Nowe zadania Inspekcji Transportu Drogowego - M.Flieger, GITD

pkd.org.pl

Nowe zadania Inspekcji Transportu Drogowego - M.Flieger, GITD

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Usprawnienie systemu automatycznego nadzoru nad

prędkością w Polsce

-nowelizacja Prawa o ruchu drogowym oraz innych ustaw

- nowe zadania Inspekcji Transportu Drogowego

Styczeń 2011r.


Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Stan obecny

Aktualnie w dyspozycji instytucji uprawnionych do stosowania

automatycznej kontroli prędkości znajduje się 281 urządzeo

rejestrujących, w tym :

•Policja – 124 urządzenia

•Straże Gminne (Miejskie) – 157 urządzeo

Styczeń 2011r.


Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Urządzenia te wykorzystywane są zarówno jako przenośne, jak i

montowane są na masztach umiejscowionych w pasie drogowym.

•Policja wykorzystuje 1369 masztów.

•Brak informacji o liczbie masztów

znajdujących się w dyspozycji Straży

Gminnych (Miejskich)

Styczeń 2011r.


Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Na jedno urządzenie rejestrujące przypada aż 11 masztów:

•ograniczone zostaje poczucie nieuchronności kary za przekroczenie

prędkości (średnio 8 ujawnionych naruszeo dziennie przez

urządzenie),

•obok odcinków na których odnosi się wrażenie że urządzenia są

jedno za drugim są i takie, które de facto pozostają bez nadzoru

Styczeń 2011r.


Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Około 500 specjalistycznie przeszkolonych policjantów ruchu

drogowego, zamiast wykonywad czynności kontrolne na drogach

prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach wykroczeo

zarejestrowanych fotoradarami.

W 2009 roku ujawniono ponad 350.000 zdjęd, 45% spraw zakooczono

mandatem, a w 55% sporządzano dokumentację do Sądu

•długotrwałe procedury

•zbyt krótki czas na zastosowanie

postępowania mandatowego

Styczeń 2011r.


Główny Inspektorat Transportu Drogowego

WNIOSKI ?

Brak przeświadczenia wśród użytkowników dróg, że

dotychczasowe rozwiązania służą poprawie bezpieczeostwa

ruchu drogowego.

Próby unikania

odpowiedzialności

Styczeń 2011r.


Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Proponowane rozwiązania

– cele ich wdrożenia

• „Uporządkowanie” dotychczasowego systemu automatycznego

nadzoru nad ruchem drogowym

•Usprawnienie procedur związanych ze stosowaniem

automatycznego systemu nadzoru nad ruchem drogowym

Styczeń 2011r.


Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Określenie zasad i warunków lokalizacji w pasie drogowym masztów

urządzeo rejestrujących, a także zasad dokonywania pomiarów.

•budowa świadomości, że automatyczne urządzenia rejestrujące

służą poprawie bezpieczeostwa ruchu drogowego, a nie zwiększaniu

dochodów budżetowych;

•urządzenia rejestrujące będą instalowane wyłącznie w miejscach

niebezpiecznych, gdzie dochodzi do zwiększonej liczby wypadków,

głównie z powodu nadmiernych prędkości jazdy;

Styczeń 2011r.


Główny Inspektorat Transportu Drogowego

• wszystkie urządzenia będą poprzedzone

widocznym oznakowaniem;

• sam fakt zainstalowania urządzenia

rejestrującego będzie dla kierowców

informacją, że zbliżają się do miejsca

niebezpiecznego.

• docelowo każda obudowa wyposażona

będzie w urządzenie rejestrujące

Styczeń 2011r.


Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Doprecyzowanie zasad wykorzystywania urządzeo rejestrujących

przez Straże Gminne (Miejskie).

Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywad czynności z zakresu

kontroli ruchu drogowego z użyciem urządzeo rejestrujących:

•na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich,

• oraz na drogach krajowych w obszarze zabudowanym z wyłączeniem

autostrad i dróg ekspresowych,

w oznakowanym miejscu i czasie uzgodnionym z właściwym miejscowo

komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym

Policji.

Styczeń 2011r.


