Otvoriť katalóg - Poziadavka.sk

poziadavka.sk

Otvoriť katalóg - Poziadavka.sk

Ekologicky komp

Na‰im základn˘m materiálom je valcovaná

oceºová tyã Èahaná za studena

na ‰tandardné rozmery drôtu ìalej pouÏívaného

k v˘robe ‰irokej ‰kály produktov.

ëal‰í proces spracovania drôtu

pozostáva zo Ïíhania, ãistenia, prípravy

povrchu a následného pozinkovania

(ponorením do roztaveného kovu).

MnoÏstvo zinkového povlaku na povrchu

drôtu je prispôsobené najprísnej‰ím

medzinárodn˘m ‰pecifikáciám.

Za úãelom zv˘‰enia Ïivotnosti drôtu

môÏe byÈ oceºov˘ drôt povrchovo upraven˘

galfanom, zliatinou zinku s 5%

prímesou hliníka a ìal‰ími kovov˘mi

prímesami (Zn-5%Al-MM/mischmetal/).

ëal‰ie zv˘‰enie Ïivotnosti môÏe byÈ dosiahnuté

extrúderov˘m poplastovaním

drôtu. V prípade poplastovania je pou-

Ïit˘ drôt s ochranou galfan.

2


atibilné materiály

Gabiony

Drôt pouÏívan˘ na v˘robu gabionov je vyroben˘ z jemne popú‰Èanej

ocele a povrchovo upraven˘ hrub˘m pozinkovaním.

Gabiony su plnené kamenivom priamo na stavenisku. Vytvárajú

pruÏné, priepustné monolitické ‰truktúry ako sú oporné múry,

brehové úpravy a hrádze k zabráneniu eróznej ãinnosti.

V záujme zv˘‰enia Ïivotnosti drôtu, pouÏívaného na v˘robu

gabionov, môÏe tento byÈ povrchovo upraven˘ galfanom, zliatinou

zinku s 5% prímesou hliníka a ìal‰ími kovov˘mi prímesami.

Prípadné poplastovanie je pouÏité na zabezpeãenie ìal‰ej

ochrany v agresívnom prostredí, napr. v priemyseln˘ch oblastiach,

v agresívnych zeminách a vodách, v slanom morskom prostredí,

v‰eobecne v‰ade tam, kde je zv˘‰ené nebezpeãenstvo korózie.

Gabion je rozdelen˘ na bunky, ão v praxi znamená, Ïe

po cca 1m je delen˘ prieãkami.

V záujme zosilnenia kon‰trukcie hrany sú spevnené

drôtom s väã‰ím priemerom.

GABIONY

Rozmery

Typ siete

DæÏka L

(m)

·írka B

(m)

V˘‰ka H

(m)

Prieãky

(Poãet)

10 x 12 8 x 10 6 x 8

1,5 1 0,50 0

2 1 0,50 1

3 1 0,50 2

4 1 0,50 3

1,5 1 1 0

2 1 1 1

Hrubé

pozinkovanie

alebo galfan

Ø 2,7 mm

Ø 3,0 mm

Hrubé

pozinkovanie

alebo galfan

Ø 2,7 mm

Ø 3,0 mm

galfan

+

poplastovanie

Ø int. 2,7 mm

Ø ext. 3,7 mm

Hrubé

pozinkovanie

alebo galfan

Ø 2,7 mm

3 1 1 2

4 1 1 3

JUMBO-GABIONY

Rozmery

Typ siete

DæÏka L

(m)

·írka B

(m)

V˘‰ka H

(m)

Prieãky

(Poãet)

10 x 12 8 x 10

3 2 0,50 2

4 2 0,50 3

5 2 0,50 4

6 2 0,50 5

3 2 1 2

Hrubé

pozinkovanie

alebo galfan

Ø 2,7 mm

Ø 3,0 mm

Hrubé

pozinkovanie alebo

galfan

Ø 2,7 mm

Ø 3,0 mm

galfan

+

poplastovanie

Ø int. 2,7 mm

Ø ext. 3,7 mm

4 2 1 3

Oporné múry

a úpravy vodn˘ch

tokov gabionmi

z dvojzákrutovej siete,

plnené kamenivom,

prípadne kombinované

s rastlinami pre

realizáciu rôznych

bioinÏinierskych

technológií.

