M.Bujalski

pkd.org.pl

M.Bujalski

Wytyczne

stosowania drogowych barier ochronnych

na drogach krajowych, zastosowanie w praktyce

Bariery drogowe: chronią czy zagrażają?

Opracował:

Warszawa, 03 marca 2011 r.

Marek Bujalski, tel.: +48 602 795 054

mail: m.bujalski@arcadis.pl


Co należy zrobić by bariery ochronne były

BEZPIECZNE dla użytkownika drogi?

1. Normatywy w tym „Wytyczne stosowania…” powinny być tak

opracowane by nie wprowadzały wątpliwości merytorycznych

co do treści ich zapisów oraz dawały możliwości zastosowania

tych zapisów w praktyce,

2. Opracować bazę dodatkowych materiałów odnoszących się

do powstałych normatywów tj.: komentarze tematyczne,

materiały informacyjno uzasadniające oraz opracować

„Wytyczne stosowania…” dla głównych urządzeń BRD,

których zastosowanie powiązane jest z barierami ochronnymi,

3. Zapewnić cykle szkoleń metodycznych z zakresu

wprowadzanych nowych normatywów czy też zmian,

4. Kontrolować i weryfikować wykonywane pracę projektowe i

budowlane przez osoby przygotowane merytorycznie - na

etapie projektowania oraz realizacji inwestycji.


Jakie są oczekiwania inżyniera od treści

Wytycznych stosowania…)?

1. Dokumentu, który jest zgodny z innymi normatywami, a

przede wszystkim z dokumentami wyższego szczebla tzn.

Ustawami oaz rozporządzeniami Ministra Infrastruktury,

2. Zapisów prostych, krótkich, ale jednocześnie wyczerpujących

merytorycznie i przede wszystkim nie budzących wątpliwości,

3. Treści normatywu nie zawierającego błędów merytorycznych,

a jeżeli już zostały one ujawnione (np.: po publikacji) -

oczekuje jak najszybszej ich weryfikacji,

4. Zapisów, które w sobie nie zawierają sprzeczności w opisach

technicznych,

5. Użycia określeń technicznych wynikających z dokumentów

będących podstawą merytoryczną do stworzenia normatywu,

6. Wyjaśnienia podstawowych pojęć użytych w treści normatywu

w formie słownika oraz przedstawienia schematów

rysunkowych wyjaśniających skomplikowane opisy.


Jakich materiałów dodatkowych

potrzebuje inżynier korzystający z

Wytycznych stosowania…)?

1. Materiałów informacyjno-uzasadniających do „Wytycznych stosowania…”

oraz komentarzy tematycznych,

2. Wytycznych stosowania dla podstawowych urządzeń BRD określonych

europejską normą zharmonizowaną oraz tłumaczeniem jej na Polską

Normę tj.:

- osłon energochłonnych (poduszek zderzeniowych) – PN EN 1317-3

- końcówek zderzeniowych – ENV 1317-4

- konstrukcji wsporczych znaków drogowych – PN EN 12767

- osłon przeciwolśnieniowych - PN EN 12676

3. Katalogu (bazy) produktów i producentów urządzeń BRD – prowadzony i

uzupełniany okresowo przez niezależną jednostkę,

4. Katalogu powtarzalnych rozwiązań zabudowy urządzeń BRD w pasie

drogowym,

5. Wytycznych (warunków technicznych), które obejmowałyby zasady

stosowania urządzeń BRD na pozostałych drogach publicznych.


Jakie są oczekiwania inżyniera projektanta

w zakresie organizacji szkoleń z zakresu

Wytycznych stosowania…?

Organizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

szkoleń metodycznych z zakresu „Wytycznych stosowania…”

uwzględniających uczestnictwo w szkoleniu :

1. Kadry administracji drogowej podejmującej decyzje w zakresie

stosowania urządzeń BRD,

2. Kadry administracji drogowej GDDKiA oraz innych Jednostek

odpowiedzialnych za zatwierdzanie projektów organizacji

ruchu,

3. Kadry Inwestora realizującego budowę w tym: Inżyniera

Kontraktu oraz Kierownika Budowy

4. Projektantów,

5. Wykonawców.


Jak kontrolować i weryfikować pracę

projektantów i wykonawców by nie

dochodziło do błędów?

1. Kontrola na etapie opracowywania projektu

- audyt wewnętrzny

- audyt zewnętrzny

2. Kontrola na etapie realizacji inwestycji

- audyt wewnętrzny

- audyt zewnętrzny


3. Stosować tylko konstrukcje barier ochronnych, które są zgodne z

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r (Dz.

U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie sposobów deklarowania

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym ,

4. Dobierać parametry kolizyjne dla barier ochronnych zgodnie z

Zarządzeniem Nr 31 GDDKiA z dnia 23.04.2010 roku w sprawie

wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach

krajowych.


5. Zachować zdrowy rozsądek przy doborze parametrów

kolizyjnych ustawienia oraz stosowania urządzeń BRD -

pomimo zapisów w normatywach i deklaracji producenta (zbyt

mała odległość lica prowadnicy bariery od przeszkody)


6. Przy projektowaniu miejsca ustawienia bariery zastosować się do

parametrów kolizyjnych bariery ochronnej wynikających z

przeprowadzonych badań zderzeniowych wg normy PN EN 1317:

- zbyt bliskie usytuowanie lica prowadnicy bariery przy przeszkodzie,

- nie zachowanie szerokości pracującej bariery

- wyraźny brak widocznego odcinka przejściowego .


7. Kontrola okresowa stanu zabezpieczenia przeszkód w pasie

drogowym (brak zabezpieczenia podpory wiaduktu w pasie

dzielącym)


8. Uzupełnić w „Wytycznych stosowania…” zapis określający punkt

odniesienia przy powierzchni gruntu dla określania wysokości

położenia prowadnicy bariery (wysokość prowadnicy powinna być

zgodna z dokumentacją producenta),

9. Kontrola wysokości położenia prowadnicy przy odbiorze inwestycji

(nieprawidłowa wysokość prowadnicy – zbyt duża),


10. Nie stwarzać zagrożenia dla użytkowników drogi poprzez

stosowanie barier ochronnych w miejscach, w których

urządzenia te nie mają praktycznego zastosowania.


Pkt. 4.8. (3)

(3) Długość bariery ochronnej „L”, o której mowa w punkcie 4.8.(1) nie zawiera

w sobie długości odcinka początkowego i odcinka końcowego bariery.

Pkt. 7.4.

(1) Długość bariery ochronnej L dla obiektów inżynierskich ustala się tak, jak

dla barier na odcinkach dróg poza obiektami.

Długość ta łącznie z odcinkami początkowym i końcowym nie może być

mniejsza od:

- minimalnej długości L1. podawanej w sprawozdaniu z badań

zderzeniowych wykonanych zgodnie z normą PN EN 1317-2,

- odległości między skrajnymi punktami przyczółków powiększonej z każdej

strony o długość L2 określoną w Tabeli 3.

#


Pkt 1. Przedmiot , cel i zakres wytycznych

„2) odcinków dróg krajowych położonych w obszarze zabudowanym o

prędkości obliczeniowej, (parametr opisany w pkt 4.3 Wytycznych),

mniejszej lub równej 70 km/h, jeżeli na tym odcinku drogi, po tej stronie

drogi, której jezdnia jest ograniczona krawężnikami, nie występuje poziom

zagrożenia 1 lub 2.”

Pkt 4.2. Poziomy zagrożeń

Poziom zagrożenia 2

Poziom zagrożenia 2 odpowiada sytuacji występowania obszaru

zagrożonego położonego na drodze lub w otoczeniu drogi w odległości

granicznej ≤ „L o b.” od krawędzi jezdni (rys.1, 2 i 3), w którym występuje

zagrożenie osób trzecich znajdujących się poza pojazdem bądź obiektów

( np.: przebiegające równolegle lub krzyżujące się drogi niższych klas niż

GP o SDR > 500 poj./dobę, linie kolejowe, intensywnie użytkowane

chodniki i ścieżki rowerowe).