Główny Inspektorat Transportu Drogowego

•Doprecyzowanie zasad związanych z obowiązkiem

przekazywania, przez właściciela pojazdu, informacji o kierującym

pojazdem.

•Wprowadzenie w kodeksie wykroczeo sankcji za nie wykonanie

powyższego obowiązku.

•Wydłużenie czasu na stosowanie postępowania mandatowego

Styczeń 2011r.


Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Budowa systemu w ramach jednej instytucji -

Inspekcji Transportu Drogowego

Ujawnianie przez Inspekcję Transportu Drogowego za

pomocą stacjonarnych urządzeo rejestrujących naruszeo

przepisów ruchu drogowego w zakresie:

• przekraczania dopuszczalnej prędkości,

• niestosowania się do sygnałów świetlnych,

Styczeń 2011r.


Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Budowa systemu w ramach jednej instytucji -

Inspekcji Transportu Drogowego

Precyzyjne określenie :

•zasad lokalizacji stacjonarnych urządzeo rejestrujących,

•sposobu dokonywania pomiarów,

•sposobu oznakowywania urządzeo

Stały nadzór nad realizacją tych zasad w praktyce;

Styczeń 2011r.


Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Budowa systemu w ramach jednej instytucji -

Inspekcji Transportu Drogowego

•W szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb zapewnienia

bezpieczeostwa ruchu drogowego wprowadzenie systemów

związanych z odcinkową kontrolą prędkości.

• Odejście od „punktowego” pomiaru prędkości, na rzecz nadzoru o

charakterze liniowym

Styczeń 2011r.


Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Budowa systemu w ramach jednej instytucji -

Inspekcji Transportu Drogowego

•Stworzenie w ramach Głównego Inspektoratu Transportu

Drogowego komórki organizacyjnej odpowiadającej za automatyczny

nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego

•Wykorzystanie najnowszych technologii w celu usprawnienia

procedur związanych z ujawnieniem naruszenia i ścigania sprawcy.

•Automatyzacja procesu identyfikacji sprawców naruszeo umożliwi

efektywne wykorzystanie już funkcjonujących urządzeo rejestrujących

Styczeń 2011r.


Główny Inspektorat Transportu Drogowego

System automatycznego nadzoru nad ruchem na

przykładzie Francji

• 2002 rok - liczba osób zabitych na drogach Francji 7655!

• Decyzja polityczna o utworzeniu zautomatyzowanego

zcentralizowanego systemu pomiaru prędkości

• Powołano zespół międzyresortowy MT, MSW, MON, MS, MF

• Przeprowadzono konieczne zmiany legislacyjne

• pilotażowy program 100 fotoradarów

• 2006 rok- 1500 fotoradarów


Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych we Francji

w latach 2002-2006

Francja w 2006r. otrzymała nagrodę od ETSC za największy postęp w działaniach na rzecz

redukcji liczby osób zabitych w wypadkach drogowych

8 000

7 655

7 000

6 058

6 000

5 530

5 339

Zabici

5 000

4 709

4 000

2002 2003 2004 2005 2006


Główny Inspektorat Transportu Drogowego

• bardzo duża precyzja

• spójne dane i szczegółowe informacje

System Tutor na sieci włoskich autostrad

Cele:

• zwiększenie poziomu bezpieczeostwa za pomocą kontroli limitu prędkości

Funkcje systemu:

• wykrywanie danych o wszystkich pojazdach (tablice rejestracyjne, rodzaj pojazdu, prędkośd)

• automatyczne wyszukiwanie właściciela pojazdu za pomocą bazy danych MTC

• automatyczna weryfikacja i drukowanie naruszenia ograniczenia prędkości

• automatyczne wysyłane danych na serwer Policji

• statystyki, analizy danych


Główny Inspektorat Transportu Drogowego

System Tutor jest obecnie stosowany na ponad 2 000 km włoskich autostrad

(co odpowiada 31% sieci autostrad Autostrade per l'Italia Group) i miał znaczący

wpływ na zmniejszenie prędkości średniej (- 15%) i maksymalnej (-25%), znacząco

redukując liczbę wypadków: -19%

ze skutkiem śmiertelnym: -51%

z obrażeniami ciała: -27%


Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Dziękuję za uwagę

More magazines by this user
Similar magazines