AMETIJUHEND

polvamaa.ee

AMETIJUHEND

KINNITATUD

Põlva maavanema

.03.2009

korraldusega nr 1.4-1/

AMETIJUHEND

1.1 Üldandmed

1.1 Ametinimetus 1.2 Struktuuriüksus

Jurist - peaspetsialist

Kantselei

1.3 Tegevusvaldkond

Õigusalane teenindamine ja personalitöö

2. Struktuur

2.1 Vahetu juht 2.2 Kes asendab 2.3 Keda asendab

maasekretär maasekretär maasekretäri

3. Töö kirjeldus

3.1 Eesmärk

Kindlustada maavalitsuse osakonnad ja hallatavad asutused õigusalase teenindamise ning

teenistus-ja töösuhete seaduspärase korraldamise ja arvestuse pidamisega

3.2 Juhindub

Põhiseadusest, seadusest ja teistest õigusaktidest, kantselei põhimäärusest, maavanema

korraldustest ja käesolevast ametijuhendist

3.3 Põhiülesanded 3.4 Töö tulemused

1. Maavanema ja maavalitsuse esindamine Maavanem ja maavalitsus on esindatud

kohtus

kohtuvaidlustes

2. Maavanema korralduste ja maavalitsuse poolt Maavanema korraldused ja sõlmitavad lepingud

sõlmitavate lepingute läbivaatamine ja on õiguspärased

kooskõlastamine

3. Maavalitsuse sisemist töökorraldust

reguleerivate üksikaktide ja haldusdokumentide

eelnõude (asjaajamiskord, sisekorraeeskiri jmt)

väljatöötamine, muutmine ja täiendamine

4. Maavalitsuse struktuuriüksuste ja hallatavate

asutuste õigusalane teenindamine

5. Riigivara valitsemisega seonduvate tehingute

ettevalmistamine ja vormistamine (riigivara

kasutusse andmine, võõrandamine)

6. Kodanike avalduste ja kaebuste lahendamine

ning teabenõuetele vastamine vastavalt

maavanema või maasekretäri resolutsioonile

7. ÕVVTK Põlva maakonnakomisjoni sekretäri

ülesannete täitmine

Maavalitsuse tööd korraldavad üldised juhendid

välja töötatud ja vastavuses seadusandlusega,

osakondadele tagatud õigusabi

Õigusalane konsultatsioon antud ja tulemuslik

Riigivara võõrandamise komisjoni töö ja

riigivaraga seonduvad tehingud õiguspärased

Kodanike avaldustele vastatud ja maavalitsusele

pandud ülesannete piires on tagatud kodanike

vastuvõtt ning neile juriidilise konsultatsiooni

andmine

Komisjoni istungid seaduspäraselt läbiviidud ja

otsused vastu võetud, vajadusel on kohtus

esindatud


8. Maavanema järelevalve teostamine Maavanema üldjärelevalve (VVS alusel) on läbi

viidud õiguspäraselt ja osakondadele

valdkonnapõhise järelevalve läbiviimisel

õigusalane konsultatsioon tagatud

9. Maavalitsuse teenistujate personaliarvestuse Nõuetekohane personaliarvestus (sh aruanded)

korraldamine

10. Personalialaste, puhkuste,

teenistuslähetuste, ergutuste ja

distsiplinaarkaristuste määramise kohta

korralduste eelnõude koostamine

11. Ametnike teenistuslehtede vormistamine,

hoidmine ja säilitamine ning arvestuse pidamine

ametnike teenistusstaaži kohta, tööraamatute

hoidmine ja säilitamine

12. Maavalitsuse abiteenistujate ja hallatavate

asutuse juhtide töölepingute vormistamine,

hoidmine ja säilitamine

13. Ametnike atesteerimisega seonduvate

dokumentide ettevalmistamine, iga-aastaste

arenguvestluste ajakava koostamine ning

vestluste üle arvestuse pidamine,

atesteerimislehtede korrastamine ja registri

pidamine.

14. Uute ametnike teenistusse võtmisel

maavalitsuse sisekorraeeskirjade,

asjaajamiskorra jmt tutvustamine, ametnike

teenistussuhete lõpetamisel asjaajamise

üleandmise korraldamine, asutusse praktikale

võtmise korraldamine ja selle üle arvestuse

pidamine

15. Koolitusplaani koostamine ja ametnike

pädevus- ja täiendõppe kohta arvestuse

pidamine.

