ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Fondy EU v Praze

Zadávací řízení

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce Pavilonu „V“, 2.NP

Podlimitní veřejná zakázka

Část zadávací dokumentace

Název části zadávací dokumentace

1(z celkem 4) Podrobné podmínky zadávací dokumentace

Zadavatel: veřejný

Typ veřejné zakázky: na stavební práce

Zadavatel veřejné zakázky

Poradce zadavatele pro zadání veřejné zakázky

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

se sídlem Praha 4, Vídeňská 1083, PSČ 142 20

Veřejné zakázky s.r.o.

se sídlem Praha 6, Bubeneč, Na Hutích 661/9, PSČ 16000

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU strana 1 (celkem 14)

INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


Obsah

1. Zadavatel..............................................................................................................................................4

1.1 Základní údaje.................................................................................................................................4

1.2 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele................................................................................4

2. Informace o poradci zadavatele pro zadání veřejné zakázky........................................................4

2.1 Základní údaje.................................................................................................................................4

2.2 Obecná ustanovení o poradci zadavatele pro zadání veřejné zakázky.........................................4

3. Informace o poradci zadavatele pro zadání veřejné zakázky........................................................4

3.1 Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci.................................................................................4

4. Předmět plnění veřejné zakázky........................................................................................................5

4.1 Předmět plnění veřejné zakázky.....................................................................................................5

4.2 Předpokládaná hodnota..................................................................................................................5

4.3 Financování projektu.......................................................................................................................5

4.4 Klasifikace předmětu veřejné zakázky............................................................................................5

5. Doba a místo plnění veřejné zakázky...............................................................................................5

5.1 Doba plnění veřejné zakázky .........................................................................................................5

5.2 Místo plnění veřejné zakázky..........................................................................................................5

6. Kvalifikace dodavatelů.......................................................................................................................5

6.1 Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace...................................................................5

6.2 Základní kvalifikační předpoklady...................................................................................................6

6.3 Profesní kvalifikační předpoklady....................................................................................................6

6.4 Technické kvalifikační předpoklady.................................................................................................7

6.4.1 Seznam stavebních prací........................................................................................................7

6.4.2 Přehled techniků a technických útvarů...................................................................................8

6.5 Postup zadavatele při hodnocení kvalifikace..................................................................................9

6.6 Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů..........................9

6.7 Prokazování kvalifikace pomocí osvědčení se systému certifikovaných dodavatelů.....................9

7. Návrh smlouvy..................................................................................................................................10

8. Obchodní podmínky.........................................................................................................................10

8.1 Závazné obchodní podmínky.......................................................................................................10

8.2 Subdodavatelé............................................................................................................................10

9. Podmínky pro zpracování nabídky.................................................................................................10

9.1 Další součásti nabídky..................................................................................................................10

9.2 Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace..........................11

9.3 Elektronická verze nabídky ...........................................................................................................11

9.3.1 Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky a dokladů k prokázání splnění

kvalifikace......................................................................................................................11

10. Poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci, prohlídka místa plnění.........12

11. Způsob a místo pro podávání nabídek.........................................................................................12

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU strana 2 (celkem 14)

INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


11.1 Místo pro podání nabídek............................................................................................................12

11.2 Elektronické podání nabídek.......................................................................................................13

11.3 Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta................................................................................13

11.4 Otevírání obálek s nabídkami......................................................................................................13

12. Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání........................................................................13

Výše a způsob poskytnutí jistoty........................................................................................................13

13. Kritéria pro zadání veřejné zakázky..............................................................................................13

14. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem........................................................................14

15. Části zadávací dokumentace.........................................................................................................14

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU strana 3 (celkem 14)

INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


1. Zadavatel

1.1 Základní údaje

Název: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Sídlo: Praha 4, Vídeňská 1083, PSČ 142 20

IČ: 68378050

DIČ: C268378050

1.2 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., ředitel

Kontaktní osobou zadavatele je poradce zadavatele pro zadání veřejné zakázky.

2. Informace o poradci zadavatele pro zadání veřejné zakázky

2.1 Základní údaje

Název : Veřejné zakázky s.r.o.

