Usneseni_15_Vyrocni zprava 2008_OPPK.pdf - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

Usneseni_15_Vyrocni zprava 2008_OPPK.pdf - Fondy EU v Praze

EVROPSKÁ UNIE

ÚVODNÍ SLOVO

Váţení čtenáři,

máte před sebou Výroční zprávu Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost

za rok 2008. Rádi bychom Vás jejím prostřednictvím informovali o všem důleţitém, co se

během roku 2008 v rámci operačního programu realizovalo a předkládáme Vám souhrnnou

zprávu o provádění programu a také přehled o průběhu výzvy, která byla vyhlášena koncem roku

2008 a jejich výsledcích.

Výroční zpráva obsahuje informace o regionu Praha a OPPK, přehled o provádění

programu, informuje o věcném a finančním pokroku v realizaci programu, o výsledcích

dosaţených během první výzvy v jednotlivých oblastech podpory a prioritních osách.

Pozitivní zkušeností za rok 2008 je zejména velká poptávka po podpoře z OPPK,

která svědčí o dobré informovanosti potencionálních příjemců o tomto operačním programu.

Dá se přitom očekávat, ţe poptávka po podpoře z OPPK bude v dalších výzvách

přinejmenším obdobná a nejspíše bude ještě vzrůstat. Čerpání finanční alokace programu se

daří a bude vyčerpáno dle plánu.

Výroční zpráva obsahuje i příklady úspěšných a zajímavých projektů, které uţ byly

dokončeny nebo se právě realizují a dobře ukazují efektivní a účelné vyuţití evropských

peněz v praxi, kde se s jejich výsledky můţe setkat běţný občan ve svém kaţdodenním

ţivotě.

V roce 2008 se programu Praha - Konkurenceschopnost dařilo naplňovat všechny

stanovené cíle a nedošlo k ţádným komplikacím, které by narušily jeho realizaci. A proto

bych tímto chtěla poděkovat všem, kdo se na realizaci programu podíleli a zajistili jeho

bezproblémovou implementaci.

2008.

A věřím, ţe i v dalších letech programového období budeme stejně úspěšní jako v roce

Markéta Reedová

Náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro otevřenou veřejnou správu,

zahraniční vztahy a čerpání financí z fondů Evropské unie. Působnost v

oblasti vztahů hlavního města Prahy se zahraničními městy,

problematiky Evropské unie. V oblasti protikorupční: příprava a

realizace protikorupční politiky, dodrţování zákona o střetu zájmů,

kontrola vyřizování stíţností.

Výroční zpráva o realizaci Operačního programu strana 5 (celkem 93)

Praha – Konkurenceschopnost za rok 2008

More magazines by this user
Similar magazines