OPP A OPP K - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

OPP A OPP K - Fondy EU v Praze

O P P

A

O P P

OPERAČNÍ PROGRAM OPERAČNÍ PRAHA PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITAKONKURENCESCHOPNOST

K

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č e k

a j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o

s t y l u o p e r a č n í c h p r o g r a m ů

P R a h a – a d a p t a b i l i t a

a k o n k u r e n c e s c h o p n o s t


O B S A H

01 ÚVOD

01 01 Jednotný vizuální styl

01 02 Jak pracovat s grafickým manuálem

02 ZNAčky OPPA a OPPK

02 01 Značky v barevném provedení

02 02 Značky v černobílém provedení

02 03 Značky s doplňkovým textem

02 04 Značky se sloganem

02 05 Značky ve spojení s ostatními značkami

02 06 Značky ve společném postavení

02 07 Rozkresy značek

02 08 Ochranné zóny značek

02 09 Rozměrové řady značek

02 10 Značky v matertiálu

02 11 Značky na podkladových plochách

02 12 Zakázané varianty značek

04 05 Princip tvorby textových dokumentů – obálka

04 06 Princip tvorby textových dokumentů – sazba

04 07 Tisková zpráva

04 08 Prezentační desky

04 09 Blok A4

04 10 CD / DVD

04 11 Powerpointová prezentace – úvodní strana

04 12 Powerpointová prezentace – text

04 13 Powerpointová prezentace – text a fotografie

04 14 Powerpointová prezentace – tabulka

04 15 Webové stránky

04 16 Princip tvorby inzerce

04 17 Princip tvorby inzerce – černobílá varianta

04 18 Princip tvorby letáků

04 19 Citylight a billboard

04 20 Tramvajové vozy

03 Barevnost a písmo

05 Označování projektů

03 01 Základní barvy

03 02 Doplňkové barvy

03 03 Základní písmo

03 04 Doplňkové písmo

03 05 Ukázky sazby

04 Tiskové a komunikační materiály

04 01 Vizitky obecné, vizitky jmenné

04 02 Hlavičkový papír

04 03 Obálka

04 04 Princip tvorby formulářů

05 01 Reklamní poutač

05 02 Velkoplošný panel

05 03 Pamětní deska

05 04 Samolepky

06 Propagační předměty

06 01 Taška

06 02 Tričko a čepice

06 03 Tužka, propiska, klíčenka

06 04 Hrnek

06 05 Diář, poznámkový bloček

Manuál značky a jednotného vizuálního stylu

Operačních programů Praha –

Adaptabilita a Konkurenceschopnost

© design Libor Jelínek, Tomáš Cikán (2007)

© Magistrát hlavního města Prahy (2007)


01Ú V

O D

02

01


J e d n o t n ý v i z u á l n í s t y l

Jednou z nejdůležitějších součástí prezentace společnosti, instituce či projektu na veřejnosti je značka a jednotný vizuální

styl. Kvalitně zpracovaný vizuální styl doplňuje a podporuje image, demonstruje jednotu a stabilitu, zvyšuje povědomí

o existencia v neposlední řadě i posiluje dojem o solidnosti a důvěryhodnosti – stává se tak významným komunikačním

nástrojem.

Jednotný vizuální styl je vytvářen pomocí čtyř základních prvků: značky, písma, barev a doplňkových vizuálních prvků.

Tyto základní a další doprovodné prvky jsou včetně systému jejich použití přesně definovány v tomto grafickém

manuálu.

01

01


j a k p r A C O V A T S g r a f i c k ý m M A N U á l e m

Grafický manuál je souborem závazných předpisů, pravidel a doporučení, jak postupovat při aplikaci prvků jednotného

vizuálního stylu. Pro názornost a snažší použití je doplněn názornými ukázkami.

Celá kapitola „Zančky OPPA a OPPK“ je věnována značkám. Uživatel zde nalezne jejich jednotlivé podoby, přesné rozkresy,

pravidla pro práci se značkou na různých podkladových plochách apod. Kapitola obsahuje mimojiné i zakázané

varianty značek, tedy příklady nesprávného užití, která odporují pravidlům typografie nebo narušují estetické vnímání.

V další kapitole jsou jednoznačně definovány základní a doplňkové barvy a základní a doplňkové písmo.

Čtvrtá kapitola se věnuje tiskovým a komunikačním materiálům. Jsou zde příklady užití značek a jednotného vizuálního

stylu, např. na vizitkách a hlavičkových papírech. V této kapitole nalezne uživatel i princip tvorby inzerce, letáků a dalších

nástrojů pro komunikaci.

Označováním projektů se zabývá pátá kapitola.

V závěrečné šesté kapitole se manuál věnuje ukázkám aplikací značek a jednotného vizuálního stylu na propagačních

předmětech.

Manuál nevyčerpává plně všechny možnosti použití vizuálního stylu. Při jeho další aplikaci je vždy nutné dbát na estetickou

formu, řídit se typografickými pravidly a při tvorbě jednotlivých aplikací v maximální možné míře dodržovat postupy

tímto manuálem předepsané.

01

02


02

Z N A Č K Y O P P A A O P P K

02

01


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

Z N A Č K Y V B A R E V N É M P R O V E D E N Í

Značky Operačních programů Praha navazují svou typografií, barevností a tvaroslovím na značku hlavního města. Modrý

cíp v logu poodkrývá přítomnost Evropské unie jako zdroje finančních prostředků tvořících zásadní podklad celého projektu.

Prostor vymezený tímto cípem pak slouží k oddělení a zvýraznění prvního písmene z názvu projektu. Motiv modrého

trojúhelníku se dá taktéž využít v aplikacích jednotného vizuálního stylu. Obě značky jsou dobře kombinovatelné

s vlajkou Evropské unie i s logem Prahy. Základní a preferovanou podobou zanček je jejich barevné provedení, tedy varianta

s použitím základních barev (viz. kapitola 03 01 – Základní barvy).

02

01


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

Z N A Č K Y V Č E R N O B Í L É M P R O V E D E N Í

Vedle barevného existuje i černobílé provedení značek, které se aplikuje tam, kde z objektivních technologických důvodů

nelze použít barevné provedení. Vzhledem k zachování kompaktnosti značek, se v černobílém provedení značek používá

obtah místo plné černé plochy ve čtverci. Polotóny nejsou povoleny.

02

01 02


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

Z N A Č K Y S D O P L Ň K O V Ý M T E X T E M

V této kapitole grafického manuálu je definováno přesné a jediné možné spojení značek s doplňkovým textem

“Operační program Praha Adaptibilita“ a “Operační program Praha konkurenceschopnost“. Text je vysázen

písmem Myriad Pro (viz. 03 03 – Základní písmo), je zarovnán na spodní zarážku s literou označující název operačního

programu a jeho velikost se rovná hodnotě odsazení této litery od okraje červeného čtverce.

02

01 03


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

Praha & EU

Investujeme do vaší budoucnosti

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

Praha & EU

Investujeme do vaší budoucnosti

Z N A Č K Y S E S L O G A N E M

Prostřednictvím sloganu „Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti“ komunikují značky základní význam obou

projektů. Text je vysázen písmem Myriad Pro (viz. 03 03 – Základní písmo), je zarovnán na levou zarážku s doplňkovým

textem značek a odsazen dolů od okraje červeného čtverce na stejnou vzdálenost, na jakou je odsazena litera, označující

název operačních programů. První řádek je zvýrazněn OPP Červenou (viz. 03 01 Základní barevnost).

02

01 04


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

Z N A Č K Y v e s p o j e n í s o s t a t n í m i z n a č k a m i

Značky OPPA a OPPK se ve spojení s ostatními značkami zarovnávají horizontálně na spodní zarážku. Poměrová velikost všech

vedle sebe stojících značek je stejná. Odstupy značek se rovnají ochranné zóně značek OPPA a OPPK (viz. 02 07 – Ochranné zóny

značek).

