VÝROČNÍ ZPRÁVA - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

VÝROČNÍ ZPRÁVA - Fondy EU v Praze

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA

OPERAČNÍHO PROGRAMU

PRAHA – ADAPTABILITA

ZA ROK 2010


OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – ADAPTABILITA

SPOLUFINANCUJE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Výroční zpráva Operačního programu strana 2 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


OBSAH

ÚVODNÍ SLOVO .................................................................................................................................. 7

MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ .................................................................................................................. 8

1. IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU ....................................................................... 10

1.1. Globální a specifické cíle .......................................................................................................... 10

1.1.1. Globální cíl ........................................................................................................................ 10

1.1.2. Specifické cíle ................................................................................................................... 10

1.2. Prioritní osy ............................................................................................................................... 10

2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU ........................................................ 12

2.1. Dosaţený pokrok a jeho analýza ............................................................................................... 14

2.1.1. Informace o věcném pokroku operačního programu......................................................... 14

2.1.1.1 Přehled vyhlášených výzev .................................................................................... 18

2.1.2. Informace o finančním pokroku operačního programu ..................................................... 18

2.1.2.1 Čerpání alokace programu ..................................................................................... 18

2.1.2.2 Finanční plán .......................................................................................................... 20

2.1.2.3 Platby ze strany EU ................................................................................................ 21

2.1.2.4 Plnění pravidla N+3 (N+2) .................................................................................... 22

2.1.2.5 Kříţové financování ............................................................................................... 22

2.1.3. Informace o rozpisu vyuţití fondů .................................................................................... 26

2.1.4. Informace o pomoci podle cílových skupin OPPA ........................................................... 26

2.1.4.1 Popis cílových skupin a příjemců dle prioritních os .............................................. 26

2.1.4.2 Údaje o účastnících operačních programŮ esf podle priorit .................................. 27

2.1.5. Vrácená nebo znovu pouţitá pomoc.................................................................................. 29

2.1.6. Kvalitativní analýza ........................................................................................................... 30

2.1.6.1 Pokrok od minulého monitorovacího výboru ........................................................ 33

2.1.6.2 Pokrok projektů z 1. výzvy .................................................................................... 34

2.1.6.3 Pokrok projektů 2. výzvy ....................................................................................... 34

2.1.6.4 Informace o projektech ze 3. výzvy ....................................................................... 35

2.1.6.5 Rovné příleţitosti ................................................................................................... 41

2.1.6.6 Migranti, azylanti, příslušníci menšin .................................................................... 43

2.1.6.7 Integrace znevýhodněných osob ............................................................................ 43

2.1.6.8 Inovativní činnosti .................................................................................................. 44

2.1.6.9 Nadnárodní nebo meziregionální opatření ............................................................. 44

2.1.6.10 Udrţitelný rozvoj ................................................................................................... 44

2.1.6.11 Partnerství .............................................................................................................. 46

Výroční zpráva Operačního programu strana 3 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


2.1.6.12 Příspěvek intervencí OPPA k cílům Lisabonské strategie ..................................... 46

2.2. Informace o souladu s právními předpisy Společenství ............................................................ 47

2.3. Závaţné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění .......................................................... 49

2.4. Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu .......................................... 50

2.5. Případná podstatná změna ......................................................................................................... 51

2.6. Doplňkovost s jinými nástroji ................................................................................................... 52

2.6.1. Koordinace programů ESF ................................................................................................ 52

2.6.2. Národní orgán pro koordinaci ........................................................................................... 52

2.6.3. Operační program lidské zdroje a zaměstnanost ............................................................... 53

2.6.4. Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost.................................................. 54

2.6.5. Operační program Praha - Konkurenceschopnost ............................................................. 54

2.7. Opatření k monitorování ........................................................................................................... 55

2.7.1. Monitorovací výbor ........................................................................................................... 55

2.7.1.1 Činnost monitorovacího výboru ............................................................................. 55

2.7.1.2 Opatření přijatá k závěrům minulého jednání SMV .............................................. 56

2.7.2. Monitorovací systém ......................................................................................................... 57

2.7.2.1 Sběr dat týkajících se monitorovacích ukazatelů ................................................... 58

2.7.3. Evaluace ............................................................................................................................ 59

2.7.3.1 Realizované evaluace ............................................................................................. 59

2.7.3.2 Harmonogram evaluací .......................................................................................... 62

2.7.3.3 Rozvoj evaluační kapacity ..................................................................................... 62

2.8. Kontroly .................................................................................................................................... 63

2.8.1. Provádění specifických finančních kontrol ....................................................................... 63

2.8.2. Kontroly na místě .............................................................................................................. 67

3. PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS ................................................................................. 70

3.1. PRIORITNÍ OSA 1 – Podpora rozvoje znalostní ekomoniky .................................................. 70

3.1.1. Dosaţený pokrok a jeho analýza ....................................................................................... 71

3.1.2. Kvalitativní analýza ........................................................................................................... 74

3.1.3. Příklady úspěšných / charakteristických projektů ............................................................. 78

3.1.4. Závaţné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění................................................... 80

3.2. PRIORITNÍ OSA 2 – Podpora vstupu na trh práce .................................................................. 81

3.2.1. Dosaţený pokrok a jeho analýza ....................................................................................... 82

3.2.2. Kvalitativní analýza ........................................................................................................... 83

3.2.3. Příklady úspěšných / charakteristických projektů ............................................................. 88

3.2.4. Závaţné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění................................................... 90

3.3. PRIORITNÍ OSA 3 – Modernizace počátečního vzdělávání.................................................... 91

3.3.1. Dosaţený pokrok a jeho analýza ....................................................................................... 93

Výroční zpráva Operačního programu strana 4 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


3.3.2. Kvalitativní analýza ........................................................................................................... 94

3.3.3. Příklady úspěšných / charakteristických projektů ............................................................. 99

3.3.4. Závaţné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění................................................. 100

3.4. PRIORITNÍ OSA 4 – Technická pomoc................................................................................. 101

3.4.1. Dosaţený pokrok a jeho analýza ..................................................................................... 101

3.4.2. Závaţné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění................................................. 102

4. SOUDRŢNOST A ZAMĚŘENÍ .................................................................................................. 103

5. PŘÍPADNÉ PROGRAMY ERDF / FOND SOUDRŢNOSTI: VELKÉ PROJEKTY ........... 105

6. TECHNICKÁ POMOC................................................................................................................ 106

6.1. Přehled aktivit podpory programu........................................................................................... 109

6.2. Administrativní kapacita subjektů implementační struktury OP ............................................ 111

7. INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA ............................................................................................... 113

7.1. Aktivity komunikačního plánu ................................................................................................ 113

7.2. Internetové stránky .................................................................................................................. 115

7.3. Komunikace s médii ................................................................................................................ 116

7.4. Inzeráty .................................................................................................................................... 117

7.5. Publikace a propagační předměty ........................................................................................... 117

7.6. Pravidelná výroční akce .......................................................................................................... 117

7.7. Seznam příjemců ..................................................................................................................... 120

7.8. Konzultace ............................................................................................................................... 120

7.9. Evaluace komunikačních aktivit ............................................................................................. 122

SEZNAM ZKRATEK ........................................................................................................................ 129

SEZNAM TABULEK ........................................................................................................................ 130

SEZNAM OBRÁZKŮ ....................................................................................................................... 132

SEZNAM GRAFŮ ............................................................................................................................. 132

Výroční zpráva Operačního programu strana 5 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Výroční zpráva Operačního programu strana 6 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


ÚVODNÍ SLOVO

Váţení spoluobčané,

je mi ctí Vám představit výroční zprávu Operačního programu Praha – Adaptabilita (zkratkou

OPPA) za rok 2010, ve které se dozvíte vše podstatné, co se během uplynulého roku v rámci

tohoto programu uskutečnilo. Zpráva souhrnně popisuje realizaci programu a obsahuje také

přehled o průběhu výzev vyhlášených v průběhu roku 2010 a jejich výsledcích. Výroční

zpráva také obsahuje informace o věcném a finančním pokroku a o výsledcích dosaţených v

první aţ třetí výzvě v jednotlivých prioritních osách.

V minulém roce jsme pocítili rostoucí a rozhodně vítaný zájem o podporu z OPPA, coţ svědčí

zejména o dobré marketingové kampani, která tento program doprovází a obecně pozitivnímu

vztahu jak ze strany města, tak zájemců. Čerpání finančních prostředků z tohoto operačního

programu probíhá bez problémů a proto je na místě důvodný předpoklad úspěšného splnění

finančního plánu.

Výroční zpráva však neobsahuje pouze nezáţivná čísla, naleznete v ní i příklady úspěšných a

zajímavých projektů, které jiţ byly uskutečněny, nebo se právě realizují. Právě na těchto

příkladech bych rád nejen Praze, ale i celé České republice ukázal, jak vypadá efektivní a

účelné vyuţití evropských peněz v praxi. S výsledky práce v rámci programu OPPA se navíc

můţe občan setkat ve svém kaţdodenním ţivotě.

V roce 2010 se programu Praha - Adaptabilita dařilo naplňovat všechny stanovené cíle, aniţ

by došlo k jakémukoliv narušení harmonogramu. Proto bych tímto chtěl poděkovat všem, kdo

se na realizaci programu podíleli a zajistili jeho dobrou implementaci.

Věřím, ţe i v dalších letech programového období budeme stejně úspěšní jako v

minulém roce.

Petr Dolínek

Radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky, bydlení a evropských fondů

Výroční zpráva Operačního programu strana 7 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ

Operační program Praha – Adaptabilita představuje pro hl. m. Prahu v programovém období

2007 – 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního fondu. Vzhledem ke své

ekonomické vyspělosti bylo hl. m. Praha z hlediska vyuţívání strukturálních fondů v období

2007 – 2013 zařazeno do Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Globálním cílem operačního programu Praha – Adaptabilita je zvýšení konkurenceschopnosti

Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání

pro všechny. Naplnění globálního cíle v časovém horizontu programu (do roku 2015) přispěje

k posílení udrţitelného socioekonomického rozvoje regionu a ke zvýšení významu Prahy ve

středoevropském prostoru v porovnání s ostatními metropolemi členských států.

Řízením implementace Operačního programu Praha – Adaptabilita je pověřeno hl. m. Praha,

které zajišťuje vyuţívání pomoci v rámci všech prioritních os. Do implementace programu

není zapojen ţádný zprostředkující subjekt.

Tato výroční zpráva uvádí pokrok v realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita za

rok 2010, který je dle níţe uvedené struktury popsán na úrovni celého operačního programu

i jednotlivých prioritních os. Data uvedená v této zprávě jsou platná ke 31. prosinci 2010

a k výpočtu finančních ukazatelů byl pouţit kurz 25,24 Kč/€ doporučený NOK pro přepočet

částek pro výroční zprávy o provádění OP za rok 2010. Zdrojová data byla získána zejména

z monitorovacího informačního systému a za pomoci interních statistik řídícího orgánu.

Rok 2010 lze obecně hodnotit jako první rok, kdy implementace Operačního programu Praha

– Adaptabilita probíhala zcela plnohodnotně, zejména díky postupu realizace podpořených

projektů. V roce 2010 došlo k výraznému posunu v oblasti věcného a finanční pokroku

programu. Dosaţené hodnoty monitorovacích ukazatelů jsou na velmi uspokojivé úrovni

a také čerpání prostředků postupuje tak, ţe OPPA je nejlépe čerpajícím operačním programem

spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu v České republice a i v porovnání

s operačními programy spolufinancovanými z Evropského fondu pro regionální rozvoj

vykazuje uspokojivý objem vyčerpaných prostředků. Při pohledu na míru čerpání ke konci

roku 2010 je evidentní, ţe v rámci OPPA nebude ohroţeno a bude splněno pravidlo n+3 pro

čerpání finančních prostředků alokovaných pro roky 2008 a 2009. Z celkové alokace OPPA

bylo ke konci roku 2010 jiţ 76,8 % prostředků přiděleno na projekty prostřednictvím smlouvy

či jiného právního aktu. Na realizaci projektů bylo příjemcům vyplaceno 42,2 % prostředků

OPPA. Objem certifikovaných prostředků dosáhl ke 31. 12. 2010 celkem 12,9 % rozpočtu

programu.

V rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita probíhala v roce 2010 realizace více neţ

tří set projektů podpořených v rámci 1. a 2. výzvy v rámci všech věcných prioritních os a dále

Výroční zpráva Operačního programu strana 8 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


yla v roce 2010 administrována 3. výzva pro předkládání grantových projektových ţádostí

v rámci Prioritní osy 1 (Podpora rozvoje ekonomiky znalostí) a Prioritní osy 3 (Modernizace

počátečního vzdělávání). Ke schválení podpory pro více neţ stovku vybraných projektů došlo

usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 16. září 2010, na coţ navázala příprava a uzavírání

grantových smluv. Většina vybraných projektů uzavřela smlouvu do konce roku 2010,

v několika případech administrace smlouvy pokračovala i v 1. čtvrtletí 2011.

V průběhu roku 2010 pokračovalo také předkládání projektů v rámci dvou průběţných výzev,

vyhlášených 12. října 2007, pro individuální komplexní projekty (tzv. projekty přímého

přidělení) a pro technickou pomoc OPPA.

Projekty přímého přidělení mohou být předkládány pouze hl. m. Prahou. V rámci výzvy

přímého přidělení byly v roce 2010 předloţeny celkem 4 projektové ţádosti, 1 z nich

předloţil odbor sociální péče Magistrátu hl. m. Prahy, 3 ţádosti předloţil odbor školství,

mládeţe a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy. V rámci prioritní osy 4 byl v roce 2010

předloţen 1 projekt, který zahrnuje realizaci všech aktivit týkajících se technické pomoci

OPPA od roku 2011 do roku 2015.

Ke sledování administrace projektů i postupu realizace celého programu slouţí monitorovací

informační systém, který je koncipován jako celek vzájemně komunikujících informačních

systémů o třech základních úrovních. Centrální úroveň představuje IS MSC 2007, úroveň

Řídicího orgánu pro řízení a administraci projektů představuje IS Monit7+ a pro předkládání

ţádostí a další komunikace mezi ţadateli a řídícím orgánem slouţí IS Benefit7. V průběhu

roku pokračovala úprava funkcí systémů Benefit7 a Monit7+ ve spolupráci Řídicího orgánu

OPPA a poskytovatele informačních systémů. Řídicí orgán se prostřednictvím koordinačních

orgánů podílel na vývoji IS MSC2007.

O průběhu realizace Operačního programu Praha – Adaptabilita jsou dvakrát ročně

informováni členové Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK, který se v roce

2010 sešel nejprve na svém 6. zasedání dne 2. června 2010 a následně projednal formou per

rollam v období října a listopadu 2010 další postup implementace programu. Řídící orgán

informoval Společný monitorovací výbor o pokroku programu zejména ve formě Výroční

zprávy za rok 2009 a Zprávy o realizaci za období prvního pololetí roku 2010. Na jednání

monitorovacího výboru v červnu byla také dohodnuta změna harmonogramu zasedání výboru

a úprava předkládaných zpráv tak, aby monitorovací období programu bylo totoţné

s kalendářním pololetím. Za kaţdé 1. pololetí roku bude pro členy Společného

monitorovacího výboru zpracovávána zpráva o realizaci, informace specifikující pokrok za

2. pololetí roku budou uváděny ve výročních zprávách.

Výroční zpráva Operačního programu strana 9 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


1. IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU

Operační program Dotčený cíl: Regionální konkurenceschopnost a

zaměstnanost

Výroční zpráva o

provádění

Dotčená způsobilá oblast:

NUTS 2: Praha CZ01

Programové období: 2007 – 2013

Číslo programu (CCI):

Název programu:

Zpráva za rok: 2010

Datum schválení monitorovacím

výborem:

2007CZ052PO001

Operační program Praha – Adaptabilita

30. března 2011

1.1. GLOBÁLNÍ A SPECIFICKÉ CÍLE

1.1.1. GLOBÁLNÍ CÍL

Globálním cílem Operačního programu Praha – Adaptabilita je zvýšení konkurenceschopnosti

Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání

pro všechny. Naplnění globálního cíle v časovém horizontu programu (do roku 2015) přispěje

k posílení udrţitelného socioekonomického rozvoje regionu a ke zvýšení významu Prahy ve

středoevropském prostoru v porovnání s ostatními metropolemi členských států.

1.1.2. SPECIFICKÉ CÍLE

Specifické cíle dále rozvádějí zaměření globálního cíle operačního programu. Specifické cíle

jsou naplňovány prostřednictvím realizace aktivit v rámci prioritních os. Specifickými cíli

OPPA jsou:

1. Zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke

zvýšení kvality a produktivity práce

2. Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na

trhu práce

3. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají poţadavkům trhu

práce

1.2. PRIORITNÍ OSY

Operační program Praha – Adaptabilita má formulovány čtyři prioritní osy. Tři prioritní osy

jsou určeny k přímému naplňování tří specifických cílů programu. Čtvrtou, podpůrnou

prioritní osou, je technická pomoc.

Výroční zpráva Operačního programu strana 10 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Prioritní osa 1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

Prioritní osa 2 – Podpora vstupu na trh práce

Prioritní osa 3 – Modernizace počátečního vzdělávání

Prioritní osa 4 – Technická pomoc

Obr. 1: Struktura cílů a prioritních os OPPA

Globální cíl

Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských

zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny

Specifický cíl 1

Zvýšení profesní mobility

a adaptability pracovníků

a zaměstnavatelů

směřující ke zvýšení

kvality a produktivity

práce

Specifický cíl 2

Zlepšení dostupnosti

zaměstnání pro

znevýhodněné osoby a

zvýšení jejich účasti na

trhu práce

Specifický cíl 3

Zvýšení kvality

vzdělávání a odborné

přípravy lidí, které

odpovídají poţadavkům

trhu práce

Prioritní osa 1

Podpora rozvoje

znalostní ekonomiky

Prioritní osa 2

Podpora vstupu na trh

práce

Prioritní osa 3

Modernizace

počátečního vzdělávání

Zdroj: ŘO OPPA

Celkový příspěvek Společenství do rozpočtu OPPA je 108 385 242 €, přičemţ největší podíl,

takřka 2/5 připadá na prioritní osu 1, na kaţdou z prioritních os 2 a 3 je v rozpočtu programu

připravena zhruba 1/3 prostředků.

Tab. č. 1: Alokace na prioritní osy OPPA (jen ESF; v €)

Prioritní osa Podíl na celkové alokaci OPPA Příspěvek Společenství

Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 38,2% 41 420 073,00

Podpora vstupu na trh práce 29,2% 31 610 056,00

Modernizace počátečního vzdělávání 29,2% 31 610 056,00

Technická pomoc 3,4% 3 745 057,00

Celkem 100,0% 108 385 242,00

Zdroj: IS MSC2007

Výroční zpráva Operačního programu strana 11 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU

Následující přehled shrnuje milníky realizace programu v roce 2010. Podrobnosti k nim jsou

uvedeny v následujících kapitolách.

2. 2., 3. 2., 10. 2., 17. 2.,

23. 2., 3. 3., 16. 6. 2010

8. 4. 2010

21. 4. 2010 Vyhlášení 3. výzvy OPPA

27. 4. 2010

28. 4., 5.5.,

10. 5. 2010

30. 4. 2010

17. 5. 2010

Uskutečněny workshopy pro příjemce ze 2. výzvy s názvem

„OPPA: Zahájení realizace projektu“

Odeslání Výkazu výdajů EK v návaznosti na 2. certifikaci

výdajů programu

Poukázání platby EK v návaznosti na 2. certifikaci výdajů

programu

Uskutečněny semináře pro ţadatele ze 3. výzvy zaměřené na

koncipování projektového záměru

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo 1 individuální komplexní

projekt podpořený v rámci prioritní osy 2

Uskutečněn seminář pro ţadatele ze 3. výzvy s názvem „Jak

pracovat s formulářem ţádosti“

2. 6. 2010 6. zasedání Společného monitorovací výboru

17. 6. 2010

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo 1 individuální komplexní

projekt podpořený v rámci prioritní osy 2 a 1 individuální

komplexní projekt podpořený v rámci prioritní osy 3

30. 6. 2010 Ukončení příjmu projektových ţádostí v rámci 3. výzvy OPPA

30. 6., 28. 7., 4. 8., 8. 9.,

9. 9., 6. 10., 3. 11. 2010

1. 7. – 31. 10.

13. 7. 2010

29. 7. 2010

6. 8. 2010

19. 8. 2010

Uskutečněny workshopy pro příjemce ze 2. výzvy s názvem

„OPPA: Zpracování monitorovací zprávy“

Probíhala informační akce pro veřejnost za rok 2010:

outdoorová informační kampaň o přínosech strukturálních fondů

„Více příleţitostí pro lepší ţivot Praţanů“

Odeslání Výkazu výdajů EK v návaznosti na 3. certifikaci

výdajů programu

Ukončení formálního posouzení projektových ţádostí ze 3.

výzvy

Poukázání platby EK v návaznosti na 3. certifikaci výdajů

programu

Ukončení expertního posouzení projektových ţádostí ze 3.

výzvy

Výroční zpráva Operačního programu strana 12 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


30. 8. 2010

1. 9. 2010

13. 9. 2010

Proběhlo jednání Výběrové komise k projektům prioritní osy 3

předloţeným v rámci 3. výzvy

Proběhlo jednání Výběrové komise k projektům prioritní osy 1

předloţeným v rámci 3. výzvy

Proběhlo projednání projektů ze 3. výzvy Výborem evropských

fondů Zastupitelstva hl. m. Prahy

14. 9. 2010 Souhlas Rady hl. m. Prahy s podpořením projektů ze 3. výzvy

16. 9. 2010

16. 9. 2010

16. 9. 2010

29. 10. - 15. 11. 2010

18. 11. 2010

22. 11., 8.12, 15. 12. 2010

24. 11., 9. 12., 16. 12. 2010

25. 11. 2010

9. 12. 2010

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo projekt "Technická pomoc

OPPA 2011-2015"

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory

vybraným projektům ze 3. výzvy

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo 2 individuální komplexní

projekty podpořené v rámci prioritní osy 3

Proběhlo 6. hlasování per rollam Společného monitorovacího

výboru OPPA a OPPK - vzetí na vědomí Zprávy o realizaci

OPPA za první pololetí 2010

Roční posouzení Operačního programu Praha – Adaptabilita

2010

Uskutečněny workshopy pro příjemce ze 3. výzvy s názvem

„OPPA: Zahájení realizace projektu“

Uskutečněny workshopy pro příjemce ze 3. výzvy s názvem

„OPPA: Zadávací řízení“

Odeslání Výkazu výdajů EK v návaznosti na 4. certifikaci

výdajů programu

Poukázání platby EK v návaznosti na 4. certifikaci výdajů

programu

Výroční zpráva Operačního programu strana 13 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


2.1. DOSAŢENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA

2.1.1. INFORMACE O VĚCNÉM POKROKU OPERAČNÍHO PROGRAMU

V roce 2010 byly cíle OPPA naplňovány prostřednictvím realizace grantových projektů

podpořených v rámci 1. a 2. výzvy v souhrnném objemu kontrahovaných prostředků OPPA

ve výši 1 510 mil. Kč (59,8 mil. €, kurz 25,24 Kč/€) a také realizací komplexních projektů.

Zároveň proběhla 3. výzva k předkládání grantových projektů v rámci prioritních os 1 a 3

s celkovou alokací 450 mil. Kč (17,8 mil. €, kurz 25,24 Kč/€).

Rok 2010 představoval pro většinu projektů z 1. výzvy vstup do druhé poloviny realizace

projektu, projekty podpořené v rámci 2. výzvy zahajovaly v naprosté většině svou realizaci

v první polovině roku 2010. Podle pravidel OPPA příjemce informuje o postupu realizace

projektu hl. m. Prahu nejprve ve Zprávě o zahájení realizace projektu (shrnuje první 2 měsíce

realizace) a následně v monitorovacích zprávách, jeţ jsou předkládány za kaţdých 6 měsíců

realizace projektu. Projekty z 1. výzvy předkládaly v roce 2010 druhé a další monitorovací

zprávy, projekty podpořené v rámci 2. výzvy předkládaly zprávy o zahájení realizace

projektu, první monitorovací zprávu a některé projekty pak v závěru roku 2010 předloţily

také druhou monitorovací zprávu.

Pro příjemce podpory z OPPA uspořádal Řídicí orgán v průběhu roku 2010 celkem

28 workshopů zaměřených na problematiku zahájení realizace projektu, pravidla a postupy

pro zpracování monitorovacích zpráv a také speciálně zaměřené semináře na zadávací řízení.

V průběhu roku 2010 bylo příjemci celkově předloţeno 511 monitorovacích zpráv projektů

a dokončeno bylo zpracování 491 monitorovacích zpráv (zahrnuje i zprávy předloţené v roce

2009, jejichţ zpracování bylo dokončeno v roce 2010). Hl. m. Praha také ověřovalo postup

realizace projektů formou kontrol na místě.

Souběţně se zajištěním administrace jiţ podpořených projektů hl. m. Praha v roce 2010

připravilo 3. výzvu k předkládání projektových ţádostí pro individuální grantové projekty.

Tato výzva byla vyhlášena 21. dubna 2010, předkládání projektových ţádostí bylo ukončeno

30. června 2010. Počty předloţených projektových ţádostí a další informace jsou obsaţeny

dále v textu. Všechny kroky výběru projektů proběhly bez komplikací a ve standardních

termínech. Zastupitelstvo hl. m. Prahy 16. září 2010 schválilo k podpoře 124 projektů a také

zařazení celkem 24 projektů do zásobníku projektů. V návaznosti na schválení podpory

vybraným projektům proběhlo informování všech ţadatelů o výsledku výběrového procesu

a byla zahájena příprava grantových smluv. Do konce roku 2010 byla uzavřena většina smluv

s vybranými ţadateli.

Výroční zpráva Operačního programu strana 14 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Kromě individuálních grantových projektů došlo k postupu také v realizaci a schvalování

individuálních komplexních projektů. 1 V roce 2010 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy

k podpoře 4 individuální komplexní projekty. Dále byl schválen (také 16. září) projekt

technické pomoci, který zahrnuje zajišťování veškerých aktivit v prioritní ose 4 v letech

2011 aţ 2015.

Věcný pokrok v implementaci programu je sledován prostřednictvím naplňování

monitorovacích indikátorů. Informace prezentované v této výroční zprávě jsou jiţ očištěny od

negativních vlivů způsobených zaváděním automatizovaného systému sběru hodnot ukazatelů

spuštěného v lednu 2010. Informace o účastnících operací jsou uvedeny dále v textu

v kapitole 2.1.4.2 za úroveň operačního programu a detailně také v kapitole 3 na úrovni

jednotlivých prioritních os.

V následující tabulce je uveden pokrok v naplňování jednotlivých sledovaných indikátorů

OPPA. Do konce roku 2010 bylo v rámci realizovaných projektů úspěšně podpořeno

27 167 osob. Počet podpořených projektů za rok 2010 stoupl z hodnoty 178 na 483, pokud do

úvahy bereme projekty s uzavřeným právním aktem, z pohledu metodického přístupu NOK

dosahuje hodnota tohoto ukazatele 64 z počáteční hodnoty 7 na začátku roku 2010, bereme-li

do úvahy pouze dokončené projekty. V roce 2010 byla fyzicky ukončena realizace celkem

57 projektů. Počet aktivit programu, který zahrnuje workshopy a semináře pro ţadatele a

příjemce a další aktivity (např. školení pro hodnotitele expertního posouzení) se v průběhu

roku zvýšil ze 78 na 112. Zjištění hodnot ukazatelů výsledků (Míra spokojenosti s pracovním

místem - 07.61.00, Míra dostupnosti zaměstnání - 07.62.00 a Míra kvality vzdělávání -

07.63.00) pomocí evaluační studie bylo posunuto z původně plánovaného 2. pololetí 2010 na

1. pololetí 2011 z důvodu, ţe mezi ukončením poskytování podpory dané osobě a okamţikem

prováděné evaluace výsledku musí proběhnout období minimálně 6 měsíců a do konce června

2010 byla dokončena realizace pouze jednotek z podpořených projektů. Evaluátor by tak

nemohl v roce 2010 sestavit kvalitní a dostatečně reprezentativní vzorek respondentů.

1 Komplexní projekty jsou individuální projekty určené k vytváření, rozvoji a realizaci politik a programů

realizovaných na národní (jako doplnění celonárodních programů a politik na území hl. m. Prahy) či regionální

úrovni (na území hl. m. Prahy). Komplexní projekty slouţí k vytvoření, dobudování či modernizaci struktur pro

poskytování veřejných sluţeb v oblastech vymezených programem. Finanční prostředky jsou na individuální

komplexní projekty alokovány přímým přidělením. Oprávněným příjemcem podpory je pro tyto projekty pouze

hl. m. Praha.

Výroční zpráva Operačního programu strana 15 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Tab. č. 2: Přehled indikátorů OPPA

Kód NČI

Typ indikátoru

07.46.00

Výstup

49.21.00

Výstup

48.11.00

Výstup

07.61.00

Výsledek

Název indikátoru

Počet úspěšně

podpořených osob

Počet podpořených

projektů zaměřených na

OPPA (Hl. m. Praha) 7

Počet uskutečněných

školení, seminářů,

workshopů, konferencí

a ostatní podobné

aktivity 7

Míra spokojenosti

s pracovním místem

Měrná

jednotka

počet osob

počet

projektů

Ks

Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010

monitorovací

zprávy projektů

monitorovací

systém OPPA

statistika řídicího

orgánu

% evaluační studie

Cílová

hodnota

2015

Celkem

Dosaţená 0 0 4447 7 27 167 N/A 27 167

Výchozí 0 0 0 4447 N/A 0

Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A 12 750 12 750

Dosaţená 0 0 7 (178) 6 64 (483) 6 N/A 64 (483) 6

Výchozí 0 0 0 7 (178) 6 N/A 0

Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A 570 570

Dosaţená 0 39 78 112 N/A 112

Výchozí 0 0 39 78 N/A 0

Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A 80 80

Dosaţená N/A N/A N/A 3 N/A 3 N/A N/A

Výchozí 0 N/A N/A N/A N/A 0

Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A 75 75

07.62.00

Výsledek

Míra dostupnosti

zaměstnání

% evaluační studie

Dosaţená N/A N/A N/A 3 N/A 3 N/A N/A

Výchozí 0 N/A N/A N/A N/A 0

Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A 70 70

07.63.00

Výsledek

Míra kvality vzdělávání % evaluační studie

Dosaţená N/A N/A N/A 3 N/A 3 N/A N/A

Výchozí 0 N/A N/A N/A N/A 0

Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A 80 80

Výroční zpráva Operačního programu strana 16 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Kód NČI

Typ indikátoru

07.64.00

Výsledek

Název indikátoru

Míra úspěšnosti

projektových ţádostí

Měrná

jednotka

% Statistika OPPA

Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010

Cílová

hodnota

2015

Celkem

Dosaţená 0 59 64 63 N/A 63

Výchozí N/A 0 59 64 N/A 0

Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A 55 55

06.41.05

Dopad

07.30.03

Dopad

07.30.00

Dopad

49.41.13

Dopad

Míra účasti

zaměstnaných v dalším

vzdělávání (25 – 64 let)

Dlouhodobá

nezaměstnanost

specifických skupin 50+

- celkem 7 %

Dlouhodobá

nezaměstnanost

specifických skupin 15 -

24 let celkem 7 %

Struktura celkových

nákladů na programy

tis. €

podle zdrojů financování

- soukromý sektor 7

% Eurostat, ČSÚ

registr Úřadu

práce

registr Úřadu

práce

monitorovací

systém OPPA

Dosaţená N/A N/A N/A 4 N/A 4 N/A N/A

Výchozí 1 6,7 N/A N/A N/A N/A 0

Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A 12,5 12,5

Dosaţená 0 2,4 2,6 N/A N/A N/A

Výchozí 1 13 0 2,4 2,6 N/A 13

Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A 11,5 11,5

Dosaţená 0 2,4 2,2 N/A N/A N/A

Výchozí 1 12 0 2,4 2,2 N/A 12

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 10,5 10,5

Dosaţená 0 0 0 237,4 N/A 237,4

Výchozí 0 0 0 0 N/A 0

Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A 1 500 1 500

Zdroj: IS MSC2007, datum generování dat 28. 2. 2011

Poznámky:

1 Výchozí hodnota dle statistiky ČSÚ z roku 2005

2 Operační program nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období.

3 Provedení evaluační studie je s ohledem na princip proporcionality plánováno 2 x za programové období. První šetření bude provedeno v roce 2011.

4 Ukazatele sleduje Eurostat s pětiletou periodicitou. Další údaj by měl být k dispozici v roce 2012.

5 Zajištění hodnot ukazatele je vzhledem k nejasné metodice sběru dat a odlišné definici věkových skupin předmětem jednání ŘO, ČSU a NOK.

6 Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty k 31. 12. 2010. Definice tohoto ukazatele ve schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto

vykazuje v závorce hodnotu dle definice OPPA, tj. celkový počet projektů, kterým byla smluvně poskytnuta podpora.

7 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvu indikátoru. V předchozích Výročních zprávách a zprávách o

realizaci OPPA byly použity tyto názvy: 49.21.00 - Počet podpořených projektů, 48.11.00 - Počet aktivit podpory programu, 07.30.03 - Míra dlouhodobé nezaměstnanosti

starších osob, 07.30.00 - Míra dlouhodobé nezaměstnanosti mladistvých, 49.41.13 - Realizované soukromé spolufinancování. Změněny byly pouze názvy, definice jsou

shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími.

Výroční zpráva Operačního programu strana 17 (celkem 132)

strana 17 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


2.1.1.1 PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH VÝZEV

V roce 2010 došlo k vyhlášení 3. výzvy pro individuální grantové projekty. Oproti

předchozím výzvám byla vyhlášena nikoli pro všechny věcné prioritní osy, ale pouze pro

první a třetí prioritní osu OPPA s celkovou alokací 450 mil. Kč (17,8 mil. €, kurz

25,24 Kč/€). Rada hl. m. Prahy vyhlášení této výzvy schválila svým usnesením č. 568 ze dne

20. dubna 2010.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo vybrané projekty dne 16. září 2010, a to v plné výši

alokace výzvy. Většina smluv s příjemci podpory ze 3. výzvy byla uzavřena v roce 2010.

Současně v roce 2010 probíhaly dvě průběţné výzvy, a to pro individuální komplexní

projekty (tzv. projekty přímého přidělení) a pro technickou pomoc. V dubnu, červnu a září

2010 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy podporu pro 5 projektů přímého přidělení (4 byly

předloţeny v roce 2010, 1 projekt byl posuzován uţ od konce roku 2009) a dne 16. září 2010

získal podporu také projekt technické asistence pro období 2011 – 2015.

Tab. č. 3: Přehled výzev vyhlášených či probíhajících v roce 2010 (všechny veřejné zdroje)

Pořadí

výzvy

Datum

zahájení

příjmu

projektových

ţádostí

Datum

ukončení

výzvy

Druh

výzvy

Prior.

osa

Alokace na

výzvu EUR

Podané ţádosti o

podporu

Projekty s

podepsanou

smlouvou

počet EUR počet EUR

0 12.10.2007 31.12.2013 průběţná 2., 3. N/A 13 20 413 708,71 11 16 915 678,66

0 12.10.2007 31.12.2013 průběţná 4. N/A 2 4 892 247,23 2 4 892 247,23

3 19. 5. 2010 30.6.2010 kolová 1; 3 17 828 843,11 376 66 932 523,93 121 17 033 168,82

Celkem 17 828 843,11 376 92 238 479,87 483 38 841 094,71

Zdroj: ŘO OPPA (doporučená sestava MSC246 v době generování, tj. 5. 1. 2011, neobsahovala potřebná data)

Poznámky:

1 Alokace výzev zahrnují údaj o veřejných finančních prostředcích.

2 Použitý kurz 25,24 Kč/€.

3 V případech výzev označených číslem 0 se jedná o průběžné výzvu pro individuální komplexní projekty a pro

projekty technické pomoci bez v rámci výzvy stanovené alokace.

4 U výzvy č. 3 se liší datum vyhlášení výzvy, které proběhlo 21. 4. 2010, a datum zahájení příjmu projektových

žádostí, které bylo výzvou stanoveno na 19. 5. 2010. Mezi 21. 4. a 18. 5: 2010 žadatelé měli plnohodnotné

informace o výzvě, mohli projekty připravovat a konzultovat s ŘO, ovšem fyzické předkládání zpracovaných

projektových žádostí bylo zahájeno až 19. 5. 2010.

2.1.2. INFORMACE O FINANČNÍM POKROKU OPERAČNÍHO PROGRAMU

2.1.2.1 ČERPÁNÍ ALOKACE PROGRAMU

Čerpání alokace programu se odvíjí od postupu realizace podpořených projektů. V kaţdé

monitorovací zprávě má příjemce za povinnost vyúčtovat a patřičným způsobem doloţit

uskutečněné výdaje projektu. Údaje z finanční části monitorovací zprávy jsou v informačním

monitorovacím systému evidovány jako ţádosti o platbu. Ţádosti o platbu v sobě obsahují

informace o zálohách, které jsou ze strany hl. m. Prahy poskytovány příjemcům na úhradu

Výroční zpráva Operačního programu strana 18 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


výdajů spojených s projektovými aktivitami, a také obsahují údaje o objemu prostředků, jeţ

byly vyúčtovány jakoţto uskutečněné výdaje projektu. Hl. m. Praha vyúčtované výdaje

kontroluje a následně je po jejich schválení jakoţto způsobilých zařazuje do tzv. souhrnných

ţádostí o platbu, na základě nichţ dochází k čerpání prostředků z bankovního účtu PCO, který

v ČR spravuje prostředky poskytnuté EK na realizaci operačních programů. V roce

2010 příjemci předloţili v rámci OPPA celkem 511 monitorovacích zpráv obsahujících

vyúčtované výdaje projektu, z nichţ hl. m. Praha do konce roku 2010 schválilo 491. Přehled o

celkovém počtu monitorovacích zpráv (tj. i ţádostí o platbu) k 31. prosinci 2010 obsahuje

následující tabulka.

