Změny očkovacího kalendáře dětí v ČR v roce 2011

pmfhk.cz

Změny očkovacího kalendáře dětí v ČR v roce 2011

Změny očkovacího kalednáře

dětí v ČR v roce 2011

Hradec Králové

30.9.2011


Očkování dětí 2011

Povinné

z. č. 258/2000 Sb.

v. č. 299/2010 Sb.

platná od 1.11.2010

Hradí stát

Nepovinné

z. č. 48/1997 Sb.

Pneumokoky, chřipka

(BCG), HPV

Hradí ZP

Nepovinné

(nadstandardní)

doporučení pro věk.

kategorie, indiv.riziko

Hradí rodiče


Očkovací kalendář 2011

věk

Nemoc

2 měsíce (od 9.týdne) Hexavakcína 1.dávka

3 měsíce Hexavakcína 2. dávka

Pneumokok 1. dávka – nepovinné

4 měsíce Hexavakcína 3. dávka

Pneumokok 2. dávka – nepovinné

5 měsíců Pneumokok 3. dávka – nepovinné

11.-15. měsíc Pneumokok 4. dávka – nepovinné

15 měsíců Spalničky, zarděnky, příušnice 1. dávka

do 18. měsíce

Hexavakcína 4. dávka

21. až 25.měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice 2. dávka

5. až 6. rok Záškrt, tetanus, dávivý kašel – přeočkování

10. až 11. rok Záškrt, tetanus, dávivý kašel, dětská přenosná obrna – přeočkování

3


Vývoj očkovacího kalendáře v ČR

Hexa= DTPa-HBV-IPV/Hib

4


Vývoj očkovacího kalendáře v ČR


Změny v očkování od roku 2009

• Nový systém distribuce očkovacích látek

• Zavedení nepovinného hrazeného očkování proti

pneumokokům

- nová forma úhrady vakcín

- možnost volby rodičů zda očkovat, možnost výběru

vakcíny

• Zrušení BCG vakcinace

• Mnoho vakcín k nadstandardní vakcinaci na trhu

(výběr konkrétní vakcíny k očkování- lékař/rodič)

• Odmítání povinného očkování

• Změna financování povinného očkování ?


Proočkovanost dětí pneumokoky

podle prodeje

7


VZP

VoZP

ČPZP

OZP

ZPŠ

ZPMV

RBPZP

ZPMA

průměr

Proočkovanost proti pneumokokovým

nákazám 2010 - data ZP

86

84

82

80

78

76

74

72

70


Invazivní pneumokokové onemocnění – věkově specifická

nemocnost

Česká republika, 2000-2010

na 100000

18

16

14

12

2000-2006-data NRL

2007-pilotní surveillance

2008-surveillance

2009-surveillance

2010-surveilllance

10

8

6

4

2

0

0-11m 1-4r 5-9r 10-14r 15-19r 20-39r 40-64r 65+r


Zákon č. 48/1997 Sb.

• Novela umožňující úhradu vakcíny proti

pneumokokům od 1.1.2010, připravovaná novela

má řešit:

možnost očkování od 2. měsíce

přeočkování do 15. měsíce

posunutí schématu v indikovaných případech

• Očkování proti chřipce – rizikové skupiny dětí,

upřesnění indikace u dg. astma bronchiale, podání

2-dávkového schématu u dětí do 3 let

• BCG vakcinace, novela upravující úhradu pro

rizikové skupiny dětí

• HPV pro dívky 13-14 let

10


Očkování proti TBC ve

státech EU 2011

11


BCG vakcinace rizikových skupin

• Nejednotný přístup v jednotlivých

regionech, různý postup kalmetizačních

pracovišť ( Praha 42% neočkovaných)

• Oddalování vakcinace u rizikových skupin

• Zpožďování další vakcinace

• Nejednotný výklad rizika dle místa pobytu

rodičů a její délky

12


Nadstandardní

očkování

RVGE

Varicela

Meningokok

Hep A

KME

Meningokok

HPV

VĚK DÍTĚTE

Chřipka


Doporučení pro očkování

proti pertussi

• U dětí dosud neočkovaných z důvodů dočasných KI,

podat 1 dávku

• Interval od poslední dávky vakcíny proti tetanu

alespoň 1 rok ( individuálně lze i dříve, stoupá riziko

lokálních reakcí)

• Přeočkování proti tetanu vhodné v kombinaci

(dTap), děti ve 13-ti a 14-ti letech

• Očkování možné i po prodělané pertussi,

postinfekční protekce není dlouhodobá

14


Doporučení pro očkování proti

meningokokům

• Doporučený interval mezi základním očkováním a

přeočkováním je 7-10 roků, v případě zvýšeného

epidemiologického rizika je možno jej zkrátit.

