLNE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWANIA

„BEZPIECZNYCH” ROZWIĄZA

ZAŃ

POTENCJALNE PRZYCZYNY BŁĘB

ŁĘDÓW W I ŚRODKI

POPRAWY

DYREKTYWA 2008/96WE JAKO JEDNO Z NARZĘDZI

POPRAWY BRD I JEJ WDRAŻANIE

a) OCENA WPŁYWU NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU

DROGOWEGO

b) AUDYT BRD

PROBLEMY DO DYSKUSJI

POLITECHNIKA KRAKOWSKA


OGÓLNE UWARUNKOWANIA

PROJEKTOWANIA „BEZPIECZNYCH”

ROZWIĄZA

ZAŃ

„Przepisy + procedury + wiedza = projekt”

wymagania brd są podstawowym kryterium

formułowania owania przepisów w technicznych

sposób b korzystania z przepisów w technicznych zależy

od projektanta i jego wiedzy – suma elementów

formalnie zgodnych z przepisami nie zawsze prowadzi

do poprawnych rozwiąza

zań

procedury kontrolne i sposób b ich realizacji powinny

być, , lecz nie sąs

zorientowane na ocenę potencjalnego

wpływu projektu na brd

POLITECHNIKA KRAKOWSKA


CZY DOTYCHCZASOWE PRZEPISY TECHNICZNE I

PROCEDURY KONTROLNE SĄS

WYSTARCZAJĄCE CE DLA

OSIĄGANIA SPRAWNYCH I BEZPIECZNYCH

ROZWIĄZA

ZAŃ?

Ocena praktyki planistycznej i projektowej

Identyfikacja potencjalnych przyczyn błęb

łędów

występuj

pujących w praktyce

Ocena zawartości przepisów w technicznych

Ocena procedur w procesie planistyczno-

projektowym

POLITECHNIKA KRAKOWSKA


Przykłady błęb

łędów w identyfikowanych w czasie wizji lokalnych

Nieskuteczne zabezpieczenie pieszych

Błędy ukształtowania wysokościowego

POLITECHNIKA KRAKOWSKA


Problemy doboru typu przekroju

POLITECHNIKA KRAKOWSKA


Przykłady błęb

łędów w z praktyki

zagranicznej - ulice

Brak ułatwieu

atwień dla przekraczania jezdni przez pieszych

Zbyt małe e powierzchnie dla oczekujących cych pieszych

(przed przejściami, wyspy azylu, przystanki)

Ograniczenia widoczności ci pieszych przez parkujące

pojazdy

Brak ułatwieu

atwień dla niepełnosprawnych, nosprawnych, szczególnie na

przystankach

Błędy programu sygnalizacji

„Typowe” błędy skrzyżowa

owań

POLITECHNIKA KRAKOWSKA


POTENCJALNE PRZYCZYNY BŁĘB

ŁĘDÓW

Niewłaściwe zastosowanie (interpretacja) przepisów

technicznych, braki wiedzy projektantów

Stosowanie przepisów w zawierających

„niewłaściwe”

sformułowania

owania

Ignorowanie przepisów w technicznych lub świadome

stosowanie odstępstw

Brak w przepisach technicznych istotnych

uwarunkowań bezpieczeństwa

Koncentracja uwagi w procesie projektowania na

sprawach ekonomicznych, realizacyjnych i ochrony

środowiska z drugorzędną wagą bezpieczeństwa

POLITECHNIKA KRAKOWSKA


ŚRODKI POPRAWY

Aktualizacja i uzupełnienia przepisów

technicznych

Szkolenia kadr, promocja „dobrej praktyki”

Doskonalenie istniejących i wprowadzenie

nowych procedur kontrolnych

POLITECHNIKA KRAKOWSKA


CELE DYREKTYWY 2008/96WE

Usprawnienia infrastruktury drogowej dla

poprawy bezpieczeństwa ruchu (sie(

sieć dróg

transeuropejskich)

Wdrożenie procedur dotyczących

cych

przeprowadzania przez państwa członkowskie:

ocen wpływu na bezpieczeństwo ruchu

drogowego

audytów w bezpieczeństwa ruchu drogowego

zarządzania bezpieczeństwem sieci drogowej i

kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego

POLITECHNIKA KRAKOWSKA


WDRAŻANIE

ANIE

Stworzenie podstaw prawnych

Stworzenie narzędzi realizacyjnych –

instrukcje wykonawcze do:

