ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Fondy EU v Praze

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY

typ řízení: Zakázka s vyšší hodnotou

pro projekt Dodávka echokardiografu pro společnost AVICENA -

kardiologie, Interna, s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Dodávka echokardiografu pro společnost AVICENA -

kardiologie, Interna, s.r.o.

Podrobné podmínky zadávací dokumentace

Zadavatel veřejné zakázky: AVICENA - KARDIOLOGIE, INTERNA s.r.o.

Adresa předkladatele: Na Struze 6, 110 01 Praha 1

Právní statut:

společnost s ručením omezeným

IČO: 28510852

Dotace z fondu ERDF

Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Strana 1 z 9


Obsah:

1. Informace o režimu zakázky................................................................................3

1.1. Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele...................................................3

2. Předmět plnění zakázky......................................................................................3

2.1. Podrobný popis předmětu plnění zakázky (dále viz. příloha č.1).........................3

3. Předpokládaní cena předmětu plnění....................................................................3

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky....................................................................3

4.1. Doba plnění zakázky.....................................................................................3

4.2. Místo plnění zakázky.....................................................................................3

5. Kvalifikace dodavatelů........................................................................................4

5.1. Základní kvalifikační kritéria..........................................................................4

5.2. Postup zadavatele při hodnocení kvalifikace.....................................................5

6. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky......................................................5

6.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny................................5

6.2. Doložení výpočtu nabídkové ceny...................................................................5

6.3. Požadavky zadavatele k obsahovému členění a formě zpracování nabídky a

dokladů k prokázání splnění kvalifikace.........................................................5

6.3.1. Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace 5

6.3.2. Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze dokladů k prokázání splnění

kvalifikace..............................................................................................6

6.3.3. Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky..........................6

7. Lhůta pro podání návrhů a lhůta po kterou je uchazeč svým návrhem vázán.............6

7.1. Lhůta pro podání nabídek..............................................................................6

7.2. Lhůta po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán.............................................7

7.3. Zveřejnění zakázky......................................................................................7

8. Způsob a místo pro podávání návrhů a dokladů k prokázání splnění kvalifikace.........7

9. Kritéria pro zadání veřejné zakázky......................................................................7

10. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem..................................................8

11. Publicita (zajistí zadavatel)................................................................................8

12. Přílohy............................................................................................................8

Dotace z fondu ERDF

Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Strana 2 z 9


1. Informace o režimu zakázky

Zakázka je realizována za cílem využít finanční prostředky Evropské Unie, konkrétně

programu Operační program Konkurenceschopnost pro hlavní město Prahu. Na základě

toho, že dodavatel musí být vybrán transparentně, nediskriminačně a rovným způsobem,

je postupováno dle POKYNŮ PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE, VERZE 1.3 ze dne

15. 3. 2010, uveřejněném na webových stránkách www.oppk.cz, sekce dokumenty. a to

konkrétně pro zakázky s vyšší hodnotou.

Nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Zadavatel veřejné zakázky: AVICENA - KARDIOLOGIE, INTERNA s.r.o.

Adresa předkladatele: Na Struze 6, 110 01 Praha 1

Právní statut:

IČO: 28510852

E-mail:

společnost s ručením omezeným

mhonkova@kardioamb.cz

1.1. Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele, stejně jako kontaktní osobou:

MUDr. Michaela Hoňková; mhonkova@kardioamb.cz

Ing. Petr Gross; p.gross@chello.cz

Při emailové komunikaci uvádějte oba kontakty.

2. Předmět plnění zakázky

Předmětem plnění této zakázky je poskytnutí dodávky a doprovodných služeb. Na

zakázku je tak nutné pohlížet, jako na veřejnou zakázku na dodávky.

2.1. Podrobný popis předmětu plnění zakázky (dále viz. příloha č.1)

Předmětem zakázky je:

• nákup technologie: digitální echokardiograf včetně doplňků

• zaškolení pracovníků na technologii

• spolupráce při umístění technologie v prostorách firmy

3. Předpokládaní cena předmětu plnění

Zadavatel stanovuje předpokládanou cenu plnění 3 000 000 Kč včetně DPH (20%).

