VÝROČNÍ ZPRÁVA - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

VÝROČNÍ ZPRÁVA - Fondy EU v Praze

2.1.1.1 PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH VÝZEV

V roce 2010 došlo k vyhlášení 3. výzvy pro individuální grantové projekty. Oproti

předchozím výzvám byla vyhlášena nikoli pro všechny věcné prioritní osy, ale pouze pro

první a třetí prioritní osu OPPA s celkovou alokací 450 mil. Kč (17,8 mil. €, kurz

25,24 Kč/€). Rada hl. m. Prahy vyhlášení této výzvy schválila svým usnesením č. 568 ze dne

20. dubna 2010.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo vybrané projekty dne 16. září 2010, a to v plné výši

alokace výzvy. Většina smluv s příjemci podpory ze 3. výzvy byla uzavřena v roce 2010.

Současně v roce 2010 probíhaly dvě průběţné výzvy, a to pro individuální komplexní

projekty (tzv. projekty přímého přidělení) a pro technickou pomoc. V dubnu, červnu a září

2010 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy podporu pro 5 projektů přímého přidělení (4 byly

předloţeny v roce 2010, 1 projekt byl posuzován uţ od konce roku 2009) a dne 16. září 2010

získal podporu také projekt technické asistence pro období 2011 – 2015.

Tab. č. 3: Přehled výzev vyhlášených či probíhajících v roce 2010 (všechny veřejné zdroje)

Pořadí

výzvy

Datum

zahájení

příjmu

projektových

ţádostí

Datum

ukončení

výzvy

Druh

výzvy

Prior.

osa

Alokace na

výzvu EUR

Podané ţádosti o

podporu

Projekty s

podepsanou

smlouvou

počet EUR počet EUR

0 12.10.2007 31.12.2013 průběţná 2., 3. N/A 13 20 413 708,71 11 16 915 678,66

0 12.10.2007 31.12.2013 průběţná 4. N/A 2 4 892 247,23 2 4 892 247,23

3 19. 5. 2010 30.6.2010 kolová 1; 3 17 828 843,11 376 66 932 523,93 121 17 033 168,82

Celkem 17 828 843,11 376 92 238 479,87 483 38 841 094,71

Zdroj: ŘO OPPA (doporučená sestava MSC246 v době generování, tj. 5. 1. 2011, neobsahovala potřebná data)

Poznámky:

1 Alokace výzev zahrnují údaj o veřejných finančních prostředcích.

2 Použitý kurz 25,24 Kč/€.

3 V případech výzev označených číslem 0 se jedná o průběžné výzvu pro individuální komplexní projekty a pro

projekty technické pomoci bez v rámci výzvy stanovené alokace.

4 U výzvy č. 3 se liší datum vyhlášení výzvy, které proběhlo 21. 4. 2010, a datum zahájení příjmu projektových

žádostí, které bylo výzvou stanoveno na 19. 5. 2010. Mezi 21. 4. a 18. 5: 2010 žadatelé měli plnohodnotné

informace o výzvě, mohli projekty připravovat a konzultovat s ŘO, ovšem fyzické předkládání zpracovaných

projektových žádostí bylo zahájeno až 19. 5. 2010.

2.1.2. INFORMACE O FINANČNÍM POKROKU OPERAČNÍHO PROGRAMU

2.1.2.1 ČERPÁNÍ ALOKACE PROGRAMU

Čerpání alokace programu se odvíjí od postupu realizace podpořených projektů. V kaţdé

monitorovací zprávě má příjemce za povinnost vyúčtovat a patřičným způsobem doloţit

uskutečněné výdaje projektu. Údaje z finanční části monitorovací zprávy jsou v informačním

monitorovacím systému evidovány jako ţádosti o platbu. Ţádosti o platbu v sobě obsahují

informace o zálohách, které jsou ze strany hl. m. Prahy poskytovány příjemcům na úhradu

Výroční zpráva Operačního programu strana 18 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010

More magazines by this user
Similar magazines