3


Ekologicky komp

Vrecové gabiony

Vrecové gabiony sú valcové ko‰e vyrobené z dvojzákrutovej drôtenej

siete typu 8x10. Vrecové gabiony sú plnené kamenivom na stavbe.

Vytvárajú tak pruÏné a priepustné kon‰trukcie, pouÏívané na

úpravu vodn˘ch tokov a rôzne záchranné práce. Vrecové gabiony

sú dodávané s oceºov˘mi v˘stuÏn˘mi drôtmi, vloÏen˘mi v procese

v˘roby. V˘stuÏné drôty umoÏÀujú uzavretie poãas in‰talácie.

Drôt pouÏívan˘ na v˘robu gabionov je vyroben˘ z jemne popú‰Èanej

ocele a povrchovo upraven˘ hrub˘m pozinkovaním.

V záujme zv˘‰enia Ïivotnosti drôtu, môÏe byÈ tento povrchovo

upraven˘ galfanom, zliatinou zinku s 5% prímesou hliníka a ìal‰ími

kovov˘mi prímesami. V záujme zv˘‰enia pevnosti kon‰trukcie majú

okrajové drôty väã‰í priemer.

Vrecové gabiony

Rozmery

Typ siete

DæÏka L

(m)

Priemer D

(m)

Objem

(m 3 ) 8 x 10

2 0,65 0,66

2 0,95 1,42

Hrubé

pozinkovanie alebo

galfan

Ø 2,7 mm

Ø 3,0 mm

galfan

+

poplastovanie

Ø int. 2,7 mm

Ø ext. 3,7 mm

Reno ® matrace

Reno ® matrace sú kon‰trukãné prvky, vyrobené z dvojzákrutovej

drôtenej siete. Sú plnené kamenivom na stavbe. Vytvárajú pruÏné

a priepustné monolitické kon‰trukcie na úpravu brehov vodn˘ch

tokov, pre ochranu svahov a pre zabránenie erózie.

Drôt pouÏívan˘ na v˘robu Reno ® matracov je z jemne popú‰Èanej

ocele a povrchovo upraven˘ hrub˘m pozinkovaním.

V záujme zv˘‰enia Ïivotnosti, je drôt pouÏívan˘ na v˘robu Reno ®

matracov povrchovo upraven˘ galfanom, t.j. zliatinou zinku s 5%

prímesou hliníka a ìal‰ími kovov˘mi prímesami.

Poplastovanie je pouÏité ak potrebujeme zv˘‰iÈ ochranu drôtu

v agresívnom prostredí, napr. v priemyseln˘ch oblastiach, v

agresívnych zeminách a vodách, v slanom morskom prostredí,

v‰eobecne v‰ade tam, kde je zv˘‰ené nebezpeãenstvo korózie.

Plastov˘ povlak má nominálnu hrúbku 0,50 mm. V záujme zosilnenia

kon‰trukcie sú hrany spevnené drôtom

s väã‰ím priemerom drôtu.

Reno ® matrace sú rozdelené

na bunky vnútorn˘mi prieãkami.

RENO ® MATRACE

Rozmery

DæÏka L ·írka B

(m)

(m)

3 2

4 2

5 2

6 2

V˘‰ka H (m)

0,17

0,23

0,30

Typ siete

6 x 8

Hrubé

pozinkovanie

alebo galfan

Ø 2,2 mm

Drôt

galfan

+

poplastovanie

Ø int. 2,2 mm

Ø ext. 3,2 mm

PruÏná úprava brehu vodného

toku realizovaná Reno ® matracmi

z dvojzákrutovej drôtenej siete.

Reno ® matrace majú veºk˘ plo‰n˘

rozmer a malú hrúbku. ZákladÀa,

boãné steny a prieãky sú za

normálnych okolností formované

z jedného panelu siete. Bioaplikácie

sú realizované kombináciou vhodnej

zeminy a rastlín s kamennou v˘plÀou.

