PODZIM 2007 Informační magazín pro obchodní partnery a ...

poettinger.at

PODZIM 2007 Informační magazín pro obchodní partnery a ...

PODZIM 2007

news

Informační magazín pro obchodní partnery

a uživatele techniky Pöttinger

Pöttinger ve Vodňanech

reportáž z otevření nového závodu

Novinky pro nadcházející sezonu

NOVACAT V 10 ED, TOP 1252...

Zkušenosti z praxe

za uživateli u nás i v zahraničí

Velkoobjemový senážní vůz JUMBO 10 000 L

s objemem 100 m 3 při sklizni pod Vysokými Tatrami


2

ÚSPĚŠNÝ PO CELÉM SVĚTĚ

První místo pro Pöttinger

u prodejců v Německu

Vstřícný přístup firmy Pöttinger

ke svým obchodním partnerům

a zákazníkům potvrzuje i ohlas

v Německu, kde získala první

místo v průzkumu prováděném

mezi prodejci zemědělské techniky.

Jak vyplývá z reprezentativní

studie, provedené Univerzitou

Hohenheim ve spolupráci

s magazínem Eilboten, největší

spokojenost německých prodejců

zemědělské techniky se vztahuje

k firmě Pöttinger.

V uskutečněné anketě dosáhla firma

Pöttinger na první místo se svými stroji pro

zpracování půdy a setí. Ale také tradiční technika

ke sklizni pícnin se dobře prosadila – umístila se

na druhém místě. Na tomto velmi potěšujícím

výsledku se podílelo celkem 250 prodejních

středisek a moderních zemědělských podniků

z celého Německa. V anketě hodnotili výrobce

zemědělské techniky v kategoriích traktorů,

sklízecích mlátiček, strojů pro sklizeň pícnin,

zpracování půdy a setí spolu s technikou pro

ochranu rostlin a hnojení pomocí stupnice od

0 (velmi špatný) až po 10 (velmi dobrý).

Hodnocenými oblastmi byla na jedné

straně celková spokojenost prodejce s příslušným

výrobcem, na druhé straně spokojenost

s relevantními prodejními a marketingovými

opatřeními. Kladené otázky vycházely z následujících

oblastí:

Výrobní program

Nákupní podmínky

Podpora marketingu a prodeje

Soubor poprodejních a servisních

opatření

Podpora v dílně a během servisu

Podpora při obchodování

s použitou technikou

Budoucnost v oblasti hospodářské

soutěže

Vztah k výrobci

V rámci hodnocení byla rovněž zodpovězena

otázka, která ze shora uvedených oblastí

nejsilněji přispěla k celkové spokojenosti.

Firma Pöttinger má u svých prodejců v Německu tu nejlepší pověst. Zásluhu na tom má vedle kvality produktů

i osobní přístup a podpora v oblasti marketingu a prodeje.

a setí hodnoty 8,1 bodu, zatímco průměr této

veličiny u všech výrobců dosahoval pouhých 7,4

bodu. Právě tak v oblasti sklizně pícnin dosáhl

rakouský výrobce 8,4 bodu, zatímco průměr

celkové spokojenosti činil jen 7,8 bodu.

A co tedy nejvíce přispívá ke spokojenosti?

Jsou to stálé inovace produktů, tvorba cen,

partnerské vztahy spolu s kvalitou a četností

provedených opatření k podpoře prodeje.

Tím je možno objasnit 70 % rozdílů v celkové

spokojenosti. V této oblasti obstála firma

Pöttinger velmi dobře, jak ukazuje graf.

U všech těchto faktorů úspěšnosti se

Pöttinger citelně vyšplhal nad průměr. Studie

jasně ukazuje, že prodejními partnery je vysoce

ceněná „blízkost k zákazníkovi“, tedy filozofie,

která je tomuto rodinnému podniku přímo vlastní.

Úspěch v poskytovaných službách a dobrý

pocit v osobním kontaktu tvoří další základ pro

úspěšnou spolupráci.

Podle firemních materiálů zpracoval Petr Beneš

Faktory rozhodující o celkové spokojenosti v oblasti zpracování půdy a setí

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

8,2 8,2

7,4 7,2

7,2 7,2

6,6

6,4

Pöttinger

Průměr

Partnerské vztahy a inovace

– základy úspěchu

V otázce celkové spokojenosti dosáhla firma

Pöttinger se svými stroji pro zpracování půdy

0

Inovace produktů

Partnerský kontakt

v obchodním styku

Tvorba cen

Kvalita a frekvence

provedených opatření

pro podporu prodeje


ÚVOD

3

SLOVO

úvodem

Vážení přátelé,

firmě Pöttinger se během 136.

hospodářského roku opětovně podařilo

navýšit obrat, a to o 19 procent

na 199 milionů eur. Nárůst obratu lze

přičíst především zvýšení exportu, kdy

základem úspěchu na celosvětovém

zemědělském trhu jsou zejména stroje

na zpracování půdy a setí. V žebříčku

největšího nárůstu obratu oproti minulému

roku je před Českou a Slovenskou

republikou pouze Polsko.

Jak jsem již uvedl v minulých číslech magazínu, naší filozofií

a prioritou je spokojený uživatel. Množství prodaných strojů v České

a Slovenské republice (přes sedm tisíc) a již nyní objednané stroje pro

sezonu 2007 (přibližně 700 strojů) nám dávají za pravdu, že nastoupená

cesta je správná. V hospodářském roce 2004/5 jsme prodali 1151 strojů,

v roce 2005/6 celkem 1399 strojů a v roce 2006/7 to bylo již 1604 strojů.

Mezi oblíbené modely se tradičně zařadily žací stroje NOVACAT 306

F α-motion

(169 kusů) a NOVACAT 305 H (104 kusů) a dvourotorový

shrnovač EUROTOP 651 (91 kusů).

Pro hospodářský rok 2006/7 přicházíme s akčními produkty za

zvýhodněné ceny. Například variabilní lis VARIOPROFI 6165 LSC classic,

velkoobjemové vozy FARO 8000 L a JUMBO 10 000 L nebo polonesený

diskový podmítač TERRADISC 6000 T.

V podzimním období se uskuteční bezplatné prohlídky vybraných

strojů s možností objednávky náhradních dílů za zvýhodněné ceny.

Kvalitní práce servisních techniků a pracovníků oddělení náhradních

dílů je velmi důležitá. Má zásadní vliv na spokojenost uživatelů, a tím

i prodejnost nových strojů naší značky.

Ing. Zdeněk Bílý

obchodní zástupce firmy Pöttinger

pro Českou a Slovenskou republiku

Na farmě roku vsadili na kvalitní stroje

Asociace soukromého zemědělství ČR pořádá každoročně soutěž

o nejlepší farmu z řad jejích členů. Hodnocení farem přitom nevychází

jen z jejich ekonomických výsledků, ale komise si všímá také celkového

vzhledu hospodářství, zapojení rodiny do jeho chodu a zamýšleného

rozvoje. V pátém ročníku soutěže v roce 2006 zvítězila rodinná farma

z Borkovic na Táborsku. Hospodaří na ní bratři Zdeněk a Václav Frejlachovi

a podle potřeby pomáhají také ostatní rodinní příslušníci.

V současné době obhospodařují asi 300 ha, z toho 220 ha je orná

půda, na 72 ha jsou louky a pastviny a k tomu 8 ha lesů. Pěstují hlavně

pšenici, řepku, tritikale, sladovnický ječmen a pícniny. V živočišné výrobě

chovají 90 kusů skotu, z toho je 48 dojnic s průměrnou roční užitkovostí

kolem 8000 kg mléka.

