Zadávací dokumentace - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

Zadávací dokumentace - Fondy EU v Praze

ZADAVATEL:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem Mariánské nám. 2,

110 01 Praha 1

IČ: 00064581

DIČ:CZ00064581

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

zástupce zadavatele v zadávacím řízení podle ust.

§ 151 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

v platném znění (dále jen „ZVZ“):

LFA 2020 advokáti s.r.o.

se sídlem Blanická 28/1008, 120 00 Praha 2

tel.: 222 232 950, 222 233 092,

fax: 222 232 953

ZADÁVACÍ

DOKUMENTACE

otevřeného řízení podle ust. § 44 a násl. ZVZ

podlimitní veřejné zakázky na služby

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH

PRACOVNÍKŮ VOŠ V OBLASTI

SPECIFICKÝCH KOMPETENCÍ

OBSAH:

1. Identifikační údaje zadavatele ........................................................................... 2

2. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH ....................................................... 2

3. Předmět veřejné zakázky .................................................................................. 2

4. Místo a doba plnění veřejné zakázky ................................................................ 5

5. Požadavky na kvalifikaci ................................................................................... 5

6. Subdodavatelé .................................................................................................. 5

7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny .......................................... 5

8. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny ........................... 9

9. Platební, obchodní a jiné podmínky .................................................................. 9

10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky ................................................ 9

11. Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám ....................... 13

12. Podání nabídky ............................................................................................... 13

13. Lhůta pro podání nabídek ............................................................................... 15

14. Místo a doba otevírání obálek ......................................................................... 15

15. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií ..................................... 15

16. Ochrana důvěrných informací ......................................................................... 17

17. Výhrady zadavatele ........................................................................................ 17

18. Přílohy zadávací dokumentace ....................................................................... 20

strana 1 z 18

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Zadávací dokumentace

1. Identifikační údaje zadavatele

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 11001 Praha 1,

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Kontaktní osoba určená zadavatelem:

Při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením je zadavatel

zastupován v souladu s ust. § 151 ZVZ jinou osobou, a to společností LFA 2020

advokáti s.r.o. se sídlem Blanická 28/1008, 120 00 Praha 2 (dále jen “zástupce

zadavatele“). Zájemci resp. uchazeči kontaktují zástupce zadavatele ve věci

zadávacího řízení prostřednictvím JUDr. Renaty Scholzové, tel. +420 222 232 950,

+ 420 222 233 092, fax: +420 222 232 953, mail tenders@lfa2020.cz nebo jiných

osob, které zástupce zadavatele oznámí.

Zástupci zadavatele nebylo uděleno v zadávacím řízení zmocnění k zadání veřejné

zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnější

nabídky, zrušení zadávacího řízení či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek.

Ustanovením zástupce zadavatele není dotčena odpovědnost zadavatele za

dodržování zákona.

2. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH

Předpokládaná hodnota zadávané veřejné zakázky činí 3 821 600 Kč bez daně z

přidané hodnoty.

3. Předmět veřejné zakázky

Zadávaná veřejná zakázka je součástí projektu zadavatele „Další vzdělávání

pedagogických pracovníků VOŠ v oblasti specifických kompetencí“, k jehož

financování lze využít finanční podporu z prostředků z Evropského sociálního fondu,

a to prostřednictvím Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA). Celkovým

výstupem projektu zadavatele je realizace dalšího vzdělávání pedagogických

pracovníků zaměřeného na oblast specifických kompetencí. Projektu zadavatele se

zúčastní celkem 190 pedagogických pracovníků vyšších odborných škol na území

hlavního města Prahy.

Celkovým cílem projektu zadavatele je podpořit zavádění nových metod a forem

práce do výuky vyšších odborných škol na území hlavního města Prahy.

Specifickým (konkrétním) cílem projektu zadavatele je realizace programu dalšího

vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných škol, který prohloubí

kvalifikaci pedagogů v oblasti "akademických dovedností" a přiblíží tak výuku na

vyšších odborných školách výuce na vysokých školách, a to konkrétně v těchto

znalostech a dovednostech:

- vedení a hodnocení absolventské práce

- práce se zdrojovou literaturou

- výzkumné metody

strana 2 z 18

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Zadávací dokumentace

- prezentační dovednosti

- tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů

- mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele.

Další specifický cíl bude naplněn prostřednictvím realizace vzdělávacího kurzu

zaměřeného na fungování informačního systému v organizaci výuky na vyšších

odborných školách, který je určen vedoucím pedagogickým pracovníkům vyšších

odborných škol na území hl. m. Prahy.

Pro zvnitřnění znalostí (pro usnadnění využívání získaných znalostí v praxi) a pro

ověření získaných dovedností budou organizovány tematické workshopy.

Souhrnné informace o projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ

v oblasti specifických kompetencí“ (cíle, klíčové aktivity, jejich výstupy a další

základní informace) jsou uvedeny v příloze č. 4 této zadávací dokumentace

Požadavky na vzdělávací program a související služby.

Předmětem zadávané veřejné zakázky je:

vytvoření a realizace programu vzdělávání (realizace kurzů a workshopů) pro celkem

190 pedagogických pracovníků VOŠ (v přepočtu podle účasti 490 kurzoosob).

Jde o vzdělávání, které proběhne na území hlavního města Prahy a bude zaměřeno

na prohloubení specifických kompetencí uvedených v této smlouvě.

Předmětem zadávané veřejné zakázky je poskytnutí v této zadávací dokumentaci a

jejích přílohách popsaných služeb a dodávek, zejm.:

a) zajištění vzdělávacích kurzů v těchto 6 oblastech/tématech:

vedení a hodnocení absolventské práce

práce se zdrojovou literaturou

výzkumné metody

prezentační dovednosti

tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí

studentů

mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele.

Podrobný povinný obsah každého z tematických kurzů, jejich délka a rozvržení do

lekcí, metody vzdělávání, způsob ověření získaných znalostí a podmínky pro

získání osvědčení jsou uvedeny v příloze č. 4 této zadávací dokumentace

(Požadavky na vzdělávací program a související služby).

Každý z tematických kurzů proběhne pětkrát (v pěti bězích, každý běh vždy

jedenkrát za semestr).

Tematických kurzů se zúčastní v jednom semestru 60 pedagogických pracovníků

VOŠ.

Každý z tematických kurzů bude akreditován MŠMT a bude mít prezenční formu.

Součástí plnění dodavatele je:

- zajištění prostor pro výuku a organizační zajištění lekcí, zajištění certifikace

absolventů,

- dodávka 6 typů metodických příruček (zvlášť pro každý tematický kurz). Každá

příručka musí mít rozsah 40 normostran A4. Každý typ příručky dodavatel pořizuje

v listinné podobě, a to v 70 kusech. Příručky dodavatel pořizuje rovněž v jejich

elektronické podobě,

strana 3 z 18

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Zadávací dokumentace

- ISBN 1 , (dodavatel zajistí zaevidování každé z 6 typů metodických příruček

zvlášť),

- odborné a jazykové korektury textů,

a veškerá další související plnění, pakliže nejsou podle této zadávací

dokumentace předmětem samostatného ocenění;

b) zajištění vzdělávacího kurzu v oblasti fungování informačního systému v

organizaci výuky na VOŠ.

Podrobný povinný obsah kurzu, jeho délka a rozvržení do lekcí, metody

vzdělávání, způsob ověření získaných znalostí a podmínky pro získání osvědčení

jsou uvedeny v příloze č. 4 této zadávací dokumentace (Požadavky na vzdělávací

program a související služby).

Kurz proběhne pětkrát (v pěti bězích, každý běh vždy jedenkrát za semestr).

Kurzu se zúčastní v jednom běhu 8 vedoucích pedagogických pracovníků VOŠ.

Kurz bude akreditován MŠMT a bude mít prezenční formu.

Součástí plnění dodavatele je:

- zajištění prostor pro výuku a organizační zajištění lekcí, zajištění certifikace

absolventů,a veškerá další související plnění, pakliže nejsou podle zadávací

dokumentace předmětem samostatného ocenění;

c) zajištění 5 workshopů vždy pro 15 účastníků na téma:

vedení a hodnocení absolventské práce

práce se zdrojovou literaturou

výzkumné metody.

Rozvržení workshopů je uvedeno v příloze č. 4 této zadávací dokumentace

(Požadavky na vzdělávací program a související služby).

Součástí plnění dodavatele je:

- celkové organizační a technické zajištění workshopů a zajištění účastníků,

přednášejících hostů a moderátora, plně vybavených prostor, pozvánek, tiskových

výstupů a občerstvení pro účastníky,

d) zajištění 5 workshopů vždy pro 15 účastníků na téma:

prezentační dovednosti

tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí

studentů

mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele

Rozvržení workshopů je uvedeno v příloze č. 4 této zadávací dokumentace

(Požadavky na vzdělávací program a související služby).

Součástí plnění dodavatele je:

- celkové organizační a technické zajištění workshopů a zajištění účastníků,

přednášejících hostů a moderátora, plně vybavených prostor, pozvánek, tiskových

výstupů a občerstvení pro účastníky,pakliže nejsou podle zadávací dokumentace

předmětem samostatného ocenění.

1 Systém mezinárodního standardního číslování knih - ISBN (International Standard Book Numbering

strana 4 z 18

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Zadávací dokumentace

Konkrétní osoby, pro které jsou určené shora uvedené aktivity (konkrétní účastníky),

určuje HMP.

Podrobnosti o plněních představujících veřejnou zakázku jsou uvedeny v přílohách č.

3 a 4 této zadávací dokumentace.

Součástí plnění dodavatele jsou i činnosti v této smlouvě nespecifikované, které jsou

však k řádnému provedení veřejné zakázky nezbytné a o kterých dodavatel

vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto

činností v žádném případě nezvyšuje v této smlouvě sjednanou cenu veřejné

zakázky.

Podrobnosti o plněních představujících veřejnou zakázku jsou uvedeny v příloze č. 4

této zadávací dokumentace - Požadavky na vzdělávací program a související služby.

Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):

Klasifikace prací/služeb podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

2195/2002, ve znění nařízení Komise č. 213/2008:

CPV kódy předmětu veřejné zakázky

80400000-8 Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání

80000000-4 Vzdělávání a školení

4. Místo a doba plnění veřejné zakázky

S ohledem na cíle a obsah projektu je místem plnění zadávané veřejné zakázky

území hlavního město Prahy.

Všechny prostory určené pro výuku budou upraveny tak, aby byly v souladu

s pravidly publicity podle aktuálně platné verze Projektové příručky – Operační

program Praha - Adaptabilita.

Začátek plnění veřejné zakázky bude záviset na průběhu zadávacího řízení,

zadavatel předpokládá, že vzdělávání bude zahájeno v zimním semestru 2011/2012.

Doba plnění veřejné zakázky nesmí přesáhnout dobu 28 měsíců ode dne zahájení

plnění veřejné zakázky.

5. Požadavky na kvalifikaci

Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace uchazeče jsou uvedeny v

Kvalifikační dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

6. Subdodavatelé

6.1. Dodavatel je v souladu s ustanovením § 44 odst. 6 ZVZ povinen ve své nabídce

specifikovat, které části veřejné zakázky bude realizovat sám a které části veřejné

zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům. Dodavatel je

v nabídce povinen uvést:

identifikační údaje každého subdodavatele v rozsahu dle ust. § 17 písm. d) ZVZ,

strana 5 z 18

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Zadávací dokumentace

rozsah a uvedení těch činností, které bude každý subdodavatel v rámci plnění

veřejné zakázky realizovat, případně kterou část kvalifikace za dodavatele

(sdružení dodavatelů) poskytuje.

6.2. V případě plnění části veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů musí být

přílohou návrhu smlouvy jejich seznam. Dodavatel je oprávněn poskytovat služby

prostřednictvím pouze těch subdodavatelů, kteří budou uvedeni v takovém seznamu,

a pouze v rozsahu dle takového seznamu. Jakékoliv změny v subdodavatelích

podléhají předchozímu souhlasu zadavatele.

6.3. Zadavatel si v souladu s informací uvedenou v oznámení o zahájení zadávacího

řízení vyhrazuje požadavek, že subdodavatelem / subdodavateli mohou být

plněny pouze tyto části veřejné zakázky: zajišťování publicity, předredakční a

redakční práce, grafické práce a zajišťování tisku.

7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

a) Zadavatel požaduje, aby v nabídce (tj. zejm. v návrhu smlouvy) byla zpracována

nabídková cena v následujícím členění:

cena bez DPH DPH cena s DPH

Celková nabídková cena

_______,- Kč

doplní

uchazeč

_______,- Kč

doplní

uchazeč

_______,- Kč

doplní

uchazeč

z toho:

za realizaci 5 běhů tematického kurzu vedení a hodnocení absolventské práce včetně

veškerých dalších souvisejících plnění, pakliže nejsou předmětem samostatného ocenění

(více viz příloha č. 3 zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy)

cena bez DPH DPH cena s DPH

z toho cena za jeden běh kurzu:

z toho cena za 1 účastníka:

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

Pozn.: do kalkulace za jeden běh započítá uchazeč 10 účastníků, z nichž každý absolvuje 20

vyučovacích hodin – celkově tedy 200 vyučovacích hodin v jednom běhu kurzu.

za realizaci 5 běhů tematického kurzu práce se zdrojovou literaturou včetně veškerých

dalších souvisejících plnění, pakliže nejsou předmětem samostatného ocenění (více viz

příloha č. 3 zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy)

z toho cena za jeden běh kurzu:

z toho cena za 1 účastníka:

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

Pozn.: do kalkulace za jeden běh započítá uchazeč 10 účastníků, z nichž každý absolvuje 12

vyučovacích hodin – celkově tedy 120 vyučovacích hodin v jednom běhu kurzu.

strana 6 z 18

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Zadávací dokumentace

za realizaci 5 běhů tematického kurzu výzkumné metody včetně veškerých dalších

souvisejících plnění, pakliže nejsou předmětem samostatného ocenění (více viz příloha č. 3

zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy)

z toho cena za jeden běh kurzu:

z toho cena za 1 účastníka:

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

Pozn.: do kalkulace za jeden běh započítá uchazeč 10 účastníků, z nichž každý absolvuje 28

vyučovacích hodin – celkově tedy 280 vyučovacích hodin v jednom běhu kurzu.

za realizaci 5 běhů tematického kurzu prezentační dovednosti včetně veškerých dalších

souvisejících plnění, pakliže nejsou předmětem samostatného ocenění (více viz příloha č. 3

zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy)

z toho cena za jeden běh kurzu:

z toho cena za 1 účastníka:

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

Pozn.: do kalkulace za jeden běh započítá uchazeč 10 účastníků, z nichž každý absolvuje 18

vyučovacích hodin – celkově tedy 180 vyučovacích hodin v jednom běhu kurzu.

za realizaci 5 běhů tematického kurzu tvorba a využití profesního portfolia pro formování

odborných kompetencí studentů včetně veškerých dalších souvisejících plnění, pakliže

nejsou předmětem samostatného ocenění (více viz příloha č. 3 zadávacího řízení pro zadání

veřejné zakázky podle této smlouvy)

z toho cena za jeden běh kurzu:

z toho cena za 1 účastníka:

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

Pozn.: do kalkulace za jeden běh započítá uchazeč 10 účastníků, z nichž každý absolvuje 20

vyučovacích hodin – celkově tedy 200 vyučovacích hodin v jednom běhu kurzu.

za realizaci 5 běhů tematického kurzu mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele

včetně veškerých dalších souvisejících plnění, pakliže nejsou předmětem samostatného

ocenění (více viz příloha č. 3 zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky podle této

smlouvy)

z toho cena za jeden běh kurzu:

z toho cena za 1 účastníka:

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

Pozn.: do kalkulace za jeden běh započítá uchazeč 10 účastníků, z nichž každý absolvuje 18

vyučovacích hodin – celkově tedy 180 vyučovacích hodin v jednom běhu kurzu.

za realizaci 5 běhů tematického kurzu fungování informačního systému v organizaci výuky na

VOŠ včetně veškerých dalších souvisejících plnění, pakliže nejsou předmětem samostatného

ocenění (více viz příloha č. 3 zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky podle této

smlouvy)

z toho cena za jeden běh kurzu:

z toho cena za 1 účastníka:

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

Pozn.: do kalkulace za jeden běh započítá uchazeč 8 účastníků, z nichž každý absolvuje 8

vyučovacích hodin – celkově tedy 64 vyučovacích hodin v jednom běhu kurzu.

strana 7 z 18

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Zadávací dokumentace

za realizaci 10 workshopů včetně veškerých dalších souvisejících plnění, pakliže nejsou

předmětem samostatného ocenění (více viz příloha č. 3 zadávacího řízení pro zadání veřejné

zakázky podle této smlouvy)

z toho cena za jeden workshop:

z toho cena za 1 účastníka:

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

Pozn.: do kalkulace za jeden semestr započítá uchazeč 30 účastníků (15 účastníků na jeden

workshop).

Případ, kdy nabídka uchazeče zpracovaná pro veřejnou zakázku nebude

obsahovat nabídkovou cenu podle požadavků zadavatele a ve shora uvedeném

členění, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích

podmínkách (viz ust. § 71 a ust. § 76 ZVZ).

Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná výše celkové

nabídkové ceny s DPH.

Zadavatel doporučuje, aby celková nabídková cena byla uvedena (kromě návrhu

smlouvy) i v tzv. krycím listu, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace,

a to v tomto členění:

Celková (nabídková) cena:

celková (nabídková)

cena

celková (nabídková

cena v Kč bez DPH

výše DPH v Kč

celková nabídková cena

v Kč vč. DPH

b) Součástí nabídky musí být prohlášení uchazeče, ve kterém bude uvedeno,

že:

celková nabídková cena je stanovena jako celková cena za kompletní splnění

veřejné zakázky po celou dobu provádění veřejné zakázky, a

celková nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je

nepřípustné, a

celková nabídková cena obsahuje ocenění všech plnění uchazeče nutných k

řádnému splnění veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností,

dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy -

provedení veřejné zakázky.

