AMETIJUHEND - Põlvamaa

polvamaa.ee

AMETIJUHEND - Põlvamaa

AMETIJUHEND

1.1 Üldandmed

1.1 Ametinimetus 1.2 Struktuuriüksus

Peaspetsialist

Haridus- ja sotsiaalosakond

1.3 Tegevusvaldkond

Õppenõustamisteenuse osutamine Põlvamaa Õppenõustamiskeskuses

2. Struktuur

2.1 Vahetu juht 2.2 Kes asendab 2.3 Keda asendab

Haridus- ja sotsiaalosakonna

juhataja

Õppenõustamiskeskuse

spetsialist

Õppenõustamiskeskuse

spetsialisti

2.4 Funktsionaalne juht Õppenõustamise koordinaator

3. Töö kirjeldus

3.1 Eesmärk

ESF programmist “Õppenõustamissüsteemi arendamine” tulenevate eripedagoogiliste (lapsele

sobivate tugiteenuste, võimetekohase õppekava, õppevormi, õppematerjali ja õpistrateegiate

soovitamine lähtuvalt kompleksse uuringu tulemustest) ja logopeediliste (lapse suulise ja kirjaliku

kõne loome ja mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise parandamise või arendamise võtete

soovitamine lähtuvalt kõneuuringu tulemustest) teenuste osutamine Põlvamaal

3.2 Juhindub

ESF programmist “Õppenõustamissüsteemi arendamine”, Õppenõustamise standardist ja teistest

õigusaktidest ning käesolevast ametijuhendist.

3.3 Põhiülesanded 3.4 Töö tulemused

1. Uuringute läbiviimine laste õpitaseme ja Vastavalt laekunud avaldustele on läbi viidud

õpivajaduse kindlakstegemiseks, kõneuuringute hariduslike erivajadustega (HEV) laste

ja kõneprobleemide väljaselgitamiseks. uuringud.

2. Lastevanemate ja haridusasutuste töötajate

nõustamine erivajadustega laste arendamisel, sh

kõne arendamisel ja toimetuleku toetamisel.

3. Pedagoogide nõustamine individuaalse

arengukava (IAK), individuaalse õppekava

(IÕK) koostamisel ja hindamise korraldamisel,

lapsele jõukohase õppematerjali valikul ja

erinevate õpistrateegiate võtete kasutamisel.

4. Vajadusel lapse suunamine täiendavatele

uuringutele erialaspetsialistide juurde.

5. Lasteaedade ja koolide logopeedide ja

eripedagoogide nõustamine hariduslike

erivajadustega (HEV) laste õppekasvatustegevuse

korraldamisel

6. Osalemine koostöövõrgustike töös

Õppenõustamiskeskusesse pöördunud

lastevanemad ja haridusasutuste töötajad on

nõustatud.

Pedagoogid on seoses HEV lastele soodsa

arengukeskonna kujundamisega nõustatud,

toimub alaline koostöö.

Vastavalt vajadusele on lapsed suunatud

täiendavatele uuringutele erialaspetsialistide

juurde

Lasteaedade ja koolide logopeede ja

eripedagooge nõustatakse HEV laste õppe- ja

kasvatustegevuse korraldamisel.

Võrgustikutöö toimib


7. Valdkonna-alase teavitustöö läbiviimine

8. Kirjaliku arvestuse pidamine nõustamise

kohta

9. Regulaarse suulise ja kirjaliku tagasiside

kogumine, rahuloluküsitluste läbiviimine

10. Maavanema, osakonnajuhataja ja

õppenõustamise koordinaatori poolt antud

ühekordsete teenistusülesannete täitmine

Teavitustöö on läbi viidud, kliendid on

teenusest ja võimalustest teadlikud

Vastav kord on sisse seatud

Tagasisidestus toimib

Ülesanded on täidetud korrektselt ja tähtaegselt

3.5 Õigused 3.5.1 Piirid

1. Saada teenistusülesannete täitmiseks 1. Vastavalt ametijuhendile ja seadusandlikele

vajalikku informatsiooni maakonna

aktidele

omavalitsustelt, koolidelt, kantselei

teenistujatelt, teistelt maavalitsuse osakondadelt

ja maavalitsuse poolt hallatavatelt asutustelt

2. Saada teenistuseks vajalikku eri-, kutse- ja 2. Vastavalt ametikohale nõutava

ametialast täiendkoolitust

3. Teha ettepanekuid osakonnajuhatajale või

maavanemale oma teenistusvaldkonnas töö

paremaks korraldamiseks, probleemide

lahendamiseks ja tulemuslikkuse tõstmiseks

4. Keelduda ebaseaduslike korralduste

täitmisest.