02

01 05


O P P

A

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM OPERAČNÍ PRAHA PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITAKONKURENCESCHOPNOST

O P P

A

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM Praha OPERAČNÍ – PRAHA adaptabilita

PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITAPraha KONKURENCESCHOPNOST

– konkurenceschopnost

Z N A Č K Y v e s p o l e č n é m p o s t a v e n í

Značky OPPA a OPPK se ve společném postavení uvádějí z odstupem, který vychází z ochranné zóny značek (viz. kapitola 02 07

– ochranné zóny značek). Jsou dvě varianty společného postavení značek, a to bez doplňkového textu a s doplňkovým textem.

V druhém případě se uvádí text společný pro obě značky –„Praha – adaptabilita, Praha – konkurenceschopnost“ ve dvouřádkovém

provedení.

02

06


O P P

A

O P P

r o z k r e s y z n a č e k

Rozkresy značek definuje jejich přesný tvar, rozmístění jednotlivých prvků uvnitř, jejich velikost a vzájemné poměry.

Pro přesnější definici jsou značky rozloženy na čtvercové síti. Účelem této kapitoly však v žádném případě není poskytnout

předlohu pro konstrukci značek. Exaktní tvar značek je uložen v datové podobě (ve vektorových počítačových

formátech) na CD, které je součástí tohoto grafického manuálu.

02

07


x

x

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

x

x

x

x

x

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

x

x

x

o c h r a n n é z ó n y z n a č e k

Ochranná zóna značek je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky, do které nesmí zasahovat text či

jakýkoli jiný grafický prvek a zároveň minimální vzdáleností od okraje plochy, na kterou je značka aplikována. Tato volná

plocha okolo značky zajišťuje její dostatečnou čitelnost a přispívá k působivosti a vnímání značky jako svébytného

a samostatného komunikačního prvku. Ochranná zóna značek OPPA a OPPK je definována hodnotou x, která se rovná

hodnotě ochranné zóny loga hlavního města.

02

08


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

140 % – Formát A3

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

100 % – Formát A4

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

50 % – Minimální velikost značek

s doplňkovým textem

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

35 % – Minimální velikost značek

bez doplňkového textu

r o z m ě r o v é ř a d y z n a č e k

Při práci se značkami OPPA a OPPK je třeba dodržovat i určitá pravidla, která se týkají jejich velikosti a napomáhají systémovému

užívání značek. Praktickou pomůckou je bezesporu rozměrová řada – tedy spektrum doporučených velikostí

značek, které by měly být prioritně využívány při konkrétních aplikacích značek. Základní 100% velikost značek představuje

optimální rozměr pro použití na tiskovinách formátu A4. Minimální povolenou velikostí značek s doplňkovým

textem je jejich 50% zobrazen, bez doplňkového textu 35% zobrazení. V případě aplikace značek menších je při užití

běžných reprodukčních technik ohrožena jejich čitelnost i estetická hodnota.

02

09


z n a č k y v m a t e r i á l u

Speciální plastická varianta značek se používá například na kůži, dřevo, sklo a různé typy textilií či kovů, na kterých je

možné značky aplikovat prostřednictvím různých technologických postupů (ražba, gravírování, pískování atd.) V prostorovém

zpracování značky hraje významnou úlohu plasticita. Při tomto způsobu zobrazení je nutné dbát především na to,

aby byly vždy všechny litery a cíp zahloubeny, či vyvýšeny do stejné roviny.

02

10


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

10%

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

10%

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

20%

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

20%

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

30%

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

30%

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

40%

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

40%

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

50%

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

50%

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

60%

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

60%

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

70%

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

70%

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

80%

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

80%

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

90%

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

90%

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

z n a č k y n a p o d k l a d o v ý c h p l o c h á c h

Na této straně je zachyceno chování značek na podkladových plochách. Při aplikaci značek je vždy nutné zajistit jejich

maximální čitelnost, proto jejich podoba není na všech podkladech stejná, ale mění se v závislosti na sytosti podkladu

z pozitivní do negativní verze a naopak. Obecně platí, že na světlých podkladových plochách se používá pozitivní verze

značek, na tmavých negativní verze značek. V dolní části jsou uvedeny i čtyři příklady nesprávného užití značek na podkladové

ploše.

02

11


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

O P P

A

O P P

K

OPERAČNÍ

PROGRAM

PRAHA

KONKURENCE

SCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

z a k á z a n é v a r i a n t y z n a č e k

Podoba značek OPPA a OPPK je v tomto manuálu jednoznačně a závazně definována a je přísně zakázáno vytvářet jiné

varianty či modifikace. Na této straně jsou uvedeny příklady nesprávného zobrazení značek, které jsou v rozporu s typografickými

pravidly, stanovenými principy vizuálního stylu či estetickým vnímáním. Je zcela nepřípustné měnit barevnost

značek, používat jinou typografii nebo znač tvarově či jakýmkoli jiným způsobem deformovat.

02

12


03

B A R E V N O S T A P Í S M O

02

01


OPPA / OPPK Červená

ekvivalent Pantone® 485 C (485 U)

CMYK (%) 0 / 100 / 91 / 0

RGB (0–100%) 83 / 18 / 7

RGB (0–255) 212 / 46 / 18

HTML CC3300

RAL 3020

OPPA / OPPK Modrá

ekvivalent Pantone® 286 C (286 U)

CMYK (%) 100 / 80 / 0 / 0

RGB (0–100%) 97 / 83 / 9

RGB (0–255) 60 / 60 / 140

HTML 333399

RAL 5002

OPPA / OPPK Žlutá

ekvivalent Pantone® 109 C (109 U)

CMYK (%) 0 /8,5 / 94 / 0

RGB (0–100%) 97 / 83 / 9

RGB (0–255) 247 / 212 / 23

HTML FFCC00

RAL 1021

z á k l a d n í b a r v y

OPPA a OPPK používají tři základní barvy: červenou, žlutou a modrou. Barvy jsou jedním ze základních prostředků tvorby

jednotného vizuálního stylu a jsou významným nástrojem vnější i vnitřní komunikace. Barvy usnadňují identifikaci veškerých

činností a předmětů souvisejících s operačními programy, jsou jasným odkazem na značku hlavního města a EU.

Převodní tabulka uvádí kodifikace barev pro různé způsoby použití: přímé barvy Pantone® C pro tisk na natírané papíry

(matná, lesklá křída...) a Pantone® U pro tisk na nenatírané papíry (přírodní ofsetový papír...), soutiskové barvy CMYK,

RGB pro subtraktivní zobrazování, HTML barvy pro použití v internetových aplikacích a RAL pro nátěrové hmoty.

03

01


šedá

ekvivalent Pantone ® Cool Gray 10

CMYK (%) 0 / 0 / 0 / 72

RGB (0–100%) 45 / 45 / 45

RGB (0–255) 115 / 115 / 115

HTML 666666

světlezelená

ekvivalent Pantone ® 376

CMYK (%) 56 / 0 / 100 / 0

RGB (0–100%) 49 / 73 / 0

RGB (0–255) 125 / 186 / 0

HTML 66CC00

světlemodrá

ekvivalent Pantone ® 314

CMYK (%) 100 / 0 / 8,5 / 37

RGB (0–100%) 0 / 52 / 63

RGB (0–255) 0 / 133 / 161

HTML 009999

světlešedá

ekvivalent Pantone ® Cool Gray 5

CMYK (%) 0 / 0 / 0 / 34

RGB (0–100%) 72 / 70 / 68

RGB (0–255) 184 / 179 / 173

HTML CCCCCC

zelená

ekvivalent Pantone ® 5535

CMYK (%) 87 / 0 / 72 / 79

RGB (0–100%) 12 / 22 / 18

RGB (0–255) 31 / 56 / 46

HTML 003300

modrá

ekvivalent Pantone ® 548

CMYK (%) 100 / 18,5 / 0 / 65

RGB (0–100%) 0 / 27 / 34

RGB (0–255) 0 / 69 / 87

HTML 003366

stříbrná

ekvivalent Pantone ® 877

oranžová

ekvivalent Pantone ® 1525

CMYK (%) 0 / 65 / 100 / 11,5

RGB (0–100%) 73 / 34 / 0

RGB (0–255) 186 / 87 / 0

HTML CC6600

fialová

ekvivalent Pantone ® 511

CMYK (%) 83 / 100 / 69 / 0

RGB (0–100%) 38 / 13 / 28

RGB (0–255) 97 / 33 / 71

HTML 330033v

d o p l ň k o v é b a r v y

Pro specifické případy, kdy je potřeba pracovat s více barvami, je definováno dalších devět doplňkových barev. Tyto

doplňkové barvy se užívají především v podobě barevných akcentů nebo ploch. Doplňkové barvy OPPA a OPPK jsou

totožné s doplňkovými barvami hlavního města.

