VÝROČNÍ ZPRÁVA - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

VÝROČNÍ ZPRÁVA - Fondy EU v Praze

MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ

Operační program Praha – Adaptabilita představuje pro hl. m. Prahu v programovém období

2007 – 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního fondu. Vzhledem ke své

ekonomické vyspělosti bylo hl. m. Praha z hlediska vyuţívání strukturálních fondů v období

2007 – 2013 zařazeno do Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Globálním cílem operačního programu Praha – Adaptabilita je zvýšení konkurenceschopnosti

Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání

pro všechny. Naplnění globálního cíle v časovém horizontu programu (do roku 2015) přispěje

k posílení udrţitelného socioekonomického rozvoje regionu a ke zvýšení významu Prahy ve

středoevropském prostoru v porovnání s ostatními metropolemi členských států.

Řízením implementace Operačního programu Praha – Adaptabilita je pověřeno hl. m. Praha,

které zajišťuje vyuţívání pomoci v rámci všech prioritních os. Do implementace programu

není zapojen ţádný zprostředkující subjekt.

Tato výroční zpráva uvádí pokrok v realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita za

rok 2010, který je dle níţe uvedené struktury popsán na úrovni celého operačního programu

i jednotlivých prioritních os. Data uvedená v této zprávě jsou platná ke 31. prosinci 2010

a k výpočtu finančních ukazatelů byl pouţit kurz 25,24 Kč/€ doporučený NOK pro přepočet

částek pro výroční zprávy o provádění OP za rok 2010. Zdrojová data byla získána zejména

z monitorovacího informačního systému a za pomoci interních statistik řídícího orgánu.

Rok 2010 lze obecně hodnotit jako první rok, kdy implementace Operačního programu Praha

– Adaptabilita probíhala zcela plnohodnotně, zejména díky postupu realizace podpořených

projektů. V roce 2010 došlo k výraznému posunu v oblasti věcného a finanční pokroku

programu. Dosaţené hodnoty monitorovacích ukazatelů jsou na velmi uspokojivé úrovni

a také čerpání prostředků postupuje tak, ţe OPPA je nejlépe čerpajícím operačním programem

spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu v České republice a i v porovnání

s operačními programy spolufinancovanými z Evropského fondu pro regionální rozvoj

vykazuje uspokojivý objem vyčerpaných prostředků. Při pohledu na míru čerpání ke konci

roku 2010 je evidentní, ţe v rámci OPPA nebude ohroţeno a bude splněno pravidlo n+3 pro

čerpání finančních prostředků alokovaných pro roky 2008 a 2009. Z celkové alokace OPPA

bylo ke konci roku 2010 jiţ 76,8 % prostředků přiděleno na projekty prostřednictvím smlouvy

či jiného právního aktu. Na realizaci projektů bylo příjemcům vyplaceno 42,2 % prostředků

OPPA. Objem certifikovaných prostředků dosáhl ke 31. 12. 2010 celkem 12,9 % rozpočtu

programu.

V rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita probíhala v roce 2010 realizace více neţ

tří set projektů podpořených v rámci 1. a 2. výzvy v rámci všech věcných prioritních os a dále

Výroční zpráva Operačního programu strana 8 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010

More magazines by this user
Similar magazines