Zarządzenia nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg

Krajowych i Autostrad z dnia 3/09/2009 roku w

sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu

drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu

drogowego projektów w infrastruktury drogowej

POLITECHNIKA KRAKOWSKA


POLITECHNIKA KRAKOWSKA


„OCENA WPŁYWU NA BEZPIECZEŃSTWO

RUCHU DROGOWEGO”

strategiczna analiza porównawcza wpływu

nowej drogi lub istotnej modyfikacji istniejącej

sieci na poziom bezpieczeństwa sieci drogowej

wskazuje na względy bezpieczeństwa ruchu

drogowego, które przyczyniają się do wyboru

zaproponowanego rozwiązania

zania

dostarcza wszystkich istotnych informacji

niezbędnych do analizy kosztów w i korzyści

poszczególnych wariantów w podlegających

ocenie

POLITECHNIKA KRAKOWSKA


SZCZEGÓŁOWE CELE OCENY BRD

odrzucenie wariantów w nie spełniaj

niających

podstawowych standardów w bezpieczeństwa ruchu

drogowego

wykonanie rankingu wariantów w uwzględniaj

dniających ich

wpływ na funkcjonowanie sieci dróg g na obszarze

wpływu

dostarczenie danych o bezpieczeństwie ruchu

drogowego do uwzględnienia w ocenie wpływu

planowanej drogi na środowisko i koszty

uwzględnienie aspektu bezpieczeństwa ruchu

drogowego w analizie wielokryterialnej wyboru

najbardziej korzystnego wariantu

POLITECHNIKA KRAKOWSKA


PROBLEMY WDRAŻANIA

ANIA

Rozwój j narzędzi prognozowania wskaźnik

ników

wypadkowych dostosowanych do poziomu

szczegółowo

owości studialnej fazy projektu

Wrażliwo

liwość

na przyjęte prognozy ruchu i

ustalenia oddziaływania na sieć (bardzo duża

rola wiarygodności prognoz ruchu)

Znaczny stopień skomplikowania analiz

ZALETA – ilościowa ocena różnych r

wariantów w z uwagi na brd

POLITECHNIKA KRAKOWSKA


AUDYT BRD I JEGO ZADANIA

„Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego” oznacza

niezależną, szczegółową, systematyczną i techniczną

kontrolę pod względem bezpieczeństwa cech

konstrukcyjnych projektu infrastruktury drogowej,

obejmującą wszystkie etapy od projektowania do

początkowej fazy użytkowania

Niezależny audytor (zespół audytorski), wykorzystując

wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu, dokonuje

oceny projektu i wykonuje raport zawierający ocenę

potencjalnego wpływu projektu na bezpieczeństwo

ruchu i formułuje

uje wnioski dotyczące

ce zmian

POLITECHNIKA KRAKOWSKA


Audyt BRD jest głównie g

działaniem

aniem

prewencyjnym, , ukierunkowanym na:

- eliminację z planów w i z dokumentacji

projektowej elementów w powodujących

zagrożenie wypadkowe,

- wprowadzanie elementów w redukujących to

zagrożenie,

Audyt zmierza do budowy rozwiąza

zań tak

bezpiecznych, jak to jest możliwe przy danych

nakładach, adach, uwarunkowaniach i obecnej wiedzy

nt. przyczyn powstawania wypadków

POLITECHNIKA KRAKOWSKA


Czy audyt BRD jest potrzebny w procesie

inwestycyjnym infrastruktury drogowej?

Formalnie brak jest zobowiązania zania projektantów w do

bieżą

żącej oceny potencjalnego wpływu rozwiązania

zania

projektowego na poziom brd po jego realizacji –

nadrzędnym dnym kryterium jest zgodność

z „Warunkami

technicznymi”

Wypadek jest zwykle skutkiem błęb

łędów w człowieka, ale

na te błęb

łędy wpływ mają okoliczności ci tworzone przez

czynniki geometryczne, organizacji ruchu i zmienne

warunki ruchowo-drogowe. Te czynniki powinny być

dostatecznie wcześnie identyfikowane

POLITECHNIKA KRAKOWSKA


ZLECENIODAWCA: Przygotowanie materiałów wyjściowych o zawartości wymaganej

dla danego stadium projektowania

Procedury i

obowiązki

stron audytu

BRD

ZLECENIODAWCA: Wybór audytora brd, zlecenie audytu i przekazanie materiałów

AUDYTOR BRD: Niezależna ocena audytorska, opracowanie raport

AUDYTOR BRD: Przekazanie raportu zleceniodawcy i w zależności od uzgodnień ze

zleceniodawcą także projektantowi

ZLECENIODAWCA: Zapoznanie się z treścią raportu audytu brd, organizacja

ewentualnych spotkań wyjaśniających z audytorem brd i projektantem

PROJEKTANT: Przedstawienie zleceniodawcy stanowiska w sprawie wniosków

zawartych w raporcie audytu brd

ZLECENIODAWCA: Podjęcie decyzji rozstrzygających w sprawie wniosków z raportu

audytu

Przyjęcie wniosków dotyczących Odrzucenie wniosków audytora wraz z

niezbędnych zmian

uzasadnieniem

PROJEKTANT: Wprowadzenie zmian do

projektu

ZLECENIODAWCA: Zamknięcie procedury audytu, włączenie dokumentacji z audytu

brd do dokumentacji projektowej

POLITECHNIKA KRAKOWSKA


AUDYTOR JAKO KLUCZOWA POSTAĆ W

PROCEDURZE AUDYTU BRD

Audytor powinien posiadać zdolność

do

identyfikacji ryzyka wystąpienia zagrożenia

wypadkowego

Wiedza audytora brd:

Umiejętno

tność

postrzegania drogi jako jednego z elementów

kompleksu determinant zagrożenia wypadkowego

Znajomość

efektów łącznych oddziaływa

ywań różnych

elementów w dróg g i ich otoczenia na bezpieczeństwo ruchu

Aktualizacja z uwagi na zmieniające się uwarunkowania

funkcjonowania infrastruktury drogowej

POLITECHNIKA KRAKOWSKA


SKĄD D CZERPAĆ WIEDZĘ NIEZBĘDN

DNĄ W

AUDYCIE BRD?

