VÝROČNÍ ZPRÁVA - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

VÝROČNÍ ZPRÁVA - Fondy EU v Praze

Tab. č. 11: Údaje o účastnících OPPA podle priorit

Typ členění Kód NČI Detail členění

Počet účastníků

2010

Počet podpořených

osob za rok 2010

Rozdělení úspěšně

podpořených osob

podle pohlaví

Rozdělení úspěšně

podpořených osob

podle postavení na

trhu práce

Rozdělení úspěšně

podpořených osob

podle věku

Rozdělení úspěšně

podpořených osob

podle zranitelných

skupin v souladu

s vnitrostátními

předpisy

Rozdělení úspěšně

podpořených osob

podle dosaţeného

vzdělání

07.47.00 Počet nových účastníků 4 36 374

07.41.93 Počet odcházejících účastníků 4 6 792

07.48.00

Počet účastníků, kteří se operací účastnili jiţ v minulém

monitorovacím období 4 2 434

07.46.00 Celkem 27 167

07.46.01 Muţi 11 329

07.46.02 Ţeny 15 838

07.46.04

Zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně osob

samostatně výdělečně činných)

16 754

07.46.05 OSVČ - sebezaměstnaní 4 1 480

07.46.06 Dlouhodobě nezaměstnaní 168

07.46.07

Nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných včetně

dlouhodobě nezaměstnaných)

07.46.08 Neaktivní osoby celkem 9 953

07.46.09

Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (ţáci,

studenti a učni) 4 9 113

07.46.18 Mladí lidé 15 – 24 let 8 405

07.46.19 Starší obyvatelstvo 55 – 64 let 2 000

07.46.25 Menšiny 645

07.46.26 Migranti 544

07.46.27 Zdravotně znevýhodnění 553

07.46.28 Ostatní znevýhodněné osoby 1 870

07.46.41

Základní ISCED 1 a 2 (základní nebo niţší středoškolské

vzdělání) 4 4 353

07.46.42 Střední ISCED 3 (vyšší středoškolské vzdělání) 4 11 095

07.46.43

Nástavbové studium ISCED 4 (postsekundární vzdělávání

nezahrnované do terciárního) 4 1 003

07.46.44 Vysokoškolské ISCED 5 a 6 (terciární vzdělávání) 4 8 331

Zdroj: IS MSC2007

Poznámky:

1 Stav k datu 31.12.2010, datum generování dat 28. 2. 2011.

2

Zatímco ukazatel „Počet účastníků za rok 2010“ vychází ze sledování všech podpořených osob, ostatní členění

v tabulce je odvozeno od sledování úspěšně podpořených osob. Z tohoto důvodu si neodpovídají celkové

hodnoty za ukazatel „Počet účastníků za rok 2010“ a údaje ve zbytku tabulky. Definice „úspěšně podpořené

osoby je stanovována na úrovni projektu v závislosti na tom, jaké činnosti a pro jakou cílovou skupinu jsou

v projektu podporovány. Definice je uvedena v grantové smlouvě uzavřené mezi příjemcem a Řídicím orgánem.

Zpravidla se jedná o úspěšné vykonání zkoušky navazující na vzdělávací kurzy, případně se jedná o

absolvování povinného minimálního rozsahu kurzu, apod.

3

Ukazatel 07.46.04 (Zaměstnaní) byl ŘO OPPA upraven (tj. neodpovídá číslu agregovanému na základě sběru

dat od příjemců). Důvodem úpravy (snížení) je potřeba respektovat technické nastavení na straně SFC2007.

V praxi jedna osoba může patřit do kategorie 07.46.05 (Sebezaměstnaní) i do kategorie 07.46.04 (Zaměstnaní),

SFC ovšem vyžaduje, aby tyto skupiny neměly průniky.

4 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvů

indikátoru. V předchozích Výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byly použity tyto názvy:

07.47.00 - Noví účastníci

07.41.93 - Odcházející účastníci

07.48.00 - Lidé, kteří se operačního programu účastnili již v předchozím roce

460

Výroční zpráva Operačního programu strana 28 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010

More magazines by this user
Similar magazines