Sídlo : Praha 6, Bubeneč, Na Hutích 661/9, PSČ 16000

Země : Česká republika

IČ : 26 72 60 50

DIČ : CZ 26 72 60 50

Tel./Fax : +420 224 318 907

Manažer : Ing. Jitka Popeláková

E-mail : popelakova@zakazkyverejne.cz

2.2 Obecná ustanovení o poradci zadavatele pro zadání veřejné zakázky

Zadavatel se rozhodl, v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

v platném znění (dále jen „zákon“), nechat se zastoupit při výkonu práv a povinností podle

zákona souvisejících se zadávacím řízením osobou shora uvedeného poradce. Poradce

přitom splňuje požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 zákona a jakkoliv se předmětného

zadávacího řízení neúčastní. Poradci zadavatele však není uděleno zmocnění k zadání

veřejné zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení či rozhodnutí o

způsobu vyřízení námitek.

Poradce zadavatele pro zadání veřejné zakázky je zmocněn zadavatelem k výkonu

zadavatelských činností. Poradce je tak zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se

zajištěním průběhu zadávacího řízení, a to však s výjimkou rozhodování.

3. Informace o poradci zadavatele pro zadání veřejné zakázky

3.1 Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci

Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentace dle svých nejlepších znalostí a zkušeností

z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a

hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel i přes nejlepší péči nemůže vyloučit, že

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU strana 4 (celkem 14)

INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


udoucí názor orgánu dohledu na skutečnosti a procesy upravené v zadávací dokumentaci,

může být odlišný od názoru zadavatele.

4. Předmět plnění veřejné zakázky

4.1 Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nadstavby 2. a 3. nadzemního podlaží na

stávající jednopodlažní objekt. Jedná se o vybudování laboratorních prostor pro instalaci

přístrojového vybavení a laboratorního zázemí pro infrastrukturu CZ-OPENSCREEN, jejíž

cílem je provádění výzkumu v oblasti chemické biologie a genetiky.

Podrobný popis předmětu plnění je obsažen v projektové dokumentace zpracované

projektantem P R O S T O R 0 0 8 s.r.o., Štefánikova 6/57, 150 00 Praha 5, která tvoří část 2

zadávací dokumentace.

4.2 Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 25 000 000,-Kč bez DPH. Zadavatel stanoví, že

pro tento projekt má k dispozici finanční prostředky max. ve výši předpokládané hodnoty.

Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, pokud vítězná nabídka

bude obsahovat vyšší nabídkovou cenu než je výše předpokládané hodnoty veřejné

zakázky.

4.3 Financování projektu

Projekt CZ.2.16/3.1.00/24020 s názvem CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura pro

chemickou biologii je financován ze zdrojů Evropské unie „Operační program Praha –

Konkurenceschopnost“.

4.4 Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Kód CPV: 45454100-5

5. Doba a místo plnění veřejné zakázky

5.1 Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel předpokládá zahájení plnění veřejné zakázky 7.1.2013.

Požadovaný termín dokončení plnění veřejné zakázky je 10.3.2013.

5.2 Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je sídlo zadavatele, sídlo zadavatele na adrese Praha 4, Vídeňská 1083.

6. Kvalifikace dodavatelů

6.1 Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen v souladu s § 50 zákona prokázat splnění kvalifikace.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU strana 5 (celkem 14)

INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem

dodavatele, v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie

zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.

Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem

vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Splněním kvalifikace se rozumí:

a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona,

b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona

c) předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit

veřejnou zakázku, a

d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat

kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli

písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění

kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli.

Zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit.

Povinnost podle předchozího odstavce se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v

souladu s rozhodnutím zadavatele možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření

smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu,

předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při

uzavření smlouvy.

Veškeré dokládané údaje týkající se dodavatele, se musejí vztahovat výhradně k osobě

dodavatele se současným identifikačním číslem nebo k osobě, která byla právním

předchůdcem dodavatele a jejíž veškeré závazky převzal dodavatel.

6.2 Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační kritéria splňuje dodavatel, který splňuje veškeré zákonné požadavky

dané § 53 odst.1 zákona. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů

v souladu s § 53 odst.3 zákona.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být ke dni podání

nabídky starší 90 kalendářních dnů.

