výzva k podání nabídek do výběrového řízení ... - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

výzva k podání nabídek do výběrového řízení ... - Fondy EU v Praze

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Název zakázky

Nákup služeb pro projekt Reg. č. CZ.2.17/1.1.00/31248 – „Lidský

potenciál“ – vzdělávání pracovníků v komunikačních a organizačních

dovednostech

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele

Glatzová & Co., v.o.s.

Sídlo Husova 5, 110 00 Praha 1

IČ / DIČ 27405672

Právní forma

Veřejná obchodní společnost

2. Osoby zadavatele

Osoba oprávněná jednat za

zadavatele ve věci zakázky

Mgr. Jiří Sixta

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Sixta

Kontaktní telefon +420 224 401 440

Kontaktní email

jiri.sixta@glatzova.com

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací)

Nákup služeb

4. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH 1.027.000 Kč

5. Cílová skupina projektu

Cílová skupina projektu je tvořena třemi následujícími profesními skupinami pracovníků zadavatele

s uvedením přibližného počtu jejich účastníků:

- právníci (15 osob), tj. advokáti a advokátní koncipienti;

- pracovníci back office (7 osob)

- administrativní personál (10 osob);

(dále samostatně jen „Cílová skupina“ nebo společně „Cílové skupiny“).

Toto zadávací řízení je realizováno na základě pravidel Operačního programu Praha – Adaptabilita.

Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

pozdějších předpisů. 1 / 8


6. Popis (specifikace) předmětu zakázky

• Předmětem zakázky je (i) zpracování návrhu vzdělávacího programu dle níže uvedených témat

a minimálního obsahu školení a (ii) jeho realizace prostřednictvím systematického vzdělávání

členů jednotlivých Cílových skupin, sestávající z jednotlivých školení a individuálních tréninků,

které reagují na pracovní potřeby jednotlivců nebo Cílových skupin (dále jen „Školení“).

• Cílem zakázky, respektive projektu, je obohatit stávající systém dalšího vzdělávání pracovníků

zadavatele, trénovat měkké dovednosti („soft skills“) a dotvořit strukturu stávajícího systému

vzdělávání v rámci zadavatele tak, aby po svém zavedení fungovala automaticky pro všechny

nově příchozí pracovníky zadavatele a zajišťovala soustavný rozvoj odborných a komunikačních

dovedností všech pracovníků zadavatele.

• Školení budou rozdělena do jednotlivých školících dnů v předpokládaném rozsahu 8 hodin

denně.

• Celkový rozsah Školení činí 29 školících dnů a 10 telefonických hovorů, tzv. mystery calling.

TÉMATA A MINIMÁLNÍ OBSAHOVÉ POŽADAVKY ŠKOLENÍ

Školení jsou rozdělena dle obsahu do jednotlivých dílčích školících bloků pro jednotlivé Cílové skupiny

zadavatele s obecným určením jejich témat, stanovením rozsahu či počtu školících dnů a cílů

jednotlivých Školení.

1.1 Advokáti

I.

Školení pro právníky

(i) Vyjednávání a argumentace (2 dny)

Cíle:

- naučit zvládnout doporučené komunikační postupy při jednání s „problematickým“ klientem

- odkrýt rezervy v oblasti vyjednávání a naučit se efektivně a asertivně argumentovat

(ii) Prezentační školení pro pokročilé (2 dny)

Cíle:

- vyškolit advokáty pokročilé prezentační technice, včetně práce s náročným publikem

a zvládání námitek v obtížných komunikačních situacích

- předvést rétorické figury a naučit je aktivně používat

1.2 Koncipienti

(i) Základy prezentačních dovedností (2 dny)

Cíle:

- poskytnout strukturovanou formou individuální doporučení ke konkrétním prezentačním

situacím

- naučit taktikám zvládání nejčastějších komunikačních manipulací

- trénování obtížných situací při prezentaci

- zlepšit schopnost školených osob pracovat se skupinou posluchačů

1.3 Společná Školení advokátů a advokátních koncipientů

(i)

Vyjednávání (2 dny)

Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 2 / 8


Cíle:

- naučit základním technikám vyjednávání, včetně tvorby argumentační a námitkové banky

pro zvládání obtížných situací při vyjednávání

- vytvořit návrhy scénářů pro vyjednávání s klientem

- naučit kultivované interní komunikaci

- naučit efektivně zvládat konflikty

(ii) Prezentační dovednosti v anglickém jazyce (4 dny)

Cíle:

- naučit další pokročilé techniky používané při prezentacích

- procvičit prezentační dovednosti v anglickém jazyce

- doporučit taktiku zvládání nestandardních prezentací

(iii) Individuální tréninky (11 dnů, z toho: 3 dny individuálních tréninků na již předdefinovaných

tématech, 4 dny náslechů na pracovišti a „stínování“, 4 dny individuálních tréninků na

dalších zjištěných potřebách)

Cíle:

- zjistit potřeby jednotlivců, popř. malých skupin a zaměřit se na individuálně připravená

řešení

Klíčová témata:

- naučit správně argumentovat

- kultivace ústního i písemného projevu

- neverbální komunikace

- time management, profesionální plánování času, jak správně zacházet s rušivými faktory

- pravidla věcné profesionální komunikace ve stresových situacích

- rozvoj týmové spolupráce (delegování úkolů, řízení projektu, zpětná vazba od účastníka

projevu, finální zhodnocení)

- trénink sebepoznání (sebenáhledu/sebekritiky)

II.

