VÝROČNÍ ZPRÁVA - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

VÝROČNÍ ZPRÁVA - Fondy EU v Praze

2.1.3. INFORMACE O ROZPISU VYUŢITÍ FONDŮ

V návaznosti na poţadavky přílohy II, část A nařízení EK č. 1828/2006 Řídicí orgán

zpracoval tabulku obsahující kategorizaci pomoci z ESF pro OPPA. V návaznosti na

doporučení Národního orgánu pro koordinaci a s ohledem na rozsah této tabulky, není tato

tabulka zařazena přímo do výroční zprávy, ale bude Evropské komisi poskytnuta

v elektronické podobě vhodné pro další zpracování pouze jako doprovodný dokument této

výroční zprávy.

2.1.4. INFORMACE O POMOCI PODLE CÍLOVÝCH SKUPIN OPPA

2.1.4.1 POPIS CÍLOVÝCH SKUPIN A PŘÍJEMCŮ DLE PRIORITNÍCH OS

Cílové skupiny, na které se projekty podpořené v jednotlivých prioritních osách mohou

zaměřit:

Prioritní osa 1

• zaměstnanci

• zájemci o podnikání

• zaměstnavatelé

• osoby samostatně výdělečně činné

Prioritní osa 2

• znevýhodněné osoby

• pracovníci organizací sociálních sluţeb

• zaměstnavatelé

Prioritní osa 3

• ţáci

• studenti

• pedagogičtí pracovníci

• akademičtí pracovníci

• osoby, které předčasně opustily vzdělávací systém

Oprávnění příjemci podpory, tj. subjekty, které mohou v v jednotlivých prioritních osách

předkládat ţádosti:

Prioritní osa 1

• podnikatelské subjekty

• veřejné instituce (tj. orgány územně správních celků včetně organizací těmito

orgány zřizovaných, dále Akademie věd ČR a další veřejné výzkumné instituce

podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,

organizační sloţky státu, případně další subjekty zřizované zákonem)

• nestátní neziskové organizace

• profesní a zájmová sdruţení

• školy

Výroční zpráva Operačního programu strana 26 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010

More magazines by this user
Similar magazines