ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Fondy EU v Praze

Zadavatel požaduje níže uvedené řazení písemné (tištěné) verze nabídky a dokladů k

prokázání splnění kvalifikace uchazeče:

g) identifikační údaje o uchazeči,

h) obsah svazku,

i) doklad o poskytnutí jistoty,

j) doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů,

k) doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů,

l) doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů,

m) návrh smlouvy,

n) přílohy c) d) a f) návrhu smlouvy,

o) věcné a formální připomínky uchazeče,

p) ostatní součásti nabídky,

q) prohlášení o počtu listů.

Výše specifikované jednotlivé části svazku nabídky musejí být zřetelně označeny

předělovými, nejlépe barevnými listy, které musejí být rovněž očíslovány a započteny do

celkového počtu listů v nabídce.

10. Poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci,

prohlídka místa plnění.

Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím

lhůty pro podání nabídek. Dotaz k zadávací dokumentaci je uchazeč povinen doručit poradci

zadavatele (Veřejné zakázky s.r.o., Na hutích 9, 160 00 Praha 6) v písemné podobě.

S ohledem na skutečnost, že vznesení dotazu k zadávací dokumentaci je právním úkonem

uchazeče, požaduje zadavatel, aby každý takovýto dotaz byl podepsán osobou oprávněnou

jednat za uchazeče tak, jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku či je

prokázáno jiným relevantním dokladem.

V případě podpisu dotazu jinou osobou, je nutné společně s dotazem předložit originál či

úředně ověřenou kopii plné moci vystavené této osobě osobou oprávněnou jednat za

uchazeče, tak jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku.

Termín prohlídky místa plnění je 6.12.2012 v 10:00 hod.

Sraz všech účastníků je ve vestibulu hlavní budovy Ústavu molekulární genetiky AV ČR,

Praha 4, Vídeňská 1083.

11. Způsob a místo pro podávání nabídek

11.1 Místo pro podání nabídek

Nabídky je možno podávat na adresu zadavatele, sekretariát ředitele. Nabídky lze podávat

prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny PO-PÁ od 8:00 hod do

15:00 hod., a to tak, aby byly do konce lhůty pro podání nabídek doručeny.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU strana 12 (celkem 14)

INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

More magazines by this user
Similar magazines