M. Węglorz, UM Woj. Śląskiego

pkd.org.pl

M. Węglorz, UM Woj. Śląskiego

Kierunki rozwoju infrastruktury

transportu drogowego

w województwie śląskim

w perspektywie roku 2020

Katowice, 8 maja 2013 r.


System transportowy w województwie śląskim

Główne problemy i cechy

• Na podstawowy układ drogowy województwa składa się 21 tys. km dróg

publicznych o twardej nawierzchni, co daje najwyższy wskaźnik gęstości

w kraju, 171 km/100 km² powierzchni, przy średniej krajowej wynoszącej

86 km/100 km² powierzchni

• Stosunkowo gęsta sieć dróg w regionie charakteryzuje się dużą niedrożnością,

co potwierdzają pomiary potoków ruchu prowadzone przez GDDKiA,

wskazujące, iż jest to najbardziej „zakorkowany” obszar kraju

• Mnogość podmiotów zarządzających drogami (wynika to z przepisów, zgodnie

z którymi jeśli droga przechodzi przez miasto na prawach powiatu,

administrowana jest przez dany powiat - należy zauważyć iż w regionie jest

więcej miast na prawach powiatu niż powiatów ziemskich)

Wyzwania

• Kluczowe znaczenie dla budowy zrównoważonego systemu transportowego

oraz optymalizacji wykorzystania istniejącej infrastruktury będzie miało

zintegrowanie regionalnej i lokalnej sieci drogowej z główną, szkieletową

siecią transportową regionu


System transportowy w województwie śląskim (2)

Strategiczne kierunki działań

• Wsparcie rozwoju zintegrowanego, zrównoważonego i niskoemisyjnego

transportu, w tym transportu publicznego obejmującego różne środki

transportu i elementy infrastruktury takie jak: kolej, tramwaj, lotniska, systemy

kierowania ruchem, obiekty „parkuj i jedź” oraz infrastruktury rowerowej

• Poprawa powiązań transportowych, w tym rozbudowa i modernizacja

infrastruktury transportowej, wzmacniającej związki funkcjonalne

i przestrzenne

• Wsparcie tworzenia systemów transportu zbiorowego, obejmujących

Metropolię, aglomeracje i ich obszary funkcjonalne oraz lokalne ośrodki

rozwoju oraz obszary wiejskie


Miasta jako element systemu transportowego regionu

Źródło:

Regionalne Centrum Analiz Strategicznych

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego UM WSL

ANALIZA POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH NA OBSZAR ZE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO


Cele Projektu RPO WSL 2014-2020 w zakresie transportu

Cel główny Priorytetu IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE

ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA:

poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie zastosowania

odnawialnych źródeł energii oraz poprawa jakości powietrza w regionie

• Cel szczegółowy: Wspieranie niskoemisyjnego transportu miejskiego

Cel główny Priorytetu VI TRANSPORT: Poprawa funkcjonowania systemu

transportowego w regionie

• Cele szczegółowe : poprawa dostępności głównych szlaków drogowych

regionu oraz rozwój regionalnego transportu kolejowego


Priorytet IV Efektywność energetyczna … – typy projektów

Wspieranie niskoemisyjnego transportu miejskiego

• Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu

zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi

Park&Ride i Park&Bike),

• Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

! UWAGA: Koniecznym w realizacji Priorytetu IV, w zakresie wsparcia

niskoemisyjnego transportu miejskiego, będzie przygotowanie przez JST

kompleksowych strategii niskoemisyjnych obejmujących przeciwdziałanie zmianom

klimatu oraz inwestycje w infrastrukturę i tabor komunikacji publicznej w miastach

(z wyłączeniem taboru kolejowego), udogodnienia dla podróży multimodalnych

(centra przesiadkowe, parkingi rowerowe, parkingi Park&Ride), ograniczanie

i uspokajanie ruchu samochodowego w centrach miast, udogodnienia dla ruchu

niezmotoryzowanego (pieszego i rowerowego).


Priorytet VI Transport – typy projektów

Poprawa dostępności głównych szlaków drogowych regionu

• Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich

Rozwój regionalnego transportu kolejowego

• Zakup taboru w celu poprawy jakości połączeń regionalnych

! UWAGA: W ramach Priorytetu VI wsparcie uzyskają inwestycje z zakresu rozbudowy

i przebudowy kluczowej infrastruktury drogowej regionu. Będą to projekty polegające

na przebudowie dróg istniejących, prowadzące do wzrostu ich nośności, w mniejszym zaś

stopniu w zakresie budowy nowych odcinków dróg. Uzupełnieniem infrastruktury drogowej

w tworzeniu szybkich połączeń poprawiających spójność całego województwa jest transport

kolejowy. Przewiduje się, że Priorytet VI będzie w całości wdrażany poprzez projekty

kluczowe.


Listy rankingowe projektów transportowych

• Wstępna lista projektów kluczowych (lista rezerwowa) projektu

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

2014-2020

• Lista rankingowa projektów drogowych proponowanych do realizacji

z poziomu krajowego w ramach Kontraktu Terytorialnego

• Lista rankingowa projektów drogowych w zakresie obwodnic miejscowości

w ciągach dróg krajowych, proponowanych do realizacji z poziomu

krajowego w ramach Kontraktu Terytorialnego

• Lista rankingowa projektów dotyczących sieci kolejowych proponowanych

do realizacji z poziomu krajowego w ramach Kontraktu Terytorialnego


Priorytet VII Transport – RPO WSL 2007-2013

Alokacja P.VII

EURO

Alokacja P.VII

PLN

Liczba wniosków

wybranych

Priorytet VII Transport

W tym:

Subregiony

Północny Centralny Zachodni Południowy

460 254 825 € - - - -

1 922 015 930 PLN - - - -

185 29 66 34 54

Wartość dof. EFRR (PLN) 1 885 170 774 221 809 543 807 651 479 366 364 810 323 610 438

Procent alokacji P. VII 98% 11% 42% 19% 17%

Liczba podpisanych

umów

176 29 61 33 51

Wartość dof. EFRR (PLN) 1 832 880 952 221 809 543 780 132 047 361 803 428 303 401 430

Procent alokacji P. VII 95% 11% 40% 19% 16%

Wypłacone środki EFRR

(PLN)

1 223 392 641 173 188 578 422 126 249 227 335 392 235 007 917

Procent alokacji P. VII 64% 9% 22% 12% 12%

Środki certyfikowane

EFRR (PLN)

1 156 242 501 169 913 938 383 042 900 216 775 408 234 375 751

Procent alokacji P. VII 60% 9% 20% 11% 12%

Źródło:

Referat ds. zarządzania

finansowego


Dziękuję za uwagę

Mariusz Węglorz

Wydziału Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

www.rpo.slaskie.pl/Perspektywa 2014+

mweglorz@slaskie.pl

More magazines by this user
Similar magazines