4


atibilné materiály

Road Mesh ®

Road Mesh ® je vyrobená z dvojzákrutovej oceºovej drôtenej siete

typu 8x10.

Prieãny v˘stuÏn˘ prút je vpleten˘ do siete pribliÏne v 16 cm

vzdialenostiach. Road Mesh ® je jedineãná, biaxiálna v˘stuÏná vrstva,

pouÏívaná v kon‰trukciách vozoviek.

Road Mesh ® má trojdimenzionálnu ‰truktúru, ktorá umoÏÀuje

materiálu vozovky obaliÈ kaÏd˘ jednotliv˘ drôt, zabezpeãujúc

vzájomné spojenie. T˘m je moÏné dosiahnuÈ optimálne a okamÏité

prenesenie zaÈaÏenia z celej kon‰trukcie na v˘stuÏ.

Road Mesh ® sa pouÏíva predov‰etk˘m na opravy star˘ch a v˘stavbu

nov˘ch vozoviek, v nepriazniv˘ch podmienkach, kde tradiãné

technologické postupy sanácii a v˘stavby vozoviek nie sú vhodné.

Road Mesh ® je aplikovaná vo väã‰ine prípadov na bázu asfaltov˘ch

vrstiev krytu vozoviek, v ktor˘ch preberá Èahové napätia, zapríãinené

prítomnosÈou reflexn˘ch trhlín a dopravou.

ROAD MESH ®

Typ siete

Priemer drôtu d (mm)

SieÈ

Prieãny prút

DæÏka role

(m)

·írka role

(m)

PruÏné spevnenie vozoviek

z dvojzákrutovej drôtenej siete

s prieãne vpleten˘mi oceºov˘mi

v˘stuÏn˘mi prútmi (typ Road Mesh ® )

8 x10 2,4 4,4 25 2-4

8 x10 2,2 3,9 25 2-4

Macmat ® protierózna

v˘stuÏná rohoÏ / Biomac ®

protierózna

biodegradovateºná rohoÏ

Macmat ® R je vystuÏená georohoÏ s natavenou trojdimenzionálnou

polymérovou matricou na dvojzákrutovej oceºovej drôtenej sieti,

ktorá môÏe byÈ taktieÏ potiahnutá plastov˘m povlakom.

MACMAT ® GEOROHOÎE

Typ

Typ

polyméru

Hrúbka

(mm)

Zosilnenie

Ëahová sila

v pozdæÏnom

smere (kN/m)

RA*

12

35

RB** 12 Dvojzákrutová 43

PP

RC* • 12 drôtená sieÈ 35

RE** • 12 43

DæÏka

rohoÏe

(m)

·írka

rohoÏe

(m)

25,00 2,00

Ochrana svahov a brehov georohoÏami (typu Macmat ® ), ktoré sú

poãas v˘roby spevnené dvojzákrutovou oceºovou drôtenou sieÈou.

* s typom siete 6x8 Ø 2,2 mm • Poplastované dvojzákrutová

** s typom siete 8x10 Ø 2,7 mm drôtená sieÈ

BIOMAC ® ROHOÎ

Typ vlákna

DæÏka

rohoÏe

(m)

·írka

rohoÏe

(m)

Biomac-S (Slama)

Biomac-SC (Slama / kokosové vlákna)

Biomac-C (Kokosové vlákna)

25,00 2,00

Kladenie protieróznej biorohoÏe Biomac ® na svah.

RohoÏe s rôzne zmie‰an˘mi plne biodegradovateºn˘mi vláknami

z kokosu sú dodávané na poÏiadanie.

5


Ekologicky komp

Terramesh ® Systém

Terramesh ® Systém je modulárny stavebn˘ systém, pouÏívan˘ na

vystuÏenie a stabilizovanie svahov a vytváranie oporn˘ch múrov.

Terramesh ® Systém je vyroben˘ z dvojzákrutovej drôtenej siete.

