Odbiory i reklamacje nawierzchni asfaltowych - Andrzej Grabka

pkd.org.pl

Odbiory i reklamacje nawierzchni asfaltowych - Andrzej Grabka

ODBIORY I REKLAMACJE

NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH


Zarządzaniem drogami w stanie Indiana zajmuje

się Indiana Departament of Transportation

(INDOT)

Podlegają mu autostrady , drogi międzystanowe

i stanowe.

Podzielony jest na 7 okręgów i 33 podokręgi

i zajmuje się siecią 18,2 tys km dróg i 5617

mostów.


Kontrola jakości i warunki odbioru

nawierzchni asfaltowych w stanie Indiana

(USA)

W stanie Indiana nie są zwykle udzielane

gwarancje na wykonane nawierzchnie

Głównym czynnikiem w przetargu na budowę

jest cena ofertowa

Za wykonaną nawierzchnię istnieje dość

rozbudowany system akceptacji i płatności


Budowę dzieli się na partie o wielkości 4000

ton mma – podbudowy i warstwy wiąŜące ,

2400 ton- warstwy ścieralne

Następnie partie dzieli się na podpartie o

wielkości do 1000ton – podbudowy i warstwy

wiaŜące lub 500ton –warstwy ścieralne


Pobieranie próbek


Z mieszanek wytwarzanych wg specjalnego

programu zapewnienia jakości ( mma typu

QC/QA HMA) pobiera się próbki do badań w

czasie wykonywania nawierzchni i po jej

zagęszczeniu i określa się :

zawartości wolnych przestrzeni w mma (Vn)

- zawartości wolnych przestrzeni w mieszance (VMA)

-wskaźnika zagęszczenia warstwy (%MSG)

-zawartości lepiszcza

- uziarnienie ( tylko w przypadku SMA)

- wilgotność ( tylko dla warstw ścieralnych)


Dopuszczalne odchyłki


System płatności i akceptacji nawierzchni


Płatność ustala się osobno za kaŜdą podpartię.

JeŜeli wyliczony współczynnik płatności wynosi mniej niŜ

0,85 , nawierzchnię ocenia oprócz okręgowego inspektora

INDOT dodatkowo Oddział Materiałów i Badań INDOT


Wymagania Techniczne WT-2

2008

Nawierzchnie asfaltowe na

drogach publicznych

Odbiór robót i reklamacje


W Polsce zostały wdroŜone normy

z serii PN-EN 13108-x

część 1

Beton asfaltowy AC

część 2

Beton asfaltowy do bardzo cienkich

warstw BBTM

część 5

Mieszanka SMA

część 6

Asfalt lany MA

część 7

Asfalt porowaty PA

część 8

Destrukt asfaltowy RA

część 20 Badanie Typu

część 21 Zakładowa Kontrola Produkcji.


01234

Warszawa, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa

07

01234-CPD-00234

PN-EN 13108-1

Beton asfaltowy do nawierzchni dróg i innych powierzchni obciąŜonych

ruchem

AC 16 W 50/70

wytwórnia euro asfalt

R56

Wymagania ogólne + wymagania funkcjonalne

Zawartość wolnych przestrzeni * - maksymalna V max7,0

- minimalna V min4,0

Odporność na działanie wody * ITSR 80

Temperatura mieszanki 140°C do 180°C

Uziarnienie (przechodzi przez):

sito 22,4 mm 100%

sito 16 mm 95%

sito 2,0 mm 43%

sito 0,063 mm 5,8%

Zawartość lepiszcza B min3,0

Sztywność

- minimalna S min10 000

Odporność na zmęczenie

- minimalnie ε 6-115

Odporność na deformacje trwałe*

- mały aparat: przyrost koleinowania WTS AIR30,0

- mały aparat: proporcjonalna głębokość koleiny PRD AIR9,0

* Warunki badań wybrane zgodnie z PN-EN13108-20.


Ogólne zasady odbioru końcowego robót


Dokonujący odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej i

ilościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników

badań i pomiarów oraz po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych

robót.

Jeśli według oceny odbierającego, wykonane roboty pod względem

przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie są gotowe

do odbioru, odbierający w porozumieniu z wykonawcą wyznacza

ponowny termin odbioru.

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokół.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupełniające powinny

zostać spisane i potwierdzone przez obie strony.

JeŜeli podczas odbioru zostaną stwierdzone wypadki przekroczenia

wartości granicznych oraz poniŜej, to kaŜdy wypadek takiego

przekroczenia w górę lub w dół jest uznawany za wadę.