Tab. č. 4: Postup administrace monitorovacích zpráv (v ks)

Rok

předloţení

zprávy

Předloţené zprávy

celkem

Z toho zpracované

ŘO v roce 2009

Z toho zpracované

ŘO v roce 2010

K 31.12.2010

nezpracované

2009 247 193 54 0

2010 511 - 437 74

Celkem 758 193 491 74

Zdroj: ŘO OPPA

Řídicí orgán v roce 2010 vypracovával souhrnné ţádosti o platbu a předkládal je PCO

v souladu se stanoveným harmonogramem. Celkem bylo v roce 2010 vypracováno celkem

15 souhrnných ţádostí. Všechny z nich byly PCO schváleny v plné výši, přičemţ 14 z nich

bylo schváleno v termínu do 31. prosince 2010. Objem prostředků zahrnutých v roce 2010 do

souhrnných ţádostí dosáhl 16,3 mil. € (410,6 mil. Kč), coţ odpovídá 15 % alokace OPPA,

objem výdajů schválených PCO do konce roku 2010 je 15,9 mil. € (399,7 mil. Kč).

Také certifikace výdajů OPPA probíhala v roce 2010 dle standardního harmonogramu, tj.

celkem proběhly 3 certifikace, a to za období k 31. lednu, 31. květnu a 15. září 2010. Všechny

certifikace proběhly úspěšně, veškeré výdaje navrţené Řídicím orgánem k certifikaci byly

PCO odsouhlaseny a ve formě Výkazu výdajů byly odeslány EK. Celkem byly k 31. prosinci

2010 certifikovány veřejné výdaje OPPA ve výši 16,4 mil. € (420,5 mil. Kč). Průběţné platby

ze strany EK proběhly v roce 2010 bez komplikací a bez prodlení. Pravidlo n+24 bylo

splněno jiţ v roce 2009, pravidlo n+3 nestanovuje pro stav čerpání ke konci 2010 ţádnou

finanční částku.

V návaznosti na vyúčtované výdaje byly v roce 2010 projektům z 1. a 2. výzvy průběţně

poskytovány další zálohové platby na úhradu výdajů projektů a v závěru roku byly také

poskytnuty první zálohově platby na realizaci projektů podpořených ve 3. výzvě. Celkem bylo

v roce 2010 na účty příjemců podpory poukázáno 849,6 mil. Kč (tj. 33,6 mil. €, kurz

25,24 Kč/€), kumulovaně za celou dobu implementace OPPA pak toto číslo dosahuje

1 354,2 mil. Kč (tj. 53,7 mil. €, kurz 25,24 Kč/€).

Výroční zpráva Operačního programu strana 19 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Tab. č. 5: Finanční údaje k 31. 12. 2010 (v €)

Prioritní osa 1

Podpora rozvoje

znalostní ekonomiky

Fond ESF

Prioritní osa 2

Podpora vstupu na trh

práce

Fond ESF

Prioritní osa 3

Modernizace

počátečního

vzdělávání

Fond ESF

Prioritní osa 4

Technická pomoc

Fond ESF

Finanční

prostředky

operačního

programu

celkem (Unie

a vnitrostátní

Základ pro

výpočet

příspěvku

Unie (z

veřejných

zdrojů nebo

celkem)

Celkové

certifikované

způsobilé

výdaje

vynaloţené

příjemci

Příslušný

příspěvek

z veřejných

zdrojů

Podíl

certifikovaných

způsobilých

výdajů na

celkovém

financování

programu v %

48 729 498,00 Veřejné zdroje 7 003 164,81 6 971 446,43 14,3%

37 188 301,00 Veřejné zdroje 3 231 068,26 3 231 068,26 8,7%

37 188 301,00 Veřejné zdroje 5 127 793,97 5 127 793,97 13,8%

4 405 949,00 Veřejné zdroje 1 053 038,82 1 053 038,82 23,9%

Celkový součet 127 512 049,00 Veřejné zdroje 16 415 065,86 16 383 347,48 12,9%

Výdaje typu ESF

v celkovém součtu,

je-li program

spolufinancován

ERDF 1 - - - - -

Výdaje typu ERDF

v celkovém součtu,

je-li operační program

spolufinancován ESF

Zdroj: IS MSC2007

Poznámky:

1 OPPA je spolufinancován ESF.

- - 334 876,51 334 876,51 -

2.1.2.2 FINANČNÍ PLÁN

Celková alokace OPPA dosahuje 127,5 mil. €. Prostředky ze zdrojů EU kryjí 85 % rozpočtu

programu, národní podíl spolufinancování zajišťují hl. m. Praha a Česká republika, která

prostředky poskytuje ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly Ministerstva pro místní

rozvoj. Přesnou informaci o finančním plánu obsahuje následující tabulka.

Výroční zpráva Operačního programu strana 20 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Tab. č. 6: Finanční plán OPPA podle prioritních os (v €)

Prioritní osa Fond Příspěvek EU

Veřejné

prostředky celkem

Podíl na celkové

alokaci OPPA

1 - Podpora rozvoje znalostní

ekonomiky

2 - Podpora vstupu na trh

práce

3 - Modernizace počátečního

vzdělávání

ESF 41 420 073,00 48 729 498,00 38,2%

ESF 31 610 056,00 37 188 301,00 29,2%

ESF 31 610 056,00 37 188 301,00 29,2%

4 – Technická pomoc ESF 3 745 057,00 4 405 949,00 3,4%

Celkem - 108 385 242,00 127 512 049,00 100,0%

Zdroj: IS MSC2007

Tab. č. 7: Finanční plán OPPA na období 2007 – 2013 (jen ESF, v €)

Rok

Strukturální fondy (ESF)

2007 14 579 111,00

2008 14 870 693,00

2009 15 168 107,00

2010 15 471 469,00

2011 15 780 898,00

2012 16 096 517,00

2013 16 418 447,00

Celkem 2007 – 2013 108 385 242,00

Zdroj: IS MSC2007

2.1.2.3 PLATBY ZE STRANY EU

V roce 2010 došlo k poukázání celkem 3 průběţných plateb: dne 27. dubna ve výši

4 422 060,47 €, 6. srpna ve výši 5 927 455,49 € a 9. prosince byla připsána částka

3 431 012,38 €.

Platby ze strany EK dosahovaly ke konci roku 2010 celkové výše 23 680 517,21 € (zahrnují

předběţné platby poskytnuté ze strany EK v několika splátkách v letech 2007 aţ 2009 a také

jednu průběţnou platbu připsanou na účet PCO na podzim roku 2009).

Výroční zpráva Operačního programu strana 21 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Graf č. 1: Poskytnuté platby z EK (v mil. €)

25

20

15

10

5

0

Celkové platby

2007

Celkové platby

2008

Celkové platby

2009

Celkové platby

2010

Celkové platby

Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4

Zdroj: IS MSC2007

2.1.2.4 PLNĚNÍ PRAVIDLA N+3 (N+2)

Výzvy v OPPA byly vyhlášeny v takovém rozsahu, aby uvedené pravidlo bylo bez problému

splněno. Alokace 1. výzvy (vyhlášena 8. ledna 2008) přesahovala součet alokací OPPA na

roky 2007 a 2008. Prostředky alokované ve 2. výzvě, u které byl výběr projektů ukončen na

konci roku 2009, přesahují alokaci na rok 2009 o přibliţně 30 %. Poslední zatím uskutečněná

výzva zajistila kontrahování podpory v objemu přibliţně jedné roční alokace OPPA.

K 31. prosinci 2010 představoval objem certifikovaných výdajů za zdroj ESF částky

13,92 mil €, tj. 12,9 % celkové alokace. Rozpočty a počet projektů, které byly ke konci roku

2010 dokončeny či v realizaci poskytují dostatečnou záruku, ţe pravidlo N+3, resp. N+2 bude

bez problému respektováno, včetně souběhu pravidel na konci roku 2013.

2.1.2.5 KŘÍŢOVÉ FINANCOVÁNÍ

V rámci prioritních os 1, 2 a 3 OPPA probíhá vyuţití kříţového financování v návaznosti na

čl. 34, odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, a to s ohledem na limit 10 % alokace na

kaţdou prioritní osu.

K 31. prosinci 2010 došlo v OPPA k čerpání prostředků, které naplňovaly parametry dle výše

uvedeného článku, v celkové výši 15 073 471 Kč (tj. 597 206 €; kurz 25,24 Kč/€). Na základě

smluv uzavřených do konce roku 2010, je v projektech plánováno vyuţití kříţového

financování celkově ve výši 33 813 374 Kč (1 339 674 €, kurz 25,24 Kč/€), coţ představuje

1,4 % z celkem kontrahovaných prostředků k danému datu.

Výroční zpráva Operačního programu strana 22 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Tab. č. 8: Čerpání kříţového financování (za celkové veřejné zdroje OPPA)

Prioritní osa

Výdaje OPPA

schválené ŘO

(v €)

Z toho kříţové financování

(v €)

Z toho kříţové financování

(v %)

PO 1 10 672 946,52 111 162,24 1,0 %

PO 2 5 184 595,95 220 525,89 4,3 %

PO 3 6 791 254,07 265 517,53 3,9 %

PO 4 1 234 619,95 není vyuţíváno není vyuţíváno

Celkem 23 883 416,50 597 205,67 2,5 %

Zdroj: ŘO OPPA z údajů v IS Monit7+

Stav k 31. 12. 2010

Projekty lze z hlediska vyuţití kříţového financování rozdělit na tři skupiny. Poměrně velká

část projektů ţádným způsobem kříţové financování nevyuţívá. Na základě dat platných ke

konci roku 2010 představují tyto případy více neţ ¾ ze všech podpořených projektů.

Ve skupině projektů, které kříţové financování vyuţívají, pak naprostou většinu představují

situace, kdy je kříţové financování zapojeno jen ve velmi malé míře (jedná se o desetiny

procent či jen jednotky procent způsobilých nákladů projektu). Nejčasněji jde v těchto

projektech o pořízení nezbytného nábytku (zejména stolů a ţidlí) do tříd, počítačových

učeben, kabinetů či knihoven a podobných prostor vyuţívaných cílovou skupinou projektu.

V několika případech bylo nejprve nutné tyto prostory upravit, zrekonstruovat, popřípadě

vybavit zatemněním. Není výjimečné také provedení stavebních úprav pro usnadnění

přístupu do budov (rampy pro kočárky či osoby se sníţenou pohyblivostí). V rámci projektů,

které realizují školy (zejména střední školy), je pak kříţové financování vyuţíváno pro nákup

interaktivních tabulí do tříd. Ojediněle se potom vyskytují nákupy dalších technických

prostředků - serverů, profesionálních kamer či vědeckých zařízení jako je výukový

energetický komplex.

Samostatnou skupinu představují projekty, ve kterých je kříţové financování vyuţíváno

v objemu desítek procent 2 způsobilých nákladů projektu. V OPPA se prozatím jedná

o 8 projektů, níţe je uveden popis k některým z nich, které nebyly představeny ve výroční

zprávě OPPA za rok 2009.

2 Do této skupiny Řídící orgán zahrnul projekty, ve kterých je dle smlouvy plánováno vyuţití kříţového

financování dosahujícího 20 % a více z celkových způsobilých výdajů projektu.

Výroční zpráva Operačního programu strana 23 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Tab. č. 9: Příklady projektů vyuţívajících významněji kříţové financování

Název projektu

Registrační číslo

Integrace znevýhodněných spoluobčanů - projekt kavárny "NaVšechnoČas"

CZ.2.17/2.1.00/32679

Ţadatel Všude dobře o. p. s.

Podrobnosti o

kříţovém

financování

Obsahem projektu je vznik a rozvoj sociálního podniku, který umoţní integraci

12 znevýhodněných osob s různou formou postiţení zpět do společnosti

prostřednictvím zaměstnání a udrţení pracovního místa. V rámci kříţového

financování Všude dobře o. p. s. provede potřebné stavební interiérové úpravy

a také vybavení kavárny barovým pultem, skříňkami, policemi, kavárenskými

stoly a ţidlemi.

Název projektu

Registrační číslo

Ţadatel

Podrobnosti o

kříţovém

financování

Podpora souladu rodinného a pracovního ţivota rodičů-akademiků

CZ.2.17/2.1.00/32120

Univerzita Karlova v Praze

Cílem projektu je zmírnit diskriminační dopady přerušení profesní dráhy

akademiků v souvislosti s rodičovstvím. Cílovou skupinou jsou akademici

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pečující o dítě v rámci mateřské

či rodičovské dovolené a těsně po jejím skončení (cca 150 osob). V rámci

projektu bude na fakultě zřízen dětský koutek, zlepšeny podmínky pro

docházení rodičů do zaměstnání (bezbariérovost pro kočárky, hlídání dětí

apod.). V projektu bude spuštěn systém svépomocného hlídání dětí podle

příkladů z mimopraţských a zahraničních vysokých škol. Dále bude

podporována práce z domova. Bude zajištěn přístup k dalšímu vzdělávání, ze

kterého jsou rodiče během rodičovské dovolené vyloučeni - jazyky, ICT a další

kompetence. Prostředky v rámci kříţového financování umoţní úpravu prostor

fakulty tak, aby mohl vzniknout prostor pro pobyt rodičů s dětmi (resp. pro

hlídání - dětský koutek).

Název projektu

Registrační číslo

Ţadatel

Podrobnosti o

kříţovém

financování

Fakultní nemocnice v Motole

CZ.2.17/3.1.00/32344

Výuka, nácvik a osvojení provádění invazivních výkonů v neodkladné a kritické

péči na trenaţérech a interaktivních modulech

Projekt umoţní osvojit si techniky, získat určitou rutinu a praktické dovednosti

při provádění invazivních výkonů kritické a neodkladné péče. Pro studenty a

lékaře v postgraduální přípravě je i ve velké fakultní nemocnici nereálné osvojit

si v předepsaném počtu invazivní výkony neodkladné péče na pacientech.

Z těchto důvodů Fakultní nemocnice Motol připravila projekt, jeţ zajistí, aby

v nemocnici probíhal nácvik těchto dovedností na modelech. Kříţové

financování bude vyuţito na nezbytné stavební úpravy specializované učebny

(rozdělení pohyblivými stěnami na výukové boxy, rozvody elektrických sítí a

výpočetní techniky k jednotlivým modulům), na nákup základního nábytku,

projekční techniky a na nákup a instalaci modulů a trenaţérů.

Výroční zpráva Operačního programu strana 24 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Tab. č. 10: Naplňování pravidla N+3/N+2 (jen ESF; v €)

Finanční

plán -

rok

Celková alokace EU

prostředků

2007 - 2013

- roční

N+3 / N+2 limity

- souhrnné*

Zálohy z EK

- roční

Ţádosti o

průběţnou /

závěrečnou platbu

předloţené EK

- roční

Zálohy z EK +

ţádosti o platby z

ČR- roční

Zálohy z EK +

ţádosti o platby -

souhrnné

Rozdíl mezi limity a

platbami

- souhrnné

a b c d = b + c e g = e - a

2007 14 579 111,00 0,00 2 167 704,84 0 2 167 704,84 2 167 704,84 2 167 704,84

2008 14 870 693,00 0,00 3 251 557,26 0 3 251 557,26 5 419 262,10 5 419 262,10

2009 15 168 107,00 0,00 4 335 409,68 145 317,09 4 480 726,77 9 899 988,87 9 899 988,87

2010 15 471 469,00 0,00 0,00 13 780 528,34 13 780 528,34 23 680 517,21 23 680 517,21

2011 15 780 898,00 17 300 544,83 0 23 680 517,21 6 379 972,38

2012 16 096 517,00 34 898 503,67 0 23 680 517,21 -11 217 986,46

2013 16 418 447,00 71 010 574,33 0 23 680 517,21 -47 330 057,12

2014 0,00 89 536 943,17 0 23 680 517,21 -65 856 425,96

2015 0,00 108 385 242,00 0 23 680 517,21 -84 704 724,79

Celkem 108 385 242,00 108 385 242,00 9 754 671,78 13 925 845,43 23 680 517,21 23 680 517,21 -84 704 724,79

Zdroj: IS MSC2007

Poznámky: Stav k 31. 12. 2010, částky jsou za zdroj ESF.

Výroční zpráva Operačního programu strana 25 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


2.1.3. INFORMACE O ROZPISU VYUŢITÍ FONDŮ

V návaznosti na poţadavky přílohy II, část A nařízení EK č. 1828/2006 Řídicí orgán

zpracoval tabulku obsahující kategorizaci pomoci z ESF pro OPPA. V návaznosti na

doporučení Národního orgánu pro koordinaci a s ohledem na rozsah této tabulky, není tato

tabulka zařazena přímo do výroční zprávy, ale bude Evropské komisi poskytnuta

v elektronické podobě vhodné pro další zpracování pouze jako doprovodný dokument této

výroční zprávy.

2.1.4. INFORMACE O POMOCI PODLE CÍLOVÝCH SKUPIN OPPA

2.1.4.1 POPIS CÍLOVÝCH SKUPIN A PŘÍJEMCŮ DLE PRIORITNÍCH OS

Cílové skupiny, na které se projekty podpořené v jednotlivých prioritních osách mohou

zaměřit:

Prioritní osa 1

• zaměstnanci

• zájemci o podnikání

• zaměstnavatelé

• osoby samostatně výdělečně činné

Prioritní osa 2

• znevýhodněné osoby

• pracovníci organizací sociálních sluţeb

• zaměstnavatelé

Prioritní osa 3

• ţáci

• studenti

• pedagogičtí pracovníci

• akademičtí pracovníci

• osoby, které předčasně opustily vzdělávací systém

Oprávnění příjemci podpory, tj. subjekty, které mohou v v jednotlivých prioritních osách

předkládat ţádosti:

Prioritní osa 1

• podnikatelské subjekty

• veřejné instituce (tj. orgány územně správních celků včetně organizací těmito

orgány zřizovaných, dále Akademie věd ČR a další veřejné výzkumné instituce

podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,

organizační sloţky státu, případně další subjekty zřizované zákonem)

• nestátní neziskové organizace

• profesní a zájmová sdruţení

• školy

Výroční zpráva Operačního programu strana 26 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Prioritní osa 2

• nestátní neziskové organizace

• veřejné instituce (tj. orgány územně správních celků včetně organizací těmito

orgány zřizovaných, dále Akademie věd ČR a další veřejné výzkumné

instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,

organizační sloţky státu, případně další subjekty zřizované zákonem)

• podnikatelské subjekty

Prioritní osa 3

• školy

• veřejné instituce (tj. orgány územně správních celků včetně organizací těmito

orgány zřizovaných, dále Akademie věd ČR a další veřejné výzkumné

instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,

organizační sloţky státu, případně další subjekty zřizované zákonem)

• nestátní neziskové organizace

2.1.4.2 ÚDAJE O ÚČASTNÍCÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ ESF PODLE PRIORIT

Operační programy spolufinancované z ESF mají povinnost sledovat údaje o účastnících

operací v podrobném členění dle přílohy č. XXIII nařízení EK č. 1828/ 2006. Od ledna 2010

byl pro OPPA spuštěna funkcionalita monitorovacího systému, která zajišťuje průběţné

elektronické sledování hodnot všech monitorovacích ukazatelů, včetně podrobného členění.

Data týkající se hodnot monitorovacích ukazatelů jsou za všechny projekty v realizaci

předávána přes aplikaci Benefit7.

V rámci OPPA mezi úspěšně podpořenými osobami mírně převládají ţeny (58,3 %), coţ je

ovlivněno zejména tím, ţe nezanedbatelná část intervencí OPPA směřuje do oblasti

poskytování sociálních a navazujících sluţeb, pro kterou je dlouhodobě charakteristické vyšší

zastoupení ţen. Z pohledu postavení na trhu práce představují nejvýznamnější skupinu

zaměstnaní (56,2 %), a to díky cílovým skupinám podporovaným v rámci prioritní osy 1,

a dále neaktivní osoby (36,6 %). Neaktivní osoby jsou v OPPA podporovány zejména jakoţto

cílové skupiny prioritní osy 3, jeţ se zaměřuje na ţáky a studenty. Z pohledu vzdělání tvoří

nejpočetnější skupinu osoby s ukončeným vyšším středoškolským vzděláním (40,8 %),

následované osobami s terciárním vzděláním (30,7 %) a osobami se základním nebo niţším

středoškolským vzděláním (16,0 %).

Výroční zpráva Operačního programu strana 27 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Tab. č. 11: Údaje o účastnících OPPA podle priorit

Typ členění Kód NČI Detail členění

Počet účastníků

2010

Počet podpořených

osob za rok 2010

Rozdělení úspěšně

podpořených osob

podle pohlaví

Rozdělení úspěšně

podpořených osob

podle postavení na

trhu práce

Rozdělení úspěšně

podpořených osob

podle věku

Rozdělení úspěšně

podpořených osob

podle zranitelných

skupin v souladu

s vnitrostátními

předpisy

Rozdělení úspěšně

podpořených osob

podle dosaţeného

vzdělání

07.47.00 Počet nových účastníků 4 36 374

07.41.93 Počet odcházejících účastníků 4 6 792

07.48.00

Počet účastníků, kteří se operací účastnili jiţ v minulém

monitorovacím období 4 2 434

07.46.00 Celkem 27 167

07.46.01 Muţi 11 329

07.46.02 Ţeny 15 838

07.46.04

Zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně osob

samostatně výdělečně činných)

16 754

07.46.05 OSVČ - sebezaměstnaní 4 1 480

07.46.06 Dlouhodobě nezaměstnaní 168

07.46.07

Nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných včetně

dlouhodobě nezaměstnaných)

07.46.08 Neaktivní osoby celkem 9 953

07.46.09

Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (ţáci,

studenti a učni) 4 9 113

07.46.18 Mladí lidé 15 – 24 let 8 405

07.46.19 Starší obyvatelstvo 55 – 64 let 2 000

07.46.25 Menšiny 645

07.46.26 Migranti 544

07.46.27 Zdravotně znevýhodnění 553

07.46.28 Ostatní znevýhodněné osoby 1 870

07.46.41

Základní ISCED 1 a 2 (základní nebo niţší středoškolské

vzdělání) 4 4 353

07.46.42 Střední ISCED 3 (vyšší středoškolské vzdělání) 4 11 095

07.46.43

Nástavbové studium ISCED 4 (postsekundární vzdělávání

nezahrnované do terciárního) 4 1 003

07.46.44 Vysokoškolské ISCED 5 a 6 (terciární vzdělávání) 4 8 331

Zdroj: IS MSC2007

Poznámky:

1 Stav k datu 31.12.2010, datum generování dat 28. 2. 2011.

2

Zatímco ukazatel „Počet účastníků za rok 2010“ vychází ze sledování všech podpořených osob, ostatní členění

v tabulce je odvozeno od sledování úspěšně podpořených osob. Z tohoto důvodu si neodpovídají celkové

hodnoty za ukazatel „Počet účastníků za rok 2010“ a údaje ve zbytku tabulky. Definice „úspěšně podpořené

osoby je stanovována na úrovni projektu v závislosti na tom, jaké činnosti a pro jakou cílovou skupinu jsou

v projektu podporovány. Definice je uvedena v grantové smlouvě uzavřené mezi příjemcem a Řídicím orgánem.

Zpravidla se jedná o úspěšné vykonání zkoušky navazující na vzdělávací kurzy, případně se jedná o

absolvování povinného minimálního rozsahu kurzu, apod.

3

Ukazatel 07.46.04 (Zaměstnaní) byl ŘO OPPA upraven (tj. neodpovídá číslu agregovanému na základě sběru

dat od příjemců). Důvodem úpravy (snížení) je potřeba respektovat technické nastavení na straně SFC2007.

V praxi jedna osoba může patřit do kategorie 07.46.05 (Sebezaměstnaní) i do kategorie 07.46.04 (Zaměstnaní),

SFC ovšem vyžaduje, aby tyto skupiny neměly průniky.

4 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvů

indikátoru. V předchozích Výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byly použity tyto názvy:

07.47.00 - Noví účastníci

07.41.93 - Odcházející účastníci

07.48.00 - Lidé, kteří se operačního programu účastnili již v předchozím roce

460

Výroční zpráva Operačního programu strana 28 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


07.46.05 - Sebezaměstnaní – osoby samostatně výdělečně činné

07.46.06 - Dlouhodobě nezaměstnaní

07.46.09 - Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, učni a studenti)

07.46.41 - Základní nebo nižší středoškolské vzdělání (ISCED 1 a 2)

07.46.42 - Vyšší středoškolské vzdělání (ISCED 3)

07.46.43 - Postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního (ISCED 4)

07.46.44 - Terciární vzdělávání (ISCED 5 a 6)

Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými

monitorovanými obdobími.

2.1.5. VRÁCENÁ NEBO ZNOVU POUŢITÁ POMOC

V roce 2010 nedošlo v OPPA k vrácení nebo zrušení podpory ve smyslu článku

57 (Udrţitelnost operací) Nařízení (ES) č. 1083/2006.

Oproti předchozím rokům implementace OPPA ovšem rok 2010 přinesl změnu v tom, ţe

Řídicí orgán odhalil a šetřil první nesrovnalosti a ţe vymoţené prostředky byly zohledněny

v rámci certifikace výdajů, tj. došlo k finančním opravám dle čl. 98 (Finanční opravy

prováděné členskými státy) Nařízení (ES) č. 1083/2006. Přehled o těchto finančních opravách

zachycuje následující tabulka.

Tab. č. 12: Přehled o finančních opravách výdajů OPPA

Prioritní

osa

Částky, jeţ byly odejmuty

nebo získány zpět,

zohledněné ve výkazu

výdajů předloţeném EK

Za celkové

způsobilé

výdaje

za veřejné

zdroje

Částky, jeţ byly odejmuty

nebo získány zpět, ale

dosud nezohledněné ve

výkazu výdajů

předloţeném EK

za celkové

způsobilé

výdaje

za veřejné

zdroje

Částky, jeţ byly

označeny jako

nevymoţitelné

za celkové

způsobilé

výdaje

za veřejné

zdroje

v € v € v € v € v € v €

1. 599,25 599,25 3 899,73 3 899,73 0,00 0,00

2. 1 038,55 1 038,55 2 979,59 2 979,59 0,00 0,00

3. 1 433,56 1 433,56 267,67 267,67 0,00 0,00

4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 3 071,36 3 071,36 7 146,99 7 146,99 0,00 0,00

Zdroj: IS MSC2007 k datu 31. 12. 2010

Celková částka finančních oprav je jen velmi malá a nemá ani potenciální negativní dopad na

průběh čerpání alokace OPPA. O prostředky, které byly (či budou) v souladu s pravidly PCO

odečteny od výkazu výdajů, se zvýšila částka zatím nevyuţité alokace, kterou můţe Řídicí

orgán vyuţít na realizaci podpořených projektů.

Výroční zpráva Operačního programu strana 29 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


2.1.6. KVALITATIVNÍ ANALÝZA

V OPPA v roce 2010 probíhaly 2 hlavní skupiny činností, jejichţ prostřednictvím Řídicí

orgán usiluje o dosaţení cílů programu. Postupovala realizace komplexních projektů, projektu

technické pomoci a zejména grantových projektů podpořených na základě 1. a 2. výzvy.

Celková kontrahovaná podpora na tuto skupinu projektů dosáhla ke konci roku 2010 částky

2 467 mil. Kč (99,4 mil. €; kurz 25,24 Kč/€). Kromě administrace schválených a

realizovaných projektů probíhala příprava, resp. administrace 3. výzvy k předkládání

projektových ţádostí v rámci prioritní osy 1 a 3 o celkové alokaci 450 mil. Kč (17,0 mil. €;

kurz 25,24 Kč/€).

Monitoring projektů je uskutečňován nejprve formou Zprávy o zahájení realizace projektu

(vztahuje se k prvním dvěma měsícům realizace) a následně pak formou Monitorovacích

zpráv (shrnují postup realizace za kaţdých 6 měsíců). 3 Do konce roku 2010 bylo předloţeno

celkem 364 Zpráv o zahájení realizace projektu (ZOZRP); všechny tyto zprávy byly hl. m.

Prahou zadministrovány. Dále bylo předloţeno celkem 758 monitorovacích zpráv, z nichţ hl.

m. Praha do konce roku 2010 schválila 684.

Dosaţený pokrok v naplňování výstupů programu v závislosti na finančním pokroku je

uveden v následujícím grafu a tabulkách.

Tab. č. 13: Reálný pokrok OPPA (všechny zdroje)

Prior.

osa

Alokace

2007 –

2013

v

mil. €

Předloţené

projektové

ţádosti

v

v %

mil. €

Prostředky

kryté smlouvou

v

mil. €

v %

Proplacené

prostředky

příjemcům

v

v %

mil. €

Prostředky

předloţené

k certifikaci

v

v %

mil. €

Certifikované

prostředky

předloţené EK

v

v %

mil. €

1. 48,7 216,7 444,6% 37,7 77,4% 10,7 21,9% 7,0 14,4% 7,0 14,4%

2. 37,2 133,5 359,1% 27,4 73,7% 5,2 13,9% 3,2 8,6% 3,2 8,6%

3. 37,2 135,7 364,8% 27,9 75,0% 6,8 18,3% 5,1 13,7% 5,1 13,7%

4. 4,4 4,9 111,1% 4,9 111,2% 1,2 28,0% 1,1 25,0% 1,1 25,0%

Celkem 127,5 490,8 384,9% 97,9 76,8% 23,9 18,7% 16,4 12,9% 16,4 12,9%

Zdroj: IS MSC2007 k datu 5. 1. 2011

Poznámky:

1 V tabulce jsou uvedeny hodnoty za projekty se smlouvou uzavřenou do konce roku 2010.

2 OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce „Proplacené prostředky příjemcům“ zahrnuty

pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé

výdaje a ŘO tyto výdaje schválil; kurz 25,24 €/Kč.

3 Výjimečně příjemce nepředkládá Zprávu o zahájení realizace, ale rovnou informuje ve formátu Monitorovací

zprávy. Tato výjimka se uplatňuje pouze v případech, kdy jsou k termínu podpisu grantové smlouvy projektové

aktivity jiţ plnohodnotně realizovány.

Výroční zpráva Operačního programu strana 30 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Graf č. 2: Přehled pokroku OPPA

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

100%

Celková alokace

podpory

76,8%

Projekty kryté

smlouvou

18,7%

Proplacené

prostředky

příjemcům

12,9% 12,9%

Prostředky

předložené

k certifikaci

Certifikované

výdaje předložené

EK

Zdroj: ŘO s použitím IS MSC2007, stav k 31. 12. 2010

Tempo čerpání prostředků OPPA probíhá v souladu se záměry a očekáváními Řídicího

orgánu. Nebyly identifikovány ţádné překáţky pro čerpání, ani rizika (viz také kapitola

Plnění pravidla N+3 (N+2) a kapitola Závaţné problémy a přijatá opatření k jejich

odstranění). Dokladem úspěšného a řízeného čerpání prostředků OPPA je skutečnost, OPPA

měl nejpřesnější odhad čerpání k 31. prosinci 2010 (přičemţ čerpáním se v tomto odstavci

rozumí čerpání z pohledu Evropské komise) ze všech operačních programů

spolufinancovaných ze Strukturálních fondů či Fondu soudrţnosti v ČR. Skutečné čerpání

OPPA k 31. prosinci 2010 dosáhlo hodnoty 102,7 % predikované částky zaslané Evropské

komisi v srpnu 2010.

K 31. prosinci 2010 byl vztah fyzického a finančního pokroku implementace OPPA

následující:

Objem výdajů uskutečněných příjemci a schválených Řídicím orgánem dosáhl

18,7 % z celkové alokace programu. Tento údaj odpovídal očekávání Řídicího orgánu

s ohledem na termíny zahájení realizace projektů a pravidla vyúčtování vzniklých výdajů.

Hodnota ukazatele počtu úspěšně podpořených osob se zvýšila na 191,2 % plánované cílové

hodnoty. Důvodem je postup realizace jednotlivých projektů a také naplnění dat za všechny

realizované projekty v monitorovacím systému. Příčinnou, proč ukazatel přesáhl své cílové

hodnoty, je zejména fakt, ţe na úrovni projektů (zejména v prioritní ose 1) jsou realizovány

menší jednotky podpory (z hlediska časové dotace kurzů) pro cílové skupiny projektu, neţ

bylo předpokládáno při stanovování cílových hodnot OPPA. Skutečnost, ţe podpora směřuje

na vzdělávání, které je pro účely vykazování členěno do menších jednotek podpor, neţ bylo

plánováno, neznamená dle Řídicího orgánu pro OPPA problém a není důvodem pro změny v

rámci implementace. Rovněţ překračování cílové hodnoty z uvedeného důvodu nepředstavuje

Výroční zpráva Operačního programu strana 31 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


pro Řídicí orgán důvod k úpravě cílových hodnot. Z kontroly monitorovacích zpráv a kontrol

fyzické realizace projektů na místě je zřejmé, ţe projekty probíhají efektivně a směřují

k naplnění specifických cílů jednotlivých prioritních os.

Počet podpořených projektů dosáhl hodnoty 84,7 % z plánované cílové hodnoty (za pouţití

definice OPPA). S ohledem na další plánované výzvy Řídicí orgán předpokládá, ţe cílová

hodnota tohoto ukazatele by měla být dosaţena (resp. ţe bude za celý program spíše mírně

překročena) a ţe není potřeba přijímat specifická opatření. Toto přesvědčení vychází zejména

z faktu, ţe objem prostředků OPPA krytých smlouvou dosáhl hodnoty 76,8 %.

Ukazatel počtu aktivit programu přesáhl cílovou hodnotu (aktuálně je na 140 % cílové

hodnoty). Za aktivity podpory programu jsou povaţovány zejména semináře a workshopy

určené pro ţadatele a příjemce. Vyšší neţ plánovaná hodnota je způsobena vysokým zájmem

o OPPA ze strany ţadatelů (viz počty předloţených projektů ve vztahu k alokaci zejména 1. a

2. výzvy). Aby Řídicí orgán umoţnil účast na seminářích všem zájemcům, musel jich

zorganizovat větší neţ původně předpokládaný počet. Na překročení plánu se dále se

projevuje skutečnost, ţe Řídicí orgán věnuje nemalé úsilí podpoře příjemců tak, aby realizace

projektů probíhala co nejkvalitněji. Jsou pořádány např. specifické semináře k problematice

zadávacích řízení, coţ také navyšuje počet aktivit programu evidovaný ve statistikách OPPA.

Celkově fyzický pokrok postupuje podle očekávání a není nutné přijímat ţádná mimořádná

opatření.

Tab. č. 14: Výdaje uskutečněné příjemci a schválené řídicím orgánem a fyzický pokrok realizace

Výdaje uskutečněné

Alokace 2007 – příjemci a schválené

Čerpání alokace

2013

ŘO

K 31. 12. 2010

v mil. €

v mil. €

(v %)

Finanční stav 127,5 23,9 18,7%

Fyzický stav

Stav k 31. 12. 2010

Ukazatele výstupu Plán 2015

v ks v % plánu

Počet úspěšně podpořených osob 12 750 23 374 191,2%

Počet podpořených projektů 570 483 84,7%

Počet aktivit podpory programu 80 112 140,0%

Poznámka: Kurz 25,24 Kč/ €

Výroční zpráva Operačního programu strana 32 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Graf č. 3: Finanční a fyzický pokrok implementace OPPA

250%

213,1%

200%

150%

140,0%

100%

84,7%

97,5%

50%

18,7%

31,2%

0%

5,1% 3,5%

Proplacené

prostředky

příjemcům

Počet úspěšně

podpořených osob

Počet podpořených

projektů

k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2010

Počet aktivit

podpory programu

Zdroj: ŘO OPPA s použitím IS MSC2007,stav k 31. 12. 2010 (datum generování dat k ukazatelům 28.2. 2011)

2.1.6.1 POKROK OD MINULÉHO MONITOROVACÍHO VÝBORU

V této kapitoly je zaznamenám finanční pokrok ve vztahu ke stavu, který byl členům

Společného monitorovacího výboru naposledy poskytnut. Zpráva o realizaci OPPA, kterou

měl Výbor k dispozici během svého jednání proběhnuvšího formou per rollam na podzim

2010, obsahovala data k 30. červnu 2010.

K nejvýraznějšímu posunu ve 2. pololetí 2010 v oblasti předloţených projektových ţádostí a

kontrahovaných prostředků došlo u prioritní osy 4, kde byl schválen další projekt technické

pomoci. Vzhledem k tomu, ţe projekt byl předloţen i schválen v roce 2010, je nárůst

v objemu předloţených i schválených prostředků rovnocenný.

Největší postup je zachycený v rámci sloupce proplacené prostředky příjemcům.

Nezanedbatelný pokrok je vidět i v oblasti certifikovaných prostředků, kde v návaznosti na

3 uskutečněné certifikace v roce 2010 (z toho 2 ve 2. pololetí) narostl objem prostředků

v rámci všech prioritních os. Malý pokrok v rámci prioritní osy 2 u prostředků krytých

smlouvou je způsoben faktem, ţe 3. výzva nebyla otevřena pro tuto prioritní osu.

Výroční zpráva Operačního programu strana 33 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Tab. č. 15: Finanční pokrok od minulého jednání Společného monitorovacího výboru

Prior.

osa

Alokace

2007 -

2013

v

mil. €

Předloţené

projektové

ţádosti

v

v %

mil. €

Prostředky

kryté

smlouvou

v

v %

mil. €

Proplacené

prostředky

příjemcům

v

v %

mil. €

Prostředky

předloţené

k certifikaci

v

v %

mil. €

Certifikované

prostředky

předloţené EK

v

v %

mil. €

1. 48,7 0,0 0,0% 10,9 22,3% 4,5 9,2% 1,9 3,9% 4,6 9,4%

2. 37,2 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2,2 5,8% 0,6 1,6% 2,1 5,6%

3. 37,2 1,3 3,4% 7,3 19,6% 2,8 7,4% 1,5 4,0% 3,3 8,9%

4. 4,4 3,0 68,3% 3,0 68,5% 0,2 4,5% 0,0 0,0% 1,1 25,0%

Celkem 127,5 4,3 3,3% 21,0 16,6% 9,7 7,5% 4,0 3,1% 11,1 8,7%

Zdroj: ŘO OPPA

Poznámky: Stav k 31. 12. 2010. Částky jsou za celkové veřejné zdroje bez soukromého spolufinancování.