Případ, kdy nabídka nebude obsahovat shora uvedené prohlášení uchazeče,

je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách

(viz ust. § 71 a ust. § 76 ZVZ).

Pokud jde o takové prohlášení, lze pro tento účel použít tzv. krycí list. Vzor krycího

listu, jehož součástí je prohlášení o nabídkové ceně, tvoří přílohu č. 2 této

zadávací dokumentace.

strana 8 z 18

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Zadávací dokumentace

8. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Fakturace probíhá podle skutečného počtu účastníků vzdělávacích kurzů a

workshopů, jinak může být nabídková cena měněna pouze v souvislosti se změnou

sazby DPH za činnosti představující (resp. z činností představujících) plnění veřejné

zakázky podle této zadávací dokumentace.

9. Platební, obchodní a jiné podmínky

Zadavatel požaduje, aby návrh smlouvy respektoval platební podmínky, obchodní a

jiné podmínky zadavatele uvedené v příloze č. 3 této zadávací dokumentace

vzorový návrh smlouvy.

Pro účel řádného posouzení nabídek zadavatel požaduje, aby každý uchazeč použil

pro vypracování návrhu smlouvy text uvedený v příloze č. 3 této zadávací

dokumentace a ve svém návrhu smlouvy zřetelně vyznačil všechny změny

(odchylky), které uchazeč provedl od vzorového návrhu smlouvy.

10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Případy, které zadavatel bude vždy považovat za nesplnění požadavku

zadavatelem uvedeného v zadávacích podmínkách a za důvod pro vyřazení

nabídky, jsou zřetelně uvedeny v této zadávací dokumentaci. Tím není

vyloučena další aplikace ust. § 71 resp. ust. § 76 a dalších ustanovení ZVZ.

Zadavatel uvítá, bude-li nabídka zadavateli předložena v této struktuře (obsahu a

členění) :

10.1. obsah nabídky s uvedením čísel kapitol nabídky včetně seznamu příloh

10.2. identifikační údaje uchazeče

10.3. předkládá-li nabídku více uchazečů společně: originál nebo úředně

ověřená kopie smlouvy o solidární odpovědnosti, v souladu s ust. § 51

odst. 6 ZVZ

10.4. celková nabídková cena, rozpis nabídkové ceny a prohlášení o celkové

nabídkové ceně

10.5. návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče

či za uchazeče

10.6. koncept žádosti o akreditaci všech sedmi kurzů a anotace studijních

materiálů

10.7. organizační a technické zajištění vzdělávání a harmonogram plnění

veřejné zakázky

10.8. ostatní listiny přikládané dle této zadávací dokumentace a volby

uchazeče k nabídce

10.9. doklady prokazující splnění kvalifikace včetně případné smlouvy se

subdodavatelem/subdodavateli (nejlépe v samostatné obálce).

Shora uvedené jednotlivé části nabídky budou v nabídce zřetelně odděleny (např.

předělovými barevnými listy).

strana 9 z 18

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Zadávací dokumentace

Ad 10.2. Identifikační údaje

Identifikačními údaji se rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma,

identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma

nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu,

identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu;

zadavatel doporučuje, aby byl pro tento účel použit příslušný krycí list, jehož vzor

tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Ad 10.4. Celková nabídková cena, rozpis nabídkové ceny a prohlášení o

celkové nabídkové ceně

Celkovou nabídkovou cenou se rozumí nabídková cena v členění požadovaném

zadavatelem podle části 7 písm. a) této zadávací dokumentace;

zadavatel doporučuje, aby byl pro tento účel použit tzv. krycí list, jehož vzor tvoří

přílohu č. 2 této zadávací dokumentace;

Rozpisem nabídkové ceny se rozumí kalkulace nabídkové ceny vypracovaná

podle požadavků zadavatele uvedených v části 7 písm. a) této zadávací

dokumentace;

Prohlášením o celkové nabídkové ceně se rozumí prohlášení požadované

zadavatelem podle části 7 písm. b) této zadávací dokumentace;

zadavatel doporučuje, aby byl pro tento účel použit tzv. krycí list, jehož vzor tvoří

přílohu č. 2 této zadávací dokumentace;

Celkové nabídkové ceně a jejímu rozčlenění musí korespondovat celková cena a její

rozčlenění uvedené v návrhu smlouvy.

Rozpisu nabídkové ceny musí korespondovat kalkulace nabídkové ceny uvedená

v návrhu smlouvy.

Ad 10.5. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem

uchazeče či za uchazeče

o Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za

uchazeče. Je-li návrh smlouvy podepsán zmocněncem, musí být v nabídce

originál nebo úředně ověřená kopie plné moci, která byla takové osobě pro tento

případ udělena.

Nabídka, která nebude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou

oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, je neúplnou nabídkou ve smyslu

ust. § 71 ZVZ.

Případ, kdy je návrh smlouvy podepsán zmocněncem a přitom není

v nabídce originál nebo úředně ověřená kopie plné moci, která byla takové

osobě pro tento případ udělena, je nesplněním požadavku zadavatele

uvedeného v zadávacích podmínkách (viz ust. § 71 a ust. § 76 ZVZ).

Návrh smlouvy musí splňovat příslušné zadávací podmínky (tj. podmínky stanovené

v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách).

Návrh smlouvy musí plně respektovat platební, obchodní a jiné podmínky uvedené

v příloze č. 3 této zadávací dokumentace – ve vzorovém návrhu smlouvy.

strana 10 z 18

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Zadávací dokumentace

Doba plnění musí být v návrhu smlouvy vymezena v souladu s požadavky

zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci.

Návrh smlouvy musí obsahovat:

a) výši smluvní pokuty za nesplnění kterékoli ze lhůt, kterou uchazeč uvede

do harmonogramu plnění veřejné zakázky, přičemž musí jít o objektivní

smluvní pokutu a celková výše smluvní pokuty nesmí být nijak omezena.

Výše uvedené smluvní pokuty za nesplnění kterékoli ze lhůt, kterou uchazeč

uvede do harmonogramu plnění veřejné zakázky musí činit min 18.000,- Kč za

každý, byť i jen započatý den prodlení a nesmí činit více než 28.000,- Kč za

každý, byť i jen započatý den prodlení s tím, že jde současně o jedno z dílčích

hodnotících kritérií (viz část 15. této zadávací dokumentace);

b) výši smluvní pokuty za nedodržení lhůty pro odstranění vadného plnění

poskytnutého uchazečem v rámci provádění veřejné zakázky, přičemž

zadavatel vždy stanoví dodavateli pro odstranění vady alespoň 5 denní lhůtu a

celková výše smluvní pokuty za nedodržení lhůty pro odstranění vadného plnění

poskytnutého uchazečem nesmí být nijak omezena.

Výše uvedené smluvní pokuty musí činit min 8.000,- Kč za každý, byť i jen

započatý den prodlení a nesmí činit více než 18.000,- Kč za každý, byť i jen

započatý den prodlení s tím, že jde současně o jedno z dílčích hodnotících

kritérií (viz část 15. této zadávací dokumentace);

Případ, kdy návrh smlouvy nebude respektovat zadavatelem shora stanovené

minimální výše smluvních pokut, je nesplněním požadavku zadavatele

uvedeného v zadávacích podmínkách (viz ust. § 71 a ust. § 76 ZVZ).

V případě, že návrh smlouvy nebude respektovat zadavatelem shora stanovené

maximální výše smluvních pokut, nebude takové překročení bráno

zadavatelem v úvahu. V tom případě bude nabídka uchazeče v tomto dílčím

kritériu hodnocena stejně jako nabídka uchazeče, který zadavateli nabídl

smluvní pokutu v maximální hodnotě (stanovené shora zadavatelem).

Zadavatel současně upozorňuje uchazeče, že uchazečem uvedené smluvní

pokuty (podle písm. a) a b)) jsou současně jedním z dílčích hodnotících kritérií

veřejné zakázky (viz část 15 této zadávací dokumentace).

o Návrh smlouvy nesmí obsahovat ujednání o zajištění plnění závazků

zadavatelem (smluvní pokuty, ručení atd.).

o Návrh smlouvy nesmí obsahovat ujednání, která by byla v neprospěch zadavatele

oproti platebním, obchodním a jiným podmínkám tvořícím přílohu č. 3 této

zadávací dokumentace – vzorový návrh smlouvy.

o Přílohou návrhu smlouvy musí být:

- složení odborného týmu, kterým dodavatel prokazoval splnění zadavatelem

požadované kvalifikace,

- organizační a technické zajištění vzdělávání a harmonogram plnění veřejné

zakázky,

- koncept žádosti o akreditaci vzdělávacího programu a jejich přílohy.

strana 11 z 18

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Zadávací dokumentace

Případ, kdy některá nabídka nebude splňovat shora uvedené požadavky

zadavatele, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích

podmínkách (viz ust. § 71 a ust. § 76 ZVZ).

Ad 10.6. Koncept žádosti o akreditaci a anotace studijních materiálů

Zadavatel upozorňuje, že část předmětu veřejné zakázky představuje vzdělávací

programy, které musí být akreditovány MŠMT. Součástí nabídky musí být proto

uchazečem vypracovaný koncept žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, který

musí mít náležitosti požadované příslušným právním předpisem. Ke konceptu

žádosti o akreditaci musí být přiloženy doklady požadované příslušným právním

předpisem.

Součástí nabídky musí být i anotace studijních materiálů ke všem typům kurzů.

Všechny shora uvedené součásti nabídky musí být zpracované tak, aby byly

zohledněny požadavky zadavatele dle zadávacích podmínek (tj. požadavky

stanovené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách).

V konceptu žádosti o akreditaci smí dodavatel uvést jako osoby odpovídající za

odbornou úroveň výuky a jako lektory pro výuku pouze ty osoby, které dodavatel

uvedl jako členy odborného týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

Koncept žádosti o akreditaci a jejich přílohy a anotace distančních textů musí

odpovídat ve všech částech požadavkům zadavatele, jež jsou uvedeny v příloze č. 4

této zadávací dokumentace.

Zadavatel současně upozorňuje uchazeče, že uchazečem předložený koncept

žádosti o akreditaci a anotace studijních materiálů budou hodnoceny v rámci

jednoho z dílčích hodnotících kritérií veřejné zakázky (viz část 15 této zadávací

dokumentace).

Ad 10.7. Organizační a technické zajištění vzdělávání a harmonogram plnění

veřejné zakázky

Zadavatel uvádí, že Organizační a technické zajištění vzdělávání a harmonogram

plnění veřejné zakázky je jedním z dílčích hodnotících kritérií veřejné zakázky (viz

část 15 této zadávací dokumentace).

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl popis místností, ve kterých bude

realizováno vzdělávání. Popis výše uvedených prostor musí obsahovat minimálně

tyto informace:

a) přesnou adresu prostor,

b) kapacitu prostor,

c) dostupnost hromadnou dopravou,

d) technické vybavení prostor.

Zadavatel dále požaduje, aby součástí nabídky uchazeče byl časový plán realizace

plnění veřejné zakázky (harmonogram plnění veřejné zakázky).

Harmonogram plnění veřejné zakázky musí být zpracován alespoň jako měsíční a

musí dostatečně podrobně popisovat časový průběh plnění veřejné zakázky (plnění

dílčích aktivit uchazeče). Z harmonogramu plnění veřejné zakázky musí být patrné,

jaká plnění po jakou dobu budou zadavateli poskytována a jak na sebe budou

vzájemně navazovat.

strana 12 z 18

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Zadávací dokumentace

V harmonogramu plnění veřejné zakázky uchazeč neuvádí konkrétní data, ale lhůty

stanovené ve dnech, které uchazeč určí (popíše) pomocí uchazečem popsané

události. Důvodem pro tento požadavek zadavatele je, že harmonogram plnění

veřejné zakázky bude tvořit přílohu smlouvy a uvedení konkrétních dat by

neumožňovalo použití harmonogramu plnění veřejné zakázky bez jeho následné

úpravy (aktualizace).

Případ, kdy některá nabídka nebude splňovat shora uvedené požadavky

zadavatele, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích

podmínkách (viz ust. § 71 a ust. § 76 ZVZ).

Krycí list

V případě, že uchazeč použije pro vypracování nabídky krycí list podle vzoru krycího

listu tvořícího přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, musí být krycí list řádně

vyplněn, datován a podepsán uchazečem – fyzickou osobou nebo osobou

oprávněnou jednat jménem uchazeče – právnické osoby.

Je-li krycí list nebo návrh smlouvy podepsán zmocněncem, doloží uchazeč v nabídce

originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ

udělena.

11. Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k

zadávacím podmínkám v rozsahu a způsobem podle ust. § 49 ZVZ.

Zadavatel doporučuje písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím

podmínkám adresovat přímo zástupci zadavatele v tomto zadávacím řízení podle

ust. § 151 ZVZ, tj. do advokátní kanceláře LFA 2020 advokáti s.r.o. se sídlem

Blanická 28/1008, 120 00 Praha 2.

Zadavatel doporučuje zaslat zástupci zadavatele v tomto zadávacím řízení digitální

podobu písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám na e-mail.

adresu: tenders@lfa2020.cz.

V souladu s ust. § 149 odst. 4 ZVZ zadavatel požaduje, aby všechny datové zprávy,

které zájemce resp. uchazeč zasílá elektronickými prostředky zadavateli anebo

zástupci zadavatele v tomto zadávacím řízení podle ust. § 151 ZVZ, byly opatřeny

elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu či elektronickou

značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu. Zadavatel výslovně

upozorňuje zájemce, že s datovými zprávami zájemců resp. uchazečů, které

nevyhoví požadavku zadavatele podle tohoto odstavce zadávací dokumentace,

nespojuje zadavatel důsledky předpokládané ZVZ v případě doručení, a zadavatel

není dále povinen zájemce resp. uchazeče na takovou skutečnost upozorňovat.

Zadavatel upozorňuje, že všechny dodatečné informace k zadávacím podmínkám

budou uveřejňovány rovněž na webových stránkách www.oppa.cz.

12. Podání nabídky

o Nabídky podle této zadávací dokumentace musí být zpracovány výhradně v

českém jazyce.

o Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést

v omyl.

strana 13 z 18

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Zadávací dokumentace

o V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje podle ust. § 17 odst. 1 písm. d)

ZVZ. Zadavatel doporučuje, aby byl pro tento účel použit tzv. krycí list, jehož vzor

tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

o Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy.

o

Součástí nabídky jsou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem v této

zadávací dokumentaci.

o Zadavatel uvítá, pokud bude nabídka podána zadavateli ve dvou vyhotoveních

(svazcích). V takovém případě by měl být svazek obsahující originály listin

označen jako nabídka – originál. Další svazek by měl být označen jako nabídka –

kopie s tím, že listiny v tomto svazku musí být fotokopiemi listin svazku

označeného jako originál.

o Použije-li uchazeč tzv. krycí list vypracovaný podle vzoru zadavatele, bude krycí

list první stranou každého svazku nabídky. Vzor krycího listu tvoří přílohu č. 2 této

zadávací dokumentace. V případě, že uchazeč podá zadavateli nabídku ve dvou

vyhotoveních, bude krycí list u originálu nabídky označen jako originál a u kopie

nabídky jako kopie.

o Zadavatel uvítá, pokud bude součástí každého svazku nabídky CD – ROM

obsahující elektronickou verzi celé nabídky. V takovém případě musí být textové

dokumenty v otevřeném formátu *.doc nebo *.docx a na každém CD – ROM musí

být uvedeno označení uchazeče a název veřejné zakázky, pro kterou je

podávána nabídka obsažená na CD-ROM.

o Všechna vyhotovení nabídky musí být kvalitním způsobem vytištěna, aby byla

dobře čitelná.

o Zadavatel doporučuje pro účel ochrany oprávněných zájmů každého uchazeče

resp. společných dodavatelů, aby každý ze svazků nabídky byl svázán či jinak

zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a

doporučuje, aby listy každého ze svazků nabídky byly očíslovány vzestupnou

číselnou řadou počínající číslem 1.

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné

zakázky takto:

"Nabídka – Neotevírat – VZ – DVPP VOŠ“.

Na každé obálce s nabídkou musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat

oznámení podle ust. § 71 odst. 6 ZVZ.

Zadavatel doporučuje pro účel ochrany oprávněných zájmů každého uchazeče resp.

společných dodavatelů, aby uchazeči vložili doklady prokazující splnění kvalifikace

do obálky s nabídkou, ke které se vztahují takové doklady.

Všechny obálky s nabídkou doručované zadavateli doporučuje zadavatel opatřit

podpisem a případně razítkem uchazeče a to tak, aby žádnou obálku nebylo možné

jakýmkoliv způsobem otevřít, aniž by došlo k poškození takových ochranných prvků.

Nabídky lze doručit:

a) osobně do podatelny zadavatele s adresou odbor SMT, Jungmannova 35/29,

111 21 Praha 1, v úředních hodinách podatelny v pondělí až čtvrtek od 8:00 hod.

do 18:00 hod. a v pátek od 8:00 hod. do 16:00 hod. anebo

strana 14 z 18

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Zadávací dokumentace

b) kurýrní službou anebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle

zvláštního právního předpisu s adresou odbor SMT, Jungmannova 35/29, 111 21

Praha 1. V případě zaslání kurýrní službou anebo prostřednictvím držitele

poštovní licence podle zvláštního právního předpisu je rozhodující okamžik

doručení nabídky do podatelny zadavatele, nikoli předání nabídky kurýrní službě

anebo držiteli poštovní licence podle zvláštního právního předpisu.

V ostatním viz ust. § 69 ZVZ.