6.3 Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné

evidence, pokud je v ní zapsán,

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné

živnostenské oprávnění či licenci.

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje - autorizace dle zákona

č.360/1992 Sb., v platném znění v oboru pozemní stavby.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU strana 6 (celkem 14)

INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

6.4 Technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel dále deklaruje svoji snahu o maximálně transparentní a objektivní způsob

posouzení kvalifikace. Proto žádá uchazeče, aby v případě technických kvalifikačních

předpokladů zpracovali seznam dokumentů, které k prokázání kvalifikace předkládají. Tento

podklad zadavateli pomůže k odstranění případných nedorozumění ohledně prokázání

kvalifikace.

Zadavatel doporučuje využít k předložení seznamu níže uvedenou tabulku:

Název veřejné zakázky:

Obchodní jméno dodavatele:

Sídlo dodavatele:

V případě dodávek,

služeb či

stavebních prací

jejich popis.

č. Název dokladu

Označení

osoby, která

doklad

vyhotovila

Datum

vyhotovení

V případě

subdodavatelského

prokázání

kvalifikace uvedení

identifikace

subdodavatele a

data uzavření

subdodavatelské

smlouvy (vč.

označení jejího

názvu).

1.

2.

Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele

předložení níže uvedených dokladů prokazujících dále popsané skutečnosti:

6.4.1 Seznam stavebních prací

Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením seznamu stavebních prací

provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění

nejvýznamnějších z těchto stavebních prací.

Za stavební práci zadavatel považuje zhotovení novostavby či rekonstrukce pozemní stavby

(mimo staveb liniových a průmyslových), a to v minimálním souhrnném objemu (vztaženo k

jedné investiční akci) alespoň 12 mil. Kč bez DPH.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU strana 7 (celkem 14)

INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


Dodavatel prokáže toto další kvalifikační kritérium předložením seznamu ve formě čestného

prohlášení, kde strukturovaně (v podobě tabulky) uvede následující údaje :

a) název objednatele,

b) název investiční akce, kde byly významné stavební práce realizovány,

c) popis provedených stavebních prací

d) celkový rozsah plnění (ve finančním vyjádření v Kč),

e) doba a místo provedení prací,

f) údaj o tom, zda je přiloženo osvědčení objednatele o řádném provedení

stavebních prací,

Osvědčení vyhotovené objednatelem musí obsahovat cenu, dobu a místo provádění

stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně

a odborně,

Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje předložení údajů

a osvědčení alespoň pro 3 výše popsané stavební práce .

Zadavatel stanoví, že při hodnocení splnění kvalifikace přihlédne pouze k seznamům a

osvědčením, která splňují shora uvedené formální a obsahové podmínky zadavatele.

6.4.2 Přehled techniků a technických útvarů

Zadavatelem požadovaný přehled je uchazeč povinen předložit v níže uvedené struktuře:

První stranou musí být grafické znázornění organizace týmu určeného uchazečem pro plnění

veřejné zakázky.

Na dalších stranách uchazeč předloží strukturované profesní životopisy osoby hlavního

inženýra stavby a minimálně 2 dalších klíčových pracovníků týmu určeného uchazečem pro

plnění veřejné zakázky. Žádný z profesních životopisů nesmí být vyhotoven s datem starším

než je datum oznámení veřejné zakázky

Profesní životopisy musejí být zpracovány minimálně v níže uvedené struktuře:

a) jméno a příjmení pracovníka,

b) podrobný popis funkce pracovníka na plnění této veřejné zakázky,

c) dosažené vzdělaní,

d) přehled dosažené kvalifikace vztahující se k plnění této veřejné zakázky,

e) přehled profesní praxe vztahující se k plnění této veřejné zakázky,

f) nejdůležitější referenční zakázky realizované technikem v minulosti,

g) vlastnoruční podpis pracovníka.