2.1.6.2 POKROK PROJEKTŮ Z 1. VÝZVY

V roce 2010 probíhaly projektové aktivity v rámci 169 projektů z 1. výzvy. Do konce roku

2010 byla v souladu se smlouvami ukončena realizace celkem 60 z nich (většinou ukončení

proběhlo ke konci listopadu či prosince). Přehled administrace předloţených monitorovacích

zpráv, prostřednictvím kterých Řídicí orgán monitoruje a kontroluje postup realizace, ukazuje

následující tabulka.

Tab. č. 16: Monitorování postupu realizace projektů z 1. výzvy v roce 2010

Délka administrace MZ

Počet projektů Předloţené MZ Schválené MZ

(ve dnech)

PO1 92 176 173 55

PO2 29 56 55 58

PO3 48 96 96 40

Celkem 169 328 324 51

Zdroj: ŘO OPPA

Poznámky:

1 Stav k 31. 12. 2010

2 Délka administrace monitorovací zprávy zahrnuje i čas, po který příjemce zajišťoval nápravu nedostatků této

monitorovací zprávy; nejedná se o čas, který ŘO strávil kontrolou této zprávy.

Z údajů ze 24 závěrečných zpráv, které byly schváleny do konce roku 2010, vyplývá, ţe

projekty v plné míře dosáhly stanovených cílů a vyuţily smluvně přislíbenou podporu

z 96 % Oba tyto údaje reflektuje Řídicí orgán jako vysoce pozitivní, protoţe se lze na základě

nich domnívat, ţe plnění cílů a čerpání kontrahované podpory bude probíhat na plánovaných

hodnotách také u dosud realizovaných projektů.

2.1.6.3 POKROK PROJEKTŮ 2. VÝZVY

V roce 2010 probíhaly projektové aktivity v rámci 179 projektů ze 2. výzvy. V listopadu 2010

předčasně ukončil na vlastní ţádost realizaci jeden projekt. Veškeré zálohové platby, které

Výroční zpráva Operačního programu strana 34 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


příjemce od Řídicího orgánu obdrţel, byly vráceny zpět na účet hl. m. Prahy. Přehled

administrace projektů 2. výzvy ukazuje následující tabulka.

Tab. č. 17: Monitorování postupu realizace projektů z 2. výzvy v roce 2010

Počet projektů

Předloţené a

schválené ZOZRP

Předloţené

MZ

Schválen

é MZ

Délka administrace MZ

(v dnech)

PO1 95 95 93 83 54

PO2 33 31 31 26 56

PO3 50 50 45 41 39

Celkem 178 176 169 150 50

Zdroj: ŘO OPPA

Poznámky:

1 Stav k 31. 12. 2010

2 Délka administrace monitorovací zprávy zahrnuje i čas, po který příjemce zajišťoval nápravu nedostatků této

monitorovací zprávy; nejedná se o čas, který ŘO strávil kontrolou této zprávy.

Graf č. 4: Přehled počtu předloţených ZOZRP a MZ za projekty ze 2. výzvy v roce 2010

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

95 93

50

31 31

Předložené a schválené

ZOZRP

45

Předložené MZ

83

41

26

Schválené MZ

Zdroj: ŘO OPPA

Poznámka: Stav k 31. 12. 2010

Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3

2.1.6.4 INFORMACE O PROJEKTECH ZE 3. VÝZVY

Paralelně s administrací jiţ podpořených projektů hl. m. Praha v roce 2010 vyhlásilo a

administrovalo 3. výzvu k předkládání projektových ţádostí. Tato výzva byla vyhlášena

21. dubna 2010, předkládání projektových ţádostí bylo ukončeno 30. června 2010. 3. výzvu

pro předkládání projektů v rámci prioritních os 1 a 3 se Rada hl. m. Praha rozhodla vyhlásit dříve,

neţ předpokládal původně plánovaný harmonogram (ten obsahoval termín v srpnu 2010). Na

základě rozhodnutí o vyhlášení 3. výzvy na jaře 2010 došlo k úpravě plánovaného harmonogramu

Výroční zpráva Operačního programu strana 35 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


výzev OPPA. Ve 3. výzvě bylo předloţeno celkem 376 ţádostí. Poţadovaná podpora

představovala vzhledem k alokaci převis poptávky v objemu 363 %.

Tab. č. 18: Průběh výběru projektových ţádostí ve 3. výzvě (v počtech ţádostí)

Vyřazené na

Vyřazené na základě

základě

Zařazené do

Předloţené

expertního Schválené

formálního

zásobníku

posouzení

posouzení

PO1 262 106 20 82 13

PO3 114 11 8 42 11

Celkem 376 117 28 124 24

Zdroj: IS Monit7+

Graf č. 5: Průběh posouzení projektových ţádostí ze 3. výzvy

300

250

262

200

150

100

114

156

103

136

95

82

50

42

0

Předloženo

Po formálním

hodnocení

Po expertním

hodnoceni

Schváleno

Prioritní osa 1 Prioritní osa 3

Zdroj: IS Monit7+

Formální posouzení projektových ţádostí probíhalo do 29. července 2010. Při formálním

posouzení se hodnotí úplnost projektové ţádosti, podpis oprávněnou osobou, soulad

s pravidly OPPA a textem výzvy.

Text 3. výzvy pro prioritní osu 1 obsahoval omezení týkající se počtu projektových ţádostí.

Rozhodujícím parametrem pro zařazení projektové ţádosti do výběrového procesu byl

okamţik finalizace projektové ţádosti ve webové aplikaci Benefit7. Podle data a hodiny

finalizace se postupně načetl objem poţadovaného financování z OPPA od nejdříve

finalizované po nejpozději finalizovanou projektovou ţádost. Ve formálním posouzení uspěly

pouze ty projektové ţádosti, které v uvedeném pořadí představovaly v objemu poţadovaného

Výroční zpráva Operačního programu strana 36 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


financování z OPPA 250 % alokace 3. výzvy (tj. 750 mil. Kč, 29,4 mil. €, kurz 25,24 Kč/€).

Projektová ţádost, která přesáhla tento limit pouze částí poţadované podpory, také ve

formálním posouzení uspěla. Všechny další, později finalizované projektové ţádosti, byly

v rámci formálního posouzení vyřazeny.

Aby se všichni ţadatelé mohli na soustředit na obsah ţádosti a zpracovat ji kvalitně, nastavil

Řídicí orgán ve výzvě postup, kdy výzva byla nejprve 21. dubna 2010 vyhlášena a pak

následně 1 měsíc probíhaly semináře pro ţadatele a konzultace projektových záměrů, aniţ by

bylo moţné zpracovávat data ve formuláři ve webové aplikaci Benefit7. Teprve

19. května 2010 ve 14:00 hodin byl zpřístupněn webový formulář ţádosti. Tímto postupem

zajistil Řídicí orgán, ţe ţadatelé, kteří jiţ v minulosti připravovali projektovou ţádost do

OPPA, neměli konkurenční výhodu oproti novým zájemcům o podporu z tohoto programu.

Aby byla zaručena maximální informovanost ţadatelů (i potenciálních) v rámci 3. výzvy a tím

i její transparentnost, zveřejnil Řídicí orgán uţ 19. května 2010 v podvečer na webových

stránkách www.oppa.cz článek „Zájem o 3. výzvu pro prioritní osu 1“, ve kterém bylo

uvedeno, jaký objem poţadovaného financování z OPPA je prozatím v jiţ finalizovaných

projektových ţádostech. Kromě celkové statistiky článek obsahoval také přehled všech

projektových ţádostí (označených anonymně pouze technickým znakem – tzv. klíčem

ţádosti), ve kterém bylo u kaţdé z nich uvedeno, jaké je její pořadí podle data finalizace.

Tento článek Řídicí orgán pravidelně aktualizoval po celou dobu průběhu výzvy.

O zveřejnění článku „Zájem o 3. výzvu pro prioritní osu 1“ a také o tom, ţe bude průběţně

aktualizován, Řídicí orgán informoval formou emailového newsletteru všechny registrované

odběratele novinek z webových stránek www.oppa.cz.

Text 3. výzvy stanovoval, ţe limit 250 % alokace bude aplikovaný na předloţené projektové

ţádosti. Současně bylo ve výzvě stanoveno, ţe příjem projektových probíhá aţ do 30. června

2010 do 14:00 hodin. Tyto parametry byly dodrţeny, tj. nedošlo k uzavření výzvy ani aplikaci

limitu před prováděním formálního posouzení. Důvodem bylo to, ţe a) Zpracovatel

mohl finalizovanou ţádost, která ještě nebyla předloţena, „odemknout“ a zrušit tak finalizaci;

b) Některé finalizované projekty vůbec nemusely být předloţeny v papírové podobě; tyto

nepředloţené projekty nebyly pro limit 250 % alokace relevantní.

S ohledem na výše specifikované podmínky výzvy je zřejmé, ţe nejčastějším důvodem

vyřazení ţádostí ve formálním posouzení bylo finalizování projektové ţádosti po dosaţení

limitu poţadovaného financování z OPPA ve výši 250 % alokace výzvy. Detaily o důvodech

vyřazení v rámci formálního posouzení jsou uvedeny v následující tabulce.

Výroční zpráva Operačního programu strana 37 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Tab. č. 19: Přehled nedostatků ţádostí vedoucích k vyřazení ve formálním posouzení

Důvod vyřazení ţádosti

Prioritní

osa

PO1

PO3

Celkem

Podíl na

celkovém

počtu

nedostatků

Projektovou ţádost předloţil neoprávněný ţadatel 1 1 2 2%

Projekt plánoval spolupráci s neoprávněným partnerem 2 0 2 2%

Nezpůsobilá cílová skupina 1 2 3 2%

Nesplnění podmínky týkající se poměru velikosti cílových

skupin za ţadatele a partnera

2 0 2 2%

Nezpůsobilé klíčové aktivity 0 6 6 5%

Nesplnění podmínky zajistit v rámci projektu výuku

inovovaného studijního programu minimálně po dobu 2 0 6 6 5%

semestrů

Nesplnění limitu pro minimální velikost rozpočtu 1 0 1 1%

Ţádost zpracována do chybného formuláře 1 0 1 1%

Pozdní finalizace projektové ţádosti 102 0 102 82%

Celkem 110 15 125 100%

Zdroj: Statistika OPPA; Stav k 31. 12. 2010

Poznámka: Pokud žádost vykazovala několik chyb, je započítána v každé relevantní skupině nedostatku. Proto

počet nedostatků neodpovídá počtu žádostí vyřazených na základě formálního posouzení.

Další fází výběrového procesu bylo expertní posouzení, které bylo dokončeno 18. srpna 2010

V rámci expertního posouzení bylo vyřazeno celkem 28 ţádostí, coţ je ve srovnání

s 1. a 2. výzvou významně méně, pouze 7 % oproti 12 % v 2. výzvě a 25 % v 1. výzvě. Tento

ukazatel svědčí o rostoucí kvalitě předloţených projektových ţádostí. Toto lze zčásti přisoudit

tomu, ţe neúspěšní ţadatelé z předchozích dvou výzev mají moţnost na základě doporučení

hodnotitelů přepracovat ţádost a při její přípravě pro nové výzvy se tak více soustředili na její

kvalitu.

Z hlediska procesu expertního posouzení je také významné, ţe pokračuje klesající trend

případů, kdy bylo nutné provést 3. hodnocení (jeţ se uplatňuje v případech, kdy se první dvě

expertní posouzení významně rozcházejí v názoru). Posuzováno bylo celkem

231 projektových ţádostí. 3. posouzení bylo nezbytné zpracovat ve 35 případech, tedy

v 15 % případů (1. výzva 31 %, 2. výzva 19 %)

Výroční zpráva Operačního programu strana 38 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Graf č. 6: Přehled počtu projektových ţádostí podle počtu bodů z expertního posouzení

80

70

60

50

40

30

20

10

0

nevyhovělo 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 nad 90

Zdroj: ŘO OPPA

Poznámky: Stav k 31. 12. 2010

Nejvíce projektů dosáhlo bodového hodnocení v rozmezí 70 – 79 bodů (v 2. výzvě bylo

největší zastoupení v kategorii 80-89, v 1. výzvě pak 60-69 bodů).

Po ukončení expertního posouzení zasedaly pro kaţdou prioritní osu výběrové komise, které

projednávaly nejlépe bodově hodnocené projekty, u nichţ kumulovaná podpora poţadovaná z

OPPA dosahuje 150 % alokace příslušné výzvy. Celkem se jednalo o 152 projektů. Výběrová

komise pro prioritní osu 1 proběhla dne 1. září a pro prioritní osu 3 dne 30. srpna.

Orgány hl. m. Prahy se s doporučeními výběrových komisí ztotoţnily a tak byly po

projednání nejprve ve Výboru evropských fondů Zastupitelstva hl. m. Prahy (13. září),

souhlasu Rady hl. m. Prahy (14. září) vybrané projekty schváleny Zastupitelstvem hl. m.

Prahy dne 16. září k podpoře z OPPA.

Z celkového počtu 376 předloţených projektových ţádostí bylo schváleno 124 projektů.

Úspěšnost předloţených ţádostí dosáhla 33 %. Vyšší míra úspěšnosti byla zaznamenána

v prioritní ose 3 – 37 %, prioritní osa 1 dosáhla 31 %. Tento ukazatel je samozřejmě ovlivněn

celkovým počtem předloţených projektových ţádostí v jednotlivých prioritních osách

a převisem poptávky nad alokací příslušné výzvy.

Z hlediska úspěšnosti ţadatelů s ohledem na jejich hospodářsko právní formu je patrné, ţe se

dařilo příspěvkovým organizacím (v prioritní ose 3 to byly zejména vyšší odborné školy

Výroční zpráva Operačního programu strana 39 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


zřizované hl. m. Prahou), nadprůměrnou úspěšnost vykázala také sdruţení, tj. nestátní

neziskové organizace s projekty zaměřenými na vzdělávání svých pracovníků v rámci

prioritní osy 1, a vysoké školy.

Tab. č. 20: Úspěšnost ţadatelů ve 3. výzvě z hlediska jejich hospodářsko právní formy

Schválené

Předloţené

projektové

Hospodářsko právní forma

projektové

ţádosti

ţádosti (v ks)

(v ks)

Podíl schválených na

předloţených

projektových

ţádostech

Akciová společnost 66 21 32%

Obecně prospěšná spol. 13 1 8%

Ostatní 13 2 15%

Příspěvková organizace 19 11 58%

Sdruţení (svaz, spolek, spol.) 9 4 44%

Společnost s r.o. 169 52 31%

Vysoká škola 87 34 39%

Celkem 376 125 33%

Zdroj: ŘO OPPA

Mezi jednotlivými sektory byl nejúspěšnější sektor veřejných institucí. Největší zastoupení

mezi ţadateli měl naopak sektor podnikatelských subjektů, obdobně jako v předchozích

výzvách.

Tab. č. 21: Úspěšnost ţadatelů ve 3. výzvě z hlediska sektorů hospodářství

Schválené

Předloţené

projektové

projektové ţádosti

ţádosti

(v ks)

Typ ţadatele

(v ks)

Podíl schválených na

předloţených

projektových

ţádostech

Nestátní neziskové organizace 24 6 25%

Podnikatelské subjekty 242 74 31%

Školy 94 38 40%

Veřejné instituce 16 7 44%

Celkem 376 125 33%

Zdroj: ŘO OPPA

Srovnáním všech tří výzev je patrné, ţe se Řídícímu orgánu daří v rámci výzev sniţovat

převis poptávky a opatření aplikovaná při vyhlašování jednotlivých výzev jsou účinná. Tato

skutečnost se odráţí pozitivně i na vyuţití administrativní kapacity, která v období po

vyhlášení výzvy jiţ není tolik přetíţena jako na počátku implementace OPPA. Pro všechny

dosud realizované výzvy platí, ţe alokaci výzvy se vţdy podařilo kontrahovat v plné výši na

vybrané projekty.

Výroční zpráva Operačního programu strana 40 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Tab. č. 22: Srovnání počtu přijatých ţádostí v rámci výzev OPPA pro grantové projekty

Počet přijatých

ţádostí (ks)

Celková poţadovaná

podpora (mil. Kč)

Převis poptávky

(%)

1. V 2. V 3. V 1. V 2. V 3. V 1. V 2. V 3. V

PO1 548 393 262 2 835 1 589 1 199 766% 513% 400%

PO2 304 181 - 2 014 902 - 1 060% 601% -

PO3 326 190 114 1 969 904 491 703% 411% 327%

celkem 1178 764 376 6 818 3 396 1 690 843% 508 364%

Zdroj: Statistika OPPA

Poznámky: Stav k 31. 12. 2010

Graf č. 7: Přehled výzev OPPA pro grantové projekty

1200

1178

1000

800

764

600

400

376

200

171 178

121

0

1. výzva (Alokace 840 mil.

Kč)

2. výzva (Alokace 680 mil.

Kč)

3. výzva (Alokace 450 mil.

Kč)

Počet předložených projektů *ks+

Počet schválených projektů *ks+

Zdroj: IS Monit7+

Poznámky: Stav k 31. 12. 2010

2.1.6.5 ROVNÉ PŘÍLEŢITOSTI

V návaznosti na Nařízení (ES) č. 1083/2006, dle Strategických obecných zásad Společenství

pro období 2007 – 2013 a v souladu s čl. 10, písm. a) nařízení (ES) č. 1081/2006 je ve výroční

zprávě uváděna informace o provádění programu v oblasti rovnosti ţen a muţů a rovných

příleţitostí pro všechny.

OPPA má za cíl v rámci všech implementačních aktivit posilovat rovné příleţitosti pro

všechny jedince, u nichţ existuje riziko diskriminace, a to bez ohledu na příčinu tohoto rizika

Výroční zpráva Operačního programu strana 41 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


(pohlaví, etnická příslušnost, rasa, věk, sociální situace, zdravotní stav, náboţenské či

politické přesvědčení, sexuální orientace apod.). Hledisko rovných příleţitostí patří mezi

horizontální témata OPPA, ale je také přímo obsaţeno mezi podporovanými aktivitami

v rámci prioritní osy 2 a prioritní osy 3. Mezi klíčové aktivity OPPA tak patří podpora

zaměřená na osoby vracející se na trh práce po delším přerušení, zejména rodičů končících

rodičovskou dovolenou či podpora flexibilních forem zaměstnání v prioritní ose 2 a dále

podpora integrace ţáků a studentů z odlišného sociokulturního prostředí v prioritní ose 3.

Zásada rovných příleţitostí byla plně respektována ve fázi programování a je naplňována i ve

fázi řízení a monitorování programu. V oblasti monitoringu se všechny ukazatele, kde to

připadá v úvahu, sledují v členění na muţe a ţeny.

Ţadatelé mají povinnost vyjádřit se jiţ v projektové ţádosti k otázce rovných příleţitostí a

popsat dopad předpokládaných intervencí projektu na toto horizontální téma. Z projektů, na

které byla do konce roku 2010 smluvně poskytnuta podpora, jich bylo 25 % přímo zaměřeno

na rovné příleţitosti a 55 % obsahovalo prvky a komponenty, které pozitivně přispívají

k prosazování principů tohoto horizontálního tématu.

Graf č. 8: Zaměření projektů OPPA ve vztahu k rovným příleţitostem

Zaměřen 25%

Pozitivní 55%

Neutrální 20%

Zdroj: IS Monit7+

Poznámka: Hodnoty za projekty realizované na základě smluv uzavřených do konce roku 2010.

S ohledem na to, ţe 80 % projektů má alespoň pozitivní dopad na rovné příleţitosti, lze

konstatovat, ţe se OPPA daří naplňovat tento horizontální cíl politiky soudrţnosti. Řídicí

orgán neidentifikoval ţádné překáţky či rizika, která by respektování principu rovných

příleţitostí v rámci OPPA bránily, resp. ohroţovaly.

Výroční zpráva Operačního programu strana 42 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


2.1.6.6 MIGRANTI, AZYLANTI, PŘÍSLUŠNÍCI MENŠIN

V návaznosti na čl. 10, písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1081/2006 je ve výroční zprávě uváděna

informace o provádění programu v oblasti zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti

migrantů, azylantů a příslušníků menšin. Na uvedené cílové skupiny se přímo zaměřují

aktivity prioritní osy 2 (Podpora vstupu na trh práce). Do konce roku 2010 dosáhl počet

úspěšně podpořených osob z cílové skupiny migranti 492 osob, z cílové skupiny menšin

590 osob.

V roce 2010 probíhala realizace následujících projektů zaměřených na cizince a migranty:

• CZ.2.17/2.1.00/ 31727, InBIT Česká republika s.r.o., Integrační vzdělávání

vietnamských migrantů v Praze

• CZ.2.17/2.1.00/ 31485, GLE o.p.s., Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení

• CZ.2.17/2.1.00/ 31878, Centrum pro integraci cizinců, PERSPEKTIVA: Cizincům

rovné šance, trhu práce kvalifikovanější pracovní sílu

• CZ.2.17/2.1.00/ 32570, Evropská kontaktní skupina v České republice, V práci

otevřeno - Uplatnění kvalifikace migrantů/tek na českém pracovním trhu

Pro cílovou skupinu menšin, zejména Romů byly v roce 2010 realizovány tyto projekty:

• CZ.2.17/2.1.00/ 32282, MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3, Návrat do práce - podpora

znevýhodněných osob z odlišného sociokulturního prostředí a osob po výkonu trestu

odnětí svobody ţijících na území MČ Praha 3 za účelem jejich snazšího začlenění na

trh práce

• CZ.2.17/2.1.00/ 32377 Občanské sdruţení SLOVO 21, Podpora zaměstnávání Romů

v Praze (2010 - 2012)

• CZ.2.17/2.1.00/ 32706, Romské občanské sdruţení Velká Ohrada, Podpora

zaměstnanosti Romů

2.1.6.7 INTEGRACE ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB

V návaznosti na čl. 10, písm. d) nařízení (ES) č. 1081/2006 je ve výroční zprávě uváděna

informace o provádění programu v oblasti implementace opatření na posilování integrace

v oblasti zaměstnanosti a sociálního začlenění dalších znevýhodněných osob, včetně

zdravotně znevýhodněných. Tato cílová skupina, včetně osob závislých a ohroţených

závislostmi, obětí trestné činnosti, obětí domácího násilí, osob komerčně zneuţívaných, obětí

obchodu s lidmi, osob poskytujících sexuální sluţby za úplatu, osob po (ve) výkonu trestu

a mladých lidí do 26 let věku opouštějících ústavní zařízení nebo vyrůstajících bez rodin, je

předmětem aktivit prioritní osy 2 (Podpora vstupu na trh práce).

V roce 2010 probíhala realizace celkem 46 projektů zaměřených na výše uvedené cílové

skupiny (zejména osoby se zdravotním postiţením, osoby ve výkonu trestu, osoby závislé na

Výroční zpráva Operačního programu strana 43 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


alkoholu a drogách, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené). Celkově bylo do konce roku

2010 úspěšně podpořeno 463 zdravotně znevýhodněných osob a dále 1 586 osob s ostatními

druhy znevýhodnění.

2.1.6.8 INOVATIVNÍ ČINNOSTI

Témata inovativních aktivit (dle priorit):

Prioritní osa 1

• Podpora vzniku podnikových systémů dalšího vzdělávání

• Adaptační podnikové programy zaměřené zejména na aktivizaci a motivaci

zaměstnavatelů a zaměstnanců k dalšímu vzdělávání a zlepšení přístupu k němu

Prioritní osa 2

• Sociální ekonomika

• Rozvoj nástrojů a opatření ke slučitelnosti pracovního a rodinného ţivota

Prioritní osa 3

• Podpora vzniku nových studijních oborů / předmětů

• Podpora modernizace výuky na všech stupních škol

• Programy na posílení spolupráce škol a podniků

Výrazně inovativní je oblast sociální ekonomiky (v rámci prioritní osy 2). Podporuje vznik

nových podnikatelských aktivit, jejichţ smyslem je sociální začlenění a zaměstnávání

znevýhodněných osob. Realizované projekty představují testování různých forem sociálního

podnikání. Protoţe tento sektor nemá v hl. m. Praze (a ani v České republice) prozatím

vybudovánu tradici, přináší kaţdý projekt inovativní postupy.

2.1.6.9 NADNÁRODNÍ NEBO MEZIREGIONÁLNÍ OPATŘENÍ

Mezinárodní spolupráce je není v rámci OPPA specificky podporována, coţ ovšem

neznamená, ţe v rámci projektů nedochází k výměně informací a přenosu know-how ze

zahraničí. Zejména projekty, do kterých jsou jakoţto příjemci či partneři zapojeny vysoké

školy, komunikují se zahraničními subjekty poměrně obvykle. Tyto mezinárodní spolupráce

mohou probíhat buď v rámci prioritní osy 1 (a to konkrétně ve skupině podporovaných aktivit

zaměřených na rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu) či v rámci prioritní osy 3 (rozvoj

a zkvalitnění studijních vysokoškolských studijních programů).

2.1.6.10 UDRŢITELNÝ ROZVOJ

Udrţitelný rozvoj je v OPPA v návaznosti na relevantní strategické dokumenty chápán jako

průřezové téma s přesahy do oblastí ekonomického růstu, sociální soudrţnosti a ochrany

ţivotního prostředí. Hlavní myšlenkou je podpora rozvoje v takové míře, která uspokojuje

potřeby současné generace, aniţ by ohroţovala uspokojování potřeb budoucích generací.

Výroční zpráva Operačního programu strana 44 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Ekonomický růst a sociální soudrţnost jsou přímo explicitně uvedeny v cílech OPPA.

Podpora podnikání a adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců má vazbu na výkonnost

ekonomiky regionu, sociální soudrţnost bude posilována v rámci prioritní osy 2 zaměřené na

zvýšení dostupnosti trhu práce pro znevýhodněné jedince. Ochrana ţivotního prostředí je při

implementaci programu promítána do všech fází. Vzhledem k charakteru intervencí, které je

moţné z OPPA podpořit, se nejedná o projekty s významným vlivem na ţivotní prostředí

dané výstavbou infrastruktury. V rámci aktivit podpořených z OPPA je ovšem kladen důraz

na zvýšení povědomí o principech udrţitelného rozvoje, a to mezi příjemci podpory

i cílovými skupinami. Relevantní téma zejména pro oblast dalšího vzdělávání je např.

vzdělávání v environmentálním managementu. Tam, kde je to vhodné, je pozornost věnována

rozvoji vzdělávání o postupech při řízení organizací, které by omezily dopad jejich činností na

ţivotní prostředí a rozvíjely jejich sociálně odpovědné chování v souladu s Lisabonskou

a Göteborskou strategií.

Ţadatelé mají povinnost vyjádřit se jiţ v projektové ţádosti k otázce udrţitelného rozvoje

a popsat dopad předpokládaných intervencí projektu na toto horizontální téma. Z projektů

realizovaných v roce 2010 bylo 10 % projektů přímo zaměřeno na udrţitelný rozvoj a 58

% obsahovalo prvky a komponenty, které pozitivně přispívají k prosazování principů tohoto

horizontálního tématu.

Graf č. 9: Zaměření projektů OPPA ve vztahu k udrţitelnému rozvoji

Zaměřen 10%

Pozitivní 58%

Neutrální 32%

Zdroj: IS Monit7+.

Poznámka: Hodnoty za projekty realizované na základě smluv uzavřených do konce roku 2010.

S ohledem na to, ţe 68 % projektů má alespoň pozitivní dopad na udrţitelný rozvoj, lze

konstatovat, ţe se OPPA daří naplňovat tento horizontální cíl politiky soudrţnosti. Řídicí

orgán neidentifikoval ţádné překáţky či rizika, která by respektování principu udrţitelného

rozvoje v rámci OPPA bránily, resp. ohroţovaly.

Výroční zpráva Operačního programu strana 45 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


2.1.6.11 PARTNERSTVÍ

Zapojení partnerů do implementace programu je zajištěno členstvím reprezentativních

partnerských institucí v procesu implementace prostřednictvím tzv. Programových partnerství

(PROP). Jedná se o poradními orgány Řídicího orgánu. Členy PROP jsou zástupci

partnerských ESF Řídicích orgánů, věcně příslušných odborů Magistrátu hl. m. Prahy

a dalších subjektů a nezávislých odborníků. Hlavním úkolem PROP je projednání

a připomínkování návrhu zaměření výzvy před jejich schválením v orgánech města.

Významnou roli plní také při přípravě individuálních komplexních projektů, které příslušné

PROP projednává před jejich předloţením Řídicímu orgánu, přičemţ pravidla OPPA

stanovují, ţe bez schválení komplexního projektu ze strany PROP nemůţe dojít k jeho

předloţení.

Při monitorování programu je princip partnerství respektován vyváţeným sloţením

Společného monitorovacího výboru. Hlavní činností monitorovacího výboru je dohlíţet na

účinnost, efektivnost a kvalitu provádění operačních programů. Členy Společného

monitorovacího výboru jsou zástupci Řídicího orgánu OPPA, institucí státní správy a územní

samosprávy, hospodářští a sociální partneři, nestátní neziskové organizace (zastupující

občanskou společnost, ekologické organizace a subjekty prosazující rovnost muţů a ţen).

Ve Společném monitorovacím výboru zastupují jednotlivé skupiny partnerů zastřešující

organizace, čímţ je zajištěn oboustranný přenos informací a podnětů mezi řízením

a implementací programu a partnery a veřejností na místní úrovni.

S ohledem na výše popsané fungující mechanismy partnerství při implementaci OPPA, lze

konstatovat, ţe se OPPA daří naplňovat tento princip politiky soudrţnosti. Řídicí orgán

neidentifikoval ţádné překáţky či rizika, která by respektování tohoto principu bránily,

resp. ohroţovaly.

2.1.6.12 PŘÍSPĚVEK INTERVENCÍ OPPA K CÍLŮM LISABONSKÉ STRATEGIE

Lisabonská strategie ve značné míře zdůrazňuje potřebu systémových a reformních opatření,

u kterých se nedá očekávat výraznější příspěvek OPPA, protoţe tento program je svým

charakterem regionální a neobsahuje komponenty mající přímou vazbu na změnu systémů na

národní úrovni. Označení prostředků OPPA ve vztahu k Lisabonské strategii

(tzv. earmarking) je v rámci OPPA indikativní. S výjimkou technické pomoci, která je

klasifikována jako prioritní témata 85 a 86, jsou všechny ostatní části OPPA klasifikovány

v prioritních tématech přispívajících k plnění Lisabonské strategie. Z celkového příspěvku

ESF (108 385 242 €) je tak 96,5 % (104 640 185 €) označeno ve smyslu čl. 9 odst. 3 Nařízení

1081/2006 jako přispívající k vymezeným prioritám Společenství. Tabulka prioritních témat

a odpovídajících částek z prostředků OPPA je obsaţena v kapitole 4.

Výroční zpráva Operačního programu strana 46 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


2.2. INFORMACE O SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY

SPOLEČENSTVÍ

Řídící orgán vydává systém řízené dokumentace zahrnující celý systém implementace OPPA,

který je v souladu s legislativou ČR i EU. Systém řízené dokumentace po obsahové i formální

stránce klade důraz na soulad s pravidly:

hospodářské soutěţe

veřejných zakázek

ochrany ţivotního prostředí

podpory rovných příleţitostí

Pravidla hospodářské soutěţe

Prostředky na realizaci OPPA jsou povaţovány za veřejné prostředky, na jejichţ poskytnutí se

také vztahují příslušná pravidla EU týkající se veřejné podpory a národní předpisy.

Základní normou vymezující veřejnou podporu jsou články 107 aţ 109 Smlouvy o fungování

EU. V souladu s těmito články jsou podpory poskytované v jakékoli formě veřejnou správou

nebo z veřejných prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěţ tím, ţe

zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, neslučitelné se společným trhem,

pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy. Výjimky z tohoto základního pravidla jsou

dále zakotveny ve Smlouvě o fungování EU.

V ČR je ochrana hospodářské soutěţe realizována na základě zákona č. 143/2001 Sb.,

o ochraně hospodářské soutěţe a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů. Ústředním orgánem státní správy, který zabezpečuje dohled nad dodrţováním

pravidel hospodářské soutěţe, je dle zákona č. 272/1996 Sb., Úřad pro ochranu hospodářské

soutěţe.

Řádné dodrţování pravidel hospodářské soutěţe je zakomponováno v nastavení OPPA.

V rámci procesu posuzování projektových ţádostí je také zohledněn princip kontroly projektů

z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory.

V roce 2010 byl (k 1. 1.) zprovozněn Centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis).

Do tohoto registru jsou zaznamenávány veškeré podpory de minimis poskytnuté v rámci

OPPA.

Veřejné zakázky

V případě zadávání veřejných zakázek vyplývá z programové dokumentace OPPA pro

všechny příjemce povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, který reflektuje evropské zadávací směrnice

2004/17/ES a 2004/18/ES, a současně podle doplňujících pravidel OPPA. Zadávání veřejných

zakázek podléhá kontrole ze strany Řídícího orgánu.

Ministerstvo pro místní rozvoj (NOK) ve spolupráci s Ministerstvem financí (PCO) dále

vypracovaly základní minimum v oblasti zadávání zakázek, které nejsou upraveny zákonem.

Výroční zpráva Operačního programu strana 47 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Cílem dokumentu „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU,

nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém

období 2007 – 2013“ bylo stanovit pro všechny subjekty zapojené do procesu implementace

kohezní politiky jednotný postup v oblasti zadávání zakázek nespadajících pod zákonnou

úpravu. Tento dokument byl schválen usnesením vlády ČR č. 48 ze dne 12. ledna 2009.

Ochrana ţivotního prostředí

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 42/2001 ze dne 27. června 2001 o posuzování

vlivů některých plánů a programů na ţivotní prostředí je do právního řádu ČR promítnuta

zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších

předpisů.

Podpora rovných příleţitostí

Princip podpory rovných příleţitostí je uplatňován v souladu s Nařízení Rady (ES)

č. 1083/2006, čl. 16 (Rovnost ţen a muţů a zákaz diskriminace).

Výroční zpráva Operačního programu strana 48 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


2.3. ZÁVAŢNÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH

ODSTRANĚNÍ

Implementace OPPA se nepotýká se závaţnými problémy. Dosvědčují to závěry auditů (viz

kapitola 2.8), a to auditů zaměřených na fungování řídicího a kontrolního systému, i auditů,

jeţ prověřovaly vzorek projektů. Zjištění z těchto auditů jsou méně závaţná, ojediněle středně

závaţná a ani jeden z nich není systémového charakteru. V oblasti méně závaţných problémů

identifikoval Řídicí orgán následující okruhy:

Potřeba posílení administrativní kapacity ŘO v souvislosti se 3. výzvou

Protoţe se hl. m. Praha rozhodlo vyhlásit 3. výzvu pro předkládání projektových ţádostí o cca

5 měsíců dříve, neţ to bylo původně plánováno, musel Řídicí orgán zajistit posílení své

administrativní kapacity po dobu zvýšené zátěţe, kdy budou současně v realizaci projekty

z 1., 2. i 3. výzvy. Aby administrace OPPA probíhala plynule, došlo od 1. 9. 2010 k navýšení

administrativní kapacity oddělení ESF odboru fondů EU Magistrátu hl.m. Prahy

o 6 systemizovaných míst. Předpokládá se, ţe tato kapacita bude zapojena zhruba do poloviny

roku 2012.

Nedostatky v připravovaných zadávacích řízeních vyhlašovaných příjemci

Příjemci v OPPA mají povinnost předloţit zadávací dokumentaci před zahájením zadávacího

řízení Řídicímu orgánu. Pracovníci Řídicího orgánu systematicky provádějí kontrolu těchto

připravovaných zadávacích řízení. Protoţe se Řídicí orgán v druhé polovině roku 2010

setkával se zvýšenou chybovostí v těchto materiálech, připravil a začal zajišťovat workshopy,

které jsou zaměřené na správný postup výběru dodavatele dle pravidel OPPA. Tyto

workshopy jsou nabízeny všem příjemcům a jsou organizovány tak, aby byly maximálně

interaktivní (maximálně 20 účastníků) a co nejvíce prakticky zaměřené.

Komplikace týkající se odesílání elektronických dat z výroční zprávy za rok 2009

Evropské komisi

V 2. polovině roku 2009 Řídicí orgán řešil komplikace spojené s odesíláním finančních dat

a údajů o hodnotách monitorovacích ukazatelů z výroční zprávy za rok 2009 Evropské komisi

elektronicky prostřednictvím interface mezi informačními systémy IS MSC2007 a SFC. Při

řešení těchto komplikací Řídicí orgán spolupracoval s Ministerstvem pro místní rozvoj,

Evropskou komisí i dalšími ESF OP v ČR. Detaily o nedostatcích v přenosu dat jsou příliš

technické pro úroveň výroční zprávy, kaţdopádně jedná se o nedostatek, který je řešen všemi

zapojenými subjekty.

Výroční zpráva Operačního programu strana 49 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


2.4. PŘÍPADNÉ ZMĚNY V SOUVISLOSTI S PROVÁDĚNÍM

OPERAČNÍHO PROGRAMU

Řídicí orgán neidentifikoval potřebu změn operačního programu. Od schválení programu

OPPA v říjnu 2007 nedošlo k ţádným legislativním změnám, které by měly na implementaci

operačního programu výraznější dopad. Finanční a hospodářská krize se v regionu hl. m.

