FEU MHMP - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

FEU MHMP - Fondy EU v Praze

procent) bude ujištění o splnění stanovené cílové hodnoty indikátoru podložené terénním šetření na

reprezentativním vzorku projektů. V případě rizika nenaplnění sledovaných cílových hodnot indikátorů

obsažených v Programovém dokumentu OPPK, navrhne evaluátor nápravná opatření vedoucí k co

nejvyššímu plnění hodnot indikátorů.

Ad b) Čerpání finančních prostředků na úrovni jednotlivých prioritních os bude popsáno v detailu jak

po prioritních osách, tak i po jednotlivých oblastech podpory.

Ad c) V případě, že existují problémové oblasti v čerpání OPPK, požadujeme uvést konkrétní důvody

a příčiny nečerpání a nápravná opatření.

Ad d) V případě, že realokované finanční prostředky nebudou čerpány dle předpokladů, bude

uvedeno, zda existuje riziko nevyčerpání a návrh dalšího postupu a nápravných opatření.

2. část – Návrh zaměření podpory pro další výzvy v oblasti podpory 3.1 a 3.3 OPPK

Předmětem evaluace bude návrh zacílení následující výzvy k předkládání projektů v oblasti podpory

3.1 a 3.3 OPPK s ohledem na současný stav realizace OPPK (stav čerpání a naplňování indikátorů

OPPK) a s přihlédnutím na aktuální potřeby hlavního města Prahy. Evaluace bude odpovídat na

následující klíčové otázky:

a) Na jaké aktivity/typy podporovaných projektů by měla být zaměřena další výzva?

b) Kteří příjemci by měli být podporováni v rámci další výzvy?

c) Jaké další specifické podmínky stanovit pro další výzvy?

Výstupy musí být dostatečně podloženy a zdůvodněny.

Ve zpracovatelském týmu pro tuto část evaluace zadavatel požaduje součinnost (spoluúčast)

experta/odborníka na vědu a výzkum a experta/odborníka v oblasti malých a středních podniků.

3. část – Zhodnocení relevance cílů OPPK ve vazbě na aktuální potřeby Prahy (vazba na rok

2014+)

Předmětem evaluace bude zhodnocení plnění stanovených cílů OPPK na základě dosud schválených

a realizovaných projektů OPPK a posouzení jejich vazby a souladu s aktuálními potřebami Prahy pro

další programové období. Evaluace bude odpovídat na následující klíčové otázky:

a) Došlo při realizaci OPPK k naplnění stanovených cílů na úrovni programu, prioritních os i

oblastí podpory?

b) Jsou cíle OPPK relevantní i pro další programové období?

Výstupy musí být dostatečně podloženy a zdůvodněny.

4. část – Zhodnocení efektivity čerpání prioritní osy 4 OPPK „Technická pomoc“

Předmětem evaluace bude zhodnocení využívání finančních prostředků určených na projekty/aktivity

v prioritní ose 4 OPPK. Budou identifikovány hlavní problémy v oblasti finančního a věcného pokroku

OPPK, analyzovány jejich příčiny a navržena opatření k eliminaci případných problémů. Evaluace

bude odpovídat na následující klíčové otázky:

a) Směřují podpořené projekty (aktivity) k naplnění plánovaných cílových hodnot indikátorů a

cílů prioritní osy 4 OPPK?

b) Je alokace prioritní osy 4 čerpána v souladu s pravidlem n+3?

c) Existují problémové oblasti v prioritní ose 4 OPPK? V případě, že existují problémové oblasti,

požadujeme uvést konkrétní důvody a příčiny nečerpání a nápravná opatření.

Výstupy musí být dostatečně podloženy a zdůvodněny.

2.7 Doba a místo plnění zakázky

S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva. Předpokládané zahájení plnění smlouvy je

neprodleně po podpisu smlouvy.

4 / 14

More magazines by this user
Similar magazines