5. Saada maakonna omavalitsustelt ja koolidelt

oma tegevuseks vajalikku infot.

kvalifikatsiooni täiendamise vajadusele

3. Vastavalt ametikohale

4. Vastavalt avaliku teenistuse seadusele.

5. Lähtudes Õppe- ja Kutsenõustamise

Assotsiatsiooni (IAEVG) eetikakoodeksist.

3.6 Kohustused

1. Täita õigeaegselt ja kvaliteetselt teenistusülesandeid ning õppenõustamise koordinaatori,

osakonnajuhataja ja maavanema antud teenistusalaseid korraldusi

2. Võtta osa planeeritud täiendkoolitusest ja töönõupidamistest

3. Lähtuda ametniku eetikakoodeksit ning maavalitsuse töökorraldusest ja kehtestatud normidest

3.7 Vastutus

1. Käesoleva ametijuhendiga kindlaksmääratud kohustuste õigeaegse, täpse ja kvaliteetse täitmise

ning nõutava tulemuse saavutamise eest

2. Teenistuse tõttu teatavaks saanud juurdepääsupiirangutega informatsiooni hoidmise eest

3. Oma pädevuse piires väljastatud informatsiooni ja esitatud seisukohtade õigsuse ja adekvaatsuse

eest

4. Teenistuskohustuste täitmiseks kasutada antud varaga säästliku, otstarbeka ja heaperemeheliku

ümberkäimise eest

5. Avalikule teenistujale seadusega seatud piirangutest kinnipidamise eest

6. Käsutuses olevate dokumentide nõuetekohase menetlemise, hoidmise ja säilitamise eest.

3.8 Töövahendid

Tööks vajalike vahenditega kindlustab maavalitsus vastavalt kehtestatud korrale: ametiauto

kasutus, arvutitöökoht, kantseleitarbed jmt

4. Kompetentsid

4.1 Haridus 4.2 Kvalifikatsioon

Kõrgem

Eripedagoog, logopeed

4.3 Töökogemus

Eri-, kutse- või ametialast ettevalmistust nõudval tööl ametikoha töövaldkonnas vähemalt 2 aastat


4.4 Ametialased teadmised ja oskused

- Riigi põhikorra, kodanike õiguste ja vabaduste, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku

teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;

- maavalitsuse tegevusvaldkonna ja seda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;

asjaajamiskorra aluste tundmine;

- üldised teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist;

- hea suhtlemisoskus, oskus koostööks;

- eesti keele oskus C1 tasemel ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara

valdamisega;

- arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti-ja tabeltöötlusprogrammide ning

arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;

- lisateadmised ja oskused noortega töötamisest ja suhtlemisest

4.5 Isiksuseomadused

Algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, neid rakendada

ning töötada iseseisvalt ja initsiatiivikalt, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, täpsus ja

korrektsus, avatus, väga hea suhtlemisoskus, avatus, koostöövõime, mõistmine, loovus,

pingetaluvus,

5. Ametniku profiil

5.1 Eriala 5.2 Haridus

Eripedagoog, logopeed

Kõrgem

5.3 Töökogemus 5.4 Arvutioskus

Kooli-, meditsiini- ja rehabilitatsioonisüsteemis Arvutikasutaja oskustunnistus, ametikohal

vajalike arvutiprogrammidega töötamise oskus.

5.5 Juhtimiskogemus (aastates)

-

5.6 Keelteoskus

eesti keel

inglise keel

vene keel

Emakeel

hea

hea

5.7 Täiendavad oskused ja teadmised 5.8 Isiksuseomadused

Kogemused koolituste ja grupitööde läbiviimise Avatus, loomingulisus, erapooletus,

osas, pikaajaline nõustamiskogemus

koostöövõimelisus

Maasekretär

maavanema

ülesannetes

Ametijuhendiga

tutvunud

. .2010 Kristina Krantsman . .2010 Aivi Lusti

More magazines by this user
Similar magazines