Prahy projevuje jen slabě (k 31. lednu 2011 dosahovala míra nezaměstnanosti v kraji hl. m.

Praha 4,1 %, meziročně stoupla o 0,3 procentního bodu), proto není nutné měnit původní

koncepci OPPA, jeţ se zaměřuje na podporu růstu adaptability a výkonnosti lidských zdrojů

v regionu.

Výroční zpráva Operačního programu strana 50 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


2.5. PŘÍPADNÁ PODSTATNÁ ZMĚNA

Nebyly zaznamenány ţádné případy podstatných změn podle čl. 57 (Udrţitelnost operací)

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Výroční zpráva Operačního programu strana 51 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


2.6. DOPLŇKOVOST S JINÝMI NÁSTROJI

2.6.1. KOORDINACE PROGRAMŮ ESF

S ohledem na skutečnost, ţe finanční podpora z ESF je v ČR realizována prostřednictvím

3 operačních programů (Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Operačního

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OPPA), coţ znamená fungování 3 řídících

orgánů – Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy

a hl. m. Prahy, je důleţitým prvkem koordinace postupů těchto řídicích orgánů.

Vzájemná provázanost a synergie operačních programů spolufinancovaných z ESF - jak

z hlediska obsahového tak i časového - je zajišťována na základě spolupráce a vzájemné

koordinace aktivit především pomocí následujících mechanismů:

monitorovací výbory jednotlivých ESF programů jsou navzájem provázány

prostřednictvím zástupců shodných členských organizací

v jednotlivých monitorovacích výborech jsou zastoupeny řídicí orgány ostatních dvou

ESF programů;

za účelem identifikace a řešení společných problémů probíhala spolupráce v rámci

Koordinační skupiny řídících orgánů programů ESF pro období 2007 – 2013

• Koordinační skupina v roce 2010 intenzivně spolupracovala v otázkách

monitorovacích ukazatelů a soulad s poţadavky vyplývajícími z přílohy

č. 23 Nařízení (EK) č. 1828/2006 a dále pak ve v oblasti budoucnosti

Evropského sociálního fondu v období 2014 – 2020.

centrální část monitorovacího systému MSC2007 všech tří operačních programů je

zpřístupněna řídicím orgánům k náhledu tak, aby byla zajištěna vzájemná

informovanost o realizovaných projektech;

v rámci komunikační strategie jednotlivých operačních programů jsou zahrnuta

společná témata:

• na společných webových stránkách ESF v ČR (www.esfcr.cz) zaloţené

v rámci předchozího programového období jsou k dispozici informace o všech

třech ESF operačních programech

V souladu s Usnesením vlády ČR č. 159/1998 je koordinační rolí pro ESF pověřeno MPSV.

Koordinační mechanismy pro ESF jsou dále naplňovány prostřednictvím společné přípravy na

jednání Výboru pro ESF, koordinací přípravy podkladů, následným informováním

o výsledcích včetně realizace úkolů vyplývajících z daných jednání.

2.6.2. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

Národní orgán pro koordinaci (NOK) zajišťuje celkovou koordinaci při implementaci

operačních programů. V rámci těchto aktivit vydal NOK v lednu 2011 doporučené pokyny

k tvorbě Výroční zprávy, na jejichţ základě byla zpracována tato výroční zpráva.

Výroční zpráva Operačního programu strana 52 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Koordinace NOK probíhá prostřednictvím činnosti několika odborně zaměřených pracovních

skupin:

• Pracovní skupina Národní orgán pro koordinaci - slouţí zejména k pravidelné,

vzájemné výměně informací mezi řídicími orgány, jednání se konají v měsíčních

intervalech

• Pracovní skupina pro jednotný monitorovací systém 2007-2013 - projednává

a schvaluje návrhy a poţadavky na rozvoj jednotného monitorovacího systému

a slouţí k jeho údrţbě a rozvoji s cílem zajistit aktuální a srovnatelná data.

Prostřednictvím pracovní skupiny jsou schvalovány změny v Metodice monitorování.

• Pracovní skupina Kontrola, Audit, Nesrovnalosti - řeší společné problémy z oblasti

veřejnosprávní kontroly, zejména pak koordinuje postup pro hlášení nesrovnalostí

• Pracovní skupina Publicita - řídí a koordinuje informační aktivity v oblasti propagace

politiky soudrţnosti v ČR, dále se členové vzájemně informují o stavu realizace

komunikačních plánů.

• Pracovní skupina Vzdělávání pro NSRR - koordinuje a standardizuje systém

vzdělávání administrativních pracovníků orgánů zapojených do provádění Národního

strategického referenčního rámce.

2.6.3. OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Pro operace v oblastech aktivní politiky zaměstnanosti, modernizace veřejné správy (smart

administration) a mezinárodní spolupráce a doplňkově technické pomoci byly vytvořeny čtyři

vícecílové prioritní osy v rámci OP LZZ (prioritní osy Aktivní politiky trhu práce, Veřejná

správa a veřejné sluţby, Mezinárodní spolupráce a Technická pomoc) a realizován s tím

související převod části alokace Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost do

rozpočtu OP LZZ.

Vícecílovost OP LZZ se týká takových aktivit, které mají systémovou národní povahu a je

ţádoucí, aby realizace těchto aktivit postihla celé území ČR. Aktivity systémového charakteru

s národním dopadem jsou součástí prioritní osy zaměřené na aktivní politiku zaměstnanosti,

prioritní osy zaměřené na veřejnou správu a veřejné sluţby, mezinárodní spolupráci

a v neposlední řadě rovněţ na technickou pomoc.

Koordinace mezi řídícími orgány OPPA a OP LZZ je nastavena tak, aby aktivity realizované

v rámci OP LZZ nebyly duplicitní k aktivitám OPPA, tj. stejný typ aktivit nebude realizován

pro stejnou cílovou skupinu. Za tím účelem probíhají schůzky koordinační skupiny řídicích

orgánů ESF programů a současně schůzky mezi subjekty, jeţ se připravují na předloţení

projektových ţádostí, jichţ se tato problematika týká, tj. zejména odboru sociálních sluţeb

MPSV a odboru sociální péče Magistrátu hl. m. Prahy.

Výroční zpráva Operačního programu strana 53 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


2.6.4. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Vícecílovost OP VK se týká takových aktivit, které mají systémovou národní povahu a je

ţádoucí, aby realizace těchto systémových národních aktivit postihla celé území ČR. Aktivity

systémového charakteru s národním dopadem jsou v OP VK podporovány v rámci prioritní

osy Systémový rámec celoţivotního učení, a zahrnují systémové projekty na národní úrovni,

které jdou napříč počátečním, terciárním i dalším vzděláváním. Vícecílovost rovněţ zahrnuje

prioritní osu technická pomoc.

Koordinace mezi řídícími orgány OPPA a OP VK je nastavena tak, aby aktivity realizované

v rámci OPVK nebyly duplicitní k aktivitám OPPA, tj. stejný typ aktivit nebude realizován

pro stejnou cílovou skupinu. Za tím účelem probíhají schůzky koordinační skupiny řídicích

orgánů ESF programů a současně schůzky mezi odborem školství mládeţe a tělovýchovy

Magistrátu hl. m. Prahy a odboru řízení OP VK MŠMT.

2.6.5. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

Kromě vazby na ESF operační programy platné pro regiony Cíle Konvergence má OPPA

vazbu na OPPK. Oba programy se zaměřují na provádění pomoci na celém území regionu hl.

m. Praha. Vzájemná koordinace obou operačních programů je dána společným řízením obou

programů hl. m. Prahou, včetně existence Společného monitorovacího výboru pro oba dva

programy.

Hl. m. Praha realizuje společné komunikační aktivity týkající se OPPA a OPPK. Manuál

vizuálního stylu byl zpracován společně pro oba programy, společné jsou také webové

stránky, které hl. m. Praha nechalo zpracovat na podzim roku 2007 a k jejichţ spuštění došlo

3. ledna 2008. Jsou zde mimo jiné umístěny základní dokumenty obou programů a dále pak

všechny potřebné informace pro ţadatele i příjemce.

Synergie projektů OPPA s aktivitami typu Evropského fondu pro regionální rozvoj jsou

zaznamenávány zejména v oblasti kříţového financování, kde několik projektů OPPA

obsahuje „investiční“ komponent. Detaily ke kříţovému financování jsou uvedeny v kapitole

2.1.2.5.

Výroční zpráva Operačního programu strana 54 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


2.7. OPATŘENÍ K MONITOROVÁNÍ

2.7.1. MONITOROVACÍ VÝBOR

Pro OPPA byl v návaznosti na Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 zřízen monitorovací výbor.

Monitorovací výbor funguje jako Společný monitorovací výbor OPPA a OPPK, tj. zajišťuje

funkce monitorovacího výboru pro oba operační programy platné pro období 2007 – 2013 na

území hl. m. Prahy. Členy Společného monitorovacího výboru jsou zejména zástupci hl. m.

Prahy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva

školství, mládeţe a tělovýchovy, Ministerstva dopravy, Ministerstva financí, Ministerstva

ţivotního prostředí, Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Čechy, Akademie věd ČR,

České konference rektorů, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

apod.

2.7.1.1 ČINNOST MONITOROVACÍHO VÝBORU

V roce 2010 proběhlo jedno zasedání SMV OPPA a OPPK (červen) a dvě písemné procedury

„per rollam“ (červenec/srpen a říjen/listopad).

Šesté zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK (2. června 2010)

V pořadí 6. zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK proběhlo dne

2. června 2010. Na programu jednání bylo schvalování výročních zpráv OPPA a OPPK za rok

2009. Výbor byl informován o postupu implementace obou programů ke 30. dubnu 2010,

přičemţ samostatně se SMV zabýval vyuţitím prostředků na technickou pomoc a také

plněním Komunikačního plánu.

Na svém 6. zasedání SMV schválil:

• usnesením č. 23 Výroční zprávu o realizaci OPPA za rok 2009,

• usnesením č. 24 Výroční zprávu o realizaci OPPK za rok 2009,

• usnesením č. 26 změnu harmonogramu konání SMV.

V rámci 5. písemné procedury „per rollam“ (červenec – srpen 2010, ukončena 6. srpna)

SMV schválil:

• usnesení č. 25 o zprávách o realizaci OPPA a OPPK k 30. 4. 2010,

• usnesení č. 27 ke specifickým kritériím pro výběr individuálních projektů OPPK

v oblasti podpory 1.2.

V rámci 6. písemné procedury „per rollam“ (říjen – listopad 2010, ukončena 15. listopadu)

SMV schválil:

• usnesení č. 28 o zprávách o realizaci OPPA a OPPK k 30. 6. 2010,

• usnesení č. 29 o Evaluačním plánu OPPK na rok 2011,

• usnesení č. 30 o úpravě kritérií technické pomoci OPPK.

Výroční zpráva Operačního programu strana 55 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Obr. 2: 6. zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK

Zdroj: ŘO OPPA

Obr. 3: Zástupci EK na 6. zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK

Zdroj: ŘO OPPA

2.7.1.2 OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZÁVĚRŮM MINULÉHO JEDNÁNÍ SMV

Společný monitorovací výbor na jednání dne 2. června 2010 schválil Výroční zprávu OPPA

za rok 2009 a později v proceduře per rollam vzal na vědomí zprávy o realizaci OPPA za

období od 1. listopadu 2009 do 30. dubna 2010 i zprávu o realizaci OPPA za 1. pololetí 2010.

Ze strany členů SMV nebyly vzneseny zásadní návrhy na změny ve struktuře a obsahu zpráv.

Výroční zpráva Operačního programu strana 56 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


2.7.2. MONITOROVACÍ SYSTÉM

Monitorovací systém strukturálních fondů v programovém období 2007 – 2013, který je

nástrojem monitorování realizace OPPA, je koncipován jako celek tří vzájemně propojených

vrstev informačních systémů (IS). Skládá se z těchto tří úrovní:

• centrální a řídící – monitorovací systém Central (MSC2007)

• výkonná – IS řídícího orgánu (Monit7+)

• ţadatel/příjemce – webová aplikace (Benefit7)

Fungování elektronického systému je zajištěno smlouvami mezi hl. m. Prahou

a Ministerstvem pro místní rozvoj zastoupeným Centrem pro regionální rozvoj (18. dubna

2008) a mezi hl. m. Prahou a společností TESCO SW a.s. (z 8. srpna 2007), jeţ je

dodavatelem aplikace; druhá uvedená smlouva se týká poskytování servisních a konzultačních

sluţeb při uţívání informačních systémů Monit7+ a Benefit7 pro OPPA a OPPK.

V systému Benefit7 byl v lednu 2010 spuštěna funkcionalita pro elektronický sběr dat

týkajících se monitorovacích ukazatelů. Příjemce v Benefitu7 vyplňuje údaje do

předdefinované struktury, Řídicí orgán vyplněné hodnoty následně z Benefitu7 přebírá do IS

Monit7+, který umoţňuje jejich další agregaci. Další podrobnosti o monitorovacích

ukazatelích jsou uvedeny níţe v samostatné podkapitole.

Proces hodnocení projektových ţádostí byl do systému Monit7+ úspěšně implementován jiţ

v roce 2008 a je funkční. Obdobně také finanční procesy (administrace ţádostí o platbu) byly

Řídicím orgánem ve spolupráci s dodavatelem IS Monit7+ maximálně automatizovány

v předchozím roce a nevyţadovaly si v roce 2010 zásahy, protoţe jsou plně funkční.

Automatizace sniţuje chybovost práce uţivatelů systému a současně zvyšuje komfort

pracovníků, kteří ţádosti o platbu v IS Monit7+ administrují.

Na administraci ţádostí o platbu předloţených příjemci navazuje vytvoření souhrnné ţádosti

o platbu předkládané Řídicím orgánem na PCO a administrace certifikace výdajů. Vytvoření

souhrnné ţádosti o platbu i vygenerování výkazu výdajů nezbytného pro certifikaci probíhá

v systému MSC2007. Tento proces nezaznamenal v roce 2010 ţádné obtíţe.

Samostatnou oblastí týkající se monitorování realizovaných projektů, jeţ je v IS Monit7+

funkční, je administrace kontrol na místě. Údaje o kontrolách jsou do systému zadávány

z úrovně Řídicího orgánu, sestavy jsou k dispozici jak pro Řídicí orgán, tak pro potřeby PCO.

Ve spolupráci s dodavatelem a v koordinaci s ostatními orgány jsou nastavovány všechny

potřebné vazby a přenosy dat mezi systémy Benefit7, Monit7+ a MSC2007. V průběhu roku

2010 nedošlo k dlouhodobějšímu výpadku přenosů a nebylo nezbytné řešit ţádné problémové

situace.

Výroční zpráva Operačního programu strana 57 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Potíţe středně závaţného charakteru, se kterými se potýkal Řídicí orgán v roce 2009 v rámci

přípravy spuštění automatizovaného přenosu údajů týkajících se plateb z IS Monit7+ do

účetního systému hl. m. Prahy a zpět, byly vyřešeny v prvním pololetí 2010, kdy byly

(konkrétně 4. května 2010) přenosy spuštěny na ostré databázi. Spuštění předcházelo

testování a ladění přenosů mezi oběma systémy. Účetní systém přebírá údaje o nároku

příjemce na platbu (na základě schválené ţádosti o platbu) a naopak IS Monit7+ přebírá údaje

o uskutečnění platby z účetního systému. Propojení IS Monit7+ a IS Ginis je v ČR řešeno

společně pro Regionální rady regionů soudrţnosti, jeţ jsou Řídicími orgány regionálních

operačních programů (dále ROP), a pro hl. m. Prahu. V průběhu roku 2010 docházelo

k postupné optimalizaci přenosů a aktualizaci nastavení bez zásadního ohroţení samotného

systémy přenosů.

2.7.2.1 SBĚR DAT TÝKAJÍCÍCH SE MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ

Věcný pokrok v implementaci programu je sledován prostřednictvím naplňování

monitorovacích indikátorů. Jak na úrovni globálních a specifických cílů, tak na úrovni

prioritních os OPPA odpovídá soustava indikátorů Metodice pro přípravu programových

dokumentů pro období 2007 – 2013 a je v souladu s Národním číselníkem indikátorů pro

programové období 2007 – 2013. Národní číselník indikátorů je aktualizován kaţdý měsíc

a je ke staţení na stránkách www.strukturalni-fondy.cz.

Vzhledem ke specifikům indikátorů přílohy 23 nařízení EK č. 1828/2006 byla pro programy

ESF koncepce sledování indikátorů ve spolupráci s MMR a ostatními řídicími orgány ESF

programů dopracována aţ ve 2. polovině roku 2009. Koncepce byla po provedeném testování

zapracována do monitorovacího systému OPPA Monit7+ na přelomu roku 2009 a 2010

a spuštěna v ostrém provozu v průběhu ledna 2010.

Po prvních měsících provozu elektronického sběru hodnot všech monitorovacích indikátorů

bylo moţné konstatovat, ţe nastavený systém sběru hodnot ukazatelů je funkční, nicméně

Řídicí orgán identifikoval drobné nedostatky v konzistenci shromáţděných dat na úrovni

programu (u některých skupin detailního členění ukazatelů došlo k situaci, kdy suma za

všechny kategorie příslušného detailního členění neodpovídala vykazovaným hodnotám

celkového počtu podpořených osob 4 ).

Na základě těchto zjištění provedl Řídicí orgán podrobnou analýzu jednotlivých logických

vazeb detailního členění ukazatelů a na jejím základě došlo k vydefinování a nastavení

automatických kontrol v informačním systému na úrovni příjemců, které jsou aplikovány

v okamţiku vyplňování hodnot ukazatelů za jednotlivé projekty. K nasazení těchto

automatických kontrol v informačním systému Benefit7 došlo 1. června 2010.

4 Např. v kategorii detailního členění podle postavení na trhu práce by kategorie zaměstnaní, nezaměstnaní a

neaktivní osoby v součtu měly odpovídat hodnotě celkového počtu podpořených osob.

Výroční zpráva Operačního programu strana 58 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


K zajištění celkové konzistence dat na úrovni programu došlo ke konci listopadu 2010.

Důvodem je nastavení, kdy příjemci vykazují data o projektech v intervalu 6 měsíců (jedná se

o periodu předkládání monitorovacích zpráv) a kdy jsou hodnoty vykazovány vţdy jako

kumulativní k danému datu (nikoli přírůstové od minulého hlášení). Informace prezentované

v této výroční zprávě jsou proto uţ očištěny od negativních vlivů způsobených zaváděním

automatizovaného systému sběru hodnot ukazatelů. Informace o účastnících operací jsou

uvedeny v kapitole 2.1.4.2 za úroveň operačního programu a detailně také v kapitole 3. na

úrovni jednotlivých prioritních os.

2.7.3. EVALUACE

Hodnocení OPPA je nastaveno tak, aby bylo prováděno v souladu s povinnostmi stanovenými

čl. 47 aţ 49 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v souladu s metodickými pokyny Evropské

komise a v souladu s metodickými pokyny Národního orgánu pro koordinaci. Řídicí orgán je

zodpovědný za organizaci celého hodnotícího procesu, tj. za formulaci zadání hodnocení, za

výběr nezávislých externích hodnotitelů a za monitoring plnění úkolů v rámci hodnocení.

2.7.3.1 REALIZOVANÉ EVALUACE

V této kapitole je uveden přehled všech evaluačních aktivit, které byly realizovány do konce

roku 2010, 5 jsou připravovány nebo se na nich Řídicí orgán podílel či byl do nich alespoň

částečně zapojen.

Tab. č. 23: Přehled evaluačních aktivit

Název aktivity

Spolupráce na Strategické evaluaci

2009

Socioekonomická analýza situace v hl.

m. Praze

Analýza 1. výzvy k předkládání

projektových ţádostí OPPA

Harmonogram

Náklady evaluace pro ŘO OPPA

v €

2008 – 2009 0 € 0 Kč

duben – září

2009

v Kč

45 379 1 145 372 Kč bez DPH

únor 2009 0 € 0 Kč

On-going hodnocení realizace OPPA 2011 75 277 €

Zdroj: ŘO OPPA

Poznámka: Kurz 25,24 Kč/€

1,9 mil. Kč bez DPH

(předpokládaná cena)

Strategická evaluace 2009

Řídicí orgán poskytl v průběhu roku 2009 součinnost při realizaci prací souvisejících

s provedením strategické evaluace, která byla jedním ze vstupů pro vypracování Strategické

zprávy 2009. Za přípravu zprávy a zadání evaluace bylo odpovědné Ministerstvo pro místní

5 Uváděny jsou i evaluace, které nemají spojitost s rokem 2010, a to z důvodu, ţe předchozí výroční zprávy

OPPA nepopisovaly detailně obsah, náklady a další specifikace provedených hodnocení. Výroční zpráva OPPA

za rok 2010 proto shrnuje údaje ke všem dosud realizovaným evaluacím, budoucí zprávy se zaměří na aktuální

pokrok v oblasti evaluací.

Výroční zpráva Operačního programu strana 59 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


ozvoj - Národní orgán pro koordinaci. Řídicí orgán se podílel na poskytnutí veškerých

dostupných dat a informací za OPPA, výročních zpráv, zpráv o realizaci a dalších

relevantních dokumentů.

Socioekonomická analýza situace v hl. m. Praze

V rámci aktivity evaluace označené jako „socioekonomická analýza situace v hl. m. Praze

byla zpracována Analýza dalšího vzdělávání a vybraných okruhů v oblasti počátečního

vzdělávání na území hl. m. Prahy, včetně analýzy kapacity příslušných oprávněných ţadatelů.

Analýza zahrnovala zjištění dat, popis stavu, identifikaci a zhodnocení disparit, mezer

a potenciálu pro rozvoj, určení a posouzení střednědobé a dlouhodobé potřeby v následujících

oblastech:

A. Další vzdělávání na území hl. m. Prahy;

B. Vzdělávání ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na školách se

sídlem v hl. m. Praze;

C. Vyuţívání informačních a komunikačních technologií při vzdělávání na středních

a vyšších odborných školách se sídlem v hl. m. Praze;

D. Analýza stavu výuky cizích jazyků na středních a vyšších odborných školách se

sídlem v hl. m. Praze;

E. Provázání potřeby zkvalitnit výuku na středních, vyšších odborných a vysokých

školách se sídlem v hl. m. Praze a moţností OPPA;

F. Analýza kapacity oprávněných ţadatelů v rámci prioritní osy 1 a prioritní osy 3 OPPA

zapojit se s projektovými ţádosti do OPPA za specifikovaných podmínek.

Zpracovatelem analýzy byl Ústav pro informace ve vzdělávání, státní příspěvková organizace,

Praha 1, Senováţné nám. 871/26, P.O. Box 1, PSČ 110 06, IČ: 61384020. Závěrečná zpráva

(Zpráva o počátečním vzdělávání,dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a některých

aspektech dalšího profesního vzdělávání v hl. m. Praze) byla dokončena 30. září 2009.

Výstupy analýz byly vyuţity v procesu formulace věcného zaměření výzev. Doporučení jsou

uvedena v závěrečné zprávě, která je zveřejněna ne webu www.esf.cz a www.oppa.cz.

Analýza 1. výzvy k předkládání projektových ţádostí OPPA

Cílem analýzy výzvy bylo detailně zanalyzovat průběh a výsledky výzvy a formulovat

doporučení pro další výzvy. Mezi komponenty analýzy patřilo posouzení:

• objemu předloţených ţádostí,

• úspěšnosti v hodnotícím procesu,

• finanční struktury projektových ţádostí,

• typů projektových ţadatelů,

• podporovaných projektových aktivit,

• velikosti projektů ve finančním vyjádření,

Výroční zpráva Operačního programu strana 60 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


• ţadatelů podle data zaloţení,

• ţadatelů podle počtu zaměstnanců.

Analýzy výzev jsou prováděny jako interní analýzy s vyuţitím administrativní kapacity

pracovníků Řídicího orgánu, nejedná se o externí dodávky sluţeb. Hlavní cílovou skupinou

analýzy jsou pracovníci Řídicího orgánu, rozhodovací úrovně v rámci hl. m. Prahy, členové

Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK, potenciální ţadatelé, příjemci

a veřejnost. Dosud byla dokončena (v únoru 2009) analýza 1. výzvy, která slouţila při

formulaci zaměření dalších výzev. Důvodem pro zpracování této analýzy byla potřeba ověřit

vhodnost zaměření aktivit nastavených v rámci 1. výzvy a dále navrhnout případné korekce

pro další výzvy. Jedním z cílů analýzy bylo zmapovat výrazný zájem o podporu z OPPA

a navrhnout opatření do dalších výzev tak, aby administrativní kapacita programu nebyla

přetěţována velkým zájmem o podporu.

On-going hodnocení realizace OPPA

Na konci roku 2009 byly zahájeny přípravy na provedení on-going hodnocení realizace

programu s cílem celkového zhodnocení dosavadního průběhu realizace OPPA a navrţení

případné korekce dalšího postupu implementace. Významným komponentem této plánované

evaluace je provedení evaluační studie, jeţ má přinést hodnoty vybraných ukazatelů výsledků

(Míra spokojenosti s pracovním místem - 07.61.00, Míra dostupnosti zaměstnání - 07.62.00

a Míra kvality vzdělávání - 07.63.00).

V průběhu přípravy zadávací dokumentace na externího evaluátora Řídicí orgán identifikoval,

ţe v roce 2010 nelze evaluační studii uskutečnit a získat hodnoty ukazatelů výstupů.

Ukazatele výstupů OPPA jsou vymezeny tak, ţe od ukončení poskytování podpory dané

osobě a okamţikem hodnocení výsledku, musí uběhnout minimálně 6 měsíců. Z důvodu, ţe

do konce 1. pololetí 2010 byla dokončena realizace pouze jednotek podpořených projektů, by

evaluátor nemohl v roce 2010 sestavit kvalitní a dostatečně reprezentativní vzorek

respondentů.

Z výše uvedeného důvodu bylo vyhlášení zadávacího řízení a realizace této on-going evaluace

posunuto na 1. polovinu roku 2011, kdy by měl být k dispozici dostatečný vzorek respondentů

v rámci jiţ ukončených projektů. Provedení této evaluace bude zajištěno externím

dodavatelem a předpokládaná cena zakázky je odhadována na 1,9 mil. Kč.

Ad-hoc evaluace

Dokonce roku 2010 nebyla identifikována ţádná oblast, pro kterou by bylo nezbytné

zpracovat ad-hoc evaluaci.

Výroční zpráva Operačního programu strana 61 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


2.7.3.2 HARMONOGRAM EVALUACÍ

Rozsah evaluačních aktivit pro následující období je nastaven s ohledem na princip

proporcionality ve srovnání s většími operačními programy financovanými z ESF. Evaluační

harmonogram OPPA je rámcovým plánem evaluačních aktivit na období 2007 – 2013. Plán

evaluačních aktivit je úzce navázán na evaluační plán Národního strategického referenčního

rámce zpracovaný evaluační jednotkou NOK.

Tab. č. 24: Harmonogram evaluací

Název aktivity

Období

Spolupráce na Strategické evaluaci 2012 2011 – 2012

Ad-hoc evaluace dle potřeby 2008 – 2014

On-going hodnocení realizace OPPA 2011

On-going hodnocení realizace OPPA 2012 – 2013

Ex-post hodnocení OPPA 2013 – 2015

Ex-ante hodnocení 2014+ 2013 – 2015

Zdroj: ŘO OPPA

2.7.3.3 ROZVOJ EVALUAČNÍ KAPACITY

S přihlédnutím k principu proporcionality se na zajištění činností v oblasti evaluací v rámci

OPPA podílí 1 pracovník, konzultant pro monitoring a evaluace. Tento pracovník se účastní

setkání evaluačních pracovních skupin na různých úrovních za účelem vyměňování

zkušeností a sdílení dobré praxe. Konkrétně se jedná o pracovní skupinu pro evaluace

programů financovaných z ESF, pracovní skupinu pro evaluace regionálních operačních

programů a pracovní skupinu NOK pro evaluace. Pro posílení interní evaluační kapacity je

důleţitá i moţnost průběţného vzdělávání v rámci seminářů, workshopů nebo konferencí,

přičemţ toto vzdělávání je financováno z technické pomoci OPPA.

V roce 2010 byly uspořádány následující pracovní skupiny:

• Pracovní skupina Evaluace OP LZZ dne 2. února 2010

• Pracovní skupina Evaluace OP LZZ dne 24. května 2010

• Pracovní skupina Evaluace NSRR dne 14. července 2010

• Pracovní skupina Evaluace NSRR dne 21. října 2010

• Pracovní setkání se zástupci Evropské komise dne 8. prosince 2010

Výroční zpráva Operačního programu strana 62 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


2.8. KONTROLY

2.8.1. PROVÁDĚNÍ SPECIFICKÝCH FINANČNÍCH KONTROL

Za ověřování činnosti řídícího a kontrolního systému operačního programu je na základě čl.

58 a čl. 62 obecného nařízení pro kaţdý operační program odpovědný auditní orgán.

Pověřeným auditním subjektem je pro OPPA hl. město Praha, respektive oddělení interního

auditu Magistrátu hl. m. Prahy v odboru ředitele Magistrátu hl. m. Prahy. Interní audit byl

pověřen výkonem auditu OPPA na základě smlouvy o výkonu auditu mezi Ministerstvem

financí, jeţ vykonává funkci Auditního orgánu, a hl. městem Prahou. Nad rámec auditů

zajišťovaným Pověřeným auditním subjektem či přímo Auditním orgánem, můţe docházet ke

kontrolám implementace OPPA např. ze strany PCO, Evropské komise, Evropského účetního

dvora aj. Dále se oprávnění kontrolovat realizaci OPPA vztahuje také na Ministerstvo pro

místní rozvoj, a to z titulu poskytovatele dotace na financování OPPA. OPPA získává

prostředky na financování podílu ESF a také části národních veřejných zdrojů formou dotace

poskytované tímto ministerstvem. Pro vztah poskytovatele a příjemce dotace je v českém

právním řádu upraveno oprávnění kontrolovat vyuţití dotace.

Přehled specifických finančních kontrol, které byly zahájeny, probíhaly, či byly

ukončeny v roce 2010

1. Audit zaměřený na ověření klíčových poţadavků na systém

Interní audit č. PAS/6/2009, jehoţ předmětem bylo ověřit klíčové poţadavky na systém

Řídicího orgánu v rámci OPPA, byl zahájen 1. prosince 2009. Audit pokračoval i během

počátku roku 2010. Auditní zpráva byla Řídícímu orgánu předána 4. března 2010. Tato zpráva

obsahovala 2 zjištění; která Řídicí orgán akceptoval a zohlednil v implementaci.

Tab. č. 25: Doporučení Interního auditu Magistrátu hl. m. Prahy

Č. Doporučení

1

Dodrţovat ustanovení Nařízení ředitele Magistrátu hl. m. Prahy č. 10/2008 ve znění Nařízení

ředitele Magistrátu hl. m. Prahy č. 13/2008. (Doporučení navazuje na zjištění, ţe na platebním

poukazu, na základě kterého měla být na projekt CZ.2.17/2.1.00/31551 poskytnuta první

splátka podpory, byl zadán nesprávný kód banky a opravený platební poukaz pro tento projekt

nebyl podepsán oprávněným příkazcem operace. Audit u tohoto zjištění konstatoval, ţe

vzhledem k následným okolnostem (chybně zadaný bankovní účet neexistoval, prostředky byly

zpět připsány na účet ŘO) tato pochybení neměla finanční dopad.)

Vyuţívat plně aplikaci MONIT 7+. (Doporučení navazuje na zjištění, ţe u platebních poukazů

vypracovaných Řídicím orgánem 2008 a zhruba v prvním pololetí 2009 netvořila kopie

2

formuláře F1 přílohu těchto poukazů. Důvodem byla počáteční nefunkčnost některých částí

aplikace MONIT 7+.)

Zdroj: Auditní zpráva k auditu PAS_6_2009

Poznámky: Stav k 31. 12. 2010

Výroční zpráva Operačního programu strana 63 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


2. Audit vzorku operací ve smyslu čl. 62 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006

Na jaře 2010 Pověřený auditní subjekt zahájit audit vzorku operací prováděný ve smyslu čl.

62 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Do vzorku operací byly zařazeny

veškeré výdaje, které byly certifikovány v roce 2009. Přehled projektů, jichţ se audit vzorku

operací týkal, obsahuje následující tabulka:

Tab. č. 26: Přehled projektů auditu

Č.

Registrační číslo

projektu

Název projektu

Příjemce podpory

Částka výdajů

zařazená do

auditu v Kč/€

1 CZ.2.17/1.1.00/30166

Komplexní vzdělávání

zaměstnanců ZZSHMP-ÚSZS

Zdravotnická záchranná

sluţba hl. m. Prahy

528 348,85 /

20 784,77

2 CZ.2.17/1.1.00/31089

Vzdělávání praţských

zaměstnanců ORESI s.r.o.

Oresi s.r.o.

411 943,16 /

16 205,47

3 CZ.2.17/1.1.00/31423

Asistenční centrum výzkumu

a vývoje pro spolupráci s

průmyslem

České vysoké učení

technické v Praze

1 132 687,68 /

44 558,92

4 CZ.2.17/2.1.00/31258

Kateřinská zahrada -

chráněné pracoviště a

integrační centrum ve VFN v

Praze

VŠEOBECNÁ

FAKULTNÍ

NEMOCNICE V PRAZE

1 231 639,56 /

48 451,60

5 CZ.2.17/3.1.00/30255 Erudis, o.p.s.

Internetové kluby - rozvoj

komunikace, kompetencí

a ICT dovedností

znevýhodněných ţáků

1 047 811,09 /

40 960,52

4 352 430,34 /

Celkem

170 961,28

Zdroj: ŘO OPPA

Poznámky: Stav k 31. 12. 2010. Částka vyjadřuje hodnotu za všechny zdroje financování projektů v CZK. Kurz

Kč/€ je přiřazen v návaznosti na datum zaúčtování příslušné souhrnné žádosti PCO, tj. není jednotný a nelze ho

proto uvést.

Tab. č. 27: Statistika zjištění identifikovaných v rámci auditů vzorku operací v roce 2010

Celkem počet zjištění 29

Z toho zjištění klasifikovaná jako málo závaţná 25

Z toho zjištění klasifikovaná jako středně závaţná 4

Z toho zjištění klasifikovaná vysoce závaţná 0

Výdaje, které byly klasifikovány jako nezpůsobilé

Podíl výdajů, které byly klasifikovány jako nezpůsobilé, na celkové

částce auditovaných výdajů

63 592,54 Kč /

2 519,51 €€

1 %

Zdroj: ŘO OPPA

Stav k 31. 12. 2010, kurz 25,24 Kč/€

Výroční zpráva Operačního programu strana 64 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Naprostou většinu zjištění představují pochybení administrativního charakteru bez finančního

dopadu (byla klasifikovaná jako málo závaţná). Příklad nedostatků, které patří do této

kategorie:

• podpis nadřízeného na pracovním výkaze je dřívějšího data neţ podpis pracovníka,

• na pracovním výkazu chybí datum podpisu,

• rozvaha za rok 2008, jeţ je přílohou výroční zprávy, vykazuje nesouhlasný stav aktiv

a pasiv k prvnímu i poslednímu dni účetního období (dle sdělení příjemce bylo

důvodem selhání účetního programu),

• v pracovní smlouvě jednoho pracovníka chybí datum podpisu smlouvy,

• chybné údaje v hlavičce pracovních výdajů způsobené kopírováním údajů z hlavičky,

• drobné nedostatky v účetnictví - na zjednodušených daňových dokladech chybí

příslušná sazba DPH,

• drobné nedostatky v účetnictví - špatné záznamy o výnosech za měsíc duben a květen

2009,

• formulační chyba týkající se vykazování monitorovacích ukazatelů,

• majetek v hodnotě do 5 000 Kč, který byl pořízen z projektu, nebyl zaevidován

v souladu s vnitřním předpisem organizace příjemce.

Celkem 4 případy patří do kategorie středně závaţných zjištění a mají finanční dopad,

tj. představují nezpůsobilé výdaje. Ve všech případech se jedná o zařazení výdajů, jeţ dle

pravidel OPPA patří mezi nepřímé výdaje, do výdajů přímých. Jeden z případů Řídicí orgán

identifikoval ještě před nálezem PAS a zahájil šetření nesrovnalosti v souladu s pravidly

OPPA. V ostatních případech proběhlo šetření nesrovnalosti na základě podnětu PAS.

3 případy jsou navázané na kategorii osobních nákladů: z přímých výdajů nesmí být hrazeny

mzdové výdaje za výkon činností vyjmenovaných v Projektové příručce OPPA jakoţto

nepřímé (jedná se např. o zajištění publicity projektu, kopírování, zajištění úklidu, zajištění

účetnictví apod.). V jednom případě se jednalo o nákup právních sluţeb, tj. dodávku od

externího dodavatele. Také právní sluţby jsou dle pravidel OPPA vymezeny jako nepřímý

výdaj. Přehled částek, kterých se 4 zmiňovaná zjištění dotýkala: 856,14 Kč; 37 913,40 Kč;

8 839,61 Kč; 15 9833,39 Kč; celkem 63 592,54 Kč (tj. 2 519,51 €, kurz 25,24 Kč/€).

Všechny případy se týkaly ţádostí o platbu předloţených v létě roku 2009. Řídicí orgán jiţ na

podzim roku 2009 identifikoval, ţe rozlišení přímých a nepřímých výdajů činí některým

příjemcům problémy, a proto byla přijata opatření: a) zpracování pomůcky - metodických

článků a jejich zveřejnění na webové stránce OPPA, b) podrobné vysvětlování nepřímých

nákladů na všech seminářích a workshopech, které jsou pro příjemce podpory Řídicím

orgánem připraveny.

Všechna zjištění lze označit jako individuální chyby. Rozsah těchto chyb je pouze omezený

a nemá dopad na čerpání celkové alokace OPPA jako takové. Příčinou je zavedení nepřímých

nákladů jako nového systému pro vykazování výdajů.

