Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie

pkd.org.pl

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW

ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU

WARSZAWSKIEGO

Zintegrowany System Zarządzania

opracował:

Sebastian Kubanek

Ruchem w Warszawie


Cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Ruchem w Warszawie

Cele stawiane Zintegrowanemu Systemowi Sterowania

i Zarządzania Ruchem w Warszawie to dostarczenie rozwiązań

sprzętowych i programowych umożliwiających:

• Planowanie komunikacyjne

• Optymalizację w celu zapewnienia spójnego dla

poszczególnych obszarów sterowania w czasie rzeczywistym

• Sterowanie bezpośrednie

• Monitorowanie urządzeń

• Monitorowanie sytuacji ruchowej

• Ocena sterowania – przeprowadzanie analiz w trybie on-line i off-line, gromadzenie statystyk

i ich późniejsze wykorzystywanie

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie


Zintegrowany System Zarządzania

Ruchem w Warszawie obszar I

System Sterowania Ruchem:

Obszar Powiśla,

ciąg Wisłostrady wraz z tunelem

ciąg Al. Jerozolimskich

Priorytet dla tramwajów w ciągu

Al. Jerozolimskich (pl. Zawiszy – Rondo

Waszyngtona)

Video Monitoring

na skrzyżowaniach

Centralny System Zarządzania Ruchem

Integracja w czasie rzeczywistym

Detekcja Ruchu na 37

skrzyżowaniach

Video Detekcja

W tunelu

System informacji o

warunkach środowiska

Wizualizacja

Monitoring

Planowanie

Sterowanie

Prognozowanie

Reagowanie

Przekazywanie informacji

Dostosowanie

sygnalizacji na 20

skrzyżowaniach

Modernizacja i remont

sygnalizacji na 15

skrzyżowaniach

Znaki Zmiennej Treści (VMS) – 5 lokalizacji

Światłowodowa sieć

łączności

Systemy informacji o ruchu w

mieście/internet

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie


Zakres geograficzny

•Skrzyżowania

•Znak zmiennej treści

•Tunel drogowy

•Centrum sterowania

•Strefa 1

•Strefa 3

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie


Elementy ZSZR

System Sterowania Ruchem

System Sterowania Ruchem:

Obszar Powiśla,

ciąg Wisłostrady wraz z tunelem

ciąg Al. Jerozolimskich

Wizualizacja

Monitoring

Planowanie

Sterowanie

Prognozowanie

Reagowanie

Przekazywanie informacji

TUNEL ZAMKNIĘTY !

Wideo Detekcja

W tunelu

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie

Znaki Zmiennej Treści

(VMS) – 5 lokalizacji


Elementy ZSZR

System optymalizacji sieciowej

Sterownik

Sygnalizacji

System Centralny

- Automatyczne generowanie

programów sygnalizacji świetlnych

dopasowanych do aktualnych

warunków ruchu na Wisłostradzie

i Powiślu - MOTION

- Automatyczny wybór programów

sygnalizacji dopasowanych do

aktualnych warunków ruchu w

Al.Jerozolimskich - TASS

Detekcja

Ruchu

Sygnalizacja

świetlna

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie


Elementy ZSZR

System optymalizacji sieciowej - TASS

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie


Elementy ZSZR

System optymalizacji sieciowej - Motion

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie


Elementy ZSZR

System optymalizacji sieciowej - Motion

Zalecenia strategiczne generowane

automatycznie przez System

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie


Zarządzanie imprezami masowymi

System Zarządzania Ruchem

Urządzenia detekcji

ruchu

Zarządzanie strategiczne

+

+ Zdarz.

Operator

Poziom usług

zegar

szczegóły imprezy

System Sterowania Ruchem

Plan działnia

1. Kierowanie tras ruchu za

pośrednictwem znaków zmiennej treści

2. Wyświetlanie alternatywnych

tras podróży

3. Plany sterowania sygnalizacją

świetlną

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie


... ...

