VÝROČNÍ ZPRÁVA - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

VÝROČNÍ ZPRÁVA - Fondy EU v Praze

výzev OPPA. Ve 3. výzvě bylo předloţeno celkem 376 ţádostí. Poţadovaná podpora

představovala vzhledem k alokaci převis poptávky v objemu 363 %.

Tab. č. 18: Průběh výběru projektových ţádostí ve 3. výzvě (v počtech ţádostí)

Vyřazené na

Vyřazené na základě

základě

Zařazené do

Předloţené

expertního Schválené

formálního

zásobníku

posouzení

posouzení

PO1 262 106 20 82 13

PO3 114 11 8 42 11

Celkem 376 117 28 124 24

Zdroj: IS Monit7+

Graf č. 5: Průběh posouzení projektových ţádostí ze 3. výzvy

300

250

262

200

150

100

114

156

103

136

95

82

50

42

0

Předloženo

Po formálním

hodnocení

Po expertním

hodnoceni

Schváleno

Prioritní osa 1 Prioritní osa 3

Zdroj: IS Monit7+

Formální posouzení projektových ţádostí probíhalo do 29. července 2010. Při formálním

posouzení se hodnotí úplnost projektové ţádosti, podpis oprávněnou osobou, soulad

s pravidly OPPA a textem výzvy.

Text 3. výzvy pro prioritní osu 1 obsahoval omezení týkající se počtu projektových ţádostí.

Rozhodujícím parametrem pro zařazení projektové ţádosti do výběrového procesu byl

okamţik finalizace projektové ţádosti ve webové aplikaci Benefit7. Podle data a hodiny

finalizace se postupně načetl objem poţadovaného financování z OPPA od nejdříve

finalizované po nejpozději finalizovanou projektovou ţádost. Ve formálním posouzení uspěly

pouze ty projektové ţádosti, které v uvedeném pořadí představovaly v objemu poţadovaného

Výroční zpráva Operačního programu strana 36 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010

More magazines by this user
Similar magazines