03

02


ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvyz

0123456789!?,@”&%()*

ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvyz

0123456789!?,@”&%()*

ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvyz

0123456789!?,@”&%()*

Myriad Pro / Regular

Myriad Pro / Semibold

Myriad Pro / Bold

z á k l a d n í p í s m o

Základním písmem jednotného vizuálního stylu OPPA a OPPK je Myriad Pro typografů Carola Twomblyho a Roberta

Slimbacha. Jedná se o lineární bezserifovou antikvu moderní, tvarově dokonalé kresby. Bylo vytvořeno zejména pro

použití ve vizuální komunikaci, proto se vyznačuje snadnou čitelností, dynamikou a nadčasovým charakterem.

Základní písmo OPPA a OPPK je totožné se základním písmem hlavního města Prahy.

03

03


ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvyz

0123456789!?,@”&%()*

Times New Roman / Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvyz

0123456789!?,@”&%()*

Times New Roman /Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvyz

0123456789!?,@”&%()*

Times New Roman / Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvyz

0123456789!?,@”&%()*

Times New Roman / Bold Italic

d o p l ň k o v é p í s m o

Doplňkovým písmem jednotného vizuálního stylu portálu OPPA a OPPK je Times New Roman. Výraznou předností tohoto

písma je jeho snadná dostupnost. Je v systémové nabídce všech textových editorů a grafických programů, přesto je to

písmo s klasicky čistou, vyrovnanou kresbou. Písmo je využíváno především pro vyplňování počítačových šablon (merkantilní

tiskoviny, formuláře atd.) a v dalších případech ve spojení s písmem Myriad Pro.

03

04


Quamcorp Esequipi scincip enim dunt venit lore venim nullum nos dolenim non exerosto coreet

lore tetue et nibh ea feugait niat velesen iamcon hent ip esto do od ero consenis num nulla alit,

quisi blandit volenis cipit, quam in voloborem verit lut prat. Ut lan et autatem dolorem iriurem

eumsan utpatismodio od te duisi blaor alisi blan ercidunt wismolo rtincilit wisl estrud magna feu

facilisit am quisis nim in vullamcor illa autat dionseq uismodolore molobore dolore mod eu feugue

modoluptat. Duipiscin ullum dolorem velit in eugiam euguerc illam, consequatum volore do conum

nos nonum zzriure tincidui bla facillam iriuscilla facipsu scilit alit prat adignim nos alit vero eugiat.

Lore elisim acincilla auguer ipit wismod eriuscidunt am vendiamcommy nullutatum quis nostrud

Myriad Pro / 8 pt / 13 pt

Quamcorp Uscipit aliquismod et vero digna facip ex et, corerit pratis alit vero

con ut nostrud euis nibh endignim vulputpatie molorpe rostrud deliquamet,

sit diat adit lut ulput wisisci tionsendre consequis nulla feuismodolor si. Alit

nonulla aliquat. Nit illan hendreet doloreet velenis nullaor sit, quametum ilit

la feugait utpat, veraesto ex eum atum velestio dolorero consenisci eugiat.

Lore diat vulput iniamcommod mincipsum veraesed min heniam doluptatet

dolessi. Nit illan hendreet doloreet velenis nullaor sit.

Myriad Pro / 10 pt / 15 pt

Quamcorp Esequipi scincip enim dunt venit lore venim nullum

nos dolenim non exerosto coreet lore tetue et nibh ea feugait niat

velesen iamcon hent ip esto do od ero consenis num Dunt la adit

am in ute ex esto el doluptat autatie do conseniam, quipsusto

odio dolor se tinit lorer sed do odipsum molorpero dunt il ing ea

faccumsan vel ercipit praesed ex essim amet, volore dolum eum.

Myriad Pro / 12 pt / 17 pt

Quamcorp Esequipi scincip enim dunt venit lore venim

nullum nos dolenim non exerosto coreet lore tetue et

nibh ea feugait niat Uptatue enit alit inci tionullam er

senibh et iurerci bla facipit, core dipit wis do delis ad

modigna feum dipit utat. Quamcorp Esequipi scincip

enim dunt venit lore venim nullum nos dolenim.

Myriad Pro / 14 pt / 20 pt

u k á z k y s a z b y

Správná sazba textu usnadňuje nejen dobrou čutelnost, ale také dokazuje profesionalitu a vysokou úroveň. Vždy je nutné

pečlivě dbát na všechna typografická pravidla. Na této straně jsou uvedeny příklady sazby základním firemním písmem

o určité velikosti, která je vždy doplněna vhodným prokladem. Přednostně se používá zarovnání na levý praporek.

03

05


04

T I S K O V É A K O M U N I K A Č N Í M A T E R I Á L Y


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

Název instituce, Název oddělení

Ulice 00/00 000 00 Praha 00

T: +420 000 000 000, F: +420 000 000 000

jméno@doména.cz, www.doména.cz

Název instituce, Název oddělení

Ulice 00/00 000 00 Praha 00

T: +420 000 000 000, F: +420 000 000 000

jméno@doména.cz, www.doména.cz

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

jméno příjmení

funkce

jméno příjmení

funkce

Název instituce, Název oddělení

Ulice 00/00 000 00 Praha 00

T: +420 000 000 000, F: +420 000 000 000

jméno@doména.cz, www.doména.cz

Název instituce, Název oddělení

Ulice 00/00 000 00 Praha 00

T: +420 000 000 000, F: +420 000 000 000

jméno@doména.cz, www.doména.cz

v i z i t k y o b e c n é , v i z i t k y j m e n n é

Vizitky představují důležitou součást vizuální prezentace. V rámci OPPA a OPPK užívají všichni zaměstnanci jednu grafickou

variantu vizitek. V levém horním rohu vizitky jsou umístěny značky OPP v barevném pozitivním provedení, v pravém

značky hlavního města a EU. Všechny textové údaje na vizitce jsou zarovnány na levou zarážku s doplňkovým textem značek.

Jméno a příjmení zaměstnance je sázeno z verzálek a je zvýrazněno OPP Červenou barvou. Je rovněž možné využít

i zadní stranu vizitky. Ta je potištěna OPP Modrou a je doplněna o prvek vizuálního stylu.

04

01


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy

Odbor fondů Evropské unie

Vážený pane řediteli,

jednotný vizuální styl je způsob komunikace společnosti se zaměstnanci a veřejností. Kvalitně zpracovaný

vizuální styl podporuje image společnosti, demonstruje její jednotu a stabilitu, šíří povědomí

o existenci společnosti a vyvolává u veřejnosti pocit solidnosti a důvěryhodnosti. Základními prvky jednotného

vizuálního stylu jsou značka, písmo, základní barvy a doplňkové prvky. Jejich podobu a užití

kodifikuje tento manuál. Základními prvky jednotného vizuálního stylu jsou značka, písmo, základní

barvy a doplňkové prvky. Jejich podobu a užití kodifikuje tento manuál. Základními prvky jednotného

vizuálního stylu jsou značka, písmo, základní barvy a doplňkové prvky.

Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti slouží jako návod a předpis při přípravě jednotlivých

aplikací vizuálního stylu, upravuje používání značky, písma, barev a doplňkových prvků. Manuál nevyčerpává

plně všechny možnosti použití vizuálního stylu. Při jeho další aplikaci je vždy nutné dbát na

estetickou formu, řídit se typografickými pravidly a při tvorbě jednotlivých aplikací v maximální možné

míře dodržovat postupy tímto manuálem předepsané. Při jeho další aplikaci je vždy nutné dbát na estetickou

formu, řídit se typografickými pravidly a při tvorbě jednotlivých aplikací v maximální možné míře

dodržovat postupy tímto manuálem předepsané.

jednotný vizuální styl je způsob komunikace společnosti se zaměstnanci a veřejností. Kvalitně zpracovaný

podporuje image společnosti, demonstruje její jednotu a stabilitu, šíří povědomí o existenci

společnosti a vyvolává u veřejnosti pocit solidnosti a důvěryhodnosti. Základními prvky jednotného

vizuálního stylu jsou značka, písmo, základní barvy a doplňkové prvky. Jejich podobu a užití kodifikuje

tento manuál.

S pozdravem

Jaroslav Nováček

Oslovení

Titul. Jméno Příjmení

Funkce

Ulice 000/00

000 00 Město

Ulice 000/00, 000 00 Město

T: +420 000 000 000, F: +420 000 000 000

jméno@doména.cz, www.doména.cz

h l a v i č k o v ý p a p í r

Standardní hlavičkový papír slouží k běžné korespondenci s externími subjekty, a to v tištěné nebo elektronické podobě.

V záhlaví, v levém rohu, je umístěna značka v barevném pozitivním provedení ve 100% velikosti. V pravém horním rohu

jsou umístěny značky hlavního města a EU, pod nimi je uvedena identifikace instituce. V zápatí jsou kontaktní údaje adresáta

a odesílatele.

04

02


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

Oslovení

Titul. Jméno Příjmení

Funkce

Ulice 000/00

000 00 Město

o b á l k a

Pro veškerou korespondenci využívá OPPA a OPPK obálek, jejichž vizuální podoba respektuje nastavené principy jednotného

vizuálního stylu. Na obálce se v levém horním rohu nachází barevná značka operačního programu ve 100% velikosti

a značky hlavního města a EU. Grafická podoba obálek s okénkem a bez okénka se u stejných formátů neliší.

04

03


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

N Á Z E V F O R M U L Á Ř E

N A D P I S

Název kolonky

Název kolonky, název kolonky

Název kolonky, název kolonky, název kolonky

Název kolonky

Název kolonky

1

2

3

4

N A D P I S

Název kolonky,

název kolonky,

název kolonky

Název kolonky

Název kolonky ANO NE

Název kolonky

ANO NE

Název kolonky

ANO NE

Název kolonky

ANO NE

Název kolonky

ANO NE

Název formuláře

Název programu

p r i n c i p t v o r b y f o r m u l á ř ů

Formulář je neodmyslitelnou součástí tištěných materiálů institucí v úředním rozsahu. Jejich podoba vychází z obecně

nastavených úředních pravidel. Základní principy pro tvorbu layoutu formuláře jsou demonstrovány na této straně. Pro

jednoduchou technologickou adaptabilitu jsou formuláře zpracovávány ve stupních šedi. Tato barevnost umožňuje tisk

na stolních tiskárnách, či předávání formulářů faxem, aniž by byla narušena čitelnost, nebo estetická kvalita. V levém

horním rohu je umístěna značka v pozitivním černobílém provedení a v pravém horním rohu jsou umístěny značky hlavního

města a EU. Pod značkou je na levou zarážku s jejím doplňkovým textem zarovnán název formuláře, který se v menší

velikosti uvádí v zápatí, společně s názvem programu a paginací.

04

04


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

J e d n o t n ý p r o g r a m o v ý d o k u m e n t p r o c í l 2

r e g i o n u s o u d r ž n o s t i P r a h a 2 0 0 4 – 2 0 0 6

p ř í r u č k a p r o ž a d a t e l e p r o 3 . v ý z v u

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

J e d n o t n ý p r o g r a m o v ý d o k u m e n t p r o c í l 2

r e g i o n u s o u d r ž n o s t i P r a h a 2 0 0 4 – 2 0 0 6

p ř í r u č k a p r o ž a d a t e l e p r o 3 . v ý z v u

n á z e v f o n d u

J e d n o t n ý p r o g r a m o v ý d o k u m e n t p r o c í l 2

r e g i o n u s o u d r ž n o s t i P r a h a 2 0 0 4 – 2 0 0 6

w w w . o p p. c z

p ř í r u č k a p r o ž a d a t e l e p r o 3 . v ý z v u

p ř í r u č k a p r o ž a d a t e l e p r o 3 . v ý z v u

p ř í r u č k a p r o ž a d a t e l e p r o 3 . v ý z v u

p ř í r u č k a p r o ž a d a t e l e p r o 3 . v ý z v u

p r i n c i p t v o r b y t e x t o v ý c h d o k u m e n t ů – o b á l k a

Pro snadnou identifikaci textových dokumentů slouží barevné variace obálky. Vycházejí s doplňkových barev (viz. kapitola

03 02 – Doplňkové barvy). Použití značek na těchto podkladových plochách je popsáno v kapitole 02 10 – Značky na

podkladových plochách. V záhlaví v levém horním rohu je umístěna značka ve 100% velikosti. V pravém horním rohu jsou

umístěny značky hlavního města a EU. Pod značkou je na levou zarážku zarovnán typografický blok označující název

a obsah dokumentu. Tuto typografii je možné barevně a velikostně třídit. Druhou část obálky zaujímá tématická fotografie,

na které je aplikován prvek jednotného vizuálního stylu. Na poslední straně obálky jsou uvedeny webové stránky OPP

a název fondu EU.

04

05


n á z e v k a p i t o l y

t i t u l e k

p o d t i t u l e k A

n á z e v k a p i t o l y

t i t u l e k

Tum diat volum iusci blamconulput acipit nos auguercilit wissim qui bla faccum ea cor sum erit autet, sumsan endit velesectet laortie minim

inci dunt augiam, ver atem ipis diat, sum incilla mconullan ulla feuiscipsum veros diam, sit lut pratisc iliquat ex euisi.

Giat, verate mod tat. Min utem quat nulla feugiam corerit iurem quiscin henit, seniamconse exer il in hendigna faccums andiam velit in exero conse

vulputat, veraese do esequisl utpat del doloreet, quat, volor sisit la amet lut landit prat nonsectetue dolum iriliquip esequissed tis nonse dolortio

odignim nonsequ atincilit wis augue magna facipsu scilla feum quatue volum ese eum zzriure ming ex et, quis estrud dipsum.

iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliquam, vulluptat dignim acil deliquat, quip eugait

nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum.

– venim at pratum do ex esectet, quisi

– it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum dipisl dolutat

– It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum

P o d t i t u l e k B

p o d t i t u l e k A

A lluptat volutatie modiat alit ut prat.

B Xero commodipsum qui elent lor augait lutpat. Duisit nonsectet wissis et vullutpat.

Tum diat volum iusci blamconulput acipit nos auguercilit C wissim nibh eu qui feuisi bla blandre faccum ea dolorer cor sum ate erit digna autet, facipit sumsan ulla feum endit iure velesectet con heniam, laortie velit minim non eros digna facilisi.

inci dunt augiam, ver atem ipis diat, sum incilla mconullan D Reet ulla feuiscipsum am eugueri liquipis veros diam, nosto sit doluptat lut pratisc vulla iliquat amcommy. ex euisi.

Giat, verate mod tat. Min utem quat nulla feugiam corerit E iurem volum quiscin del ut dio henit, conum seniamconse zzriliq uissism exer il odolor in hendigna acin utetum faccums velessim. andiam velit in exero conse

vulputat, veraese do esequisl utpat del doloreet, quat, volor sisit la amet lut landit prat nonsectetue dolum iriliquip esequissed tis nonse dolortio

odignim nonsequ atincilit wis augue magna facipsu scilla P ofeum d t i tquatue u l e k Cvolum ese eum zzriure ming ex et, quis estrud dipsum.

n á z e v k a p i t o l y

iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliquam, vulluptat dignim acil deliquat, quip eugait

nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum.

iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliquam, vulluptat dignim acil deliquat, quip eugait

– venim at pratum do ex esectet, quisi

nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum.

