Panel A - prezentacja główna

pkd.org.pl

Panel A - prezentacja główna

Pola konfliktów - przygotowanie

inwestycji a wymogi i przepisy

ochrony środowiska,

na przykładzie projektu autostrady A1 od granicy woj.

kujawsko - pomorskiego do Strykowa

Przygotowali:

Ewa Makosz

Andrzej Wiszowaty

Imagine the result


Plan prezentacji

• Charakterystyka projektu, harmonogram

• Lokalizacja drogi a obszary Natura 2000

• Uwarunkowania formalne i prawne umowy ryczałtowej

• Wnioski

2 1 May 2009 © 2009 ARCADIS


Charakterystyka projektu

3 1 May 2009 © 2009 ARCADIS


Parametry techniczne

• długość

• klasa techniczna

• prędkość projektowa

• szerokość pasa ruchu

• liczba pasów ruchu

• liczba docelowa pasów ruchu

• szerokość pasa dzielącego

• szerokość pasa awaryjnego

• minimalna szerokość pasa drogoweg

• skrajnia pionowa

• klasa obciąŜenia obiektów ciągu

autostrady

• dopuszczalne obciąŜenie nawierzchni

• szerokość obiektów

65km

autostrada

120km/h

3,75m

2 x 2

2 x 3

4,0 docelowo (w I etapie

11,5m)

3,0m

60,0m

4,7m

A

115kN/oś

2 x około 18m

4 1 May 2009 © 2009 ARCADIS


5

10 maja 2007

listopad 2008

sierpień 2007

listopad 2007

grudzień 2007

marzec 2008

kwiecień 2008

wrzesień 2008

1 May 2009 © 2009 ARCADIS

Przebieg realizacji umowy

• Podpisanie umowy z GDDKiA

• zakładany termin zakończenia (PB – sierpień

2008) - 18 mies.

• Propozycja ARCADIS - opracowanie

wariantowego przebiegu A1 w rejonie Natura

2000 – brak akceptacji Zamawiajacego

• Opracowanie Raportu Oddziaływania na

Środowisko

• ZłoŜenie wniosku o wydanie Decyzji

Środowiskowej

• Rozprawa administracyjna w UW w Łodzi

• Zlecenie GDDKiA rozszerzenia inwentaryzacji

przyrodniczej w korytarzu po 10 km od

autostrady

• opracowanie firma zewnętrzna – prace

zakończone


Przebieg realizacji umowy

październik 2008

październik/grudzień

2008 – zakończone

podpisaniem aneksu

17.12.2008

listopad 2008

luty 2009

sierpień 2009

listopad 2009

• Wstrzymanie przez Zamawiającego prac na

odcinku między węzłem Kotliska a węzłem

Piątek

• Rozmowy z GDDKiA związane z podpisaniem

aneksu do umowy

• Opracowanie analizy porównawczej wariantów

przebiegu przez Naturę 2000 – nowy Raport

• Uzyskanie decyzji środowiskowej

• Zlecenie opracowania nowego – wybranego

wariantu autostrady na długości ok.9 km

• Planowane zakończenie prac - PB

• PW + materiały przetargowe

6

1 May 2009

© 2009 ARCADIS


Autostrada A1

Obecnie

Przebieg realizacji umowy

wydane są 2 decyzje o uwarunkowaniach

środowiskowych

(woj. łódzkie i woj. mazowieckie)

Przed nami

procedura akceptacji projektu budowlanego =

powtórny raport OOŚ,

zapewnienie udziału społeczeństwa = ryzyko

wystąpienia protestów powodujących zmiany

w projekcie lub opóźnienia

7

1 May 2009

© 2009 ARCADIS


Lokalizacja drogi a

obszary Natura 2000

• Planowanie autostrady A1 – waŜne daty

• Analiza nowych warianów przebiegu autostrady A1

• PołoŜenie i przebieg nowych wariantów – ok. 9 km

• Porównanie wariantów

• Wnioski

8

1 May 2009

© 2009 ARCADIS


WaŜne daty

1998

1998

2003

2004

maj 2007

listopad 2007

listopad 2007

grudzień 2007

luty 2009

• projekt wstępny

• lokalizacja na terenie b. woj. płockiego

• lokalizacja na terenie woj. łódzkiego

• utworzenie obszaru Natura 2000 PLB

100001

• zgłoszenie do KE obszaru natura 2000

PLH 100006

• rozpoczęcie prac nad raportem OOŚ

• utworzenie obszaru natura 2000 PLH

100006

• przekazanie raportu do Inwestora

• wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

• decyzje o uwarunkowaniach

środowiskowych (mazowieckie + łódzkie)

9

1 May 2009

© 2009 ARCADIS


Obszary Natura 2000 – przecięcie przez

autostradę A1

10 1 May 2009 © 2009 ARCADIS


Ustalenie lokalizacji autostrady w omawianym rejonie - decyzja o ustaleniu lokalizacji.