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky

4.1. Doba plnění zakázky

Maximální (nejzazší) lhůta pro plnění zakázky (dodání; zaškolení; konečná

administrace) je zadavatelem stanovena do 15.12.2010.

4.2. Místo plnění zakázky

Místem plnění je sídlo zadavatele.

Dotace z fondu ERDF

Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Strana 3 z 9


5. Kvalifikace dodavatelů

Uchazeč musí splňovat kvalifikační kritéria specifikovaná v této zadávací dokumentaci.

Splnění kvalifikačních kritérií musí Uchazeč prokázat způsobem a v rozsahu podle této

zadávací dokumentace.

Doklady, které je Uchazeč povinen předložit k prokázání splnění kvalifikace, musí být

předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii. Je-li Zadavatelem vyžadováno

Prohlášení, musí být učiněno Oprávněnou osobou nebo Pověřeným zástupcem. V tomto

případě musí být přílohou Návrhu platná plná moc Oprávněné osoby nebo Pověřeného

zástupce podepsaná statutárním orgánem Uchazeče.

5.1. Základní kvalifikační kritéria

Základní kvalifikační kritéria splňuje uchazeč:

• základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který není v likvidaci

a/nebo vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen

proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle

zvláštních právních předpisů; splnění výše uvedených základních kvalifikačních

předpokladů prokáží dodavatelé předložením originálu čestného prohlášení s

podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele

Uchazeč splní kritérium základních kvalifikačních předpokladů doložením následujících

dokladů:

• profesní kvalifikační předpoklady dodavatelé prokáží předložením výpisu z

Obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, ne staršího než 90 dnů

nebo živnostenského oprávnění opravňujícího k činnosti s předmětem

podnikání nezbytným ke splnění předmětu zakázky; splnění těchto

kvalifikačních předpokladů se prokazuje doložením kopií příslušných dokladů;

• k prokázání technických kvalifikačních předpokladů může zadavatel od

dodavatele požadovat předložení seznamu alespoň tří zakázek obdobného

charakteru (s uvedením kontaktních osob, u kterých lze tento údaj ověřit), jako

je zakázka, která je předmětem zadávacího řízení, úspěšně realizovaných

dodavatelem v období tří let před obdržením výzvy k předložení nabídek;

zadavatel je povinen požadovat prokázání technických kvalifikačních

předpokladů, přesahuje-li předpokládaná hodnota zakázky u zakázek na

dodávky a služby 5 000 000 Kč (bez DPH) a u zakázek na stavební práce 15

000 000 Kč (bez DPH); seznam bude mít formu originálu čestného prohlášení s

podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele; podává-li

nabídku více osob společně, musí základní kvalifikační předpoklady splnit každá

z těchto osob, u ostatních kvalifikačních předpokladů postačí, pokud tento

předpoklad splní alespoň jedna z osob společně podávajících nabídku;

Dotace z fondu ERDF

Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Strana 4 z 9


5.2. Postup zadavatele při hodnocení kvalifikace

Zadavatel vyhodnotí kvalifikace uchazečů podle kritérií stanovených v těchto

podrobných podmínkách. Pro hodnocení kvalifikace bude ustanovena hodnotící komise

sestavená ze tří členů, která bude posléze posuzovat nabídky a z jejíž zasedání bude

pořízena písemná zpráva.

Uchazeče, kteří nesplnili kvalifikaci, zadavatel ze zadání veřejné zakázky vyloučí a

jejich nabídku nebude hodnotit.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit původní výběrové řízení a zahájit nové může

zadavatel kdykoliv, pokud splňuje alespoň jednu z podmínek:

• nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, nebo

• nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na

předmět plnění zakázky, resp. byli z účasti ve výběrovém řízení vyloučeni všichni

uchazeči, nebo

• byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v oznámení o zahájení výběrového

řízení, resp. výzvě, zadávací dokumentaci, nebo

• odmítl uzavřít smlouvu i uchazeč třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít.