16. Maavalitsus teenistujate puhkuste ajakava

koostamine

17. Ametnike majanduslike huvide

deklaratsioonide esitamise korraldamine ja

arvestuse pidamine

18. Riigiasutuste registriandmete esitamine

maavalitsuse ja hallatavate asutuste kohta

Rahandusministeeriumile

19. Maavalitsuse töökeskkonna tingimuste ja

tööohutuse tagamine

20. Teiste õigusaktidega ning maavanema ja

maasekretäri poolt antud ülesannete täitmine

3.5 Õigused 3.5.1 Piirid

1. Saada teenistusülesannete täitmiseks

vajalikku informatsiooni maavalitsuse

struktuuriüksustelt, omavalitsusüksustelt ja

maavalitsuse hallatavatelt asutustelt

2. Saada teenistuseks vajalikku ametialast

täiendkoolitust

on tagatud ja õigeaegselt esitatud

Personaliga seonduvad korraldused on esitatud

õigeaegselt, vormistatud ja teavitatud asjaosalisi

nõuetekohaselt

Teenistuslehed, isikukaardid ja tööraamatud on

nõuetekohaselt täidetud ja hoitud

Töölepingud on seaduspärased ja nende üle

arvestus nõuetekohaselt peetud

Vastavalt ametnike atesteerimiskorrale nõutud

Dokumendivormid on ettevalmistatud, vestluste

ja atesteerimiste kohta on arvestus peetud,

atesteerimiskomisjoni töö ja dokumentatsioon

korraldatud

Ametnikud on kursis asutuse sisekorra,

asjaajamise jmt, teenistusest lahkumisel on

ametniku asjaajamine üle antud

struktuuriüksuse juhile, praktikant on kursis

asutuse praktikale võtmise korraga jm sisemist

töökorraldust reguleerivate dokumentidega

Koolitusplaan on koostöös struktuuriüksuste

juhtidega õigeaegselt koostatud, koolitustel

osalenud ametnike koolitused on kaardistatud

elektroonilisse andmebaasi.

Koostöös struktuuriüksuste juhtide on puhkuste

ajakava õigeaegselt koostatud

Deklaratsioonid on õigeaegselt esitatud,

registreeritud ja nõuetekohaselt säilitatud

Andmete õigeaegselt esitatud

Teenistujatel on nõuetekohane töökeskkond

Ühekordsed teenistusülesanded on

nõuetekohaselt täidetud

1. Vastavalt ametijuhendile ja seadusandlikele

aktidele

2. Vastavalt koolitusplaanile ja ametikohale

nõutava juriidilise kvalifikatsiooni täiendamise

vajadusele


3. Teha ettepanekuid maavanemale ja

maasekretärile õiguskeskkonna alastes

küsimustes

3. Vastavalt ametikohast tulenevatele

ülesannetele

3.6 Kohustused

Täita õigeaegselt ja kvaliteetselt teenistusülesandeid ning maavanema ja maasekretäri antud

teenistusalaseid korraldusi

Olla pidevalt kursis kehtiva seadusandlusega, millest oleneb kõigi kohustuste täitmine.

Tagada teenistusülesannete tõttu teatavaks saanud konfidentsiaalse informatsiooni ja isikuandmete

salastatus

Võtta osa planeeritud täiendkoolitusest ja töönõupidamistest

Kasutada sihipäraselt ja korrektselt oma käsutuses olevaid tehnilisi vahendeid.

3.7 Vastutus

Jurist-peaspetsialist vastutab talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse ja täpse täitmise eest, oma

pädevuse piires enda poolt väljastatud informatsiooni ja esitatud seisukohtade õigsuse ja

adekvaatsuse eest ning talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi-ärisaladuse, teiste inimeste

perekonna- ja eraellu puutuvate andmete ning muu ainult asutusesiseseks kasutamiseks määratud

informatsiooni hoidmise eest ning talle teenistuse tõttu usaldatud vara säilimise eest.

3.8 Töövahendid

Tööks vajalike vahenditega kindlustab maavalitsus

4. Kompetentsid

4.1 Haridus 4.2 Kvalifikatsioon

Kõrgharidus

Jurist

4.3 Töökogemus

Teenistus vanemametnike põhigruppi kuuluval või valitaval ametikohal riigi- või kohaliku

omavalitsuse ametiasutuses või organis või muul eri-, kutse- või ametialaselt ettevalmistust

nõudval tööl ametikoha töövaldkonnas 2 aastat

4.4 Ametialased teadmised ja oskused

Riigi põhikorra (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), kodanike õiguste ja vabaduste, avaliku

halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine; maavalitsuse

tegevusvaldkonna ja seda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine, asjaajamiskorra aluste

tundmine; teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist ning

õigussüsteemist ja selle rakendamisest, Euroopa Liidu otsustetegemise protsessi tundmine,

põhjalikud teadmised ametikoha töövaldkonnas eurointegratsiooni kontekstis; hea

suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel; eesti keele

oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;

ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus; avaliku sektori

majandustegevuse ja eelarve kujundamise põhimõtete tundmine; muud juristi ametikohal

nõutavad teadmised ja oskused vastavalt ametijuhendile

4.5 Isiksuseomadused

Algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada,

omaks võtta ja ellu viia; töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka

pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega; kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas

kohustuste täpne ja õigeaegne täitmine, vastutus oma kohustuste täitmise, selle kvaliteedi ja

tulemuslikkuse eest; intellektuaalne võimekus, sealhulgas olulise eristamise oskus ja

analüüsivõime

4. Ametniku profiil

4.1 Eriala 4.2 Haridus

Jurist

Kõrgem


4.3 Töökogemus 4.4 Arvutioskus

RSN TK ja maakonnavalitsus org. juriidilise Internet, andmebaaside kasutamine,

osakonna juhataja 12 aastat, juristina 14 aastat tekstitöötlus

4.5 Juhtimiskogemus (aastates)

12 aastat osakonna juhataja

4.6 Keelteoskus

eesti keel

saksa keel

vene keel

kõrgtasemel

Kõnes ja kirjas kesktasemel

Kõnes ja kirjas kesktasemel

4.7 Täiendavad oskused ja teadmised 4.8 Isiksuseomadused

B kategooria juhiload

Usaldusväärsus, täpsus, tolerantsus

Tööandja

Teenistuja

.03.2009 Priit Sibul .03.2009 Laine Kool

More magazines by this user
Similar magazines