Zadavatel přitom stanoví dále uvedené podmínky, které musejí splnit shora uvedení

pracovníci:

a) minimální délka praxe v oboru 5 let,

b) účast na realizaci zakázky dokončené a objednateli předané zakázky (po celou dobu

trvání), odpovídající svým rozsahem této veřejné zakázce v období posledních 3 let,

c)vzdělání minimálně VŠ u osoby hlavního inženýra stavby, SŠ let u dalších klíčových

pracovníků.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU strana 8 (celkem 14)

INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


Pro osobu hlavního inženýra stavby doloží dále uchazeč autorizaci dle zákona č.360/1992

Sb., v platném znění v rozsahu autorizovaného inženýra pro pozemní stavby.

6.5 Postup zadavatele při hodnocení kvalifikace

Zadavatel resp. zadavatelem pověřená hodnotící či zvláštní komise posoudí prokázání

splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu se zákonem.

Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či

doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace.

Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným

zadavatelem.

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost

informovat zadavatele o změně své kvalifikace, musí být zadavatelem vyloučen z účasti v

zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho

vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

6.6 Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může při prokazování své kvalifikace předložit zadavateli výpis ze seznamu

kvalifikovaných dodavatelů (§127 zákona), a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace,

přičemž tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm.a) - j) a

b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 v tom rozsahu, v jakém doklady

prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky

zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění

veřejné zakázky.

Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno

splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce.

6.7 Prokazování kvalifikace pomocí osvědčení se systému certifikovaných

dodavatelů

Dodavatel může při prokazování své kvalifikace předložit zadavateli certifikát vydaný v rámci

systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona,

a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Údaje v certifikátu musí být platné nejméně

k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (§ 52).

Certifikát za shora uvedených podmínek prokazuje, v rozsahu v něm uvedených údajů,

splnění kvalifikace dodavatelem. Zadavatel k této věci stanoví, že neuzná kvalifikaci za

prokázanou, pokud z předloženého certifikátu nebude vyplývat jasný a úplný rozsah splnění

kvalifikace stanovené zadavatelem.

Zadavatel dále stanoví, že pokud z předloženého certifikátu nebude zcela vyplývat úplné

splnění všech jednotlivých kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem, uchazeč je

povinen k certifikátu připojit další listiny, které jednoznačně prokazují, že předpokladem

certifikace bylo právě splnění všech jednotlivých kvalifikačních předpokladů stanovených

zadavatelem.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU strana 9 (celkem 14)

INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


7. Návrh smlouvy

Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy.

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou

příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém

případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není

předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel

vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné zakázce.

Uchazečem předložený návrh smlouvy musí po obsahové i formální stránce bezvýhradně

odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách.

8. Obchodní podmínky

8.1 Závazné obchodní podmínky

Závazné obchodní podmínky zadavatele jsou dány vzorem smlouvy o dilo, která je obsahem

části 3 zadávací dokumentace.

Veškeré obchodni podminky uvedené ve vzoru smlouvy jsou zadavatelem stanoveny jako

minimálni a dodavatelé tak mohou nabídnout zadavateli obchodní podminky výhodnější.

Pokud však bude uchazeč upravovat předložený vzor smlouvy ve smyslu předchozího

ustanovení, tyto úpravy zřetelně v předloženém návrhu smlouvy označí.

8.2 Subdodavatelé

Pokud zájemce předpokládá plnění části veřejné zakázky subdodavatelem , předloží jako

přílohu návrhu smlouvy seznam subdodavatelů s uvedením procentuálního podílu na díle a

specifikace jím prováděných prací.

V případě, že zájemce nebude subdodavatele předpokládat, musí doložit prohlášení, že dílo

provede výhradně sám bez subdodavatelů.

Vybraný uchazeč bude povinen po ukončení plnění veřejné zakázky předat zadavateli

seznam subdodavatelů ke zveřejnění dle §147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách v platném znění.

9. Podmínky pro zpracování nabídky

Dále popsané požadavky považuje zadavatel za nedílnou součást zadávacích podmínek.