„Měli jsme štěstí, že jsme od počátku chovali krávy, což znamenalo

každý měsíc příjem hotových peněz. Mohli jsme nakupovat nové stroje

a zvyšovat výměru,“ říká Zdeněk Frejlach. „První stroj od firmy Pöttinger,

a to sběrací vůz BOSS 2, jsme koupili v roce 2002 od společnosti Agrozet

České Budějovice. Přesvědčili jsme se, že tento výrobce má výkonné

a bezporuchové stroje, takže jsme se na ně zaměřili. Dnes máme deset

strojů této značky, prakticky kompletní linky na pícniny, přípravu půdy

a setí. Chybí nám už jen obraceč, který plánujeme koupit příští sezonu.

Posledním pořízeným strojem je rozmetadlo statkových hnojiv. Se všemi

stroji jsme velmi spokojeni, práce s technikou Pöttinger je skutečně

o něčem jiném, protože je maximálně výkonná a spolehlivá.“

Na snímku zleva je Zdeněk Frejlach s bratrem Václavem, kteří hospodaří od roku

1991 na rodinné farmě v Borkovicích na Táborsku.


4

ZÁVOD VE VODŇANECH

Čtvrtý výrobní závod

čtyřlístku

Slavnostního otevření první haly

nového výrobního závodu firmy

Pöttinger ve Vodňanech koncem

letošního června se zúčastnilo

mnoho hostů. Především to byli

zástupci všech výrobních závodů

a společností včetně bratrů

Heinze a Klause Pöttingerových,

představitele již čtvrté generace,

kteří v současné době rodinnou

firmu řídí. Za českou stranu přijal

pozvání hejtman Jihočeského

kraje Jan Zahradník, starosta

města Vodňan Václav Heřman,

dodavatelé firmy Pöttinger,

obchodní zástupci, zákazníci

a další hosté.

Dnes zaměstnává firma Pöttinger na celém

světě přes 6000 pracovníků, má čtyři výrobní

závody – hlavní výrobní středisko je v rakouském

Grieskirchenu, další nedaleko Mnichova

v Landsbergu, třetí závod je v Bernburgu a poslední

nový ve Vodňanech. Symbolicky můžeme

říci, že čtyřlístek ve znaku znamená v současné

době také čtyři výrobní závody.

Vývojové a technologické centrum

K rozhodnutí pro výstavbu výrobních

kapacit v prostředí českého trhu významně

přispěla blízkost od mateřské společnosti

v Grieskirchenu, ale také výrazné zvyšování obratu.

Česká republika obsadila v loňském roce

páté místo mezi zeměmi s nejvyšším růstem obratu

a dosáhla společně se Slovenskem deseti

procent celkového obratu firmy Pöttinger.

Nová výrobní hala ve Vodňanech byla vybudována

zhruba 200 metrů od stávající firmy

a po první stavební etapě zaujímá 5600 m 2 ,

z toho kancelářská plocha je 300 m 2 a hala má

výrobní kapacitu pro 150 pracovníků.

Do první etapy výstavby výrobní kapacity

investoval tento rodinný podnik 7,8 milionu

eura. Vedle výroby inovační zemědělské techniky

slouží hala také k vyhotovování sestav

součástí pro mateřský závod Pöttinger v Grieskirchenu

a secí techniku v Bernburgu.

„Závod ve Vodňanech představuje vývojové

a technologické centrum na konstruování

a výrobu prototypů nových strojů, které budou

vyzkoušeny v provozních podmínkách zemědělských

podniků v rámci České republiky.

Ing. Jindra Susolová, ředitelka nového výrobního

závodu ve Vodňanech.

V další části závodu se budou pracovníci zabývat

montáží, to znamená, že z komponentů,

které si vyrobíme nebo nakoupíme v mateřské

firmě, od českých případně jiných dodavatelů,

budeme montovat zemědělské stroje na

zpracování půdy. Diskové podmítače TERRA-

DISC a radličkové kypřiče SYNKRO ve všech

typech budou od nás vyváženy do celé Evropy

a samozřejmě budou dodávány i na český trh.

Třetí součástí nového závodu je kovovýroba,

to znamená zpracování plechů a kovových dílů

do jednotlivých celků. K tomu slouží moderní

svařovna vybavená pokrokovými technologiemi.

Komponenty zůstanou u nás pro výrobu

zemědělských strojů nebo je budeme posílat

do mateřské firmy v Grieskirchenu, případně

do sesterských výrobních závodů, které mají

montážní linky,“ uvedla Ing. Jindra Susolová,

ředitelka závodu ve Vodňanech.

Zahájena byla druhá etapa

Koncepční záměr vývojového centra pro

stroje na obdělávání a zpracování půdy ukončí

druhá etapa výstavby, ve které plánuje Pöttinger

ve Vodňanech výstavbu kataforézní práškové

lakovny a kalírny. Investiční náklady na druhou

etapu dosáhnou asi 14 milionů eur a uvedení do

provozu je plánováno na podzim 2008. Druhá

stavební etapa představuje další prostor o přibližně

stejné rozloze, jako první hala. Výhledově

mají na první dva objekty navazovat ještě další

dvě haly, a to montážní a logistická. Tím by měl

být areál dokončený.

Dveře vodňanského závodu jsou podle slov

jeho ředitelky otevřeny pro všechny zákazníky

firmy Pöttinger. Pokud se zákazník bude chtít

podívat, kde se stroje nebo komponenty, které

využívají v praxi, vyrábějí, tak mají možnost

nahlédnout do výrobního zázemí. K dispozici

jsou i prostory pro případná školení a firemní

prezentace.


ZÁVOD VE VODŇANECH

5

zde vznikat první prototypy, jejich odzkoušení,

uděláme první sérii a s čistým svědomím pak

pošleme nový stroj do celého světa. Vodňany

představují koncept integrované továrny, žádné

hranice mezi jednotlivými odděleními, protože

chceme pracovat společně. Do konceptu závodu

ve Vodňanech jsme vložili vše, co jsme se naučili

za sto let výroby zemědělských strojů, to

je výkonnost, flexibilita, nízké nasazení energie

a nejvyšší kvalita. To jsou naše cíle. Jako firma

jsme prožili dobré i špatné časy. Nad špatnými

časy nás přenesl ‚duch‘ firmy Pottinger, který

vychází z jejích kořenů. Společně se nám daří

věci, které by se jednotlivci nepodařily. Tajemství

firmy Pöttinger spočívá především v inovaci

a nových myšlenkách. To je 136 let naší úspěšnosti

na trhu...“

A úspěšná je firma Pöttinger i na českém

trhu. Největším odbytištěm pro ni zůstává i nadále

Německo, následuje Rakousko a v letošním

roce se na třetí příčku dostala Česká a Slovenská

republika před Francií. Do České republiky

letos dodala firma Pöttinger zboží za 12 milionů

eur a nakoupí zboží za 9,7 milionů eura.

Projektový vedoucí výstavby závodu ve Vodňanech

Alois Mader ukazuje, jak se bude provoz rozšiřovat

v dalších etapách výstavby.

Energetická loď

„Velký důraz klademe v novém závodu ve

Vodňanech na logistiku. Například jen svařovat

by jednoduše šlo i ve staré hale, ale práce by

byly časově omezeny. Co je však třeba zajistit

rychle v krátkých termínech, to je úkolem nové

haly. Největší inovací je vzduchotechnika, která

je naprosto bezhlučná. V celé hale je nainstalován

zcela nový koncept odvětrávání, vzduch

se vyměňuje jednou za hodinu a šestkrát za

hodinu ve svařovně. V dolní části je vzduch

o tři stupně chladnější než nahoře, takže přebytečné

teplo odvádějí horní kanály, které odsají

až 80 tisíc m 3 vzduchu za hodinu. Ve svařovně

je také speciální typ topení, které ohřívá jen

pracovníky a ne materiál. Až úplně nahoře, ve

třetím patře budovy ve výšce devět metrů, je

umístěno energetické centrum, kterému říkáme

energetická loď. Tam se rozhoduje o rozdělování

energie do jednotlivých oddělení a v budoucnu

bude odtud proudit energie i do dalších budov,“

přiblížil technické zázemí provozu projektový

vedoucí výstavby Alois Mader.