1998 r. - Wojewoda Płocki 29 grudnia 1998 r. decyzja Nr 1/98 (znak: GP.II-2/7331/54/98) i

obejmuje fragment od km 230+ 817,60 do km 277+108,72.

Imagine the result


12 1 May 2009 © 2009 ARCADIS

PRZESTRZENNE

ROZMIESZCZENIE

CHRONIONYCH

SIEDLISK FAUNY I FLORY

– NATURA 2000


Niezgodności prawa polskiego z

przepisami dyrektywy OOŚ

Zmiana ustawy POŚ z 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587)

dodano ust. 1 d w art. 52

(zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko) - Dla przedsięwzięć

polegających na przebudowie drogi oraz dla dróg, dla których wydana została

decyzja o lokalizacji autostrady lub decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej

informacje nie dotyczą wariantów lokalizacyjnych planowanego

przedsięwzięcia.

Rozwiązanie takie nie znajdowało odniesienia ani w Dyrektywie

85/337 ani w Dyrektywie 92/43 i zostało w dalszym czasie skrytykowane.

Konsekwencja: konieczność wariantowania przebiegu A1 w rejonie kolizji z

N2000.

Nowe regulacje (ustawa z 3.10.2008 r. – art. 66) – niezgodności usunięto - brak

odstępstw od konieczności prezentowania wariantów: wnioskowanego,

alternatywnego i najkorzystniejszego dla środowiska.

13 1 May 2009 © 2009 ARCADIS


PołoŜenie i przebieg

wariantów autostrady

• W1 – dotychczasowy (grunty

wykupione, badania

archeologiczne wykonane,

budynki wyburzone)

• W2 – nowa trasa – kolizja z

drogą wojewódzką

• W3 – wariant wybrany

14

1 May 2009

© 2009 ARCADIS


Porównanie wariantów

• KaŜdy z analizowanych wariantów autostrady przecina obszary Natura 2000: Pradolina

Warszawsko – Berlińska PLB 100001 i Pradolina Bzury – Neru PLH100006

• Ze względu na połoŜenie obszarów chronionych nie jest moŜliwe uniknięcie kolizji z

planowaną autostradą A1

• Wszystkie 3 rozpatrywane warianty mają podobne oddziaływanie na środowisko

faunistyczne. W sąsiedztwie planowanej autostrady (do 500 m) stwierdzono

występowanie 6 chronionych gatunków ptaków. Jako najbardziej inwazyjny uznaje się

wariant W1, ze względu na największą liczbę stwierdzeń (16), a najmniej – wariant W2

(5)

• Wariant W1 przecina siedlisko priorytetowe będące celem ochrony obszaru Pradolina

Bzury – Neru PLH100006

• Wariant W1 powoduje najmniej kolizji z zabudową mieszkaniową

• Warianty W2 i W3 nie kolidują z siedliskami chronionymi, w tym priorytetowymi, chociaŜ

występują w nich kolizje z siedliskami, które w perspektywie mogą nabrać cech

siedliska chronionego

• Wariant W3 jest najmniej kolizyjny z ciekami

15 1 May 2009 © 2009 ARCADIS


Wnioski z realizacji projektu A1 i innych

w zakresie ochrony środowiska:

• Brak rozpoznania zasobów przyrodniczych rejonów lokalizacji dróg.

• Konieczne są prace terenowe (rozpoznanie siedlisk, występowania

gatunków chronionych)

• Harmonogramy prac nad inwestycjami drogowymi nie uwzględniają

często czasu potrzebnego na prace przyrodnicze obejmujące sezon

wegetacyjny

• Utrwalone niedobre praktyki – np. Ŝądania szczegółowej lokalizacji

ekranów akustycznych, ich wysokości na etapie decyzji o

uwarunkowaniach środowiskowych (zbyt wczesna faza prac

projektowych)

Imagine the result


Wnioski z realizacji projektu A1 i innych

w zakresie ochrony środowiska:

• Co właściwie określa decyzja środowiskowa? Pas drogowy? Czy

moŜna zmodyfikować przebieg drogi – przesunąć oś o 100 – 200m?

• Czy urządzenia ochrony środowiska (ekrany) naleŜy prognozować na

ruch + 20 lat?

