Název zakázky: „ Spektrální analyzátor s ... - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

Název zakázky: „ Spektrální analyzátor s ... - Fondy EU v Praze

EVROPSKÁ UNIE

Výzva pro technologie Automatizace procesů při vývoji a výrobě

elektroniky

v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.00/25096

Název zakázky:

„ Spektrální analyzátor s tracking generátorem“

Zadavatel: SEA s.r.o.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti 1


EVROPSKÁ UNIE

Tato zakázka není veřejnou zakázkou dle Zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

předpisů, řídí se Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele programu OPPK, Příloha L

Projektové příručky, verze z 30. 6. 2010.

1. Identifikační údaje zadavatele

SEA spol. s r.o.

IČ: 47117931

DIČ: CZ 47117931

kontaktní osoba pro technické záležitosti:

kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci:

Ing. Vladimír Rosůlek

E-mail: rosulek@seapraha.cz

Monika Fuchsová

E-mail: fuchsova@seapraha.cz

2. Název veřejné zakázky

Spektrální analyzátor s tracking generátorem

Předmětem zakázky je dodávka spektrálního analyzátoru s tracking generátorem

3. Popis předmětu veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH je 403 000 Kč

4. Lhůta a místo pro podání nabídky

Nabídku lze zaslat doporučeně nebo doručit osobně na adresu na adresu SEA spol. s r.o.

a to v pracovních dnech od 9.00 do 16.30. Nejpozději však do 17.3.2011 do 11 hodin. Tímto

datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky k hodnocení. Při převzetí bude

nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem

a časovým údajem převzetí.

Nabídka musí být zaslána nebo doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky

a nápisem „ANALYZATOR – NABÍDKA – NEOTVÍRAT“. Na obálce bude uvedena

kontaktní adresa uchazeče.

5. Hodnotící kritéria

V soutěži budou jednotlivé nabídky hodnoceny podle následujících kritérií:

Výše nabídkové ceny bez DPH ...................................................................... váha 60 %

Technické parametry ..................................................................................... váha 40 %

Evropský fond pro regionální rozvoj

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti 2


EVROPSKÁ UNIE

Způsob hodnocení nabídek je blížeji popsán v Zadávací dokumentaci.

6. Další informace

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Nabídka musí být podána a zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné

názvy a údaje).

Zadávací dokumentace je poskytována současně s Výzvou k podání nabídky.

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky: Zadávací dokumentace

Evropský fond pro regionální rozvoj

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti 3

More magazines by this user
Similar magazines