Na v˘robu drôtu je pouÏitá jemne popú‰Èaná oceº. Oceºov˘ drôt

je povrchovo chránen˘ galfanom (zliatina zinku s 5% prímesou

hliníka a ìal‰ími kovov˘mi prímesami) a plastovou ochranou.

âelná sekcia stavebnej jednotky je spojená s horizontálnym

v˘stuÏ n˘m panelom do uceleného stavebného prvku. âelná ãasÈ

bloku je teda plnená kamenivom a tvorí gabionové ãelo, priãom

ostatná ãasÈ kon‰trukcie slúÏi na ukotvenie prvku v násype.

Terramesh ® Systém je dodávan˘ v ‰tandardn˘ch dæÏkach

a nevyÏaduje si ìal‰ie úpravy na stavbe.

TERRAMESH ® SYSTÉM

Typ siete 8 x 10

Drôt s galfanov˘m povrchom a poplastovaním, Ø int. 2,7 mm - Ø ext. 3,7 mm

DæÏka L (m) ·írka B (m) V˘‰ka H (m)

3,00 2,00 0,50 / 1,00

4,00 2,00 0,50 / 1,00

5,00 2,00 0,50 / 1,00

6,00 2,00 0,50 / 1,00

Green Terramesh ®

Green Terramesh ® je modulárny stavebn˘ systém, pouÏívan˘ pre

vystuÏenie zemn˘ch svahov a mechanické stabilizovanie násypov.

Green Terramesh ® je environmentálne akceptovateºn˘ prvok,

vytvárajúci zelen˘ svah. Tvoria ho prefabrikované stavebné jednotky

vyrobené z dvojzákrutovej drôtenej siete typu 8x10 a geosyntetickej

alebo biodegradovateºnej protieróznej vloÏky. âelo je spevnené

panelom zo zváranej siete a sklon je zabezpeãen˘ oceºov˘mi

podperami, podºa poÏadovaného uhlu sklonu ãelného bloku.

Bloky sú dodávané na stavbu s ìal‰ími 4 oceºov˘mi v˘stuÏn˘mi

podperami, ktoré sa in‰talujú na mieste.

Základná ãasÈ bloku Green Terramesh ® je vyrobená z dvojzákrutovej

siete, hrubo galvanizovanej galfanom (Zn-AI5%-MM) a poplastovaním.

Green Terramesh ® rozdeºujeme na dva typy: „vodn˘ typ“ s

polypropylénovou ãelnou rohoÏou a „zemn˘ typ“ s ãelnou rohoÏou,

vyrobenou z biodegradovateºnej textílie. Trojuholníkové oceºové

podpery priemeru 8 mm zabezpeãujú poÏadovan˘ sklon ãela.

GREEN TERAMESH ® - ZEMN¯* ALEBO VODN¯ TYP**

Drôt povrchovo chránen˘ galfanom a poplastovaním

Typ podºa priemeru drôtu (mm) DæÏka L (m) ·írka B (m) V˘‰ka H (m)

Odºahãen˘ typ

Ø int. 2,2 Ø ext. 3,2

·tandardn˘ typ

Ø int. 2,7 Ø ext. 3,7

2 / 2,5 / 3 / 4

3 / 4 / 5 / 6

2,00 / 3,00 0,58 / 0,73

* ·tandardn˘ sklon predného ãela: 65°

** ·tandardn˘ sklon predného ãela: 45° a 65°

Separaãná funkcia zabezpeãená biorohoÏou z kokosov˘ch vlákien (zemn˘ typ) alebo georohoÏou z polypropylénu (vodn˘ typ)

6


atibilné materiály

Ochranné siete proti padaniu skál

Ochranné siete sa pouÏívajú na zabránenie padania skál alebo

skaln˘ch úlomkov na cesty alebo Ïelezniãné trate. Drôt pouÏívan˘

na v˘robu siete je vyroben˘ z jemne popú‰Èanej ocele a povrchovo

upraven˘ hrub˘m pozinkovaním.

Za úãelom zv˘‰enia Ïivotnosti drôtu je moÏné podobne ako pri

v˘robe gabiónov pouÏit povrchovú úpravu galfanom, t.j. zliatinou

zinku s 5% prímesou hliníka a ìal‰ími kovov˘mi prímesami.