9.1 Další součásti nabídky

Součástí nabídky musí být rovněž

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od

konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u

zadavatele,

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná

jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhodtovený ve lhůtě pro podání

nabídek,

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU strana 10 (celkem 14)

INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního

právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,

d) čestné prohlášení dodavatele, že se na zpracování nabídky nepodílel žádný zaměstnanec

zadavatele či člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela

na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení,

e) čestné prohlášení, že dodavatel není uchazečem resp. s uchazečem ve sdružení, který je

zaměstnancem zadavatele či člen realizačního týmu či osobou, která se na základě

smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení,

f) čestné prohlášení, že subdodavatelem není zaměstnanec zadavatele či člen realizačního

týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání

předmětného výběrového řízení,

9.2 Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace

Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně v

originále a jedné kopii souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení

nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikací.

Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých požadovaných

dokladů a příloh, svázány do jednoho svazku. Svazek musí být na první straně označen

názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem uchazeče a údajem o tom, zda se

jedná o originál nebo kopii.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována v českém, příp.

slovenském jazyce. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče,

musejí být podepsány statutárním orgánem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí

být originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doloženo v nabídce.

Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný

doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Všechny listy svazku musejí být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1.

Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje na úřední doklady resp. jejich úředně ověřené

kopie, které nemusejí být očíslovány. Vkládá-li uchazeč do svazku jako jeho součást či

přílohu některý samostatný celek, který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, není

nutné, aby tyto listy čísloval znovu průběžnou číselnou řadou; to však platí pouze tehdy, je-li

číslování listů samostatného celku a průběžné číslování listů svazku zřetelně odlišeno.

Posledním listem svazku musí být prohlášení uchazeče, v němž se uvede celkový počet

všech listů ve svazku. Do tohoto počtu se zahrnou jak listy nečíslované, tak listy, které jsou

součástí samostatně číslovaného celku. Součástí prohlášení musí být seznam

nečíslovaných listů (dokladů) a vložených samostatně číslovaných celků.

9.3 Elektronická verze nabídky

Uchazeč jako součást nabídky předloží CD–ROM, který bude obsahovat elekronickou verzi

návrhu smlouvy včetne příloh c) d) a f) a seznam dokladů, kterými byly prokazovány

technické kvalifikační předpoklady (viz vzor tabulky v části 6.4 těchto podrobných podmínek).

Nosič musí být označen identifikačními údaji uchazeče a názvem veřejné zakázky. Nosič

musí být označen identifikačními údaji uchazeče a názvem veřejné zakázky.

9.3.1 Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky a dokladů k

prokázání splnění kvalifikace

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU strana 11 (celkem 14)

INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


Zadavatel požaduje níže uvedené řazení písemné (tištěné) verze nabídky a dokladů k

prokázání splnění kvalifikace uchazeče:

g) identifikační údaje o uchazeči,

h) obsah svazku,

i) doklad o poskytnutí jistoty,

j) doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů,

k) doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů,

l) doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů,

m) návrh smlouvy,

n) přílohy c) d) a f) návrhu smlouvy,

o) věcné a formální připomínky uchazeče,

p) ostatní součásti nabídky,

q) prohlášení o počtu listů.

Výše specifikované jednotlivé části svazku nabídky musejí být zřetelně označeny

předělovými, nejlépe barevnými listy, které musejí být rovněž očíslovány a započteny do

celkového počtu listů v nabídce.

10. Poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci,

prohlídka místa plnění.

Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím

lhůty pro podání nabídek. Dotaz k zadávací dokumentaci je uchazeč povinen doručit poradci

zadavatele (Veřejné zakázky s.r.o., Na hutích 9, 160 00 Praha 6) v písemné podobě.

S ohledem na skutečnost, že vznesení dotazu k zadávací dokumentaci je právním úkonem

uchazeče, požaduje zadavatel, aby každý takovýto dotaz byl podepsán osobou oprávněnou

jednat za uchazeče tak, jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku či je

prokázáno jiným relevantním dokladem.

V případě podpisu dotazu jinou osobou, je nutné společně s dotazem předložit originál či

úředně ověřenou kopii plné moci vystavené této osobě osobou oprávněnou jednat za

uchazeče, tak jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku.

Termín prohlídky místa plnění je 6.12.2012 v 10:00 hod.