Poziomy powstrzymywania barier ochronnych na

drogowych obiektach inżynierskich

Prędkość

obliczeniowa

V obl ≥ 100 km/h

oraz drogi

dwujezdniowe o

charakterze ruchu

zbliżonym do

autostrad

o V obl


Tabela. Wymagana długość „L 2

” z uwagi na ryzyko wślizgu pojazdu na

barierę i wjeżdżania pojazdu za tył bariery

Kryterium

Wślizg pojazdu na

barierę, gdy miejsce

zagrożenia znajduje się

o odległości ≤ 1,5 m od

przedniej krawędzi

bariery ochronnej

Liczba jezdni

drogi

Jednojezdniowa

Dwujezdniowa

Ustawienie bariery ochronnej

równolegle

do drogi

„L 2 ”

100 m

140 m

odgięta na zewnątrz

„L 2 ”

zgodnie z pkt.

4.8.(1).(d)

zgodnie z pkt.

4.8.(1).(d)

Wjeżdżanie pojazdu za Jednojezdniowa 80 m 60 m

barierę Dwujezdniowa 100 m 60 m

Pkt. 4.8.(1).(d)

(d) Gdy bariera ochronna jest odgięta na zewnętrz ze skosem 1:20, a w

sytuacjach wyjątkowych 1:12, wówczas wymaganą długość „L 2 ” można

zredukować. Wówczas w przypadku dróg dwujezdniowych bariera

ochronna powinna zostać poprowadzona przed początkiem miejsca

zagrożenia równolegle do jezdni na długości co najmniej 15 m, a przy

drogach jednojezdniowych - na długości co najmniej 10 m.


Określenie szerokości pracującej „W” konstrukcji bariery

1) Szerokość pracująca bariery ochronnej nie może być większa niż odległość

pomiędzy licem prowadnicy bariery ochronnej a licem niepodatnej przeszkody.

W przypadku braku niepodatnej przeszkody za barierą ochronną, niezależnie

od sposobu odkształcenia bariery, nie dopuszcza się wyjechania poza krawędź

obiektu koła pojazdu przewidzianego do badań zgodnie z PN-EN 1317 dla

poziomu powstrzymywania bariery zastosowanego na obiekcie.

- Dla zewnętrznej krawędzi jezdni

UWAGA:

W przypadku gdy słup

latarni będzie spełniał

wymagania normy PN

EN12767 – szerokość

pracująca „W” należy

uwzględniać do krawędzi

płyty obiektu

#


Przerwy w barierach

1. Należy minimalizować liczbę przerw w barierach ochronnych w

szczególności na odcinkach o małych promieniach łuków poziomych.

2. Dojścia dla pieszych nie powinny z reguły prowadzić do stosowania

przerw w w barierach. Jeżeli jednak w takich przypadkach nie da się

uniknąć przerw, wówczas bariery ochronne muszą na siebie zachodzić.


Norma PN EN 1991-2; maj 2007 – Eurokod 1: Oddziaływanie na

konstrukcje. Część 2: obciążenia ruchome mostów

Tablica . Zalecane klasy siły poziomej przekazywanej

przez bariery ochronne

Zalecana klasa

Siła pozioma (kN)

A 100

B 200

C 400

D 600

Działająca poprzecznie siła pozioma może być przyłożona 100 mm poniżej

górnej krawędzi wybranego systemu bariery ochronnej lub 1,0 m powyżej

poziomu jezdni lub chodnika, w zależności od tego, który z tych punktów jest

niżej położony, oraz na odcinku 0,5 m wzdłuż bariery.

#

More magazines by this user
Similar magazines