SieÈ je po okrajoch vystuÏená drôtom s väã‰ím priemerom. Vlastnosti

pletiva z dvojzákrutového drôtu spôsobujú, Ïe pletivo odoláva

celkovému poru‰eniu aj pri lokálnom pretrhnutí drôtu, spôsobeného

padajúcimi kameÀmi.

OCHRANNÉ SIETE

Rozmery

Typ siete

DæÏka role

(m)

V˘‰ka role

(m)

8 x 10 6 x 8

Hrubé

galfan

Hrubé

galfan

Ochranné siete vyrobené

z dvojzákrutového drôtu, beÏne

pouÏívané v kombinácii s oceºov˘mi

lanami a oceºov˘mi kotvami.

25

50

100

2 - 4

pozinkovanie

alebo

galfan

Ø 2,7 mm

Ø 3,0 mm

+

poplastovanie

Ø int. 2,7 mm

Ø ext. 3,7 mm

pozinkovanie

alebo

galfan

Ø 2,2 mm

Ø 2,7 mm

+

poplastovanie

Ø int. 2,2 mm

Ø ext. 3,2 mm

7


Ekologicky komp

GawacWin

Program GawacWin bol vyvinut˘ pre potreby projektantov,

ktor˘m poskytuje r˘chlu a spoºahlivú cestu pre anal˘zu a verifikáciu

návrhu gravitaãn˘ch gabionov˘ch kon‰trukcií v prostredí operaãného

systému Windows. Vnútorná databáza programu obsahuje

mechanické vlastnosti gabionov, vyrában˘ch v Maccaferri Group.

MacStars 2000

Program MacStars 2000 poskytuje projektantom spoºahlivú

cestu pre v˘poãet korektnej stabilitnej anal˘zy vystuÏen˘ch múrov

a svahov. Program pouÏíva pre v˘poãet metódu medznej rovnováhy

(podºa Bishopa a Janbu).

8


atibilné materiály

Macra 1 Ochrana brehov

Program vykonáva stabilitné anal˘zy v prieãnych rezoch vodného

toku, kde berie do úvahy prúdenie a overuje hydraulickú stabilitu

rôznych typov ochrany brehov. Pri v˘poãte berie program do úvahy

dovolené ‰mykové pevnosti a koeficienty drsnosti materiálov.

Program pracuje v prostredí operaãného systému Windows.

Macra 2 Hrádze

Program bol vyvinut˘ pre poskytnutie r˘chleho a úãinného

nástroja pre inÏinierov, pri stanovovaní hydraulickej a statickej

anal˘zy rôznych typov gabionov˘ch prehradení. Program pracuje

v prostredí operaãného systému Windows.

9


Ekologicky komp

Terramesh ® Systém

Úsek Tunel Sveti Rok – Maslenica na diaºnici Zagreb – Split

v Chorvátsku sa nachádza v zloÏitom horskom teréne. Na tomto

15 km dlhom úseku klesá niveleta z 510 m n.m. na 90 m n.m. Úsek

zah⁄Àa 3 tunely a 4 viadukty. Terén je tu veºmi strm˘, v troch úsekoch

dokonca dosahujú zárezy v˘‰ku 50 m na jednej strane, zatiaº ão

druhá strana diaºnice je v násype. V dvoch ãastiach, kde bola potreba

vybudovania násypu, dosahoval sklon terénu 32° (1:1.6) a nebolo

moÏné vybudovaÈ násyp v prirodzenom sklone. V t˘chto miestach

sa projektanti rozhodli rie‰iÈ problém budovania násypu na strmom

teréne pomocou vystuÏenia. Ako kon‰trukãn˘ v˘stuÏny prvok bol

zvolen˘ Terramesh ® Systém, ktor˘ sa skladá z gabionového ko‰a,

ktor˘ je spojen˘ s v˘stuÏn˘m panelom. DæÏky vystuÏenia boli dané

stabilitnou anal˘zou a sú dokumentované obrázkom.

