FEU MHMP - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

FEU MHMP - Fondy EU v Praze

2.3 Druh zakázky

Veřejná zakázka na služby.

2.4 Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná cena je max. ve výši 1 000 000 Kč bez DPH.

2.5 Zadávací lhůta

Ve smyslu § 43 ZVZ stanoví zadavatel závaznou zadávací lhůtu, tj. lhůtu, po kterou je uchazeč vázán

svojí nabídkou, na 90 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

2.6 Popis předmětu zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování Evaluace realizace OPPK, která je rozdělená do 4

okruhů. Přičemž uchazeč podává nabídku do všech okruhů současně – nelze podat nabídku pouze

na zpracování 1 okruhu.

Evaluace musí být zpracována v souladu s Grafickým manuálem značek a jednotného vizuálního

stylu OPPK, který je k dispozici na internetových stránkách www.oppk.cz v sekci dokumenty.

Specifikace předmětu zakázky dle § 47 ZVZ a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 2195/2002, ve znění nařízení Komise č. 2151/2003 (Common Procurement Vocabulary):

CPV hlavního předmětu

veřejné zakázky

79419000-4 Hodnotící poradenské služby

1. část – Evaluace věcného a finančního pokroku v realizaci OPPK – vyhodnocení pokroku

v realizaci intervencí, naplňování monitorovacích indikátorů a plnění cílů OPPK

Zpracování Evaluace finančního a věcného pokroku v realizaci OPPK vyplývá z ročního Evaluačního

plánu OPPK, který stanoví předmět a průběh evaluace, klíčové otázky a popis výstupu evaluace.

Předmětem vyhodnocení bude finanční a věcný pokrok v realizaci OPPK. Budou identifikovány hlavní

problémy v oblasti finančního a věcného pokroku OPPK, analyzovány jejich příčiny, navržena

realizovatelná opatření k eliminaci problémů ve finančním a věcném pokroku, včetně případných

realokací a zhodnocení stávající indikátorové soustavy, její vypovídající schopnosti, návrhy na

zkvalitnění indikátorů. Evaluace bude odpovídat na následující klíčové otázky:

a) Směřují podpořené projekty (aktivity) k naplnění plánovaných cílových hodnot indikátorů

OPPK?

b) Je vývoj čerpání finančních prostředků v rámci programu OPPK v souladu s plněním pravidla

n+3?

c) Existují problémové oblasti v čerpání finančních prostředků z OPPK (např. plnění kategorií

výdajů v rámci earmarkingu)?

d) Jsou realokované finanční prostředky čerpány dle předpokladů?

Ad a) V případě, že některé hodnoty indikátorů nebudou plněny, musí být uvedeny příčiny a

zdůvodnění neplnění stanovených hodnot. Pokud z evaluace (ze sběru dat a údajů) vzejde, že

některé hodnoty tzv. „povinných indikátorů“, tj. indikátorů, které jsou uvedeny v Programovém

dokumentu OPPK, nejsou plněny z 20 a více procent, bude zdůvodnění neplnění stanovených

cílových hodnot podloženo terénním šetřením na reprezentativním vzorku projektů. U rizikových

indikátorů (tj. v případě, že cílová hodnota indikátoru je plněna „závazkem příjemců“ z 50 a více

3 / 14

More magazines by this user
Similar magazines