• U dětí v předškolním věku, tj. 2-6letých provést

základní očkování jednou dávkou meningokokové

konjugované vakcíny C ( A,C,Y,W-135).V

individuálních případech je možné i dříve.

• U dětí ve věku 11-13 roků je možné provést očkování

jednou dávkou meningokokové konjugované

tetravakcíny A, C, Y, W-135. Toto očkování by bylo

přeočkování u těch, kteří již byli očkováni v dětském

věku meningokokovou konjugovanou vakcínou C a

primovakcinací u dětí, kteří v dětském věku očkovány

nebyly.

15


Očkování proti HPV

Doporučení pro ČR 2011

Schválilo 5 odborných společností, stanovisko NIKO

31.3.2011:

• Zařazení HPV vakcinace do národního

imunizačního schématu považována za jedno

z prioritních.

• Plošná HPV vakcinace pro věkovou kategorii 13-

14letých dívek.

• Pro privátní trh je doporučované věkové rozmezí

plně v rozsahu schváleného SPC jednotlivých

vakcín. Jako optimální je považováno zahájit

očkování ještě před zahájením pohlavního života.

16


Aktuální situace- zpřístupnění

HPV vakcinace

• 99 880 očkovaných dívek a žen 12/06 - 6/09

• 2010 vydáno do 30 tisíc certifikátů v projektu

VZP ,, 3.dávka zdarma “

• Cca 140 000 očkovaných dívek a žen do 12/10

• Příspěvky zdravotních pojišťoven na očkování

v 2011, VZP od 26.4.2011, různé ceny pro obě

vakcíny

17


Zájem o očkování v jednotlivých

věkových kategoriích

18


Povinné očkování a jeho vymahatelnost

• Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 2010- zpochybnění

• Rozhodnutí Ústavního soudu 3.února 2011:V obecné rovině

je povinné očkování ospravedlnitelné nejen ve vztahu k

čl. 5 a 6 Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti

lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny,

ale i k dalším základním právům občana podle Ústavy ČR a

Listiny základních práv a svobod

• Povinné očkování je ve vztahu k základnímu právu

svobodně projevovat náboženství nebo víru přípustným

omezením tohoto práva, neboť jde evidentně o opatření

v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu veřejné

bezpečnosti, zdraví a práv a svobod druhých

• Autonomie rodičů při rozhodování o zdravotnických zákrocích

vůči dětem není absolutní

19


výrobce

MZ

Jako garant

očkovacího

kalendáře, kontroly

proočkovanosti

Dodávka vakcín

Objednávka vakcín

Platba

Poskytování dat o

očkování

Distributor

Dodává očkovací látky

do ordinací

Platba

Pojišťovny

jednotlivě

Příjem výkazů

Platby distributorovi

Pojišťovny

jako celek

Jednání o cenách

Výběr distributora

Objednávka

Přímé dodávky vakcín lékařům

Výkazy očkování dle r.č. (výkon a kód

očkování spojené s výdejem, pouze

evidence provedeného očkování)

GPP s


Priority v oblasti očkování dětí 2011

• Funkční model úhrady očkovacích látek pro

povinná očkování

• Jednotný přístup k BCG vakcinaci rizikových skupin

• HPV plošné očkování 13-14 let ?

• Doporučení pro povinné očkování rizikových skupin

(nedonošení, neurologické a imunologické

indikace)

• Nepovinná očkování, zvýšení proočkovanosti,

motivace, nová doporučení

• Meningokok B ?

21


Očkovací kalendář USA 2011


Očkovací kalendář USA 2011


Individuální schémata


Očkovací kalendář Lotyšsko

DTP

schéma měsíce 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 3-6 11-18

2,4,6,12-

DTP

DTaP

15 DTPa DTPa a

DTaP

(7y) dT (14y) dT

HBV* HBV HBV HBV HBV

BCG IPV IPV IPV IPV

IPV

(7y)

Hib Hib Hib Hib MMRV MMR

PCV PCV PCV PCV

HBV

(14y) 3x

HPV 12

y girls

http://www.likumi.lv/doc.php?id=11215&from=off

•Nejširší očkovací kalendář v Evropě

•V plošné vakcinaci HPV i varicella

•BCG pouze pro rizikové skupiny


Děkuji Vám za pozornost

More magazines by this user
Similar magazines