Tajemství úspěchu

Realizace projektu ve Vodňanech probíhala

neobvyklým způsobem, kdy koncept budovy

se nesl v duchy myšlenky integrované továrny.

Všechny kroky, od výrobního nápadu až po jeho

uskutečnění, byly prováděny transparentně,

kanceláře a výroba splynuly v jeden celek. Do

celého procesu byli zapojeni i dodavatelé, kteří

s firmou Pöttinger dlouhodobě spolupracují,

takže tento koncept umožňuje firmě reagovat

na rychle se měnící potřeby trhu.

O významu a úloze nového závodu ve

Vodňanech v rámci firmy Pöttinger hovořil

ve svém vystoupení na slavnostním otevření

Klaus Pöttinger:

„Naše stroje jsou stále větší s většími záběry,

taková je budoucnost. Proto potřebujeme stále

více místa. Naše velikost vyžaduje, abychom

dělali také strategická rozhodnutí. Současné

čtyři výrobní závody včetně Vodňan znamenají

jeden systém v pohybu zboží. Od dodavatele,

přes výrobu dílů až k zákazníkovi. Ve Vodňanech

se budeme zabývat konstrukcí, budou

Otevření nového závodu se zúčastnilo mnoho hostů včetně zástupců všech výrobních závodů a společností

firmy Pöttinger. Po oficiální části následoval kulturní program.

Slavnostní první výkop pro zahájení druhé etapy výstavby ve Vodňanech. Zprava Heinz Pöttinger, syn Klaus

Pöttinger, starosta Vodňan Václav Heřman, hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník a Heinz Pöttinger ml.


6

ODBORNÝ TEST

Výsledky měření traktorů Zetor s vozem

EUROPROFI 4000 L

Na základě objednávky Vývojového

ústavu traktorů, a. s.,

provedli pracovníci Ústavu

techniky a automobilové dopravy

Mendelovy zemědělské a lesnické

univerzity v Brně (dále jen

MZLU) měření traktorů Zetor

v agregaci se sběracím návěsem.

Zkoušky byly realizovány

v obci Bořanovice u Vimperka

v Jihočeském kraji od 21. do

23. června 2006. Cílem zkoušek

bylo provedení technicko ekonomického

vyhodnocení souprav

traktorů Zetor Forterra typů

Z 124 41 se čtyřválcovým motorem

a Z 117 41 se šestiválcovým

motorem v soupravě se samosběracím

senážním vozem

Pöttinger EUROPROFI 4000 L.

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ: Zkoušky se uskutečnily na pozemku soukromé farmy Stanislava Zídka

se sídlem v Bořanovicích u Vimperka v Jihočeském kraji. Na louce nepravidelného tvaru o výměře 7 ha

s členitým povrchem a svažitostí 0 o – 14 o . Porost byl pokosen rotačním žacím strojem NOVADISC 400, po

zavadnutí shrnutý do řádků shrnovačem EUROTOP 881 se středovým řádkem a sklizený sběracím vozem

EUROPROFI 4000 L s řezáním.

Výsledky měření kvality řezání

Kvalita práce sběracího vozu byla hodnocena

rozborem pořezané hmoty. Do 7 cm délky

bylo 76,85 % částic řezanky.

Histogram četností délek řezanky celkem

Vyhodnocení délky řezanky celkem

Třídy Četnost Kumul. (%) Četnost (%)

1 21 1,81 % 1,81

3 103 10,67 % 8,86

5 517 55,16 % 44,49

7 252 76,85 % 21,69

9 94 84,94 % 8,09

11 74 91,31 % 6,37

13 36 94,41 % 3,10

15 22 96,30 % 1,89

17 11 97,25 % 0,95

19 9 98,02 % 0,77

21 8 98,71 % 0,69

23 3 98,97 % 0,26

Další 12 100,00 % 1,03

Řezací ústrojí senážního vozu EUROPROFI splňuje

vysoké nároky na sklizeň kvalitní senáže. Šestiřadý

sběrač má šířku 1,85 m. Výkyvný nosník nožů Easy

Move s 31 jištěnými noži v jedné řadě je v základní

výbavě vozu.


ODBORNÝ TEST

7

Výsledky měření vlhkosti sklízené píce

Příkon řezacího ústrojí sběracího vozu je do značné míry závislý na obsahu sušiny ve

sklízené píci. Proto byly z každého sklizeného sběracího vozu průběžně odebrány reprezentativní

vzorky pro stanovení vlhkosti sklízené píce. Po vysušení v laboratorní sušárně při

105 o C do konstantní hmotnosti bylo stanoveno procento sušiny.

Vyhodnocení měrné spotřeby paliva a výkonnosti traktorů Z 124 41 a Z 117 41

v soupravě s návěsem Pöttinger EUROPROFI 4000 L

Měření probíhalo v podhorské oblasti Šumavy, v důsledku místního klimatu se vlhkost

sklízené píce v řádcích během měření měnila. Z tohoto důvodu byly průběžně odebírány vzorky

píce za účelem stanovení vlhkosti a výpočtu obsahu sušiny. Průměrné hodnoty jsou uvedeny

v tabulce. Z naměřených a vypočtených hodnot vyplývá nestandardní rozdíl v obsahu vody

a s tím související sušiny sklízené píce při jednotlivých měřeních. Pro objektivní hodnocení měrné

spotřeby paliva a výkonnosti souprav, bylo nutné vzít v úvahu pouze taková měření, při kterých

byl vypočten srovnatelný obsah sušiny. V našem případě se jedná o měření č. 16, 17 – traktor

Z 124 41, kde byla vypočtena průměrná sušina 38,05 % a měření č. 20 a 21 – traktor Z 117 41,

kde byla vypočtena průměrná sušina 38,55 %.

Hodnocení výkonnosti

Souprava s traktorem Z 124 41 dosáhla průměrné výkonnosti 67,85 t/h a souprava s traktorem

Z 117 41 dosáhla průměrné výkonnosti 73,62 t/h, což je o 8,5 % vyšší výkonnost – viz. graf.

Všechna měření soupravy traktorů se sběracím vozem

probíhala s noži v pracovní poloze. Před započetím

měření byly všechny řezací nože vyměněny za nože

naostřené. Rozteč řezacích nožů (teoretická délka

řezanky) byla 45 mm.

Charakteristika sběracího návěsu

EUROPROFI

4000 L

objem lož. pros. dle DIN v m 3 40

objem ložného prostoru v m 3 25,5

celková délka v mm 8460

celková šířka v mm 2450

celková výška v mm 3680

celková výška, sklopená nást. v mm 2810

výška ložné plochy v mm 1370

rozměry ložné plochy v mm 5680 x 2100

šířka sběrače v mm 1850

maximální počet nožů v mm 31

teoretická délka řezanky v mm 45

hmotnost v kg 5600

celková hmotnost v kg 12000

Hodnocení měrné spotřeby paliva

Souprava s traktorem Z 124 41 dosáhla průměrné měrné spotřeby paliva 0,24 l/t

a stejná měrná spotřeba paliva byla vypočtena i u soupravy s traktorem Z 117 41. Relativně velké

rozdíly ve spotřebě jsou způsobeny jízdou ze svahu měření č. 16 a 20 a jízdou do svahu měření

č. 17 a 21 – viz. graf.

