VÝROČNÍ ZPRÁVA - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

VÝROČNÍ ZPRÁVA - Fondy EU v Praze

Tab. č. 5: Finanční údaje k 31. 12. 2010 (v €)

Prioritní osa 1

Podpora rozvoje

znalostní ekonomiky

Fond ESF

Prioritní osa 2

Podpora vstupu na trh

práce

Fond ESF

Prioritní osa 3

Modernizace

počátečního

vzdělávání

Fond ESF

Prioritní osa 4

Technická pomoc

Fond ESF

Finanční

prostředky

operačního

programu

celkem (Unie

a vnitrostátní

Základ pro

výpočet

příspěvku

Unie (z

veřejných

zdrojů nebo

celkem)

Celkové

certifikované

způsobilé

výdaje

vynaloţené

příjemci

Příslušný

příspěvek

z veřejných

zdrojů

Podíl

certifikovaných

způsobilých

výdajů na

celkovém

financování

programu v %

48 729 498,00 Veřejné zdroje 7 003 164,81 6 971 446,43 14,3%

37 188 301,00 Veřejné zdroje 3 231 068,26 3 231 068,26 8,7%

37 188 301,00 Veřejné zdroje 5 127 793,97 5 127 793,97 13,8%

4 405 949,00 Veřejné zdroje 1 053 038,82 1 053 038,82 23,9%

Celkový součet 127 512 049,00 Veřejné zdroje 16 415 065,86 16 383 347,48 12,9%

Výdaje typu ESF

v celkovém součtu,

je-li program

spolufinancován

ERDF 1 - - - - -

Výdaje typu ERDF

v celkovém součtu,

je-li operační program

spolufinancován ESF

Zdroj: IS MSC2007

Poznámky:

1 OPPA je spolufinancován ESF.

- - 334 876,51 334 876,51 -

2.1.2.2 FINANČNÍ PLÁN

Celková alokace OPPA dosahuje 127,5 mil. €. Prostředky ze zdrojů EU kryjí 85 % rozpočtu

programu, národní podíl spolufinancování zajišťují hl. m. Praha a Česká republika, která

prostředky poskytuje ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly Ministerstva pro místní

rozvoj. Přesnou informaci o finančním plánu obsahuje následující tabulka.

Výroční zpráva Operačního programu strana 20 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010

More magazines by this user
Similar magazines