Dodatkowe wsparcie w ramach RPO na projekty niwelujące straty ...

pkd.org.pl

Dodatkowe wsparcie w ramach RPO na projekty niwelujące straty ...

Dodatkowe wsparcie w ramach RPO

na projekty niwelujące straty powodziowe

Warszawa, 22 lipca 2010 r.

1


Dodatkowe środki w RPO

na niwelowanie strat powodziowych

W wyniku wyŜszego niŜ zakładano wzrostu gospodarczego, Polska

otrzyma w latach 2011-2013 z funduszy europejskich (w ramach tzw.

dostosowania technicznego) dodatkowe 633 mln EUR.

Uchwałą Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy

Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 25.VI.2010r., alokacja środków

UE w RPO zostanie zwiększona, w ramach środków z dostosowania

technicznego, o 50 mln EUR z przeznaczeniem na realizację

projektów przyczyniających się do usunięcia skutków powodzi, w

tym projektów dotyczących remontu/budowy dróg.

2


Kto otrzyma dodatkowe środki w ramach RPO

Dodatkowe środki z dostosowania technicznego zostaną rozdysponowane

pomiędzy RPO poniŜej wymienionych siedmiu województw.

Pomocą w ustaleniu listy projektów będzie opracowana przez Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Wojewodami listą

najbardziej poszkodowanych przez powódź 14 gmin usytuowanych na

terenie 7 województw:

- gmina Cisek (woj. opolskie)

- gminy Czechowice-Dziedzice i Bieruń (woj. śląskie)

- gminy Lanckorona, Limanowa, Szczurowa, Szczucin (woj. małopolskie)

- gminy Jasło, Tarnobrzeg, Gorzyce (woj. podkarpackie)

- gmina Sandomierz (woj. świętokrzyskie)

- gmina Wilków (woj. lubelskie)

- gmina Gąbin i Słubice (woj. mazowieckie).

3


Zasady pozyskania dofinansowania w ramach RPO

• Wojewodowie we współpracy z marszałkami województw odbyli spotkania

indywidualne z przedstawicielami najbardziej poszkodowanych gmin w celu

sporządzenia listy projektów priorytetowych z punktu widzenia danej gminy.

Na tej podstawie wojewodowie w porozumieniu z marszałkami przygotowali

do objęcia wsparciem m.in. listę projektów kwalifikowalnych w ramach

RPO (w ramach zgłoszonych projektów nie zostały zawarte wcześniej umowy

o dofinansowanie w RPO). Ww. lista została przekazana przez wojewodów do

MSWiA oraz MRR końcem czerwca br.

• Projekty do sfinansowania w ramach kwoty 50 mln EUR będą umieszczane

przez samorządy województw na liście projektów kluczowych RPO (tj. nie

będą wybierane w trybie konkursowym).

• Środki na pokrycie współfinansowania krajowego zostaną zapewnione ze

środków z budŜetu państwa.

• Przygotowanie oraz realizacja projektów indywidualnych z zakresu usuwania

skutków powodzi podlega tym samym zasadom, jakie regulowały wdraŜanie

pozostałych projektów indywidualnych (np. OOŚ, Pzp).

4


Projekty powodziowe

• W chwili obecnej trwają prace nad opracowaniem ostatecznej listy

projektów, które będą mogły otrzymać wsparcie finansowe w zakresie

usuwania skutków powodzi w ramach 50 mln EUR z dostosowania

technicznego

• Poza środkami z dostosowania technicznego – przy załoŜeniu, Ŝe

istnieje w danym RPO dostępność środków – IZ RPO moŜe podjąć

decyzję o realokowaniu środków pomiędzy działaniami i

priorytetami na dodatkowe projekty powodziowe.

Realokacja środków wymaga jednak zachowania procentowego

udziału środków „lizbońskich” w całkowitej alokacji z EFRR na dany

RPO (środki na drogi krajowe, regionalne i lokalne nie zostały

uwzględnione w środkach „lizbońskich”). Ponadto realokacja środków

pomiędzy priorytetami wymaga renegocjacji danego RPO z KE.

5


Wpływ powodzi na dotychczasową realizację projektów RPO

• Z przekazanych przez IZ RPO informacji wg stanu na 30.06.2010 r. wynika,

Ŝe skutkami powodzi w ramach realizowanych projektów RPO zostało

dotkniętych 12 województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie,

lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie,

śląskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie.

• W sumie w ramach 12 RPO powódź miała wpływ na zniszczenia i/lub

przesunięcie w czasie realizacji 261 projektów, w tym 72 projektów

drogowych. Wartość wydatków kwalifikowanych w tych projektach wynosi

ponad 2,6 mld PLN, w tym w projektach drogowych ponad 1,5 mld PLN.

Wartość wydatków kwalifikowanych poniesionych przed powodzią wynosi

blisko 926 mln PLN, w tym w ramach projektów drogowych ponad 764

mln PLN - w ramach ww. 926 mln PLN, wartość szkód powodziowych w

zakresie wydatków kwalifikowanych wynosi ponad 43 mln PLN, w tym

projektach drogowych ponad 30 mln PLN.

• W większości 261 projektów, przesunięcie terminu realizacji projektu

wynosi od 1 do 3 miesięcy, w pojedynczych przypadkach czas

zakończenia realizacji projektu moŜe przesunąć się o 8-9 miesięcy.

6


Dziękuję za uwagę

Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

7

More magazines by this user
Similar magazines