10


atibilné materiály

Aplikácia Green Terramesh ® – roz‰írenie komunikácie, krídlo mosta,

BoÏkov, âeská republika

Kombinácia Green Terramesh ® a gabionov˘ múr,

Bratislava, Slovenská Republika

Úprava toku s pouÏitím gabionov,

Detva, Slovenská Republika

Roz‰írenie komunikácie pouÏitím

oporného múra z gabionov

(galfan a PVC),

Bytãa, Slovenská republika.

11


Profil spločnosti

Officine Maccaferri

Krátko po svojom založení v roku 1879 sa spoločnosť Officine

Maccaferri stala celosvetovo známa vďaka rozvoju a vývoju technológií

v oblasti kontroly erózie a vystužených konštrukcií. S postupom času sa

spoločnosť inovovala a rozvinula natoľko, že je dne spoľahlivým partnerom

pre komplexné enviromentálne a inžinierske staviteľstvo.

Technologické inovácie sú výsledkom nepretržitého nasadenia, ktoré

spolu so skúsenosťami a technickým know-how umožnili skupine Maccaferri

dosiahnuť vysokú úroveň výkonnosti. Našimi všestrannými

riešeniami sa snažíme plniť špecifické požiadavky našich zákazníkov

a zároveň zachovať trvalo udržateľnú rovnováhu životného prostredia.

Poradenstvo a partnerstvo

Spoločnosť Maccaferri ponúka svojim zákazníkom skutočné partnerstvo,

ktoré presahuje rámec iba prostej dodávky výrobkov. Maccaferri

je partner, ktorý pracuje so svojim zákazníkom od úplného začiatku.

Spoločnosť je spoľahlivým partnerom vďaka svojmu rozsiahlemu portfóliu

produktov vysokej kvality.

Naše všestranné riešenia, ktoré sú prispôsobené miestnej situácii, ako

aj naše technické know-how, zdokonaľujeme každým projektom pri

spolupôsobení viacerých faktorov (výrobok, skúsenosť a inovatívny prístup).

Spoločnosť Maccaferri sa zaoberá každým projektom samostatne s cieľom

identifikovať, vyriešiť a uspokojiť všetky aktuálne potreby zákazníka.

Takýto prístup nám prináša benefity, ktoré sa zhodnocujú až

s časovým odstupom.

Organizačná štruktúra

Maccaferri skúma, navrhuje a vyvíja nové riešenia pre výstavbu, eróznu

ochranu a stabilizáciu zemín vo viac ako 100 krajinách sveta. Naša

organizačná štruktúra bola navrhnutá tak, aby spĺňala globálne i lokálne

podmienky. Tvoria ju dcérske spoločnosti, ktoré ponúkajú produkty

a riešenia po celom svete, čo umožňuje spoločnosti byť flexibilnejšou,

rozptýlenejšou a efektívnejšou na neustále meniacom sa trhu.

Spoločnosť Maccaferri je prítomná všade vo svete, čo jej umožňuje prostredníctvom

riešenia problémových situácií nachádzať a zavádzať nové

know-how, a tým zavádzať inovácie do doterajších riešení existujúcich

na trhu. Rovnaký cieľ má tak materská spoločnosť v Taliansku, ako aj

jej európske dcérske spoločnosti. Spoločnosť rozvíja svoje aktivity na

piatich kontinentoch prostredníctvom viac ako 60-tich pobočiek. Tam,

kde spoločnosť nemá priame zastúpenie, pôsobí prostredníctvom siete

distribútorov na všetkých kontinentoch, a tak trh nepriamo sleduje.

ANY REPRODUCTION, INCLUDING PHOTOCOPY, FILM AND MICROFILM, IS FORBIDDEN. ALL RIGHTS RESERVED WORLDWIDE.

Obchodno – technická kancelária Bratislava:

Kopčianska 15, 851 01 Bratislava

Tel.: +421 2 20 24 00 56, Fax.: +421 2 20 24 00 60

office@maccaferri.sk

www.maccaferri.sk

More magazines by this user
Similar magazines