13. Lhůta pro podání nabídek

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě a ve lhůtě pro podání nabídek,

která je uvedena v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

Místo pro podání nabídky je uvedeno v části 12. této zadávací dokumentace.

14. Místo a doba otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v den, hodinu a na místě, které jsou

uvedeny v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevírány. Zadavatel

bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí

lhůty pro podání nabídek.

Otevírání obálek se mají právo účastnit ti uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli

doručeny ve lhůtě pro podání nabídek a další zadavatelem případně přizvané osoby.

Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání

obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů.

Otevírání obálek se případně zúčastní zástupce oddělení Evropského sociálního

fondu odboru fondů EU, Magistrátu hl. m. Prahy, který pokud bude otevírání obálek

přítomen, bude vystupovat v roli pozorovatele.

15. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria a jejich váha:

Celková nabídková cena s DPH váha 60 %

Koncept žádosti o akreditaci a anotace studijních

materiálů

Organizační a technické zajištění vzdělávání a

harmonogram plnění veřejné zakázky

Výše smluvní pokuty za nesplnění každé ze lhůt,

kterou uchazeč uvede do harmonogramu plnění

veřejné zakázky

váha 15 %

váha 15 %

váha 5 %

strana 15 z 18

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Zadávací dokumentace

Výše smluvní pokuty za nedodržení lhůty pro

odstranění vadného plnění poskytnutého

uchazečem v rámci provádění veřejné zakázky

váha 5 %

Hodnocení nabídek z hlediska ekonomické výhodnosti nabídky bude hodnotící

komisí prováděno bodovací metodou. Zadavatel stanovil jednotlivým dílčím kritériím

váhu v procentech podle jejich důležitosti tak, že jejich součet je celkem 100.

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až

100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota,

která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Pro číselně vyjádřitelné hodnotící kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka

minimální hodnotu dílčího hodnotícího kritéria (Celková nabídková cena s DPH)

získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru

hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce, tj. počet bodů podle tohoto

vzorce:

Pro číselně vyjádřitelná hodnotící kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka

maximální hodnotu kritéria (Výše smluvní pokuty za nesplnění každé ze lhůt,

kterou uchazeč uvede do harmonogramu plnění veřejné zakázky, Výše smluvní

pokuty za nedodržení lhůty pro odstranění vadného plnění poskytnutého

uchazečem v rámci provádění veřejné zakázky), získá hodnocená nabídka

bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené

nabídky k nejvhodnější nabídce, tj. počet bodů podle tohoto vzorce:

Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně (Koncept žádosti o akreditaci a anotace

studijních materiálů a Organizační a technické zajištění vzdělávání a

harmonogram plnění veřejné zakázky), sestaví hodnotící komise pořadí nabídek

od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé

následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění

dílčího hodnotícího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

Pokud jde o dílčí hodnotící kritérium Koncept žádosti o akreditaci a anotace

studijních materiálů bude zadavatel hodnotit především kvalitu konkrétně

navrhovaného řešení náplně vzdělávacího kurzu, vazby teorie a praxe, navrhované

metody a formy výuky a učení, rozsah odborného a pedagogického zaměření,

navrhované personální a materiální podmínky, navrhované metody prozkušování

nabytých znalostí a kompetencí a navrhovaný obsah studijních materiálů.

Pokud jde o dílčí hodnotící kritérium Organizační a technické zajištění vzdělávání

a harmonogram plnění veřejné zakázky, bude zadavatel hodnotit především kvalitu

konkrétně navrhovaného organizačního zajištění vzdělávání, včetně vhodnosti

prostor dodavatele určených pro výuku a workshopy, jejich dostupnost hromadnou

dopravou a jejich technické vybavení. Pokud jde o harmonogram plnění veřejné

zakázky, bude zadavatel hodnotit především vhodnost časového řešení, zejména

strana 16 z 18

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Zadávací dokumentace

vzájemnou návaznost jednotlivých plnění.

Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu některého dílčího hodnotícího kritéria za

zjevně nepřiměřenou, postup uvedený v předchozích odstavcích nepoužije a nabídce

v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů. Tento postup hodnotící komise odůvodní ve

zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Postup podle předchozích vět se

nepoužije, jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu

k předmětu veřejné zakázky. V takovém případě se postupuje podle ust. § 77 ZVZ.

Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá

bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou váhou daného

kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící

komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je

stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Jednání hodnotící komise se případně zúčastní zástupce oddělení Evropského

sociálního fondu odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy, který pokud bude jednání

hodnotící komise přítomen, bude vystupovat v roli pozorovatele.

16. Ochrana důvěrných informací

Zadavatel zachová mlčenlivost o všech informacích či dokladech poskytnutých

uchazeči, pokud byly při jejich poskytnutí označeny za důvěrné; tím není dotčena

ochrana údajů podle jiných právních předpisů.

Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté uchazeči použít, jeli

to nezbytné pro postup podle ZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZVZ.

Zadavatel si vyhrazuje možnost použití informací a dokladů předložených

uchazečem pro účel prokázání splnění kvalifikace formou listiny či jiného dokladu

vyhotoveného uchazečem (prohlášení, seznam, přehled apod.), a to v případě, že si

bude chtít ověřit údaje uvedené v takových listinách.

17. Výhrady zadavatele

1. Nabídku a ostatní písemnosti podle této zadávací dokumentace je možné

předložit pouze v českém jazyce; to neplatí pouze v případě dokladů

prokazujících splnění kvalifikace, které předkládá zahraniční dodavatel v

původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého

jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví

jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než

českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého

pobytu na území České republiky.

Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se

nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

2. Uchazeč není oprávněn zrušit nebo změnit nabídku.

3. Varianty nabídky zadavatel nepřipouští.

4. Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud nastaly

podmínky uvedené v ust. § 84 odst. 1 ZVZ. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit

zadávací řízení, pokud nastaly podmínky uvedené v ust. § 84 odst. 2 anebo 3

ZVZ.

strana 17 z 18

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Zadávací dokumentace

5. Nestanoví-li ZVZ jinak, dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s

účastí v zadávacím řízení.

18. Přílohy zadávací dokumentace

Tato zadávací dokumentace obsahuje tyto přílohy:

• č. 1

• č. 2

• č. 3

• č. 4

Kvalifikační dokumentace (pouze v elektronické podobě)

Krycí list nabídky (pouze v elektronické podobě)

Vzorový návrh smlouvy (pouze v elektronické podobě)

Požadavky na vzdělávací program a související služby (pouze

v elektronické podobě)

Seznam použitých zkratek

EU

Evropská unie

ESF

Evropský sociální fond

MHMP

Magistrát hl. m. Prahy

MŠMT

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

OPPA

Operační program Praha – Adaptabilita

RT

Realizační tým

SMT

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

VP

Vzdělávací program

V Praze 8/2011

Hlavní město Praha

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

strana 18 z 18

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

ZADAVATEL:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem Mariánské nám. 2,

110 01 Praha 1

IČ: 00064581

DIČ:CZ00064581

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

zástupce zadavatele v zadávacím řízení podle ust.

§ 151 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

v platném znění (dále jen „ZVZ“):

LFA 2020 advokáti s.r.o.

se sídlem Blanická 28/1008, 120 00 Praha 2

tel.: 222 232 950, 222 233 092,

fax: 222 232 953

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ

DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

otevřeného řízení podle ust. § 50 ZVZ podlimitní

veřejné zakázky na služby

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH

PRACOVNÍKŮ VOŠ V OBLASTI

SPECIFICKÝCH KOMPETENCÍ

OBSAH:

1. Úvod ............................................................................................................................. 2

2. Základní kvalifikační předpoklady ................................................................................. 2

3. Profesní kvalifikační předpoklady .................................................................................. 4

4. Technické kvalifikační předpoklady ............................................................................... 5

5. Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele ................................................... 7

6. Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky ............................................ 9

7. Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele ........................................................ 10

8. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ..................... 10

9. Prokázání kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému

certifikovaných dodavatelů .......................................................................................... 10

10. Prokázání kvalifikace výpisem ze zahraničního seznamu dodavatelů ......................... 11

11. Změny v kvalifikaci ...................................................................................................... 11

12. Podávání dokladů prokazujících splnění kvalifikace .................................................... 11

13. Doba prokazování splnění kvalifikace ......................................................................... 12

14. Upozornění zadavatele ............................................................................................... 12

strana 1 z 12

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

1. Úvod

1) Tato kvalifikační dokumentace (dále jen „Soubor“) obsahuje podrobné požadavky

zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dodavatele ve shora uvedeném

zadávacím řízení.

2) Kvalifikací dodavatele se rozumí způsobilost dodavatele pro plnění veřejné

zakázky. Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků stanovených v tomto

Souboru je předpokladem účasti dodavatele ve shora uvedeném zadávacím

řízení.

3) Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění těchto kvalifikačních

předpokladů:

základních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 53 zák. č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách v platném znění;

profesních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 54 zák. č. 137/2006 Sb., o

veřejných zakázkách v platném znění;

technických kvalifikačních předpokladů podle ust. § 56 zák. č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách v platném znění.

Podrobná specifikace požadavků zadavatele na prokázání splnění kvalifikace

dodavatele je uvedena níže v tomto Souboru.

4) K prokazování a době prokazování splnění kvalifikace viz zák. č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „ZVZ“).

5) Zadavatel upozorňuje, že předkládá-li dodavatel – právnická osoba k prokázání

kvalifikace doklad vystavený fyzické osobě, musí vždy současně doložit, zda je

taková osoba v pracovněprávním vztahu s dodavatelem, anebo zda jde o

subdodavatele. To platí rovněž v případě, že dodavatel-fyzická osoba předkládá

k prokázání kvalifikace doklad vystavený jiné fyzické osobě. K prokazování

kvalifikace prostřednictvím subdodavatele viz část 5 tohoto Souboru.

2. Základní kvalifikační předpoklady

rozsah požadovaných

informací a dokladů

základní kvalifikační předpoklady splňuje

dodavatel,

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch

organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké

skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku,

podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně

případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném

činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán

nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či

členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento

předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této

právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická

osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto

písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační

strana 2 z 12

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve

vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či

bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata

souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů

nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o

právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý

člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem

statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad

splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické

osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba

prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene

splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento

základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území

České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé

soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo

insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční

návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů

insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela

nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních

předpisů,

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,

a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště

dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v

zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu

nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,

je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle

zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost

prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost

dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří

v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a

l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů

s podílem akcií vyšším než 10%

strana 3 z 12

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Způsob prokázání splnění

základních kvalifikačních

předpokladů:

dodavatel prokáže splnění základních

kvalifikačních předpokladů předložením:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [písm. a) a

b)],

b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve

vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení

[písm. f)],

c) potvrzení příslušného orgánu či instituce

[písm. h)],

d) čestného prohlášení [písm. c) až e) a g), i) až

l)], přičemž v případě písm. k) a l) musí být

čestné prohlášení sestaveno ve formě seznamu

obsahujícího příslušné zákonem požadované

informace.

Dodavatel prokáže splnění základních

kvalifikačních předpokladů také jiným

způsobem, který připouští ZVZ (více viz další

části tohoto Souboru).

Doklady prokazující splnění základních

kvalifikačních předpokladů se předkládají v

kopii a nesmějí být k poslednímu dni, ke

kterému má být prokázáno splnění kvalifikace,

starší 90 kalendářních dnů.

3. Profesní kvalifikační předpoklady

rozsah požadovaných

informací a dokladů

splnění profesních kvalifikačních předpokladů

prokáže dodavatel, který předloží:

1. doklad podle ust. § 54 písm. a) ZVZ - kopii výpisu z obchodního rejstříku,

pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je

v ní dodavatel zapsán, který není k poslednímu dni, ke kterému má být

prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů;

2. doklad podle ust. § 54 písm. b) ZVZ - kopii dokladu o oprávnění k podnikání

podle zvláštních právních předpisů v oborech činností odpovídajících CPV

kódům uvedeným v části II.1.6) oznámení o zakázce;

Pozn: zadavatel upozorňuje na ust. § 3 odst. 3 písm. t) zák.č. 455/1991 Sb., o

živnostenském podnikání, podle kterého živností není výchova a vzdělávání ve

školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a

školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských

studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle zvláštního

právního předpisu.

Dodavatelé, kteří jsou školou nebo školským zařízením zařazeným do rejstříku škol

a školských zařízení, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání, proto prokazují

splnění kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54 písm. b) ZVZ, kopií dokladu

strana 4 z 12

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

osvědčujícího takové zařazení.

Jiný způsob prokázání splnění

profesních kvalifikačních

předpokladů:

Dodavatel může prokázat splnění profesních

kvalifikačních předpokladů také jiným

způsobem, který připouští ZVZ (více viz další

části tohoto Souboru).

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn

několika dodavateli společně a za tímto účelem

podávají či hodlají podat společnou nabídku, je

každý z dodavatelů povinen prokázat v plném

rozsahu splnění profesního kvalifikačního

předpokladu dle ust. § 54 písm. a) ZVZ, tj.

předložit kopii výpisu z obchodního rejstříku,

pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu

z jiné obdobné evidence, pokud je v ní

dodavatel zapsán, který není k poslednímu dni,

ke kterému má být prokázáno splnění

kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

4. Technické kvalifikační předpoklady

rozsah požadovaných

informací a dokladů

k prokázání splnění technických kvalifikačních

předpokladů dodavatele požaduje zadavatel

předložení níže uvedených dokladů, ze kterých

plyne, že dodavatel dosahuje zadavatelem stanovenou

minimální úroveň těchto kvalifikačních

předpokladů, konkrétně předložení:

1. seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3

letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu

musí být

- osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby

poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

- osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné

osobě než veřejnému zadavateli, nebo

- čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné

osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení

podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na

její straně;

minimální úroveň tohoto

kvalifikačního předpokladu:

doklady k prokázání splnění

kvalifikace předkládá

dodavatel ve formě:

dodavatel splňuje tento technický kvalifikační

předpoklad, pokud prokáže, že v rámci výchovy a

vzdělávání dospělých realizoval v posledních 3

letech vzdělávání alespoň 500 dospělých

osob;

kopie seznamu významných služeb

poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech

s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí,

a dále

- kopie osvědčení vydaného veřejným

strana 5 z 12

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

zadavatelem, pokud byly služby

poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

- kopie osvědčení vydaného jinou osobou,

pokud byly služby poskytovány jiné osobě

než veřejnému zadavateli, nebo

- kopie čestného prohlášení dodavatele,

pokud byly služby poskytovány jiné osobě

než veřejnému zadavateli a není-li současně

možné osvědčení podle předchozího bodu

od této osoby získat z důvodů spočívajících

na její straně (jde zpravidla o případ

vzdělávání studentů škol a školských

zařízení);

2. seznamu členů odborného týmu, jež se budou podílet na plnění veřejné

zakázky a osvědčení o jejich vzdělání a odborné kvalifikaci

minimální úroveň tohoto

kvalifikačního předpokladu:

doklady prokazující splnění

kvalifikace předkládá

dodavatel ve formě:

dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad,

pokud seznamem členů odborného týmu

prokáže a strukturovanými životopisy

vlastnoručně podepsanými jednotlivými členy

odborného týmu doloží, že má pro účely plnění

veřejné zakázky k dispozici odborný tým, jehož

součástí jsou alespoň 3 odborníci, kteří mají

vysokoškolské vzdělání umožňující výuku

v tématech vzdělávacích kurzů a současně

jednoletou praxi ve vzdělávání dospělých;

a) kopie čestného prohlášení dodavatele o

složení odborného týmu, z něhož vyplývá, že

dodavatel má k dispozici alespoň 3 odborníky,

kteří splňují shora uvedené požadavky

zadavatele

a dále

b) kopií vlastnoručně podepsaných

strukturovaných profesních životopisů každé

z osob uvedených v čestném prohlášení

dodavatele o složení odborného týmu, které

splňují shora uvedené požadavky zadavatele.

Každý profesní životopis musí být zpracován

v níže uvedeném minimálním rozsahu a

struktuře:

b.a) jméno a příjmení osoby;

b.b) označení pozice v odborném týmu;

b.c) dosažené vzdělání, včetně uvedení

instituce (školy, univerzity atd.);

b.d) celková délka praxe v oboru;

b.e) popis zkušenosti ve vzdělávání dospělých

Ze strukturovaných životopisů musí vyplývat

strana 6 z 12

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

splnění shora uvedených požadavků

zadavatele;

3. přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které

bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici

minimální úroveň tohoto

kvalifikačního předpokladu:

doklady prokazující splnění

kvalifikace předkládá

dodavatel ve formě:

dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad,

pokud přehledem prokáže a písemnými

vyjádřeními statutárního zástupce (statutárních

zástupců) či smlouvou (smlouvami) o smlouvě

budoucí doloží, že má pro plnění veřejné

zakázky k dispozici na území hl.m.Prahy

prostory:

ve kterých se může uskutečnit v jednom

semestru všech sedm vzdělávacích kurzů a

oba workshopy.

K požadavkům zadavatele na počet účastníků

vzdělávacích kurzů a workshopů viz příloha č.

4 zadávací dokumentace (Požadavky na

vzdělávací program a související služby;

kopie přehledu, z něhož vyplývá, že dodavatel

má pro plnění veřejné zakázky k dispozici na

území hl.m.Prahy prostory podle požadavků

zadavatele uvedených v v příloze č. 4 zadávací

dokumentace.

V přehledu musí být ohledně takových tří prostor

uvedeno:

a) adresa zařízení, kde se prostory nachází,

b) počet m2 prostor,

c) vybavení prostor pro účel plnění veřejné

zakázky,

d) kontaktní údaje osoby/osob, u kterých si

může zadavatel ověřit pravdivost údajů

uvedených v přehledu.