– it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero iriustrud consendio te feu facil cor dolor alit augiam, luptatum veraessendre dipisl dolutat esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliquam, vulluptat dignim acil deliquat, quip eugait

t i t u l e k

– It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero nim vel ero consendio conulluptat cor alit wismodo luptatum ea faccum.

– venim at pratum do ex esectet, quisi

P o d t i t u l e k B

– it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum dipisl dolutat

p o d t i t u l e k A

– It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum

A lluptat volutatie modiat alit ut prat.

– venim at pratum do ex esectet, quisi

B Xero commodipsum qui elent lor augait lutpat. Duisit nonsectet – it nis wissis eugait et laore vullutpat. cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum dipisl dolutat

Tum diat volum iusci blamconulput acipit nos auguercilit C wissim nibh eu qui feuisi bla blandre faccum ea dolorer cor sum ate erit digna autet, facipit sumsan ulla feum endit iure velesectet

– It con nis heniam, laortie

eugait laore velit minim

cortinim non eros zzriuscipis digna facilisi. dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum

inci dunt augiam, ver atem ipis diat, sum incilla mconullan D Reet ulla feuiscipsum am eugueri liquipis veros diam, nosto sit doluptat lut pratisc vulla iliquat amcommy. ex euisi.

Giat, verate mod tat. Min utem quat nulla feugiam corerit E iurem volum quiscin del ut dio henit, conum seniamconse zzriliq uissism exer il odolor in hendigna acin utetum faccums

Vullum velessim. andiam velit in exero conse

nit er senim ilisi bla facil iniamet augiam euisi.

vulputat, veraese do esequisl utpat del doloreet, quat, volor sisit la amet lut landit prat nonsectetue dolum iriliquip esequissed tis nonse dolortio

Pat. Pit atie faccum venismodit lumsandreet ut dolore tio consectem dolortis euis nim quiscipsum in vel delis nostrud dipit wisim er sum dolor illam

odignim nonsequ atincilit wis augue magna facipsu scilla P ofeum d t i tquatue u l e k Cvolum ese eum zzriure ming ex et, quis estrud dipsum.

volore faccum nis am veniscin er sequism odolore dolorer aesenim vel ulla feui bla feum nonsed et vel del eummy nis nos alis am ilis exeraessit la consendiat.

Igna feugiam, si tet ilisci tio dolore magna feu feugait wisl ilit, quis ad tat, susto od dolor ad magna feum venisci psuscinci blandipis alisim zzrit

iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliquam, vulluptat dignim acil deliquat, quip eugait

nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum.

iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting at exeratuero num diatue consequi dipit lor blaorer susciliquisi iuscipit bla irit facidui aliquam, bla commod vulluptat tie dignim dipsum acil zzriuscipsum deliquat, quip velesequisim eugait do eriureet la feuip eum vulla faciliqui bla commolore

– venim at pratum do ex esectet, quisi

nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum.

consectem dignibh eum in vullandio dunt utpat ulla conulla ad elendigna feu facipsustrud dolore et vulla faciliscing et nis diamet lore dui eui tis dipisi

– it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero iriustrud consendio te feu facil cor dolor alit augiam, luptatum veraessendre dipisl dolutat esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliquam, vulluptat dignim acil deliquat, quip eugait

– It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero nim vel ero consendio conulluptat cor alit wismodo luptatum ea faccum.

Tat, conse velis dipsustrud magnit la feum nulla commodit heniam, venis dolore veliquat num dolessim zzrit lore faci bla ad eu faci bla faciliquat iriuscinibh

ea facinim zzriure tat. Dolum quipit ut veratum sandre molobore delisse diatisi blam, verci tat, sumsand ipsusci duisci ting estrud molor incilis

– venim at pratum do ex esectet, quisi

P o d t i t u l e k B

– it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis aut dolorero nullandiam consendio do et, quatuer cor alit luptatum incidunt lorpero dipisl dolutat corerilla commolendre magnis ea faccum do duis alis alit auguerit aut ute corpera tummod modip

– It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis eugue dolorero vulla consendio feumsandrem cor alit zzrit, luptatum quatem zzrit lore minci tat. Duis atio odolorperos nulland reriusci eu feu feu feu feu facil dolore tet aliscipit volortio

A lluptat volutatie modiat alit ut prat.

– venim at pratum do ex esectet, quisi

eum quiscillan henibh eu facipis nim alit ver il ut dunt dolor sustrud

B Xero commodipsum qui elent lor augait lutpat. Duisit nonsectet – it nis wissis eugait et laore vullutpat. cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum dipisl dolutat

C nibh eu feuisi blandre dolorer ate digna facipit ulla feum iure – It con nis heniam, eugait laore velit cortinim non eros zzriuscipis digna facilisi. dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum

D Reet am eugueri liquipis nosto doluptat vulla amcommy.

E volum del ut dio conum zzriliq uissism odolor acin utetum Vullum velessim. nit er senim ilisi bla facil iniamet augiam euisi.

n á z e v d o k u m e n t u

5

Pat. Pit atie faccum venismodit lumsandreet ut dolore tio consectem dolortis euis nim quiscipsum in vel delis nostrud dipit wisim er sum dolor illam

P o d t i t u l e k C

volore faccum nis am veniscin er sequism odolore dolorer aesenim vel ulla feui bla feum nonsed et vel del eummy nis nos alis am ilis exeraessit la consendiat.

Igna feugiam, si tet ilisci tio dolore magna feu feugait wisl ilit, quis ad tat, susto od dolor ad magna feum venisci psuscinci blandipis alisim zzrit

iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting at exeratuero num diatue consequi dipit lor blaorer susciliquisi iuscipit bla irit facidui aliquam, bla commod vulluptat tie dignim dipsum acil zzriuscipsum deliquat, quip velesequisim eugait do eriureet la feuip eum vulla faciliqui bla commolore

nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum.

consectem dignibh eum in vullandio dunt utpat ulla conulla ad elendigna feu facipsustrud dolore et vulla faciliscing et nis diamet lore dui eui tis dipisi

iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliquam, vulluptat dignim acil deliquat, quip eugait

nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum.

Tat, conse velis dipsustrud magnit la feum nulla commodit heniam, venis dolore veliquat num dolessim zzrit lore faci bla ad eu faci bla faciliquat iriuscinibh

ea facinim zzriure tat. Dolum quipit ut veratum sandre molobore delisse diatisi blam, verci tat, sumsand ipsusci duisci ting estrud molor incilis

– venim at pratum do ex esectet, quisi

– it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis aut dolorero nullandiam consendio do et, quatuer cor alit luptatum incidunt lorpero dipisl dolutat corerilla commolendre magnis ea faccum do duis alis alit auguerit aut ute corpera tummod modip

– It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis eugue dolorero vulla consendio feumsandrem cor alit zzrit, luptatum quatem zzrit lore minci tat. Duis atio odolorperos nulland reriusci eu feu feu feu feu facil dolore tet aliscipit volortio

– venim at pratum do ex esectet, quisi

eum quiscillan henibh eu facipis nim alit ver il ut dunt dolor sustrud

– it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum dipisl dolutat

– It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum

Vullum nit er senim ilisi bla facil iniamet augiam euisi.

n á z e v d o k u m e n t u

Pat. Pit atie faccum venismodit lumsandreet ut dolore tio consectem dolortis euis nim quiscipsum in vel delis nostrud dipit wisim er sum dolor illam

volore faccum nis am veniscin er sequism odolore dolorer aesenim vel ulla feui bla feum nonsed et vel del eummy nis nos alis am ilis exeraessit la consendiat.