ZÁVĚR

Traktory Zetor v soupravě se sběracím

návěsem Pöttinger pracovaly v měřících

úsecích v rozmezí otáček PTO – od 913 až

po 1021 min -1 , což odpovídá otáčkám motoru

1780 až 1990 min -1 . Vezmeme-li v úvahu naměřené

otáčkové charakteristiky, můžeme konstatovat,

že oba traktory pracovaly se stejnými

výkony a s téměř stejnou měrnou spotřebou.

Z vypočtených variačních koeficientů otáček

a točivého momentu motoru vyplývá, že během

měření docházelo k poměrně velkým změnám

v zatížení motoru. Dle našeho názoru bylo kolísání

způsobeno především, nestejnoměrnou

hmotností posečené píce na běžném metru

řádku a členitostí terénu na kterém se měření

realizovalo.

Na základě uvedených skutečností je

možno konstatovat, že soupravy s oběma

traktory pracovaly se stejnou spotřebou paliva

na tunu sklizené píce a dosáhly srovnatelnou

výkonnost.

Doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.

Prof. Ing. František Bauer, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně


8

PŘEDSTAVUJEME

Novinky

pro sklizeň pícnin

NOVACAT V 10 ED

Rodinný podnik Pöttinger si

vytyčil cíl utvářet společně se

zemědělci, podnikateli a prodejními

partnery svět zemědělské

techniky. Hlavním faktorem

úspěchu je pro rakouskou firmu

být co nejblíže zákazníkům. Tato

blízkost je zárukou, že společnost

Pöttinger dokáže vnímat

a ve vývojovém procesu realizovat

požadavky svých uživatelů.

Výsledkem je inteligentní zemědělská

technika, která sází na šetrnost vůči plodinám

a půdě a rovněž na vysokou funkčnost zařízení,

což jsou faktory, jež významně určují úspěšnost

zemědělce. Tímto směrem je orientována celá

paleta výrobků společnosti. V přípravě senáže

zavedla společnost Pöttinger zcela nový trend

– hospodárnější sklizeň senážním vozem se

etablovala na celém světě.

NOVACAT 356 F / F ED α motion

Stroj rozšiřuje velmi oblíbené třímetrové

provedení. Závěs umožňuje snadnou agregaci

s traktory různých výrobců a výkonových tříd

(70 – 300 PS). Předností stroje je snadná

agregovatelnost spočívající pouze v dodržení

výšky trojúhelníku 137 cm. Optimální kopírování

nerovností zabezpečuje „aktivní“ nosný

rám s konstantním odlehčením v různých polohách

žacího stroje (dvě vysoce dimenzované

odlehčovací pružiny). Příčný výkyv je +/- 16°,

což umožňuje zdvih stroje až 350 mm a jeho

zpětný pohyb při nárazu na překážku. Těžiště

blízko traktoru a vhodný tvar s dobrým výhle-

dem umocňují revoluční řešení zavěšení čelně

nesených žacích strojů. Pracovní i dopravní

šířka stroje je 3,46 m.

NOVACAT V 10 / ED

Žací kombinace Pöttinger NOVACAT se díky

své účinnosti a spolehlivosti již prosadily na

trhu. Nyní společnost Pöttinger znovu zvýšila

jejich výkonnost – velkoplošný žací stroj NOVA-

CAT V 10 určuje nová měřítka a je jediný svého

druhu s tříbodovým uchycením. Po technické

stránce mistrovský výkon. Jedinečná je optimalizace

šířky sečení, flexibilní přizpůsobení

různým čelním žacím strojům a podmínkám při

použití na svazích, v zatáčkách a na rovinách.

Rozdíl oproti obvyklým žacím kombinacím, kde

je šířka sečení pevně nastavená, je pouze omezené

překrytí čelního žacího stroje. U ostrých

zatáček tak zůstávají neposekané pruhy. Pomocí

hydraulického bočního posuvu lze optimalizovat

šířku sečení. Žací jednotky lze tímto způsobem

posunovat o +/-200 mm tak, že se docílí překrytí

čelního žacího stroje od 200 do 600 mm. Kromě

toho dva různé závěsné moduly umožňují

kombinaci s čelními žacími stroji o šířce 3 nebo

3,5 m. V závislosti na podmínkách použití tak

lze vždy maximálně využívat pracovní šířku

a tím získávat na účinnosti. Nejvyšší možné

přizpůsobení povrchu pro ochranu porostu je

u společnosti Pöttinger kvalitativním standardem

a u žacích kombinací NOVACAT V 10 se

ho dosahuje pomocí hydraulického odlehčení.

S jeho pomocí lze rychle a snadno nastavit

odlehčení žacích strojů.

NOVACAT 3507 T

Závěsné provedení žacího mačkače spojuje

přednosti osvědčených nesených žacích strojů

NOVACAT (žací lišta, prstový kondicionér)

a závěsného stroje CAT NOVA (portálový rám

s podvozkem, středová oj, shazovací pás).

Pracovní záběr je 3,46 m. Výroba stroje začne

v dubnu 2008.

NOVACAT 3507 T

NOVACAT 356 F αmotion 356 F ED αmotion

V 10 V 10 ED

provedení čelní čelní kombinace kombinace

hmotnost v kg 990 1195 2300 2720

pracovní záběr v m 3,46 3,46 8,76 – 9,98 8,76 – 9,98

transportní šířka v m 3,42 3,42 3,00/3,46 3,00/3,46

otáčky za minutu 1000 1000 1000 1000

počet disků 8 8 2 x 8 2 x 8

počet nožů 16 16 32 32

prstový lamač ne ano ne ano

min. výkonnost v ha/h 3,4 3,4 12,0 12,0

min. příkon v PS 70 80 135 150


Obraceče HIT

U společnosti Pöttinger se klade důraz nejen

na kvalitu, ale především také na spolehlivost

strojů. Díky tomu se obraceče HIT vyznačují

vysokou životností. Bezúdržbové, celoživotně

namazané homokinetické klouby, snižují počet

maznic a tím i nároky na údržbu.

TOP 1252

pracovní záběr

celková délka

dopravní šířka

dopravní výška

hmotnost

průměr rotoru

počet ramen

počet prstů na ramenu

šířka řádku

otáčky

pneumatiky

minimální příkon

výkonnost

Shrnovač TOP 1252

9,5 – 12,5 m

9,95 m

3,00 m

4,00 m

5600 kg

3,30 m

4 x 13

4

1,2 – 2,0 m

540 ot/min.

19/45 – 17

66/90 kW/PS

12 ha/hod.

PŘEDSTAVUJEME

Shrnovač TOP 1252

Shrnovač TOP 1252 se vyznačuje velkou

výkonností, dokonalým kopírováním terénu

a vysokou životností – čtyřrotorová technika budoucnosti.

Pevná rámová konstrukce a vysoce

dimenzovaný rotor Toptech jsou navrženy pro

nejtěžší nasazení. Promyšlené technické detaily

umožňují spolehlivé a současně pohodlné použití

– u prachotěsně uložených rotorů není nutná

kontrola ani výměna oleje – odpadají problémy

s těsností. Převodovka rotoru je dlouhodobě

mazána tekutým mazivem. Rameno, hřídel

a kladku lze v případě potřeby snadno a rychle

vyměnit po uvolnění pouze dvou šroubů. Díky

širokému rozestupu kluzných ložisek ramen

s prsty je zaručena vysoká stabilita. Pracovní

šířku lze snadno nastavit v rozmezí 9,5 až

12,5 m. Společnost Pöttinger vyvinula novým

čtyřrotorovým shrnovačem jedinečnou kombinaci

– vpředu hydraulika, vzadu mechanika.

Hydraulický pohon předního rotoru umožňuje

sklopením ramen přepravní výšku pouze

4 m bez nutnosti demontáže ramen a sklopení

ochranných krytů. Namáhavé přestavení stroje

do transportní polohy se tak stalo minulostí.