Efektywne rozwiązywanie problemów ruchu drogowego

Automatyczne wykrywanie zdarzeń

System Zarządzania Ruchem

wideo

detekcja

Zarządzanie Incident Management zdarzeniami

Weryfikacja

przy pomocy

wideo-monitoringu

Kategoria główna:

wypadek

Podkategoria;

zator prawego pasa

Operator

Plan działań

AND

Trigger

1. Sterowanie prędkością i pasami ruchu

2. Programowanie znaków VMS

Radio, TV

Fax, Email

Main category = ACCIDENT

Sub category = right lane closed

3. Wysyłanie pojazdów interwencyjnych

4. Informowanie Mediów

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie


... ...

Przekazywanie informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym

Urządzenia detekcji ruchu

• pętla

• podczerwień

System Zarządzania Ruchem

Zbieranie danych

System informacji o transporcie

publicznym

Systemy parkingowe

• parkingi zamknięte

• otwarte strefy

parkingowe

+ +

Dane transportu publicznego

Dane drogowe Dane parkingowe

Zarządzanie strategiczne

AND

Trigger

Wizualizacja geograficzna

Main category = ACCIDENT

Sub category = right lane closed

Nawigacja

samochodowa

Dostawca usług

1. Dane do systemu informacyjnego

VMS

2. Dane dla portalu Internetowego

Operator

3. Dane do systemu sterowania

Informacje radiowe

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie


Zbieranie i opracowywanie pomiarów ruchu

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie


Kontrola jakości działania systemu

Analiza działania systemu pod względem

jakości sterowania , realizacji priorytetów oraz

niezawodności urządzeń sygnalizacji świetlnej

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie


... ...

Elementy ZSZR

System priorytetu dla tramwajów - założenia

Urządzenia detekcji ruchu

System Zarządzania Ruchem

Zbieranie danych

System informacji

transportu publicznego

+

Przedsiębiorstwa

komunikacyjne

Dane drogowe

Dane transportu

publicznego

Wizualizacja geograficzna

Zarządzanie strategiczne

System Sterowania Ruchem

AND

Trigger

Segment AB = Traffic

Line S1


Elementy ZSZR

System priorytetu dla tramwajów

- Wyposażenie 160 Tramwajów w nadajniki priorytetów

- Realizacja priorytetu na skrzyżowaniach wzdłuż Al.Jerozolimskich

Rejestracja 1

- Przejazd

- Kierunek

- Rozkład jazdy

- Długość

- Kierunek ręczny

Rejestracja 2

- Przejazd

- Kierunek

- Rozkład jazdy

- Długość

- Kierunek ręczny

Wyrejestrowanie

- Przejazd

- Kierunek

- Rozkład jazdy

- Długość

- Kierunek ręczny

Dystans 1

Dystans 2

Rejestracja

punkt 1

Rejestracja

punkt 2

Wyrejestrowanie

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie


Elementy ZSZR

System Zarządzania Tunelem pod Wisłostradą

• Monitoring wizyjny zdarzeń w tunelu (82 kamery)

• Automatyczne wykrywanie i rekcja na zdarzenia w

tunelu jak: utrudnienia w ruchu, zator, pożar,

• Informacja dla kierowców poprzez znaki zmiennej

treści ( w całym ciągu Wisłostrady )