Back office

(i) Zvládání konfliktních situací a orientace na zákazníka (3 dny)

Cíle:

- naučit doporučeným komunikačním postupům při jednání s „problematickým“ zákazníkem

- naučit se základní techniky zvládání stresových situací

- naučit komunikační techniky vhodné pro zvládání manipulace, agrese a vyhnutí se

konfliktu

- předat praktickou orientaci v základních principech a dovednostech mezilidské

komunikace s důrazem na nácvik schopnosti aktivně zvládat konflikt

III.

Administrativní personál

(i) Time management (1 den)

Cíle:

- naučit každou školenou osobu konkrétních postupů k efektivní organizaci pracovního času

- určit priority při řízení času

- zvýšit efektivitu práce

- určit pracovní situace, které vedou k plýtvání energie

Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 3 / 8


- osvětlit SMART cíle a jejich vztah k plánování času

(ii) Úřední písemnosti nás reprezentují (1 den)

Cíle:

- zvýšit profesionální úroveň psaných dokumentů

- naučit účastníky normy, které jsou v této oblasti užívány v rámci Evropské unie, tj.

zdokonalit účastníky v stylizaci úředních dopisů v evropské normě

- napomoci uvědomění si nejčastějších nedostatků v srozumitelnosti a formální stránce

písemností

- praktické procvičení psaní dopisů v progresivní formě

(iii) Telefonování (1 den)

Cíle:

- zvýšení kvality péče o zákazníka a zefektivnění zákaznického přístupu

- naučit základním principům správné komunikace po telefonu

- stanovení pravidel profesionálního chování při vyřizování telefonních hovorů

- naučit vést školené osoby efektivní telefonní hovory

(iv) Mystery calling (10 hovorů)

Cílem je změřit kvalitu zákaznické péče.

7. Doba a místo plnění zakázky

Doba plnění zakázky

do 30. června 2010

Místo plnění zakázky

• Sídlo zadavatele: Advokátní kancelář Glatzová & Co., v.o.s.

Husova 5

110 00 Praha 1

Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 4 / 8


8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Uchazeč uvede v nabídce:

(i) navrhovaný způsob provedení Školení pro každou Cílovou skupinu v obecné rovině -

návrh metod výuky, školících materiálů a vzdělávacích pomůcek, popis metod

vyhodnocování výsledků a jejich ověřování, atd.;

(ii)

čtyři (4) modelová Školení pro jednotlivé Cílové skupiny; a to konkrétně následující

modelová Školení uvedená v části „popis (specifikace) předmětu zakázky“ výše:

a) Vyjednávání a argumentace pro advokáty uvedené v článku I, bodě 1.1, odstavci (i);

b) Základy prezentačních dovedností pro advokátní koncipienty uvedené v článku I,

bodě 1.2, odstavci (i);

c) Zvládání konfliktních situací a orientace na zákazníka pro back office uvedené v

článku II, odstavci (i);

d) Time management pro administrativní personál uvedené v článku III, odstavci (i);

(iii)

dokumenty prokazující zkušenosti a odbornost školícího týmu:

a) certifikát(y) prokazující dodavatelovu kvalifikaci k poskytování služeb, které jsou

předmětem zakázky, včetně dokladů prokazujících znalosti anglického jazyka;

b) profesní životopisy školícího týmu – zkušenosti především se vzděláváním v oblasti

měkkých dovedností („soft skills“) nebo v jiných obdobných oblastech vyjmenovaných

v části „popis (specifikace) předmětu zakázky“ výše.

9. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

• Dodavatel stanoví nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách. Dodavatel rovněž

uvede (i) cenu za zpracování návrhu vzdělávacího programu a (ii) cenu za 1 den (8 hodin)

Školení dle jednotlivých bloků Školení, kterou doplní do tabulky nacházející se v článku 4

smlouvy o poskytování služeb, jež tvoří přílohu této výzvy (dále jen „Smlouva“).

• Pro hodnocení nabídek bude relevantní celková nabídková cena stanovená absolutní částkou

bez DPH.

• Nabídková cena bez DPH bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

• V nabídce musí být uvedena nabídková cena za předmět plnění bez DPH a cena včetně

DPH.

• Nabídková cena nesmí být v průběhu realizace zakázky změněna.

Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 5 / 8


10. Lhůta a místo pro podání nabídky a způsob předložení nabídky

Lhůta pro podání nabídky • Nejpozději do 27. února 2009, 18:00 hod.

Místo pro podání nabídky • Sídlo zadavatele: Advokátní kancelář Glatzová & Co., v.o.s.

Husova 5

110 00 Praha 1

Způsob přeložení nabídky • Osobně v pracovní dny od 9:00 do 18:00 hod. nebo poštou na

výše uvedenou adresu sídla zadavatele.

