Panel B - prezentacja główna

pkd.org.pl

Panel B - prezentacja główna

Pozyskiwanie gruntów pod inwestycję

jako istotna przyczyna wydłuŜania

procesu przygotowania inwestycji.

opracowanie :

Arkadiusz Siergiej

LEVEL Przedsiębiorstwo

Geodezyjno – Projektowe Sp. z o.o. w Siedlcach


DROGA KRAJOWA NR 8

na odcinku od km 50+500 do 63+298

OBWODNICA WYSZKOWA


AUTOSTRADA A1

od granicy woj. łódzkiego do węzła Rząsawa

od km 399+742 do 419+650


AUTOSTRADA A-4

od Rzeszowa (węzeł wschodni) do Przeworska

(węzeł Przeworsk) – od km 582+300 do 612+300


AUTOSTRADA A-2

od m. Wiskitki (węzeł „Wiskitki”) do m. Grodzisk Mazowiecki

(węzeł „Tłuste”) od km 420+710,00 do km 439+230


DROGA KRAJOWA nr 50

Mińsk Mazowiecki - Łochów w km 214+700 – 225+700

km 227+500 – 256+733


Obwodnica Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady w

ciągu drogi krajowej Nr 2 na odcinku Choszczówka – Węzeł

Ryczołek od km 520+400 do 541+249.


WERSJE „SPECUSTAWY DROGOWEJ”

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Wywłaszczeniowa

(10.04.2003 –

16.12.2006)

Lokalizacyjna

(16.12.2006 -

10.09.2008)

Realizacyjna

10.09.2008

Decyzja o zezwoleniu

na realizację

inwestycji drogowej

( zrid )


Charakterystyka obiektu obwodnicy Mińska Mazowieckiego.Odcinek 21 km połoŜony w 4 gminach i 26 obrębach.

Powierzchnia mapy d/c projektowych - 670 ha.

Liczba działek do podziału– 1353 działek.

Liczba działek przeznaczonych pod pas drogowy – 1408 działek.

Liczba działek do wydania decyzji o odszkodowaniu – 1381 działek.

Liczba działek do ustanowienia słuŜebności przesyłu – 247 działek.


ETAPY REALIZACJI - Obwodnicy Mińska Mazowieckiego.1) Opracowanie mapy d/c projektowych i numerycznego modelu terenu.

2) Opracowanie mapy d/c prawnych – mapy podziału.

3) Opracowanie planszy ZUD.

4) SłuŜebność Przesyłu.

5) Regulacja stanów prawnych nieruchomości w pasie drogowym.

6) Dokumentacja formalno- prawna do decyzji odszkodowawczych.


Dodatkowe zakresy mapy d/c projektowych.


Zbiorcza mapa podziału.


Stabilizacja pasa drogowego punktami typu PD.


Opracowanie planszy ZUD.


Kopia mapy zasadniczej, projekt budowlany i zasięg

słuŜebności przesyłu.


Regulacja stanów prawnych nieruchomości

w pasie drogowym.


ETAPY REALIZACJI - Obwodnica Mińska Mazowieckiego.

Ad.5 Dokumentacja formalno - prawna do decyzji odszkodowawczych

W znowelizowanej specustawie zamieniono etap nabywania

nieruchomości Aktem Notarialnym na wydanie decyzji o ustaleniu

wysokości odszkodowania i wypłatę odszkodowania w oddziale GDDKiA.

Dlatego waŜnym jest prawidłowe przygotowanie i złoŜenie, wraz z

kompletnymi załącznikami (odpis z KW, wypis z rejestru gruntów, Akt

Własności Ziemi itp.), wniosku o ustalenie odszkodowania do Urzędu

Wojewódzkiego.

Obecnie pominięto ponowne badanie Ksiąg Wieczystych i

weryfikację dokumentów własnościowych przez Notariusza.


WAśNE DATY DLA INWESTYCJI

17.07.2005r. Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie projektu

technicznego drogi (w tym map d/c projektowych, map podziału i

dokumentacji formalno-prawnej do wydania decyzji

odszkodowawczych).

12.2005r. Wykonanie map d/c projektowych.