Kvalita shrnování shrnovačem TOP 1252

s pětikolovou technikou nenechává, co se přizpůsobivosti

půdě týče, žádná přání otevřená

– zavěšení rotorů uložené na kloubech, tandemové

nápravy se sklopnými koly a multifunkční

čelní kopírovací kolo zaručují precizní vedení

prstů. Výsledkem je nejvyšší čistota krmiva

a zároveň šetrnost vůči porostu. Kopírovací kolečko

lze snadno a rychle výškově i vodorovně

přestavit (sklizeň slámy). Tato konstrukce pro

přizpůsobení povrchu je jedinečná.

Senážní vůz JUMBO 10 000 L

Díky výkonnosti a výhodám postupů sklizně

se senážní vůz stává technologií budoucnosti.

Hlavní význam má vysoká výkonnost – aby

mohla být senáž připravena v maximální možné

kvalitě, musí být v co nejkratším čase zpracováno

velké množství krmiva. A to při stále se

zvyšujících přepravních vzdálenostech. Jako

efektivní řešení se nabízí větší kubatury, které

však kladou vyšší požadavky na zatížení senážních

vozů. Výzva, kterou společnost Pöttinger

přijala. Výsledkem je nový senážní vůz JUMBO

10 000 L s neuvěřitelným objemem 100 m 3 .

VARIOPROFI 6165

celková délka

celková šířka

celková výška

hmotnost

rozměr balíků

šířka sběrače

počet nožů

otáčky – ot./min.

pneumatiky

minimální příkon

9

NOVACAT 356 F ED αmotion

4,48 m

2,48 m

2,70 m

2800 kg

1,2 x 0,60 – 1,65

2 m

0

540

15,0/55 – 17

55/75 kW/PS

Lis VARIOPROFI 6165

Společnost Pöttinger nabízí v oblasti variabilních

lisů na kulaté balíky nový robustní lis

bez řezacího ústrojí – VARIOPROFI 6165. Lis je

určen především pro těžké dlouhodobé nasazení

při zpracování suchého krmiva a slámy. Variabilní

lisovací komora je vybavena pěti širokými

lisovacími pásy a umožňuje lisovat balíky o šířce

1,20 m a o průměru od 0,60 až do 1,65 m. Pro

lisování je možno využít síť o šířce 130 cm. Dva

metry široké sběrací zařízení se čtyřmi řadami

prstů zaručuje čistý sběr krmiva. Výškově nastavitelná

opěrná kola zaručují maximální volnost

pohybu a přizpůsobení nerovnému povrchu.

Dvouřadý hrabicový dopravník šetrně podává

materiál do lisovací komory. Tím je zaručena

maximální slisovanost balíků.


10

ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČÍ

Eugeniusz Luty (Polsko)

Didier Praud

(Francie)

Dříve jsme ve službách sklízeli řezačkou

450 ha senáže. Nyní sklízíme díky výkonnosti

vozu JUMBO 7200 L a jednoduché logistice

sklizně až 700 ha. Výkonnostní rezerva vozu

umožňuje našim zákazníkům sekat píci v optimálním

stádiu a sklízet tak kvalitnější senáž.

Objem vozu 72 m 3 dovoluje bez problémů

sklízet 2,5 ha/h.

Technologie sběru pícnin samosběracím vozem za roky praxe ukázala, že je ekonomičtější,

než technologie sklizně řezačkou. Rychleji a lépe to nejde. Ukázalo se, že je možné sklízet až třikrát

rychleji. JUMBO 7200 L nás všechny zaskočilo univerzálností, ohromnou výkonností, rychlostí

a čistotou sběru.

Veikko Paavilainen (Finsko)

Michael Silson

(Nový Zéland)

„Nákupem vozu TORRO 5100 L jsme

zvýšili produktivitu v Riverlea Contracting

o 33 %. Počet vozů a hodin je automaticky snímán

a není třeba sledovat hodinky. Nároky na

údržbu jsou rovněž minimální, což redukuje

i náklady. Výkyvný nosník nožů zjednodušuje

jejich výměnu, takže používáme ostré nože.

Dosahujeme nejvyšší kvality řezanky,“ říká

Michael Silson, majitel podniku služeb Riverlea

Contracting v Taranaki na Novém Zélandu

chválí zejména kvalitu práce, ovladatelnost

a spolehlivost vozu.

Náš podnik služeb ročně sklidí s vozem JUMBO 6600 D přibližně 700 ha. V agregaci

s traktorem Fendt 818 a panelem ISOBUS Control je ovládání pohodlné. Dříve jsme nabízeli

službu lisem nebo závěsnou řezačkou. Dosahujeme srovnatelnou výkonnost, ale včetně dopravy.

Řezanka je oproti řezačce delší, ale nástupem nového systému krmení není s řezankou problém.

Naopak je pro dojnice vhodnější.


HORKÁ NOVINKA

11

JUMBO 10 000 L

pro české a slovenské zemědělce

V květnu letošního roku spatřil

světlo světa historicky největší

sběrací vůz firmy Pöttinger

s objemem ložného prostoru

100 m 3 , který vznikl na základě

podnětů a potřeb českých

a slovenských zemědělců.

Vzhledem k vysokým pracovním rychlostem

je sběrač vystaven velkému zatížení. Sběrač

o šířce dva metry sbírá rychle a spolehlivě

každý materiál. Velký průměr opěrných kol,

šest řad prstů a přítlačný váleček garantují

čistý sběr i při větší pracovní rychlosti. Vinutí

prstů se opírá o profil, který snižuje jejich

zatížení, a tím dochází ke snížení nebezpečí

prasknutí prstů. Sběrač umožňuje příčný

i podélný výkyv. Válcové vkládací ústrojí

s osmi řadami prstů uspořádaných do šroubovice

a průměru 800 mm garantuje klidný chod

i při velkém množství materiálu.

Kvalitní řezanku zajišťuje 45 nožů uspořádaných

v jedné řadě s roztečí 34 mm. Patentované

jištění nožů pracuje nonstop. Každý nůž je jištěn

pružinami na dvou místech. Přední pružina

tlumí otřesy vznikající nárazem cizího tělesa

a zadní pružina umožní výkyv nože až o 13

cm a jeho následné vrácení do polohy řezání.

Na trhu naprosto jedinečný je výkyvný nosník

nožů na levou stranu vozu EASY MOVE. Vozy

JUMBO jsou rovněž charakteristické centrálním

uvolněním nožů. Údržba a výměna nožů je tak

velmi jednoduchá.

Technické údaje – JUMBO 10 000 L

objem lož. pros. dle DIN

objem ložného prostoru

celková délka

celková šířka

celková výška

celková výška – sklopená nást.

výška ložné plochy

pneumatiky

šířka sběrače

maximální počet nožů

teoretická délka řezanky

hmotnost

celková hmotnost

100 m 3

51,5 m 3

11 985 mm

2550 mm

3980 mm

3260 mm

1510 mm

710/45 R22,5

2000 mm

45 mm

34 mm

10 985 kg

27 000 kg

Uzavřená konstrukce nástavby s objemem 51,5 m 3

a hustě uspořádanými sloupky přepraví spolehlivě

každý materiál bez ztráty až na žlab. V horní části

nástavby jsou provázky nahrazeny stropními profily

s prodlouženými stranovými plechy, čímž výrazně

zvýšíme využití ložného prostoru vozu.

Podlahový dopravník s dvourychlostním hydromotorem

vyprázdní vůz rychle a spolehlivě. Šroubovaný

rám s profilem 300 x 100 x 50 x 6 mm je vyrobený

z jemnozrnné oceli a snáší tak dlouhodobě velké

zatížení.

Zesílená oj s hydraulickým tlumičem kmitů je do

spodního závěsu Scharmüller. Dvě pístnice zvednou

oj až do výšky 65 cm.