Igna feugiam, si tet ilisci tio dolore magna feu feugait wisl ilit, quis ad tat, susto od dolor ad magna feum venisci psuscinci blandipis alisim zzrit

at num diatue dipit lor susciliquisi bla facidui bla commod tie dipsum zzriuscipsum velesequisim do eriureet la feuip eum vulla faciliqui bla commolore

consectem dignibh eum in vullandio dunt utpat ulla conulla ad elendigna feu facipsustrud dolore et vulla faciliscing et nis diamet lore dui eui tis dipisi

5

Tat, conse velis dipsustrud magnit la feum nulla commodit heniam, venis dolore veliquat num dolessim zzrit lore faci bla ad eu faci bla faciliquat iriuscinibh

ea facinim zzriure tat. Dolum quipit ut veratum sandre molobore delisse diatisi blam, verci tat, sumsand ipsusci duisci ting estrud molor incilis

aut nullandiam do et, quatuer incidunt lorpero corerilla commolendre magnis ea faccum do duis alis alit auguerit aut ute corpera tummod modip

eugue vulla feumsandrem zzrit, quatem zzrit lore minci tat. Duis atio odolorperos nulland reriusci eu feu feu feu feu facil dolore tet aliscipit volortio

eum quiscillan henibh eu facipis nim alit ver il ut dunt dolor sustrud

n á z e v d o k u m e n t u

5

p r i n c i p t v o r b y t e x t o v ý c h d o k u m e n t ů – s a z b a

Barevná variace textových dokumentů je aplikována rovněž na vnitřní sazbu. Kapitoly jsou uvádněny v barevném pruhu

v záhlaví. Samotná struktura sazby využívá čtyř úrovní titulků a odrážek. Titulky jsou rozlišovány barevně, verzálkami

a minuskami. Odrážky jsou použity čtvercové z doplňkových barev nebo OPP Modré (navazující na tvar značek OPP),

pomlčky a abecední. V zápatí se uvádí název dokumentu a paginace v doplňkové barvě.

04

06


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

H l av n í m ě s t o P r a h a , M a g i s t r át h l . m . P r a h y

O d b o r f o n d ů E v r o p s k é u n i e

T I S KO VÁ Z P R ÁVA

Fulin dem ut er la ora con dum ad dius se dinu quid neris verfex mori patus public octo Catatu in prei sulestala

vit, verimunum pubit, coneque impres con tilium vigit; ia di idies con ditantem untemorem te intiam atus

conside rficitam sus aus mer aureconos dit, cultus, nos bonfex sestimis. Cupiostreo, Ti. An vit.

Fuiu ium, adesse cernum Romprenius occibus caestrei sum nos conosul huium nos, C. Hora, consultum pares

venihilies aris senihi, Ti. Vid cus sultoris.Voctuam. Aperebus bonstium que co C. Sp. Vastiam inti probsedint.

Lumenam dem, untraris. Gratus clabus Maet L. Onsum fit condem mortem et oc ti, videfauctam omnihina,

ninterni ciem omaxime consil ute tam liis, Patio vide tanum re, nostam, nimentemus mus. Rum culoculicae

ficulis egilles vita iaccio, oracia conscer fectordica; nis? O tu quam efenic o viritiu iam trid C. Fuid inatio ninate

no. Odicaetro esimodium fuissig nation videffreo, num corum es, fatus, nerem senita maci in ta sesinam

T I S K O V Á Z P R Á V A

Tento dokument slouží pro oficiální tiskové prohlášení operačních programů. V levém horním rohu je umístěna značka

v pozitivním barevném provedení a v pravém horním rohu jsou umístěny značky hlavního města a EU. Pod značkou je na

levou zarážku s jejím doplňkovým textem zarovnán text „Tisková zpráva“.

04

07


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

P R A H A & E U

I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

N á z e v f o n d u

w w w . o p p. c z

Název instituce, Název oddělení

Ulice 000/00, 000 00 Město,

T: +420 000 000 000, F: +420 000 000 000

jméno@doména.cz

p r e z e n t a č n í d e s k y

Prezentační desky slouží ke vkládání dokumentů formátu A4. Desky jsou potištěny OPP Modrou plochou, ve které je

v horním levém rohu umístěna značka v negativním barevném provedení ve 100% velikosti. V pravém rohu jsou uvedeny

značky hlavního města a EU rovněž v negativním barevném provedení. Značky v záhlaví jsou doplněny prvkem vizuálního

stylu, který vychází z cípu ve značkách operačních programů. Tyto cípy jsou skládány do kompozice rovnoramenného

trojúhelníku. Výška cípu se vždy rovná výšce značek. Na spodní zarážku prvního cípu je zarovnán slogan OPP. Na zadní

straně jsou uvedeny webové stránky OPP a název fondu EU. Chlopně jsou potištěny OPP Žlutou. Na spodní chlopni jsou

vytištěny kontaktní údaje.

04

08


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

n á z e v f o n d u

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

P R A H A & E U

I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

P R A H A A E U

I N V E S T U J E M E D O VA Š Í B U D O U C N O S T I

W W W. O P PA . C Z

b l o k A 4

Titulní strana Bloku je potištěna OPP Modrou plochou, ve které je v horním levém rohu umístěna značka v negativním

barevném provedení ve 100% velikosti. V pravém rohu jsou uvedeny značky hlavního města a EU rovněž v negativním

barevném provedení. Pod nimy na levou zarážku je uveden název fondu EU. Značky v záhlaví jsou doplněny prvkem

vizuálního stylu, který vychází z cípu ve značkách operačních programů. Tyto cípy jsou skládány do kompozice rovnoramenného

trojúhelníku. Výška cípu se vždy rovná výšce značek. Na spodní zarážku prvního cípu je zarovnán slogan OPP.

Jednotlivé vnitřní strany bloku používají stejné umístění značek jako titulní strana, avšak v pozitivním barevném provedení.

V zápatí je uveden slogan OPP ve stupních šedi a webová adresa.

04

09


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

H l a v n í m ě s t o P r a h a , M a g i s t r á t h l . m . P r a h y

O d b o r f o n d ů E v r o p s k é u n i e

T i t u l e k

Ulice 000/00, 000 00 Město,

T: +420 000 000 000, F: +420 000 000 000

jméno@doména.cz

P R A H A & E U

I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

n á z e v f o n d u

w w w . o p p. c z

C D / D V D

CD/DVD-ROM slouží k zálohování a přenosu počítačových dat. V horní části nosiče je modré pole s useknutým rohem, ve

kterém jsou umístěny značky OPP (bez doplňkového textu), hlavního města a EU. Zbytek nosiče je potištěn OPP Žlutou.

Booklet je potištěn OPP Modrou plochou s useknutým rohem, ve které je v horním levém rohu umístěna značka v negativním

barevném provedení ve 100% velikosti. V pravém rohu jsou uvedeny značky hlavního města a EU rovněž v negativním

barevném provedení. Zbytek potištěné plochy se dělí na dvě části – OPP Žlutou plochu ve které je uveden titulek

a tématickou fotografii, do které je umístěn prvek vizuálního stylu a slogan OPP. Zadní strana je OPP Modrá a obsahuje

identifikaci a kontaktní údaje instituce, webové stránky a název fondu EU.

04

10


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

n á z e v f o n d u

N á z e v p r e z e n t a c e

m í s t o

0 0 . 0 0 . 2 0 0 7

p o w e r p o i n t o v á p r e z e n t a c e – ú v o d n í s t r a n a

Na úvodní straně powerpointové prezentace je zhora vysunutá OPP Modrá plocha s useknutým rohem, ve které je

04

v horním levém rohu umístěna značka v negativním barevném provedení ve 100% velikosti. V pravém rohu jsou uvedeny

značky hlavního města a EU rovněž v negativním barevném provedení. Pod značkou OPP je na levou zarážku zarovnán

název fondu EU a na optický střed název prezentace. V zápatí je uvedeno místo a datum.

