VÝROČNÍ ZPRÁVA - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

VÝROČNÍ ZPRÁVA - Fondy EU v Praze

2.1.6.11 PARTNERSTVÍ

Zapojení partnerů do implementace programu je zajištěno členstvím reprezentativních

partnerských institucí v procesu implementace prostřednictvím tzv. Programových partnerství

(PROP). Jedná se o poradními orgány Řídicího orgánu. Členy PROP jsou zástupci

partnerských ESF Řídicích orgánů, věcně příslušných odborů Magistrátu hl. m. Prahy

a dalších subjektů a nezávislých odborníků. Hlavním úkolem PROP je projednání

a připomínkování návrhu zaměření výzvy před jejich schválením v orgánech města.

Významnou roli plní také při přípravě individuálních komplexních projektů, které příslušné

PROP projednává před jejich předloţením Řídicímu orgánu, přičemţ pravidla OPPA

stanovují, ţe bez schválení komplexního projektu ze strany PROP nemůţe dojít k jeho

předloţení.

Při monitorování programu je princip partnerství respektován vyváţeným sloţením

Společného monitorovacího výboru. Hlavní činností monitorovacího výboru je dohlíţet na

účinnost, efektivnost a kvalitu provádění operačních programů. Členy Společného

monitorovacího výboru jsou zástupci Řídicího orgánu OPPA, institucí státní správy a územní

samosprávy, hospodářští a sociální partneři, nestátní neziskové organizace (zastupující

občanskou společnost, ekologické organizace a subjekty prosazující rovnost muţů a ţen).

Ve Společném monitorovacím výboru zastupují jednotlivé skupiny partnerů zastřešující

organizace, čímţ je zajištěn oboustranný přenos informací a podnětů mezi řízením

a implementací programu a partnery a veřejností na místní úrovni.

S ohledem na výše popsané fungující mechanismy partnerství při implementaci OPPA, lze

konstatovat, ţe se OPPA daří naplňovat tento princip politiky soudrţnosti. Řídicí orgán

neidentifikoval ţádné překáţky či rizika, která by respektování tohoto principu bránily,

resp. ohroţovaly.

2.1.6.12 PŘÍSPĚVEK INTERVENCÍ OPPA K CÍLŮM LISABONSKÉ STRATEGIE

Lisabonská strategie ve značné míře zdůrazňuje potřebu systémových a reformních opatření,

u kterých se nedá očekávat výraznější příspěvek OPPA, protoţe tento program je svým

charakterem regionální a neobsahuje komponenty mající přímou vazbu na změnu systémů na

národní úrovni. Označení prostředků OPPA ve vztahu k Lisabonské strategii

(tzv. earmarking) je v rámci OPPA indikativní. S výjimkou technické pomoci, která je

klasifikována jako prioritní témata 85 a 86, jsou všechny ostatní části OPPA klasifikovány

v prioritních tématech přispívajících k plnění Lisabonské strategie. Z celkového příspěvku

ESF (108 385 242 €) je tak 96,5 % (104 640 185 €) označeno ve smyslu čl. 9 odst. 3 Nařízení

1081/2006 jako přispívající k vymezeným prioritám Společenství. Tabulka prioritních témat

a odpovídajících částek z prostředků OPPA je obsaţena v kapitole 4.

Výroční zpráva Operačního programu strana 46 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010

More magazines by this user
Similar magazines