Nedílnou přílohou přehledu musí být písemné

vyjádření statutárního zástupce příslušného

zařízení, obsahující souhlas se záměrem

pronajmout či zapůjčit prostor dodavateli, či

smlouva o smlouvě budoucí uzavřená se

statutárním zástupcem příslušného zařízení.

5. Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované

veřejným zadavatelem podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je

oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím

subdodavatele. Subdodavatelem je fyzická anebo právnická osoba, pomocí které má

strana 7 z 12

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k

plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Za subdodavatele se nepovažuje

osoba, která je v pracovněprávním vztahu k dodavateli.

Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle §

53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54

písm. a) ZVZ subdodavatelem a

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k

poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci

plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal

splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace

podle ust. § 54 písm. a) ZVZ (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm

dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán).

Zadavatel upozorňuje, že:

a) v zadávací dokumentaci požaduje v souladu s ustanovením § 44 odst. 6 ZVZ, aby

dodavatelé ve své nabídce specifikovali, které části veřejné zakázky budou realizovat

sami a které části veřejné zakázky mají v úmyslu zadat jednomu či více

subdodavatelům, a dále

b) dodavatelé jsou v nabídce povinni uvést:

identifikační údaje každého subdodavatele v rozsahu dle ust. § 17 písm. d)

ZVZ,

rozsah a uvedení těch činností, které bude každý subdodavatel v rámci plnění

veřejné zakázky realizovat s tím, že jde-li o subdodavatele, jehož

prostřednictvím dodavatel prokazoval splnění určité části kvalifikace, musí

činnosti realizované subdodavatelem odpovídat takové části kvalifikace, kterou

dodavatel prokazoval prostřednictvím subdodavatele, a dále

c) v zadávací dokumentaci zadavatel požaduje v případě plnění části veřejné

zakázky prostřednictvím subdodavatelů, aby přílohu návrhu smlouvy tvořil seznam

subdodavatelů s popisem plnění realizovaných v rámci veřejné zakázky a že

dodavatelé jsou oprávněni poskytovat služby prostřednictvím pouze těch

subdodavatelů, kteří budou uvedeni v takovém seznamu, a pouze v rozsahu dle

takového seznamu, a že jakékoliv změny v subdodavatelích budou podléhat

předchozímu souhlasu zadavatele, a dále

d) si zadavatel v souladu s informací uvedenou v oznámení o zahájení zadávacího

řízení vyhrazuje požadavek, že subdodavatelem / subdodavateli mohou být plněny

pouze tyto části veřejné zakázky: zajišťování publicity, předredakční a redakční

práce, grafické práce, a zajišťování tisku. Prokázání kvalifikace v případě podání

společné nabídky

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto

účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen

prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 50 odst. 1 písm.

a) ZVZ (tj. základní kvalifikační předpoklady podle ust. § 53 ZVZ, viz část 2. tohoto

Souboru) a profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54 písm. a) ZVZ (tj.

strana 8 z 12

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu.

Splnění kvalifikace podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) ZVZ (tj. profesní kvalifikační

předpoklady vyjma ust. § 54 písm. a) ZVZ, viz část 3. tohoto Souboru) a ust. § 50

odst. 1 d) ZVZ (tj. technické kvalifikační předpoklady, viz část 7 tohoto Souboru.)

musí prokázat všichni dodavatelé společně.

V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím

subdodavatele se použije obdobně část 5. tohoto Souboru.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle ust. § 51 odst. 5 ZVZ

společně několika dodavateli, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady

prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen

závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z

jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou

zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po

dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na

závazek podle předchozí věty, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně,

platí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

6. Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto

účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen

prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 50 odst. 1 písm.

a) ZVZ (tj. základní kvalifikační předpoklady podle ust. § 53 ZVZ, viz část 2. tohoto

Souboru) a profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54 písm. a) ZVZ (tj.

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu.

Splnění kvalifikace podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) ZVZ (tj. profesní kvalifikační

předpoklady vyjma ust. § 54 písm. a) ZVZ, viz část 3. tohoto Souboru) a ust. § 50

odst. 1 d) ZVZ (tj. technické kvalifikační předpoklady) musí prokázat všichni

dodavatelé společně.

V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím

subdodavatele se použije obdobně část 5. tohoto Souboru.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle ust. § 51 odst. 5 ZVZ

společně několika dodavateli, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady

prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen

závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z

jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou

zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po

dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na

závazek podle předchozí věty, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně,

platí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

strana 9 z 12

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

7. Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle ust. § 51 odst. 7

ZVZ zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu

platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu

požadovaném ZVZ a zadavatelem.

Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště

zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen

prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost,

jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání

nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné

prohlášení.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním

jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud

zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká

republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace

doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo

místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům

úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském

jazyce.

8. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve

lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění

základních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až j) ZVZ a

profesních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 54 ZVZ v tom rozsahu, v jakém

doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají

požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů

pro plnění veřejné zakázky.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke

kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

Pokud dodavatel využije možnosti uvedené ust. § 127 ZVZ a prokáže splnění

základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných

dodavatelů, nepožaduje zadavatel nad rámec výpisu ze seznamu kvalifikovaných

dodavatelů předložit jiné dokumenty a doklady k prokázání splnění základních

kvalifikačních předpokladů.

9. Prokázání kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných

dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných

dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v ust. § 139 ZVZ, ve lhůtě pro

prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu

dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm

strana 10 z 12

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. Certifikátem nelze

nahradit prokázání základní kvalifikace podle ust. § 53 odst. 1 písm. k) a l) ZVZ.

10. Prokázání kvalifikace výpisem ze zahraničního seznamu dodavatelů

Zadavatel v souladu s ust. § 143 ZVZ přijme výpis ze zahraničního seznamu

kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný

zahraniční certifikát vydávaný ve státě, který je součástí Evropského hospodářského

prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropským

společenstvím nebo Českou republikou, a to pouze pokud byl tento výpis či

zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má dodavatel sídlo či místo podnikání,

popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční

certifikát předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich

úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou

je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Z výpisu ze zahraničního seznamu nebo zahraničního certifikátu musí vyplývat

prokázání kvalifikačních předpokladů v úrovni a rozsahu, tak jak je zadavatel vymezil

v této kvalifikační dokumentaci.

Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí

být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených

ZVZ nahrazuje splnění kvalifikace popřípadě splnění její příslušné části.

Pokud dodavatel využije možnosti uvedené ust. § 143 ZVZ a prokáže splnění

základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze zahraničního seznamu

kvalifikovaných dodavatelů, nepožaduje zadavatel nad rámec výpisu ze zahraničního

seznamu kvalifikovaných dodavatelů předložit jiné dokumenty a doklady k prokázání

splnění základních kvalifikačních předpokladů.

11. Změny v kvalifikaci

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v

kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle ust. § 60

ZVZ, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně

oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v

plném rozsahu. Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v

souladu s rozhodnutím zadavatele podle ust. § 81 ZVZ možné uzavřít smlouvu, a to

až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel

uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v

plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.

12. Podávání dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Zadavatel žádá pro účel ochrany oprávněných zájmů každého dodavatele resp.

společných dodavatelů ve smyslu ust. § 51 odst. 6 ZVZ, aby doklady prokazující

strana 11 z 12

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

splnění kvalifikace:

o

byly seřazeny takto:

a) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů,

b) doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů,

c) doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů,

a aby shora uvedené jednotlivé části a) až c) byly zřetelně odděleny (např.

předělovými barevnými listy);

o

byly předloženy zadavateli:

ve dvou vyhotoveních (svazcích).

Obě vyhotovení (svazky) musí být kvalitním způsobem vytištěna, aby byla dobře

čitelná.

Zadavatel žádá pro účel ochrany oprávněných zájmů každého dodavatele resp.

společných dodavatelů ve smyslu ust. § 51 odst. 6 ZVZ, aby každý ze svazků byl

svázán či jinak zabezpečen proti manipulaci s jednotlivými listy;

o

byly předloženy zadavateli v obálce s nabídkou.

13. Doba prokazování splnění kvalifikace

Ke lhůtě pro prokazování splnění kvalifikace viz ust. § 52 ZVZ.

14. Upozornění zadavatele

Zadavatel upozorňuje, že požaduje, aby dodavatelé předložili doklady k prokázání

splnění kvalifikace v (prosté) kopii.

Předloží-li dodavatel v rozporu s požadavkem zadavatele pro účel prokázání splnění

kvalifikace doklady v originále či úředně ověřené kopii, zadavatel vrátí takové

doklady dodavateli po skončení zadávacího řízení za podmínky, že dodavatel

zadavatele písemně požádá o vrácení originálu anebo úředně ověřené kopie a že

dodavatel uhradí zadavateli náklady spojené s pořízením kopie vyžádaných dokladů.

V Praze 8/2011

Hlavní město Praha

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

strana 12 z 12

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

K R Y C Í L I S T N A B Í D K Y

do otevřeného řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na služby:

„DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VOŠ V OBLASTI

SPECIFICKÝCH KOMPETENCÍ“

Zadavatel:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

se sídlem Mariánské nám. 2,

110 01 Praha 1, IČ: 00064581

Identifikační údaje uchazeče :

obchodní firma

pozn.: uvádí se název, pod kterým je podnikatel (právnická

nebo fyzická osoba) zapsán do obchodního rejstříku

název

pozn.: vyplňuje podnikatel-právnická osoba nezapsaný v

obchodním rejstříku

jméno a příjmení

pozn.: vyplňuje podnikatel-fyzická osoba nezapsaný v

obchodním rejstříku

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

sídlo

pozn.: vyplňuje podnikatel-právnická osoba

místo podnikání popř. i trvalý pobyt

pozn.: vyplňuje podnikatel-fyzická osoba; místem podnikání je

adresa zapsaná jako místo podnikání v obchodním rejstříku

nebo v jiné zákonem upravené evidenci

právní forma

pozn.: vyplňuje pouze podnikatel-právnická osoba

identifikační číslo

pozn.: vyplňuje se pouze, bylo-li přiděleno

kontaktní osoba

telefon: fax: e-mail:

Celková (nabídková) cena:

celková (nabídková)

cena

celková (nabídková)

cena v Kč bez DPH

výše DPH v Kč

celková (nabídková) cena

v Kč vč. DPH

1


Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Prohlášení o nabídkové ceně:

celková nabídková cena je stanovena jako celková cena za kompletní splnění veřejné

zakázky po celou dobu provádění veřejné zakázky, a

celková nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřípustné, a

celková nabídková cena obsahuje ocenění všech plnění uchazeče nutných k řádnému

splnění veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a

souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení veřejné

zakázky.

Datum:

jméno a příjmení

uchazeče – fyzické osoby nebo osoby

oprávněné jednat jménem uchazeče –

právnické osoby

nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče

podpis:

údaje o případném zplnomocnění:

2


Příloha č. 3 Zadávací dokumentace

ZADAVATEL:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem Mariánské nám. 2,

110 01 Praha 1

IČ: 00064581

DIČ:CZ00064581

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

zástupce zadavatele v zadávacím řízení podle ust.

§ 151 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

v platném znění (dále jen „ZVZ“):

LFA 2020 advokáti s.r.o.

se sídlem Blanická 28/1008, 120 00 Praha 2

tel.: 222 232 950, 222 233 092,

fax: 222 232 953

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ

DOKUMENTACE

VZOROVÝ NÁVRH SMLOUVY

otevřeného řízení

podlimitní veřejné zakázky na služby

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH

PRACOVNÍKŮ VOŠ V OBLASTI

SPECIFICKÝCH KOMPETENCÍ

strana 1 z 17

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Vzorový návrh smlouvy

SMLOUVA

o

službách pro projekt

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

č. _________/2011

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle ustanovení § 269 odst. 2 a ustanovení § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb.,

obchodní zákoník, v platném znění a

podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy

na základě výsledku zadávacího řízení Rozšíření kvalifikace pedagogických

pracovníků, které HMP jako zadavatel zahájilo dne _____ (ev.č. VZ ________).

Zadavatelem:

mezi těmito smluvními stranami:

Hlavním městem Prahou

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

zastoupeným: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Magistrátu hlavního města Prahy

IČ: 00064581

DIČ:CZ00064581

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41, Praha 6.

č. ú 5157998/6000

(dále jen „HMP“) na straně jedné

a

Dodavatelem:

společností ________________

se sídlem __________________

IČ: _______________________

DIČ: CZ___________________

jednající ___________________

bankovní spojení: ____________

č.účtu: ________________/____

(dále jen „Dodavatel“) na straně druhé

strana 2 z 17

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Vzorový návrh smlouvy

v tomto znění:

Čl. I

Předmět plnění a veřejná zakázka

1. Předmět smlouvy. Touto smlouvou se dodavatel zavazuje poskytnout HMP v této

smlouvě stanovená plnění (služby a dodávky) určená pro projekt HMP „Další

vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných škol“, k jehož

financování bude využita finanční podpora z prostředků Evropského sociálního

fondu, a to prostřednictvím Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA).

HMP se touto smlouvou zavazuje dodavateli za řádně poskytnutá plnění zaplatit

cenu stanovenou v této smlouvě.

Plnění, která má dodavatel poskytnout podle této smlouvy, jsou dále, s ohledem

na jejich povahu, označována jako „veřejná zakázka“.

2. Účel smlouvy. Tato smlouva je uzavírána s cílem zkvalitnit vzdělávání na školách

a prohloubit specifické kompetence pedagogických pracovníků vyšších

odborných škol, kteří vykonávají svou činnost na území hlavního města Prahy, a

kteří jsou se zaměstnavatelem v pracovněprávním vztahu (dále jen „pedagogičtí

pracovníci VOŠ“). Jde o kompetence, které umožňují zavádění nových metod a

forem práce při výuce na vyšších odborných školách a přibližují výuku na vyšších

odborných školách stylu výuky probíhajícímu na vysokých školách. Absolventi

vzdělávání budou po odborné stránce připraveni na případnou transformaci

vyšších odborných škol.

Souhrnné informace o projektu HMP „Další vzdělávání pedagogických

pracovníků vyšších odborných škol“ (cíle, klíčové aktivity, jejich výstupy a další

základní informace) jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy (Požadavky na

vzdělávací program a související služby).

3. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění dodavatele je vytvoření a realizace programu vzdělávání

(realizace kurzů a workshopů) pro celkem 190 pedagogických pracovníků VOŠ (v

přepočtu podle účasti 490 kurzoosob). Jde o vzdělávání, které proběhne na

území hlavního města Prahy a bude zaměřeno na prohloubení specifických

kompetencí uvedených v této smlouvě.

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí v této smlouvě a jejích přílohách

popsaných služeb a dodávek, zejm.:

a) zajištění vzdělávacích kurzů v těchto 6 oblastech/tématech:

vedení a hodnocení absolventské práce

práce se zdrojovou literaturou

výzkumné metody

prezentační dovednosti

tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí

studentů

mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele.

strana 3 z 17

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Vzorový návrh smlouvy

Podrobný povinný obsah každého z tematických kurzů, jejich délka a

rozvržení do lekcí, metody vzdělávání, způsob ověření získaných znalostí a

podmínky pro získání osvědčení jsou uvedeny v příloze č. 4 této zadávací

dokumentace (Požadavky na vzdělávací program a související služby).

Každý z tematických kurzů proběhne pětkrát (v pěti bězích, každý běh vždy

jedenkrát za semestr).

Tematických kurzů se zúčastní v jednom semestru 60 pedagogických

pracovníků VOŠ.

Každý z tematických kurzů bude akreditován MŠMT a bude mít prezenční

formu.

Součástí plnění dodavatele je:

- zajištění prostor pro výuku a organizační zajištění lekcí, zajištění certifikace

absolventů,

- dodávka 6 typů metodických příruček (zvlášť pro každý tematický kurz).

Každá příručka musí mít rozsah 40 normostran A4. Každý typ příručky

dodavatel pořizuje v listinné podobě, a to v 70 kusech. Příručky dodavatel

pořizuje rovněž v jejich elektronické podobě,

- ISBN 1 , (dodavatel zajistí zaevidování každé z 5 typů metodických příruček

zvlášť),

- odborné a jazykové korektury textů,

a veškerá další související plnění, pakliže nejsou podle této zadávací

dokumentace předmětem samostatného ocenění;

b) zajištění vzdělávacího kurzu v oblasti fungování informačního systému v

organizaci výuky na VOŠ.

Podrobný povinný obsah kurzu, jeho délka a rozvržení do lekcí, metody

vzdělávání, způsob ověření získaných znalostí a podmínky pro získání

osvědčení jsou uvedeny v příloze č. 4 této zadávací dokumentace

(Požadavky na vzdělávací program a související služby).

Kurz proběhne pětkrát (v pěti bězích, každý běh vždy jedenkrát za semestr).

Kurzu se zúčastní v jednom běhu 8 vedoucích pedagogických pracovníků

VOŠ.

Kurz bude akreditován MŠMT a bude mít prezenční formu.

Součástí plnění dodavatele je:

- zajištění prostor pro výuku a organizační zajištění lekcí, zajištění certifikace

absolventů,

- a veškerá další související plnění, pakliže nejsou podle zadávací

dokumentace předmětem samostatného ocenění;

1 Systém mezinárodního standardního číslování knih - ISBN (International Standard Book Numbering

strana 4 z 17

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Vzorový návrh smlouvy

c) zajištění 5 workshopů vždy pro 15 účastníků na téma:

vedení a hodnocení absolventské práce

práce se zdrojovou literaturou

výzkumné metody.

Rozvržení workshopů je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy (Požadavky na

vzdělávací program a související služby).