Potrącenia i postępowanie z wadami

Korzystając z przysługujących mu praw zleceniodawca moŜe w razie

niedotrzymania wartości granicznej:

grubości warstwy,

ilości zuŜytego materiału,

składu mieszanki mineralnej,

zawartości lepiszcza,

stopnia zagęszczenia,

równości,

właściwości przeciwpoślizgowych,

dokonać potrąceń według zamieszczonych dalej wzorów, o ile wykonawca

wyrazi na to pisemną zgodę. JeŜeli wykonawca nie wyrazi na to zgody, to

musi on usunąć wady. JeŜeli wada wynikająca z przekroczenia wartości

granicznej pojawi się przed terminem przedawnienia dla reklamacji, to

zleceniodawca moŜe Ŝądać usunięcia tej wady.

Wykonawca ma jednak prawo do uzyskania zwrotu kwoty potrąconej z powodu

wady, jeŜeli wada zostanie usunięta w ramach jego zobowiązań

gwarancyjnych. Dotyczy to równieŜ wymiany.

W wypadku rozwiązań tymczasowych potrącenie naleŜy uzgodnić w osobnych

umowach zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu.


Niewłaściwe zagęszczenie warstwy

JeŜeli wskaźnik zagęszczenia jest niŜszy od wartości

granicznej podanej tablicy 58, to potrącenie jest

obliczane ze wzoru:

A

g

2

P g

= ⋅ 3

100


K


F

w którym

Ag - potrącenie w PLN

Pg - wartość przekroczenia w dół wartości granicznej w stosunku do Ŝądanego stopnia zagęszczenia w %.

K - cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami w PLN/m 2 lub PLN/t

F - powierzchnia objęta sprawdzeniem w m 2 lub odpowiednia ilość materiału w t.


Przykład:

asfaltowa warstwa ścieralna z SMA

K = 100, - PLN/m 2 ; F = 6000 m2;

Ŝądany wskaźnik zagęszczenia 97%

uzyskany wskaźnik zagęszczenia 96 %

niedobór p = (97- 96) % = 1 %;

A'[%]

=

1


3

=

2

3%

Równanie 11

A zatem potrącenie wynosi:

3

2

2

A[

PLN ] = ⋅ 100 [ PLN / m ] ⋅ 6000 [ m ] = 18000

100

PLN


Graficznie przedstawienie wartości parametru A’

0

Parametr p w %

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

10

Potrącenie A'=P 2 *3

20

30

40

50

60


Niewłaściwa zawartość lepiszcza

JeŜeli rzeczywista zawartość lepiszcza w badanej mieszance mineralnoasfaltowej

jest mniejsza od zawartości deklarowanej o więcej, niŜ wynosi

wartość tolerancji podana w tablicy 64 WT-2, to potrącenie naleŜy obliczyć

według wzorów:

Dla niedoboru lepiszcza p l ≤ 0,3 % obowiązuje wzór:

A

l

Pl

= ⋅30⋅

100

K


F

Dla niedoboru lepiszcza

p l > 0,3 % obowiązuje wzór:

A

l

1

= ⋅(

Pl

⋅130−30)


100

K


F

We wzorach tych:

A l - potrącenie w PLN

P l - wartość przekroczenia w dół wartości granicznej i tolerancji (Tabela 81) na podstawie

zawartości podanej przy badaniach kontrolnych mieszanki wykonanych w ramach odbioru

w % (niedobór poniŜej wartości granicznej).

K - cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami w PLN/m 2 lub PLN/t

F - powierzchnia objęta sprawdzeniem w m 2 lub odpowiednia ilość materiału w t.


Graficznie przedstawienie wartości parametru A’ dla p l ≤ 0,3 %: A’[%] = p

x

30, dla p > 0,3 %: A’[%] = p x 130-30

0

Parametr p [%]

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

10

Potrącenie A' [%}

20

30

40

50

60

70

80


JeŜeli w jednej inwestycji zostanie wykryta większa ilość wad, z powodu

których powinny być dokonane potrącenia zgodnie z przedstawionymi

sposobami to potrącenia te naleŜy zsumować.

Ogólna kwota wszystkich potrąceń jest ograniczona do 70 % ceny ogólnej

danej pozycji w odniesieniu do przyporządkowanej wadliwej powierzchni

warstwy mineralno-asfaltowej.


ODBIÓR GWARANCYJNY

Okres gwarancyjny wynosi 4 lata w wypadku asfaltowych nawierzchni

drogowych, jeŜeli zostały one wykonane jako modernizacja z pełną

przebudową istniejącej nawierzchni Remont (odnowa)

We wszystkich pozostałych wypadkach poza modernizacją (pełną

przebudową) nawierzchni (częściowa przebudowa, wymiana warstwy lub

kilku warstw nawierzchni itp.) okres gwarancyjny wynosi:

2 lata


3 lata:4 lata:


asfaltowa warstwa ścieralna o minimalnej grubości 2,5 cm (lub ilości uŜytego

materiału co najmniej 55 kg/m2) i jest połoŜona na podłoŜu asfaltowym

asfaltowa warstwa podbudowy

pakiet dwuwarstwowy składający się z warstwy wiąŜącej i warstwy ścieralnej o

grubości do 7,5 cm (lub ilości uŜytego materiału do 180 kg/m2 włącznie)

warstwy wzmacniające nawierzchni charakteryzujące się zuŜyciem materiału

powyŜej 180 kg/m2 lub grubszych niŜ 7,5 cm.