Třínápravový podvozek s aktivně řízenou první a třetí

nápravou, hydraulickým odpružením, dvoukruhovými

vzduchovými brzdami, radiálními pneumatikami

710/45R22, 5 CARGO XBIB Michelin garantuje dobré

jízdní vlastnosti vozu a manévrovatelnost soupravy

i při velkém množství materiálu.


12

ZKUŠENOSTI Z PRAXE

V Družstvu AGRA Březnice

rozhodují zkušenosti, výkonnost a ekonomika sklizně

Družstvo AGRA Březnice nedaleko

Bechyně hospodaří na 2350

ha zemědělské půdy, z toho je

přibližně 350 ha travních porostů

a na orné půdě pěstují 70 ha jetele

a 40 ha vojtěšky. V živočišné

výrobě se zaměřují na produkci

mléka, hovězího a vepřového

masa. U skotu i prasat získali

statut šlechtitelských chovů,

takže veškerá produkce zvířat

představuje kvalitní plemenný

materiál. V rostlinné výrobě

je hlavním programem, vedle

tržních plodin, zabezpečení

potřebného množství kvalitních

objemných a jadrných krmiv.

„Když jsme se před sedmi lety rozhodovali,

čím nahradit dosluhující techniku na pícniny,“

říká Ing. Vladislav Hájíček, předseda družstva,

„oslovila nás nabídka firmy Pöttinger, především

sběrací vůz JUMBO 6600 L s objemem

ložného prostoru 66 m 3 . Po zkušenostech

z první sezony s tímto vozem jsme pořídili další

vůz, tentokrát JUMBO 7200 L, k němu shrnovač

EUROTOP 651 s pracovním záběrem šest metrů

a o tři roky později čtyřrotorový shrnovač

EUROTOP 1251 se záběrem dvanáct metrů.

U senážních vozů nám mimo jiné vyhovuje

systémem řezání a výměny nožů, kdy celý nosník

lze lehce sklopit a poté stranově vysunout

o 180 stupňů. Nože jsou tak v optimální výšce

a snadno přístupné při jejich demontáži. Za léta

provozu jsme se přesvědčili, že tento vyloženě

nadčasový systém, který vycházel z požadavků

praxe, je provozně spolehlivý, spotřeba náhradních

dílů nízká a údržba jednoduchá.“

tvořily hluboké koleje i přesto, že je vybaven

flotačními pneumatikami. Abychom louky uvedli

do původního stavu, museli jsme je mezi jednotlivými

sklizněmi upravovat, zavážet koleje,

válet, dosívat travním semenem, což nebylo

vůbec levné. Při sklizni píce sběracím vozem

s vícekolovým podvozkem nám tyto starosti

s více náklady odpadly. Vůz je navíc stabilní při

průjezdu senážním žlabem, zatáčkami i při práci

na svahu. Hydraulika podvozku vůz při bočním

naklopení vyrovnává a zvyšuje tak bezpečnost

a plynulost sklizně,“ vypočítává přednosti mechanizátor

družstva.

Výborné zkušenosti se senážními vozy

JUMBO představovaly v Družstvu AGRA

Březnice jeden z hlavních faktorů, které vedly

k rozhodnutí zakoupit v letošním roce i poslední

novinku firmy Pöttinger, a to velkoobjemový vůz

JUMBO 10 000 L s třínápravovým podvozkem

a objemem ložného prostoru 100 m 3 .

Provozní spolehlivost

„ U nového vozu si obsluha velmi pochvalovala

systém čištění nožů od sbírané hmoty

za provozu, což ulehčuje každodenní ranní

broušení nožů. Při otáčení soupravy na ouvrati

obsluha například jednou za hodinu z kabiny

nože odklopí, tím je vyčistí od zachycené píce

a opětovně zaklopí do pracovní polohy. Celý

proces trvá pár vteřin a není nutné zastavit

jízdu. U starších vozů toto vylepšení nemáme,

což v praxi znamená prodloužení režijního času

nutného ke každodennímu vyčištění řezacího

ústrojí od zachycené a ucpané píce. Po několikaletých

zkušenostech s provozem vozů JUMBO

mne přesvědčila jejich maximální provozní

spolehlivost. Za šest let provozu jsme do vozu

JUMBO 6600 L investovali jen do opotřebitelných

a spotřebních dílů. Po čtvrté sezoně jsme

koupili sadu nových řezacích nožů a každým rokem

v předsezonní údržbě preventivně vyměnili

asi polovinu ložisek na sběrači. Za celou dobu

provozu jsme spotřebovali 40 dvojprstů sběrače

a 12 vodících plechů na sběrači. Podstatná je

také skutečnost, že vůz byl obsluhován řádně

vyškolenými řidiči, byly prováděny provozní

údržby tak, jak udává výrobce, vůz nebyl nijak

přetěžován a v neposlední řadě naše sklizňové

plochy jsou všechny řádně udržovány,“ uvedl

Miroslav Němec.

Zhodnotit ekonomiku provozu vozů JUMBO

a objektivně posoudit výhodnost této investice

lze vyčíst z výsledků, jež vyplynuly ze sledování

řady ukazatelů, které v Družstvu AGRA Březnice

zaznamenali při letošní první seči pícnin. Uskutečnila

se od 13. do 31. května a zabezpečovaly

ji dvě soupravy. První tvořil traktor Fendt 926

VarioTMS a vůz JUMBO 10 000 L, druhá souprava

byla složená z traktoru John Deere 8110

a sběracího vozu JUMBO 7200 L. Zaznamenané

údaje jsou uvedeny v tabulce a shrnuty ve

vyhodnocení na následující straně.

Větší objem i výkon

Po šesti letech spolehlivého provozu

nahradil vůz JUMBO 6600 L větší model,

a to JUMBO 8000 L s osmikolovým podvozkem.

„Investice do osmi kol na dvou nápravách

nebyla sice malá, ale důvod pro pořízení vozu

s tímto podvozkem byl jasný – ochrana luk

před poškozením. Část sklizňových ploch

trvalých travních porostů je během roku často

podmáčena, což nám dělalo nemalé potíže. Za

vozem s klasickou tandemovou nápravou se

V popředí servisní zástupce firmy Pöttinger Josef Vlach s Miroslavem Němcem, mechanizátorem Družstva

AGRA Březnice nedaleko Bechyně.


ZKUŠENOSTI Z PRAXE

13

Senážování v Družstvu AGRA Březnice

(23. – 31. 5. 2007)

FENDT 926 + JUMBO 10 000 L John Deere 8110 + JUMBO 7200 L

Datum Počet vozů Tuny PHM (l)

23. 5.

24. 5.

25. 5.

26. 5.

27. 5.

28. 5.

29. 5.

30. 5.

31. 5.

Celkem

10

19

18

15

11

8

5

7

93

180

342

342

270

229

144

90

126

1703

300

400

422

1092

Datum Počet vozů Tuny PHM (l)

23. 5.

24. 5.

25. 5.

26. 5.

27. 5.

28. 5.

29. 5.

30. 5.

31. 5.

Celkem

8

15

14

15

13

11

6

9

5

96

108

202,5

196

210

182

154

84

121

67,5

1325

100,15

256,55

158,05

186,95

243,50

165,25

151,65

1262

Sběrací vůz JUMBO 10 000 L je osazen řezacím

ústrojím se 45 noži uspořádanými v jedné řadě,

centrálním uvolněním, čistícím krytem a stranově

výklopným nosníkem nožů Easy Move. Po vychýlení

na levou stranu vozu lze nože bez použití nářadí vyjmout.

Zemědělci ocení jejich prodlouženou životnost

vyplývající ze zesílení zadní strany se širším výbrusem

a snadnou přístupnost při jejich výměně.

