Normy i specyfikacje techniczne - potrzeba systemowych rozwiązań

pkd.org.pl

Normy i specyfikacje techniczne - potrzeba systemowych rozwiązań

Normy, warunki techniczne i

specyfikacje w projektowaniu

dróg; potrzeba systemowych

rozwiązań

Konrad Jabłoński

AIP, PSWNA, SITK RP

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji

1


Geneza Norm Europejskich

Podstawowe 4 filary jednolitego rynku Unii

Europejskiej, to swobodny przepływ :

towarów,

kapitału,

usług,

osób.

Parlament Europejski i Rada ustanawiając prawo

UE (rozporządzenia i dyrektywy) zapewniają

realizację ww. 4 wolności, a Komisja Europejska

nadzoruje realizacje tego prawa wydając m. inn.

decyzje.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji

2


Geneza Norm Europejskich

Dyrektywy zmierzające do usunięcia barier w

swobodnym przepływie (obrocie) wyrobów w

budownictwie, to:

Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie

zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i

administracyjnych Państw Członkowskich

odnoszących się do wyrobów budowlanych

(89/106/EWG),

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

22 czerwca 1998 r., (rozszerzona z dnia 20 lipca 1998

r.) ustanawiająca procedurę udzielania informacji w

dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad

dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego

(98/34/WE).

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji

3


Geneza Norm Europejskich

Zidentyfikowane bariery w swobodnym

przepływie towarów:

1. róŜne sposoby formułowania przepisów

krajowych,

2. stosowanie w przepisach krajów odniesień do

norm krajowych,

3. stosowanie róŜnorodnych krajowych klasyfikacji

wyrobów,

4. stosowanie wymagań, aby wyrobom

towarzyszyły róŜne krajowe certyfikaty i znaki.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji

4


Geneza Norm Europejskich

Działania słuŜące usuwaniu barier technicznych w

obszarze swobodnego przepływu wyrobów

budowlanych na obszarze UE:

harmonizacja techniczna, której celem jest zbliŜenie

sposobu formułowania przepisów technicznych przez

państwa członkowskie (> dyrektywa 89/106/EWG)

wprowadzenie obowiązku powiadamiania o

wszelkich projektowanych zmianach przepisów

(>dyrektywa 98/34/WE)

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji

5


Geneza Norm Europejskich

Dyrektywa 89/106/EWG (nowego podejścia)

określa:

wymagania zasadnicze, odnoszące się do tych cech

wyrobów, które mają istotne znaczenie w odniesieniu do

bezpieczeństwa obiektów i są przedmiotem

róŜnorodnych przepisów krajowych,

zasady domniemania zgodności z dyrektywą poprzez

wskazanie spełnienia wymagań zharmonizowanych

specyfikacji technicznych,

zasady obowiązkowej oceny zgodności,

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji

6


Geneza Norm Europejskich

udział jednostek notyfikowanych w

ocenie zgodności,

obowiązkowe oznakowanie CE wyrobu,

nadzór państwa nad przestrzeganiem

zasad dyrektywy na rynku.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji

7


Geneza Norm Europejskich

Stanowienie przepisów technicznych naleŜy

do wyłącznych kompetencji państw

członkowskich UE, a ich zróŜnicowanie uznaje

się za w pełni uzasadnione, ze względu na

odmienne warunki klimatyczne, przyjęty poziom

ochrony lub np,. tradycje itp.

Celem harmonizacji technicznej nie jest

ujednolicenie przepisów w skali całej UE,

lecz usunięcie barier technicznych

polegających na róŜnorodnych sposobach

formułowania wymagań stawianych wyrobom w

przepisach krajowych.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji

8


Geneza Norm Europejskich

• Dyrektywa Rady (89/106/EWG) w preambule zawiera

m. inn. zapis:

• Zharmonizowane normy powinny zawierać

klasyfikację, na podstawie której będzie moŜliwe

wprowadzenie na rynek wyrobów budowlanych,

które spełniają podstawowe wymagania, są

zgodne z przepisami prawnymi oraz które są

produkowane i stosowane zgodnie z prawem,

zgodnie z tradycją techniczną uzasadnioną

warunkami klimatycznymi lub innymi

warunkami lokalnymi.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji

9


Geneza Norm Europejskich

Tak więc, jednym ze środków słuŜących

osiągnięciu harmonizacji technicznej jest

opracowanie zharmonizowanych specyfikacji

technicznych (EN lub EAT), w których:

klasy/kategorie wymagań pozwalają na

uwzględnienie uzasadnionych róŜnic krajowych

przepisów,

właściwości techniczne wyrobów wyraŜone

są w jednolity sposób, na podstawie

ujednoliconych, wspólnych europejskich badań.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji

10


Geneza Norm Europejskich

Harmonizację techniczną moŜna więc

postrzegać jako zmianę sposobu

wyraŜania wymagań technicznych w

przepisach poszczególnych państw

członkowskich. Przepisy te po

harmonizacji mogą stawiać róŜne

wymagania, wyraŜone jednak w ten sam

sposób.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji

11


Geneza Norm Europejskich

Zarówno przewidziane do harmonizacji

normy wyrobów, ustalające poziomy

klasy/kategorie wymagań uŜytkowych,

jak i niezbędne narzędzia w postaci

norm ustalających wspólne metody

badań opracowywane są na podstawie

tzw. Mandatów (zleceń), udzielanych

przez Komisję Europejską.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji

12


Geneza Norm Europejskich

DYREKTYWA

89/106/EWG

Dokumenty interpretacyjne

do wymagań podstawowych

Wytyczne do Europejskich

Aprobat Technicznych

Specyfikacje

techniczne

Wymagania

podstawowe

X Mandat Komisji

na opracowanie

zharmonizowanej

specyfikacji

technicznej

ENh

ETA

Wymagania wobec

wyrobów

Obiekty

wyroby

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji

13


Geneza Norm Europejskich

Standardowe elementy harmonizacji

technicznej w odniesieniu do wyrobów

budowlanych (dyrektywa 89/106/EWG) oparte

są na następujących załoŜeniach:

wyroby budowlane wprowadzane na rynek

UE muszą „nadawać się do zamierzonego

stosowania” tj. mieć takie cechy

(właściwości), Ŝeby obiekty, do budowy których

zostaną uŜyte, spełniały wymagania

podstawowe dyrektywy,

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji

14


Geneza Norm Europejskich

cechy (właściwości) wyrobów, zapewniające

spełnienie wymagań podstawowych przez

obiekty budowlane muszą być zgodne ze

zharmonizowanymi europejskimi

specyfikacjami technicznymi (EN lub ETA),

zgodność wyrobu ze zharmonizowanymi

specyfikacjami technicznymi musi być

potwierdzona odpowiednią procedurą oceny

zgodności,

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji

15


Geneza Norm Europejskich

Producent, który przeprowadził

odpowiednią procedurę oceny

zgodności, ma prawo umieszczania

oznakowania CE na wyrobie,

wskazującego, Ŝe wyrób „nadaje się do

zamierzonego stosowania” i upowaŜnia

producenta do wprowadzenia wyrobu

na rynek Unii Europejskiej.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji

16


Geneza Norm Europejskich

Zgodnie z art. 7, ust. 2 dyrektywy 89/106/EWG

zharmonizowane specyfikacje techniczne

powinny charakteryzować wyroby poprzez ich

właściwości uŜytkowe. Podejście to zakłada, Ŝe

zharmonizowane specyfikacje techniczne (EN i

EAT) nie będą zawierały wskazań co do

rozwiązań materiałowych wyrobów lecz

wymagania w nich zawarte uzaleŜnione będą

przede wszystkim od funkcji wyrobu w obiekcie

i jego roli przy spełnianiu wymagań

podstawowych.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji

17


Geneza Norm Europejskich

Rolę harmonizacji wyrobów w UE, w przezwycięŜaniu

barier moŜna zilustrować następująco :

wymagania dotyczące wybranej właściwości wyrobu

przed harmonizacją :

Kraj A Kraj B Kraj C

Poziom wymagania Niski (III) Wysoki (A1) Średni (M3)

Klasyfikacja I, II, III A1, A2, B1, B2 M1, M2, M3, M4, M5

Metoda badania

Wg normy państwa

A

Wg normy państwa

B

Wg normy państwa C

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 18


Geneza Norm Europejskich

Rolę harmonizacji wyrobów w UE, w przezwycięŜaniu

barier moŜna zilustrować następująco :


wymagania dotyczące wybranej właściwości wyrobu

po harmonizacji:

Kraj A Kraj B Kraj C

Poziom wymagania

Klasyfikacja

ENh

Metoda badania EN

Niski (3) Wysoki (1) Średni (2)

Wspólna europejska klasyfikacja :1, 2, 3

Jednolita metoda badania według normy EN

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji

19


Geneza Norm Europejskich

Normy wyrobów:

zharmonizowane

Normy metod badań

niezharmonizowane

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji

20


Geneza Norm Europejskich

Normy metod badań wg EN mają bardzo

podobny układ jak normy metod badań wg

dotychczasowych PN, przy czym w normach EN

najczęściej podane są wymagania odnośnie do

powtarzalności i odtwarzalności wyników badań.

Wyniki oznaczeń wg PN i wg PN-EN róŜnią się !.

• Europejskie Normy wyrobów mają zupełnie

inny charakter niŜ Polskie Normy wyrobów.

Normy EN są normami klasyfikacyjnymi, a nie

normami podającymi konkretne wymagania wobec

wyrobów. Wynika to z dyrektywy 89/106/EWG.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji

21


Geneza Norm Europejskich

Według Norm Europejskich

dotyczących wyrobów budowlanych:

moŜna jedynie sklasyfikować poszczególne

właściwości wyrobu i zaliczyć do odpowiedniej

klasy lub kategorii,

nie moŜna ustalić przydatności wyrobu do

konkretnego zastosowania w danym kraju lub

regionie !.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 22


Geneza Norm Europejskich

Przydatność wyrobu budowlanego do konkretnego

zastosowania w obiekcie moŜe być ustalona przez

porównanie:

oznaczonych (wg jednolitych norm EN metod

badań) klas/kategorii właściwości uŜytkowych

wyrobu,

z wymaganiami (wyraŜonymi przez podanie

odpowiednich klas/kategorii )zawartymi w krajowym

przepisie technicznym, wobec tych właściwości

uŜytkowych, które są istotne w miejscu zastosowania

wyrobu.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 23


Przepisy w krajach UE,

wdraŜające EN do praktyki

KaŜdy przepis techniczny, w krajach

członkowskich UE, dotyczący wymagań wobec

materiałów budowlanych zawiera:

wykaz właściwości uŜytkowych wyrobu, które

są istotne w miejscu konkretnego zastosowania

danego wyrobu,

oraz

wymagany, w miejscu zastosowania, poziom

kaŜdej z wymaganych właściwości uŜytkowych

do oceny przydatności, wyraŜony klasą lub

kategorią.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 24


Przepisy w krajach UE,

wdraŜające EN do praktyki

Wykaz istotnych właściwości wyrobu zaleŜy od

konkretnego zastosowania;

przykładowo odporność kruszywa na polerowanie

(PSV), zastosowanego w mieszance mineralnoasfaltowej

(mma) jest bardzo waŜna wtedy, gdy

mma będzie zastosowana w warstwie ścieralnej,

a zupełnie bez znaczenia w warstwach niŜej

leŜących. Podobnie z odpornością na działanie

opon okolcowanych itd..

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 25


Przepisy w krajach UE,

wdraŜające EN do praktyki

Wybór właściwości danego wyrobu i

poziom wymagań wobec tego wyrobu

zaleŜy przede wszystkim od warunków

klimatycznych i obciąŜeń wywieranych

na obiekt, w który ma być wbudowany ten

wyrób, a więc wymagania wobec tego

materiału mogą być, i są, odmienne w

poszczególnych krajach UE.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 26


Polskie przepisy wdraŜające EN

do praktyki

•WT-1 Kruszywa 2008; Wymagania Techniczne - Kruszywa

do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych

utrwaleń na drogach publicznych

WT-1 Kruszywa 2008 stanowią wdroŜenie europejskiej

normy EN 13043:2002, zatwierdzonej do stosowania w

Rzeczypospolitej Polskiej, jako Polska Norma PN-EN

13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i

powierzchniowych utrwaleń stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu.