Součástí plnění dodavatele je:

- celkové organizační a technické zajištění workshopů a zajištění účastníků,

přednášejících hostů a moderátora, plně vybavených prostor, pozvánek,

tiskových výstupů a občerstvení pro účastníky,pakliže nejsou podle zadávací

dokumentace předmětem samostatného ocenění;

d) zajištění 5 workshopů vždy pro 15 účastníků na téma:

prezentační dovednosti

tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí

studentů

mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele

Rozvržení workshopů je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy (Požadavky na

vzdělávací program a související služby).

Součástí plnění dodavatele je:

- celkové organizační a technické zajištění workshopů a zajištění účastníků,

přednášejících hostů a moderátora, plně vybavených prostor, pozvánek,

tiskových výstupů a občerstvení pro účastníky,

Konkrétní osoby, pro které jsou určené shora uvedené aktivity (konkrétní

účastníky), určuje HMP.

Podrobnosti o plněních představujících veřejnou zakázku jsou uvedeny

v přílohách č. 1 až 6 této smlouvy.

4. Součástí plnění dodavatele jsou i činnosti v této smlouvě nespecifikované, které

jsou však k řádnému provedení veřejné zakázky nezbytné a o kterých dodavatel

vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení

těchto činností v žádném případě nezvyšuje v této smlouvě sjednanou cenu

veřejné zakázky.

5. Práce nad rámec předmětu veřejné zakázky jsou přípustné pouze při dodržení

zákona o veřejných zakázkách a pravidel HMP pro jejich zadávání a vyžadují

předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě.

Pokud dodavatel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného

dodatku ke smlouvě, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za

porušení smluvních ujednání o ceně dle smlouvy, kterou dodavatel zaplatil HMP.

6. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá

dodavatel HMP, musí být předána či předložena v českém jazyce.

7. Dodavatel se zavazuje, že poskytne HMP součinnost a bude s HMP

spolupracovat při všech činnostech HMP souvisejících s projektem HMP, kterého

se týká veřejná zakázka podle této smlouvy.

strana 5 z 17

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Vzorový návrh smlouvy

Čl. II

Lhůty plnění

Veřejnou zakázku musí dodavatel plnit ve lhůtách uvedených v harmonogramu

plnění veřejné zakázky (dále jen „harmonogram“), který byl součástí nabídky

uchazeče, a který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Jakákoli změna harmonogramu

podléhá předchozímu písemnému schválení HMP.

Čl. III

Cena

1. Za splnění veřejné zakázky náleží dodavateli

celková cena bez DPH ve výši

_____________,- Kč

doplní uchazeč

DPH ve výši

______________,- Kč

doplní uchazeč

celková cena včetně DPH ve výši

______________,- Kč

doplní uchazeč

2. Celková cena za plnění dodavatele se skládá z těchto dílčích cen, které HMP

zaplatí dodavateli ve výši, v době a podle podmínek uvedených v této smlouvě:

2.1. za realizaci 5 běhů tematického kurzu vedení a hodnocení absolventské práce

včetně veškerých dalších souvisejících plnění, pakliže nejsou předmětem

samostatného ocenění (více viz příloha č. 4 zadávací dokumentace pro zadání

veřejné zakázky podle této smlouvy)

z toho cena za jeden běh

kurzu:

z toho cena za 1

účastníka:

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

strana 6 z 17

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

Pozn.: do kalkulace je za jeden běh započítáno 10 účastníků, z nichž každý

absolvuje 20 vyučovacích hodin – celkově tedy 200 vyučovacích hodin v jednom

běhu kurzu.

pozn. je-li kdekoli v textu použit výraz „vyučovací hodina“ jde o 45 minut

2.2. za realizaci 5 běhů tematického kurzu práce se zdrojovou literaturou včetně

veškerých dalších souvisejících plnění, pakliže nejsou předmětem

samostatného ocenění (více viz příloha č. 4 zadávací dokumentace pro zadání

veřejné zakázky podle této smlouvy)

z toho cena za jeden běh

kurzu:

z toho cena za 1

účastníka:

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

Pozn.: do kalkulace je za jeden běh započítáno 10 účastníků, z nichž každý

absolvuje 12 vyučovacích hodin – celkově tedy 120 vyučovacích hodin v jednom


Vzorový návrh smlouvy

běhu kurzu.

2.3. za realizaci 5 běhů tematického kurzu výzkumné metody včetně veškerých

dalších souvisejících plnění, pakliže nejsou předmětem samostatného ocenění

(více viz příloha č. 4 zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky podle

této smlouvy)

z toho cena za jeden běh

kurzu:

z toho cena za 1

účastníka:

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

Pozn.: do kalkulace je za jeden běh započítáno 10 účastníků, z nichž každý

absolvuje 28 vyučovacích hodin – celkově tedy 280 vyučovacích hodin v jednom

běhu kurzu.

2.4. za realizaci 5 běhů tematického kurzu prezentační dovednosti včetně veškerých

dalších souvisejících plnění, pakliže nejsou předmětem samostatného ocenění

(více viz příloha č. 4 zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky podle

této smlouvy)

z toho cena za jeden běh

kurzu:

z toho cena za 1

účastníka:

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

Pozn.: do kalkulace je za jeden běh započítáno 10 účastníků, z nichž každý

absolvuje 18 vyučovacích hodin – celkově tedy 180 vyučovacích hodin v jednom

běhu kurzu.

2.5. za realizaci 5 běhů tematického kurzu tvorba a využití profesního portfolia pro

formování odborných kompetencí studentů včetně veškerých dalších

souvisejících plnění, pakliže nejsou předmětem samostatného ocenění (více viz

příloha č. 4 zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky podle této

smlouvy)

z toho cena za jeden běh

kurzu:

z toho cena za 1

účastníka:

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

Pozn.: do kalkulace je za jeden běh započítáno 10 účastníků, z nichž každý

absolvuje 20 vyučovacích hodin – celkově tedy 200 vyučovacích hodin v jednom

běhu kurzu.

2.6. za realizaci 5 běhů tematického kurzu mentoring a supervize jako zdroj

sebereflexe učitele včetně veškerých dalších souvisejících plnění, pakliže

nejsou předmětem samostatného ocenění (více viz příloha č. 4 zadávací

dokumentace pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy)

z toho cena za jeden běh

kurzu:

z toho cena za 1

účastníka:

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

Pozn.: do kalkulace je za jeden běh započítáno 10 účastníků, z nichž každý

absolvuje 18 vyučovacích hodin – celkově tedy 180 vyučovacích hodin v jednom

běhu kurzu.

strana 7 z 17

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Vzorový návrh smlouvy

2.7. za realizaci 5 běhů tematického kurzu fungování informačního systému v

organizaci výuky na VOŠ včetně veškerých dalších souvisejících plnění, pakliže

nejsou předmětem samostatného ocenění (více viz příloha č. 4 zadávací

dokumentace pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy)

z toho cena za jeden běh

kurzu:

z toho cena za 1

účastníka:

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

Pozn.: do kalkulace je za jeden běh započítáno 8 účastníků, z nichž každý absolvuje

8 vyučovacích hodin – celkově tedy 64 vyučovacích hodin v jednom běhu kurzu.

2.8. za realizaci 10 workshopů včetně veškerých dalších souvisejících plnění, pakliže

nejsou předmětem samostatného ocenění (více viz příloha č. 4 zadávací

dokumentace pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy)

z toho cena za jeden

workshop:

z toho cena za 1

účastníka:

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

Pozn.: do kalkulace je započítáno 30 účastníků za jeden semestr (15 účastníků na

jeden workshop).

3. Celková cena uvedená v této smlouvě je celkovou cenou za kompletní splnění

veřejné zakázky po celou dobu provádění veřejné zakázky.

4. Celková cena uvedená v této smlouvě je cenou maximální a její překročení není

přípustné.

5. Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, může být celková cena za plnění

dodavatele uvedená v této smlouvě měněna pouze v souvislosti se změnou

sazby DPH.

6. Celková cena za plnění dodavatele uvedená v této smlouvě obsahuje ocenění

všech plnění dodavatele nutných k řádnému splnění veřejné zakázky, tj. zahrnuje

ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění

účelu a cílů této smlouvy - provedení veřejné zakázky, náklady na pracovní

smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, autorské

honoráře, cestovní náhrady, náklady na zařízení a vybavení potřebné pro plnění

veřejné zakázky.

7. V celkové ceně sjednané v této smlouvě je zahrnuta cena všech zařízení a

vybavení, která má dodavatel podle této smlouvy zajistit pro plnění veřejné

zakázky, jakož i cena za užívání všech prostor, které dodavatel obstarává pro

účel plnění veřejné zakázky včetně s tím spojených dodávaných služeb, náklady

na spotřební a kancelářský materiál, náklady na povinnou publicitu, atd., tj. i

ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou v nabídce

výslovně uvedeny.

Čl. IV

Platební podmínky

1. Dodavatel je oprávněn fakturovat HMP cenu svých prací postupně, a to vždy za

strana 8 z 17

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Vzorový návrh smlouvy

do té doby již poskytnutá plnění. Poskytování záloh HMP připouští pouze

v rozsahu a za podmínek uvedených v tomto článku smlouvy.

2. Specifické platební podmínky:

a) dodavatel fakturuje cenu za realizaci vzdělávacích kurzů (včetně veškerých

souvisejících plnění) v příslušném semestru vždy po skončení příslušného

semestru, tj. postupně vystaví 5 faktur: 1. za zimní semestr akademického

roku 2011/2012 (předpoklad 28.2.2012), 2. za letní semestr akademického

roku 2011/2012 (předpoklad 31.7.2012)), 3. za zimní semestr akademického

roku 2012/2013 (předpoklad 28.2.2013), 4. za letní semestr akademického

roku 2012/2013 (předpoklad 31.7.2013) a 5. za zimní semestr akademického

roku 2013/2014 (předpoklad 28.2.2014). V podrobnostech viz další část tohoto

písm. a).

Celková částka na každé faktuře musí vždy odpovídat násobku skutečného

počtu účastníků vzdělávacích kurzů za uplynulý semestr a ceny za 1

účastníka vzdělávání.

HMP poskytne dodavateli tyto zálohy:

A1) zálohu na realizaci všech sedmi druhů (typů) vzdělávacích kurzů v zimním

semestru akademického roku 2011/2012, a to ve výši 70% dílčích cen bez

DPH uvedených pro kurzy v odst. 2.1. až odst. 2.7. této smlouvy; záloha

bude zaplacena po zahájení kurzů, nejdříve 1.9.2011.

Fakturu za realizaci vzdělávacích kurzů v zimním semestru akademického

roku 2011/2012 obsahující vyúčtování poskytnuté zálohy vystaví

dodavatel po zpracování závěrečné zprávy (předpoklad do 28.2.2012);

A2) zálohu na realizaci všech sedmi druhů (typů) vzdělávacích kurzů v letním

semestru akademického roku 2011/2012, a to ve výši 70% dílčích cen bez

DPH uvedených pro kurzy v odst. 2.1. až odst. 2.7. této smlouvy; záloha

bude zaplacena po zahájení kurzů, nejdříve 1.3.2012.

Fakturu za realizaci vzdělávacích kurzů v letním semestru akademického

roku 2011/2012 obsahující vyúčtování poskytnuté zálohy vystaví

dodavatel po zpracování závěrečné zprávy (předpoklad do 31.7.2012);

A3) zálohu na realizaci všech sedmi druhů (typů) vzdělávacích kurzů v zimním

semestru akademického roku 2012/2013, a to ve výši 70% dílčích cen bez

DPH uvedených pro kurzy v odst. 2.1. až odst. 2.7. této smlouvy; záloha

bude zaplacena po zahájení kurzů, nejdříve 1.9.2012.

Fakturu za realizaci vzdělávacích kurzů v zimním semestru akademického

roku 2012/2013 obsahující vyúčtování poskytnuté zálohy vystaví

dodavatel po zpracování závěrečné zprávy (předpoklad do 28.2.2013);

A4) zálohu na realizaci všech sedmi druhů (typů) vzdělávacích kurzů v letním

semestru akademického roku 2012/2013, a to ve výši 70% dílčích cen bez

DPH uvedených pro kurzy v odst. 2.1. až odst. 2.7. této smlouvy; záloha

bude zaplacena po zahájení kurzů, nejdříve 1.3.2013.

Fakturu za realizaci vzdělávacích kurzů v letním semestru akademického

roku 2012/2013 obsahující vyúčtování poskytnuté zálohy vystaví

dodavatel po zpracování závěrečné zprávy (předpoklad do 31.7.2013);

strana 9 z 17

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Vzorový návrh smlouvy

A5) zálohu na realizaci všech sedmi druhů (typů) vzdělávacích kurzů v zimním

semestru akademického roku 2013/2014, a to ve výši 70% dílčích cen bez

DPH uvedených pro kurzy v odst. 2.1. až odst. 2.7. této smlouvy; záloha

bude zaplacena po zahájení kurzů, nejdříve 1.9.2013.

Fakturu za realizaci vzdělávacích kurzů v zimním semestru akademického

roku 2013/2014 obsahující vyúčtování poskytnuté zálohy vystaví

dodavatel po zpracování závěrečné zprávy (předpoklad do 28.2.2014);

b) dodavatel fakturuje cenu za veškerá plnění související s realizací každého

tematického workshopu zvlášť vždy po skončení příslušného workshopu, tj.

postupně vystaví 10 faktur.

Celková částka na každé faktuře musí vždy odpovídat násobku skutečného

počtu účastníků příslušného tematického workshopu a ceny za 1 účastníka

tematického workshopu;

3. Každá záloha bude fakturována výlučně v souladu s touto smlouvou.

4. Každá faktura bude vystavena pouze za skutečně a řádně poskytnutá plnění.

5. Zjišťovací protokol.

a) Pokud jde o faktury za plnění odpovídající realizaci vzdělávacího programu

v každém jednotlivém semestru, jejich nedílnou přílohu musí tvořit zjišťovací,

resp. předávací protokol (dále jen „zjišťovací protokol“). Částka, kterou je

dodavatel oprávněn fakturovat, bude vždy dána podle dodavatelem

vypracovaného zjišťovacího protokolu, který schválilo HMP.

b) Konkrétní obsah zjišťovacího protokolu bude vždy vycházet z požadavků

stanovených ve vzdělávacím programu, konkrétně z jednotlivých úkonů a

činností, které mají být provedeny a plněny v jednotlivých dílčích obdobích.

c) Nezbytnou obsahovou náležitostí zjišťovacího protokolu bude rovněž

uvedení skutečného počtu účastníků vzdělávání v jednotlivých obdobích, za

která bude zjišťovací protokol vystaven.

d) Zjišťovací protokol předává dodavatel HMP ve 2 vyhotoveních.

e) V případě, že HMP nebude mít k obsahu zjišťovacího protokolu

vypracovaného dodavatelem výhrady, potvrdí zjišťovací protokol do 5

pracovních dnů a jedno vyhotovení potvrzeného zjišťovacího protokolu

dodavateli vrátí. Toto vyhotovení potvrzeného zjišťovacího protokolu bude

tvořit nedílnou přílohu faktury.

f) V případě, že HMP bude mít k obsahu zjišťovacího protokolu výhrady,

potvrdí ve stejné lhůtě pouze jeho nespornou část a jedno vyhotovení takto

zčásti potvrzeného zjišťovacího protokolu vrátí dodavateli k opravě.

V takovém případě je dodavatel oprávněn vystavit fakturu pouze ohledně

HMP potvrzené nesporné části zjišťovacího protokolu. V takových případech

není dodavatel oprávněn přerušit či jinak omezit provádění svých činností.

g) HMP vrátí dodavateli jedno vyhotovení zjišťovacího protokolu i v případě, že

jej nelze potvrdit ani zčásti. V takových případech není dodavatel oprávněn

přerušit či jinak omezit provádění svých činností podle smlouvy.

h) Opravený zjišťovací protokol dodavatel předává HMP ve 2 vyhotoveních.

strana 10 z 17

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Vzorový návrh smlouvy

6. Splatnost zálohových listů a faktur dodavatele se sjednává v délce 30 dnů ode

dne písemného vyhotovení příslušného dokladu dodavatelem za předpokladu, že

doklad bude doručen HMP do tří dnů ode dne jeho písemného vyhotovení.

Pokud bude doklad doručen HMP později, prodlužuje se splatnost zálohy či

faktury o počet dnů, o něž doručení dokladu HMP přesáhlo dobu tří dnů. Za

okamžik uhrazení zálohy nebo faktury se považuje datum, kdy byla předmětná

částka odepsána z účtu HMP. Při nedodržení této splatnosti je dodavatel

oprávněn uplatnit u HMP úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

7. HMP je oprávněno pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této

smlouvy, jestliže dodavatel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě.

8. HMP má právo podmínit úhradu kterékoliv zálohy anebo dílčí faktury

odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může HMP

uplatnit jak před vystavením dokladu na zálohu tak i před vystavením faktury, ale

i poté.

9. HMP je oprávněno pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch dodavatele,

pokud je dodavatel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči HMP podle

smlouvy (např. je-li dodavatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty).

10. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle příslušných právních

předpisů o účetnictví a podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:

označení příslušného odboru HMP,

DIČ,

den splatnosti,

označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být

provedena platba, konstantní a variabilní symbol,

odvolávku na smlouvu,

razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu,

soupis příloh.

11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je

HMP oprávněno jej vrátit dodavateli k doplnění. V takovém případě začne,

počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu HMP, plynout nová lhůta

splatnosti.

Čl. V.

Udílená práva a ochrana práv

1. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním výstupů a výsledků kteréhokoli

ze svých plnění poskytovaných HMP při plnění veřejné zakázky.

