WT BT ZDW Katowice

pkd.org.pl

WT BT ZDW Katowice

Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach jako sposób wdrożenia

norm europejskich i możliwości ich wykorzystania na drogach

samorządowych

WT BT ZDW Katowice

Ewa Wilk

1


WT BT ZDW Katowice

Normy wyrobu zharmonizowane dotyczące mieszanek mineralno-asfaltowych

1. PN-EN 13108-1 – Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania - Część 1: Beton

asfaltowy

2. PN-EN 13108-2 – Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania - Część 2: Beton

asfaltowy do bardzo cienkich warstw

3. PN-EN 13108-3 – Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania - Część 3: Bardzo

miękki beton asfaltowy

4. PN-EN 13108-4 – Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania - Część 4:

Mieszanka HRA

5. PN-EN 13108-5 – Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania - Część 5:

Mieszanka SMA

6. PN-EN 13108-6 – Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania - Część 6: Asfalt

lany

7. PN-EN 13108-7 – Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania - Część 7: Asfalt

porowaty

2


WT BT ZDW Katowice

Normy niezharmonizowane i normy wspomagające dotyczące mm-a:

1. PN-EN 13108-8 – Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania - Część 8:

Destrukt asfaltowy

2. PN-EN 13108-20 – Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania

- Część 20: Badanie typu

3. PN-EN 13108-21 – Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania - Część 21:

Zakładowa kontrola produkcji

4. Normy badawcze z serii PN-EN 12697-x

3


WT BT ZDW Katowice

Normy zharmonizowane dotyczące składników mieszanek mineralno-asfaltowych

1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu

2. PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów

drogowych

3. PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych

emulsji asfaltowych

4. PN-EN 14023:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltów

modyfikowanych polimerami

4


WT BT ZDW Katowice

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Powiązanie norm.

5


WT BT ZDW Katowice

6


WT BT ZDW Katowice

WT BT jest jedynym w Polsce dokumentem precyzującym wymagania

wobec przygotowania składu mieszanki mineralno asfaltowej w

laboratorium i sposobu prezentowania badania typu. Obowiązuje obie

strony Kontraktu od momentu przetargu aż do odbioru budowy.

7


WT BT ZDW Katowice

8


WT BT ZDW Katowice

WT BT – cel powstania:

‣Ułatwienie Inspektorom Nadzoru ZDW rozwiązanie problemów z akceptowaniem

badań typu

‣Obiektywizacja sposobu oceny i akceptacji badania typu

‣Ułatwienie potencjalnym Wykonawcom przygotowanie do startu w przetargu

(jednoznaczne zapisy dotyczące wymaganych dokumentów)

‣Stworzenie czytelnych i przejrzystych zapisów dotyczących relacji Zamawiający –

Wykonawca w zakresie technologii

‣Uściślenie nieczytelnych zapisów normowych

9


WT BT ZDW Katowice

poprzez

„Specyfikacja równych szans”


Uregulowanie terminu wdrażania nowelizacji norm europejskich („Na

wdrożenie najnowszego datowania normy przyjmuje się okres 6 miesięcy”).

Wprowadzenie wymogu dokonywania oceny zgodności wyrobu wg systemu 2+


Ujednolicenie metod projektowania badań typu, jakie mogą być przedstawione

(wg norm PN-EN 13108-x) metoda empiryczna


Doprecyzowanie wymagań, jakie ma spełniać badanie typu (zgodność z

normami badań, sposób obliczeń parametrów, kompletność danych). Wartości

liczbowe zbadanych właściwości muszą być zapisane w formacie, dokładności

i jednostkach zgodnych z odpowiednią metodą badawczą wg Polskiej Normy


WT BT ZDW Katowice

‣ Wprowadzenie elektronicznego formularza kontrolnego badania typu,

wypełnianego przez Wykonawcę (lub producenta mma),będącego wyciągiem z

badania typu

‣ Wprowadzenie instrukcji kondycjonowania krótkoterminowego mma przy

walidacji laboratoryjnej

‣ Wprowadzenie wzorów pozwalających na teoretyczne oznaczenie zawartości

asfaltu nierozpuszczalnego (na bazie przepisów niemieckich TP-Asphalt StB)

‣ Wprowadzenie wzorów na obliczanie VMA i VFB uwzględniających porowatość

kruszywa

‣ Wprowadzenie wzorów na obliczanie gęstości kruszyw q a i q rd .