Výroční zpráva Operačního programu strana 65 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


3. Audit zaměřený na nastavení systému v oblasti projektů technické asistence

Interní audit č. PAS/2/2010, jehoţ předmětem je ověřit nastavení systému v oblasti projektů

technické pomoci, byl zahájen 4. června 2010. Auditní zpráva z 18. srpna 2010 stanovuje

1 doporučení, které Řídicí orgán jiţ během podzimu 2010 akceptoval a zajistil.

Tab. č. 28: Doporučení Interního auditu Magistrátu hl. m. Prahy

Č. Doporučení

1 Aktualizovat popis pracovní činnosti manaţera technické pomoci OPPA.

Zdroj: Auditní zpráva k auditu PAS_2_2010.

Poznámky: Stav k 31. 12. 2010

4. Audit monitorovacího systému SF a FS pro programové období 2007 – 2013

Auditní orgán během období mezi zářím a listopadem 2010 prováděl audit zaměřený na

ověření účinnosti, spolehlivosti a integritu monitorovacího systému. Tento audit se týkal

obecně systému monitorování strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti v ČR. Konkrétní

záznamy a monitoring v odpovědnosti Řídicího orgánu OPPA byly v auditu řešeny jen

okrajově. Tento audit nebyl do konce roku 2010 (a ani v termínu zpracování této výroční

zprávy) ukončen, proto nejsou dále v textu uváděna případná zjištění či doporučení.

5. Audit zaměřený na ověření systému hlášení nesrovnalostí

Dne 1. listopadu 2010 byl zahájen interní audit č. PAS/8/2010, jehoţ předmětem je ověření

systému hlášení nesrovnalostí OPPA. Tento audit nebyl do konce roku 2010 (a ani v termínu

zpracování této výroční zprávy) ukončen, proto nejsou dále v textu uváděna případná zjištění

či doporučení.

6. Audit zaměřený na ověření spolehlivosti řídících a kontrolních systémů OPPA (2010)

Dne 1. listopadu 2010 byl zahájen interní audit č. PAS/10/2010, jehoţ předmětem je ověření

spolehlivosti řídících a kontrolních systémů – klíčové prvky OPPA. Auditní zpráva

z 21. února 2011 stanovuje 2 doporučení, druhé z nich Řídicí orgán jiţ k 1.březnu 2011

akceptoval a zajistil, první bude zapracováno do konce 1. pololetí 2011.

Tab. č. 29: Doporučení Interního auditu Magistrátu hl. m. Prahy

Č. Doporučení Stupeň

1

Posílit kontrolní mechanismy. Upravit pracovní postup I – Kontroly.

Doporučení navazuje na zjištění: „V protokolu z kontroly na místě 37/32608/3/2010

projektu CZ.2.17/3.1.00/32608 není zaznamenáno datum převzetí kontrolního protokolu;

1

je uvedeno pouze datum seznámení se kontrolované osoby s protokolem.“

2

Zpřesnit pracovní postup F – Uzavírání smluv v kapitole upravující doklady nezbytné pro

podpis grantové smlouvy a jejich kontrolu ze strany ŘO.

Doporučení navazuje na zjištění: „Osoba, která zastupuje příjemce při podpisu grantové

smlouvy, není v případech organizací, jeţ nemají oprávněné zástupce uvedeny

1

v dokladu o právní subjektivitě dané organizace (tj. zejména u NNO a veřejných

institucí), nezpochybnitelně identifikována.“

Zdroj: Auditní zpráva k auditu PAS_10_2010.

Poznámky: Stav k 15. 3. 2011; Zjištění s vysokou mírou významnosti jsou hodnocena číslem 4, střední mírou

významnosti číslem 3, nízkou mírou významnosti číslem 2, malou významností číslem 1.

Výroční zpráva Operačního programu strana 66 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


7. Kontrola MMR zaměřená na hospodaření s prostředky poskytnutými z rozpočtové

kapitoly MMR na spolufinancování OPPA

Kontrola probíhala od 25. listopadu 2010 do 31. ledna 2011. Kontroloři se kromě konkrétního

nakládání s finančními prostředky poskytnutými z kapitoly MMR státního rozpočtu ČR

zaměřovali také na dodrţování pravidel v oblasti veřejné podpory, archivace, publicity

pomoci apod.

Tab. č. 30: Nápravná opatření stanovená hl. m. Praze na základě kontroly

Č. Doporučení

Zpracovat metodiku průkazné evidence pouţití úroků z dotace poskytované Ministerstvem pro

1

místní rozvoj na financování programu OPPA

V Operačním manuálu při jeho aktualizaci promítnout změny vyplývající z nahrazení Smlouvy

o zaloţení ES Smlouvou o fungování EU (konkrétně jde o změnu čísel článků 86 – 88 nově

2

platnými 107 – 109. Dále doplnit v Operačním manuálu výčet právních předpisů ČR za oblast

veřejné podpory.

Zdroj: Protokol o výsledku kontroly provedené MMR

Poznámky: Stav k 31. 1. 2011

Výše uvedená nápravná opatření byla Řídicím orgánem zajištěna k 1. březnu 2011,

tj. v souladu se stanoveným termínem (tj. 15. duben 2011).

8. Kontrola PCO zaměřená na systém čerpání prostředků

Kontrola byla zahájena 10. prosince 2010. Protoţe nebyla do konce roku 2010 (a ani

v termínu zpracování této výroční zprávy) ukončena, nejsou dále v textu uváděna případná

zjištění či doporučení.

2.8.2. KONTROLY NA MÍSTĚ

Kontroly na místě realizace projektů jsou prováděny z úrovně Řídicího orgánu formou

veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o

změně některých zákonů, v platném znění, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole,

v platném znění.

Kontroly fyzické realizace projektů probíhají uţ od počátku roku 2009. K 31. prosinci 2010

bylo ukončeno celkem 153 kontrol na místě (pozn.: je zahrnuta i jedna kontrola, jeţ byla

řádně zahájena, nicméně byla následně zrušena, protoţe příjemce v jejím průběhu odstoupil

od realizace projektu). Objem zkontrolovaných prostředků dosáhl za všechny zdroje

financování celkem 379 214 815,80 Kč (tj. 15 024 358,79 €; 25,24 Kč/€). Podíl

zkontrolovaných výdajů z celkových způsobilých výdajů OPPA dosahuje hodnoty 62,9 %.

Pouze 0,02 % z kontrolovaných výdajů bylo kontrolou vyhodnoceno jako nezpůsobilé výdaje

(jedná se o 90 914,51 Kč, tj. 3 602,00 €; 25,24 Kč/€).

Výroční zpráva Operačního programu strana 67 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Tab. č. 31: Přehled kontrol na místě realizace

Počet

Podíl zkontrolovaných

prostředků na způsobilých

výdajích (v%)

Podíl zkontrolovaných projektů

na celkovém počtu

financovaných projektů (v%)

Prioritní osa 1 73 62,0 % 27,3 %

Prioritní osa 2 25 69,8 % 37,3 %

Prioritní osa 3 55 70,6 % 37,4 %

Prioritní osa 4 0 0,0 % 0,0 %

Celkem 153 62,9 % 31,7 %

Zdroj: IS Monit7+

Poznámky: Stav k 31. 12. 2010

Graf č. 10: Přehled kontrol na místě

80%

70%

60%

62,0%

69,8% 70,6%

50%

40%

30%

20%

10%

27,3%

37,3% 37,4%

0%

Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3

Podíl zkontrolovaných prostředků na způsobilých výdajích

Podíl zkontrolovaných projektů na celkovém počtu financovaných projektů

Zdroj: IS MONIT7+

Poznámky: Stav k 31. 12. 2010

Výroční zpráva Operačního programu strana 68 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Graf č. 11: Počet kontrol na místě realizace

55

73

Prioritní osa 1

Prioritní osa 2

Prioritní osa 3

25

Zdroj: IS MONIT7+

Poznámky: Stav k 31. 12. 2010

Výroční zpráva Operačního programu strana 69 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


3. PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS

3.1. PRIORITNÍ OSA 1 – PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ

EKOMONIKY

Prioritní osa 1 je zaměřena na zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků

a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce. Tento specifický cíl

vychází z priority ESF pro Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost podle na

řízení Rady (ES) č. 1081/2006, čl. 3, odst. 1 a).

Podporované aktivity prioritní osy

• Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání

• Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji

• Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí

Řídicí orgán obecně rozlišuje mezi následujícími skupinami podporovaných aktivit:

A – Další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců příjemce, případně partnera

B – Další profesní vzdělávání zaměstnanců v mikropodnicích a osob samostatně

výdělečně činných

C – Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji

Rozpočet prioritní osy

Na podporu rozvoje znalostní ekonomiky je určeno přibliţně 38 % celkových prostředků

OPPA, vyjádřeno absolutně se jedná o 48 729 498 €.

Kříţové financování

V rámci prioritní osy 1 dochází k vyuţití kříţového financování v návaznosti na čl. 34, odst.

2 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Ke konci roku 2010 dosáhla výše čerpání kříţového

financování částky 111 162 € (tj. 2,8 mil. Kč, kurz 25,24 Kč/€). Na základě smluv uzavřených

do konce roku 2010 je naplánováno vyuţití kříţového financování v těchto projektech za

všechny zdroje financování celkově 215 126 € (5,4 mil Kč, kurz 25,24 Kč/€).

Kříţové financování je nečastěji pouţíváno na pořízení nezbytného nábytku (zejména stolů

a ţidlí) do výukových prostor, počítačových učeben apod. V naprosté většině případů

představují takto vynaloţené prostředky jen minimální podíl na rozpočtu projektu. Příklad

projektu, kde je kříţové financování vyuţito ve vyšší míře, je projekt Fakultní nemocnice

Motol. Naplánováno je vyuţít kříţové financování v rozsahu 35 % rozpočtu projektu. Jedná

se o projekt „Výuka a nácvik první pomoci a zejména neodkladné resuscitace pro všechny

zaměstnance zdravotnické i nezdravotnické části FN Motol“ (registrační číslo

Výroční zpráva Operačního programu strana 70 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


CZ.2.17/1.1.00/31972), jehoţ obecným cílem je vyškolit pracovníky nemocnice v moderním

pojetí první pomoci a naučit je pohotově reagovat a správně postupovat v situacích

ohroţujících ţivot. Projekt je určen pro téměř 5 tisíc účastníků. V rámci kříţového

financování Fakultní nemocnice Motol nakupuje nábytek do učeben (vzhledem k velikosti

cílové skupiny jsou zajištěny 2 učebny) a pomůcky na výuku resuscitace a první pomoci:

fantom (simulátor a výukový program), monitor ţivotních funkcí, hlava na intubaci,

defibrilátory a zdravotní lůţka.

Obr. 4: Fakultní nemocnice v Motole Školení neodkladné resuscitace (CZ.2.17/1.1.00/31972)

Zdroj: ŘO OPPA

3.1.1. DOSAŢENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA

Cíle prioritní osy 1 byly v roce 2010 naplňovány prostřednictvím realizace grantových

projektů podpořených v rámci 1. a 2. výzvy v souhrnném objemu kontrahovaných prostředků

OPPA ve výši 672 mil. Kč (26,6 mil. €, kurz 25,24 Kč/€) a také proběhla 3. výzva

k předkládání grantových projektů s alokací 300 mil. Kč (11,9 mil. €, kurz 25,24 Kč/€).

Rok 2010 představoval pro většinu projektů z 1. výzvy vstup do druhé poloviny realizace

projektu, projekty podpořené v rámci 2. výzvy zahajovaly v naprosté většině svou realizaci

v první polovině roku 2010. Podle pravidel OPPA příjemce informuje o postupu realizace

projektu hl. m. Prahu nejprve ve Zprávě o zahájení realizace projektu (shrnuje první 2 měsíce

realizace) a následně v monitorovacích zprávách, jeţ jsou předkládány za kaţdých 6 měsíců

Výroční zpráva Operačního programu strana 71 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


ealizace projektu. Projekty z 1. výzvy předkládaly v roce 2010 druhé a další monitorovací

zprávy, projekty podpořené v rámci 2. výzvy předkládaly zprávy o zahájení realizace

projektu, první monitorovací zprávu a některé projekty pak v závěru roku 2010 předloţily

také druhou monitorovací zprávu. V průběhu roku 2010 bylo příjemci celkově předloţeno

176 monitorovacích zpráv projektů a dokončeno bylo zpracování 173 monitorovacích zpráv

(zahrnuje i zprávy předloţené v roce 2009, jejichţ zpracování bylo dokončeno v roce 2010).

Souběţně se zajištěním administrace jiţ podpořených projektů hl. m. Praha v roce 2010

připravilo 3. výzvu k předkládání projektových ţádostí (schválena usnesením Rady hl. m.

Prahy č. 568). Výzva byla vyhlášena 21. dubna, otevřena byla pro projekty zaměřené na další

profesní vzdělávání zaměstnanců příjemce a partnera. Celková alokace této výzvy byla

300 mil Kč (11,9 mil. € kurz 25,24 Kč/€).

Tab. č. 32: Skupina aktivit 3. výzvy prioritní osy 1

Podporovaná skupina aktivit

Další profesní vzdělávání vlastních

zaměstnanců příjemce a partnera

Zdroj: IS MONIT7+

Poznámky: kurz 25,24 Kč/€

Alokace

(mil. €)

Poţadovaná

podpora

(mil. €)

Počet

projektových

ţádostí (ks)

Počet

schválených

projektových

ţádostí (ks)

11,9 47,5 262 82

Projektové ţádosti byly přijímány od 19. května do 30. června 2010. Celkem bylo přijato

262 projektových ţádostí s celkovými poţadavky na podporu z OPPA ve výši

47 491 490, 44 € (1 198 mil. Kč).

Po ukončení příjmu ţádostí bylo zahájeno jejich několikastupňové posuzování.

Do 29. července probíhalo formální posouzení, jeţ je zaměřeno na úplnost projektové ţádosti,

podpis oprávněnou osobou, soulad s pravidly OPPA a textem výzvy.

Text 3. výzvy pro prioritní osu 1 obsahoval omezení týkající se počtu projektových ţádostí.

Rozhodujícím parametrem pro zařazení projektové ţádosti do výběrového procesu byl

okamţik finalizace projektové ţádosti ve webové aplikaci Benefit7. Podle data a hodiny

finalizace se postupně načetl objem poţadovaného financování z OPPA od nejdříve

finalizované po nejpozději finalizovanou projektovou ţádost. Ve formálním posouzení uspěly

pouze ty projektové ţádosti, které v uvedeném pořadí představovaly v objemu poţadovaného

financování z OPPA 250 % alokace 3. výzvy (tj. 750 mil. Kč, 29,4 mil. €, kurz 25,24 Kč/€).

Projektová ţádost, která přesáhla tento limit pouze částí poţadované podpory, také ve

formálním posouzení uspěla. Všechny další, později finalizované projektové ţádosti, byly

v rámci formálního posouzení vyřazeny.

Výroční zpráva Operačního programu strana 72 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Aby se všichni ţadatelé mohli na soustředit na obsah ţádosti a zpracovat ji kvalitně, nastavil

Řídicí orgán ve výzvě postup, kdy výzva byla nejprve 21. dubna 2010 vyhlášena a pak

následně 1 měsíc probíhaly semináře pro ţadatele a konzultace projektových záměrů, aniţ by

bylo moţné zpracovávat data ve formuláři ve webové aplikaci Benefit7. Teprve 19. května

2010 ve 14:00 hodin byl zpřístupněn webový formulář ţádosti. Tímto postupem zajistil Řídicí

orgán, ţe ţadatelé, kteří jiţ v minulosti připravovali projektovou ţádost do OPPA, neměli

konkurenční výhodu oproti novým zájemcům o podporu z tohoto programu.

Aby byla zaručena maximální informovanost ţadatelů (i potenciálních) v rámci 3. výzvy a tím

i její transparentnost, zveřejnil Řídicí orgán uţ 19. května 2010 v podvečer na webových

stránkách www.oppa.cz článek „Zájem o 3. výzvu pro prioritní osu 1“, ve kterém bylo

uvedeno, jaký objem poţadovaného financování z OPPA je prozatím v jiţ finalizovaných

projektových ţádostech. Kromě celkové statistiky článek obsahoval také přehled všech

projektových ţádostí (označených anonymně pouze technickým znakem – tzv. klíčem

ţádosti), ve kterém bylo u kaţdé z nich uvedeno, jaké je její pořadí podle data finalizace.

Tento článek Řídicí orgán pravidelně aktualizoval po celou dobu průběhu výzvy.

O zveřejnění článku „Zájem o 3. výzvu pro prioritní osu 1“ a také o tom, ţe bude průběţně

aktualizován, Řídicí orgán informoval formou emailového newsletteru všechny registrované

odběratele novinek z webových stránek www.oppa.cz.

Text 3. výzvy stanovoval, ţe limit 250 % alokace bude aplikovaný na předloţené projektové

ţádosti. Současně bylo ve výzvě stanoveno, ţe příjem projektových probíhá aţ do 30. června

2010 do 14:00 hodin. Tyto parametry byly dodrţeny, tj. nedošlo k uzavření výzvy ani aplikaci

limitu před prováděním formálního posouzení. Důvodem bylo to, ţe a) Zpracovatel

mohl finalizovanou ţádost, která ještě nebyla předloţena, „odemknout“ a zrušit tak finalizaci;

b) Některé finalizované projekty vůbec nemusely být předloţeny v papírové podobě; tyto

nepředloţené projekty nebyly pro limit 250 % alokace relevantní.

S ohledem na výše specifikované podmínky výzvy je zřejmé, ţe nejčastějším důvodem

vyřazení ţádostí ve formálním posouzení bylo finalizování projektové ţádosti po dosaţení

limitu poţadovaného financování z OPPA ve výši 250 % alokace výzvy. V rámci formálního

posouzení bylo vyřazeno celkem 106 projektových ţádostí.

Další fází hodnocení bylo expertní posouzení (dokončeno 18. srpna). Tento krok je zajišťován

prostřednictvím externích hodnotitelů, coţ jsou odborníci s dlouholetou praxí v oboru

věcného zaměření prioritní osy 1, kteří byli vyškoleni v metodice hodnocení projektů

(potřebnost projektu, schopnost ţadatele uskutečnit projekt a dosáhnout stanovených cílů,

efektivita nákladů ve vztahu k cílům projektu atd.) a zavázali se přistupovat k hodnocení

ţádostí nestranně a nezaujatě. Kaţdá ţádost byla hodnocena 2 nezávislými hodnotiteli, kteří

byli náhodně vybráni z databáze vyškolených hodnotitelů vedené Řídicím orgánem. Pokud se

výroky hodnotitelů významně lišily (o více neţ 25 bodů), bylo provedeno hodnocení

Výroční zpráva Operačního programu strana 73 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


3. hodnotitelem (arbitrem). Výsledné hodnocení je průměrem z počtu bodů hodnocení po

vyloučení extrémního hodnocení. Maximální moţný počet bodů je 100, vyřazeny byly

ţádosti, které získaly méně neţ 50 bodů. V rámci expertního posouzení bylo v prioritní ose

1 vyřazeno pouze 20 ţádostí.

Po ukončení expertního posouzení se ţádostmi zabývala 1. září výběrová komise. Výběrová

komise projednala nejlépe bodově hodnocené projekty, jejichţ kumulovaná podpora

poţadovaná z OPPA dosahuje 150 % alokace výzvy. Výběrová komise je sloţena ze zástupců

Řídicího orgánu, věcně příslušných odborů Magistrátu hl. m. Prahy, spolupracujících

ministerstev, zástupce Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, Hospodářské komory,

odborníků na problematiku dalšího profesního vzdělávání aj. Celkem se výběrová komise

zabývala 97 projektovými ţádostmi. Výběrová komise doporučila Radě hl. m. Prahy

a Zastupitelstvu hl. m. Prahy k financování celkem 82 projektů. Vzhledem k tomu, ţe celková

poţadovaná suma projektů vhodných k financování byla vyšší neţ částka alokovaná pro

3. výzvu, navrhla výběrová komise zařazení projektů s niţším bodovým ohodnocením do

zásobníku projektů. Zásobník obsahuje 13 projektů.

Tab. č. 33: Přehled 3. výzvy v prioritní ose 1

Předloţeno

Vyřazeno

formální

posouzení

Vyřazeno

expertní

posouzení

Schváleno

Zařazených

do zásobníku

Počet projektových ţádostí

(v ks)

262 106 20 82 13

Objem podpory OPPA (mil. €) 47,5 18,4 3,7 15,1 2,4

Zdroj: IS Monit7+

Poznámky: Stav k 31. 12. 2010; kurz 25,24 Kč/€.

Orgány hl. m. Prahy (Výbor evropských fondů Zastupitelstva hl. m. Prahy, Rada hl. m. Prahy

a Zastupitelstvo hl. m. Prahy) se ztotoţnily s návrhy výběrové komise. Zastupitelstvo hl. m.

Prahy schválilo poskytnutí podpory projektům a zařazení projektů do zásobníku 16. září 2010.

Většina grantových smluv s úspěšnými ţadateli byla do konce roku 2010 podepsána (přesně

79 smluv). Se zbývajícími ţadateli přesáhla příprava smlouvy (např. vzhledem k potřebě

provést ex-ante kontrolu) aţ do prvního čtvrtletí roku 2011.

3.1.2. KVALITATIVNÍ ANALÝZA

Věcný pokrok v implementaci je sledován prostřednictvím naplňování monitorovacích

indikátorů. Informace prezentované v této výroční zprávě jsou jiţ očištěny od negativních

vlivů způsobených zaváděním automatizovaného systému sběru hodnot ukazatelů spuštěného

v lednu 2010. Do konce roku 2010 bylo v rámci prioritní osy 1 úspěšně podpořeno celkově

13 368 osob v rámci celkem 267 projektů, z čehoţ bylo jiţ 43 projektů ukončeno.

Výroční zpráva Operačního programu strana 74 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Tab. č. 34: Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy 1

Kód NČI

Typ

indikátoru

Název

indikátoru

Měrná

jednotka

Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010

Cílová

hodnota

2015

Celkem

07.46.00

Výstup

49.21.00

Výstup

07.61.00

Výsledek

Počet

úspěšně

podpořených

osob

Počet

podpořených

projektů

zaměřených

na OPPA

(Hl. m.

Praha) 4

Míra

spokojenosti

s pracovním

místem

počet

osob

počet

projektů

%

monitorovací

zprávy

projektů

monitorovací

systém

OPPA

evaluační

studie

Dosaţená 0 0 1 474 13 368 N/A 13 368

Výchozí 0 0 0 1474 N/A 0

Plánovaná 1 N/A N/A N/A N/A 5 100 5 100

Dosaţená 3 0 0

7

(93)

43

(267)

N/A

43

(267)

Výchozí 0 0 0 0 N/A 0

Plánovaná 1 N/A N/A N/A N/A 230 230

Dosaţená 2 0 N/A N/A N/A N/A N/A

Výchozí 0 0 0 0 N/A 0

Plánovaná 1 N/A N/A N/A N/A 75 75

Zdroj: IS MSC2007, datum generování dat 28. 2. 2011

Poznámky:

1

Operační program nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období.

2 Provedení evaluační studie je s ohledem na princip proporcionality plánováno 2 x za programové období

s prvním šetření v roce 2011.

3 Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty k 31. 12. 2010. Definice tohoto ukazatele ve

schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice

OPPA, tj. celkový počet podpořených projektů, kterým byla poskytnuta na základě žádosti finanční podpora

z OPPA.

4 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo ke korekci názvu indikátoru. V předchozích

Výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byl uváděn název 49.21.00 - Počet podpořených projektů.

Změněn byl pouze název, definice je shodná, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými

monitorovanými obdobími.

Na základě údajů uvedených v přehledu podrobného členění ukazatelů lze konstatovat, ţe

poměr podpořených ţen na celkovém počtu úspěšně podpořených osob prioritní ose

1 dosahuje 62 %. Většinu mezi podpořenými tvoří osoby s vyšším středoškolským vzděláním

(55 %) následovaní osobami s terciárním vzděláním (35%). Vzhledem k charakteru

podporovaných cílových skupin tvoří zaměstnaní více neţ 89 % všech podpořených osob.

Výroční zpráva Operačního programu strana 75 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Tab. č. 35: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 1

Typ členění Kód NČI Detail členění

Počet

účastníků

07.47.00 Počet nových účastníků 4 15 100

Počet podpořených

osob za rok 2009

Rozdělení úspěšně

podpořených osob

podle pohlaví

07.41.93 Počet odcházejících účastníků 4 3 091

07.48.00

Počet účastníků, kteří se operací účastnili jiţ v minulém

monitorovacím období 4 895

07.46.00 Celkem 13 368

07.46.01 Muţi 5 136

07.46.02 Ţeny 8 232

07.46.04

Zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně osob

samostatně výdělečně činných)

13 167

07.46.05

OSVČ - sebezaměstnaní 4 1 333

Rozdělení úspěšně

podpořených osob

podle postavení na

trhu práce

07.46.06 Dlouhodobě nezaměstnaní 2

07.46.07

Nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných včetně

dlouhodobě nezaměstnaných)

2

07.46.08 Neaktivní osoby celkem 199

07.46.09

Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (ţáci,

studenti a učni) 4 196

Rozdělení úspěšně

podpořených osob

podle věku

Rozdělení úspěšně

podpořených osob

podle zranitelných

skupin v souladu

s vnitrostátními

předpisy

Rozdělení úspěšně

podpořených osob

podle dosaţeného

vzdělání

07.46.18 Mladí lidé 15 – 24 let 1 354

07.46.19 Starší obyvatelstvo 55 – 64 let 1 484

07.46.25 Menšiny 82

07.46.26 Migranti 92

07.46.27 Zdravotně znevýhodnění 116

07.46.28 Ostatní znevýhodněné osoby 59

07.46.41

Základní ISCED 1 a 2 (základní nebo niţší středoškolské

vzdělání) 4 481

07.46.42 Střední ISCED 3 (vyšší středoškolské vzdělání) 4 7 415

07.46.43

Nástavbové studium ISCED 4 (postsekundární vzdělávání

nezahrnované do terciárního) 4 686

07.46.44 Vysokoškolské ISCED 5 a 6 (terciární vzdělávání) 4 4 700

Zdroj: IS MSC2007

Poznámky:

1 Stav k datu 31.12.2010, datum generování dat 28. 2. 2011.

2

Zatímco ukazatel „Počet účastníků za rok 2010“ vychází ze sledování všech podpořených osob, ostatní členění

v tabulce výše je odvozeno od sledování úspěšně podpořených osob. Z tohoto důvodu si neodpovídají celkové=

částky za ukazatel „Počet účastníků za rok 2010“ a údaje ve zbytku tabulky.

3

Ukazatel 07.46.04 (Zaměstnaní) byl ŘO OPPA upraven (tj. neodpovídá číslu agregovanému na základě sběru

dat od příjemců). Důvodem úpravy (snížení) je potřeba respektovat technické nastavení na straně SFC2007.

Výroční zpráva Operačního programu strana 76 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


V praxi jedna osoba může patřit do kategorie 07.46.05 (Sebezaměstnaní) i do kategorie 07.46.04 (Zaměstnaní),

SFC ovšem vyžaduje, aby tyto skupiny neměly průniky.

4 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvu

indikátoru. V předchozích Výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byly použity tyto názvy:

07.47.00 - Noví účastníci

07.41.93 - Odcházející účastníci

07.48.00 - Lidé, kteří se operačního programu účastnili již v předchozím roce

07.46.05 - Sebezaměstnaní – osoby samostatně výdělečně činné

07.46.06 - Dlouhodobě nezaměstnaní

07.46.09 - Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, učni a studenti)

07.46.41 - Základní nebo nižší středoškolské vzdělání (ISCED 1 a 2)

07.46.42 - Vyšší středoškolské vzdělání (ISCED 3)

07.46.43 - Postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního (ISCED 4)

07.46.44 - Terciární vzdělávání (ISCED 5 a 6)

Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými

monitorovanými obdobími.

Objem prostředků krytých smlouvou dosáhl ke konci roku 2010 úrovně 77,4 %. Na realizaci

projektů bylo příjemcům poskytnuto v rámci ex-ante zálohových plateb celkem 21,5 mil. €,

coţ je 44,1 % rozpočtu prioritní osy, z toho příjemci jiţ vyuţili a předloţili vyúčtování

Řídicímu orgánu v objemu 10,7 mil. € (21,9 % z rozpočtu osy). Dosud certifikované

prostředky představují 14,4 % rozpočtu prioritní osy.

Tab. č. 36: Finanční pokrok prioritní osy 1 (ESF a národní zdroje)

Alokace

2007 -

2013

v mil. €

Předloţené

projektové

ţádosti

v mil.


v %

Prostředky

kryté

smlouvou

v mil

. €

v %

Proplacené

prostředky

příjemcům

v mil

. €

v %

Prostředky

předloţené

k certifikaci

v mil

. €

v %

Certifikované

prostředky

předloţené

EK

Stav

k 31.12.2010

48,7 216,7 444,6% 37,7 77,4% 10,7 21,9% 7,0 14,4% 7,0 14,4%

Finanční

pokrok od

minulého

jednání SMV

48,7 0,0 0,0% 10,9 22,3% 4,5 9,2% 1,9 3,9% 4,6 9,4 %

(tj. od údajů

k 30.6.2010)

Zdroj: IS MSC2007 k datu 5.1.2011

Poznámky:

1 V tabulce jsou uvedeny hodnoty za projekty se smlouvou uzavřenou do konce roku 2010.

2 OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce „Proplacené prostředky příjemcům“ zahrnuty

pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé

výdaje a ŘO tyto výdaje schválil; kurz 25,24 €/Kč.

v mil

. €

v %

Výroční zpráva Operačního programu strana 77 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Graf č. 12: Finanční a fyzický pokrok implementace prioritní osy 1

300%

250%

262,1%

200%

150%

116,1%

100%

50%

0%

21,9%

Proplacené prostředky

příjemcům

Počet úspěšně

podpořených osob

Počet podpořených

projektů

Zdroj: ŘO OPPA s použitím IS MSC2007,stav k 31. 12. 2010 (datum generování dat k ukazatelům 28.2. 2011)

Hodnota ukazatele „Počet úspěšně podpořených osob“ dosáhla 262 % z plánované cílové

hodnoty. Příčinnou je zejména fakt, ţe na úrovni projektů jsou realizovány menší jednotky

podpory (z hlediska časové dotace kurzů) pro cílové skupiny projektu, neţ bylo

předpokládáno v rámci expertního odhadu při stanovování cílových hodnot OPPA.

Skutečnost, ţe podpora směřuje na vzdělávání, které je pro účely vykazování členěno do

menších jednotek podpor, neţ bylo plánováno, neznamená dle Řídicího orgánu pro OPPA

problém a není důvodem pro změny v rámci implementace. Navíc administrativní kontroly

monitorovacích zpráv a kontroly projektů na místě ukazují, ţe s prostředky programu je

nakládáno efektivně ve smyslu plnění specifického cíle prioritní osy.

Počet podpořených projektů dosáhl 116 % plánované cílové hodnoty. Je to způsobeno faktem,

ţe kontrahované a realizované projekty jsou v průměru rozpočtově menší, neţ bylo

předpokládáno při expertním odhadu kvantifikace cílových hodnot ukazatelů OPPA.

Finanční a fyzický vývoj implementace v rámci prioritní osy 1 je v souladu s předpokládaným

vývojem, resp. odchylky od předpokladu jsou takové povahy, ţe nevyţadují přijímání

ţádných specifických opatření ze strany Řídicího orgánu.

3.1.3. PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH / CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ

Mezi typické a zároveň nejúspěšnější projekty patří projekty zaměřené na další profesní

vzdělávání vlastních zaměstnanců příjemce a partnera. Jedná se nejenom o projekty v podstatě

Výroční zpráva Operačního programu strana 78 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


nejjednodušší z hlediska řízení a administrace, ale jsou to často i projekty nejefektivnější.

Zaměstnavatel zná velmi dobře potřeby svých vlastních zaměstnanců, můţe je vhodným

způsobem k dalšímu vzdělávání motivovat a zároveň zaměstnanci mohou díky bezprostřední

zpětné vazbě navrhovat operativní změny např. v jednotlivých typech vzdělávacích aktivit a

mohou okamţitě uplatnit nové znalosti při výkonu své práce. Mezi charakteristické, a podle

dosavadního průběhu realizace, i úspěšné projekty lze řadit:

Tab. č. 37: Příklady projektů PO1

Název projektu

Registrační číslo

Ţadatel

Cílová skupina

Obsah projektu

Rozpočet

projektu

Termín realizace

Plánované

výstupy

Vzdělávání zaměstnanců skupiny Hospimed - investice do nejcennějšího

kapitálu

CZ.2.17/1.1.00/32052

HOSPIMED, spol. s r.o.

zaměstnanci na všech úrovních 4 společností Hospimed, Medisap, Hoyer

Praha a Stargen EU,

Obsahem projektu je vytvoření systému firemního vzdělávání ve skupině

Hospimed, jejíţ členové působí na trhu zdravotnické techniky. Cílem projektu

je vyškolení 89 zaměstnanců příjemce a tří partnerů, přičemţ důraz bude

kladen na vyškolení interních lektorů, manaţerské a počítačové dovednosti a

odborné ekonomické dovednosti.

2 070 396,21 Kč / 82 028,38 €

Z toho z OPPA: 1 656 316,97 Kč / 65 622,70 € (včetně příspěvku Evropského

sociálního fondu: 1 407 869,42 Kč / 55 779,30 €)

1. 3. 2010 - 29. 2. 2012 (24 měsíců)

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 2

Počet podpořených osob – celkem: 89

Počet úspěšně podpořených osob: 67

Název projektu

Registrační číslo

Ţadatel

Cílová skupina

Obsah projektu

Rozpočet

projektu

Termín realizace

Plánované

výstupy

Poznámka: Kurz 25,24 Kč/€

Zvýšení odborných znalostí hotelového personálu ve všech profesních

úrovních

CZ.2.17/1.1.00/32135

Hotelpro s.r.o.

Pracovníci hotelů vybraní pro plánovaná školení. Cílová skupina je sloţena

průřezově ze všech oblastí hotelnictví.

Projekt je zaměřen na odborné a další profesní vzdělávání vlastních

zaměstnanců příjemce, který je provozovatelem hotelů na území hl. města

Prahy. Obsahem projektu je proškolení 85 osob v oblasti IT, zlepšení řídících a

komunikačních dovedností a zvyšování odborné kvalifikace prostřednictvím

kurzů, zaměřených na provoz hotelového zařízení.

2 741 806,00 Kč / 108 629,40 €

Z toho z OPPA: 2 193 444,80 Kč / 86 903,52 € (včetně příspěvku Evropského

sociálního fondu: 1 864 428,08 Kč / 73 867,99 €)

1. 2 2010 - 31. 7. 2012 (30 měsíců)

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 85

Počet podpořených osob – celkem: 72

Počet úspěšně podpořených osob: 1

Výroční zpráva Operačního programu strana 79 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


3.1.4. ZÁVAŢNÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ

Implementace prioritní osy se nepotýká se závaţnými problémy. Dosvědčují to závěry auditů

(viz kapitola 2.8), a to auditů zaměřených na fungování řídicího a kontrolního systému,

i auditů, jeţ prověřovaly vzorek projektů.

Překáţky v realizaci OPPA, jeţ Řídicí orgán identifikoval v kapitole 2.3, se týkají operačního

programu jako celku, proto nejsou více popisovány na detailu prioritní osy.

Výroční zpráva Operačního programu strana 80 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


3.2. PRIORITNÍ OSA 2 – PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE

Prioritní osa 2 je zaměřena na zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a

zvýšení jejich účasti na trhu práce. Tento specifický cíl vychází z priority ESF pro Cíl

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost podle na řízení Rady (ES) č. 1081/2006,

čl. 3, odst. 1 c).

Podporované aktivity prioritní osy

• Začleňování znevýhodněných osob

• Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob

• Podpora souladu pracovního a soukromého ţivota

• Rozvoj kapacit malých organizací

Řídicí orgán obecně rozlišuje následující skupiny podporovaných aktivit:

A – Začleňování znevýhodněných osob

B – Podpora souladu pracovního a soukromého ţivota

Kromě grantových projektů předkládaných v rámci výzvy jsou v prioritní ose 2 připravovány

a realizovány Odborem sociální péče Magistrátu hl. m. Prahy individuální komplexní

projekty. Komplexní projekty jsou určené k vytváření, rozvoji a realizaci politik a programů

realizovaných na národní (jako doplnění celonárodních programů a politik na území hl. m.

Prahy) či regionální úrovni (na území hl. m. Prahy). Slouţí k vytvoření, dobudování či

modernizaci struktur pro poskytování veřejných sluţeb v oblastech vymezených programem.

Komplexní projekty nejsou posuzovány v konkurenci individuálních grantových projektů

a před předloţením jsou nejprve diskutovány v orgánu zajišťujícím aplikaci partnerství (v tzv.

Programovém partnerství). Smyslem tohoto projednávání je nalézt takovou podobu projektu,

která usnadní následný proces administrace ţádostí. Po předloţení jsou ţádosti hodnoceny

v rámci formálního posouzení. Další fází je expertní posouzení. Toto hodnocení je, stejně jako

u projektů grantových, zajišťováno prostřednictvím externích hodnotitelů. Kaţdá ţádost je

hodnocena tříčlennou hodnotitelskou komisí a musí získat 60 a více bodů (ze 100 celkových).

Rozpočet prioritní osy

Na podporu vstupu na trh práce je určeno přibliţně 29 % celkových prostředků OPPA,

vyjádřeno absolutně se jedná o 37 188 301 €.

Kříţové financování

V rámci prioritní osy 2 probíhá vyuţívání kříţového financování v návaznosti na čl. 34, odst.

