Ocena procedur zamawiania projektów i zawierania umów z ...

pkd.org.pl

Ocena procedur zamawiania projektów i zawierania umów z ...

Ocena procedur zamawiania projektów

i zawierania umów z projektantami

Grzegorz Ratajczak

www.scottwilson.com/europe


Ocena procedur zamawiania projektów

i zawierania umów z projektantami

Główne zagadnienia:
Opis przedmiotu zamówienia

Warunki umów z projektantami

Projekty typu Design & Build (D&B)

www.scottwilson.com/europe


Ocena procedur zamawiania projektów

i zawierania umów z projektantami

Przedmiot zamówienia wg Prawa Zamówień

Publicznych (Ustawa z dnia 29 01 2004 r. Dz.U.

z 2006 r. Nr 164., poz. 1163 – tekst jednolity)

- art. 29 [opis przedmiotu zamówienia] - dla projektów

zwykłych,

- art. 31 punkt 2 [roboty budowlane] – opis przedmiotu

zamówienia dla projektów typu D&B,

www.scottwilson.com/europe


Ocena procedur zamawiania projektów

i zawierania umów z projektantami

Art. 29

1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny

i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i

zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie

wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na

sporządzenie oferty.

2. Przedmiotu zamówienia nie moŜna opisać w sposób, który

mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

3. Przedmiotu zamówienia nie moŜna opisywać…. (znaki

towarowe itp. )

Komentarz: opis i określenie mają identyfikować przedmiot

Zamówienia, dokładny to takŜe zrozumiały w kontekście

adresowania przedmiotu zamówienia do profesjonalistów

www.scottwilson.com/europe


Ocena procedur zamawiania projektów

i zawierania umów z projektantami

Opis przedmiotu zamówienia

Istota:

opis przedmiotu zamówienia winien być w takim

stopniu szczegółowy, aby umoŜliwić w sposób

jednoznaczny (na tyle ile to jest moŜliwe)

dokonanie wyceny wszystkich istotnie

wpływających na cenę elementów projektu

www.scottwilson.com/europe


Ocena procedur zamawiania projektów

i zawierania umów z projektantami

Istota etapowego przygotowania projektu

Etapowość przygotowania projektu cechuje się

uszczegóławianiem przedmiotu zamówienia w

wyniku uzyskiwanych uzgodnień i opinii,

konsultacji społecznych oraz szczegółowych

analiz wpływu inwestycji na środowisko.

Ponadto istotnym elementem jest, na kaŜdym

etapie, ocena kosztów inwestycji.

www.scottwilson.com/europe


Ocena procedur zamawiania projektów

i zawierania umów z projektantami

Główne etapy przygotowania projektu 1/2:Ocena przedmiotu zamówienia i przygotowanie

wstępnej oceny moŜliwych wariantów

rozwiązania – etap kończy – STEŚ I;

Wybór wariantu (lub wariantów) z oceną

szczegółowych rozwiązań techniczno

- ekonomicznych i raportem oddziaływania na

środowisko STEŚ II – etap końcowy DoŚURI.


Uwaga: arkusz szczegółowy

www.scottwilson.com/europe


Ocena procedur zamawiania projektów

i zawierania umów z projektantami

Główne etapy przygotowania projektu 2/2:
Przygotowanie materiałów do wniosku o

wydanie decyzji realizacyjnej w tym projektu

budowlanego jako jednego z głównych

załączników wniosku;

Uzyskanie decyzji realizacyjnej (lub pozwolenia

na budowę);

Przygotowanie projektów wykonawczych oraz

materiałów przetargowych.

www.scottwilson.com/europe


Ocena procedur zamawiania projektów

i zawierania umów z projektantami


Przykłady opisów przedmiotu zamówienia (z ostatnich 2 lat

na podstawie SIWZ na prace projektowe):

1. Brak opisu przedmiotu zamówienia
DK?? – PB + PW + MP na rozbudowę i modernizację z

decyzjami środowiskowymi i lokalizacyjnymi z

wariantowaniem trasy, długość odcinka około 62 km,

DK ?? – PB + PW + PM na rozbudowę odcinka około 50 km z

decyzjami środowiskowymi i lokalizacyjnymi,

S-? - STEŚ I, STEŚ II, PB + PW + MP z decyzjami

środowiskowymi i lokalizacyjnymi

2. Opis przedmiotu zamówienia


S-? – wskazanie wariantów, długość trasy, liczba i typ

obiektów inŜynierskich, podstawowe kolizje,

www.scottwilson.com/europe


Ocena procedur zamawiania projektów

i zawierania umów z projektantami

Wnioski z dotychczasowych doświadczeń:
opis przedmiotu zamówienia jest ogólnikowy, praktycznie

uniemoŜliwiający dokonanie rzetelnej wyceny prac

projektowych (zwłaszcza w umowach ryczałtowych);

projektant nie ma moŜliwości dokonania wyceny prac

projektowych a ocena ryzyka prowadzi do rezygnacji w

uczestnictwie w przetargu;

ogólnikowość opisu przedmiotu zamówienia i brak

uwzględniania ryzyka projektanta skutkuje bardzo duŜym

rozrzutem cen w ramach poszczególnych przetargów.