• Spotkania informacyjne – aby uzyskać korzyść (obustronną) z tych

spotkań – czas na zebranie opinii mieszkańców i odniesienie się do

nich – co najmniej pół roku

• Zakres ponownego raportu – jest taki sam jak pierwszego (art. 66+67)

ale bardziej szczegółowy – takie rozwiązanie nie jest dobre

• Procedura akceptacji wszystkich opracowań – w tym ponownego

raportu przez GDDKiA – wydłuŜenie czasu

17

1 May 2009

© 2009 ARCADIS


Uwarunkowania

formalne i prawne

umowy ryczałtowej

Wariantowanie autostrady/prace

dodatkowe a realizacja umowy

ryczałtowej

18 1 May 2009 © 2009 ARCADIS


ZAPISY W UMOWIE

MÓWIĄCE O

WYNAGRODZENIU

RYCZAŁTOWYM:

1. Artykuł 4 i 10 Umowy

2. W odpowiedziach na pytania

3. SIWZ - P - 00.00 Wymagania ogólne p.2.2

„Szczegółowej analizie naleŜy poddać

potrzebę zlokalizowania odrębnych

obiektów inŜynierskich słuŜących

przeprowadzeniu zwierzyny wskazanymi

szlakami migracyjnymi”

UMOWA STANOWI, śE

ROZWIĄZANIA

TECHNICZNE

PROJEKTU POWINNY

BYĆ ZGODNE Z

DECYZJĄ

LOKALIZACYJNĄ/PROJ

EKTEM WSTĘPNYM:

1. Instrukcja dla Wykonawcy

p.5.1

2. SIWZ - P - 00.00

Wymagania ogólne p.2.1 i

2.2.2 „Rozwiązania

projektowe muszą być

zgodne z wydanymi

decyzjami lokalizacyjnymi”

19

1 May 2009

© 2009 ARCADIS


ROZWIĄZANIA

ŚRODOWISKOWE

W PROJEKCIE

WSTĘPNYM /

DECYZJI

LOKALIZACYJNEJ

1. Brak przejść dla zwierząt

2. W rejonie Natura 2000 – 3 mosty

jednoprzęsłowe

3. Brak lokalizacji ekranów

ROZWIĄZANIA

ŚRODOWISKOWE W

RAPORCIE/DECYZJI

ŚRODOWISKOWEJ:

1. 35 przejść dla zwierząt w tym:

• Estakada długości 1700 m

• Mosty poszerzone – 4 sztuki

• Przejścia tylko dla zwierząt – 2

sztuki

• Przepusty z półkami – 28 sztuk

2. Przejścia dla płazów – 22 sztuki

3. Ekrany akustyczne – 37 odcinków

(około 150000 m 2 )

20

1 May 2009

© 2009 ARCADIS


Inne prace wygenerowane

zmianą „ustawy

środowiskowej”

21 1 May 2009 © 2009 ARCADIS


Nowa ustawa środowiskowa z dnia 03.10.2008r. wprowadziła zmiany

w prawie budowlanym min. w art.29 dodano ust.3 w brzmieniu:

„Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na

środowisko oraz przedsięwzięcia mogące znacząco negatywnie oddziaływać na obszar

Natura 2000, które nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie

wynikają z tej ochrony, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.”

Konsekwencja: brak moŜliwości zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót - zawsze

pozwolenie na budowę

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z

kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.07.158.1105). w

punkcie e) wymieniono prace , które nie oddziaływają znacząco na środowisko.

e) pkt 56 otrzymuje brzmienie:

"56) drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 29 i 30, z wyłączeniem

ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi

publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieŜki rowerowej,

konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń wyposaŜenia technicznego dróg;",

22 1 May 2009 © 2009 ARCADIS


Pozwolenie na budowę zamiast zgłoszenia

Przykład – skrzyŜowanie dojazdu do obiektu z istniejącą

drogą gminną

23 1 May 2009 © 2009 ARCADIS


Inne prace dodatkowe a

realizacja umowy

ryczałtowej

przy niejednoznacznych

zapisach

umowy/specyfikacji

24 1 May 2009 © 2009 ARCADIS


Przykłady

prac

dodatkowych:

• Węzeł Stryków

• Dodatkowe sondowania

• Urządzenia łączności autostrady, telamatyka

• Stacje waŜenia pojazdów – (przeanalizować

ich lokalizacje)

• Dodatkowe oświetlenia

• Koncepcje toalet

• Szerokość pasa 3,5/3,75

25

1 May 2009

© 2009 ARCADIS


Wnioski

26

1 May 2009

© 2009 ARCADIS


Imagine the result

Kontakt:

Andrzej Wiszowaty, Główny Projektant

Ewa Makosz, Dyrektor Biura Ochrony

Środowiska i Geologii

E-mail: a.wiszowaty@arcadis.pl

e.makosz@arcadis.pl

ARCADIS Sp. z o.o.

ul. Puławska 182

02-670 Warszawa

Tel. 022 203 20 00

E-mail: arcadis@arcadis.pl

27

1 May 2009

© 2009 ARCADIS

More magazines by this user
Similar magazines