2. Dodavatel podpisem této smlouvy uděluje souhlas s volným šířením všech

produktů vytvořených dodavatelem při plnění veřejné zakázky, pakliže jde o

produkty, u kterých lze předpokládat, že budou užitečné organizacím, jež řeší

obdobné potřeby regionu hlavního města Prahy, resp. řeší potřeby obdobné

cílové skupiny, které jsou určena plnění veřejné zakázky.

strana 11 z 17

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Vzorový návrh smlouvy

Jako takové produkty jsou vymezeny:

metodické, informační, učební a výukové dokumenty a pomůcky pro práci

s cílovou skupinou nebo pro cílovou skupinu a

výstupy z konferencí, seminářů a obdobných akcí, které v rámci projektu

pořádá příjemce podpory; do této kategorie nepatří prezentace (ve formátu

Power Point a obdobných) určené na tyto akce.

3. Dodavatel se zavazuje, že pro účel volné šiřitelnosti produktů vymezených výše

v předchozím odstavci tohoto článku poskytne HMP produkt projektu v

elektronické formě za účelem umístění produktu na webových stránkách

www.oppa.cz a na jiných webových stránkách (na webových stránkách HMP,

jeho organizace nebo na webových stránkách projektu podpořeného z OPPA) a

umožní jeho stahování třetími osobami.

4. Dodavatel se zavazuje, že v případě, kdy by produkt projektu podléhal ochraně z

autorského zákona, vypořádá s autory takového díla všechna práva a závazky

dle autorského zákona.

5. Dodavatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že pokud některý z produktů

projektu naplní znaky díla chráněného autorským zákonem, poskytuje HMP

oprávnění s takovým dílem v plném rozsahu nakládat a užívat je, tzn. zejména

poskytovat je třetím subjektům.

6. Dodavatel se zavazuje, že při plnění veřejné zakázky bude chránit osobní údaje,

a to v plném rozsahu vyplývajícím z příslušných právních předpisů. Plnění

takových povinností je dodavatel povinen HMP prokázat vždy bez zbytečného

odkladu poté, kdy k tomu HMP dodavatele vyzve.

Čl. VI

Podklady pro monitorovací zprávy

1. Dodavatel se zavazuje, že bude HMP poskytovat alespoň jedenkrát měsíčně

podklady pro monitorovací zprávy o plnění veřejné zakázky s popisem svých

činností za uplynulé období s uvedením počtu podpořených osob (osob, kterým

vznikl prospěch z plnění veřejné zakázky – účastníkům vzdělávání apod.), s

popisem případných problémů při realizaci veřejné zakázky a s popisem opatření

na jejich odstranění a s informacemi o zajištění publicity veřejné zakázky (jako

projektu HMP) a s případnými dalšími náležitostmi, které HMP určí, a to vždy

jedenkrát v listinné a jedenkrát v digitální podobě (v otevřeném formátu *.doc

anebo *.rtf). Přílohou podkladů k monitorovacím zprávám musí být i doklady

(průkazná evidence) o plnění veřejné zakázky, např. prezenční listiny kurzů o

náležitostech, které je HMP oprávněno případně určit, záznamy o vydaných

certifikátech apod.

2. Krom toho, co je uvedeno v předchozím odstavci tohoto článku, se dodavatel

dále zavazuje, že poskytne HMP závěrečnou monitorovací zprávu, která bude

obsahovat celkovou fakturaci veřejné zakázky.

3. Podklady pro monitorovací zprávy musí být předány HMP vždy nejpozději do 3.

pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, pro který je zpracována.

Závěrečná monitorovací zpráva musí být předána HMP do 5 pracovních dnů po

strana 12 z 17

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Vzorový návrh smlouvy

skončení posledního měsíce plnění veřejné zakázky.

4. HMP je oprávněno určit dodavateli strukturu, obsah a míru podrobnosti

monitorovací zprávy, jakož i požadovat její doplnění.

5. Dodavatel se zavazuje, že poskytne HMP součinnost při vypracovávání zpráv,

které je HMP povinno předávat, a to z důvodu spolufinancování plnění veřejné

zakázky ze strukturálních fondů EU v rámci operačního programu uvedeného

v zadávací dokumentaci.

Čl. VII

Ujednání ve věci publicity

1. Dodavatel prohlašuje, že bere na vědomí, že plnění veřejné zakázky je součástí

projektu HMP podporovaného ze zdrojů EU a zavazuje se, že při plnění veřejné

zakázky splní z toho důvodu všechny povinnosti publicity předepsané nařízením

Komise (ES) č. 1828/2006 konkretizované v aktuálně platné verzi Projektové

příručky OPPA, kterou lze získat v elektronické podobě na následujícím odkazu:

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/dokumenty/prirucka-a-zadost.html.

2. Dodavatel prohlašuje, že bude dbát, aby Symbol EU i další loga byla použita v

graficky správné podobě.

3. Dodavatel se zavazuje, že při plnění veřejné zakázky splní rovněž všechny

povinnosti publicity a informovanosti předepsané v zadávací dokumentaci a v

příloze č. 1 této smlouvy.

Čl. VIII

Ujednání ve věci kontroly plnění a archivace

1. Dodavatel prohlašuje, že umožní HMP kontrolovat plnění veřejné zakázky, že pro

takovou kontrolu vytvoří potřebné podmínky a poskytne HMP řádnou součinnost.

Dodavatel bere na vědomí, že během plnění veřejné zakázky má oprávnění

provést jeho kontrolu několik subjektů: HMP, Ministerstvo financí, Nejvyšší

kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr.

2. Dodavatel se zavazuje, že po dobu 10 let následujících po skončení roku, ve

kterém bylo ukončeno plnění veřejné zakázky, bude archivovat všechny

dokumenty, které se vztahují k jejímu plnění (které nepředal ve všech jejich

vyhotoveních HMP), a že na výzvu předá HMP originál (resp. nebude-li to možné

kopii) kteréhokoli archivovaného dokumentu.

Čl. IX

Odborný tým

Veřejnou zakázku musí dodavatel plnit prostřednictvím členů odborného týmu,

kterým dodavatel prokazoval splnění HMP požadované kvalifikace v průběhu

zadávacího řízení. Složení takového týmu tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Nahrazení

člena realizačního týmu jinou osobou podléhá předchozímu písemnému schválení

HMP.

strana 13 z 17

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Vzorový návrh smlouvy

Čl. X.

Subdodavatelé

Dodavatel se zavazuje, že bude-li plnit část svých povinností podle smlouvy

prostřednictvím třetích osob, tyto třetí osoby zaváže a bude požadovat záruky plnění

tak, aby nebylo ohroženo plnění závazků dodavatele ze smlouvy vůči HMP včetně

závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

Smluvní strany ujednaly smluvní pokutu:

Čl. XI

Smluvní pokuty

1. v případě nesplnění kterékoli ze lhůt uvedených v harmonogramu plnění veřejné

zakázky (viz příloha č. 3 této smlouvy) náleží HMP smluvní pokuta ve výši ____,-

Kč (slovy ____ korunčeských) doplní uchazeč za každý, byť i jen započatý

den prodlení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jde o objektivní smluvní

pokutu a že celková výše smluvní pokuty není omezena, a

2. v případě nedodržení lhůty pro odstranění vadného plnění poskytnutého

dodavatelem v rámci provádění veřejné zakázky (přičemž HMP vždy stanoví

dodavateli pro odstranění vady alespoň 5 denní lhůtu) náleží HMP smluvní

pokuta ve výši ____,- Kč (slovy ____ korunčeských) doplní uchazeč za

každý, byť i jen započatý den prodlení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že

celková výše smluvní pokuty není omezena.

3. Smluvní pokuta je splatná vždy do 14 dnů ode dne, kdy byla výzva HMP

doručena dodavateli.

4. Zaplacením smluvní pokuty podle výše uvedených ustanovení není dotčeno

právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat v celé její výši.

Čl. XII

Zmaření účelu smlouvy a odstoupení

1. Od této smlouvy lze odstoupit pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo

zákonem.

2. Zmaření účelu smlouvy. Pokud by z jakéhokoliv důvodu, na který smluvní strany

při podpisu smlouvy nepomyslely nebo nemohly pomyslet, mohl být zmařen její

účel, jsou HMP i dodavatel povinni neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode

dne, kdy taková skutečnost vyjde najevo, sjednat písemný dodatek, čímž účelu

smlouvy bude dosaženo. Nesplní-li některý z nich povinnost takový dodatek

uzavřít, může se druhá smluvní strana obrátit na soud s návrhem na určení

obsahu tohoto dodatku, jinak se přiměřeně užije ust. § 291 obch. z., anebo

právo na odstoupení od smlouvy.

Za nesplnění povinnosti uzavřít dodatek se považuje též, je-li účastník sice

ochoten jej uzavřít, avšak za podmínek, které by jej oproti původnímu ujednání

nespravedlivě zvýhodňovaly;

strana 14 z 17

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Vzorový návrh smlouvy

3. Odstoupení od smlouvy. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od

smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti,

přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem upozorněna;

stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího

závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až

po marném uplynutí této lhůty; to neplatí, jestliže druhá smluvní strana

v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může

dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty

dodatečného plnění, tj. ihned poté, co prohlášení druhé smluvní strany

obdržela;

4. Za podstatné porušení smlouvy se vždy považuje případ, kdy dodavatel:

- neobstará včas akreditaci potřebnou pro plnění veřejné zakázky, anebo

- je v prodlení s plněním některé lhůty podle harmonogramu anebo s předáním

řádně vypracované monitorovací zprávy o více než 20 dnů, anebo

- poruší některou povinnost týkající se ochrany osobních údajů, anebo

- nesplní některou z povinností publicity a informovanosti, anebo

- poruší povinnost týkající se umožnění kontroly ze strany HMP anebo jiných

příslušných či ve smlouvě a jejích přílohách uvedených subjektů, anebo

- plní veřejnou zakázku osobami, které nejsou součástí odborného týmu, jímž

dodavatel prokazoval splnění požadované kvalifikace;

za podstatné porušení smlouvy není však považován případ, kdy před změnou

člena/ů realizačního týmu dojde k písemnému schválení změny ze strany HMP.

5. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky

smluvních stran ze smlouvy, a to ex nunc. Skončením účinnosti smlouvy nebo

jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut

sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních

stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále

nebo u kterých tak stanoví zákon.

Čl. XIII

Další ujednání

1. Dodavatel je povinen upozornit HMP na nevhodnost, případně nepřípustnost

podkladů a pokynů HMP, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení

činností představujících veřejnou zakázku či z hlediska rozporu s podklady pro

uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou.

V případě, že HMP na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové

upozornění dodavatele trvat, je dodavatel oprávněn odmítnout jejich splnění

pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního

nebo trestního postihu. Stejným způsobem je dodavatel povinen smluvně

zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého

závazku.

2. Dodavatel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění

smlouvy navrhovat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek

stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a

strana 15 z 17

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Vzorový návrh smlouvy

k ochraně HMP před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a poskytovat HMP

veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

3. HMP je oprávněno, po projednání s dodavatelem, kteroukoliv z částí plnění

dodavatele zajistit vlastním přičiněním, a to sám či prostřednictvím třetí osoby.

V tomto případě HMP výsledky takto vyňatého plnění včas, v úplnosti a

v potřebné kvalitě předá dodavateli, a to tak, aby nebylo narušeno plnění

dodavatele v rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu smlouvy. O

tom, že takto hodlá postupovat, je HMP povinno dodavatele bez zbytečného

odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně

připadající na plnění zajištěné HMP.

4. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných

podmínek pro realizaci smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To

platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních

smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci

smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich

v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění

jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací

vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly

k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

5. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby

dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé

smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých

možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění

jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je

druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním

termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

6. V případě ohrožení splnění závazku dodavatele je dodavatel povinen

postupovat podle pokynů HMP.

7. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je dodavatel povinen

učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned HMP, jehož pokyny

k zahájení prací a odstranění těchto nedodělků je dodavatel povinen dodržet.

Čl. XIV

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci

smluvních stran.

2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění veřejné zakázky, která nejsou písemně

potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými

zástupci obou smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k

jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v

strana 16 z 17

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Vzorový návrh smlouvy

Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná

a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné

označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

6. HMP si vyhrazuje právo níže vymezený okruh informací, které budou

dodavatelem poskytnuty v průběhu plnění z uzavřené smlouvy, zveřejnit v rámci

transparentnosti na internetu, a to včetně informací označených jako důvěrné ve

smyslu § 152 zákona č. 137/2006 Sb. Těmito informacemi jsou: název

dodavatele, IČ dodavatele, celková cena za veřejnou zakázku, termín dodání

podle smlouvy, číslo a název smlouvy. Uzavřením této smlouvy bere dodavatel

na vědomí, že HMP s těmito informacemi bude nakládat výše uvedeným

způsobem a vyjadřuje s tím souhlas.

7. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze očíslovanými písemnými dodatky

podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran na jedné listině.

8. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I.

stupně řídí obecným soudem HMP.

9. Smlouva se vyhotovuje v pěti autorizovaných stejnopisech, z nichž HMP obdrží

čtyři vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení. Každý stejnopis se sestává z

________ stran textu smlouvy. Autorizace se provede připojením úředního

razítka HMP na přelepce smlouvy.

Přílohy:

č.1- Požadavky na vzdělávací program a související služby

č.2- organizační a technické zajištění vzdělávání

č.3- harmonogram plnění veřejné zakázky,

č.4- koncept žádosti o akreditaci všech sedmi kurzů

č.5- složení odborného týmu, kterým dodavatel prokazoval splnění zadavatelem

požadované kvalifikace,

č.6- anotace studijních materiálů

V Praze, dne

Za HMP:

____________________

V Praze, dne

Za dodavatele:

____________________

Mgr. Lenka Němcová,

ředitelka odboru školství, mládeže a

tělovýchovy MHMP

strana 17 z 17

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

ZADAVATEL:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem Mariánské nám. 2,

110 01 Praha 1

IČ: 00064581

DIČ:CZ00064581

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

zástupce zadavatele v zadávacím řízení podle ust.

§ 151 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

v platném znění (dále jen „ZVZ“):

LFA 2020 advokáti s.r.o.

se sídlem Blanická 28/1008, 120 00 Praha 2

tel.: 222 232 950, 222 233 092,

fax: 222 232 953

PŘÍLOHA Č. 4 ZADÁVACÍ

DOKUMENTACE

POŢADAVKY NA VZDĚLÁVACÍ

PROGRAM A SOUVISEJÍCÍ SLUŢBY

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH

PRACOVNÍKŮ VOŠ V OBLASTI

SPECIFICKÝCH KOMPETENCÍ

otevřeného řízení

podlimitní veřejné zakázky na služby

A.

PROJEKT

Název projektu: Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ v oblasti

specifických kompetencí

Název operačního programu: OP Praha Adaptabilita

Název prioritní osy: Modernizace počátečního vzdělávání

Název hospodářské činnosti: Veřejná správa

strana 1 z 15

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

Základní informace a stručný obsah projektu zadavatele

Základní informace k aktuálnímu stavu vyššího odborného školství: Pro aktuální

situaci v oblasti vyššího odborného vzdělávání je charakteristické zejména

nevyjasněné postavení vyšších odborných škol ve vzdělávací soustavě. Vyšší

odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve

středním vzdělávání zakončeném maturitní zkouškou. K charakteristickým rysům

vyšších odborných škol patří jejich poměrně úzká odborná specializace a výrazná

orientace na praxi jednotlivých oborů.

Většina vyšších odborných škol na území hl. m. Prahy vznikla a funguje při středních

školách. Působí zde 40 vyšších odborných škol. Hl. m. Praha je zřizovatelem 16

příspěvkových organizací, které vykonávají činnost vyšší odborné školy (13 z nich

dále vykonává činnost střední školy, 1 vykonává činnost konzervatoře, pouze 2 jsou

samostatné).

Úzce vymezená odborná specializace a důraz na praxi oborů vzdalují vyšší odborné

školství od terciární, tzv. akademické sféry. Na druhou stranu míra samostatného

rozhodování, orientace v týmové spolupráci a v samostudiu je u studentů vyšších

odborných škol oproti sekundární, středoškolské rovině vzdělávání předpokládána

jako finální.

Za situace, kdy je vyšší odborné školství mezistupněm mezi sekundárním a

terciárním vzděláváním, jsou vznášeny požadavky po důslednějším vymezení jeho

pozice v rámci vzdělávací soustavy ČR po stránce koncepční, legislativní i finanční.

Z hlediska pedagogické práce se prolínání charakteru sekundární a terciární sféry

projevuje zejména zvýšenými nároky na pedagogické pracovníky se dále vzdělávat a

konfrontovat svoje znalosti a dovednosti s aktuálními trendy specifických oborů.

Pedagogické sbory vyšších odborných škol sice vyhovují obecným, zákonem

stanoveným kvalifikačním požadavkům, ale vzhledem k často rozsáhlému objemu

povinností na střední škole se jen obtížně mohou soustředit na činnosti odpovídající

požadavkům terciárního vzdělávání.

Charakter jejich práce na vyšší odborné škole by měl spočívat především v podpoře

učení studentů, jejich vedení, předávání znalostí a jejich uplatnění v aplikačně

zaměřených projektech.

V současnosti neexistuje propracovaný systém dalšího vzdělávání pedagogických

pracovníků zaměřený cíleně na učitele vyšších odborných škol, který by této cílové

skupině pomohl přiblížit se stylu výuky na vysokých školách, a který by respektoval

specifika vzdělávacích potřeb pedagoga vyšší odborné školy spojená s odlišnými

nároky na kompetence těchto pedagogických pracovníků.

Významným předpokladem rozvoje vyššího odborného vzdělávání je tak prohloubení

kompetencí pedagogických pracovníků vyšších odborných škol, a to v rámci

uceleného programu dalšího vzdělávání, který umožní překlenout období absence

strana 2 z 15

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

propracovaného systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších

odborných škol. Jde zejména o oblasti rozvoje "akademických dovedností".