Analizy szczegółowe wypadków

Badania naukowe zorientowane na

identyfikację czynników w determinujących

zagrożenia

brd

Modele predykcji wypadków w o różnym r

stopniu

szczegółowo

owości

Doświadczenia zagraniczne

SZKOLENIA AUDYTORÓW BRD – zakres, jakość,

certyfikacja

POLITECHNIKA KRAKOWSKA


Usterki projektu - przez usterkę projektu rozumie

się jakąkolwiek kolwiek jego część

ęść, , która po wykonaniu

może e zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego,

lecz prawdopodobieństwo i skutki wystąpienia

takiego zagrożenia sąs

znacząco co mniejsze niż w

przypadku błęb

łędu projektu.

Usterki projektu nie dyskwalifikują go, lecz

obniżaj

ają jakość

projektu pod względem

brd i

wskazują na konieczne zmiany, których zakres

zależy y od oceny prawdopodobieństwa wystąpienia

zdarzeń drogowych i ich skutków

POLITECHNIKA KRAKOWSKA


Istotne nowe pojęcia wymagane w audycie BRD

Błędy projektu - przez błąb

łąd d projektu rozumie się

jakąkolwiek kolwiek jego część

ęść, , która po wykonaniu może

istotnie zagrażać bezpieczeństwu ruchu

drogowego.

Błędy powodujące możliwo

liwość

występowania

zdarzeń drogowych z dużym

prawdopodobień-

stwem i o znaczących cych skutkach wymagają

bezwarunkowego wprowadzenia koniecznych

zmian w projekcie, o ile sąs

one możliwe, lub

dyskwalifikują projekt, jeśli takie zmiany nie

mogą być wprowadzone

POLITECHNIKA KRAKOWSKA


JAK ROZRÓŻNIA

NIAĆ BŁĘDY I USTERKI?

Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń i ich

skutków w zależy y bardzo silnie od zbioru różnych r

czynników – te same rozwiązania zania mogą być

zaliczane w jednych uwarunkowaniach jako

błąd, a w innych jako usterka

Lista pytań kontrolnych i zestawienie błęb

łędów

spełniaj

niają tylko pomocniczą rolę w klasyfikacji

„błędy

– usterki”

Wiedza audytora i doświadczenie

POLITECHNIKA KRAKOWSKA


POLITECHNIKA KRAKOWSKA


POLITECHNIKA KRAKOWSKA


PROBLEMY WDRAŻANIA ANIA AUDYTU BRD

Przygotowanie audytorów w BRD i ich certyfikacja –

uregulowania prawne, jakość

kadr, ciągłość

edukacji

Formalne usytuowanie procedury audytu BRD w

procesie projektowania, niezależno

ność

audytorów w i

ich odpowiedzialność

Wykorzystanie doświadcze

wiadczeń audytu BRD w

doskonaleniu procesu projektowania – formy,

procedury

Rozszerzenie obowiązku audytu BRD na drogi poza

siecią dróg transeuropoejskich – „dobra praktyka”,

zalecenia, obowiązek?

POLITECHNIKA KRAKOWSKA


Badania naukowe mają zasadnicze

znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa

ruchu na drogach w Unii Europejskiej.

Rozwój j i prezentacja elementów,

środków w i

metod (w tym telematyki) ) oraz

upowszechnianie wyników w badań

odgrywają ważną rolę w zwiększaniu

bezpieczeństwa infrastruktury drogowej.

POLITECHNIKA KRAKOWSKA


Autostrady - 140 km/h ???

Elementy związane zane z bezpieczeństwem sąs

projektowane

na istniejących autostradach na prędko

dkość

130 km/h

Prędko

dkość

„150 km/h” zwiększa drastycznie ryzyko

aquaplaningu

Widoczność

na autostradach i drogach ekspresowych jest

zapewniana dla prędko

dkości miarodajnych, które sąs

mniejsze od nowych limitów

Większa prędko

dkość

to pogorszenie warunków w do

podejmowania decyzji (postrzeganie i droga przejeżdżana

w czasie reakcji) – wyprzedzanie, wybór r pasa, przejazd

przez węzływ

Zwiększenie prędko

dkości, to pogorszenie warunków

środowiskowych

Brak różnicowania r

limitów w prędko

dkości w zależno

ności od

stanu nawierzchni

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

More magazines by this user
Similar magazines