• Sterowanie pasami ruchu

• Możliwość monitoringu i sterowania z Centrum

Sterowania

• Integracja z Systemem Sterowania Ruchem

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie


Elementy ZSZR

System Monitoringu Wizyjnego

• Monitoring wizyjny w obrębie najbardziej

istotnych skrzyżowań w obszarze zainstalowania

systemu – 22 kamery

• Kamery obrotowe z możliwością wykonania 22

krotnego zbliżenia

• Ciągła rejestracja i archiwizacja obrazu z kamer

• Integracja z Systemem Zarządzania Ruchem

możliwość podglądu i sterowania z dowolnej stacji

roboczej w systemie

• Natychmiastowe weryfikacja przez operatora

systemu warunków ruchu na wybranym

skrzyżowaniu

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie


Elementy ZSZR System Informacji dla

kierowców poprzez znaki zmiennej treści VMS

• Informacja o warunkach ruchu na

Wisłostradzie i w tunelu w Zagłębieniu

Wisłostrady , kierowca ma możliwość

wyboru trasy alternatywnej

• 5 bramownic ze znakami i tablicami

zmiennej treści

• Informacja jest przesyłana z systemu

automatycznie na podstawie warunków

ruchu oraz stanu tunelu

ZATOR PRZED LUDNĄ

Lokalizacja znaków zmiennej treści na terenie objętym działaniem Systemu

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie


System znaków VMS

• Autonomiczna praca podsystemu

zarządzania znakami zmiennej treści

połączona z systemem

• Pełna biblioteka znaków drogowych

• Możliwość ręcznego wprowadzania

komunikatów tekstowych

ostrzegających użytkowników o

zdarzeniach

UTRUD. WYB.GDANSKIE

ZATOR PRZED LUDNĄ

UTRUD. PRZED GAGARINA

ZAMKNIETA TRASA W-Z

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie


Elementy ZSZR System informacji dla

kierowców poprzez Stronę Internetową WWW

zszr.zdm.waw.pl

• on-line informacja w internecie

dla kierowców

• obrazy z kamer na

skrzyżowaniach

• bieżące informacje ze stacji

pogodowych

•bieżące informacje ze stacji

pomiaru zanieczyszczeń

powietrza

•Informacja na znakach

zmiennej treści

•informacje o robotach

drogowych

•informacje o zdarzeniach

drogowych

•informacje imprezach

masowych

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie


Analiza efektywności działających

programów i prace planistyczne

Planowanie

Projektowanie i

konfiguracja

Zapewnienie

jakości

Wprowadzanie

danych i testowanie

Analiza

Sterowanie , zmiana

parametrów, funkcje

monitorowania i

analizy jakości

Uruchomienie Systemu

Obserwacja ,

wizualizacja, zbieranie

danych

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie


Rozbudowa Zintegrowanego Systemu

Zarządzania Ruchem W Warszawie

Miasto Stołeczne

Warszawa złożyło wniosek

o dofinansowanie projektu

rozbudowy Systemu

Warszawskiego ze

środków Unii Europejskiej

w ramach Działania 8.3 :

Rozwój Inteligentnych

Systemów Transportowych

POIS.

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie


Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Ruchem w Warszawie

-Obszar 1 ( zrealizowany )

-Obszar 2 i 3 (152 skrzyżowania)

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie


Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Ruchem w Warszawie

PODSYSTEM

STEROWANIA

RUCHEM

-modernizacja

skrzyżowań 152 szt.

-doposażenie

Centrum

Zarządzania

Ruchem

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie


Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Ruchem w Warszawie

PODSYSTEM

INFORMOPWANIA

-Znaki zmiennej

treści 16 szt.

-Tablice przewoźne

5 szt.

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie


Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Ruchem w Warszawie

PODSYSTEM PRIORYTETÓW DLA TRAMWAJÓW

- Nadajniki w tramwajach – 100 szt.

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie


PODSYSTEM

MONITORINGU

-Kamery na

skrzyżowaniach 70 szt.

-Strategiczne stacje

pomiarowe 120 szt.

-Urządzenia do detekcji

zdarzeń 35 szt.

-Punkty kamerowe ARTR

24 szt.

Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Ruchem w Warszawie

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie


Oczekiwane rezultaty projektu rozbudowy

Systemu Warszawskiego

• zmniejszenie czasu przejazdu pojazdów komunikacji indywidualnej;

• redukcja czasu pasażerów podróżujących transportem zbiorowym.

Dodatkowo przewiduje się:

• poprawę systemu informowania użytkowników o warunkach ruchu;

• przyspieszenie reagowania na zdarzenia, w tym zwłaszcza sytuacje

niebezpieczne;

• redukcję liczby zdarzeń (wypadki i kolizje);

• redukcję emisji spalin i hałasu.

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie

More magazines by this user
Similar magazines