Obsahem projektu je další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

škol v tematických oblastech, které jsou navrženy na základě zjištění jejich potřeb a

zájmu.

Projekt je obsahově zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších

odborných škol na území hlavního města Prahy. Vychází z principů stávajícího

systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v ČR a zaměřuje se na

prohloubení kompetencí pedagogických pracovníků vyšších odborných škol. Dalším

cílem realizace projektu je přiblížení se stylu výuky na vysokých školách a připravení

se na možnou transformaci sektoru vyššího odborného vzdělávání.

Náplní projektu je realizace vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na rozvoj

"akademických dovedností", např. zdokonalování schopností vést a hodnotit

absolventské práce, rozvoj prezentačních dovedností, zlepšení práce se zdrojovou

literaturou a dalšími zdroji informací.

Projektu se zúčastní celkem 190 pedagogických pracovníků (počítá se s

průměrnou účastí 1 pracovníka ve dvou kurzech) a jejich vzdělávání proběhne

formou (přepočteno) jako 490 kurzoosob.

Celkovým výstupem projektu je realizace dalšího vzdělávání pedagogických

pracovníků zaměřeného na oblast specifických kompetencí.

Celkovým cílem projektu je podpořit zavádění nových metod a forem práce do výuky

vyšších odborných škol na území hlavního města Prahy.

Specifickým (konkrétním) cílem projektu je realizace programu dalšího vzdělávání

pedagogických pracovníků vyšších odborných škol, který prohloubí kvalifikaci

pedagogů v oblasti "akademických dovedností" a přiblíží tak výuku na vyšších

odborných školách výuce na vysokých školách, a to konkrétně v těchto znalostech a

dovednostech:

- vedení a hodnocení absolventské práce

- práce se zdrojovou literaturou

- výzkumné metody

- prezentační dovednosti

- tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů

- mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele.

Vzdělávacích kurzů ve shora uvedených oblastech (tématech) se zúčastní v jednom

semestru maximálně 60 pedagogických pracovníků vyšších odborných škol na území

hl. m. Prahy. Soubor 6 typů tématických kurzů pro pedagogické pracovníky se

pětkrát zopakuje, tj. vzdělávací kurzy se shora uvedenými tématy bude absolvovat

300 kurzoosob.

Další specifický cíl bude naplněn prostřednictvím realizace vzdělávacího kurzu

zaměřeného na fungování informačního systému v organizaci výuky na vyšších

strana 3 z 15

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

odborných školách, který je určen vedoucím pedagogickým pracovníkům vyšších

odborných škol na území hl. m. Prahy. Tento kurz se pětkrát zopakuje a bude se ho

pokaždé účastnit maximálně 8 pracovníků tj. tento kurz bude absolvovat 40

kurzoosob. V podrobnostech viz dále (B7).

Pro zvnitřnění znalostí a ověření získaných dovedností budou organizovány 2 typy

tematických workshopů v celkovém počtu 10 workshopů za dobu trvání projektu.

První typ workshopů se zaměřuje na témata:

- vedení a hodnocení absolventské práce

- práce se zdrojovou literaturou

- výzkumné metody

Druhý typ workshopů se zaměřuje na témata:

- prezentační dovednosti

- tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů

- mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele.

Workshopů se zúčastní v 1 semestru 30 účastníků shora popsaných prvých šesti

typů vzdělávacích kurzů (po 15 účastnících v 1 workshopu, 2 různé workshopy za

semestr). Workshopů se tedy bude účastnit celkem 150 kurzoosob.

Popis cílové skupiny

Osoby zařazuje do vzdělávání zadavatel; dodavateli vybrané účastníky písemně

oznámí. Na žádost zadavatele poskytne dodavatel zadavateli součinnost při výběru

osob, které mají být zařazeny do vzdělávání (např. osloví účastníky jiné vzdělávací

akce dodavatele).

Účastníky vzdělávání budou pedagogičtí pracovníci vyšších odborných škol, kteří

vykonávají svou činnost na území hlavního města Prahy, a kteří jsou se

zaměstnavatelem v pracovněprávním vztahu bez ohledu na výši úvazku, a jejichž

zaměstnavatel má sídlo na území hlavního města Prahy.

Mezi potřeby cílové skupiny patří zejména potřeba odborné profesní profilace,

průběžné udržování kontaktu s vývojem svého oboru v oblasti teorie i praktických

aplikací, rozvíjení akademických dovedností, zdokonalování schopností vedení a

hodnocení absolventských prací studentů, práce s informačními zdroji a zdrojovou

literaturou a rozvoj dovednosti prezentace.

Aktivity projektu (vzdělávací kurzy a workshopy) řeší potřeby pedagogických

pracovníků vyšších odborných škol v oblasti rozvoje akademických dovedností,

zdokonalování schopností vést a hodnotit absolventské práce, rozvoje prezentačních

dovedností, podpory práce se zdrojovou literaturou a dalšími zdroji informací.

Vzdělávací kurzy ve shora popsaných prvých šesti typech kurzů budou určeny 150

pracovníkům. Dalších 40 pedagogických pracovníků se zúčastní vzdělávacího kurzu

Fungování informačního systému (sedmý typ vzdělávacího kurzu), který je určen

strana 4 z 15

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

řídícím pracovníkům vyšších odborných škol. Celkově se tedy jedná o 190

pedagogických pracovníků.

Cílová skupina projektu bude do projektu zapojena účastí ve vzdělávacích kurzech a

workshopech. Za práci s cílovou skupinou nese zodpovědnost dodavatel.

Zadavatelem požadovaný přínos pro cílovou skupinu:

Realizací projektu se u učitelů vyšších odborných škol prohloubí specifické

kompetence - akademické dovednosti, vedení a hodnocení absolventských prací,

prezentační dovednosti, práce se zdrojovou literaturou a dalšími informačními zdroji.

Dojde tím k modernizaci potenciálu vyššího odborného vzdělávání na území hl. m.

Prahy a posílení jeho prestiže jako kvalitní profesně zaměřené alternativy vysokého

školství. Realizací projektu se rozšíří možnosti dalšího vzdělávání pedagogických

pracovníků vyšších odborných škol a zlepšení jejich pozice na trhu práce, neboť

jejich styl výuky se přiblíží stylu výuky vysokoškolského pedagoga a rozšíří se

portfolio jejich pedagogických kompetencí.

B.

VZDĚLÁVACÍ KURZY

B.1. VZDĚLÁVACÍ KURZ VEDENÍ A HODNOCENÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

Cílem kurzu je poskytnout znalosti a prohloubit dovednosti v oblasti vedení a

hodnocení závěrečné absolventské práce, které lze následně aplikovat do výuky

studentů vyšších odborných škol.

Cílová skupina: vzdělávací kurz je určen pro pedagogy vyšších odborných škol, kteří

pracují na území HMP. Podrobněji viz. shora - popis cílové skupiny.

Rozsah, obsah a způsob realizace kurzu: celková časová dotace kurzu je 20

vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut) na účastníka v 1 kurzu. Realizace

jednoho kurzu bude rozvržena do pěti lekcí, každá v rozsahu 4 vyučovací hodiny.

Obsahem vzdělávacího kurzu bude vytváření účelného postupu při tvorbě

absolventské práce, návrh postupu při zpracování absolventské práce, stanovení

tématu, cíle, výzkumné otázky, vedení výstavby práce, citace a odkazy, výběr

vhodných metod zkoumání, odborné zpracování praktické části, formulování

výsledků a závěrů práce. Kurz bude v průběhu projektu realizován v plném rozsahu

5krát, vždy jedenkrát za semestr.

Forma vzdělávání: prezenční.

Metody vzdělávání: přednáška s diskusí, modelové situace, kasuistika. Účastníkům

bude k dispozici webový portál pro podporu vzdělávání obsahující organizační a

strana 5 z 15

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

technické informace o probíhajícím vzdělávání a výukové a další doplňující materiály

(zdroje sekundárních informací). Webový portál zajišťuje zadavatel.

Ověření získaných znalostí: zpracování závěrečné písemné práce s vytvořením

vlastních kritérií hodnocení absolventské práce pro vyučovaný obor absolventa kurzu

(v rozsahu 1 normostrana). Podmínkou získání osvědčení budou:

- odevzdaná závěrečná práce v rozsahu 1normostrana

- docházka v rozsahu minimálně 80 % celkového časového rozsahu kurzu

- odevzdaný evaluační dotazník.

Požadavky zadavatele: kurz musí být akreditován MŠMT, publicita bude realizována

dodavatelem a je detailně rozpracována v samostatné části, dodavatel vytvoří

studijní materiály včetně elektronické podoby, dodavatel zajistí ISBN 1 a odbornou a

jazykovou korekturu textu.

Požadavky na kvalifikaci lektorů: viz kvalifikační dokumentace. Profesní profily

lektorů se uvádí jako přílohy k žádosti o akreditaci vzdělávacích programů kurzů.

Výuka proběhne během pěti semestrů.

Dodavatel dodá lektory vzdělávacího kurzu, zajistí pronájem místností, organizačně

zajistí jednotlivé lekce, dále zajistí učebnice (studijní podklady) pro cílovou skupinu,

tvorbu (zpracování) metodické příručky a certifikaci absolventů.

Do kalkulace ceny dodavatel za jeden semestr započítá 10 účastníků, z nichž každý

absolvuje 20 vyučovacích hodin (celkově tedy 200 vyučovacích hodin za semestr na

kurz). Kurz bude opakován v pěti semestrech, celkem tedy kurz zahrnuje 1.000

vyučovacích hodin. Do kalkulace ceny dodavatel započítá grafickou úpravu, jazykové

korektury textů, zlom, obálku, tisk a vazbu metodických materiálů (1 tématická

metodická příručka z celkových 6 tematických metodických příruček). Příručka bude

vytištěna a svázána v počtu 70 ks (z toho 60 ks určeno účastníkům kurzu, 10 ks pro

potřeby zadavatele).

B.2. VZDĚLÁVACÍ KURZ PRÁCE SE ZDROJOVOU LITERATUROU

Cílem kurzu je získat nové znalosti a prohloubit dovednosti v oblasti odborné práce

se zdrojovou literaturou dle požadavků ČSN.

Cílová skupina: vzdělávací kurz je určen pro pedagogy vyšších odborných škol, kteří

pracují na území HMP. Podrobněji viz. shora - popis cílové skupiny.

Rozsah, obsah a způsob realizace kurzu: celková časová dotace kurzu je 12

vyučovacích hodin na účastníka v 1 kurzu. Realizace jednoho kurzu je rozvržena do

tří lekcí, každá s dotací 4 vyučovací hodiny. Obsahem vzdělávacího kurzu bude

práce se zdrojovou literaturou, např. pro účely vedení absolventských prací či

prezentování a publikování odborných poznatků na seminářích, časopisech apod.

Forma vzdělávání: prezenční.

1 Systém mezinárodního standardního číslování knih - ISBN (International Standard Book Numbering

strana 6 z 15

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

Metody vzdělávání: přednáška s diskusí, modelové situace, kasuistika. Účastníkům

bude k dispozici webový portál pro podporu vzdělávání obsahující organizační a

technické informace o probíhajícím vzdělávání a výukové a další doplňující materiály

(zdroje sekundárních informací). Webový portál zajišťuje zadavatel.

Ověření získaných znalostí: test v rozsahu 10 otázek a zpracování rešerše.

Podmínkou obdržení osvědčení budou:

- úspěšně absolvovaný znalostní test v rozsahu 10 otázek (minimální úspěšnost 75

%),

- docházka v rozsahu minimálně 80 % celkového časového rozsahu kurzu,

- odevzdaný evaluační dotazník.

Požadavky zadavatele: kurz musí být akreditován MŠMT, publicita bude realizována

dodavatelem a je detailně rozpracována v samostatné části, dodavatel vytvoří

studijní materiály včetně elektronické podoby, dodavatel zajistí ISBN a odbornou a

jazykovou korekturu textu.

Požadavky na kvalifikaci lektorů: viz kvalifikační dokumentace. Profesní profily

lektorů jsou uvedeny jako přílohy k žádosti o akreditaci vzdělávacích programů kurzů.

Výuka proběhne během pěti semestrů.

Dodavatel dodá lektory vzdělávacího kurzu, zajistí pronájem místností, organizačně

zajistí jednotlivé lekce, dále zajistí učebnice (studijní podklady) pro cílovou skupinu,

tvorbu (zpracování) metodické příručky a certifikaci absolventů.

Do kalkulace ceny dodavatel za jeden semestr započítá 10 účastníků, z nichž každý

absolvuje 12 vyučovacích hodin (celkově tedy 120 vyučovacích hodin za semestr na

kurz). Kurz bude opakován v pěti semestrech, celkem tedy kurz zahrnuje 600

vyučovacích hodin. Do kalkulace ceny dodavatel započítá grafickou úpravu, jazykové

korektury textů, zlom, obálku, tisk a vazbu metodických materiálů (1 tématická

metodická příručka z celkových 6 metodických příruček). Příručka bude vytištěna a

svázána v počtu 70 ks (z toho 60 ks určeno účastníkům kurzu, 10 ks pro potřeby

zadavatele

B.3. VZDĚLÁVACÍ KURZ VÝZKUMNÉ METODY

Cílem kurzu je poskytnout přehled o výzkumných metodách a možnostech jejich

využití při zpracovávání vlastních odborných výzkumů či při vedení absolventské

práce. Prezentovány budou kvantitativní i kvalitativní metody s přihlédnutím

využitelnosti pro odlišné obory vyšších odborných škol.

Cílová skupina: vzdělávací kurz je určen pro pedagogy vyšších odborných škol, kteří

pracují na území HMP. Podrobněji viz. shora - popis cílové skupiny.

Rozsah, obsah a způsob realizace kurzu: celková časová dotace kurzu je 28

vyučovacích hodin na účastníka v 1 kurzu. Realizace jednoho kurzu je rozvržena do

sedmi lekcí, každá s dotací 4 vyučovací hodiny. Obsahem vzdělávacího kurzu bude

rozbor jednotlivých metod z hlediska jejich konstrukce a využitelnosti.

Forma vzdělávání: prezenční.

strana 7 z 15

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

Metody vzdělávání: přednáška s diskusí, modelové situace, kasuistika. Účastníkům

bude k dispozici webový portál pro podporu vzdělávání obsahující organizační a

technické informace o probíhajícím vzdělávání a výukové a další doplňující materiály

(zdroje sekundárních informací). Webový portál zajišťuje zadavatel.

Ověření získaných znalostí: výzkumný projekt v linii klasického výzkumu (téma,cíle,

metody, hypotézy) v rozsahu 2 strany A4. Podmínkou obdržení osvědčení budou:

- zpracovaný výzkumný projekt v rozsahu 2 normostrany,

- docházka v rozsahu minimálně 80 % celkového časového rozsahu kurzu,

- odevzdaný evaluační dotazník.

Požadavky zadavatele: kurz musí být akreditován MŠMT, publicita bude realizována

dodavatelem a je detailně rozpracována v samostatné části, dodavatel vytvoří

studijní materiály včetně elektronické podoby, dodavatel zajistí ISBN a odbornou a

jazykovou korekturu textu.

Požadavky na kvalifikaci lektorů: viz kvalifikační dokumentace. Profesní profily

lektorů jsou uvedeny jako přílohy k žádosti o akreditaci vzdělávacích programů kurzů.

Výuka proběhne během pěti semestrů.

Dodavatel dodá lektory vzdělávacího kurzu, zajistí pronájem místností, organizačně

zajistí jednotlivé lekce, dále zajistí učebnice (studijní podklady) pro cílovou skupinu,

tvorbu (zpracování) metodické příručky a certifikaci absolventů.

Do kalkulace ceny dodavatel za jeden semestr započítá 10 účastníků, z nichž každý

absolvuje 28 vyučovacích hodin (celkově tedy 280 vyučovacích hodin za semestr na

kurz). Kurz bude opakován v pěti semestrech, celkem tedy kurz zahrnuje 1.400

vyučovacích hodin. Do kalkulace ceny dodavatel započítá grafickou úpravu, jazykové

korektury textů, zlom, obálku, tisk a vazbu metodických materiálů (1 tématická

metodická příručka z celkových 6 metodických příruček). Příručka bude vytištěna a

svázána v počtu 70 ks (z toho 60 ks určeno účastníkům kurzu, 10 ks pro potřeby

zadavatele).

B.4. VZDĚLÁVACÍ KURZ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

Cílem kurzu je poskytnout informace a prohloubit dovednosti z oblasti prezentace a z

oblasti lektorské činnosti.

Cílová skupina: vzdělávací kurz je určen pro pedagogy vyšších odborných škol, kteří

pracují na území HMP. Podrobněji viz. shora - popis cílové skupiny.

Rozsah, obsah a způsob realizace kurzu: celková časová dotace kurzu je 18

vyučovacích hodin na účastníka v 1 kurzu. Realizace jednoho kurzu je rozvržena do

čtyř lekcí, a to 2 lekce po 4 vyučovacích hodinách a 2 lekce po 5 vyučovacích

hodinách. Účastníci kurzu se naučí zpracovávat vlastní prezentace v programu

Powerpoint, včetně práce s obrázky, fotografií a videem tak, aby dokázali efektivně

prezentovat odborné výsledky či připravovat didaktické pomůcky pro práci

ve vyučovacích hodinách.

strana 8 z 15

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

Forma vzdělávání: prezenční.

Metody vzdělávání: přednáška s diskusí, modelové situace, kasuistika. Účastníkům

bude k dispozici webový portál pro podporu vzdělávání obsahující organizační a

technické informace o probíhajícím vzdělávání a výukové a další doplňující materiály

(zdroje sekundárních informací). Webový portál zajišťuje zadavatel.

Ověření získaných znalostí: test v rozsahu 10 otázek; zpracování 1 vlastní

prezentace včetně prezentování.