Przed upływem okresu gwarancyjnego ocenia się oprócz

wizualnej oceny następujace parametry:

- równość podłuŜna w-wy wy ścieralnej

( wskaźnik równości podłuŜnej IRI – klasa drogi ≥ G)

- równość poprzeczna warstwy ścieralnej

- właściwości przeciwpoślizgowe (współczynnik tarcia –

klasa drogi ≥ Z )


Równość poprzeczna

Dopuszczalne nierówności warstw

asfaltowych, po wykonaniu nawierzchni mm

•L

p.

•Drogi i place

•Warst

wa

ścieraln

a

•Warst

wa

wiąŜąc

a

•Warstwa

wzmacnia

jąca

•1 •Drogi klasy A, S i GP •4 •6 •9

•2 •Drogi klasy G i Z •6 •9 •12

•3 •Drogi klasy L i D oraz

place i parkingi

•9 •12 •15

Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej

wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego

Klasa

drogi

A, S, GP

G

Element nawierzchni

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,

dodatkowe, włączania i wyłączania

Jezdnie łącznic, jezdnie MOP,

utwardzone pobocza

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,

włączania i wyłączania, postojowe,

jezdnie łącznic, utwardzone pobocza

Wartości

odchyleń

równości

poprzecznej, mm

Z, L, D Pasy ruchu zasadnicze ≤ 9

≤ 6

≤ 8

≤ 8


Właściwości przeciwpoślizgowepomiar

zestawem SRT-3


Właściwości przeciwpoślizgowe

Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przy odbiorze nawierzchni

Klasa

drogi

Element nawierzchni

Miarodajny współczynnik tarcia przy

prędkości zablokowanej opony

względem nawierzchni

60 km/h 90 km/h

A, S

GP, G,

Z

Pasy ruchu zasadnicze 0,46 0,42

Pasy włączania i wyłączania,

jezdnie łącznic

Pasy ruchu zasadniczego, dodatkowe,

utwardzone pobocza

0,48 0,44

0,39 0,32

Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego

Klasa

drogi

Element nawierzchni

Miarodajny współczynnik tarcia przy

prędkości

zablokowanej opony względem

nawierzchni

60 km/h 90 km/h

A, S

GP, G,

Z

Pasy ruchu zasadnicze - 0,37

Pasy włączania i wyłączania,

jezdnie łącznic

Pasy ruchu zasadniczego, dodatkowe,

utwardzone pobocza

0,44 -

0,36 -


Pomiar ugięć po wykonaniu nawierzchni

( w systemie zaprojektuj i wybuduj)


Wykonawca przed odbiorem końcowym jest zobowiązany do wykonania pomiarów

nośności ( ugięć spręŜystych ) wykonanych nawierzchni ugięciomierzem belkowym

lub ugięciomierzem FWD w obecności Inspektora Nadzoru. Wyliczone ugięcia dla

odcinków jednorodnych naleŜy porównać z wartościami dopuszczalnymi

(określonymi dla danej kategorii ruchu w Katalogu wzmocnień i remontów

nawierzchni podatnych i półsztywnych : 2001r ). Pomiary ugięć naleŜy wykonywać w

śladzie prawego koła , na kaŜdym pasie ruchu badanego odcinka drogi , nie rzadziej

niŜ co 50m w temperaturach porównywalnych do temperatur wykonywania

pomiarów do projektowania nawierzchni ( aby unikać stosowania współczynnika

temperatury) . Jednym z warunków odbioru końcowego jest wykazanie , Ŝe

zaprojektowana i wykonana konstrukcja nawierzchnia spełnia w/w warunek.

W ostatnim roku gwarancji Wykonawca przed odbiorem gwarancyjnym

końcowym jest zobowiązany do wykonania pomiarów nośności ( ugięć)

wykonanych nawierzchni ugięciomierzem belkowym lub ugięciomierzem FWD w

obecności Inspektora Nadzoru w tym samym okresie w których były wykonywane

pomiary do projektów nawierzchni (aby unikać stosowania współczynnika

sezonowości


Jeśli ugięcia do celów projektowych były wykonywane FWD,

a konstrukcja była projektowana metodą ugięć to po pomiarze

ugięciomierzem przed odbiorem końcowym moŜna zweryfikować

załoŜenia projektowe oraz sprawdzić czy nowe warstwy są zgodne

z załoŜeniami projektu

(na podstawie zmierzonej sztywności warstw oraz pozostałej

trwałości nawierzchni).


Humor na drogach


Dziękuję za uwagę !!

More magazines by this user
Similar magazines