www.scottwilson.com/europe


Ocena procedur zamawiania projektów

i zawierania umów z projektantamiPrzykłady wycen na prace projektowe według

analizy SW w odniesieniu do (1/2):

wieloetapowych wycen prac projektowych na

autostrady i drogi ekspresowe – średni rozrzut

cen wynosi od 40% do 70% ceny minimalnej, w

niektórych przypadkach nawet znacznie powyŜej

100% (obszary Natury 2000, konflikty społeczne);

dwuetapowych wycen prac projektowych

(istniejąca DoŚURI oraz Decyzja lokalizacyjna) -

rozrzut cen wynosi od 20% do 30% ceny

minimalnej

www.scottwilson.com/europe


Ocena procedur zamawiania projektów

i zawierania umów z projektantamiPrzykłady wycen na prace projektowe według

analizy SW w odniesieniu do (2/2):

wieloetapowych wycen prac projektowych dla

dróg pozamiejskich typu G, GP – rozrzut cen

moŜe dochodzić do 100%;

analizy wycen dróg miejskich, gdzie projekty

drogowe ingerują znacząco w istniejącą

strukturę miejską – rozrzut cen nawet do 300%.

www.scottwilson.com/europe


Ocena procedur zamawiania projektów

i zawierania umów z projektantami

Umowy na prace projektowe

Główne problemy:

czas realizacji umów

warunki płatności

kary umowne

prawa stron w zawieraniu umów

www.scottwilson.com/europe


Ocena procedur zamawiania projektów

i zawierania umów z projektantami

I. Czas realizacji umów na prace projektoweW związku z duŜą presją realizacji planów

inwestycyjnych oraz moŜliwościami wydatkowania

funduszy unijnych obserwuje się tendencję do

skracania czasu realizacji umów na prace projektowe.

Zamawiający nie uwzględniają lub w małym stopniu

uwzględniają procedury administracyjne (czas

postępowania administracyjnego), konieczność

uzyskania zgód i opinii od stron postępowania

administracyjnego w duŜej części niepublicznych takich

jak: energetyka, koleje państwowe, właścicieli mediów

(kanalizacja, energia, gaz itp..);

www.scottwilson.com/europe


Ocena procedur zamawiania projektów

i zawierania umów z projektantami

I. Czas realizacji umów na prace projektowe:Organy administracji publicznej wstrzymują

postępowanie administracyjne nie rozstrzygają w

ustawowych terminach (określonych np. w „spec

ustawie”), przedłuŜają postępowanie (np. przy

wydawaniu decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach, decyzji wodno-prawnych,

postanowień i opinii);

Zamawiający, a dotyczy to w szczególności

Prezydentów Miast, przedłuŜają porozumienia z

podpisywaniem umów na warunki przebudowy i

usuwanie kolizji z właścicielami tych mediów

(najczęściej dotyczy to energetyki, PKP, kanalizacji);

www.scottwilson.com/europe


Ocena procedur zamawiania projektów

i zawierania umów z projektantami

I. Czas realizacji umów na prace projektowe:


Brak uwzględniania wielostopniowych

konsultacji społecznych (wymóg ustawy z dnia

7 października 2008 r. o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko –

Dz. U. Z 2008 r., Nr 199 poz. 1227)

www.scottwilson.com/europe


Ocena procedur zamawiania projektów

i zawierania umów z projektantami

I. Czas realizacji a analiza ryzyk:

Według analiz tylko i wyłącznie strony

formalnej oraz przy załoŜeniu, Ŝe w trakcie

postępowania administracyjnego nie będzie

dochodzić do wstrzymania procesu postępowania

oraz przy załoŜeniu, ze inne strony postępowania

będą wydawać swoje opinie i warunki wg czasu

określonego w KPA czas przygotowania

wieloetapowego projektu wynosi co najmniej 18

miesięcy.

www.scottwilson.com/europe


Ocena procedur zamawiania projektów

i zawierania umów z projektantami

I. Czas realizacji a analiza ryzyk:

Czas ten uwzględnia jednorazowe przygotowanie

materiałów projektowych (mapy, rozwiązania

projektowe, raport ochrony środowiska), tzn. nie

uwzględnia zmian na wstępnych etapach

przygotowania projektu, konieczności

wprowadzenia zmian wynikających z uzyskanych

warunków, konsultacji społecznych oraz analiz

środowiskowych.