Sraz všech účastníků je ve vestibulu hlavní budovy Ústavu molekulární genetiky AV ČR,

Praha 4, Vídeňská 1083.

11. Způsob a místo pro podávání nabídek

11.1 Místo pro podání nabídek

Nabídky je možno podávat na adresu zadavatele, sekretariát ředitele. Nabídky lze podávat

prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny PO-PÁ od 8:00 hod do

15:00 hod., a to tak, aby byly do konce lhůty pro podání nabídek doručeny.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU strana 12 (celkem 14)

INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


Nabídky jsou uchazeči povinni podat písemně, a to v jedné řádné a uzavřené obálce,

označené názvem veřejné zakázky a nápisem NEOTEVÍRAT. Na obálkách musí být

uvedena adresa uchazeče.

Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření obálky

resp. obalu na uzavření podpisem a případně razítkem uchazeče, a to tak, aby obálku

nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše

uvedených ochranných prvků.

11.2 Elektronické podání nabídek

Zadavatel stanoví, že nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické

podání nabídky. Zadavatel tak stanoví, že nabídky mohou být podány pouze v písemné

formě.

11.3 Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta

Lhůta pro podání nabídek končí 19.12.2012.

Zadávací lhůta končí 28.2.2013.

11.4 Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek se ustuteční dne 19.12.2012 v 11:00 hod na adrese Ústav molekulární

genetiky AV ČR, v.v.i. , Vídeňská 1083, PSČ 142 20, místnost č. 0.117.

12. Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání

Výše a způsob poskytnutí jistoty

Zadavatel v souladu s § 67 zákona požaduje poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností

uchazeče vyplývajících z účasti v zadávacím řízení ve výši 400.000,- Kč (slovy: čtyřistatisíc

korun českých).

Zadavatel stanoví, že jistota může být uchazečem poskytnuta složením peněžní částky na

účet , ve formě bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo pojištěním záruky.

Pro poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky je stanoven účet č.ú.:19-

8482430287/0100, variabilním symbolem bude IČ uchazeče. Peněžní částka odpovídající

výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději den předcházející dni otevírání

obálek. Součástí nabídky bude kopie dokladu prokazujícího poskytnutí jistoty touto formou

(např. peněžním ústavem potvrzený převodní příkaz, výpis z bankovního účtu uchazeče,

pokladní složenka). Řádné poskytnutí jistoty v případě zvolení formy peněžní částky, bude

ověřeno přímo na účtu zadavatele.

V případě poskytnutí jistoty formou peněžní částky na účet zadavatele, bude součástí

nabídky rovněž jednoznačné stanovení účtu, na který požaduje uchazeč uvolnit jistotu.

Bude-li jistota poskytnuty formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo pojištěním

záruky musí být v nabídce doložen originál dokladu, který zasunut do průhledné folie tak, aby

mohl být vyjmut bez narušení integrity nabídky. Folie bude opatřena přelepkou. Současně

jako pevně spojenou součást bude nabídka obsahovat i kopii příslušného dokladu.

13. Kritéria pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU strana 13 (celkem 14)

INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


14. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

- Zadavatel si vyhrazuje právo možnosti posunu uvedeného předpokládaného termínu

zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na ukončení výběrového řízení a na své provozní a

organizační potřeby, a vybranému zájemci z takového posunu za žádných okolností nemůže

vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

- Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů spojených s jeho účastí v zadávacím řízení.

- V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy

s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně

písemně informovat.

- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

15. Části zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje

Část 1: Podrobné podmínky

Část 2: Projektová dokumentace včetně soupisu stavebních prací a výkazu výměr

Část 3: Závazné obchodní podmínky

Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky

zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je uchazeč povinen řídit se při

zpracování nabídky a předkládání informací o kvalifikaci.

V případě rozporu mezi údaji v oznámení zadávacího řízení a zadávací dokumentací, má

vždy přednost znění podmínek v oznámení zadávacího řízení.

V Praze dne …......

____________________________

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.

ředitel ÚMG AV ČR, v. v. i.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU strana 14 (celkem 14)

INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

More magazines by this user
Similar magazines