• v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze

na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval, nebo

• vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo

neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost podle kapitoly

Smlouva s dodavatelem

6. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

6.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeči stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní dodávku i doprovodné služby

této zakázky v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých

korunách. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, a to v členění:

celková nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), a celková nabídková cena

včetně DPH (vše v Kč).

6.2. Doložení výpočtu nabídkové ceny

Uchazeči uvedou nabídkovou cenu v požadovaném členění do návrhu smlouvy.

Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění

předmětu této veřejné zakázky.

Uchazeč je povinen tuto nabídkovou cenu také uvést ve své nabídce.

6.3. Požadavky zadavatele k obsahovému členění a formě zpracování

nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace

6.3.1. Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění

kvalifikace

Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně

v originále v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky

i dokladů k prokázání splnění kvalifikace.

Dotace z fondu ERDF

Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Strana 5 z 9


Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých

požadovaných dokladů a příloh, svázány.

Každý svazek včetně veškerých případných příloh musí být dostatečným způsobem

zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy. Za dostatečné zabezpečení svazku proti

manipulaci s jednotlivými listy považuje zadavatel opatření každého svazku takovými

bezpečnostními prvky, které zabezpečí své spolehlivé sebepoškození v případě výše

uvedené manipulace. Použité bezpečnostní prvky musejí být dále dostatečně jedinečné, tak

aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako

jeden z možných bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem

statutárního orgánu uchazeče a jeho razítkem.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v

českém jazyce. Doklady k prokázání splnění kvalifikace lze předkládat též v jazyce

slovenském.

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být

podepsány statutárním orgánem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být

originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doloženo v nabídce.

Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné.

Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

6.3.2. Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze dokladů k

prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje níže uvedené řazení písemné (tištěné) verze dokladů k prokázání

splnění kvalifikace uchazeče:

a) Identifikační údaje o uchazeči – výpis z OR ne starší jak 90 dní,

b) doklady k prokázání základních kvalifikačních kritérií – čestné prohlášení,

c) doklady k prokázání dalších kvalifikačních kritérií – čestné prohlášení,

Výše specifikované jednotlivé části svazku kvalifikace musejí být zřetelně označeny

předělovými, nejlépe barevnými listy, které musejí být rovněž započteny do celkového

počtu listů.

6.3.3. Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky

Zadavatel požaduje níže uvedené řazení písemné (tištěné) verze nabídky:

a) Identifikační údaje o uchazeči,

b) obsah svazku,

c) technická specifikace,

d) záruční podmínky a podmínky servisu (záruční lhůta, servisní lhůty a ceny),

e) věcné a formální připomínky uchazeče,

7. Lhůta pro podání návrhů a lhůta po kterou je uchazeč

svým návrhem vázán

7.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč o zakázku podat

svou nabídku a poskytnout zadavateli informace o své kvalifikaci. Uchazeč o zakázku musí

doručit zadavateli nabídku (vč. informací o kvalifikaci) nejpozději do konce lhůty pro

Dotace z fondu ERDF

Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Strana 6 z 9


podání nabídek. Nabídky, které uchazeči doručí zadavateli po skončení této lhůty,

zadavatel nepřijme resp. je příslušným uchazečům vrátí.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 6. října a 15 hodin.

Každý dodavatel smí podat pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč podá více nabídek

samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky.

Hodnocení nabídek proběhne neveřejně dne 7. října v sídle zadavatele.

7.2. Lhůta po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

Uchazeč je vázán svou nabídkou vázán do 1. 5. 2011

7.3. Zveřejnění zakázky

Osloveno bude celkem 5 potenciálních uchazečů včetně zveřejnění na webových

stránkám www.oppk.cz.

8. Způsob a místo pro podávání návrhů a dokladů k

prokázání splnění kvalifikace

Nabídky a doklady k prokázání splnění kvalifikace je možno podávat osobně,

doporučenou poštou; kurýrem) v pracovní dnech v sídle zadavatele do od 7:30 do 15.

hodin. V případě osobního převzetí kontaktujte kontaktní osoby uvedené v bodě 1.1 a

zároveň sestru v ordinaci (sídle zadavatele) – pí. Baxantovou (tel. 224934410).