2 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. V roce 2010 dosáhlo čerpání kříţového financování

částky 220 526 € (tj. 5, 6 mil. Kč). Na základě smluv uzavřených do konce roku 2010, bylo

naplánováno vyuţití kříţového financování v projektech ve výši 447 351 € (11, 3 mil. Kč).

Výroční zpráva Operačního programu strana 81 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Nejčasněji je kříţové financování pouţíváno na pořízení nábytku (zejména stolů a ţidlí) do

učeben a podobných prostor vyuţívaných cílovou skupinou. Není výjimečné také provedení

stavebních úprav pro usnadnění přístupu do budov (rampy pro kočárky či osoby se sníţenou

pohyblivostí). V několika případech podíl kříţového financování v projektech dosahuje

desítek procent. Jedná se o podporu nezbytnou pro nastartování sociálního podniku

a mateřské školky. V oblasti sociálního podnikání realizují projekty 4 obecně prospěšné

společnosti. 2 z nich zahájily díky projektům provoz tréninkové kavárny, v níţ se

znevýhodnění připravují na vstup na otevřený trh práce. Kříţové financování bylo pouţito na

rekonstrukční práce a nákup vybavení k provozování kavárny (např. barová deska, police,

závěsné stolky a parapety, ţidle, křesla, lavice a stoly). 3. obecně prospěšná společnost se na

konci roku 2010 intenzivně věnovala přípravám na stavbu kavárny a 4. po nezbytných

stavebních úpravách a vybavení zrekonstruovaných prostor cukrářskými technologiemi

zahájila provoz cukrárny, v níţ pracují lidé s mentálním postiţením. 3 příjemci mohli otevřít

či významně rozšířit mateřské školky poté, co s vyuţitím kříţového financování vybavili

prostory nábytkem pro děti.

3.2.1. DOSAŢENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA

V roce 2010 úspěšně pokračovala realizace všech 29 projektů z 1. výzvy. 4 z těchto projektů

byly v souladu s harmonogramem ukončeny, jejich závěrečné vyúčtování bylo na konci roku

2010 v administraci. Ostatní projekty z 1. výzvy ukončí realizaci v roce 2011.

V rámci realizace projektů schválených ve 2. výzvě došlo v prioritní ose 2 během roku 2010

k úspěšnému zahájení a k postupnému naplňování jednotlivých klíčových aktivit u 32

projektů z celkových 33. Jeden projekt byl k 31. 12. 2010 ze strany hl. m. Prahy předčasně

ukončen. Důvodem bylo opakované porušení pravidel OPPA (nepředloţení zprávy o zahájení

realizace projektu a monitorovacích zpráv v poţadovaných termínech a formátu).

V prioritní ose 2 nebyla v roce 2010 vyhlášena ţádná výzva k předkládání projektových

ţádostí.

Ve druhém pololetí roku 2010 zahájily realizaci 2 nové individuální komplexní projekty

a současně pokračovala realizace 5 projektů, které jsou realizovány uţ od roku 2009. Nově

schválené projekty se na konci roku nacházely v počáteční fázi realizace, začátek aktivit

zaměřených přímo na práci s cílovými skupinami projektů je odborem sociální péče plánován

na rok 2011.

Výroční zpráva Operačního programu strana 82 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Tab. č. 38: Přehled individuálních komplexních projektů prioritní osy 2 v realizaci

Registrační číslo Název Realizace Rozpočet

CZ.2.17/2.1.00/30001 Plánování sociálních sluţeb v Praze

CZ.2.17/2.1.00/30003 Kvalita v sociálních sluţbách

CZ.2.17/2.1.00/30005

CZ.2.17/2.1.00/30007

CZ.2.17/2.1.00/30008

Komplexní individuální projekt pro

zajištění poskytování sociálních sluţeb,

jako podpůrný prostředek pro integraci

sociálně znevýhodněných osob na trh

práce na území HMP

Systém dalšího vzdělávání v sociálních

sluţbách

Centrum pro vzdělávání a soc. integraci

zdravotně postiţených a jinak

znevýhodněných osob

1. 2. 2009 –

31. 1. 2012

1. 2. 2009 –

31. 1. 2012

1. 4. 2009 –

31. 3. 2012

1. 4. 2009 –

31. 3. 2012

1. 4. 2009 –

31. 1. 2012

20 470 804,24 Kč /

811 046,13 €

22 317 581, 00 Kč /

884 214,78 €

218 113 068,00 Kč /

8 641 563,71 €

22 385 685,00 Kč /

886 913,03 €

55 693 636,00 Kč /

2 206 562,44 €

CZ.2.17/2.1.00/30010 Zpět do práce

CZ.2.17/2.1.00/30012

Vzdělávání pracovníků orgánů

sociálně-právní ochrany dětí a

pracovníků nestátních neziskových

organizací v oblasti práce s ohroţenými

dětmi

Zdroj: IS MONIT7+

Poznámky: Stav k 31. 12. 2010, kurz 25,24 Kč/€

1. 9. 2010 –

31. 5. 2013

1. 8. 2010 –

31. 1. 2013

26 103 117,20 Kč /

1 034 196,40 €

4 394 241,00 Kč /

174 098,30 €

3.2.2. KVALITATIVNÍ ANALÝZA

V průběhu roku 2010 došlo k postupnému přenesení všech ukazatelů z úrovně projektů do

monitorovacího systému, data v monitorovacím systému tedy jiţ věrně vypovídají o fyzickém

pokroku realizace OPPA. Do konce roku 2010 bylo v rámci prioritní osy 2 úspěšně

podpořeno celkově 2 484 osob v rámci celkem 69 projektů, z čehoţ bylo 5 projektů

ukončeno.

Výroční zpráva Operačního programu strana 83 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Tab. č. 39: Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy 2

Kód NČI

Typ

indikátoru

Název

indikátoru

Měrná

jednotka

Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010

Cílová

hodnota

2015

Celkem

07.46.00

Výstup

Počet

úspěšně

podpořených

osob

počet

osob

monitorovací

zprávy

projektů

Dosaţená 0 0 118 2 484 N/A 2 484

Výchozí 0 0 0 118 N/A 0

Plánovaná 1 N/A N/A N/A N/A 2 550 2 550

49.21.00

Výstup

Počet

podpořených

projektů

zaměřených

na OPPA

(Hl. m.

Praha) 4

počet

projektů

monitorovací

systém

OPPA

Dosaţená 3 0 0

0 5

5

N/A

(34) (69)

(69)

Výchozí 0 0 0 0 N/A 0

Plánovaná 1 N/A N/A N/A N/A 170 170

07.62.00

Výsledek

Míra

dostupnosti

zaměstnání

%

evaluační

studie

Dosaţená 2 0 N/A N/A N/A N/A N/A

Výchozí 0 0 0 0 N/A 0

Plánovaná 1 N/A N/A N/A N/A 70 70

Zdroj: IS MSC2007, datum generování dat 28. 2. 2011

Poznámky:

1 Operační program nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období.

2 Provedení evaluační studie je s ohledem na princip proporcionality plánováno 2 x za programové období

. První šetření bude provedeno v roce 2011.

3 Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty k 31. 12. 2010. Definice tohoto ukazatele ve

schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice

OPPA, tj. celkový počet podpořených projektů, kterým byla poskytnuta na základě žádosti finanční podpora

z OPPA.

4 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo ke korekci názvu indikátoru. V předchozích

Výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byl uváděn název 49.21.00 - Počet podpořených projektů.

Změněn byl pouze název, definice je shodná, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými

monitorovanými obdobími.

Na základě údajů uvedených v přehledu podrobného členění ukazatelů lze konstatovat, ţe

podíl ţen na celkovém počtu úspěšně podpořených osob v prioritní ose 2 dosahuje 70 % coţ

je o 9 % vyšší hodnota neţ v prioritní ose 1. Ještě výrazněji se tento jev projeví při pohledu na

poskytovatele sluţeb, kde podíl ţen dosahuje dokonce 80 %. Důvodem tohoto faktu je

specifikum oblasti poskytování sociálních a navazujících sluţeb, kde je tradičně

zaměstnaných vysoký podíl ţen. Podle dosaţeného vzdělání bylo nejvíce podpořených osob

ze skupiny s vyšším středoškolským vzděláním (38 %). Z hlediska zastoupení dle cílové

skupiny převaţuje počet podpořených klientů (74 %) nad poskytovateli sluţeb. V rámci

skupiny účastníků dle postavení na trhu práce je největší zastoupení v kategorii zaměstnaných

(48 %), zatímco neaktivní osoby tvoří cca čtvrtinu (29 %). Z cílové skupiny klientů sluţeb

tvoří v návaznosti na hlavní cíl prioritní osy (podpora osobám znevýhodněným na trhu práce)

podíl osob s některým znevýhodněním celkem 62 %.

Výroční zpráva Operačního programu strana 84 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Tab. č. 40: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 2

Typ členění Kód NČI Detail členění

Počet

účastníků

07.47.00 Počet nových účastníků 4 5 499

Počet podpořených

osob za rok 2009

Rozdělení úspěšně

podpořených osob

podle pohlaví

07.41.93 Počet odcházejících účastníků 4 1 220

07.48.00

Počet účastníků, kteří se operací účastnili jiţ v minulém

monitorovacím období 4 10

07.46.00 Celkem 2 484

07.46.01 Muţi 739

07.46.02 Ţeny 1 745

07.46.04

Zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně osob

samostatně výdělečně činných)

1 316

07.46.05 OSVČ - sebezaměstnaní 4 115

Rozdělení úspěšně

podpořených osob

podle postavení na trhu

práce

07.46.06 Dlouhodobě nezaměstnaní 166

07.46.07

Nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných včetně

dlouhodobě nezaměstnaných)

456

07.46.08 Neaktivní osoby celkem 712

07.46.09

Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (ţáci,

studenti a učni) 4 120

Rozdělení úspěšně

podpořených osob

podle věku

Rozdělení úspěšně

podpořených osob

podle zranitelných

skupin v souladu

s vnitrostátními

předpisy

Rozdělení úspěšně

podpořených osob

podle dosaţeného

vzdělání

07.46.18 Mladí lidé (15 – 24 let) 308

07.46.19 Starší obyvatelstvo (55 – 64 let) 190

07.46.25 Menšiny 67

07.46.26 Migranti 204

07.46.27 Zdravotně znevýhodnění 338

07.46.28 Ostatní znevýhodněné osoby 934

07.46.41

Základní ISCED 1 a 2 (základní nebo niţší středoškolské

vzdělání) 4 407

07.46.42 Střední ISCED 3 (vyšší středoškolské vzdělání) 4 955

07.46.43

Nástavbové studium ISCED 4 (postsekundární vzdělávání

nezahrnované do terciárního) 4 153

07.46.44 Vysokoškolské ISCED 5 a 6 (terciární vzdělávání) 4 740

Výroční zpráva Operačního programu strana 85 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Typ členění Kód NČI Detail členění

Počet

účastníků

07.46.10 Klienti (uţivatelé sluţeb) - celkem 4 1 844

07.46.11 Klienti (uţivatelé sluţeb) - muţi 4 610

Rozdělení úspěšně

podpořených osob

podle cílové skupiny

07.46.12 Klienti (uţivatelé sluţeb) - ţeny 4 1 234

07.46.20 Poskytovatelé sluţeb - celkem 4 640

07.46.21 Poskytovatelé sluţeb - muţi 4 129

07.46.22 Poskytovatelé sluţeb - ţeny 4 511

Zdroj: IS MSC2007

Poznámky:

1 Stav k datu 31.12.2010, datum generování dat 28. 2. 2011.

2

Zatímco ukazatel „Počet účastníků za rok 2010“ vychází ze sledování všech podpořených osob, ostatní členění

v tabulce výše je odvozeno od sledování úspěšně podpořených osob. Z tohoto důvodu si neodpovídají celkové=

částky za ukazatel „Počet účastníků za rok 2010“ a údaje ve zbytku tabulky.

3

Ukazatel 07.46.04 (Zaměstnaní) byl ŘO OPPA upraven (tj. neodpovídá číslu agregovanému na základě sběru

dat od příjemců). Důvodem úpravy (snížení) je potřeba respektovat technické nastavení na straně SFC2007.

V praxi jedna osoba může patřit do kategorie 07.46.05 (Sebezaměstnaní) i do kategorie 07.46.04 (Zaměstnaní),

SFC ovšem vyžaduje, aby tyto skupiny neměly průniky.

4 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvu

indikátoru. V předchozích Výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byly použity tyto názvy:

07.47.00 - Noví účastníci

07.41.93 - Odcházející účastníci

07.48.00 - Lidé, kteří se operačního programu účastnili již v předchozím roce

07.46.05 - Sebezaměstnaní – osoby samostatně výdělečně činné

07.46.06 - Dlouhodobě nezaměstnaní

07.46.09 - Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, učni a studenti)

07.46.41 - Základní nebo nižší středoškolské vzdělání (ISCED 1 a 2)

07.46.42 - Vyšší středoškolské vzdělání (ISCED 3)

07.46.43 - Postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního (ISCED 4)

07.46.44 - Terciární vzdělávání (ISCED 5 a 6)

Rozdělení účastníku dle toho, zda se jedná o Klienty či Poskytovatele služeb, je nově uvedeno v rámci skupiny

„Podle cílových skupin a byl použit detailnější popis členění.

Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými

monitorovanými obdobími.

Objem prostředků krytých smlouvou dosáhl ke konci roku 2010 úrovně 73,7 %. Na realizaci

projektů bylo příjemcům poskytnuto v rámci ex-ante zálohových plateb celkem 14,3 mil. €,

coţ je 38,5 % rozpočtu prioritní osy, z toho příjemci jiţ vyuţili a předloţili vyúčtování

Řídicímu orgánu v objemu 5,2 mil. € (13,9 % z rozpočtu osy). Dosud certifikované

prostředky představují 8,6 % rozpočtu prioritní osy. Niţší tempo čerpání ve srovnání se

zbývajícími věcnými prioritními osami je způsobem výrazným zastoupení implementačně

komplikovaných komplexních projektů, ve kterých přípravná fáze, před zahájením

projektových aktivit, trvala déle, neţ se původně předpokládalo a dochází tedy k menšímu

zpoţdění v čerpání prostředků. Hl. m. Praha riziko spočívající v komplexnosti administrativy

těchto projektů identifikovalo a jeho potenciální negativní dopad na implementaci OPPA

minimalizuje spoluprací mezi odborem fondů EU (zajišťujícím funkce Řídicího orgánu)

a odborem sociální péče Magistrátu hl.m. Prahy, jeţ tyto projekty realizuje z pozice příjemce.

Výroční zpráva Operačního programu strana 86 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Od konce roku 2010 oba výše uvedené odbory patří do kompetence jednoho člena rady hl. m.

Prahy, coţ garantuje dostatečnou výměnu informací aţ do orgánů hl. m. Prahy.

Tab. č. 41: Finanční pokrok prioritní osy 2 (ESF a národní zdroje)

Alokace

2007 -

2013

v mil. €

Předloţené

projektové

ţádosti

v mil.


v %

Prostředky

kryté

smlouvou

v mil

. €

v %

Proplacené

prostředky

příjemcům

v mil.


v %

Prostředky

předloţené

k certifikaci

v mil

. €

v %

Certifikované

prostředky

předloţené

EK

Stav

k 31.12.2010

37,2 133,5 359,1% 27,4 73,7% 5,2 13,9% 3,2 8,6% 3,2 8,6%

Finanční

pokrok od

minulého

jednání SMV

37,2 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2,2 5,8% 0,6 1,6% 2,1 5,6%

(tj. od údajů

k 30.6.2010)

Zdroj: IS MSC2007 k datu 5. 1. 2011

Poznámky:

1 V tabulce jsou uvedeny hodnoty za projekty se smlouvou uzavřenou do konce roku 2010.

2 OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce „Proplacené prostředky příjemcům“ zahrnuty

pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé

výdaje a ŘO tyto výdaje schválil; kurz 25,24 €/Kč.

Hodnota ukazatele „Počet úspěšně podpořených osob“ dosahuje 97 % z plánované cílové

hodnoty. Relativně niţší hodnota tohoto ukazatele ve srovnání s prioritními osami 1 a 3 je

způsobena specifickými vlastnostmi cílových skupin prioritní osy 2. Cílové skupiny

v prioritní ose 2 vyţadují intenzivnější a časově náročnější soubor podpor, neţ je dosaţeno

cíle projektu a podpořená osoba můţe být označena za osobu úspěšně podpořenou. Rovněţ

celková úspěšnost práce s cílovými skupinami je niţší neţ v ostatních prioritních osách

z důvodu vyšší komplexnosti řešených problémů a často nízké motivace některých

specifických cílových skupin.

v mil

. €

v %

Výroční zpráva Operačního programu strana 87 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Graf č. 13: Finanční a fyzický pokrok implementace prioritní osy 2

120%

100%

97,4%

80%

60%

40%

40,6%

20%

13,9%

0%

Proplacené prostředky

příjemcům

Počet úspěšně

podpořených osob

Počet podpořených

projektů

Zdroj: ŘO OPPA s použitím IS MSC2007, stav k 31. 12. 2010 (datum generování dat k ukazatelům 28. 2. 2011)

Počet podpořených projektů dosáhl 41 % z plánované cílové hodnoty. Vzhledem k objemu

kontrahovaných prostředků (73,7 % alokace prioritní osy) je vysoce pravděpodobné, ţe cílové

hodnoty tohoto ukazatele nebude dosaţeno – to je způsobeno zejména faktem, ţe v rámci

prioritní osy 2 je realizován daleko větší podíl projektů přímého přidělení, neţ bylo

předpokládáno při expertním odhadu kvantifikace cílových hodnot ukazatelů OPPA (projekty

přímého přidělení realizuje odbor sociální péče Magistrátu hl. m. Prahy, jedná se o jednotky

projektů, které jsou však rozpočtově velmi významné). Nicméně nedosaţení plánované

hodnoty tohoto ukazatele neohroţuje naplnění specifického cíle prioritní osy ani celkového

počtu úspěšně podpořených osob, kdy pravděpodobně dojde k situaci, ţe původně plánovaný

počet osob bude úspěšně podpořen pomocí menšího počtu rozpočtově větších projektů.

Finanční a fyzický vývoj implementace v rámci prioritní osy 2 je v souladu s předpokládaným

vývojem, resp. odchylky od předpokladu jsou způsobeny takovými faktory, které nevyţadují

přijímání ţádných specifických opatření ze strany Řídicího orgánu.

3.2.3. PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH / CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ

Pro prioritní osu 2 jsou charakteristické dva typy projektů. Prvním je projekt určený cílové

skupině osob se znevýhodněním, nejčastěji se jedná o osoby s různými typy zdravotního

postiţení. Typický projekt si klade za cíl integrovat tyto osoby prostřednictvím vhodně

zvolených aktivit – podporované zaměstnávání, trénink pracovních dovedností, rekvalifikace

aj. – zpět do společnosti a především zpět do zaměstnání. Nejčastěji jsou tyto projekty

realizovány nestátními neziskovými organizacemi. Druhý typ projektů se zaměřuje na rodiče,

Výroční zpráva Operačního programu strana 88 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


nejčastěji na matky, které dlouhodobě pečují o závislého člena rodiny; cílem je usnadnit této

skupině návrat do zaměstnání. Zároveň jsou v projektu realizovány aktivity osvětového

charakteru zaměřené na samotné zaměstnavatele – mají za cíl přiblíţit této skupině výhody

práce z domova, sdílených pracovních úvazků, flexibilní formy práce aj.

Tab. č. 42: Příklady projektů prioritní osy 2

Název projektu

Registrační číslo

Ţadatel

Cílová skupina

Obsah projektu

Rozpočet

projektu

Termín realizace

Plánované

výstupy

Univerzitní školka ČVUT v Praze

CZ.2.17/2.1.00/32191

České vysoké učení technické v Praze

Zaměstnanci a studenti ČVUT s dětmi ve věku 3-6 let

Cílem projektu je vybudování a provozování mateřské školky pro děti

zaměstnanců a studentů univerzity tak, aby byl usnadněn návrat rodičů dětí do

zaměstnání či umoţněno dokončení studia. Mateřská školka Lvíčata bude mít

kapacitu 50 dětí. V přípravné fázi bude provedena rekonstrukce prostor školky

a školka bude vybavena potřebným nábytkem, dojde také k úpravě venkovního

dětského hřiště. Dalším krokem je výběr personálu školky a zajištění

stravování a prádelny pro děti. Po výběru dětí zaměstnanců a studentů ČVUT

bude zahájen provoz školky, který bude v rámci realizace projektu trvat 11

měsíců.

5 988 018,64 Kč / 237 243,21 €

Z toho z OPPA: 5 988 018,64 Kč / 237 243,21 € (včetně příspěvku Evropského

sociálního fondu: Kč / 201 656,73 €)

1. 1. 2010 - 31. 8. 2011 (20 měsíců)

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 50

Počet podpořených osob – celkem: 1

Počet úspěšně podpořených osob: 50

Název projektu

Registrační číslo

Ţadatel

Cílová skupina

Obsah projektu

Cukrárna Vesmírna, o.p.s. - sociální firma pro pracovní integraci a

zaměstnávání osob s mentálním handicapem

CZ.2.17/2.1.00/32385

Cukrárna Vesmírna, o.p.s.

Lidé s lehkým aţ středním mentálním postiţením

Projekt usiluje o integraci lidí s mentálním postiţením na otevřený trh práce

prostřednictvím nabídky pracovních míst v sociálním podniku Cukrárna

Vesmírna, o. p. s.

Na začátku projektu byly získané prostory upraveny pro provoz cukrárny a byly

vybaveny cukrářskými technologiemi. Po zkušebním provozu byl zahájen ostrý

provoz cukrárny se zapojením 9 pomocných zaměstnanců z řad cílové

skupiny. Celkem bude za dobu realizace projektu v cukrárně na pozicích

pomocných zaměstnanců pracovat ve 2 etapách 18 osob.

Budou také vytvořeny metodické postupy pro práci s cílovou skupinou

v provozu cukrárny a pracovní manuály pro zaměstnance s mentálním

postiţením.

Výroční zpráva Operačního programu strana 89 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Rozpočet

projektu

Termín realizace

Plánované

výstupy

Poznámka: Kurz 25,24 Kč/€

5 606 724,16 Kč / 222 136,46 €

Z toho z OPPA: 5 606 724,16 Kč / 222 136,46 € (včetně příspěvku Evropského

sociálního fondu: 4 765 715,58 Kč / 188 815,99 €)

1. 1. 2010 - 30. 6. 2012 (30 měsíců)

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 18

Počet podpořených osob – celkem: 14

Počet úspěšně podpořených osob: 4

3.2.4. ZÁVAŢNÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ

Implementace prioritní osy se nepotýká se závaţnými problémy. Dosvědčují to závěry auditů

(viz kapitola 2.8), a to auditů zaměřených na fungování řídicího a kontrolního systému,

i auditů, jeţ prověřovaly vzorek projektů.

Překáţky v realizaci OPPA, jeţ Řídicí orgán identifikoval v kapitole 2.3, se týkají operačního

programu jako celku, proto nejsou více popisovány na detailu prioritní osy.

Výroční zpráva Operačního programu strana 90 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


3.3. PRIORITNÍ OSA 3 – MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO

VZDĚLÁVÁNÍ

Prioritní osa 3 je zaměřena na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí tak, aby tato

příprava odpovídala poţadavkům trhu práce. Tento specifický cíl vychází z priority ESF pro

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost podle na řízení Rady (ES) č. 1081/2006,

čl. 3, odst. 1 d).

Specifický cíl je naplňován intervencemi zaměřenými na zvyšování dostupnosti a kvality

nabídky vzdělávání tak, aby odpovídalo poţadavkům trhu práce a znalostní společnosti.

Podporováno je počáteční vzdělávání a posilování vazeb mezi počátečním a dalším

vzděláváním.

Podporované aktivity prioritní osy

• Zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ

• Další vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků

• Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ

• Podpora ţáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami

Při implementaci Řídicí orgán vymezuje následující skupiny podporovaných aktivit:

A – Zkvalitňování vzdělávání na SŠ

B – Další vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků

C – Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ a VOŠ

D – Podpora ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Kromě grantových projektů předkládaných v rámci výzvy jsou v prioritní ose 3 připravovány

a realizovány Odborem školství, mládeţe a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy individuální

komplexní projekty. V roce 2010 byly připraveny a schváleny tři projekty. Jedná se o projekt

„Řemeslo ţije! II“, který se zaměřuje na podporu vzdělávání na středních odborných školách

a učilištích v hl. m. Praze. Dále jde o projekt „Ohroţené děti“, v jehoţ rámci bude připraven

a realizován vzdělávací program pro pracovníky pracující se skupinou ohroţených dětí.

Projektové aktivity tohoto projektu jsou v prioritní ose 3 OPPA určeny pro cílovou skupinu

pedagogických pracovníků a současně obdobný projekt v prioritní ose 2 OPPA zahrnuje

vzdělávání pro cílovou skupinu sociálních pracovníků. V současné v těchto svou projektech

probíhá výběr dodavatele vzdělávacích sluţeb. V roce 2010 byl také schválen projekt

„Integrace“, jehoţ cílem je příprava a realizace vzdělávacího programu pro pedagogické

pracovníky běţných základních a středních škol, kteří pracují se ţáky se speciálními

vzdělávacími potřebami. Datem zahájení realizace tohoto projektu je 1. únor 2011.

Výroční zpráva Operačního programu strana 91 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Tab. č. 43: Přehled schválených individuálních komplexních projektů prioritní osy 3

Registrační číslo Název Realizace Rozpočet

CZ.2.17/3.1.00/30009

Jazykové a metodické vzdělávání

pedagogických pracovníků na území hl.

m. Prahy (JARO II)

1. 12. 2009 –

30. 11. 2012

22 044 886,00 Kč

/ 873 410,70 €

CZ.2.17/3.1.00/30011

CZ.2.17/3.1.00/30013

CZ.2.17/3.1.00/30014 Řemeslo ţije! II

Zdroj: IS Monit7+, kurz 25,24 Kč/ €

Vzdělávání pedagogických pracovníků

pracujících s ohroţenými dětmi

Studium pedagogických pracovníků

k rozšíření odborné kvalifikace pro

integrativní vzdělávání ţáků se

speciálními vzdělávacími potřebami na

ZŠ a SŠ běţného typu (Integrace)

1. 8. 2010 –

31. 1. 2013

1. 2. 2011 –

31. 7. 2013

1. 11. 2010 –

30. 4. 2013

4 394 241,00 Kč /

174 098,30 €

7 906 980,00 Kč /

313 271,79 €

23 127 490,00 Kč

/ 916 303,09 €

Rozpočet prioritní osy

Na modernizaci počátečního vzdělávání je určeno přibliţně 29 % celkových prostředků

OPPA, vyjádřeno absolutně se jedná o 37 188 301 €.

Kříţové financování

V rámci prioritních osy 3 probíhá vyuţívání kříţového financování v návaznosti na čl. 34,

odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. V roce 2009 dosáhlo čerpání kříţového financování

265 518 € (tj. 6, 7 mil. Kč). Na základě smluv uzavřených do konce roku 2010 bylo

naplánováno vyuţití kříţového financování v těchto projektech ve výši 650 468 €

(tj. 16,4 mil. Kč).

Kříţové financování je v nejvíce případech vyuţíváno pro nákup nábytku (zejména stolů

a ţidlí) do tříd, počítačových učeben, kabinetů či knihoven. V rámci projektů, které realizují

školy (zejména střední školy), je pak kříţové financování vyuţíváno pro nákup interaktivních

tabulí. Ojediněle se potom vyskytují nákupy dalších technických prostředků - serverů,

profesionálních kamer či vědeckých zařízení. Největší podíl (43 %) kříţového financování na

rozpočtu způsobilých výdajů v prioritní ose 3 vykazuje projekt Střední školy energetiky

a strojírenství (registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32275) s názvem „Inovace ŠVP Provoz

a ekonomika dopravy v SŠES Praha 10“. Projekt se zaměřuje na zkvalitnění výuky v oboru

Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením na ţelezniční dopravu a přepravu. Vybudovaná

učebna – dopravní laboratoř (v projektu pojmenovaná jako „dopravní sál“) je k dispozici pro

výuku ţáků školy.

Výroční zpráva Operačního programu strana 92 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Stávající dopravní laboratoř školy byla modernizována o nové prvky - ţelezniční stanici

Citice (včetně modelového kolejiště, kolejových desek, napájecí soustavy a převodníku)

a tratové úseky mezi stanicemi Citice – Babín a Citice - Adamov. V kolejišti byly umístěny

potřebné modelové prvky (výhybky, návěstidla světelná, návěstidla ostatní a další), které

odpovídají skutečnému provedení.

3.3.1. DOSAŢENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA

Začátkem roku 2010 zahájili realizaci svých projektů všichni úspěšní ţadatelé z 2. výzvy.

Zároveň pokračovala administrace projektů 1. výzvy. V průběhu roku byla vyhlášena

a uzavřena 3. výzva a některé z nových projektů jiţ také stačily zahájit realizaci. V závěru

roku se tedy v rámci prioritní osy nacházelo v některé z fází realizace celkem 106 grantových

projektů.

Hlavní událostí roku z pohledu prioritní osy 3 byla administrace 3. výzvy. Podporované

aktivity v této výzvě byly zaměřené pouze na rozvoj a modernizaci vzdělávacích programů na

vysokých a vyšších odborných školách. V rámci 3. výzvy bylo přijato 114 projektových

ţádostí s celkovými poţadavky ve výši 19,4 mil. € (tj. 491 mil. Kč, kurz 25,24 Kč/€). Alokace

3. výzvy byla stanovena na 5,9 mil. € (tj. 150 mil. Kč, kurz 25,24 Kč/€).

Tab. č. 44: Skupina aktivit 3. výzvy prioritní osy 3

Skupina aktivit

Rozvoj a zkvalitnění studijních programů

na VŠ, VOŠ

Zdroj: IS MONIT7+, kurz 25,24 Kč/€

Alokace

(mil. €)

Poţadovaná

podpora

(mil. €)

Počet

projektových

ţádostí (ks)

Počet

schválených

projektových

ţádostí (ks)

5,9 19,4 114 42

Vzhledem k úzkému zaměření 3. výzvy nebyly mezi jednotlivými ţádostmi velké rozdíly, a to

ani jak v obsahu, tak co se týče jejich kvality. Vysoké školy, respektive jejich jednotlivá

pracoviště, mají ve většině případů jasnou představu o svých potřebách. Projektové ţádosti se

tedy lišily zejména oblastmi vzdělávacích programů VŠ, které je nutné modernizovat, a

způsoby, jak toho dosáhnout. Nejvíce ţádostí předloţila Univerzita Karlova v Praze (19),

velký počet odevzdala také Vysoká škola ekonomická (17) a České vysoké učení technické

v Praze (16).

Během formálního posouzení ţádostí se jako nejčastější nedostatek projevily nezpůsobilé

klíčové aktivity a nesplnění podmínky zajistit v rámci projektu výuku inovovaného studijního

programu minimálně po dobu 2 semestrů. (Tuto podmínku stanovilo hl. m. Praha v textu

3. výzvy). V rámci formálního posouzení bylo vyřazeno celkem 11 projektových ţádostí.

Výroční zpráva Operačního programu strana 93 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


V rámci následného expertního posouzení byl vyřazen velice malý počet ţádostí (pouhých 8),

coţ svědčí o nadále vzrůstající kvalitě předkládaných projektů. Vysoké školy se jiţ

v předchozích výzvách etablovaly jako předkladatelé kvalitně připravených projektových

ţádostí – během posledních let zde mnoho pracovníků získalo s psaním projektů zkušenosti a

na některých školách vznikly týmy, které se na tuto činnost přímo specializují a zajišťují tak

potřeby školy.

Po ukončení expertního posouzení se ţádostmi zabývala 30. srpna 2010 výběrová komise.

Celkem projednávala 55 projektových ţádostí. Během jednání komise bylo k financování

doporučeno 42 projektů, 11 ţádostí bylo zařazeno do zásobníku projektů.

Tab. č. 45: Přehled 3. výzvy v prioritní ose 3

Předloţeno

Vyřazeno

formální

posouzení

Vyřazeno

expertní

posouzení

Neschváleno

Zařazených

do

zásobníku

Počet projektových ţádostí

(v ks)

114 11 8 42 11

Objem podpory OPPA (mil. €) 19,4 1,3 1,4 8,1 1,9

Zdroj: IS Monit7+

Poznámky: Stav k 31. 12. 2010; kurz 25,24 Kč/€.

Průměrná úspěšnost ţadatelů v prioritní ose 3 dosáhla 37 %. Nejúspěšnější vysokou školou

bylo České vysoké učení technické v Praze s 9 schválenými projektovými ţádostmi,

následované Vysokou školou ekonomickou a Univerzitou Karlovou v Praze (obě školy byly

úspěšné v 7 případech).

3.3.2. KVALITATIVNÍ ANALÝZA

V průběhu roku 2010 došlo k postupnému přenesení všech ukazatelů z úrovně projektů do

monitorovacího systému, data v monitorovacím systému tedy jiţ věrně vypovídají o fyzickém

pokroku realizace OPPA. Do konce roku 2010 bylo v rámci prioritní osy 3 úspěšně

podpořeno celkově 11 315 osob v rámci celkem 145 projektů, z čehoţ bylo 15 projektů

ukončeno.

Výroční zpráva Operačního programu strana 94 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Tab. č. 46: Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy 3

Kód NČI

Typ

indikátoru

Název

indikátoru

Měrná

jednotka

Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010

Cílová

hodnota

2015

Celkem

07.46.00

Výstup

49.21.00

Výstup

07.63.00

Výsledek

Počet

úspěšně

podpořených

osob

Počet

podpořených

projektů

zaměřených

na OPPA

(Hl. m.

Praha) 4

Míra kvality

vzdělání

počet

osob

počet

projektů

%

monitorovací

zprávy

projektů

monitorovací

systém

OPPA

evaluační

studie

Dosaţená 0 0 2 855 11 315 N/A 11 315

Výchozí 0 0 0 0 N/A 0

Plánovaná 1 N/A N/A N/A N/A 5 100 5 100

Dosaţená 3 0 0

0

(50)

15

(145)

N/A

15

(145)

Výchozí 0 N/A 0 0 N/A 0

Plánovaná 1 N/A N/A N/A N/A 170 170

Dosaţená 2 0 N/A N/A N/A N/A N/A

Výchozí 0 N/A N/A N/A N/A 0

Plánovaná 1 N/A N/A N/A N/A 80 80

Zdroj: IS MSC2007, datum generování dat 28. 2. 2011

Poznámky:

1 Operační program nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období.

2 Provedení evaluační studie je s ohledem na princip proporcionality plánováno 2 x za programové období. První

šetření bude provedeno v roce 2011.

3 Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty k 31. 12. 2010. Definice tohoto ukazatele ve

schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice

OPPA, tj. celkový počet podpořených projektů, kterým byla poskytnuta na základě žádosti finanční podpora

z OPPA.

4 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo ke korekci názvu indikátoru. V předchozích

Výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byl uváděn název 49.21.00 - Počet podpořených projektů.

Změněn byl pouze název, definice je shodná, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými

monitorovanými obdobími.

Oproti ostatním prioritním osám je poměr mezi podpořenými muţi a ţenami téměř

vyrovnaný. V návaznosti na podporovatelé cílové skupiny ţáků a studentů je z pohledu

vzdělání nejvíce zastoupena skupina osob se základním a niţším středoškolským vzděláním

(31 %), tj. převáţně studenti středních škol, následovaná skupinou osob s vyšším

středoškolským vzděláním (24 %), tj. převáţně studenty vysokých škol. S charakterem cílové

skupiny souvisí také podíl neaktivních podpořených osob ve vzdělávání či odborné přípravě

(77 %), zbývající část jsou zaměstnané osoby (20 %), tedy především učitelé na všech

stupních škol. Specifika prioritní osy 3 jsou patrná také při pohledu na věkovou strukturu

podpořených osob, kde plných 60 % tvoří osoby ve věku 15 – 24 let.

Výroční zpráva Operačního programu strana 95 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Tab. č. 47: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 3

Typ členění Kód NČI Detail členění

Počet

účastníků

07.47.00 Počet nových účastníků 4 15 775

Počet podpořených

osob za rok 2009

Rozdělení úspěšně

podpořených osob

podle pohlaví

07.41.93 Počet odcházejících účastníků 3 652

07.48.00

Počet účastníků, kteří se operací účastnili jiţ v minulém

monitorovacím období 4 1 529

07.46.00 Celkem 11 315

07.46.01 Muţi 5 454

07.46.02 Ţeny 5 861

07.46.04

Zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně osob

samostatně výdělečně činných)

2 271

Rozdělení úspěšně

podpořených osob

podle postavení na trhu

práce

07.46.05 OSVČ - sebezaměstnaní 4 32

07.46.06 Dlouhodobě nezaměstnaní 0

07.46.07

Nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných včetně

dlouhodobě nezaměstnaných)

2

07.46.08 Neaktivní osoby celkem 9 042

Rozdělení úspěšně

podpořených osob

podle věku

Rozdělení úspěšně

podpořených osob

podle zranitelných

skupin v souladu

s vnitrostátními předpisy

Rozdělení úspěšně

podpořených osob

podle dosaţeného

vzdělání

07.46.09

Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (ţáci,

studenti a učni) 4

8 797

07.46.18 Mladí lidé 15 – 24 let 6 743

07.46.19 Starší obyvatelstvo 55 – 64 let 326

07.46.25 Menšiny 496

07.46.26 Migranti 248

07.46.27 Zdravotně znevýhodnění 99

07.46.28 Ostatní znevýhodněné osoby 877

07.46.41

Základní ISCED 1 a 2 (základní nebo niţší středoškolské

vzdělání) 4 3 465

07.46.42 Střední ISCED 3 (vyšší středoškolské vzdělání) 4 2 725

07.46.43

Nástavbové studium ISCED 4 (postsekundární vzdělávání

nezahrnované do terciárního) 4 164

07.46.44 Vysokoškolské ISCED 5 a 6 (terciární vzdělávání) 4 2 891

Zdroj: IS MSC2007

Poznámky:

1 Stav k datu 31.12.2010, datum generování dat 28. 2. 2011.

2

Zatímco ukazatel „Počet účastníků za rok 2010“ vychází ze sledování všech podpořených osob, ostatní členění

v tabulce výše je odvozeno od sledování úspěšně podpořených osob. Z tohoto důvodu si neodpovídají celkové=

částky za ukazatel „Počet účastníků za rok 2010“ a údaje ve zbytku tabulky.

