ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Fondy EU v Praze

14. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

- Zadavatel si vyhrazuje právo možnosti posunu uvedeného předpokládaného termínu

zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na ukončení výběrového řízení a na své provozní a

organizační potřeby, a vybranému zájemci z takového posunu za žádných okolností nemůže

vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

- Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů spojených s jeho účastí v zadávacím řízení.

- V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy

s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně

písemně informovat.

- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

15. Části zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje

Část 1: Podrobné podmínky

Část 2: Projektová dokumentace včetně soupisu stavebních prací a výkazu výměr

Část 3: Závazné obchodní podmínky

Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky

zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je uchazeč povinen řídit se při

zpracování nabídky a předkládání informací o kvalifikaci.

V případě rozporu mezi údaji v oznámení zadávacího řízení a zadávací dokumentací, má

vždy přednost znění podmínek v oznámení zadávacího řízení.

V Praze dne …......

____________________________

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.

ředitel ÚMG AV ČR, v. v. i.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU strana 14 (celkem 14)

INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

More magazines by this user
Similar magazines