11


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

PADAPTABILITA

O 3 : M o d e r n i z a c e p o č át e č n í h o v z d ě l ává n í

T I T U L E K

Giat, verate mod tat. Min utem quat nulla feugiam corerit iu rem quiscin henit,

seniamconse exer il in hendigna odignim nonsequ atincilit wis augue

magna facipsu scilla feum

iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting exeratuero consequi

P O D T I T U L E K

– venim at pratum do ex esectet, quisi

– it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis do lorero consendio

cor alit luptatum

– It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor lorero

w w w. o p pa . c z

1

p o w e r p o i n t o v á p r e z e n t a c e – t e x t

Na této straně je demonstrován princip členění struktury textu. Název prezentace je umístěn vedle značky v OPP modré

ploše s useknutým rohem. Je zvýrazněn OPP Žlutou barvou. Pod modrou plochou začíná aktivní textové pole. Titulek

je zvýrazněn OPP Červenou, podtitulky OPP Modrou barvou. Odrážky jsou tvořeny červenými čtverečky ze sady glyfů

písmového řezu Myriad Pro Regular. Druhá úroveň odrážek využívá pomlček.

04

12


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

PADAPTABILITA

O 3 : M o d e r n i z a c e p o č át e č n í h o v z d ě l ává n í

Giat, verate mod tat. Min utem quat

nulla feugiam corerit iu rem

quiscin henit, seniamconse exer il in

hendigna odignim nonsequ atincilit

wis augue magna

iriustrud te feu facil dolor augiam,

veraessendre esting exeratuero

consequi blaorer iuscipit irit aliq

uam, nim vel ero conulluptat wis

modo ea faccum.

w w w. o p pa . c z

2

p o w e r p o i n t o v á p r e z e n t a c e – t e x t a f o t o g r a f i e

Fotografie jsou v layoutu zarovnávány na levou zarážku s hlavním nadpisem. Využívají celou výšku aktivního pole layoutu.

Vedle fotografie je pak zarovnávána textová struktura.

04

13


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

PADAPTABILITA

O 3 : M o d e r n i z a c e p o č át e č n í h o v z d ě l ává n í

Prioritní osa příspěvek EU Národní zdroje Celkové zdroje Míra kofinancování

1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 46,36 8,19 54,55 85 %

2 Podpora vstupu na trh práce 35,38 6,24 41,62 85 %

3 Modernizace počátečního vzdělávání 35,38 6,24 41,62 85 %

4 Technická pomoc 4,88 0,86 5,74 85 %

Celkem 122,00 21,53 143,53 85 %

w w w. o p pa . c z

1

p o w e r p o i n t o v á p r e z e n t a c e – t a b u l k a

Tabulky se tvoří pomocí horizontálních linek. Svislice se nepoužívají. Pro zvýrazňování jednotlivých textových částí je

vyhrazen tučný řez písma.

04

14


W e b o v é s t r á n k y

Základní principy jednotného vizuálního stylu by měly být zohledňovány také při tvorbě webové prezentace. Je nutné

04

především dodržovat zásady práce se značkou, popsané ve druhé kapitole tohoto manuálu a snažit se v maximální možné

míře využívat základních barev a písma (viz. 03).

15


O P P

A

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM Praha OPERAČNÍ – adaptabilita

PRAHA PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITAPraha KONKURENCESCHOPNOST

– konkurenceschopnost

T i t u l e k

Giat, verate mod tat. Min utem quat nulla feugiam corerit iurem quiscin henit,

seniamconse exer il in hendigna odignim nonsequ atincilit wis augue magna

iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting exeratuero consequi

blaorer iuscipit irit aliquam, nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum.

– venim at pratum do ex esectet, quisi

– it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor

– It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero

– venim at pratum do ex esectet, quisi

– it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit

– It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero

H l a v n í m ě s t o P r a h a , M a g i s t r á t h l . m . P r a h y

O d b o r f o n d ů E v r o p s k é u n i e

Ulice 000/00, 000 00 Město,

T: +420 000 000 000, F: +420 000 000 000

jméno@doména.cz

N Á Z E V F O N D U

W W W . O P P. C Z

p r a h a & E U

i n v e s t u j e m e d o va š í b u d o u c n o s t i

p r i n c i p t v o r b y i n z e r c e

V této kapitole je uvedena tištěná inzerce pro oba operační programy. V záhlaví je situována OPP modrá plocha s useknutým

rohem, jako prvkem jednotného vizuálního stylu. V levém horním rohu jsou umístěny značky operačních programů

bez doplňkového textu v barevném negativním provedení. Do pravého horního rohu jsou zasazeny značky hlavního města

a EU, rovněž v barevném negativním provedení. Zbytek plochy letáku se dělí na dvě plochy – OPP Žlutou, ve které je

umístěna sazba letáku a kontaktní údaje a tematickou fotografii, do které je zasazen prvek vizuálního stylu a slogan OPP.

04

16


O P P

A

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM Praha OPERAČNÍ – adaptabilita

PRAHA PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITAPraha KONKURENCESCHOPNOST

– konkurenceschopnost

T i t u l e k

Giat, verate mod tat. Min utem quat nulla feugiam corerit iurem quiscin henit,

seniamconse exer il in hendigna odignim nonsequ atincilit wis augue magna

iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting exeratuero consequi

blaorer iuscipit irit aliquam, nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum.

– venim at pratum do ex esectet, quisi

– it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor

– It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero

– venim at pratum do ex esectet, quisi

– it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit

– It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero

H l a v n í m ě s t o P r a h a , M a g i s t r á t h l . m . P r a h y

O d b o r f o n d ů E v r o p s k é u n i e

Ulice 000/00, 000 00 Město,

T: +420 000 000 000, F: +420 000 000 000

jméno@doména.cz

N Á Z E V F O N D U

W W W . O P P. C Z

p r a h a & E U

i n v e s t u j e m e d o va š í b u d o u c n o s t i

p r i n c i p t v o r b y i n z e r c e – č e r n o b í l á v a r i a n t a

Černobílá varianta inzerce slouží k aplikaci do nízkorozpočtových médií. Barevnost se omezuje pouze na 100% černou,

40% černou a stupně šedi ve fotografii. Značky OPP, hlavního města a EU jsou v negativním černobílém zobrazení.

04

17


P R A H A & E U

I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

k o n ta k t u j t e n á s

H l a v n í m ě s t o P r a h a , M a g i s t r á t h l . m . P r a h y

O d b o r f o n d ů E v r o p s k é u n i e

O P P

A

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM Praha OPERAČNÍ – adaptabilita

PRAHA PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITAPraha KONKURENCESCHOPNOST

– konkurenceschopnost

Ulice 000/00, 000 00 Město,

T: +420 000 000 000, F: +420 000 000 000

jméno@doména.cz

n á z e v f o n d u

w w w . o p p. c z

K o n ta k t u j t e n á s

T i t u l e k

p o d T i t u l e k

Giat, verate mod tat. Min utem quat nulla feugiam corerit iurem quiscin henit, seniamconse exer il in

hendigna odignim nonsequ atincilit wis augue magna facipsu scilla feum

iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliq

Giat, verate mod tat. Min utem quat nulla feugiam corerit iurem quiscin henit, seniamconse exer il in

hendigna odignim nonsequ atincilit wis augue magna facipsu scilla feum

iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliq

uam, nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum.

– venim at pratum do ex esectet, quisi

– it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum

– It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum

– venim at pratum do ex esectet, quisi

– it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum

– It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum

Giat, verate mod tat. Min utem quat nulla feugiam corerit iurem quiscin henit, seniamconse exer il in

hendigna odignim nonsequ atincilit wis augue magna facipsu scilla feum

iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliq

uam, nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum.

– venim at pratum do ex esectet, quisi

– it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum

– It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum

p r o s t o r p r o h e s lo

p r o s t o r p r o h e s lo

p r o s t o r p r o h e s lo

p r i n c i p t v o r b y l e t á k ů

Leták je využíván jako základní tiskovina pro komunikaci s veřejností. Přináší podrobnější informace o operačních programech.

Pro tyto účely byl zvolen čtvercový formát 148x148 mm skládaný na dva lomy. V záhlaví titulní strany je situována

OPP modrá plocha s useknutým rohem, jako prvkem jednotného vizuálního stylu. V levém horním rohu jsou umístěny

značky operačních programů bez doplňkového textu v barevném negativním provedení. Do pravého horního rohu jsou

zasazeny značky hlavního města a EU, rovněž v barevném negativním provedení. Zbytek plochy letáku je potištěn tematickou

fotografií. Leták dále využívá prvky vizuálního stylu v podobě cípů vycházejících ze značek OPP, barevného členění

ploch, tematických hesel a fotografií. Struktura sazby je dělena do dvou úrovní titulků a odrážek. Je nutné neopomenout

kontaktní údaje a název fondu EU a slogan OPP.