3

Ukazatel 07.46.04 (Zaměstnaní) byl ŘO OPPA upraven (tj. neodpovídá číslu agregovanému na základě sběru

dat od příjemců). Důvodem úpravy (snížení) je potřeba respektovat technické nastavení na straně SFC2007.

V praxi jedna osoba může patřit do kategorie 07.46.05 (Sebezaměstnaní) i do kategorie 07.46.04 (Zaměstnaní),

SFC ovšem vyžaduje, aby tyto skupiny neměly průniky.

Výroční zpráva Operačního programu strana 96 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


4 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvu

indikátoru. V předchozích Výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byly použity tyto názvy:

07.47.00 - Noví účastníci

07.41.93 - Odcházející účastníci

07.48.00 - Lidé, kteří se operačního programu účastnili již v předchozím roce

07.46.05 - Sebezaměstnaní – osoby samostatně výdělečně činné

07.46.06 - Dlouhodobě nezaměstnaní

07.46.09 - Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, učni a studenti)

07.46.41 - Základní nebo nižší středoškolské vzdělání (ISCED 1 a 2)

07.46.42 - Vyšší středoškolské vzdělání (ISCED 3)

07.46.43 - Postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního (ISCED 4)

07.46.44 - Terciární vzdělávání (ISCED 5 a 6)

Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými

monitorovanými obdobími.

Objem prostředků krytých smlouvou dosáhl ke konci roku 2010 úrovně 75,0 %. Na realizaci

projektů bylo příjemcům poskytnuto v rámci ex-ante zálohových plateb celkem 15,8 mil. €,

coţ je 42,5 % rozpočtu prioritní osy, z čehoţ část (ve výši 6,8 mil. €, tj. 18,3 % alokace osy)

příjemci jiţ na realizaci projektu vyuţili a také ji vyúčtovali Řídicímu orgánu. Dosud

certifikované prostředky představují 13,7 % rozpočtu prioritní osy.

Tab. č. 48: Finanční pokrok prioritní osy 3 (ESF a národní zdroje)

Prioritní

osa

Stav

k 31.12.2010

Finanční

pokrok od

minulého

jednání SMV

(tj. od údajů

k 30.6.2010)

Alokac

e 2007 -

2013

v mil. €

Předloţené

projektové

ţádosti

v mil.


v %

Prostředky

kryté

smlouvou

v mi

l. €

37,2 135,7 364,8% 27,9

37,2 1,3 3,4% 7,3

v %

75,0

%

19,6

%

Proplacené

prostředky

příjemcům

v mil.


v %

Prostředky

předloţené

k certifikaci

v mil.


v %

Certifikované

prostředky

předloţené

EK

v mil

. €

v %

6,8 18,3% 5,1 13,7% 5,1 13,7%

2,8 7,4% 1,5 4,0% 3,3 8,9%

Zdroj: IS MSC2007 k datu 5. 1. 2011

Poznámky:

1 V tabulce jsou uvedeny hodnoty za projekty se smlouvou uzavřenou do konce roku 2010.

2 OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce „Proplacené prostředky příjemcům“ zahrnuty

pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé

výdaje a ŘO tyto výdaje schválil; kurz 25,24 €/Kč.

Výroční zpráva Operačního programu strana 97 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Graf č. 14: Finanční a fyzický pokrok implementace prioritní osy 3

250%

221,9%

200%

150%

100%

85,3%

50%

0%

18,3%

Proplacené prostředky

příjemcům

Počet úspěšně

podpořených osob

Počet podpořených

projektů

Zdroj: ŘO OPPA s použitím IS MSC2007, stav k 31. 12. 2010 (datum generování dat k ukazatelům 28. 2. 2011)

Hodnota ukazatele “Počet úspěšně podpořených osob“ je 222 % z plánované cílové hodnoty.

Příčinnou tohoto stavu je zejména skutečnost, ţe v rámci velké části projektů dochází v rámci

projektových aktivit k úpravám a inovacím vzdělávacích programů, do nichţ jsou následně

zapojeny celé třídy studentů na středních školách či celé studijní skupiny na vysokých školách

a hodnota tohoto ukazatele tedy nabývá vyšších neţ předpokládaných hodnot. Tento fakt však

nemá vliv na dosahování cílů prioritní osy, kde primárním cílem je rozvoj a inovace

vzdělávacího programu tak, aby lépe odpovídal potřebám trhu práce, a počet bezprostředně

benefitujících osob z projektu je tedy moţné povaţovat spíše za sekundární ukazatel, který

charakterizuje průběh realizace projektu spíše nepřímo.

Počet podpořených projektů dosáhl 85,3 % cílové hodnoty. S ohledem na objem

kontrahovaných prostředků (75,0 % alokace prioritní osy) lze předpokládat, ţe cílová hodnota

bude dosaţena či dojde k jejímu mírnému překročení.

Finanční a fyzický vývoj implementace v rámci prioritní osy 3 je v souladu s předpokládaným

vývojem, resp. odchylky od předpokladu jsou takového charakteru, ţe nevyţadují přijímání

ţádných specifických opatření ze strany Řídicího orgánu.

Výroční zpráva Operačního programu strana 98 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


3.3.3. PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH / CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ

Typický projekt v prioritní ose 3 lze popsat tak, ţe škola (ať uţ střední nebo vysoká) inovuje

svůj učební program nebo řeší potřeby svých ţáků nebo studentů. Druhým příkladem můţe

být projekt, jehoţ výstupy jsou určeny cílové skupině nebo školským zařízením na území hl.

m. Prahy obecně – takové projekty nejčastěji realizují nestátní neziskové organizace, můţe se

ale také jednat o školy nebo jiné veřejné instituce.

Tab. č. 49: Příklady projektů v prioritní ose 3

Název projektu

Registrační číslo

Ţadatel

Cílová skupina

Obsah projektu

Rozpočet

projektu

Termín realizace

Plánované

výstupy

Inovace bakalářského oboru "Dějiny umění pro potřeby praxe"

CZ.2.17/3.1.00/32176

Univerzita Karlova v Praze

studenti bakalářského programu na Ústavu pro dějiny umění FF UK

Obsahová inovace kmenových předmětů dějin umění, vytvoření rozsáhlé

elektronické databáze obrazových materiálů a modernizace studijního zázemí.

Zapojení odborníků z praxe do výuky specializovaných předmětů, realizace

studentských stáţí a exkurzí v ČR i v zahraničí.

2 484 198,07 Kč / 98 423,06 €

Z toho z OPPA: 2 484 198,07 Kč / 98 423,06 € (včetně příspěvku Evropského

sociálního fondu: 2 11 568,35 Kč / 83 659,60 €)

1. 7. 2010 - 30. 6. 2012 (24 měsíců)

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 58

Počet podpořených osob – celkem: 100

Počet úspěšně podpořených osob: 80

Název projektu

Registrační číslo

Ţadatel

Cílová skupina

Obsah projektu

Rozpočet

projektu

Termín realizace

Plánované

výstupy

Poznámka: Kurz 25,24 Kč/€

Inovace vzdělávacího programu Jezdec a ošetřovatel dostihových koní a

Chovatelství

CZ.2.17/3.1.00/32668

Střední škola dostihového sportu a jezdectví

V první části ţáci vzdělávající se v oboru Jezdec a ošetřovatel dostihových

koní a Chovatelství. Druhou částí cílové skupiny je pedagogický sbor SŠDSaJ.

Vytvoření studijní opory "Jezdecká abeceda", studentské exkurze do

špičkových evropských chovatelských a dostihových center. Rozvoj informační

a počítačové gramotnosti studentů, rozvoj výuky jazyků, profesní vzdělávání

členů pedagogického sboru. Inovace výuky odborných předmětů pomocí

speciálních výukových pomůcek - dostihový trenaţér, anatomické modely,

jezdecká výstroj.

5 619 530,96 Kč / 222 643,86 €

Z toho z OPPA: 5 619 530,96 Kč / 222 643,86 € (včetně příspěvku Evropského

sociálního fondu: 4 776 601,31 Kč / 189 247,28 €)

1. 3. 2010 - 31. 8. 2012 (30 měsíců)

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 3

Počet podpořených osob – celkem: 215

Počet úspěšně podpořených osob: 200

Výroční zpráva Operačního programu strana 99 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


3.3.4. ZÁVAŢNÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ

Implementace prioritní osy se nepotýká se závaţnými problémy. Dosvědčují to závěry auditů

(viz kapitola 2.8), a to auditů zaměřených na fungování řídicího a kontrolního systému,

i auditů, jeţ prověřovaly vzorek projektů.

Překáţky v realizaci OPPA, jeţ Řídicí orgán identifikoval v kapitole 2.3, se týkají operačního

programu jako celku, proto nejsou více popisovány na detailu prioritní osy.

Výroční zpráva Operačního programu strana 100 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


3.4. PRIORITNÍ OSA 4 – TECHNICKÁ POMOC

Specifický cíl této osy představuje zajištění efektivní a účinné implementace OPPA. V rámci

této prioritní osy jsou financovány především aktivity, které podporují řízení, realizaci,

kontrolu, monitorování, hodnocení a publicitu OPPA.

Podporované aktivity prioritní osy

• Podpora řízení programu

• Doplňkové činnosti související s realizací programu

Rozpočet prioritní osy

Na technickou pomoc je určeno přibliţně 3,4 % celkových prostředků OPPA, vyjádřeno

absolutně se jedná o 4 405 949 €.

Kříţové financování

V prioritní ose 4 není vyuţíváno kříţové financování dle čl. 34, odst. 2 nařízení Rady (ES) č.

1083/2006.

3.4.1. DOSAŢENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA

V rámci prioritní osy 4 byl v roce 2010 schválen nový projekt (Technické pomoci OPPA

2011 – 2015) s celkovými způsobilými náklady 3 009 310 € (při kurzu 25,24 Kč/€). Realizace

tohoto projektu začala 1. ledna 2011, tj. tak, aby plynule navázal na projekt „Technická

pomoc OPPA 2008 – 2010“, jehoţ realizace probíhala po celou dobu roku 2010.

Tab. č. 50: Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy 4

Kód NČI

Typ

indikátoru

Název

indikátoru

Měrná

jednotka

Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010

Cílová

hodnota

2015

Celkem

48.11.00

Výstup

Počet

uskutečněných

školení,

seminářů,

workshopů,

konferencí a

ostatní

podobné

aktivity 2

ks

statistika

Řídicího

orgánu

Dosaţená 0 39 78 112 N/A 112

Výchozí 0 0 39 78 N/A 0

Plánovaná 1 N/A N/A N/A N/A 80 80

07.64.00

Výsledek

míra

úspěšnosti

projektových

ţádostí 3 %

Zdroj: ŘO OPPA, stav k 31. 12. 2010

statistika

Řídicího

orgánu

Dosaţená 0 59 64 63 N/A 63

Výchozí 0 0 59 64 N/A 0

Plánovaná 1 N/A N/A N/A N/A 55 55

Výroční zpráva Operačního programu strana 101 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Poznámky:

1 Operační program nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období.

2 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo ke korekci názvu indikátoru. V předchozích

Výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byl použit název: 48.11.00 - Počet aktivit podpory programu.

Změněn byl pouze název, definice je shodná, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými

monitorovanými obdobími.

3 Definice ukazatele „míra úspěšnosti projektových žádostí“ je: podíl projektů vhodných k financování na

celkovém počtu předložených projektových žádostí.

Zvýšení objemu prostředků krytých smlouvou nad úroveň celkové alokace prioritní osy je

způsobeno schválením nového projektu technické pomoci, který kromě dosud

nekontrahované části alokace prioritní osy 4 zahrnuje také nedočerpání prostředků v rámci

projektu technické pomoci pro léta 2008 - 2010. Z pohledu certifikovaných prostředků

předloţených EK je patrný velký nárůst v souvislosti s postupem aktivit technické pomoci.

Tab. č. 51: Reálný pokrok v prioritní ose 4

Alokac

e 2007

- 2013

v mil.


Předloţené

projektové

ţádosti

v mil.


v %

Prostředky

kryté

smlouvou

v mil.


v %

Proplacené

prostředky

příjemcům

v mil.


v %

Prostředky

předloţené

k certifikaci

v mil.


v %

Certifikovan

é prostředky

předloţené

EK

v mil.


Stav

k 31.12.2010

4,4 4,9 111,1% 4,9 111,2% 1,2 28,0% 1,1 25,0% 1,1 25,0%

Finanční

pokrok od

minulého

jednání SMV

4,4 3,0 68,3% 3,0 68,3% 0,2 4,5% 0,0 0,0% 1,1 25,0%

(tj. od údajů

k 30.6.2010)

Zdroj: IS MSC2007 k datu 5. 1. 2011

Poznámky:

1 V tabulce jsou uvedeny hodnoty za projekty se smlouvou uzavřenou do konce roku 2010.

2 OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce „Proplacené prostředky příjemcům“ zahrnuty

pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé

výdaje a ŘO tyto výdaje schválil; kurz 25,24 €/Kč.

Více informací k technické pomoci je uvedeno v kapitole 6.

v %

3.4.2. ZÁVAŢNÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ

Implementace prioritní osy se nepotýká se závaţnými problémy. Překáţky v realizaci OPPA,

jeţ Řídicí orgán identifikoval v kapitole 2.3, se týkají operačního programu jako celku, proto

nejsou více popisovány na detailu prioritní osy.

Výroční zpráva Operačního programu strana 102 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


4. SOUDRŢNOST A ZAMĚŘENÍ

Popis základního nastavení souladu plánovaných aktivit OPPA s akcemi přijatými při plnění

Evropské strategie zaměstnanosti (dále jen ESZ) v rámci Národního programu reforem 2005 -

2008 (dále jen NPR), Národního akčního plánu sociálního začleňování 2006 - 2008 (dále jen

NAPSI) a také souladu s doporučeními v oblasti zaměstnanosti a cílům Společenství

souvisejícím se zaměstnaností v oblasti sociálního začlenění, vzdělávání a odborné přípravy je

podrobně uveden v textu Operačního programu Praha - Adaptabilita. OPPA přímo naplňuje

Cíl Otevřená, flexibilní a soudrţná společnost Národního strategického referenčního rámce a

má také poměrně silnou vazbu k cíli Vyváţený rozvoj území a částečně přispěje i k dosaţení

cíle Konkurenceschopná česká ekonomika.

Plnění cílů politiky soudrţnosti a úkolů ESF

Na úrovni naplňování obecných cílů politiky soudrţnosti a ESF a naplňování cílů OPPA

existuje přímá návaznost. Rok 2010 lze označit za první rok v implementaci OPPA, kdy

dochází k plnému dopadu plánovaných intervencí do prostředí hl. m. Prahy a program tedy

začíná v míře odpovídající jeho finanční alokaci ovlivňovat situaci v hl. m. Praze. Do konce

roku 2010 bylo programem úspěšně podpořeno bezmála 25 tisíc osob, coţ například v rámci

oblasti zlepšování postavení zaměstnanců na trhu práce představuje zásah cca 2 % ze všech

zaměstnanců, coţ by mohlo, odpovídá takřka třetinovému nárůstu z pohledu účasti

zaměstnanců na dalším vzdělávání (v roce 2005 byla tato míra 6,7 %). V oblasti vzdělávání

byl zaznamenán pozitivní dopad aktivit OPPA na necelá 4 % všech ţáků a studentů praţských

škol.

Naplňování priorit Strategických obecných zásad společenství a NSRR

Zaměření strategie OPPA přímo vychází ze SOZS a je úzce navázána na cíle NSRR. OPPA,

stejně jako ostatní operační programy, má povinnost vycházet z těchto nadřízených

dokumentů a soulad cílů je proto velmi úzký. Strategie OPPA byla zpracována tak, aby

přispěla zejména k naplnění strategického cíle Otevřená flexibilní a soudrţná společnost

NSRR. Také zde se v roce 2010 začíná naplno projevovat efekt intervencí OPPA, které

přispívají k naplnění především třetí obecné zásady Vytváření více a lepších pracovních míst.

V rámci třetí obecné zásady má OPPA silné vazby k prioritním osám „Přivést více lidí do

zaměstnání, zajistit jejich setrvání v zaměstnání a modernizovat systémy sociální ochrany“ –

zejména prostřednictvím intervencí prioritní osy 2, „Zvýšit přizpůsobivost pracujících a

podniků a pruţnost trhů práce“ – zejména prostřednictvím intervencí prioritní osy 1, „Zvýšit

investice do lidského kapitálu prostřednictvím lepšího vzdělávání a kvalifikace“ - zejména

prostřednictvím intervencí prioritní osy 1 a osy 3.

Výroční zpráva Operačního programu strana 103 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Plnění cílů pro růst a zaměstnanost

Lisabonská strategie, resp. z ní vycházející NPR ve značné míře zdůrazňuje potřebu

systémových a reformních opatření, u kterých se nedá očekávat výraznější příspěvek OPPA,

protoţe tento program je svým charakterem regionální a neobsahuje komponenty mající

přímou vazbu na změnu systémů na národní úrovni. Z relevantních integrovaných hlavních

směrů pro růst a zaměstnanost zatím OPPA na základě schválených projektů přispívá nejvíce

k naplňování integrovaných směrů 17, 18, 19, 20 a 23.

Řídící orgán OPPA sleduje v průběhu implementace údaje projektů, které spadají do

intervencí v rámci tzv. earmarkingu. Označení prostředků OPPA ve vztahu k Lisabonské

strategii tzv. earmarking je v rámci OPPA indikativní. S výjimkou technické pomoci, která je

klasifikována jako prioritní témata 85 a 86, jsou všechny ostatní části OPPA klasifikovány v

prioritních tématech přispívajících k plnění Lisabonské strategie. Z celkového příspěvku ESF

(108 385 242 €) je tak 96,5 % (104 640 185 €) označeno ve smyslu čl. 9 odst. 3 Nařízení

1081/2006 jako přispívající k vymezeným prioritám EU. S ohledem na aktuální stavy

kontrahování ukazuje naplnění jednotlivých prioritních témat následující tabulka. Vzhledem

k tomu, ţe veškeré aktivity, resp. výdaje OPPA, (s výjimkou technické pomoci) jsou

klasifikovány jako přispívající k vymezeným prioritám EU a vymezení v programu je

indikativní, není rozdělení dále komentováno. Ve výročních zprávách je podíl jednotlivých

prioritních témat statisticky vykazován podle objemu kontrahovaných prostředků.

Tab. č. 52: Earmarking OPPA (jen ESF, v €)

Prioritní téma

(Kategorie

výdajů)

Alokace v EUR 2007 –

2013

Kontrahováno

k 31. 12. 2010

Kontrahováno v %

vzhledem k alokaci 2007 –

2013

62 26 160 000,00 26 901 966,84 103%

68 7 620 073,00 2 097 915,41 28%

69 4 360 056,00 2 596 833,51 60%

71 27 250 000,00 21 729 703,08 80%

72 18 530 000,00 15 071 315,68 81%

73 8 720 056,00 8 650 812,67 99%

74 12 000 000,00 2 967 562,28 25%

Celkem 104 640 185,00 80 016 109,46 76%

Zdroj: IS Monit2007+

Poznámky: Stav k 31. 12. 2010, kurz 25,24 Kč/€.

Tabulka poskytuje přehled o podílu priorit Lisabonské strategie na prioritách OPPA.

Výroční zpráva Operačního programu strana 104 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


5. PŘÍPADNÉ PROGRAMY ERDF / FOND SOUDRŢNOSTI:

VELKÉ PROJEKTY

V rámci OPPA nejsou velké projekty vymezené Nařízením (ES) č. 1083/2006 relevantní.

Výroční zpráva Operačního programu strana 105 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


6. TECHNICKÁ POMOC

Podle článku 46 obecného Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 lze ze strukturálních fondů

financovat činnosti týkající se řízení, monitorování, přípravy, hodnocení, informování,

kontroly a publicity operačních programů. Na činnosti spojené s administrací OPPA je

v programu vymezena prioritní osa 4 – Technická pomoc. Představuje 3,4 % celkových

prostředků, tj. 4,4 mil. € (při přepočtu kurzem 25,24 Kč/€ tato částka odpovídá 111,2 mil.

Kč). Čerpání prostředků vţdy probíhá v rámci schváleného projektu. Projekt technické

pomoci můţe realizovat výhradně hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU,

oddělení ESF.

V roce 2010 byla ukončena realizace projektu „Technická pomoc OPPA 2008 – 2010“.

Celkové plánované náklady projektu byly 1 882 936,61 € (47 525 320 Kč, kurz 25,24 Kč/€).

V době přípravy této výroční zprávy probíhalo finanční uzavírání tohoto projektu, přičemţ uţ

bylo známo, ţe nebyla vyuţita celá schválená podpora (nedočerpáno bylo 0,31 mil. €;

7,825 mil. Kč, kurz 25,24 Kč/€). Tato nedočerpaná suma byla zahrnuta do nového projektu,

coţ způsobuje vyšší neţ 100% objem závazků v rámci prioritní osy 4. Zmíněný návazný

projekt „Technická pomoc OPPA 2011 – 2015“ byl Zastupitelstvem hl. m. Prahy schválen

v 16. září 2010. Zahrnuje v sobě veškeré činnosti v rámci technické pomoci v letech 2001 aţ

2015. Celkové náklady projektu jsou 3 009 310 € (75 955 000 Kč, kurz 25,24 Kč/€).

Cílem projektu je zajistit účinnou a efektivní implementaci OPPA v souladu s pravidly

programu, národní a evropskou legislativou. Aktivity projektu jsou určeny pro širokou

veřejnost, potenciální ţadatele o podporu z OPPA, příjemce podpory z OPPA, pracovníky

Řídicího orgánu, Národní orgán pro koordinaci (Ministerstvo pro místní rozvoj), Platební

a certifikační orgán (Ministerstvo financí), Auditní orgán, Evropskou komisi a případné další

aktéry v oblasti implementace OPPA. Projekt zahrnuje veškeré aktivity, které jsou

s administrací OPPA spojeny, a člení je do následujících skupin (klíčových aktivit):

Tab. č. 53: Aktivity projektu Technická pomoc OPPA 2011 – 2015

Č. Název klíčové aktivity

Rozpočet aktivity

(mil. Kč)

Rozpočet aktivity

(tis. €)

1 Publicita a informovanost 6,00 237,75

2 Informační systémy 5,04 199,6

3 Evaluace a analýzy 3,96 156,8

4 Společný monitorovací výbor 0,96 38,0

5 Hodnocení projektových ţádostí 5,32 210,7

6

Zajištění a rozvoj administrativní

kapacity

54,67 2 166,0

Celkem 75,95 3 009,1

Zdroj: ŘO OPPA, kurz 25,24 Kč/€

Výroční zpráva Operačního programu strana 106 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Aktivity projektu jsou realizovány vlastní činností pracovníků Řídicího orgánu, nákupem

sluţeb a nákupem zboţí. Doba realizace projektu je 60 měsíců; tj. období od 1. ledna 2011 do

31. prosince 2015.

Údaje týkající se prostředků technické pomoci (a to za všechny kontrahované projekty OPPA)

lze rozdělit podle klasifikace kategorií výdajů prioritních témat mezi kategorie

85 a 86 následovně:

• kategorie 85:

o Informační systémy

o Společný monitorovací výbor

o Hodnocení projektových ţádostí

o Zajištění a rozvoj administrativní kapacity

• kategorie 86:

o Publicita a informovanost

o Evaluace a analýzy

Tab. č. 54: Rozdělení výdajů technické pomoci dle prioritních témat (ESF a národní zdroje)

Prioritní

téma

(Kategorie

výdajů)

Název prioritního tématu

Kontrahováno

k 31. 12. 2010 v €

85 Příprava, provádění, monitorování a kontrola 3 477 263

86 Hodnocení a studie; informace a komunikace 681 147

Celkem 4 158 410

Zdroj: ŘO OPPA, stav k 31. 12. 2010, kurz 25,24 Kč/€

V rámci technické pomoci bylo v roce 2010 vynaloţeno celkem 511 387 € (12 907 406 Kč,

kurz 25,24 Kč/€), a to na aktivity uvedené v následující tabulce.

Výroční zpráva Operačního programu strana 107 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Tab. č. 55: Realizované aktivity Technické pomoci během roku 2010

Č. Název

klíčové

aktivity

Publicita a

informovanost

Období

realizace

aktivity

leden –

prosinec

Popis realizace aktivity

Provoz prezentací fondů EU v hl. m. Praze na

www.prahafondy.cz, Údrţba domény www.prahafondy.eu,

nákup sluţeb v oblasti public relations -

vytvoření a distribuce tiskových zpráv a

individuální komunikace s novináři, Grafická

úprava projektové příručky OPPA, Zveřejnění

inzerce 3. výzvy OPPA v deníku Metro Praha,

Inzerce propagace OPPA a OPPK v deníku MF

Dnes, nákup propagačních předmětů, organizace

seminářů a workshopů pro ţadatele a příjemce

podpory z OPPA, Kampaň na propagaci přínosů

fondů EU pro Hl. m. Prahu

Výdaje na

uvedené

činnosti ve

sledovaném

období v Kč

Výdaje na

uvedené

činnosti ve

sledovaném

období v €

480 519,40 19 038,01

Informační

systémy

leden –

prosinec

MSSF – Monit7+, MSSF – Benefit7 – převáţně

provozní podpora, konzultace, správa a

optimalizace systémů, Zapracování změn do IS

Ginis na základě odsouhlasení RR, Interface

MONIT x GINIS, asistence a úprava rozhraní

MONIT x GINIS

1 066 554,74 42 256,53

Společný

monitorovací

výbor

červen,

prosinec

Organizace 6. zasedání Společného

monitorovacího výboru 2. června 2010 - byly

hrazeny náklady ze zasedání vyplývající

(technického zázemí, tlumočení)

20 190,50 799,94

Hodnocení

projektových

ţádostí

leden –

prosinec

Realizace 2 školení hodnotitelů expertního

posouzení projektů OPPA, provedení expertního

posouzení projektů předloţených v rámci 3. výzvy

OPPA a projektů přímého přidělení PO 2 a PO 3,

organizace jednání Výběrových komisí PO 1 a PO

3 a zasedání PROP PO 2 a PO 3

1 475 461,10 58 457,25

Zajištění a

rozvoj

administrativní

kapacity

leden –

prosinec

platy zaměstnanců, outsourcing zaměstnanců,

výuka AJ pro zaměstnance a zpracování

výukového materiálu pro výuku odborné AJ,

předplatné odborných časopisů, učebnic, SW a

on-line aplikací, externí školení pro zaměstnance,

nákup technického vybavení pro potřeby

manaţerky pro publicitu, přístup k internetu,

sluţební cesta zaměstnanců v Berlíně (ubytování,

jízdné, diety, tlumočení), výjezdního zasedání

oddělení ESF ve školicím středisku Samechov

9 864 681,16 390 835,23

Celkem 12 907 406,90 511 386,96

Zdroj: ŘO OPPA

Výroční zpráva Operačního programu strana 108 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


6.1. PŘEHLED AKTIVIT PODPORY PROGRAMU

Řídicí orgán pořádá pro ţadatele a příjemce celou řadu specificky zaměřených workshopů

a seminářů. V roce 2010 se uskutečnily semináře pro ţadatele v rámci 3. výzvy OPPA,

workshopy pro příjemce, kteří uspěli v rámci 2. a 3. výzvy OPPA, a také proběhlo školení pro

expertní hodnotitele předloţených projektových ţádostí.

Workshopy pro ţadatele

Pro ţadatele byly v souvislosti s 3. výzvou v období duben – květen 2010 uspořádány celkem

4 semináře s různým obsahem pro 361 účastníků:

• Semináře o 3. výzvě zaměřené na koncipování projektu (účast 273 ţadatelů)

o 28. dubna, 5. a 10. května 2010

• Semináře zaměřené na práci s formulářem projektové ţádosti (účast 88 ţadatelů)

o 17. května 2010

Workshopy pro příjemce:

Pro příjemce podpory z OPPA proběhlo v období únor - prosinec 2010 celkem 28 workshopů

na téma „Zahájení realizace projektu“, „Zpracování monitorovací zprávy projektu“

a také„Zadávací řízení“. Celkem se těchto workshopů účastnilo 599 příjemců.

Jak vyplývá ze statistik OPPA, účastníky seminářů a workshopů jsou převáţně ţeny,

v průměru jsou zastoupeny ze 71 %, muţi představují přibliţně 26 % všech účastníků, zbylá

3 % účastníků své pohlaví neuvádějí. Zastoupení jednotlivých sektorů (v členění na

podnikatelský, neziskový a veřejný) na seminářích a workshopech OPPA je poměrně

vyrovnané, nejčetněji je zastoupen sektor podnikatelský (43 %), dále sektor neziskový (31 %)

a nejméně sektor veřejný (23 %), zbylá 3 % účastníků neuvádějí, ve kterém ze sektorů působí.

Úroveň seminářů a workshopů OPPA je ze strany účastníků hodnocena velmi kladně.

Dokládá to statistika zpracovaná na základě vyplněných dotazníků Hodnocení kvality

semináře (návratnost těchto dotazníků byla 81 %). Semináře a workshopy konané v roce 2010

byly jednotlivými účastníky, pomocí stupnice 1 aţ 5, kde 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší,

průměrně hodnoceny známkou 1,25. Samostatně byly hodnoceny tři oblasti:

• Hodnocení lektorů - profesionalita prezentujících, srozumitelnost a tempo výkladu,

úroveň zodpovídáni dotazů – průměrné hodnocení 1,30

• Kvalita a srozumitelnost obsahu prezentací, relevantnost pro přípravu a realizaci

projektu – průměrné hodnocení 1,29

• Technické zabezpečení semináře - kvalita distribuovaných materiálů, místo konání,

ozvučení, občerstvení apod. – průměrné hodnocení 1,16

Výroční zpráva Operačního programu strana 109 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Školení pro externí hodnotitele:

• Školení 17 nových hodnotitelů

o Teoretická část 16. června 2010

o Praktická část 1. července 2010

Z pohledu stanovených ukazatelů prioritní osy jiţ došlo k překročení cílové hodnoty pro

ukazatel počet aktivit podpory programu. Tento fakt je ovlivněn 3 faktory:

• Prvním faktorem je vysoký zájem o získání podpory z OPPA a s tím související

potřeba kapacitně tento zájem uspokojit.

• Druhým faktorem je, ţe pro potřeby příjemců je pořádána široká škála podpůrných

aktivit, a to při zahájení realizace projektu, v době přípravy 1. monitorovací zprávy či

ke specifickým tématům jako jsou např. zadávací řízení. Řídicí orgán si ověřil, ţe

intenzivní práce s příjemci přináší vyšší kvalitu dodrţování pravidel na jejich straně

a ţe toto opatření působí jako prevence chyb a případných nesrovnalostí ve vyúčtování

výdajů projektů.

• V neposlední řadě Řídicí orgán došel k závěru, ţe je efektivnější organizovat semináře

a workshopy pro menší počet účastníků. Díky menšímu počtu osob na akci se daří

nastolit dostatečnou míru interakce s účastníky, která přispěje ke kvalitnějšímu

výkladu problematiky a také jejímu lepšímu pochopení na straně ţadatelů a příjemců.

Díky intenzivní práci s ţadateli, kvalitnímu nastavení pravidel a intenzivní podpoře se

Řídicímu orgánu podařilo dosáhnout vysoké úrovně úspěšnosti projektových ţádostí.

Ukazatel 07.64.00 „Míra úspěšnosti projektových ţádostí“ je v textu programu OPPA

definován jako „podíl projektových ţádostí, které splnily všechna formální a expertní kriteria,

a celkového počtu předloţených projektových ţádostí“. Takto definovaný ukazatel vyjadřuje

celkovou kvalitu předkládaných projektových ţádostí a zároveň umoţňuje eliminovat vliv

vysoké poptávky po prostředcích OPPA. Ukazatel má za cíl popsat, jak kvalitně se příjemcům

daří zpracovávat projektové ţádosti (a to samozřejmě i díky podpoře poskytované Řídicím

orgánem).

Tab. č. 56: Ukazatele prioritní osy 4

Kód Druh Název Jednotka

48.11.00 Výstupy

07.64.00 Výsledky

Výchozí

hodnota

(2005)

Cílová

hodnota

(2015)

Dosaţená

hodnota

Počet uskutečněných školení,

seminářů, workshopů,

konferencí a ostatní podobné

ks 0 80 112

aktivity 1

Míra úspěšnosti projektových

ţádostí 2 % N/A 55 % 63 %

Zdroj: ŘO OPPA, stav k 31. 12. 2010

Poznámky:

1 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo ke korekci názvu indikátoru. V předchozích

Výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byl použit název: 48.11.00 - Počet aktivit podpory programu.

Výroční zpráva Operačního programu strana 110 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Změněn byl pouze název, definice je shodná, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými

monitorovanými obdobími.

2

Definice ukazatele „míra úspěšnosti projektových žádostí“ je: podíl projektů vhodných k financování na celkovém

počtu předložených projektových žádostí.

Cílová hodnota ukazatele 07.64.00 „Míra úspěšnosti projektových ţádostí“ je 55 %. Tato

hodnota byla plněna jak během jednotlivých výzev OPPA, tak celkově za dosud všechny

realizované výzvy. Ke konci roku 2010 dosáhla hodnota tohoto ukazatele 63 %, coţ

představovalo zvýšení od stavu ke konci roku 2008 (kdy byla hodnota 59 %) a mírné sníţení

v porovnání s koncem roku 2010 (64 %). Tento pokles byl způsoben specifickým opatřením

pro omezení počtu ţádostí předloţených ve 3. výzvě v rámci prioritní osy 1 (viz dále).

V rámci jednotlivých výzev je moţné vysledovat zvyšující se hodnotu tohoto ukazatele, např.

v rámci prioritní osy 3 nárůst z 59,3 % na 83,3 %, coţ jednoznačně svědčí o zvyšující se

kvalitativní úrovni projektových ţádostí a tedy schopností ţadatelů předkládat potenciálně

úspěšné projekty. Pokles hodnoty v rámci 3. výzvy v prioritní ose 1 je způsoben zavedením

časového faktoru pro omezení počtu administrovaných ţádostí a nesouvisí s kvalitou

projektových ţádostí. (Nezanedbatelný počet ţádostí byl vyloučen v rámci formálního

posouzení z důvodu předloţení projektové ţádosti po dosaţení stanoveného rozpočtového

limitu 250 % alokace výzvy, coţ nevypovídá o obsahové a formální kvalitě dané ţádosti, ale

pouze o rychlosti zpracování dané projektové ţádosti.) Detailní informace k hodnotám

ukazatele uvádí následující tabulka.

Tab. č. 57: Míra úspěšnosti projektových ţádostí

předloţené projekty (ks)

projekty splňující výběrová

kritéria (ks)

úspěšnost projektů

1V 2V 3V celkem 1V 2V 3V celkem 1V 2V 3V celkem

PO1 548 393 262 1203 303 279 136 718 55,3% 71,0% 51,9% 59,7%

PO2 304 181 0 485 208 128 0 336 68,4% 70,7% - 69,3%

PO3 326 190 114 630 187 138 95 420 57,4% 72,6% 83,3% 66,7%

celkem 1178 764 376 2 318 698 545 231 1474 59,3% 71,3% 61,4% 63,6%

Zdroj: ŘO OPPA

6.2. ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA SUBJEKTŮ IMPLEMENTAČNÍ

STRUKTURY OP

Administrativním zajištěním agendy Řídícího orgánu je pověřen Magistrát hl. m. Prahy,

odbor fondů EU, oddělení ESF a to ve spolupráci s dalšími odbory magistrátu. K zajištění

personální agendy, technického zázemí včetně informačních technologií, rozpočtové a účetní

agendy jsou vyuţívány věcně příslušné odbory Magistrátu hl. m. Prahy. Pro zajištění

dostatečné administrativní kapacity nad rámec omezeného počtu systemizovaných míst je

vyuţíván outsourcing.

Výroční zpráva Operačního programu strana 111 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Tab. č. 58: Stav administrativní kapacity implementační struktury OPPA

Řídicí orgán

Finanční útvar

Útvar Odbor Oddělení

Pověřený auditní

subjekt

Odbor fondů

Evropské unie

Odbor rozpočtu

Odbor účetnictví

Kancelář ředitele

MHMP

Evropského sociálního

fondu

Počet

zaměstnanců

(FTE)

29,5

Sekretariátu 1,8

Oddělení financování

společenské potřeby

Oddělení financování

městských částí

Oddělení souborných

rozpočtových vztahů

Průřezově všechna

oddělení odboru

0,5

1

1

2,5

Celkem

za útvar

(FTE)

31,3

Oddělení interního auditu 0,9 0,9

Celkem 37,2

Zdroj: Statistika OPPA

Poznámka: Stav k 31. 12. 2010

FTE: Full time equivalent – jeden FTE se rovná jednomu roku práce zaměstnance, který se na 100% věnuje dané

činnosti. Zaměstnanec, jenž je zapojen do implementace prostředků z rozpočtu EU svým celým pracovním

poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), je hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na

implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen jednou čtvrtinou své pracovní náplně, je hodnocen částkou 0,25

FTE.

V souvislosti s realizací 3. výzvy dříve, neţ bylo původně stanoveno v plánovaném

harmonogramu výzev, došlo k 1. 9. 2010 k navýšení administrativní kapacity oddělení ESF

o 6 systemizovaných míst. Předpokládá se, ţe tato kapacita bude zapojena po dobu zvýšené

zátěţe při souběhu realizace projektů 1., 2. a 3. výzvy zhruba do poloviny roku 2012.

