Szczególne problemy zarządców dróg samorządowych z ...

pkd.org.pl

Szczególne problemy zarządców dróg samorządowych z ...

Szczególne problemy zarządców dróg

samorządowych z uzyskiwaniem

decyzji środowiskowych na budowy

i modernizacje dróg


• Wprowadzenie

Wdrażanie wymagań Unii Europejskiej do

polskiego ustawodawstwa w zakresie ochrony

środowiska


• Wprowadzenie

Prawo Ochrony Środowiska

wprowadzona 21 lipca 2001 – 17 zmian

Fundusze Wspólnotowe:

Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju

Regionalnego

Małopolski Regionalny Program Operacyjny


• Przepisy prawne regulujące proces

pozyskiwania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach:

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (z późn. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać

na środowisko.


• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

jest wymagana dla:

(wg Rozporządzenia z dn. 9 listopada 2010r.)

- przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na

środowisko;

- przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco

oddziaływać na środowisko;

- przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać

na obszar Natura 2000;


•Decyzje przy realizacji inwestycji drogowej,

przed którymi należy pozyskać decyzję

o środowiskowych uwarunkowaniach:

- pozwolenie na budowę;

(wg art. 72 Ustawy OOŚ)

- pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych;

- zezwolenie na realizację inwestycji drogowej;

- zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych.


•Screening:

- jest etapem postępowania OOŚ, w którym organ ochrony

środowiska dokonuje oceny, czy w stosunku do danego

przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na

środowisko wymagane jest sporządzenie raportu OOŚ.

W interpretacji organów decyzyjnych, pozyskanie DUŚ jest wymagane przed

każdym uzyskaniem decyzji z art. 72, z pominięciem zapisów Rozporządzenia.


•Przedsięwzięcia mogące potencjalnie

znacząco oddziaływać na środowisko to:

- drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości

przedsięwzięcia powyżej 1 km (inne niż drogi krajowe);

- obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej.

Usunięto zapis jednoznacznie wyłączający remont z inwestycji,

dla których konieczne jest uzyskanie DUŚ.


•Problemy związane z remontem drogi

w sąsiedztwie obszaru Natura 2000:

Zamiast zgłoszenia remontu

(art. 29 ust. 3 PB)

Konieczność uzyskania

pozwolenia na budowę lub

decyzji ZRID

Konieczność zastosowania

rygorów Rozporządzenia

w sprawie warunków

technicznych jakim

powinny odpowiadać drogi

i ich usytuowanie

(Dz.U. nr 43 poz 430, 99r.)


•Problemy związane z remontem lub

przebudową istniejącej drogi:

- Konieczność dostosowania do stanu istniejącego

(np. do istniejących zjazdów lub skrzyżowań)


•Problemy związane z remontem lub

przebudową istniejącej drogi:

- Konieczność zachowania określonych

rozporządzeniem odległości pomiędzy skrzyżowaniami


•Problemy związane z koniecznością uzyskania

DUŚ na urządzenia wodne

- Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową

w istniejącym pasie drogowym na dł. ok. 550 m.

PROBLEM?

Przedsięwzięcia powiązane

technologicznie należy traktować

jako jedno

Konieczność uzyskania

decyzji środowiskowej na

całość zadania!


•Najczęstsze przypadki trudnych do

zaakceptowania warunków narzucanych

przez RDOŚ:

- nakaz projektowania i budowy ekranów akustycznych

(bardzo kosztowne);

- wprowadzenie obszarów ograniczonego użytkowania

(brak jednoznacznych uregulowań w tym zakresie);

- przeprowadzenie analizy porealizacyjnej bez uzasadnienia;

- nadmierna ilość przepustów;

- niczym nieuzasadnione zmiany w rozwiązaniach

projektowych.


•Mrówka ważniejsza od ropuchy czy ropucha

ważniejsza od mrówki?

Ropucha Szara (Bufo Bufo)

w ampleksus

WARUNEK RDOŚ:

Przeniesienie ropuchy


•Mrówka ważniejsza od ropuchy czy ropucha

ważniejsza od mrówki?

WARUNEK RDOŚ:

Odsunięcie inwestycji

od mrowiska

(pozostawiając je

bez ochrony)

Mrowisko mrówki Rudnicy (Formica sp.)


•Wydawanie postanowień uzgadniających

przy braku podstawowej inwentaryzacji

przyrodniczej:

- Przykład ochrony płazów i gadów w rejonie projektowanych

zbiorników chłonno-odparowujących


•Proponowanie przez RDOŚ rozwiązań

nie popartych żadnym uzasadnieniem

merytorycznym:

- Przykład propozycji budowy wiaduktu drogowego zamiast

zaprojektowanego ronda.

- konieczność wykonania łącznic;

- większa zajętość terenu;

- konieczność wyburzeń;

- wycinka lasu;

- większa ingerencja w środowisko niż w przypadku ronda.