www.scottwilson.com/europe


Ocena procedur zamawiania projektów

i zawierania umów z projektantami

Praktyka:w wielu przypadkach czas na kompleksowe

opracowanie projektu wg umów jest nie dłuŜszy

niŜ 12 miesięcy;

brak uwzględniania konieczności

przygotowania inwentaryzacji przyrodniczej,

która powinna odbywać się w sezonie

wegetacyjnym, a więc pomiędzy marcem a

wrześniem (szczególnie problemy z obszarami

Natura 2000)

www.scottwilson.com/europe


Ocena procedur zamawiania projektów

i zawierania umów z projektantami

II. Warunki płatności:
jednorazowe płatności po wykonaniu

wszystkich etapów zamówienia, często po

uzyskaniu ostatecznych decyzji;

brak płatności częściowych lub płatności

częściowe rozłoŜone nieproporcjonalnie do

poniesionych przez Projektanta kosztów;

brak zaktualizowania prac projektowych.

www.scottwilson.com/europe


Ocena procedur zamawiania projektów

i zawierania umów z projektantami

II. Prawa stron w zawieraniu umów:

Umowy w zakresie przedmiotu zamówienia są bardzo

ogólne i uniemoŜliwiają negocjacje tych warunków.

Na przykład:

w zakresie przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie za

prace dodatkowe);

czasu realizacji;

w wyniku zmiany przepisów prawnych wynikłych w

trakcie realizacji zlecenia (np. zmiana przepisów dot.

prawa ochrony środowiska – jedna zmiana w 2005 r.,

druga 2008 r.; dwuetapowość postępowania, zmiana

ustawy o uzyskiwaniu decyzji lokalizacyjnej).

www.scottwilson.com/europe


Ocena procedur zamawiania projektów

i zawierania umów z projektantami


Zmiana warunków umowy w wyniku zmian prawa (ustaw)Kodeks cywilny:

Art. 357 1 . JeŜeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków

spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi

trudnościami albo groziłoby jednej ze stron raŜącą stratą, czego

strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd moŜe po

rozwaŜeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współŜycia

społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania,

wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy.

Rozwiązując umowę sąd moŜe w miarę potrzeby orzec o

rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu

poprzedzającym.

www.scottwilson.com/europe


Ocena procedur zamawiania projektów

i zawierania umów z projektantami


MoŜliwości zmiany wynagrodzenia ryczałtowegoArt. 632. § 1. JeŜeli strony umówiły się o wynagrodzenie

ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie moŜe Ŝądać

podwyŜszenia wynagrodzenia, chociaŜby w czasie zawarcia

umowy nie moŜna było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. JeŜeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie moŜna

było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu

zamówienie raŜącą stratą, sąd moŜe podwyŜszyć ryczałt lub

rozwiązać umowę.

www.scottwilson.com/europe


Ocena procedur zamawiania projektów

i zawierania umów z projektantami

III Kary umowne i koszty ubezpieczeń

Kary umowne moŜna podzielić na:

- Standardowe wynikające z zaniedbań projektanta

- Niestandardowe

www.scottwilson.com/europe


Ocena procedur zamawiania projektów

i zawierania umów z projektantami

Przykłady kar niestandardowych (umowy z ostatniego roku):
Za opóźnienia w realizacji inwestycji z powodu nieterminowego

prowadzenia prac projektowych,

roboty dodatkowe spowodowane brakami w dokumentacji lub

rozbieŜnościami pomiędzy PB a kosztorysem,

Za przerwy w wykonaniu prac budowlanych,

Komentarz:

Koszty ubezpieczeń Projektanta w powyŜszych wypadkach mogą,

w zaleŜności od wielkości inwestycji przekraczać koszt usług na

prace projektowe.

www.scottwilson.com/europe


Ocena procedur zamawiania projektów

i zawierania umów z projektantami

Prawa stron w zawieraniu umów

Umowy na prace projektowe nie traktują stron

umowy na równych prawach w znaczeniu

Kodeksu Cywilnego

Projektant albo godzi się na niekorzystne

warunki umów albo nie startuje w przetargach

Wszystkie ryzyka przerzucane są na

projektanta, nawet te, na które nie ma

Ŝadnego wpływu (zmiana prawa,

postępowanie administracyjne)

www.scottwilson.com/europe


Ocena procedur zamawiania projektów

i zawierania umów z projektantami


Projekty typu Design & Build
Art. 31 Pzp

2. Przedmiot zamówienia opisany za pomocą

programu funkcjonalno – uŜytkowego,

3. Program funkcjonalno – uŜytkowy obejmuje opis

zadania budowlanego, w którym podaje się

przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz

stawiane im wymagania techniczne, architektoniczne

materiałowe i funkcjonalne

www.scottwilson.com/europe


Ocena procedur zamawiania projektów

i zawierania umów z projektantami


Kilka uwag do projektów D&B

program funkcjonalno – uŜytkowy ?

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

decyzja realizacyjna (lokalizacyjna)?

drugi etap oceny inwestycji na środowisko – problem

konsultacji społecznych i ewentualnych zmian nimi

spowodowanych (obszary Natura 2000 z „shadow list”)?

Zmiany prawa w trakcie trwania D&B?

www.scottwilson.com/europe

More magazines by this user
Similar magazines