5

Tab. č. 59: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007–2013

Počet pracovních

úvazků uvedený ve

Zprávě o zajištění

administrativních

kapacit ze

dne27. ledna 2011

Počet pracovních

úvazků - současný

stav

Plánovaný

počet r.

2011

Plánovaný

počet r.

2012

Plánovaný

počet r.

2013

Řídicí orgán 31,3 31,3 31 28 26

Zprostředkující

subjekt

- - - - -

Finanční útvar 5 5 5 5 5

Pověřený auditní

subjekt

0,9 0,9 2 2 2

Celkem 37,2 37,2 38 35 33

Zdroj: Statistika OPPA

Poznámky: Stav k 31. 12. 2010. Počet přepočtených pracovních úvazků v rámci implementační struktury OP

(plánované stavy počtu zaměstnanců do roku 2013)

Výroční zpráva Operačního programu strana 112 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


7. INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA

V monitorovacím období byly na webových stránkách OPPA průběţně zveřejňovány

aktuality týkající se programu, včetně seznamu příjemců. Pro zvýšení povědomí

o moţnostech předkládat projekty v rámci 3. výzvy byl vyuţit i inzerát v denním tisku.

7.1. AKTIVITY KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU

Komunikační plán je základní prováděcí dokument pro oblast informování a publicity, který

je společný pro OPPA a OPPK. Ve sledovaném období byl naplňován jak celkový

komunikační plán na období 2007 – 2013, tak komunikační plán na rok 2010. Plnění

komunikačního plánu je sledováno prostřednictvím monitorovacích indikátorů

Komunikačního plánu. Plánované hodnoty jsou za celé období 2007 - 2013 a pro programy

OPPA a OPPK dohromady.

Tab. č. 60: Monitorovací indikátory výstupů Komunikačního plánu

Nástroj

komunikace

Výstupový indikátor

Dosaţená hodnota

kumulativně

k 31. 12. 2010

Z toho OPPA

k 31. 12.

2010

Plánovaná

hodnota

(2007 – 2013)

Počet databází 2 1 2

On-line

komunikace

Přímá

komunikace

Mediální

komunikace

Propagační

předměty a

informační

letáky

Počet publikovaných článků 260 155 200

Počet publikovaných

dokumentů

Počet zorganizovaných

seminářů a školení

Počet konzultovaných ţádostí

o podporu

163 46 10

144 103 70

2 028 1 160 1 500

Počet inzerátů 21 3 14

Počet vytvořených billboardů a

plakátů

Počet vydaných tiskových

zpráv

17 6 7

43 12 28

Počet uspořádaných

konferencí (akcí pro širokou

4 N/A 14

veřejnost) 1

Počet typů vyrobených

propagačních předmětů a

letáků

85 25 20

Výroční zpráva Operačního programu strana 113 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Nástroj

komunikace

Publikační

činnost

Výstupový indikátor

Počet vydaných informačních

broţur

Počet vydaných příruček či

manuálů

Dosaţená hodnota

kumulativně

k 31. 12. 2010

Z toho OPPA

k 31. 12.

2010

Plánovaná

hodnota

(2007 – 2013)

6 3 4

2 1 4

Počet vydaných zpráv a studií 0 0 4

Zdroj: ŘO OPPA

Poznámky:

Samostatně tiskové konference nepořádá, problematika fondů, výzvy, prezentace úspěšných projektů atd. je

prezentována na tiskových konferencích, které jsou pořádány po zasedáních Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva

hl. m. Prahy, kde se schvalování projektů a vyhlašování výzev projednává. Do hodnoty ukazatele jsou zahrnuty

pouze uspořádané významné akce pro veřejnost.

Tab. č. 61: Monitorovací indikátory výsledků Komunikačního plánu

Nástroj

komunikace

Výsledkový indikátor

Dosaţená hodnota

kumulativně k 31.

12. 2010

Z toho OPPA

k 31. 12.

2010

Plánovaná

hodnota

(2007 – 2013)

Počet přístupů na stránky 381 421 N/A 400 000

On-line

komunikace

Počet registrovaných uţivatelů 3 502 N/A 600

Počet staţení dokumentů N/A N/A 2 3 000

Počet účastníků 4 747 3 752 1 400

Přímá

komunikace

Míra úspěšnosti

konzultovaných ţádostí

58% 67% 50 %

v rámci výběrového procesu 3

Počet zveřejnění inzerátů 51 13 70

Počet instalování billboardů a

plakátů na veřejných místech

203 81 70

Mediální

komunikace

Počet publikovaných textů s

tématem OPPA/OPPK

818 356 500

Počet účastníků tiskových

konferencí z řad mediální

veřejnosti

20 N/A 70

Propagační

předměty

informační

letáky

a

Počet distribuovaných

propagačních předmětů a

letáků

21 790 8 450 7 000

Výroční zpráva Operačního programu strana 114 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Nástroj

komunikace

Výsledkový indikátor

Dosaţená hodnota

kumulativně k 31.

12. 2010

Z toho OPPA

k 31. 12.

2010

Plánovaná

hodnota

(2007 – 2013)

Počet distribuovaných

informačních broţur

5 442 3 250 1 400

Publikační

činnost

Počet distribuovaných příruček

či manuálů

Počet distribuovaných zpráv a

studií

785 785 1 500

0 0 200

Zdroj: ŘO OPPA

Poznámky:

1 ŘO samostatně tiskové konference nepořádá, problematika fondů, výzvy, prezentace úspěšných projektů atd. je

prezentována na tiskových konferencích, které jsou pořádány po zasedáních Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva

hl. m. Prahy, kde se schvalování projektů a vyhlašování výzev projednává. Do hodnoty ukazatele jsou zahrnuty

pouze uspořádané významné akce pro veřejnost.

2 V době vytváření Komunikačního plánu umožňoval program pro sledování statistik webových stránek OPPA a

OPPK tento údaj monitorovat. Na jaře roku 2009 ovšem došlo na popud odboru informatiky Magistrátu hl. m.

Prahy ke změně programu pro sledování statistik; původní systém byl nahrazen systémem, který je používaný

na ostatních webových stránkách, které hl. m. Praha provozuje. Díky sladění může hl. m. Prahy sledovat bez

administrativních komplikací údaje za veškeré stránky, jichž je provozovatelem. Pro webové stránky OPPA a

OPPK to ovšem znamenalo ztrátu tohoto indikátoru, a to včetně historie údajů do doby změny systému pro

sledování statistik. Nastavení této funkce je mimo technické možnosti používaného softwaru. Počet přístupů na

stránky a Počet zaregistrovaných uživatelů pokládá ŘO za dostatečně vypovídající informace o návštěvnosti

webových stránek. Vzhledem k ekonomické neefektivnosti zavedení sledování tohoto ukazatele, nebude tento

vykazován.

3 Tento ukazatel vyjadřuje podíl počtu projektů, které splnily všechny náležitosti pro získání podpory z programu

bez ohledu na objem alokovaných prostředků ku celkovému počtu předložených projektových žádostí.

7.2. INTERNETOVÉ STRÁNKY

Webové stránky byly do ostrého provozu spuštěny na začátku ledna 2008 před vyhlášením

1. výzev v OPPA a OPPK. Očekávání pracovníků odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy

pak naplnily zejména v širokém a masivním vyuţívání interaktivního modulu webových

stránek, jehoţ prostřednictvím se zájemci mohou zaregistrovat na semináře, zasílat

pracovníkům Řídicímu orgánu projektové záměry, zadávat zveřejnění zadávacích řízení,

zakládat diskusní skupiny a získávat aktuální informace formou newsletterů.

Tab. č. 62: Statistika vyuţití webových stránek za období 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010

Měsíc

Počet

návštěv

Počet unikátních

návštěv

Průměrný počet stránek na 1

návštěvu

Počet zobrazených

stránek

Leden 11 210 5 444 5,27 59 031

Únor 11 246 5 418 5,25 59 018

Březen 14 518 6 635 5,83 84 618

Duben 17 394 7 406 5,42 94 244

Květen 17 251 7 016 5,16 89 091

Červen 11 657 5 091 4,92 57 363

Červenec 8 103 4 101 4,67 37 830

Výroční zpráva Operačního programu strana 115 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Měsíc

Počet

návštěv

Počet unikátních

návštěv

Průměrný počet stránek na 1

návštěvu

Počet zobrazených

stránek

Srpen 8 432 4 372 4,74 39 989

Září 11 268 6 044 4,6 51 827

Říjen 9 333 5 379 4,99 46 618

Listopad 9 245 5 369 4,79 44 304

Prosinec 6 982 3 938 4,65 32 478

Celkem 136 639 66 213 5,0 696 411

Zdroj: ŘO OPPA

7.3. KOMUNIKACE S MÉDII

V souvislosti s postupnou realizací programu byly ve sledovaném období vydány 3 tiskové

zprávy, které informovaly o vyhlášení 3. výzvy, schválení projektů 3. výzvy a schválení

individuálního projektu přímého přidělení s názvem Řemeslo ţije. Byly také vydány 4 tiskové

zprávy za oba operační programy dohromady. Následně byly zpracovány podklady pro

novináře, na jejichţ základě pak byly publikovány novinové a časopisové články o tématice

OPPA. Během sledovaného období vyšlo na téma OPPA, případně obou operačních

programů 119 článků v tisku a v internetových médiích. 6

OPPA bylo prezentováno také prostřednictvím televizního magazínu pro podnikatele POKR –

v cca pětiminutové reportáţi byl prezentován jednak celý program a poté projekt „Systém

vzdělávání a dlouhodobého rozvoje zaměstnanců se zaměřením na praktický výcvik, aneb jak

navrátit věhlas české kuchyni“, který je realizován v rámci prioritní osy 1. Reportáţ byla

vysílána ve čtvrtek 29. 4. 2010 v 18:30 hodin na programu ČT2. Ke staţení je na

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10078338257-pokr/.

Ministerstvo pro místní rozvoj natočilo reklamní spoty o operačních programech, které se

vysílaly na všech 4 programech České televize, OPPA a OPPK se objevily v díle č. 8, který

byl věnovaný udrţitelnosti projektů. V televizním vysílání běţely dvě verze spotu, ve stopáţi

1 min a 2 min, které byly v období mezi 27. ledna – 9. února 2010 vysílány celkem 106x.

V rámci televizní reklamní kampaně MMR „Pro kaţdého něco“ byl v krátkém spotu

prezentován projekt OPPA z Prioritní osy 1 Digitalizace je naše práce. Spot běţel během září

2010 ve stopáţi 1 min a 2 min celkem v 83 reprízách na všech programech České televize.

V rámci TV pořadu „Dokáţete víc“ byla vysílána 10 min. reportáţ o projektu „ZŠ Olešská -

šance zvládnout český jazyk pro děti cizinců“, který je realizován v rámci Prioritní osy

3. Pořad byl vysílán na programech ČT1 a ČT2 ve 3 reprízách během prosince r. 2010.

6 Zdroj: Monitoring tisku Newton media

Výroční zpráva Operačního programu strana 116 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


7.4. INZERÁTY

V souvislosti s vyhlášením 3. výzvy OPPA byl vytvořen inzerát informující potenciální

ţadatele o moţnosti ţádat o podporu. Tento inzerát byl zveřejněn 23. 4. 2010 v Deníku Metro.

Celostránkový inzerát propagující oba operační programy a který navazuje vizuálně na

outdoorovou informační kampaň byl zveřejněn v praţské příloze celostátního deníku MF

Dnes dne 6. října 2010.

7.5. PUBLIKACE A PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY

Ve dnech 30. 3. – 1. 4. 2010 byl OPPA prezentován společně s OP LZZ a OP VK na Veletrhu

pracovních příleţitostí JOB Days 2010, který se konal na praţském holešovickém výstavišti.

V rámci stánku Evropského sociálního fondu byl vystaven banner OPPA a zájemcům byly

rozdávány informační broţury a letáky a poskytovány informace o programu a realizovaných

projektech.

V roce 2010 průběţně probíhala distribuce informačních materiálů (broţury a letáky)

vyrobených v roce 2009. Zájemcům jsou k dispozici v Eurocentru, Informačním centru

Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí a také prostřednictvím stojanů umístěných

v prostorách budovy magistrátu ve Škodově paláci, které byly za tímto účelem pořízeny.

Pro ţadatele a příjemce podpory z OPPA bylo vytisknuto 1 015 ks Projektových příruček

OPPA, které byly distribuovány jak příjemcům ze 2. výzvy a 3. výzvy na seminářích pro

příjemce, tak ţadatelům, kteří se účastnili seminářů pro ţadatele ve 3. výzvě. Celkem bylo

distribuováno 785 příruček.

Byla také dokončena zakázka na výrobu reklamních předmětů pro OPPK a OPPA. Vyrobeno

bylo celkem 67 druhů reklamních a dárkových předmětů s potiskem, z toho 25 druhů s logy

OPPA.

7.6. PRAVIDELNÁ VÝROČNÍ AKCE

Informační akcí pro veřejnost v roce 2010 byla outdoorová informační kampaň o přínosech

strukturálních fondů „Více příleţitostí pro lepší ţivot Praţanů“, která probíhala v prostředcích

MHD a na plochách městského mobiliáře od 1. 7. 2010 do října 2010. Součástí kampaně byly

Citylighty, rámečky A4 umístěné v tramvajích, rámečky umístěné ve vozech metra, QS folie

umístěné vně tramvají, slide show na plazmových obrazovkách umístěných ve vestibulu

budovy MHMP a úprava webových stránek, kde také běţí slide show.

Výroční zpráva Operačního programu strana 117 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Obr. 5: Ukázka informační kampaně „Více příleţitostí pro lepší ţivot Praţanů“

Vyrobeno a rozmístěno bylo 50 ks QS fólie 220x60 cm (boční stěna tramvaje), 220 ks

rámečky A4 do prostředků MHD (tramvaje), 110 ks plakátů 106x19 cm (vozy metra), 85 ks

Citylighty 118,5x175 cm. Slideshow, která obsahovala všechny pouţité vizuály, a 8 slidů na

téma vybraných projektů bylo promítáno na plazmových obrazovkách ve vestibulu Škodova

paláce, kde sídlí Odbor fondů Evropské unie Magistrátu hl. m. Prahy a kde kaţdý den projdou

stovky návštěvníků magistrátu (čekají ve vestibulu na vyřízení úředních záleţitostí). Slidy ze

slideshow byly také umístěny na webové stránky www.oppa.cz. Zatímco kreativa pro QS

fólie a plakáty v metru zobecňovala přínosy tematických skupin projektů symbolicky

prezentovaných na citylightech a plakátech v MHD, slideshow specifikovala pro kaţdou ze

čtyř tematických skupin 1 konkrétní projekt. Celá kreativa komunikovala rozpočty programů,

resp. projektů. Přesvědčivost a přitaţlivost dodaly kampani jasně formulovaná sdělení,

promyšlený skladebný systém textů, obrazů a symbolik a originální estetické vizuály

obsahující mj. i vtip a emoce (viz ukázky).

Výroční zpráva Operačního programu strana 118 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Obr. 6: Ukázka informační kampaně „Více příleţitostí pro lepší ţivot Praţanů“

Výroční zpráva Operačního programu strana 119 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


7.7. SEZNAM PŘÍJEMCŮ

Aktuální seznam příjemců je zveřejněn na webových stránkách www.oppa.cz v sekci

Dokumenty: http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/dokumenty/seznam-prijemcu.html.

Aktualizace je prováděna Řídicím orgánem zejména po ukončení uzavření právních aktů

v rámci výzev a v návaznosti na uzavření financování podpořených projektů.

7.8. KONZULTACE

Podpůrným nástrojem pro ţadatele jsou kromě účasti na workshopech a seminářích samotné

konzultace s manaţery odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy. Konzultace v souvislosti

se 3. výzvou probíhaly formou osobní schůzky, telefonicky i emailem.

Osobní konzultace probíhaly ve formě diskuze a poradenství projektových a finančních

manaţerů odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy se zástupcem ţadatele v délce zhruba 30

minut na jeden projektový záměr. Časový limit byl nastaven vzhledem ke zkušenostem

z předchozích dvou výzev. Celkově bylo poskytnuto 86 osobních konzultací, více v prioritní

ose 1 – 48.

Graf č. 15: Počet poskytnutých osobních konzultací v souvislosti se 3. výzvou

38

48

PO1

PO3

Zdroj: ŘO OPPA

Kromě osobní konzultace měli ţadatelé moţnost zpracovat projektový záměr prostřednictvím

webového formuláře, který byl po vyplnění elektronicky odeslán pracovníkům odboru fondů

EU Magistrátu hl. m. Prahy, kteří následně poskytli připomínky k tomuto návrhu. Celkem

bylo touto formou poskytnuto 17 konzultací, vyrovnaně v obou osách.

Výroční zpráva Operačního programu strana 120 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Graf č. 16: Počet konzultací k projektovým záměrům v souvislosti s 3. výzvou

9

8

PO1

PO3

Zdroj: ŘO OPPA

Pracovníky odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy bylo také poskytnuto celkem

761 telefonických a emailových konzultací. Po vyhlášení výzvy 21. dubna 2010 byl nejvyšší

nárůst konzultací zaznamenán v týdnu 17.5. – 21.5., celkem 191, a ve dvou předcházejících

týdnech. Toto bylo způsobeno startem příjmu projektových ţádostí v aplikaci Benefit7 dne

19. 5. 2010. Oproti minulým výzvám se počet konzultací (emailových i telefonických) ke

konci časového prostoru vymezeného pro poskytování konzultací sníţil.

Graf č. 17: Počet telefonických a emailových konzultací v týdnech po vyhlášení 3. výzvy

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zdroj: ŘO OPPA

Výroční zpráva Operačního programu strana 121 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


7.9. EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT

V návaznosti na čl. 4 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 je povinnou součástí VZ

v roce 2010 a závěrečné zprávy kapitola hodnotící výsledky informačních a propagačních

opatření, pokud jde o viditelnost programu a povědomí o něm a o úloze EU v rámci

financování programu. Evaluace komunikačních aktivit OPPA je prováděna společně

s OPPK a zároveň koordinovaně s evaluací ostatních operačních programů ESF v ČR.

• Za účelem zajištění evaluace informačních a propagačních opatření realizoval Řídicí

orgán zadávací řízení, které bylo vyhlášeno 2. 11. 2010, lhůta pro podání nabídek

běţela do 19. 11. 2010 s předpokládanou hodnotou zakázky ve výši 1 000 000,00 Kč.

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 7 uchazečů, z nichţ byla jako

nejvýhodnější vybrána nabídka společnosti Naviga4, s.r.o., Pernerova 293, Praha 8,

IČ: 26756102 s cenou zakázky 553 600,00 Kč bez DPH.

Vybraný dodavatel Evaluace KoP se zaměřuje na níţe uvedené 4 související úkoly:

• Úkol č. 1 – Průzkumem mezi cílovými skupinami KoP provést aktualizaci míry

povědomí a kvality mínění o OPPA a OPPK a úloze EU

• Úkol č. 2 – Na základě evaluačních kritérií vyhodnotit úspěšnost komunikačních

a propagačních aktivit OPPA a OPPK (tj. aktivity řídícího orgánu)

• Úkol č. 3 – Na základě předchozích šetření a analýz provést syntézu zjištění na úrovni

OPPA a OPPK a navrhnout doporučení pro adekvátní zvýšení úspěšnosti

komunikačních a propagačních aktivit

• Úkol č. 4 – Navrhnout Komunikační plán pro rok 2011

Očekávanými výstupy evaluace jsou:

• průzkumy informovanosti a mínění mezi cílovými skupinami KoP, které zhodnotí

dopad propagačních a komunikačních aktivit,

• analýza tištěných a elektronických článků a audiovizuálních příspěvků v českých

médiích

• vyhodnocení úspěšnosti komunikačních mechanismů a nástrojů KoP vycházejících

z ročních komunikačních plánů,

• doporučení pro zlepšení informovanosti cílových skupin KoP v členění dle cílových

skupin a jednotlivých nástrojů,

• návrh efektivní komunikace s médii a novináři,

• scénáře (návrhy variant řešení) pro úspěšnou realizaci komunikačního plánu do konce

programového období obsahující klady a zápory navrhovaných scénářů řešení.

Výsledkem bude ucelené zhodnocení úspěšnosti komunikačních a propagačních aktivit OPPA

a OPPK v kontextu KoP.

Výroční zpráva Operačního programu strana 122 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Výsledky zhodnocení viditelnosti programu a povědomí o něm

Průzkum o povědomí o OPPA a úloze EU v rámci financování programu byl proveden na

reprezentativním vzorku populace obyvatel hl. m. Prahy, který kopíruje celkovou populaci hl.

m. Prahy z pohledu vzdělání, ekonomické aktivity a výše měsíčního příjmu.

Téměř 2/3 respondentů v Praze si jsou vědomi faktu, ţe EU poskytuje v hl. městě Praze

finanční podporu ze strukturálních fondů.

Graf č. 18: Poskytování podpory v Praze

Otázka: Víte, ţe EU poskytuje Praze finanční podporu ze strukturálních fondů?

37%

63%

Ano

Ne

Zdroj: Evaluační studie

Internet je respondenty průzkumu povaţován za nejvhodnější nástroj k získávání informací o

OP (celkem 67,5 % respondentů), dalšími dvěma významnými zdroji informací jsou TV

(29,0 %) a denní tisk a časopisy (28,5 %).

Výroční zpráva Operačního programu strana 123 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Graf č. 19: Informační zdroje povaţované za vhodné pro získávání informací o OPPA a OPPK

Odborný tisk

Specializované publikace

Osobní nebo telefonický kontakt

Jiné

DK/NA

Rozhlas

Internetové stránky institucí

Denní tisk a časopisy

TV

Internet obecně

2,5%

3,0%

4,0%

4,5%

5,5%

7,5%

8,0%

28,5%

29,0%

67,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Zdroj: Evaluační studie

Téměř polovina respondentů (48 %) povaţuje školství, vědu, výzkum a vývoj za oblasti, které

by se měli preferovat při podpoře na úkor ostatních. Doprava, ţivotní prostředí a úspora

energií jsou další dvě oblasti, které preferuje více neţ 2/5 respondentů. Další oblasti mají

menší podporu mezi respondenty – zaměstnanost a rovné příleţitosti (29,5 %) kultura a sport

(20 %).

Graf č. 20: Preferované oblasti finanční podpory

Modernizace veřejné správy

Podnikání

6,5%

11,0%

Kultura a sport

20,0%

Zaměstnanost a rovné příležitosti

29,5%

Životní prostředí a úspory energií

Doprava

Střední a vysoké školství, věda,

výzkum, vývoj

41,5%

43,5%

48,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Zdroj: Evaluační studie

Výroční zpráva Operačního programu strana 124 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Mezi respondenty výzkumu převaţuje přesvědčení, ţe pozitivní dopady OPPA se týkají

ţivota všech obyvatel – s tímto výrokem se zcela či spíše ztotoţňuje 70 % respondentů.

Graf č. 21: Hodnocení pozitivního dopadu OPPA na ţivot všech obyvatel

10% 60% 10% 20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Určitě souhlasím

Spíše nesouhlasím

Nejsem schopen posoudit

Spíše souhlasím

Určitě nesouhlasím

Zdroj: Evaluační studie

Základní informace o programech jsou respondenty získávány zejména prostřednictvím

internetu (40%), TV (30%) a denního tisku (30%). Respondenti, kteří znají konkrétně

program OPPA hodnotí dostupnost informací pozitivně (70 %) a 40 % respondentů povaţuje

prezentované informace za srozumitelné.

Graf č. 22: Zdroje informací o OPPA

Ze specializovaných internetových

stránek příslušných institucí

10%

Od známých, kolegů, rodiny

10%

Z denního tisku a časopisů

30%

Z TV

30%

Z Internetu obecně

40%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Zdroj: Evaluační studie

Výroční zpráva Operačního programu strana 125 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Graf č. 23: Hodnocení kvality informací o OPPA

Informace o OPPA jsou srozumitelné

40%

Mám zájem o informace o OPPA

60%

Informace o OPPA jsou dostupné

70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Zdroj: Evaluační studie

OP Praha - Adaptabilita je všemi dotázanými označen jako program pro podporu uplatnění se

na trhu práce, další dvě oblasti jsou správně vnímány 80% resp. 70% respondentů. Drtivá

většina respondentů (90 %) povaţuje prostředky jako příspěvek ke zkvalitnění situace v dané

oblasti.

Graf č. 24: Dostupnost dotace z OPPA pro danou oblast

100%

90%

80%

70%

10,0% 10,0%

10,0%

20,0%

60%

50%

40%

30%

20%

100,0%

80,0%

70,0%

Ne

Nevím

Ano

10%

0%

Podpora uplatnění

na trhu práce

Zvyšování kvalifikace

zaměstnanců a

absolventů

Modernizace

vzdělávání na SŠ a


Zdroj: Evaluační studie

Výroční zpráva Operačního programu strana 126 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Graf č. 25: Pomoc prostředků ke zkvalitnění v dané oblasti

Nevím 10%

Ano, pomáhají

90%

Zdroj: Evaluační studie

OPPA je sice polovinou respondentů povaţován za sloţitý pro běţného občana, nicméně je

vnímán jako nástroj vyuţitelný osobou respondenta či zaměstnavatelem (rozhodně a spíše ano

70 %), 70% povaţuje OPPA za program řešící zajímavá témata, stejné procento (70%)

povaţuje OPPA za obecně významný/důleţitý nástroj a celých 90% respondentů program

povaţuje za obecně prospěšný.

Graf č. 26: Obecné hodnocení OPPA

Sloţitý pro běţného občana

50%

50%

Vyuţitelný pro vás

osobně/instituci/firmě, ve které

pracujete

20%

50%

20%

10%

Řešící zajímavá témata

30%

40%

10%

20%

Obecně významný/důleţitý

30%

40%

10%

20%

Obecně prospěšný

40%

50%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Nevím/nedokážu posoudit

Zdroj: Evaluační studie

Výroční zpráva Operačního programu strana 127 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Tři čtvrtiny všech respondentů zaznamenalo, ţe v Praze působí nestátní neziskové organizace,

které pomáhají handicapovaným najít práci, 59 % respondentů zaznamenalo vznik firemních

školek, 55 % vznik chráněných dílen a 37% podporu výuky češtiny pro cizince a jejich děti.

80 % respondentů si je vědomo, ţe tyto aktivity jsou financovány z fondů EU, přičemţ 10 %

z nich je schopno přímo označit program OPPA.

Graf č. 27: Rozlišení projektů dle aktivit

Podporuje se výuka češtiny pro

cizince a jejich děti

37,0%

Fungují chráněné dílny a tréninková

pracoviště

54,5%

V Praze vznikají firemní školky

59,0%

Působí neziskovky, které pomáhají

handicapovaným najít zaměstnání

74,5%

0% 20% 40% 60% 80%

Zdroj: Evaluační studie

Graf č. 28: Povědomí o financování aktivit z OPPA

Otázka: Víte, ţe jsou tyto aktivity financovány z daného OP?

Nevím to 20%

Ne, ale vím, že je

spolufinancován

z peněz EU 70%

Ano, vím to 10%

Zdroj: Evaluační studie

Výroční zpráva Operačního programu strana 128 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


SEZNAM ZKRATEK

Zkratka / anglický

ekvivalent (je-li uţíván)

Vysvětlení zkratky / anglický ekvivalent (je-li uţíván)

CRR

Centrum pro regionální rozvoj ČR

ČSÚ

Český statistický úřad

EK

Evropská Komise

ERDF

Evropský fond pro regionální rozvoj / European Regional Development

ES

Fund

Evropská společenství

ESF

Evropský sociální fond / European Social Fund

€ Euro

FEU MHMP

Odbor fondů Evropské unie Magistrátu hl. m. Prahy

HMP

Hlavní město Praha

IS M7+

Informační systém Monit7+

KoP

Komunikační plán

MF

Ministerstvo financí

MHMP

Magistrát hl. m. Prahy

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSC2007

Monitorovací systém Central

NOK

Národní orgán pro koordinaci

NSRR

Národní strategický referenční rámec

OP

Operační program

OP LZZ

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

OPPA

Operační program Praha Adaptabilita

OPPK

Operační program Praha – Konkurenceschopnost

OP VaVpI

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

OP VK

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PCO

Platební a certifikační orgán

ŘO

Řídící orgán

SF

Strukturální fondy

SMV

Společný monitorovací výbor

Výroční zpráva Operačního programu strana 129 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


SEZNAM TABULEK

Tab. č. 1: Alokace na prioritní osy OPPA (jen ESF; v €) ..................................................................... 11

Tab. č. 2: Přehled indikátorů OPPA ....................................................................................................... 16

Tab. č. 3: Přehled výzev vyhlášených či probíhajících v roce 2010 (všechny veřejné zdroje) ............. 18

Tab. č. 4: Postup administrace monitorovacích zpráv (v ks) ................................................................. 19

Tab. č. 5: Finanční údaje k 31. 12. 2010 (v €) ....................................................................................... 20

Tab. č. 6: Finanční plán OPPA podle prioritních os (v €) ..................................................................... 21

Tab. č. 7: Finanční plán OPPA na období 2007 – 2013 (jen ESF, v €) ................................................. 21

Tab. č. 8: Čerpání kříţového financování (za celkové veřejné zdroje OPPA) ...................................... 23

Tab. č. 9: Příklady projektů vyuţívajících významněji kříţové financování ......................................... 24

Tab. č. 10: Naplňování pravidla N+3/N+2 (jen ESF; v €) ..................................................................... 25

Tab. č. 11: Údaje o účastnících OPPA podle priorit .............................................................................. 28

Tab. č. 12: Přehled o finančních opravách výdajů OPPA ...................................................................... 29

Tab. č. 13: Reálný pokrok OPPA (všechny zdroje) ............................................................................... 30

Tab. č. 14: Výdaje uskutečněné příjemci a schválené řídicím orgánem a fyzický pokrok realizace .... 32

Tab. č. 15: Finanční pokrok od minulého jednání Společného monitorovacího výboru ....................... 34

Tab. č. 16: Monitorování postupu realizace projektů z 1. výzvy v roce 2010 ....................................... 34

Tab. č. 17: Monitorování postupu realizace projektů z 2. výzvy v roce 2010 ....................................... 35

Tab. č. 18: Průběh výběru projektových ţádostí ve 3. výzvě (v počtech ţádostí) ................................. 36

Tab. č. 19: Přehled nedostatků ţádostí vedoucích k vyřazení ve formálním posouzení ........................ 38

Tab. č. 20: Úspěšnost ţadatelů ve 3. výzvě z hlediska jejich hospodářsko právní formy ..................... 40

Tab. č. 21: Úspěšnost ţadatelů ve 3. výzvě z hlediska sektorů hospodářství ........................................ 40

Tab. č. 22: Srovnání počtu přijatých ţádostí v rámci výzev OPPA pro grantové projekty ................... 41

Tab. č. 23: Přehled evaluačních aktivit .................................................................................................. 59

Tab. č. 24: Harmonogram evaluací ........................................................................................................ 62

Tab. č. 25: Doporučení Interního auditu Magistrátu hl. m. Prahy ......................................................... 63

Tab. č. 26: Přehled projektů auditu ........................................................................................................ 64

Tab. č. 27: Statistika zjištění identifikovaných v rámci auditů vzorku operací v roce 2010 ................. 64

Tab. č. 28: Doporučení Interního auditu Magistrátu hl. m. Prahy ......................................................... 66

Tab. č. 29: Doporučení Interního auditu Magistrátu hl. m. Prahy ......................................................... 66

Tab. č. 30: Nápravná opatření stanovená hl. m. Praze na základě kontroly .......................................... 67

Tab. č. 31: Přehled kontrol na místě realizace ....................................................................................... 68

Tab. č. 32: Skupina aktivit 3. výzvy prioritní osy 1 ............................................................................... 72

Tab. č. 33: Přehled 3. výzvy v prioritní ose 1 ........................................................................................ 74

Tab. č. 34: Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy 1 ................................................... 75

Tab. č. 35: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 1 ............................................................ 76

Tab. č. 36: Finanční pokrok prioritní osy 1 (ESF a národní zdroje) ...................................................... 77

Tab. č. 37: Příklady projektů PO1 .......................................................................................................... 79

Tab. č. 38: Přehled individuálních komplexních projektů prioritní osy 2 v realizaci ............................ 83

Tab. č. 39: Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy 2 ................................................... 84

Tab. č. 40: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 2 ............................................................ 85

Tab. č. 41: Finanční pokrok prioritní osy 2 (ESF a národní zdroje) ...................................................... 87

Tab. č. 42: Příklady projektů prioritní osy 2 .......................................................................................... 89

Výroční zpráva Operačního programu strana 130 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


Tab. č. 43: Přehled schválených individuálních komplexních projektů prioritní osy 3 ......................... 92

Tab. č. 44: Skupina aktivit 3. výzvy prioritní osy 3 ............................................................................... 93

Tab. č. 45: Přehled 3. výzvy v prioritní ose 3 ........................................................................................ 94

Tab. č. 46: Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy 3 ................................................... 95

Tab. č. 47: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 3 ............................................................ 96

Tab. č. 48: Finanční pokrok prioritní osy 3 (ESF a národní zdroje) ...................................................... 97

Tab. č. 49: Příklady projektů v prioritní ose 3 ....................................................................................... 99

Tab. č. 50: Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy 4 ................................................. 101

Tab. č. 51: Reálný pokrok v prioritní ose 4.......................................................................................... 102

Tab. č. 52: Earmarking OPPA (jen ESF, v €) ...................................................................................... 104

Tab. č. 53: Aktivity projektu Technická pomoc OPPA 2011 – 2015 .................................................. 106

Tab. č. 54: Rozdělení výdajů technické pomoci dle prioritních témat (ESF a národní zdroje) ........... 107

Tab. č. 55: Realizované aktivity Technické pomoci během roku 2010 ............................................... 108

Tab. č. 56: Ukazatele prioritní osy 4 .................................................................................................... 110

Tab. č. 57: Míra úspěšnosti projektových ţádostí ................................................................................ 111

Tab. č. 58: Stav administrativní kapacity implementační struktury OPPA ......................................... 112

Tab. č. 59: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007–2013 ................. 112

Tab. č. 60: Monitorovací indikátory výstupů Komunikačního plánu .................................................. 113

Tab. č. 61: Monitorovací indikátory výsledků Komunikačního plánu ................................................ 114

Tab. č. 62: Statistika vyuţití webových stránek za období 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010 .......................... 115

Výroční zpráva Operačního programu strana 131 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010


SEZNAM OBRÁZKŮ

Obr. 1: Struktura cílů a prioritních os OPPA ......................................................................................... 11

Obr. 2: 6. zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK .............................................. 56

Obr. 3: Zástupci EK na 6. zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK .................... 56

Obr. 4: Fakultní nemocnice v Motole Školení neodkladné resuscitace (CZ.2.17/1.1.00/31972) .......... 71

Obr. 5: Ukázka informační kampaně „Více příleţitostí pro lepší ţivot Praţanů“ ............................... 118

Obr. 6: Ukázka informační kampaně „Více příleţitostí pro lepší ţivot Praţanů“ ............................... 119

SEZNAM GRAFŮ

Graf č. 1: Poskytnuté platby z EK (v mil. €) .......................................................................................... 22

Graf č. 2: Přehled pokroku OPPA .......................................................................................................... 31

Graf č. 3: Finanční a fyzický pokrok implementace OPPA ................................................................... 33

Graf č. 4: Přehled počtu předloţených ZOZRP a MZ za projekty ze 2. výzvy v roce 2010 ................. 35

Graf č. 5: Průběh posouzení projektových ţádostí ze 3. výzvy ............................................................. 36

Graf č. 6: Přehled počtu projektových ţádostí podle počtu bodů z expertního posouzení .................... 39

Graf č. 7: Přehled výzev OPPA pro grantové projekty .......................................................................... 41

Graf č. 8: Zaměření projektů OPPA ve vztahu k rovným příleţitostem ................................................ 42

Graf č. 9: Zaměření projektů OPPA ve vztahu k udrţitelnému rozvoji ................................................. 45

Graf č. 10: Přehled kontrol na místě ...................................................................................................... 68

Graf č. 11: Počet kontrol na místě realizace .......................................................................................... 69

Graf č. 12: Finanční a fyzický pokrok implementace prioritní osy 1 .................................................... 78

Graf č. 13: Finanční a fyzický pokrok implementace prioritní osy 2 .................................................... 88

Graf č. 14: Finanční a fyzický pokrok implementace prioritní osy 3 .................................................... 98

Graf č. 15: Počet poskytnutých osobních konzultací v souvislosti se 3. výzvou ................................. 120

Graf č. 16: Počet konzultací k projektovým záměrům v souvislosti s 3. výzvou ................................ 121

Graf č. 17: Počet telefonických a emailových konzultací v týdnech po vyhlášení 3. výzvy ............... 121

Graf č. 18: Poskytování podpory v Praze............................................................................................. 123

Graf č. 19: Informační zdroje povaţované za vhodné pro získávání informací o OPPA a OPPK ...... 124

Graf č. 20: Preferované oblasti finanční podpory ................................................................................ 124

Graf č. 21: Hodnocení pozitivního dopadu OPPA na ţivot všech obyvatel ........................................ 125

Graf č. 22: Zdroje informací o OPPA .................................................................................................. 125

Graf č. 23: Hodnocení kvality informací o OPPA ............................................................................... 126

Graf č. 24: Dostupnost dotace z OPPA pro danou oblast .................................................................... 126

Graf č. 25: Pomoc prostředků ke zkvalitnění v dané oblasti ............................................................... 127

Graf č. 26: Obecné hodnocení OPPA .................................................................................................. 127

Graf č. 27: Rozlišení projektů dle aktivit ............................................................................................. 128

Graf č. 28: Povědomí o financování aktivit z OPPA ........................................................................... 128

Výroční zpráva Operačního programu strana 132 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010

More magazines by this user
Similar magazines