•Proponowanie przez RDOŚ rozwiązań

nie popartych żadnym uzasadnieniem

merytorycznym:

- RDOŚ, wzywając do uzupełnienia braków w złożonym

raporcie OOŚ, wezwał do rozpatrzenia przez inwestora

zupełnie nowego wariantu przebiegu drogi, nie podając

uzasadnienia dla takiego rozwiązania;

Spowodowało to konieczność zlecenia dodatkowego

opracowania oraz wydatkowania środków publicznych


•Zbyt szerokie określenie obowiązków

inwestora w zakresie ochrony akustycznej

- budowa ekranów akustycznych;

- nasadzenie zieleni izolacyjnej;

- analiza porealizacyjna;

- całodobowy monitoring pomiaru hałasu;

- obszary ograniczonego użytkowania;

- wymiana stolarki okiennej;

Analiza nakładów pieniężnych na ochronę akustyczną,

zdecydowała o odstąpieniu od realizacji zadania!


•Zbyt szerokie określenie obowiązków

inwestora w zakresie ochrony gatunkowej

W postanowieniu określającym warunki do decyzji

środowiskowej, RDOŚ nakazał zastosować zabezpieczenia

chroniące łososia atlantyckiego mogącego potencjalnie

znaleźć się w rzece Dunajec.

Wybudowanie tamy we Włocławku blokuje migrację ryb w głąb Polski,

w tym do Dunajca.


•Analiza porealizacyjna

W analizie porealizacyjnej dokonuje się porównań ustaleń

zawartych w raporcie OOŚ i w decyzji DUŚ,

w szczególności ustaleń dotyczących przewidywanego

charakteru i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na

środowisko oraz planowanych działań zapobiegawczych

z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na

środowisko i działaniami podjętymi do jego ograniczenia.

(Na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko (z późn. zm.))


•Analiza porealizacyjna w przypadku inwestycji

drogowych zazwyczaj obejmuje:

- wpływ na klimat akustyczny i skuteczność zastosowanych

urządzeń ochronnych (przede wszystkim ekranów akustycznych);

- wpływ na powietrze atmosferyczne i ewentualne propozycje

ochrony;

- wpływ na wody powierzchniowe i podziemne oraz skuteczność

zastosowań urządzeń odwadniających i oczyszczających;


•Analiza porealizacyjna

– praktyka ZDW Kraków

Organ wydający decyzję DUŚ nałożył na Zarząd obowiązek

przedstawienia w analizie porealizacyjnej skuteczności

zaprojektowanych przejść dla dużych zwierząt po powierzchni

drogi o długości ok. 500 m.

Zatrudnienie specjalistycznej firmy,

która przez okres przynajmniej

kilku miesięcy będzie monitorować

podany obszar pod kątem

częstotliwości przekraczania jezdni

przez zwierzęta


•Analiza porealizacyjna

– praktyka ZDW Kraków

Organ wydający decyzję DUŚ na podstawie postanowienia RDOŚ,

często stwierdza konieczność nałożenia obowiązku

przeprowadzenia analizy porealizacyjnej:

- bez podania zakresu;

- bez uzasadnienia w decyzji DUŚ;

- bez podstaw wynikających z prognoz zawartych w raporcie;

Koszt analizy porealizacyjnej w zależności od rozmiaru przedsięwzięcia

i zakresu jej wykonania waha się od kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilku

milionów złotych!


•WNIOSKI:

1. Inwentaryzacje przyrodnicze terenu winny być systematycznie

wykonywane przez RDOŚ i zgłaszane do Planów

Zagospodarowania Przestrzennego;

2. Ocena oddziaływania na środowisko winna być

przeprowadzana tylko na etapie przygotowania nowych

inwestycji i tylko wówczas gdy wstępne badania i analizy

jednoznacznie wskazują na celowość takiego typu działania;

3. Należy wyeliminować z obowiązku zarządców dróg wykonanie

oceny oddziaływania na środowisko dla już istniejących ciągów

drogowych i obiektów mostowych. W przypadku takiej

konieczności, raporty i analizy powinny być wykonywane

wyłącznie przez organy RDOŚ. Dotyczy to również tzw. analizy

porealizacyjnej;


•WNIOSKI:

4. Należy nakazać organom wydającym decyzje środowiskowe

korzystanie z ustaw środowiskowych z obowiązkową

interpretacją prawną mając na uwadze ust. 72 pkt. 1a

z Ustawy OOŚ;

5. Należy zmienić wytyczne do projektowania, uwzględniające

uwarunkowania specyficznych terenów górskich

dla już istniejących dróg.


•Dziękujemy za uwagę

Opracowanie:

Marta Kozynacka;

Alicja Firlet

ZDW KRAKÓW 2010

More magazines by this user
Similar magazines