Ekonomické vyhodnocení sklizně senážními vozy

První souprava přivezla do senážního

žlabu 1703 t objemné píce, spotřebovala 1092

l nafty a tohoto výkonu dosáhla za 62 hodin

čisté práce svozu. Šlo o 93 vozů při průměrné

hmotnosti 18,3 t. Druhá souprava přivezla

do senážního žlabu 1325 t hmoty, přitom

spotřebovala 1262 l paliva a tento výkon

zvládla za 72 hodin čisté práce svozu. Jednalo

se o 96 vozů při průměrné hmotnosti 13,8 t.

Z těchto údajů lze vyvodit další kalkulace.

První souprava dopravila do žlabu za hodinu

27,46 t hmoty, druhá souprava 18,4 tuny. Hodinový

výkon první soupravy s vozem JUMBO

10 000 L byla vyšší o 47,6 %. Je ovšem nutno

podotknout, že sklizňové plochy byly vzdáleny

od senážního žlabu 5 km. V případě, že budou

dopravní vzdálenosti narůstat, rozdíl se v hodinovém

výkonu ještě navýší a úspora paliva

bude výraznější. Ve sledované sklizni byla

u první soupravy průměrná spotřeba PHM na

tunu hmoty s dovozem do jámy 0,64 l, u druhé

soupravy 0, 94 l, s tím, že obě soupravy prováděly

sklizeň senáže ze stejných pozemků.

Další úspory představují mzdy, opotřebení

pneumatik, prodloužení intervalu servisních

údržeb traktoru atd. Nejvýznamnější úspora

spočívala v PHM a maximální využití mzdy obsluhy.

Rychlost sklizně a průběh počasí mívají

mnohdy zásadní vlivy na kvalitu výsledného

produktu – mléka.

„Po mnohaletých zkušenostech se senážními

vozy víme, že vyrobit kvalitní travní

senáž je záležitostí hodin. Je samozřejmostí,

že celá technologická linka musí být výkonově

sladěna,“ je přesvědčen Miroslav Němec.

„V letošním roce byla souprava FENDT 926

s vozem JUMBO 10 000 L využita také na

sklizeň slámy. Ušetřili jsme tím jeden střední

traktor o výkonu 180 koní a mohli jsme ho

využít na odvoz obilí. Investice do nového

vozu se nám určitě vyplatila s věřím, že se

nám vynaložené náklady vrátí.“


14

ZKUŠENOSTI Z PRAXE

Stroje Pöttinger nás príjemne prekvapili

V nadmorskej výške od 560 do 1000 metrov

na výmere 1180 ha, z toho je 430 ha orná

pôda, hospodári spoločnosť AGRO – Hniezdne,

s.r.o., Stará Ľubovňa. Na ornej pôde pestujú

ďatelinoviny a zo 750 ha lúk a pasienkov zbierajú

krmoviny na senáž a seno.

„Od roku 2005 sa orientujeme na firmu

Pöttinger. Začali sme s nákupom sejacej kombinácie

VITASEM 400 vrátane rotačných brán

LION so záberom štyri metre, ďalej sme zakúpili

radličkový kyprič SYNKRO 3000 s DRILBOXOM

300 na priamu sejbu horčice, alebo zeleného

hnojenia. Od minulej sezóny máme tiež lis

VARIOPROFI 6165 LSC s variabilnou komorou

a v tohtoročnej sezóne máme na skúšku diskový

podmietač TERRADISC 4000 so záberom štyri

metre. So strojom sme maximálne spokojný

a za výhodu považujeme že nemá stredový hriadeľ.

Pôdu krásne rozdrobí a pripraví. Príjemne

nás prekvapil taktiež kyprič SYNKRO. Máme

povinnosť vždy na desiatich percentách plôch

vykonať zelené hnojenie, a tento stroj to zvládne

behom dvoch dní. Pracuje ako podmietač

i ako kyprič pre hlbšie spracovanie pôdy,“ uviedol

Ing. Ladislav Bodocký, jednateľ spoločnosti

AGRO – Hniezdne, s. r. o.

Ing. Ladislav Bodocký, konateľ spoločnosti AGRO – Hniezdne, s. r. o.

Najlepšie je sa spoliehať na vlastné sily

Poľnohospodárska prvovýroba BULLY,

s. r. o., so sídlom vo Veľkej Lomnici v okrese

Kežmarok hospodári na 1350 ha poľnohospodárskej

pôdy. Zornenie pôdy je v tomto podniku

pomerne vysoké, okolo 70 %, zbytok výmery

tvoria lúky a pasienky.

„Náš podnik je zameraný na chov hovädzieho

dobytka, so špecializáciou na produkciu

mlieka, takže kŕmne plodiny sú v rastlinnej

výrobe nosným programom. Pestujeme hlavne

obilniny, kŕmne miešanky a približne 600 ha

tvoria kŕmne plodiny, ktoré treba pokosiť, usušiť

a zakonzervovať v senážnych žľaboch. Kŕmny

program nás v podstate prinútil zamyslieť sa

nad ekonomikou výroby senáže, spôsobom

jej výroby, a to znamená či zbierať krmoviny

klasickou rezačkou a využívať nákladné automobily,

alebo traktory na odvoz hmoty. To bol

dôvod, pre ktorý sme navštívili podniky, ktoré

sa špecializujú na zber a spracovanie krmovín

a majú v tomto smere skúsenosti. Pri našom

prieskume sme nemohli prehliadnuť firmu Pöttinger,

ktorej technika sa nám zapáčila. Tak isto

spôsob jednania predajcov a tak tiež platobné

podmienky, ktoré nám vyhovovali, pretože

v poľnohospodárskej prvovýrobe sa financie

dosť ťažko vyrábajú. Dôležitá je ochota poradiť,

správe nastaviť stroje a byť pri ich uvedení do

prevádzky. Bez splnenia týchto podmienok

by sme nemohli nakupovať novú techniku

v hodnote okolo ôsmich miliónov korún,”

povedal Ing. Gejza Szuttor, konateľ spoločnosti

BULLY, s. r. o.

V spoločnosti BULLY si najskôr zabezpečili

výkonný traktor od toho sa odvíjal nákup ďalších

strojov. Od firmy Pöttinger, vlastní spoločnosť

kosačku CAT NOVA 310 T ED s kombináciou

obracača EUROHIT 61 N, zhrňovač EUROTOP

651, senážny voz EUROPROFI 5000 L, sejaciu

kombináciu VITASEM 300 a LION 3000. Podľa

vyjadrenia Ing. Szuttora, je už dnes zrejmé,

že jeden voz je pre ich výmeru krmovín málo,

aby boli sebestačný, potrebovali by mať vozy

dva. Zatiaľ si navzájom vypomáhajú s podnikmi

v blízkom okolí, ale v priebehu sezóny by bolo

lepšie spoľahnúť sa na vlastné sily.

„S krmovinárskym programom Pöttinger,

sme začali v roku 2005. Prvým strojom bola

kosačka, ktorá pokosenú hmotu naruší, načechrá,

takže lepšie preschne a môže sa senážovať.

Z dvoch riadkov urobí jeden. Je to stroj, ktorý

uľahčí zhrňovanie a obracanie a som presvedčený,

že pestovateľov v našich podmienkach má

čím zaujať,” dodal Ing. Gejza Szuttor.

Zľava konateľ spoločnosti BULLY Ing. Gejza Szuttor s traktoristom Petrom Mačakom.


ZKUŠENOSTI Z PRAXE

Poloviční náklady oproti řezačce

15

Společnost TOPAGRA, spol. s r.o., Topolná

na Uherskohradišťsku se specializuje na

chov skotu a produkci mléka. Vznikla v roce

1992 a v současné době hospodaří na 1100

ha zemědělské půdy, z toho je 60 ha trvalých

travních porostů a na orné půdě pěstují asi 60

ha vojtěšky.