WT-1 Kruszywa 2008 uzyskały rekomendację Ministra

Infrastruktury w dniu 30 września 2008 r., po

zaopiniowaniu przez Stałą Komisję Rekomendacji w dniu

16 września 2008 r.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 27


Polskie przepisy wdraŜające EN

do praktyki

•WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008; Wymagania techniczne

- Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 są zgodne z normami

europejskimi przyjętymi do stosowania w Polsce, dotyczącymi

odpowiednich materiałów drogowych, w tym norm serii PN-EN

13108 odnoszących się do mieszanek mineralnoasfaltowych.

Zawierają one wymagania techniczne dotyczące

mieszanek mineralno-asfaltowych produkowanych na gorąco

oraz warunki wykonania i odbioru drogowych nawierzchni

asfaltowych. Wymagania dostosowano do krajowych warunków

klimatycznych, materiałowych i technicznych. WT-2

Nawierzchnie asfaltowe 2008 uzyskały rekomendację Ministra

Infrastruktury w dniu 26 lutego 2009 r., po zaopiniowaniu przez

Stałą Komisję Rekomendacji.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 28


Polskie przepisy wdraŜające EN

do praktyki

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 Wymagania techniczne -

Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 wdraŜają zapisy normy

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady

klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych do

stosowania na drogach publicznych Rzeczypospolitej

Polskiej. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 określają

właściwości i metody badań kationowych emulsji

asfaltowych dostosowane do polskich warunków

klimatycznych oraz do obciąŜenia ruchem drogowym.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 uzyskały rekomendację

Ministra Infrastruktury w dniu 26 lutego 2009 r., po

zaopiniowaniu przez Stałą Komisję Rekomendacji.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 29


Przestrzeganie dyrektywy

98/34/WE w Polsce

Dyrektywa 98/34/WE, uzupełniona dyrektywą 98/48/WE

(98/34/WE: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady

ustanawiająca procedurę udzielania informacji w

dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad

dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego),

nakłada obowiązek (art. 8) niezwłocznego

przekazywania Komisji Europejskiej wszelkich

projektów przepisów technicznych, z wyjątkiem tych,

które w pełni stanowią transpozycję normy

międzynarodowej lub europejskiej (..) i ustala procedurę

notyfikacji projektów tych przepisów.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 30


Przestrzeganie dyrektywy

98/34/WE w Polsce

Postanowienia dyrektywy 98/34/WE zostały tylko

częściowo przeniesione do prawa polskiego

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów

prawnych, uzupełnionego rozporządzeniem Rady

Ministrów z 6 kwietnia 2004 r (Dz. U. nr 65

poz.597). Do krajowego prawa nie przeniesiono

zbioru definicji (art. 1), w tym pojęcia: „przepisy

techniczne”, który (art. 1, ustęp 11) ma brzmienie

zacytowane na następnych slajdach.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 31


Przestrzeganie dyrektywy

98/34/WE w Polsce

„przepisy techniczne”, specyfikacje techniczne i inne

wymagania bądź zasady dotyczące usług, włącznie z

odpowiednimi przepisami administracyjnymi, których

przestrzeganie jest obowiązkowe, de jure lub de facto, w

przypadku wprowadzania do obrotu, świadczenia usługi,

ustanowienia operatora usług lub stosowania w Państwie

Członkowskim lub na przewaŜającej jego części jak równieŜ

przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne Państw

Członkowskich, z wyjątkiem określonym w art. 10,

zakazujących produkcji, przywozu, wprowadzania do obrotu

i stosowania produktu lub zakazujących świadczenia bądź

korzystania z usługi lub ustanawiania dostawcy usług.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 32


Przestrzeganie dyrektywy

98/34/WE w Polsce

Przepisy techniczne obejmują de facto:

-(…)

- dobrowolne porozumienia, w których władze

publiczne są stroną umawiającą się, a które przewidują

w interesie ogólnym, zgodność ze specyfikacjami

technicznymi lub innymi wymogami albo zasadami

dotyczącymi usług, z wyjątkiem specyfikacji odnoszących się

do przetargów przy zamówieniach publicznych. (…)”.

Przepisami technicznymi de facto są, więc wspomniane

wyŜej, Wymagania Techniczne rekomendowane przez

Ministra Infrastruktury, chociaŜ w Rozporządzeniu RM z

23.12.2002 r. w sprawie notyfikacji …o tym zapomniano …

Czy dlatego odstąpiono od notyfikacji WT …..?