02.02.2006r. ZłoŜenie wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

02.10.2006r. Wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia.

05-10.2007r. Wykonanie map podziału i wykazu zmian gruntowych.


29.08.2007r. - ZłoŜenie wniosku o wydanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji

drogi (uzupełniony 31.10.2007r. o dodatkowe podziały 51 działek).

04.01.2008r. Wydane Decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

14.03.2008r. Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna.

29.05.2008r. Wydanie pozytywnej Opinii w sprawie koordynacji usytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu (ZUD).

29.05.2008r. Wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów - wpis własności

Skarbu Państwa.

06-11.2008r. ZłoŜenie wniosków do Sądu Rejonowego o wpis własności

Skarbu Państwa i prawa trwałego zarządu na rzecz GDDKiA.

28.10.2008r. Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzieleniu

pozwolenia na budowę – z rygorem natychmiastowej wykonalności.


Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi i pozwolenia na budowę.


WAśNE DATY DLA WŁAŚCICIELI

NIERUCHOMOŚCI

06-09.2008r. opracowano i złoŜono wnioski o ustalenie odszkodowania do

Wojewody (1381 działek)

12.2008r. sporządzono operaty szacunkowe (50 działek)

04.2009r. wydano decyzję o ustaleniu wysokości odszkodowania (50 działek)

04.2009r. ogłoszono przetarg na sporządzenie operatów szacunkowych

(450 działek)

? 12.2009r. wydanie decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania (450)

? 881 działek – 64%


04.2009 przewidziano otwarcie ofert na budowę Obwodnicy Mińska

Mazowieckiego


WNIOSKI

1) Zasięg mapy d/c projektowych powinien być określony z „nadmiarem” aby

moŜna było rozpatrywać róŜne warianty projektu i uniknąć uzupełniania

niewielkich zakresów mapy w trakcie prac projektowych (zgłoszenie prac w

ośrodku dokumentacji, ponowne prace terenowe w rozproszonych

lokalizacjach, ewidencja map) co wydłuŜa czas projektowania i znacznie

zwiększa koszty tego etapu.

2) Przy dłuŜszym okresie projektowania, spowodowanym np. wejściem

nowych przepisów lub zmianą warunków technicznych projektu, naleŜy

przewidzieć aktualizacje mapy d/c projektowych przed oddaniem projektu na

ZUD.

3) Przed przystąpieniem do geodezyjnego opracowania podziałów naleŜy

dokonać analizy przebiegu linii rozgraniczających i w porozumieniu z

projektantem przyjąć taki przebieg, by uniknąć niepotrzebnych załamań i

zbędnych „”resztówek”.


WNIOSKI

4) Po nowelizacji „specustawy” nieruchomości stają się z mocy prawa własnością Skarbu

Państwa, Inwestor bardzo szybko uzyskuje prawo do terenu do budowy dróg, między innymi

do budowy Obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Dotychczas przedłuŜające się procedury

wywłaszczenia nieruchomości opóźniały uzyskanie prawa do terenu.

Konieczna jest jednak nowelizacja „specustawy” w zakresie wypłacania odszkodowań za

przejęte na Skarb Państwa nieruchomości. Wzorem „specustawy” kolejowej moŜna by

przeznaczyć 2-3 miesięczny okres na zawarcie dobrowolnej umowy pomiędzy GDDKiA a

byłym właścicielem o wypłatę odszkodowania. Dokumentacje do zawarcia umowy

przygotowywałby Wykonawca podziałów, posiadający juŜ dokumentację formalno-prawną.

Z naszych doświadczeń wynika, Ŝe około 80% właścicieli wyraŜa zgodę na dobrowolne

zbycie nieruchomości, po wyszacowaniu wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę

majątkowego.

przypadkach:

Wnioski do wojewody o wydanie decyzji odszkodowawczej składane byłyby w

- nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości

- braku zgody na zawarcie dobrowolnej umowy z GDDKiA


REFERENCJE


Liczymy na dalszą owocną współpracę w realizacji

nowych inwestycji.

Dziękuje za uwagę ...

More magazines by this user
Similar magazines