Podmínkou obdržení osvědčení budou:

- zpracování podkladů k ústní prezentaci v časovém rozsahu 5-7 minut a její

provedení (na poslední lekci),

- docházka v rozsahu minimálně 80 % celkového časového rozsahu kurzu,

- odevzdaný evaluační dotazník.

Požadavky zadavatele: kurz musí být akreditován MŠMT, publicita bude realizována

dodavatelem a je detailně rozpracována v samostatné části, dodavatel vytvoří

studijní materiály včetně elektronické podoby, dodavatel zajistí ISBN a odbornou a

jazykovou korekturu textu.

Požadavky na kvalifikaci lektorů: viz kvalifikační dokumentace. Profesní profily

lektorů jsou uvedeny jako přílohy k žádosti o akreditaci vzdělávacích programů kurzů.

Výuka proběhne během pěti semestrů.

Dodavatel dodá lektory vzdělávacího kurzu, zajistí pronájem místností, organizačně

zajistí jednotlivé lekce, dále zajistí učebnice (studijní podklady) pro cílovou skupinu,

tvorbu (zpracování) metodické příručky a certifikaci absolventů.

Do kalkulace ceny dodavatel za jeden semestr započítá 10 účastníků, z nichž každý

absolvuje 18 vyučovacích hodin (celkově tedy 180 vyučovacích hodin za semestr na

kurz). Kurz bude opakován v pěti semestrech, celkem tedy kurz zahrnuje 900

vyučovacích hodin. Do kalkulace ceny dodavatel započítá grafickou úpravu, jazykové

korektury textů, zlom, obálku, tisk a vazbu metodických materiálů (1 tématická

metodická příručka z celkových 6 metodických příruček). Příručka bude vytištěna a

svázána v počtu 70 ks (z toho 60 ks určeno účastníkům kurzu, 10 ks pro potřeby

zadavatele).

B.5. VZDĚLÁVACÍ KURZ TVORBA A VYUŢITÍ PROFESNÍHO PORTFOLIA PRO

FORMOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ STUDENTŮ

Cílem kurzu je prostřednictvím vlastního vytvořeného profesního portfolia pochopit

zákonitosti pro tvorbu a porozumět účelu portfolia, takto získané znalosti a

schopnosti aplikovat do praxe, tzn. využít při výuce zpracování studentských portfolií,

včetně schopnosti profesionálně řídit práci studentů s jejich portfoliem, aby jej uměli

využívat jako nástroje pro svůj osobní i profesní růst.

Cílová skupina: vzdělávací kurz je určen pro pedagogy vyšších odborných škol, kteří

pracují na území HMP. Podrobněji viz. shora - popis cílové skupiny.

Rozsah, obsah a způsob realizace kurzu: celková časová dotace kurzu je 20

vyučovacích hodin na účastníka v 1 kurzu. Realizace jednoho kurzu je rozvržena do

strana 9 z 15

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

pěti lekcí, každá lekce s dotací 4 vyučovací hodiny. Účastníci kurzu se seznámí se

základními principy tvorby a využití profesního portfolia, vytvořením vlastního

profesního portfolia, ověří si porozumění smyslu portfolia a získají základní

metodologické nástroje pro řízení práce studentů s jejich portfoliem.

Forma vzdělávání: prezenční.

Metody vzdělávání: přednáška s diskusí, modelové situace, kasuistika. Účastníkům

bude k dispozici webový portál pro podporu vzdělávání obsahující organizační a

technické informace o probíhajícím vzdělávání a výukové a další doplňující materiály

(zdroje sekundárních informací). Webový portál zajišťuje zadavatel.

Ověření získaných znalostí: účastník zpracuje návrh profesního portfolia pro aplikaci

do výuky v rozsahu 2 normostrany.

Podmínkou obdržení osvědčení budou:

- zpracovaný návrh profesního portfolia (rozsah 2 normostrany) určený pro aplikaci

do výuky,

- docházka v rozsahu minimálně 80 % celkového časového rozsahu kurzu,

- odevzdaný evaluační dotazník.

Požadavky zadavatele: kurz musí být akreditován MŠMT, publicita bude realizována

dodavatelem a je detailně rozpracována v samostatné části, dodavatel vytvoří

studijní materiály včetně elektronické podoby, dodavatel zajistí ISBN a odbornou a

jazykovou korekturu textu.

Požadavky na kvalifikaci lektorů: viz kvalifikační dokumentace. Profesní profily

lektorů jsou uvedeny jako přílohy k žádosti o akreditaci vzdělávacích programů kurzů.

Výuka proběhne během pěti semestrů.

Dodavatel dodá lektory vzdělávacího kurzu, zajistí pronájem místností, organizačně

zajistí jednotlivé lekce, dále zajistí učebnice (studijní podklady) pro cílovou skupinu,

tvorbu (zpracování) metodické příručky a certifikaci absolventů.

Do kalkulace ceny dodavatel za jeden semestr započítá 10 účastníků, z nichž každý

absolvuje 20 vyučovacích hodin (celkově tedy 200 vyučovacích hodin za semestr na

kurz). Kurz bude opakován v pěti semestrech, celkem tedy kurz zahrnuje 1.000

vyučovacích hodin. Do kalkulace ceny dodavatel započítá grafickou úpravu, jazykové

korektury textů, zlom, obálku, tisk a vazbu metodických materiálů (1 tématická

metodická příručka z celkových 6 metodických příruček). Příručka bude vytištěna a

svázána v počtu 70 ks (z toho 60 ks určeno účastníkům kurzu, 10 ks pro potřeby

zadavatele).

B.6. VZDĚLÁVACÍ KURZ MENTORING A SUPERVIZE JAKO ZDROJ

SEBEREFLEXE UČITELE

Cílem kurzu je připravit pedagogické pracovníky k provedení sebehodnocení, jeho

realizaci a vyvození závěrů a opatření vedoucích k autoevaluaci vlastního

vzdělávacího procesu i vzdělávacího procesu celé školy.

strana 10 z 15

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

Cílová skupina: vzdělávací kurz je určen pro pedagogy vyšších odborných škol, kteří

pracují na území HMP. Podrobněji viz. shora - popis cílové skupiny.

Rozsah, obsah a způsob realizace kurzu: celková časová dotace kurzu je 18

vyučovacích hodin na účastníka v 1 kurzu. Realizace jednoho kurzu bude rozvržena

do dvou lekcí, každá v rozsahu 5 vyučovacích hodin a do dvou lekcí každá po 4

vyučovacích hodinách. Obsahem kurzu je získání schopnosti analyzovat didaktické

nástroje, pedagogické dovednosti, nabyté kompetence, odhalovat vlastní nedostatky,

nevhodné postupy, chyby a chybné analýzy, ale i nacházet kladné aspekty ve vlastní

práci a aplikovat tak kvalitnější a sofistikovanější přístup v další práci a upevňovat

svou profesionalitu.

Forma vzdělávání: prezenční.

Metody vzdělávání: Přednáška s diskusí, modelové situace, metoda aktivizace a

týmového řešení problémů tzv. metoda 635. Účastníkům bude k dispozici webový

portál pro podporu vzdělávání obsahující organizační a technické informace o

probíhajícím vzdělávání a výukové a další doplňující materiály (zdroje sekundárních

informací). Webový portál zajišťuje zadavatel.

Ověření získaných znalostí: podmínkou obdržení osvědčení budou:

- docházka v rozsahu minimálně 80% celkového časového rozsahu kurzu a aktivní

účast v interaktivních aktivitách kurzu,

- odevzdaný evaluační dotazník.

Požadavky zadavatele: kurz musí být akreditován MŠMT, publicita bude realizována

dodavatelem a je detailně rozpracována v samostatné části, dodavatel vytvoří

studijní materiály včetně elektronické podoby, dodavatel zajistí ISBN a odbornou a

jazykovou korekturu textu.

Požadavky na kvalifikaci lektorů: viz kvalifikační dokumentace. Profesní profily

lektorů jsou uvedeny jako přílohy k žádosti o akreditaci vzdělávacích programů kurzů.

Výuka proběhne během pěti semestrů.

Dodavatel dodá lektory vzdělávacího kurzu, zajistí pronájem místností, organizačně

zajistí jednotlivé lekce, dále zajistí učebnice (studijní podklady) pro cílovou skupinu,

tvorbu (zpracování) metodické příručky a certifikaci absolventů.

Do kalkulace ceny dodavatel za jeden semestr započítá 10 účastníků, z nichž každý

absolvuje 18 vyučovacích hodin (celkově tedy 180 vyučovacích hodin za semestr na

kurz). Kurz bude opakován v pěti semestrech, celkem tedy kurz zahrnuje 900

vyučovacích hodin. Do kalkulace ceny dodavatel započítá grafickou úpravu, jazykové

korektury textů, zlom, obálku, tisk a vazbu metodických materiálů (1 tématická

metodická příručka z celkových 6 metodických příruček). Příručka bude vytištěna a

svázána v počtu 70 ks (z toho 60 ks určeno účastníkům kurzu, 10 ks pro potřeby

zadavatele).

strana 11 z 15

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

B.7. VZDĚLÁVACÍ KURZ FUNGOVÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V

ORGANIZACI VÝUKY NA VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH

Cílem kurzu poskytnutí znalostí a dovedností v oblasti spolupráce s interními

komunikačními systémy vzdělávací instituce v průběhu výchovně vzdělávacího

procesu.

Cílová skupina: vzdělávací kurz je určen pro vedoucí pedagogické pracovníky

vyšších odborných škol, kteří pracují na území HMP. Podrobněji viz. shora - popis

cílové skupiny.

Rozsah, obsah a způsob realizace kurzu: Celková dotace kurzu je 8 vyučovacích

hodin na účastníka. Proběhne ve dvou lekcích po 4 vyučovacích hodinách. Obsahem

kurzu je upevnění a rozšíření znalostí školského softwaru absolventy kurzu, jejich

nácvik při zpracovávání veškeré evidence a školní administrativy (např. matrika,

přijímací řízení).

Forma vzdělávání: prezenční.

Metody vzdělávání: přednáška s diskusí, nácvik práce na osobním počítači.

Účastníkům bude k dispozici webový portál pro podporu vzdělávání obsahující

organizační a technické informace o probíhajícím vzdělávání a výukové a další

doplňující materiály (zdroje sekundárních informací). Webový portál zajišťuje

zadavatel.

Ověření získaných znalostí: Test v rozsahu 10 otázek. Podmínkou obdržení

osvědčení budou:

- docházka v rozsahu minimálně 80% celkového časového rozsahu kurzu a aktivní

účast v interaktivních aktivitách kurzu,

- odevzdaný evaluační dotazník.

Požadavky zadavatele: kurz musí být akreditován MŠMT, publicita bude realizována

dodavatelem a je detailně rozpracována v samostatné části, dodavatel vytvoří

studijní materiály včetně elektronické podoby,.

Požadavky na kvalifikaci lektorů: viz kvalifikační dokumentace. Profesní profily

lektorů jsou uvedeny jako přílohy k žádosti o akreditaci vzdělávacích programů kurzů.

Výuka proběhne během pěti semestrů.

Dodavatel dodá lektory vzdělávacího kurzu, zajistí pronájem místností, organizačně

zajistí jednotlivé lekce, dále zajistí učebnice (studijní podklady) pro cílovou skupinu,

tvorbu (zpracování) metodické příručky a certifikaci absolventů.

Do kalkulace ceny dodavatel za jeden semestr započítá 8 účastníků, z nichž každý

absolvuje 8 vyučovacích hodin (celkově tedy 64 vyučovacích hodin za semestr na

kurz). Kurz bude opakován v pěti semestrech, celkem tedy kurz zahrnuje 320

vyučovacích hodin.

strana 12 z 15

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

B.8. REALIZACE TEMATICKÝCH WORKSHOPŮ

Dodavatel zorganizuje dva typy tematických workshopů určených účastníkům

vzdělávacích kurzů popsaných shora v částech B.1. až B.6. Smyslem workshopů

bude umožnit absolventům vzdělávacích kurzů zvnitřnit znalosti a ověřit získané

dovednosti.

První typ workshopu bude zaměřený na témata:

- vedení a hodnocení absolventské práce

- práce se zdrojovou literaturou

- výzkumné metody

Druhý typ workshopu bude zaměřený na témata:

- prezentační dovednosti

- tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů

- mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele

V každém semestru se uskuteční po jednom z obou typů workshopů celkově pro 30

účastníků (15 účastníků na jeden workshop). Celkově se tedy v 5 semestrech

workshopů zúčastní 150 účastníků. Účastníci workshopů budou rekrutováni z řad

účastníků vzdělávacích kurzů popsaných shora v částech B.1. až B.7.

Smyslem workshopů bude připravit podmínky pro vytvoření odborné a metodické

základny systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

škol na území hl.m. Prahy. Každý z uskutečněných workshopů bude zaměřen na

shromáždění podnětů od pedagogických pracovníků, jak nastavit a dále zlepšit

metody, obsah a formu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v příslušných

tematických oblastech.

Dodavatel vypracuje z každého workshopu zprávu, která bude obsahovat souhrn

doporučení pro formování systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v

oblasti specifických kompetencí pedagogických pracovníků vyšších odborných škol.

Účastníkům bude k dispozici webový portál projektu pro podporu vzdělávání

obsahující organizační a technické informace o probíhajícím vzdělávání a výukové a

další doplňující materiály (zdroje sekundárních informací). Webový portál zajistí

zadavatel.

Za realizaci workshopů bude zodpovědný dodavatel, který se bude starat o celkové

organizační a technické zajištění.

Dodavatel zajistí účastníky, kontakt s cílovou skupinou, zajištění přednášejících

hostů a moderátora (součástí je jejich honorář), pronájem plně vybavených prostor,

publicitu k workshopům, pozvánky, tiskové výstupy a občerstvení pro účastníky.

strana 13 z 15

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

C.

Podklady pro monitorovací zprávy

Dodavatel bude zadavateli poskytovat alespoň jedenkrát měsíčně podklady pro

monitorovací zprávy o plnění veřejné zakázky s popisem činností dodavatele za

uplynulé období s uvedením počtu podpořených osob (osob, kterým vznikl prospěch

z plnění veřejné zakázky – účastníkům vzdělávání apod.), s popisem případných

problémů při realizaci veřejné zakázky a s popisem opatření na jejich odstranění a

s informacemi o zajištění publicity veřejné zakázky (jako projektu zadavatele) a

s případnými dalšími náležitostmi, které zadavatel určí, a to vždy jedenkrát v listinné

a jedenkrát v digitální podobě (v otevřeném formátu *.doc anebo *.rtf). Podklady pro

monitorovací zprávy budou předávány zadavateli vždy nejpozději do 3. pracovního

dne měsíce následujícího po měsíci, pro který se zpracovávají.

Přílohou monitorovací zprávy budou vždy doklady (průkazná evidence) o plnění

veřejné zakázky, např. prezenční listiny kurzů o náležitostech, které případně určí

zadavatel, záznamy o vydaných certifikátech apod.

Krom měsíčních monitorovacích zpráv dodavatel poskytne zadavateli do 5

pracovních dnů po skončení posledního měsíce plnění veřejné zakázky i závěrečnou

monitorovací zprávu, která bude obsahovat celkové vyúčtování veřejné zakázky.

Pokud jde o monitorovací zprávy, bude zadavatel oprávněn určit dodavateli jejich

strukturu, obsah a míru podrobnosti a požadovat jejich doplnění.

Dodavatel bude rovněž povinen poskytovat zadavateli součinnost při vypracovávání

zpráv, které je zadavatel povinen předávat, a to z důvodu spolufinancování plnění

veřejné zakázky ze strukturálních fondů EU v rámci operačního programu uvedeného

v zadávací dokumentaci.

D.

PUBLICITA A INFORMOVANOST

Zadavatel požaduje naplňování publicity projektu následujícím způsobem:

informace o projektu, jeho aktivitách a možnostech zapojení se do projektu

budou zveřejněny na webových stránkách zadavatele. V průběhu projektu zajistí

zadavatel vytvoření interaktivních webových stránek pro účely vzdělávacích

kurzů. Pro uvedené činnosti poskytuje dodavatel zadavateli potřebnou

součinnost a informace;

veškeré předměty, články, materiály a další dokumenty a hmotně zachycené

výsledky plnění dodavatele (výstupy vzniklé v rámci plnění veřejné zakázky)

budou obsahovat symbol Evropské unie (tj. vlajku EU) včetně slovního odkazu

na Unii ve znění "Evropská unie", logo hl. m. Prahy, logo OPPA, informace o

strana 14 z 15

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ


Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

fondu, který spolufinancuje OPPA, ve znění "Evropský sociální fond" a

prohlášení zdůrazňující pozitivní přínos podpory z OPPA ve znění "Praha & EU:

Investujeme do vaší budoucnosti";

v prostorech, ve kterých bude realizováno vzdělávání v rámci kurzů a workshopů,

bude vyvěšena informace o projektu zadavatele, jehož součástí je veřejná

zakázka a o zdroji financování; totéž platí o veškerých předmětech (tiskovinách a

dalších věcech) pořizovaných dodavatelem pro vzdělávání v rámci plnění veřejné

zakázky;

periodika - dle aktuálních možností budou zveřejňovány články v tisku (PR články

a inzerce), např. Listy hl. m. Prahy, MF Dnes apod. Pro zveřejňování článků v

tisku poskytuje dodavatel zadavateli potřebnou součinnost a informace (tiskové

výstupy k těmto akcím);

Povinné nástroje zajišťující publicitu: Dodavatel zajišťuje grafickou úpravu všech

studijních a metodických podkladů a dalších věcí pořizovaných dodavatelem pro

vzdělávání v rámci plnění veřejné zakázky tak, aby byly v souladu s pravidly publicity

projektu spolufinancovaného z OPPA.

V Praze 8/2011

Hlavní město Praha

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

strana 15 z 15

V/VZ/HMP/OSMT/7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