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 33


System przepisów technicznych

w drogownictwie

Pierwsze w kraju prace, zmierzające do opracowania

koncepcji krajowych dokumentów aplikacyjnych, a późnie

projektu systemu przepisów technicznych w drogownictwie,

zostały podjęte juŜ w 2001 roku przez Polskie Stowarzyszenie

Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA).

W lipcu 2001 r. PSWNA przekazało Generalnej Dyrekcji Dróg

Krajowych i Autostrad oraz Instytutowi Badawczemu Dróg i

Mostów opracowanie pt. Inwentaryzacja przepisów i

dokumentów dotyczących wykonania robót

nawierzchniowych, a w kwietniu 2002 r. kolejne pt. Ocena

przepisów i dokumentów technicznych dotyczących

wykonywania robót nawierzchniowych.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 34


System przepisów technicznych

w drogownictwie

W 2007 r. PSWNA wykonało dla GDDKiA pracę pt.

Analiza stanu obecnego i projekt systemu przepisów

technicznych dotyczących nawierzchni asfaltowych, w

ramach, której powstały trzy opracowania:

1. Analiza stanu przepisów technicznych w Polsce.

2. Analiza przepisów technicznych w krajach

europejskich: Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii i

Francji.

3. Propozycja nowego systemu przepisów technicznych w

Polsce do nawierzchni asfaltowych.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 35


System przepisów technicznych

w drogownictwie

W opracowaniach tych wykazano, że obecne przepisy

techniczne w polskim drogownictwie nie tylko są

merytorycznie niekompletne, niespójne i przestarzałe,

ale także nie są w żaden systematyczny sposób

aktualizowane (doskonalone).

Wykazano również, że to, co istnieje w polskim

drogownictwie, w dziedzinie przepisów technicznych,

nie można nazwać systemem - jest to jedynie zbiór

pojedynczych przepisów bez ustalonych i prawnie

umocowanych procedur ich opracowywania, weryfikacji,

wdrażania i doskonalenia.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 36


System przepisów technicznych

w drogownictwie

Do podstawowych wad obecnego stanu w zakresie

przepisów technicznych w polskim drogownictwie

zaliczono:

1. istnienie nielicznych przepisów (rozporządzeń) oraz

szeregu różnych publikacji technicznych wchodzących

w rolę przepisów, w konsekwencji brak jednoznacznego

oddzielenia przepisów obligatoryjnych od dokumentów

do dobrowolnego stosowania, co tworzy wiele sytuacji

niejednoznacznych w codziennej praktyce i powoduje

nadanie gryfu „potocznej obligatoryjności" publikacjom

niedopracowanym i niezweryfikowanym,

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 37


System przepisów technicznych

w drogownictwie

2. istnienie różnych publikacji technicznych dotyczących

tego samego zagadnienia (np. mieszanka

mastyksowo-grysowa SMA występuje w PN, Zeszycie

IBDiM, OST GDDKiA i BZDBDiM),

3. niekompletność przepisów (rozporządzeń),

rozumiane, jako pokrycie przepisami jedynie

fragmentów techniki drogowej,

4. brak jasno określonych procedur dotyczących

tworzenia projektów przepisów, ich weryfikacji

(ankietowania) oraz trybu dalszego doskonalenia,

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 38


System przepisów technicznych

w drogownictwie

5. niewłaściwe wykonywanie obowiązku opieki nad

przepisami techniczno-budowlanymi przez Ministerstwo

Infrastruktury (Ml), brak inwentaryzacji potrzeb w zakresie

opracowania przepisów i publikacji nieobligatoryjnych

(instrukcje, zalecenia, poradniki) oraz odpowiedzialności za

zlecanie ich opracowań i kontroli stosowania,

6. brak odniesienia do aktów prawnych dotyczących

wyrobów budowlanych i ich stosowania wynikających z

Dyrektywy o Wyrobach Budowlanych (Construction

Products Directive 89/106/EWG) oraz pozostałych

Dyrektyw (np. 98/34/WE),

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 39


System przepisów technicznych

w drogownictwie

7. w zakresie norm i ich wdrażania:

brak określonej odpowiedzialności za inspirowanie i

kierowanie pracami związanymi z praktycznym wdrażaniem

norm EN dotyczących techniki drogowej, w tym drogowych

wyrobów budowlanych do wykonywania nawierzchni

(krajowe przepisy aplikacyjne do klasyfikacyjnych norm EN),

brak określonej odpowiedzialności za ustalanie

priorytetów w tłumaczeniu norm EN związanych z techniką

drogową oraz uczestnictwo w pracach TC CEN (śledzenie tych

prac lub uczestnictwo),

brak merytorycznej koordynacji pomiędzy działaniem

Ministerstwa Infrastruktury a Polskim Komitetem

Normalizacyjnym (PKN),

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 40


System przepisów technicznych

w drogownictwie

8. brak wciągnięcia do współpracy nad tworzeniem

przepisów technicznych szerszych środowisk w celu

weryfikacji zapisów oraz przeprowadzenia konsultacji

społecznych/branżowych.

Na podstawie ww. analizy dotychczasowego stanu w krajowym

drogownictwie oraz funkcjonowania systemów przepisów

technicznych w drogownictwie wybranych krajów UE o

uporządkowanej gospodarce drogowej, w 2007 roku

PSWNA przedstawiło koncepcję nowego systemu

przepisów technicznych w polskim drogownictwie.

Czas na wdrożenie projektu takiego systemu !.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 41


System przepisów technicznych

w drogownictwie

Nowy system wg PSWNA powinien składać się z

następujących części:

1. organu doradczo-konsultacyjnego, monitorującego

system z ramienia Ministra Infrastruktury - Rady ds.

Przepisów Techniczno-Budowlanych Dróg i Drogowych

Obiektów InŜynierskich, (który odciąŜyłby Ml od trudnej i

skomplikowanej pracy związanej z merytorycznym

funkcjonowaniem omawianego systemu),

2. nowej struktury i hierarchii dokumentów

technicznych,

3. procedur zapewniających ciągłe funkcjonowanie i

doskonalenie systemu.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 42


System przepisów technicznych

w drogownictwie

Do zadań Rady naleŜałoby:

1.1 monitorowanie funkcjonowania systemu przepisów

technicznych w drogownictwie,

1.2 przyjmowanie rekomendacji dla Ministra o

uruchomieniu procedury tworzenia nowego przepisu,

nowelizacji istniejącego lub jego usunięcia,

1.3 opiniowanie projektów przepisów i

rekomendowanie Ministrowi podjęcia decyzji,

1.4 zlecanie prac do Grup Roboczych będących

częścią „wykonawczą" Rady (Grupa Robocza jest zespołem

specjalistów z danej dziedziny, powołanych przez

Przewodniczącego Rady do prac merytorycznych).

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 43


System przepisów technicznych

w drogownictwie

Celem funkcjonowania Rady powinno być

wypracowanie kompromisu, w zakresie przepisów

technicznych (dokumentów i wymagań), między

oczekiwaniami stron działającymi w branŜy drogowej.

W opisie koncepcji systemu przepisów technicznych w

drogownictwie zaproponowano, aby Rada działała na podstawie

następujących zasad:

1. Członkowie Rady powoływani są przez Ministra.

2. Rada (i jej Grupy Robocze) działa na podstawie

Regulaminu zatwierdzonego przez Ministra.

3. Skład Rady odzwierciedla stały i niezmienialny parytet

wszystkich członków środowiska drogowego (13 osób).

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 44


System przepisów technicznych

w drogownictwie

4. Ze swojego składu Rada wybiera zastępcę

przewodniczącego i sekretarza.

5. Rada funkcjonuje kadencyjnie (kadencja trwa 2 lata).

6. Przy Radzie delegowany jest w charakterze obserwatora i

doradcy przedstawiciel departamentu prawnego Ml.

7. Rada realizuje swoje zadania, korzystając z pracy Grup

Roboczych obejmujących wszystkie obszary przepisów

technicznych,

8. Skład Grup Roboczych podlega takim samym zasadom

parytetu, jakim podlega Rada. W uzasadnionych przypadkach,

np. ze względu na specyfikę tematu pracy, parytet w Grupie

Roboczej moŜe być pominięty. Ze swojego grona członkowie

kaŜdej Grupy Roboczej wybierają kierownika.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 45


System przepisów technicznych

w drogownictwie

9. Przewodniczący Rady do 31 stycznia składa coroczne

sprawozdanie Ministrowi z działań Rady, a kierownicy Grup

Roboczych składają coroczne sprawozdanie

Przewodniczącemu Rady.