04

18


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

n á z e v f o n d u , w w w. o p pa . c z

p r a h a & E U

i n v e s t u j e m e d o va š í b u d o u c n o s t i

s d ě l e n í C i t i l i g h t u

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

n á z e v f o n d u , w w w. o p pa . c z

s d ě l e n í b i l l b o a r d u

p r a h a & E U

i n v e s t u j e m e d o va š í b u d o u c n o s t i

C I T Y L I G H T A B I L L B O A R D

Citilight a billboard jsou nástroje pro vnější komunikaci. Neobsahují podrobné informace, ale pouze značy, prvky jednotného

vizuálního stylu, název fondu EU, webovou adresu OPP, hlavní sdělení a slogan OPP. Jako podklad slouží tematická

fotografie.

04

19


3 N O V É

S T U D I J N Í O B O R Y

3 N O V É

S T U D I J N Í O B O R Y

Z B U D O VÁ N O 5 0 K M

T R A M VA J O V Ý C H T R AT Í

N O V É Š A N C E

P R O T Ě L E S N Ě P O S T I Ž E N É

P O D P O R A

P R A Ž S K Ý C H P O D N I K AT E L Ů

T R A M V A J O V é V O Z y

Tramvajové vozy využívají OPP Modrou a OPP Žlutou barvu. Dominantou celolakové reklamy je doplňkový prvek OPP,

který vychází z cípu ve značkách operačních programů. Tyto cípy jsou skládány do trojúhelníkových kompozic rovnoramenného

trojúhelníku. K nim je přiřazeno heslo OPP. Výška cípu se vždy rovná výšce značek. Vozy neobsahují podrobné

informace, ale pouze značy, prvky jednotného vizuálního stylu a slogan.

04

20


05

O Z N A Č O V Á N Í P R O J E K T Ů

02

01


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

p r a h a & E U

i n v e s t u j e m e

d o va š í b u d o u c n o s t i

p r a h a & E U

i n v e s t u j e m e

d o va š í b u d o u c n o s t i

n á z e v f o n d u

w w w. o p pa . c z

n á z e v f o n d u

w w w. o p pa . c z

r e k l a m n í p o u t a č

Reklamní poutače jsou používány především na konferencích, prezentacích a dalších akcích. Jsou potištěny OPP Modrou

plochou, ve které jsou umístěny značky operačních programů (bez doplňkového textu), hlavního města a EU v negativním

barevném provedení, webová adresa a název fondu. Jeko podklad je rovněž možné použít tematickou fotografii.

05

01


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

n á z e v f o n d u

n á z e v f o n d u

n á z e v p r o j e k t u

n á z e v p r o j e k t u

h a r m o n o g r a m r e a l i z a c e :

h a r m o n o g r a m r e a l i z a c e :

p o s k y t n u t á p o d p o r a :

p o s k y t n u t á p o d p o r a :

p r a h a & E U

i n v e s t u j e m e d o va š í b u d o u c n o s t i

p r a h a & E U

i n v e s t u j e m e d o va š í b u d o u c n o s t i

V E L K O P L O Š N Ý P A N E L

Velkoplošné panely jsou používány označování právě probíhajících projektů. Jsou potištěny OPP Modrou plochou, ve které

jsou umístěny značky operačních programů, hlavního města a EU v negativním barevném provedení. Pod nimi je uveden

název fondu EU. Zbytek plochy je vymezen pro název projektu a informace o něm.

05

02


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

n á z e v f o n d u

n á z e v p r o j e k t u

h a r m o n o g r a m r e a l i z a c e :

p o s k y t n u t á p o d p o r a :

p r a h a & E U

i n v e s t u j e m e d o va š í b u d o u c n o s t i

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

n á z e v f o n d u

n á z e v p r o j e k t u

h a r m o n o g r a m r e a l i z a c e :

p o s k y t n u t á p o d p o r a :

p r a h a & E U

i n v e s t u j e m e d o va š í b u d o u c n o s t i

P A M Ě T N Í D E S K A

Pamětní desky označují projekty financované z operačních programů. Mohou být vyrobeny z různých materiálů, např. hliníku

nebo plastu. V záhlaví jsou umístěny značky operačních programů, hlavního města a EU v barevném provedení. Pod nimi

je uveden název fondu EU. Zbytek plochy je vymezen pro název projektu a strukturu informací o něm.

05

03


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

n á z e v f o n d u

w w w. o p pa . c z

n á z e v f o n d u

w w w. o p p K . c z

O P P

A

OPERAČNÍ n á z e v f PROGRAM o n d u PRAHA

ADAPTABILITA

w w w. o p pa . c z

O P P

K

OPERAČNÍ n á z e v f PROGRAM o n d u PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

w w w. o p pa . c z

s a m o l e p k y

Samolepky jsou specifickou aplikací určenou pro snadné označování předmětů, které není možné potisknout standardními

technologiemi. Na podkladové OPP Modré ploše jsou umístěny značky OPP (bez doplňkového textu), hlavního města a EU

v negativním barevném provedení. Dále se na samolepky uvádí název fondu EU a webová adresa. Jsou používány dva typy

formátů – čtvercový a podlouhlý. V obou případech je použit výsek levého dolního rohu jako prvku vizuálního stylu.

05

04


06

P R O P A G A Č N Í P Ř E D M Ě T Y

02

01


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

w w w. o p pa . c z

O P P

K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOST

w w w. o p pa . c z

T A Š K A

Tašky se značkami OPP jsou vhodným a praktickým prezentačním dárkem. Používají se dvě barevné varianty – pozitivní

a negativní. Obsahují vždy značku OPP (bez doplňkového textu), hlavního města a EU, webovou adresu a doplňkový prvek

jednotného vizuálního stylu.

06

01


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

O P P

A

T r i č k o , č e p i c e

Na této straně je uveden příklad aplikace jednotného vizuálního stylu na tričku a čepici. Trička i čepice musí být vždy

v základních barvách. Je třeba dbát na dostatečnou velikost značky a na správné užití na barevném podkladu. Na tričku

je také aplikován doplňkový prvek OPP, který vychází z cípu ve značkách operačních programů. Tyto cípy jsou skládány

do kompozice rovnoramenného trojúhelníku. Výška cípu se vždy rovná výšce značek.

06

02


T u ž k a , p r o p i s k a , k l í č e n k a , d e š t n í k

Na této straně je uveden příklad aplikace jednotného vizuálního stylu na tužkách, propisce, klíčenkách a deštníku.

Existují dvě základní možnosti užití značek OPP, a to v pozitivní barevné variantě na bílém podkladu a v negativní barevné

variantě na modrém podkladu. Na některých propagačních předmětech je možné použít prvek vizuálního stylu

v podobě cípů a webovou adresu.

06

03


H r n e k

Na této straně je uveden příklad aplikace jednotného vizuálního stylu na hrnku. Ten musí být vždy v základních barvách.

Je třeba dbát na dostatečnou velikost značky a na správné užití na barevném podkladu. Je možné pracovat jak s doplňkovým

prvkem jednotného vizuálního stylu, tak se samotnou značkou a webovou adresou.

06

04


O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

ADAPTABILITA

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

p r a h a & E U

i n v e s t u j e m e

d o va š í b u d o u c n o s t i

O P P

A

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITA

n á z e v f o n d u

w w w. o p pa . c z

w w w. o p pa . c z

d i á ř , p o z n á m k o v ý b l o č e k

Na této straně je uveden příklad aplikace jednotného vizuálního stylu na diáři a poznámkovém bločku. Je třeba dbát na

dostatečnou velikost značky a na správné užití na barevném podkladu. Je možné pracovat jak s doplňkovým prvkem

jednotného vizuálního stylu, tak se samotnou značkou.

06

05

More magazines by this user
Similar magazines