Smlouva - STD - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

Smlouva - STD - Fondy EU v Praze

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

realizace zakázky vykázán právě jednou. Úspěšně podpořená osoba je

definována jako uživatel sociální služby, která se prostřednictvím podpory z

projektu následně:

zapojí do procesu integrace na trhu práce,

využije službu pracovní rehabilitace či jiného nástroje v rámci státní

politiky zaměstnanosti dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

nalezne zaměstnání,

udrží si zaměstnání (osoby ohrožené ztrátou zaměstnání).

Bližší podmínky týkající se ukazatele „úspěšně podpořených osob“ a vykazování

těchto osob jsou uvedeny v Metodice financování a vykazování aktivit pro

projekt, která je zveřejněna na webových stránkách Objednatele:

(http://socialni.praha.eu/jnp/cz/financovani_socialni_oblasti/evropsky_socialni_f

ond/projekty_primeho_prideleni/komplexni_individualni_projekt/index.html).

Sekundární ukazatele (závazné doplňující) a doplňující informace: viz. Příloha č.

1

a) Kapacita osob: viz. Příloha č. 1

b) Počet uživatelů ve službě: viz. Příloha č. 1


TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

5.1 Sociální služby budou Poskytovatelem poskytovány v provozovně poskytovatele

v plnění uvedeném v Příloze č. 1, Poskytovatel je povinen neprodleně sdělit

Objednateli jakoukoli změnu konkrétního místa zařízení nebo místa poskytování

Sociálních služeb.

Kontaktní adresa provozovny poskytovatele je následující:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.2 Sociální služby budou Poskytovatelem poskytovány v období:

Termín zahájení: 15. 9. 2011

Termín ukončení: 31. 3. 2012

Cena za poskytování Sociální služby, Platební podmínky

5.3 Poskytovateli náleží za řádně poskytnuté plnění Sociálních služeb sjednaná cena.

Cena byla stanovena na základě výsledku Zadávacího řízení a činí

………………..………Kč.

5.4 Objednatel si vyhrazuje právo upravit cenu dle skutečného plnění služby v

případě pozdějšího zahájení činností dle smlouvy, kdy se bude alikvótním

způsobem upravovat celková cena za poskytování služeb.

Stránka 5 z 22

More magazines by this user
Similar magazines