10.KaŜdy członek Rady lub Grupy Roboczej, który nie bierze

udziału w pracach przez określony w Regulaminie okres

czasu, jest automatycznie usuwany z listy członków, a na

jego miejsce delegowany jest przez odpowiednią część

środowiska jego zastępca.

11.Minister zapewnia środki do funkcjonowania Rady i Grup

Roboczych.

12.Wszystkie prace Rady są jawne i podawane do publicznej

wiadomości przez serwis internetowy Rady.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 46


System przepisów

technicznych w drogownictwie

W dalszej części projektu systemu przedstawiono następujące

załoŜenia do procedur stanowiących integralną część

systemu przepisów:

Opracowywanie projektów przepisów.

Weryfikacja projektów przepisów.

WdraŜanie przepisów.

WdraŜanie normy EN dotyczącej metod badań i niemającej

wcześniej odpowiednika krajowego.

WdraŜanie normy EN dotyczącej metod badań i mającej

odpowiednik krajowy.

WdraŜanie normy klasyfikacyjnej do wyrobu budowlanego -

tworzenie krajowego dokumentu aplikacyjnego do normy EN.

Doskonalenie przepisów.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 47


System przepisów

technicznych w drogownictwie

Zgodnie z delegacją Ustawy o Drogach Publicznych,

organem odpowiedzialnym za przepisy technicznobudowlane

w drogownictwie jest minister właściwy do

spraw transportu.

W opinii środowiska drogowego, obowiązek ten nie jest

naleŜycie wykonywany, jednakŜe środowisko drogowe w

Polsce nie oczekuje, Ŝe Ministerstwo Infrastruktury (Ml)

samo będzie w stanie wykonać ten obowiązek.

Właściwa realizacja tego obowiązku wymaga utworzenia

odpowiedniej struktury organizacyjnej podległej Ml i

współpracującej z odpowiednimi Departamentami Ml, w skład

której weszliby przedstawiciele całego środowiska

technicznego drogownictwa.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 48


Podsumowanie

Obecny stan przepisów technicznych jest teraz

jednym z głównych czynników spowalniających proces

budowy dróg oraz wprowadzających napięcia w

relacjach projektant – inwestor - wykonawca lub

wykonawca-nadzór budowy.

W konsekwencji budujemy drogi nie tak dobre, jakie

mogłyby być.

KaŜdy kilometr drogi zbudowanej według wadliwych

przepisów technicznych to zwiększone ryzyko zbyt

szybkiego jej zniszczenia i konieczności kolejnych

niepotrzebnych wydatków ponoszonych przez podatników,

tzn. przez nas wszystkich.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 49


Podsumowanie

W interesie społecznym i gospodarczym

konieczne są szybkie decyzje.

Zdecydowany głos uczestników Forum

Przygotowania Inwestycji, za szybkim

podjęciem konstruktywnej dyskusji i działań

zmierzających do wdroŜenia systemu

przepisów technicznych w drogownictwie,

moŜe przełamać jedną z powaŜnych barier

niemoŜności w krajowym budownictwie

drogowym.

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 50


Przepisy wprowadzające system oceny

zgodności i oznakowania znakiem CE

oraz krajowym znakiem budowlanym B

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach

budowlanych (Dz. U. nr 92. poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny

zgodności (Dz. U. nr 166, poz. 1360 z późniejszymi

zmianami do dnia 1 maja 2004 r),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. nr 207, poz. 2016)

Rozporządzeni Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja

2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych

wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386)

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji

51


Przepisy wprowadzające system oceny

zgodności i oznakowania znakiem CE

oraz krajowym znakiem budowlanym B

Rozporządzenie RM z 23 grudnia 2003 w sprawie

sposobu funkcjonowania krajowego systemu

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. nr 239

poz.2039 z nowelizacją Dz. U. nr 65, poz. 597 z

2004 r.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia

11.08.2004 w sprawie sposobów deklarowania

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,

poz. 2041).

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji

52


Dziękuję za uwagę !!!

jablonski konrad@gmail.com

28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji

53

More magazines by this user
Similar magazines