‣ Dopuszczono jako miarodajne do odbiorów wyniki wykonywane na potrzeby

ZKP

11


WT BT ZDW Katowice

Sprawdzenie badania typu:

‣Stworzenie jednolitego systemu zapisu informacji

o parametrach składników i finalnej mieszance mineralno asfaltowej

‣Umożliwienie łatwej kontroli zgodności danych i powiązań między parametrami

poprzez prowadzenie „check listy” ułatwiającej sprawdzenie kompletności badania

typu

‣Wyeliminowanie problemu niezgodnych z normami europejskimi badań typu

wydrukowanych z programów komputerowych do projektowania mma

‣Wprowadzenie wymogu załączania wydruków z aparatury badawczej co daje

pewność, że badanie typu jest przygotowane zgodnie z wymaganiami WT ZDW

Katowice

‣Uporządkowanie terminologii i metod badań (Jednoznaczne określenie symboli

„B”, „S” „Bmin”)

12


WT BT ZDW Katowice

Sprawozdanie z badania typu powinno zawierać następujące informacje:

a) Ogólne:

numer identyfikacyjny BT/recepty (identyfikacja wszystkich stron)

numer normy wyrobu (datowany) oraz numer dokumentu odniesienia WT ZDW

nazwa i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej. (obowiązkowo przy

walidacji produkcji)

data wydania BT

informacja kto opracował i autoryzował BT

określenie typu mieszanki

zestawienie załączników do BT.

rodzaj walidacji (laboratoryjna lub produkcji)

dla mieszanek z użyciem asfaltu modyfikowanego minimalna i maksymalna

temperatura produkcji


informacja o przeznaczeniu mma - kontrakt, budowa. (Informacja ta może

znajdować się w oddzielnym piśmie)

13


) Informacje o składnikach:


WT BT ZDW Katowice

każdy wymiar kruszywa - pochodzenie i rodzaj. Należy podać uziarnienie i

gęstość a i rd (f dla wypełniaczy) kruszyw użytych do badań.


jeżeli stosowany jest granulat asfaltowy należy podać pochodzenie (warstwa,

droga itp.), uziarnienie mieszanki mineralnej w granulacie (D, U), zawartość

asfaltu rozpuszczalnego. Gęstość mieszanki mineralnej z granulatu należy

oznaczyć po wyekstrahowaniu asfaltu. Kruszywo należy podzielić na części

0,063/4 mm i 4/D. Oznaczenie należy wykonać zgodnie z PN-EN 1097-6 i

obliczyć średnią ważoną dla q a i q rd .


lepiszcze – typ i rodzaj. Do asfaltów modyfikowanych dodatkowo należy podać

źródło (pochodzenie) . Należy podać penetrację lub temperaturę mięknienia

lepiszcza użytego do badań


Dodatki - źródło i rodzaj, deklaracja o pozytywnym zastosowaniu lub badania

potwierdzające ich przydatność

14


WT BT ZDW Katowice

c) Mieszanka mineralno-asfaltowa oraz mieszanka mineralna:


skład % mieszanki mineralno-asfaltowej podany jako wejściowy skład

(walidacja laboratoryjna) i/lub wyjściowy skład (w wypadku walidacji produkcji)


skład % mieszanki mineralnej przy walidacji laboratoryjnej. Wyniki wszystkich

właściwości mma i mm wskazanych w odpowiednim WT ZDW przy

zaprojektowanej zawartości asfaltu z podaniem symboli i odpowiednich

jednostek zgodnych z ostatnim datowaniem normy.


krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej prezentowana jako przesiew przez

kolejne sita (dokładność podawania wyniku)


% zawartość asfaltu zadozowanego

15


WT BT ZDW Katowice


zawartość asfaltu całkowitego B w stosunku do mma


zawartość asfaltu nierozpuszczalnego B nier


zawartość asfaltu rozpuszczalnego S


zawartość wolnej przestrzeni w mma (jako dane źródłowe należy podać

gęstość q mv i gęstość objętościową q b )


procentowa ilość dodatków z podaniem sposobu dozowania (w stosunku do

asfaltu lub mma)


metoda, energia i temperatura zagęszczania próbek

16


d) Załączniki


WT BT ZDW Katowice

Oznakowanie CE lub badania Typu lub orzeczenie o jakości kruszyw i

lepiszcza


sprawozdania z badań wszystkich właściwości składników mma wymaganych

w WT ZDW Katowice:

o

gęstości kruszyw w wodzie,

o

gęstość wypełniacza

o

gęstość mieszanki mineralno-asfaltowej w wodzie,

o

gęstość objętościowa mieszanki mineralno-asfaltowej,

o

zawartość wolnej przestrzeni w mma

17


WT BT ZDW Katowice

o

o

o

o

o

o

o

o

zawartość wolnej przestrzeni w mm

wypełnienie wolnej przestrzeni asfaltem

uziarnienie podane jako przesiew każdego kruszywa użytego do badań.

penetrację lub temp. mięknienia lepiszcza użytego do badań

badanie odporności na wodę i mróz (ITSR) – kopie wydruków siły

przeliczone na ITS z aparatu do rozciągania pośredniego .

badania odporności na deformacje trwałe (WTS AIR i PRD AIR ) – kopie

wydruków z aparatu do koleinowania (jeżeli badanie wymagane)

badanie powinowactwa pomiędzy asfaltem a kruszywem (w każdym

przypadku)

badanie spływności (gdy wymagane)

18


Dziękuję za uwagę!

ewa.wilk@tpaqi.com

19

More magazines by this user
Similar magazines