Formální požadavky na

zpracování nabídky

Jazyk zpracování nabídky • Čeština

• Nabídku lze podat pouze na celý předmět zakázky.

• Nabídky je možné zadavateli předkládat pouze v písemné

formě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a

nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa

dodavatele.

• Obálka, či jiný obal nabídky, bude odpovídajícím způsobem

zajištěna proti manipulaci (spoje obálky musí být přelepeny a

orazítkovány či jinak značeny identifikačním údajem

dodavatele).

11. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

• Zadavatel požaduje, aby každý účastník předložil spolu s nabídkou následující

dokumenty:

- kopii oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu plnění Zakázky;

- kopii výpisu z obchodního rejstříku, je-li dodavatel v něm zapsán či výpis z jiné obdobné

evidence, pokud je v ní zapsán;

- uvedení alespoň pěti (5) referencí (zakázek, na kterých se účastník v minulosti podílel)

týkajících se obdobného předmětu plnění jako je předmět plnění této zakázky ve formě

čestného prohlášení. Čestné prohlášení bude obsahovat údaj o předmětu referenční zakázky

a o době jejího plnění, údaj o hodnotě referenční zakázky, výčet členů školícího týmu

referenční zakázky a kontaktní údaje klienta referenční zakázky

Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 6 / 8


12. Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek

• Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu

s touto výzvou, budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií:

- nabídková cena bez DPH (s váhou 30%), nižší nabídková cena je považována za výhodnější

- kvalita vypracovaných čtyř (4) modelových případů vyjmenovaných v části „podmínky a

požadavky na zpracování nabídky“, odstavci (ii) výše, včetně metodiky školení, které uchazeč

předloží zadavateli spolu s nabídkou (s váhou 50%)

- zkušenosti a odbornost školícího týmu (s váhou 20 %)

Metoda hodnocení nabídek:

Nabídky budou v rámci každého kritéria seřazeny od nejvýhodnější/nejkvalitnější po nejméně

výhodné/kvalitní a budou obodovány od 1 (nejvýhodnější/nejkvalitnější) do x, kde x představuje počet

hodnocených nabídek. Bodové hodnocení bude následně upraveno aplikací vah.

Body přiřazené v rámci každého kritéria budou sečteny a nabídka s nejnižším počtem bodů bude

vyhodnocena jako nejlepší.

13. Další požadavky zadavatele

Platební podmínky

Požadavky na specifikaci případných

subdodavatelů (identifikační údaje) a

přípustné míry plnění dodané jejich

prostřednictvím

Smlouva na plnění veřejné zakázky

Požadavky na varianty nabídek, pokud

je zadavatel připouští.

• Cena za poskytnuté služby, které jsou předmětem

této zakázky, bude hrazena zadavatelem na základě

faktury vystavené dodavatelem v měsíčních

periodách podle plnění skutečně poskytnutého

v příslušném měsíci.

• Součástí faktury bude soupis realizovaných Školení

za příslušný vyfakturovaný měsíc.

• Minimální splatnost faktur bude činit 30 dnů ode dne

doručení příslušné úplné faktury zadavateli.

• Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového

dokladu dle příslušných právních předpisů.

• Zadavatel připouští možnost zajistit plnění zakázky

prostřednictvím subdodavatelů.

• Poskytovatel je odpovědný zadavateli za služby

poskytnuté subdodavateli stejně jako by je poskytoval

sám.

• Subdodavatel musí být vždy předem schválen

zadavatelem.

Dodavatel v nabídce předloží ve dvou vyhotoveních

originál dodavatelem podepsané Smlouvy. Dodavatel je

kromě podpisu Smlouvy oprávněn do textu Smlouvy doplnit

pouze údaje výslovně označené jako údaje k doplnění.

Takto doplněné údaje musí odpovídat obsahu nabídky

předložené dodavatelem. Dodavatel je oprávněn na

samostatném listu navrhnout změny Smlouvy na plnění

veřejné zakázky. Tento návrh není pro zadavatele

závazný.

• Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 7 / 8


14. Práva a specifické požadavky zadavatele

• Zadavatel je oprávněn:

- upravit obsah a rozsah Školení, zejména počet školených účastníků, za podmínky

odpovídající úpravy odměny dodavatele

- ověřit si před rozhodnutím o výběru nabídky informace deklarované dodavateli v nabídkách

- neuzavřít s vítězným dodavatelem Smlouvu, jejíž závazný vzor je přílohou této výzvy, jestliže

vítězný dodavatel do textu nedoplní údaje v souladu s touto výzvou

- jednat o Smlouvě a upřesnit její konečné znění

- zrušit bez uvedení důvodu zadávací řízení do doby podpisu Smlouvy, případně všechny

doručené nabídky odmítnout

• Dodavateli podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření Smlouvy na provedení zakázky

se zadavatelem.

• Dodavatel podáním nabídky na základě této výzvy souhlasí se Smlouvou a s jejím obsahem je

plně srozuměn.

Datum 12. února 2009

Místo

Podpis

Praha

Mgr. Jiří Sixta

Příloha:

Smlouva o poskytování služeb

Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 8 / 8

More magazines by this user
Similar magazines