Nabídky i doklady k prokázání splnění kvalifikací jsou uchazeči povinni podat

písemně v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které

musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku vrátit, a která bude dále

viditelně opatřena slovem „NEOTVÍRAT“.

Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření

obálky resp. obalu na uzavření podpisem a případně razítkem uchazeče, a to tak, aby

obálku nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození

výše uvedených ochranných prvků.

9. Kritéria pro zadání veřejné zakázky

Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit nabídky, jejichž nabídková cena přesáhne

stanovenou maximální cenu zakázky a zároveň nesplní technické parametry v příloze č. 3

(technická specifikace). Takové nabídky bude zadavatel považovat za nabídky nesplňující

zadávací podmínky.

Z předložených nabídek musejí zcela zjevně vyplývat ukazatele pro hodnocení. Tyto

ukazatele jsou uvedeny níže v rámci každého kritéria hodnocení.

1) Nabízená cena – 50%

Nejlépe bude hodnocena nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu.

2) Parametry a příslušenství – 30 %

Hodnotící komise bude hodnotit:

a. množství příslušenství obsaženého v rámci nabídkové ceny (úplnost),

b. parametry příslušenství,

c. rozmanitost a účelnost funkcí celé technologie

Dotace z fondu ERDF

Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Strana 7 z 9


3) Záruční podmínky, servisní lhůty a cena servisu – 20 %

Záruční podmínky budou hodnoceny následovně:

a. rozsah typů a původu vad na které se záruka vztahuje,

b. délka záruční doby.

Bodování nabídek bude analogické k předchozím kritériím.

10. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem

1) nabídková cena u vítězné nabídky bude zaplacena najednou zadavatelem, a to po

instalaci technologie do sídla zadavatele (jako jistota dostatku finančních zdrojů

může sloužit platná úvěrová smlouva na financování akce – na vyžádání u

zadavatele)

2) Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani rozdělení na části.

3) Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit, doplnit podmínky veřejné soutěže o

návrh, dále řízení do uzavření smlouvy zrušit, případně veškeré přijaté návrhy

odmítnout.

4) Zadavatel si vyhrazuje právo doplnění zadávací dokumentace nejpozději do 12 dnů

před lhůtou pro doručování návrhů.

5) Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč

vynaložil na účast v soutěži.

6) Návrhy, kopie návrhů ani jednotlivé součásti návrhů uchazečů nebo vyloučených

uchazečů nebudou vráceny.

7) Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla

narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak

jednání v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci

zadání veřejné zakázky.

8) Pokud zadavatel vyzve posledního účastníka soutěže k uzavření smlouvy a ani

tento účastník veřejné soutěže o návrh neprokáže kvalifikaci, vyhrazuje si

zadavatel právo zrušit veřejnou soutěž o návrh.

11. Publicita (zajistí zadavatel)

Pořízená technologie musí být označena dle :

• Údaje článku 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, a to: a) symbol Evropské unie

(vlajka) spolu odkazem na EU (vypsat slovy „Evropská unie“); b) odkaz na

příslušný fond (vypsat slovy „Evropský fond pro regionální rozvoj“); c) prohlášení,

které vybral řídicí orgán pro svůj operační program tzn. „Praha & EU Investujeme

do vaší budoucnosti“ 1 , d) logo OPPK, e) logo Hlavního města Prahy.

12. Přílohy

Příloha č. 1 - technický popis zakázky

1

Údaje článku 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 jsou vyžadovány za povinnou součást oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvy

pouze v případě, že bylo výběrové řízení zahájeno až po podpisu právního aktu o poskytnutí dotace.

Dotace z fondu ERDF

Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Strana 8 z 9


Příloha č. 2 – čestné prohlášení uchazeče

V Praze dne 20. září 2010.

MUDr. Michaele Hoňková

jednatel

Dotace z fondu ERDF

Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Strana 9 z 9

More magazines by this user
Similar magazines