„Poté, co jsme vyřešili hlavní investiční akce

pro potřeby rostlinné výroby – nákup sklízecí

mlátičky a výkonných traktorů, jsme se zaměřili

na techniku na sklizeň pícnin. S obměnou jsme

začali v roce 2004 a všechny staré stroje jsme

nahradili technikou Pöttinger. Nejdříve jsme se

jeli podívat, jak stroje pracují v jiných podnicích,

nechali jsme si je předvést a poté udělat

cenové nabídky. Rozhodli jsme se pro techniku

Pöttinger a dosavadní zkušenosti ukázaly, že to

byla dobrá volba. Také operativnost servisu je

rychlá a funkční, což byl jeden z faktorů, který

jsme při nákupu zvažovali,“ uvedl Ing. František

Vališ, jednatel a ředitel společnosti TOPAGRA,

spol. s r. o.

„První strojem od firmy Pöttinger,“ pokračoval

jednatel a mechanizátor František Hrdina,

„byl shrnovač píce EUROTOP 601, následoval

sběrací vůz EUROPROFI 3 L a dvě žací lišty

NOVACAT 305 H CRW a 306 F CRW αmotion,

obě s mačkacími válci, které se nám velmi

osvědčily zejména ve vojtěšce, protože hmota

pak lépe proschne. Výšku strniště udržují

žací lišty na optimální výšce šest centimetrů

Ing. František Vališ, jednatel a ředitel společnosti

TOPAGRA, spol. s r. o., Topolná.

Po inej značke sa zatiaľ obzerať nebudeme

„Naše družstvo PD Likavka hospodári

v okrese Ružomberok na 1600 ha, z toho je 200

ha orná pôda. Pre zabezpečenie krmovinovej

základne využívame už dve sezóny výkonnú

techniku od firmy Pöttinger na zber krmovín. Sú

to dve kosačky NOVACAT 265 H ED, zhrňovač

EUROTOP 620 A a obracač EUROHIT 61 N na

seno. Kosačky pokosia za sezónu okolo 500 ha.

Poruchovosť sme u nich nezaznamenali, všetky

stroje sa osvedčili, urýchľujú zber a sú veľmi

výkonné. Kosačka využívame s kondicionérom,

ale len pri výrobe sena, inak sú demontované,

čo je jednoduchá a rýchla záležitosť. Pokiaľ budú

stroje Pöttinger pracovať tak, ako doposiaľ,

nebudeme mať dôvod sa obzerať v krmovinárskom

programe po inej značke. Je to naša prvá

skúsenosť s inou technikov zberu krmovín, než

sme mali predtým pri klasickom zbere so starou

rezačkou. Pracovníkov v poľnohospodárstve

ubúda, s tým problémom sa však vďaka výkonnej

technike dokážeme vyrovnať a hektáre a ani

počty zvierat neznižujeme. Úsek mechanizácie

a dopravy zvládneme v dvadsiatich ľuďoch,“

uviedol Miroslav Hladký, mechanizátor a vedúci

služieb v PD Likavka.

a spolehlivě pracují i na našich svažitých

pozemcích.“

K výkonnosti a spolehlivosti strojů Pöttinger

nemají v tomto podniku žádné připomínky.

Pracují v agregaci především s traktorem Fendt

o výkonu motoru 165 koní, který má přední

vývodovou hřídel, takže je vhodný i pro kosení

porostů přední žací lištou.

„Sklizeň pícnin s technikou Pöttinger je

nesrovnatelná se starými stroji. Rozhodli jsme

se určitě dobře,“ je přesvědčen mechanizátor.

„Jediným problémem je, že při souběhu prací

nestíháme, protože Fendt pracuje s žacími lištami

a také s vozem, takže jede v prodloužených

směnách a co si ten den poseče musí ještě

posbírat vozem. U sběracího vozu je jiný charakter

řezanky, což vyžaduje pečlivější přístup

na silážním žlabu.“

A jak vychází sklizeň pícnin s technikou

Pöttinger ekonomicky? V první seči vojtěšky

sklizené v kombinaci vůz a řezačka bylo celkem

svezeno 660 tun hmoty. Ve společnosti

TOPAGRA spočítali, že kdyby píci svážel jen

vůz, spotřeba by se pohybovala kolem 615 litrů

nafty plus mzdové náklady na jednoho člověka.

U řezačky vyšla spotřeba 1250 litrů nafty

a k tomu mzdové náklady pro čtyři pracovníky.

V případě linky se sběracím vozem Pöttinger

představuje úspora padesát procent nákladů

oproti řezačce. Na 1 q hmoty vychází v případě

vozu průměrná spotřeba na 0,093 litru nafty

a u řezačky na 0,187 litru nafty.

Tím byla zodpovězena otázka u vojtěšky.

Vůz sklízel ale také slámu a seno. Slámy je

v tomto podniku potřeba hodně, protože mají

stelivové provozy. V agregaci s traktorem

Fendt posbíral vůz Pöttinger polovinu výměry

sám, než co dříve sbíraly tři staré vozy. Vůz

svážel také seno, asi ze 60 ha z jedné seče.

Z dostupnějších porostů šla část píce na senáž

a přidávala se k vojtěšce.

Zľava mechanizátor a vedúci služieb Miroslav Hladký s obsluhou kosačky NOVACAT 265 H ED s demontovaným

lamač pro úpravu pokosené píce.


Anketa

Jaká je adresa internetových stránek firmy Pöttinger?

Kolik strojů dodal Pöttinger v hospodářském roce 2006/7 na náš trh?

Jaká je rozloha nového závodu ve Vodňanech?

Jaký je objem ložného prostoru vozu JUMBO 10 000 L?

Které novinky byste přivítali v sortimentu firmy Pöttinger?

Firma: .................................................................................................................................

Zástupce: .................................................................................................................................

Ulice: .................................................................................................................................

PSČ, místo: .................................................................................................................................

Vyplněný anketní lístek zašlete prosím na adresu:

A. Pöttinger, spol. s r.o., Dominikánské náměstí 4/5, 602 00 Brno

Losování anketních lístků o propagační předměty v hodnotě 3000 Kč proběhne 30. 11. 2007.

Minulou cenu vyhrál pan Václav Kollert, Suchý Důl, okres Náchod

Obchodní zastoupení výrobního závodu

pro Českou a Slovenskou republiku

Ing. Zdeněk Bílý

Tel.: +420 602 711 900

E-mail: pottinger@pottinger.cz

Servisní zastoupení výrobního závodu

pro Českou republiku

Josef Vlach

Tel.: +420 602 702 681

E-mail: vlach@pottinger.cz

Obchodní zastoupení výrobního závodu

pro Slovenskou republiku

Juraj Kandera

Tel.: +421 918 520 426

E-mail: kandera@pottinger.sk

Servisní zastoupení výrobního závodu

pro Slovenskou republiku

Ondrej Jendrušák

Tel.: +421 905 411 943

E-mail: jendrusak@pottinger.cz

Dovozní zastoupení pro Českou republiku

Agrozet České Budějovice, a.s.

www.agrozet.com

SOME Jindřichův Hradec, s.r.o.

www.somejh.cz

Dovozní zastoupení pro Slovenskou

republiku

Agrotradegroup, spol. s r.o., Rožňava

www.agrotradegroup.sk

SOME Slovakia, s.r.o., Holíč

www.somejh.cz

Navštivte nás na našich internetových stránkách

a vyberte si z nabídky strojů nebo reklamních předmětů

www.pottinger.cz

Magazín PÖTTINGER News

vydává Ing. Jiřina Šírková

www.zemedelskykalendar.cz

číslo 2/2007 dáno do tisku 11. 9. 2007

MK ČR E 17511

More magazines by this user
Similar magazines